Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Hojaýewa Ogulmaral Gurbansähedowna

Wezipesi: Arkadag şäheriniň häkimliginiň Bagt köşgüniň direktory
Doglan ýyly: 1985
Komiteti:

Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: