Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Bunker ýangyjyndan hapalanmakdan zeper ýetmeginiň raýat jogapkärçiligi hakynda halkara Konwensiýa goşulmak hakynda

 

 

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

 

 

 

Bunker ýangyjyndan hapalanmakdan zeper ýetmeginiň

 raýat jogapkärçiligi hakynda halkara

 Konwensiýa goşulmak hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2023 ý., № 4, 88-nji madda)

 

2001-nji ýylyň 23-nji martynda London şäherinde kabul edilen Bunker ýangyjyndan hapalanmakdan zeper ýetmeginiň raýat jogapkärçiligi hakyndaky halkara Konwensiýa goşulmaly.

 

 

Türkmenistanyň                                                        Serdar

    Prezidenti                                                    Berdimuhamedow

 

 

 

Aşgabat şäheri.

2023-nji ýylyň 25-nji noýabry.

№ 70-VII.