Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Bäşimow Artyk Çaryýewiç

Wezipesi: Mary etrap häkimliginiň Senagat, gurluşyk we beýleki pudaklary bölüminiň arhitektory
Doglan ýyly: 1993
Komiteti:

Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: