Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
29.06.2023

Türkmenistan — Ýaponiýa: parlamentara gatnaşyklar pugtalandyrylýar

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisinde Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň sekretariatynyň başlygy Masuşita Şinpeý bilen duşuşyk boldy.

Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa myhmany mähirli mübärekläp, döwlet durmuşynda parlamentarileriň ornunyň barha artýandygyny aýtdy. Bu gün parlamentara hyzmatdaşlyk ýurtlaryň arasynda netijeli gatnaşyklary üpjün etmegiň, halkara hyzmatdaşlygy, özara düşünişmegi pugtalandyrmagyň möhüm gurallarynyň biri bolup durýar.

Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň sekretariatynyň başlygy mähirli kabul edilendigi üçin hoşallygyny bildirip, ýapon-türkmen hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen belledi. Parlamentara gatnaşyklar bu hyzmatdaşlygyň depginli ösdürilmegine ýardam berýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen ýylyň güýzünde Ýaponiýa saparynyň dowamynda parlament diplomatiýasyny ösdürmek boýunça öňe süren başlangyçlary bu ugurdaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde aýratyn orun eýeledi.

Türkmenistanyň berk kanunçylyk binýadynyň bu ugurdaky iň gowy dünýä tejribesini özünde jemleýändigi bellenildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmäge gönükdirilen özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine ýardam berýän kanunlar, kadalaşdyryjy hukuk namalary işlenip taýýarlanylýar hem-de kabul edilýär.

Duşuşykda kanun çykaryjylyk ulgamynda tejribe alyşmagyň, parlamentara gatnaşyklaryň bar bolan kuwwatyny giňden ulanmagyň meselelerine garaldy.

Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň sekretariatynyň başlygy Arkadag şäheriniň açylyş dabarasyna gatnaşmak hormatynyň özüne miýesser edendigini belledi. Myhman bu şanly wakanyň ýurduň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljakdygyny nygtady we pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hem-de Halk Maslahatynyň Başlygyna bu ägirt uly şähergurluşyk taslamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Söhbetdeşligiň ahyrynda şu gezekki duşuşygyň iki ýurduň we olaryň halklarynyň dostlukly gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna saldamly goşant boljakdygyna ynam bildirildi.