Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak hakynda

 

 

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

 

 

 

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa

Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady

dakmak hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2023 ý., № 3, 85-nji madda)

 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň milli garaşsyzlyk esaslaryny, Bitaraplyk ýörelgelerini pugtalandyrmaga goşan ägirt uly şahsy goşandy, döwletiň we jemgyýetiň öňünde bitiren aýratyn görnükli hyzmatlary, täzeçil başlangyçlary öňe sürüp, demokratik, hukuk we dünýewi döwletimizi depginli ösdürmekde, ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyrynda syýasy we durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadyny kämilleşdirmekde, ýurdumyzyň durmuşyny demokratiýalaşdyrmakda, täze taryhy döwürde mähriban Watanymyzyň keşbiniň tanalmaz derejä ýetmegini üpjün edýän oňyn özgertmeleri durmuşa geçirmekde, ata-babalarymyzdan miras galan ýörelgelere laýyklykda ýaşuly nesle hormat goýmak, ýaşlary Watana söýgi we wepalylyk ruhunda terbiýelemekde, ösüşiň we parahatçylygyň hatyrasyna döwletleriň we halklaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň, dost-doganlygyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen başlangyçlary bilen Watanymyzyň halkara abraýyny pugtalandyrmakda, täze döwrüň oýlanyşykly ýörelgesini dowam edip, Gahryman Arkadagymyzyň esaslandyran döwletliligiň synmaz sütünini berkitmekde bitiren hyzmatlary, mähriban Watanymyzyň şan-şöhratyny we mertebesini artdyrmakda alyp barýan yzygiderli hem-de maksada okgunly işleri üçin, şeýle hem Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň baýramçylygy mynasybetli, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasynyň 9-njy bendine laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi             karar edýär:

 

Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa Türkmenistanyň iň ýokary tapawutlandyryş derejesini ‒ «Altyn Aý» altyn nyşanyny gowşurmak bilen Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmaly.

 

 

Türkmenistanyň 

Mejlisiniň Başlygy                                         D.Gulmanowa

 

 

 

Aşgabat şäheri.

2023-nji ýylyň 24-nji sentýabry.

№ 50-VII.