Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Toýlyýew Aşyr Hudaýnazarowiç

Wezipesi: Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň Zähmetkeş geňeşliginiň Geňeşiniň hünärmeni
Doglan ýyly: 1975
Komiteti:

Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: