Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesini bermek we oňa at dakmak hakynda

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ

MEJLISINIŇ KARARY

 

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine

şäher derejesini bermek we oňa at dakmak hakynda

 

(Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2022 ý., № 4, 142-nji madda)

 

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň döwletlilik binýadynyň berkemegine, ykdysady kuwwatynyň has-da artmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, Watanymyzy mundan beýläk-de beýik ösüşlere ýetirmäge gönükdirilen uzak möhletleýin iri maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Arkadagly Serdarymyzyň pähim-paýhasa esaslanýan oýlanyşykly içeri we daşary syýasatynyň netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işlere, ajaýyp özgertmelere, eziz Diýarymyzyň her gününi bezeýän ajaýyp wakalara halkymyz tüýs ýürekden guwanýar hem-de buýsanýar.

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde merdana ata-babalarymyzyň şöhrata beslän mukaddes taryhy topragynda gurulýan Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezi bu gün ýurdumyzyň Garaşsyzlyk sene ýazgysyna täze ajaýyp sahypa bolup girýär. Häzirki wagtda Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda gurluşygy dowam etdirilýän döwrebap şäheriň binagärlik keşbinde Watanymyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösüşi, ýaşaýyş-durmuş üpjünçiliginiň guralyşynda milli mirasymyz, ruhy gymmatlyklarymyz, halkymyzyň köpasyrlyk baý taryhy we medeni däpleri öz beýanyny tapýar.

Berkarar döwletiň ösüşiniň täze tapgyrynda mähriban Watanymyzy syýasy, ykdysady we medeni taýdan ösdürmekde, ýurdumyzda binagärlik we şähergurluşyk işini ýokary derejelere ýetirmekde, ýaşamak üçin has oňaýly şertler döredilen  döwrebap obalary, şäherçeleri gurmakda, durmuşymyzyň ähli ugurlaryna sanly ulgamy we ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmakda, sebitleri hemmetaraplaýyn we gyradeň ösdürmekde, her bir raýatyň abadan durmuşyny üpjün etmekde  amala aşyrylýan  işler Gahryman Arkadagymyzyň ady bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Şunuň bilen baglylykda, Ahal welaýatynyň etraplarynyň, şäherleriniň ýaşaýjylary bilen geçirilen köp sanly duşuşyklarda we ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýaşaýan raýatlardan gelip gowuşýan ýüztutmalarda mizemez türkmen döwletiniň berkarar bolmagynda Gahryman Arkadagymyzyň bitiren hyzmatlaryna beýik sarpa, çäksiz guwanç, buýsanç beýan edilýär hem-de Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezini «Arkadag» diýip atlandyrmak barada biragyzdan teklipler öňe sürülýär.

Ahal welaýatynyň ýaşaýjylarynyň we ýurdumyzyň raýatlarynyň isleg-arzuwlaryny, jemgyýetçilik birleşikleriniň haýyşnamalaryny hem-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň teklipnamasyny göz öňünde tutup, «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi karar edýär:

 

1. Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine etrap hukukly şäher derejesini bermeli.

 

2. Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine «Arkadag» adyny dakmaly hem-de mundan beýläk ony «Ahal welaýatynyň Arkadag şäheri» diýip atlandyrmaly.

 

3. Ahal welaýatynyň edara ediş merkezini Arkadag şäherine geçirmeli.

 

4. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň 2370 ga ýerlerini şu kararyň goşundysyndaky çyzga laýyklykda Arkadag şäheriniň dolandyryş çägine geçirmeli.

 

5. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Kärizek geňeşliginiň Aba Annaýew obasyny Arkadag şäheriniň çägine goşulandygy sebäpli, dolandyryş-çäk birlikleriniň hasabyndan çykarmaly.

 

6. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Kärizek geňeşligini ýatyrmaly.

 

7. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi Ahal welaýatynyň häkimligi bilen bilelikde Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň dolandyryş çäkleriniň ýazgysyny bellenen tertipde geçirmeli.

 

8. Türkmenistanyň Mejlisiniň 2010-njy ýylyň 10-njy maýyndaky   112-IV belgili karary bilen tassyklanylan Türkmenistanyň dolandyryş-çäk birlikleriniň Sanawyna degişli üýtgetmeleri girizmeli.

 

 

Türkmenistanyň

Milli Geňeşiniň

Mejlisiniň Başlygy                                            G.Mämmedowa

 

 

 

Aşgabat şäheri. 

2022-nji ýylyň 20-nji dekabry.

№ 527-VI.