Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Türkmenistanyň Mejlisiniň komitetlerini döretmek hakynda

 

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

 

 

 

Türkmenistanyň Mejlisiniň komitetlerini

döretmek hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2023 ý., № 2, 46-njy madda)

 

         Türkmenistanyň Mejlisi karar edýär:

 

Türkmenistanyň Mejlisiniň şu aşakdaky komitetlerini döretmeli:

 

  • adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky;
  • kada-kanunçylyk baradaky;
  • ykdysady meseleler baradaky;
  • durmuş syýasaty baradaky;
  • ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky;
  • daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky;
  • halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky;
  • ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky.

 

 

Türkmenistanyň

Mejlisiniň Başlygy                                           D.Gulmanowa

 

 

 

Aşgabat şäheri.

2023-nji ýylyň 6-njy apreli.

№ 6-VII.