Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Begmyradow Serdar

Wezipesi: Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Arkadag şäheriniň komitetiniň başlygy
Doglan ýyly: 1993
Komiteti:

Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: