Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Arkadag şäheriniň dolandyryş çägine üýtgetmeler girizmek hakynda

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

 

 

Arkadag şäheriniň dolandyryş çägine

üýtgetmeler girizmek hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2023 ý., № 4, 95-nji madda)

 

Çuňňur hormatlanylýan Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň döwletlilik binýadynyň berkemegine, ykdysady kuwwatynyň has-da artmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, Watanymyzy beýik ösüşlere ýetirmäge gönükdirilen uzak möhletleýin iri maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Arkadag şäherinde şäher hojalygyny mundan beýläk-de ösdürmek, guramaçylyk, dolandyryş babatda amatly şertleri döretmek maksady bilen, şeýle hem Arkadag şäheriniň häkimliginiň towakganamasyny göz öňünde tutup, «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi karar edýär:

 

1. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň 102 ga ýerlerini hem-de Aşgabat şäheriniň 17 ga ýerini şu kararyň goşundysyndaky çyzga laýyklykda Arkadag şäheriniň dolandyryş çägine geçirmeli.

 

2. Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrligi Arkadag şäheriniň häkimligi bilen bilelikde Arkadag şäheriniň dolandyryş çäkleriniň ýazgysyny bellenen tertipde geçirmeli.

 

 

Türkmenistanyň

Mejlisiniň Başlygy                                           D.Gulmanowa

 

 

Aşgabat şäheri. 

2023-nji ýylyň 8-nji noýabry.

№ 66-VII.