Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
09.11.2023

Hormatly Prezidentimiz YHG-nyň 16-njy sammitine gatnaşdy

Глава Туркменистана принял участие в 16-м Саммите ОЭС

Глава Туркменистана принял участие в 16-м Саммите ОЭС

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň 16-njy sammitine gatnaşmak üçin Özbegistan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy.

Abraýly halkara we sebit guramalary, şol sanda YHG bilen köpugurly hyzmatdaşlyk etmek Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk, netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biridir. Bu gurama döredilenden bäri onuň meýdançasy agza ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak we ösdürmek üçin netijeli gurala öwrüldi.

Türkmenistan 1992-nji ýyldan bäri YHG-nyň agzasy bolmak bilen, köptaraplaýyn görnüşdäki hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna mynasyp goşant goşýar hem-de gurama gatnaşyjy döwletler bilen dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny işjeň ösdürýär. Bu düzümiň çäklerindäki bilelikdäki işiň dowamynda uzak möhletleýin geljegi nazara alyp, netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ilerletmek üçin berk binýady döredýän tejribe toplandy.

Ýurdumyz 2021-nji ýyldan bäri YHG-da başlyklyk etmeginiň dowamynda ýörite Konsepsiýany işläp taýýarlady we bu jogapkärli wezipäni ýerine ýetirmekde hemmetaraplaýyn oýlanyşykly, anyk netijeleri gazanmaga gönükdirilen çemeleşmäni görkezdi. Hususan-da, bu döwür üçin Türkmenistan syýasatda, söwdada, maýa goýum hyzmatdaşlygynda üýtgäp durýan ýagdaýlar bilen baglylykda, YHG-nyň işiniň many-mazmun bilen baýlaşdyrylmagyny, ulag, energetika ulgamlarynda yzygiderli, anyk hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagyny, onuň sanlylaşdyrylmagyny, ekologik ulgamda tehnologiýalaryň paýlaşylmagyny hem-de tejribe alşylmagyny esasy wezipeleriň hatarynda kesgitledi. Sebit, yklym we dünýä hojalyk gatnaşyklaryna täsir eden ählumumy pandemiýa şertlerinde munuň özi has uly ähmiýete eýe boldy.

Şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda — YHG-nyň gününde Aşgabatda guralandygyny we bu düzümiň taryhynda möhüm waka bolandygyny bellemek gerek. Ýokary derejedäki duşuşyklar meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşmak, guramanyň giňişliginde sebit hyzmatdaşlygynyň möhüm we ileri tutulýan ugurlary boýunça çözgütleri kabul etmek üçin oňyn mümkinçilik bolup hyzmat edýär. Şunuň bilen baglylykda, 15-nji sammitiň netijeleri boýunça Hereketleriň Aşgabat konsensusynyň kabul edilendigini ýatlatmak gerek. Onda söwda, ulag, kommunikasiýalar, energetika, durmuş taýdan ösüş, howanyň üýtgemegi we beýleki ulgamlar gatnaşyjy ýurtlaryň özara gatnaşyklarynyň esasy ugurlary hökmünde kesgitlenildi.

…...Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinden Daşkent şäherine ugramazdan ozal, döwlet Baştutanymyz Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekili bilen söhbetdeş boldy.

Pursatdan peýdalanyp, döwlet Baştutanymyz dostlukly ýurda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitini üstünlikli geçirmegi arzuw etdi.

Diplomat döwlet Baştutanymyzyň şu gezekki saparynyň hem-de Prezident Şawkat Mirziýoýew bilen boljak ýokary derejedäki duşuşygyň möhümdigini aýratyn belledi. Doganlyk ýurduň ilçihanasynyň wekili şu çäreleriň örän peýdaly, olaryň jemleriniň bolsa iki doganlyk ýurduň, şeýle hem gurama agza döwletleriň arasyndaky netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak üçin binýat boljakdygyna ynam bildirip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Özbegistana saparynyň üstünlikli geçmegini arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz şu saparyň Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge we pugtalandyrmaga, YHG-nyň çäklerinde ýurtlarymyzyň arasyndaky netijeli gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga täze itergi berjekdigine ynam bildirdi.

...Daşkendiň Yslam Karimow adyndaky Halkara howa menzilinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministri Abdulla Aripow we doganlyk ýurduň beýleki resmi adamlary, Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary garşyladylar. Bu ýerde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna gatnaşyjy ýurtlaryň Döwlet baýdaklary galdyryldy, Hormat garawuly nyzama düzüldi.

Soňra hormatly Prezidentimiz «Tashkent City» halkara işewürlik merkeziniň Kongres merkezine ugrady. Bu ýerde özbek Lideri bilen duşuşyk boldy.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow we Prezident Şawkat Mirziýoýew mähirli salamlaşyp, iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşdüler. Soňra Hökümet wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda gepleşikler geçirildi.

Prezident Şawkat Mirziýoýew belent mertebeli türkmen myhmanyny hem-de wekiliýet agzalaryny mübärekläp, hormatly Prezidentimize Özbegistana gelmek hem-de YHG-a gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň nobatdaky sammitine gatnaşmak baradaky çakylygy kabul edendigi üçin hoşallyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Özbegistanyň Baştutanyna türkmen halkynyň Milli Lideriniň mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Prezident Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň hoşniýetli arzuwlaryny hoşallyk bilen kabul edip, öz nobatynda, Gahryman Arkadagymyza mähirli salamyny, iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Dostlukly ýurduň Baştutany türkmen halkynyň Milli Lideriniň döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmaga we giňeltmäge ägirt uly goşandyny belledi.

Şeýle-de Özbegistanyň Baştutany 2024-nji ýylda doglan gününiň 300 ýyllygy belleniljek beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň ynsanperwer ýörelgelere beslenen, tutuş adamzadyň medeniýetiniň genji-hazynasyna giren ajaýyp eserleriniň Özbegistanda örän meşhurdygyny we söýlüp okalýandygyny belledi.

Öz nobatynda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ajaýyp Daşkent şäherinde özbek Lideri bilen duşuşýandygyna örän şatdygyny belläp, YHG-a agza döwletleriň Baştutanlarynyň sammitine gatnaşmaga çakylygy hem-de şu saparyň barşynda mähirli kabul edilendigi üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda durnukly ösüşi gazanmak boýunça çözgütleriň bilelikdäki ugurlaryny işläp taýýarlamak hem-de sebitde abadançylygy has-da ýokarlandyrmak üçin ýurtlarymyzyň bilelikdäki tagallalary zerur bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna netijeli meýdança hökmünde baha berýändigini belledi. Bu gurama indi köp ýyllaryň dowamynda agza döwletleriň umumy bähbitlerine wekilçilik edýär. Pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasyny, onuň üsti bilen Prezident Şawkat Mirziýoýewi Özbegistanyň YHG-nyň 16-njy sammitine başlyklyk etmegi bilen gutlady we ýokary derejedäki mejlisiň üstünlikli geçmegini arzuw etdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda şu günki duşuşygyň netijeleriniň gurama agza döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge täze itergi berjekdigine we ýurtlarymyzyň arasynda köptaraplaýyn görnüşdäki gatnaşyklary giňeltmekde möhüm tapgyr bolup hyzmat etjekdigine ynam bildirildi.

Ynanyşmak ýagdaýynda geçen gepleşikleriň dowamynda döwlet Baştutanlary Serdar Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew açylýan mümkinçilikleri hem-de geljek üçin bilelikdäki ileri tutulýan meýilnamalary nazara almak bilen, döwletara gatnaşyklaryň esasy meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Özara gyzyklanma bildirilýän sebit we ählumumy gün tertibiniň wajyp meseleleri hem ara alnyp maslahatlaşyldy, abraýly düzümleriň çäklerinde, şol sanda YHG-nyň ugry boýunça hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga aýratyn üns berildi.

Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri däp bolan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de özara bähbitlilik esasynda üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler. Dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary, deňhukuklylyk, hormat goýmak we birek-biregi goldamak ýörelgeleri bolsa onuň esasyny düzýär.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň Baştutanlarynyň 16-njy sammitine gatnaşdy.

«Bilelikde ykdysady durnuklylyga we ösüşe tarap» şygary astynda geçirilýän nobatdaky sammite Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan gatnaşdylar. Forumda Gazagystan Respublikasyna Premýer-ministr Alihan Smailow, Pakistan Yslam Respublikasyna Premýer-ministriň wezipesini ýerine ýetiriji Anwar ul-Hak Kakar wekilçilik etdiler. Şeýle hem sammite YHG-nyň Baş sekretary Husraw Noziri gatnaşdy.

Dostlukly döwletleriň Baştutanlary «Tashkent City» halkara işewürlik merkeziniň Kongres merkeziniň eýwanynda mähirli salamlaşyp, duşuşyga gatnaşyjy ýurtlaryň Döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşdüler.

Sammitiň gün tertibine YHG-nyň çäklerinde söwda-ykdysady, maýa goýum, ulag-kommunikasiýa we ynsanperwer hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek meseleleri, şeýle hem bu köptaraplaýyn düzümiň işini kämilleşdirmegiň mehanizmleri girizildi.

Prezident Şawkat Mirziýoýew ýygnananlara gutlag sözi bilen ýüzlenip, şu günki ýokary derejeli duşuşygyň YHG-a gatnaşýan ýurtlaryň umumy ösüşiň ýolunda hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge ygrarlydygynyň nobatdaky beýany bolup durýandygyny aýtdy.

Bellenilişi ýaly, mundan iki ýyl ozal Aşgabat şäherinde guramanyň 15-nji sammiti üstünlikli geçirildi. Türkmenistanda geçirilen mejlisde kabul edilen möhüm çözgütler düzümiň işine täze itergi berdi. YHG-ny özgertmek we onuň netijeliligini ýokarlandyrmak, halkara giňişlikde abraýyny artdyrmak boýunça alnyp barylýan toplumlaýyn işlere aýratyn üns berildi. Özbek Lideri şu günki taryhy sammitiň we onuň jemleriniň netijeli hem-de täsirli düzüm hökmünde guramanyň mundan beýläk-de berkemegine, köpugurly hyzmatdaşlygy täze sepgitlere çykarmaga ýardam etjekdigini aýratyn nygtady.

Soňra Prezident Şawkat Mirziýoýew Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň Başlygyna — hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa söz berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýygnananlary mübärekläp, ilki bilen, özbek Liderine YHG-nyň 16-njy sammitiniň ýokary derejede guralandygy, mähirli myhmansöýerlik we bildirilen hormat üçin minnetdarlygyny beýan etdi.

Şu günki ýokary derejeli duşuşyk ählumumy ykdysady ösüşleriň gidişine we ugurlaryna gönüden-göni täsir edýän çynlakaý geosyýasy wehimler bilen ýüzbe-ýüz bolunýan döwürde geçirilýär diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy we ol wehimleriň çylşyrymly häsiýetdedigine garamazdan, şol bir wagtda, täze mümkinçilikleri açýandygyny belledi.

Bellenilişi ýaly, bu mümkinçilikleri netijeli we döredijilikli görnüşde ulanmak, häzirki geoykdysady üýtgeşmeler babatda YHG-nyň eýe bolan ähli amatly ýagdaýlaryny herekete getirmek ýaly meseleler ýakyn geljek üçin guramanyň esasy wezipesi bolmalydyr. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz munuň üçin ähli zerur şertleriň bardygyny aýtdy. Şu nukdaýnazardan, 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda geçirilen YHG-nyň 15-nji sammitiniň möhüm waka bolandygy bellenildi. Bu duşuşyk ähmiýetli başlangyçlara we wakalara baý bolup, bilelikdäki işlere täze itergi berdi. Onda kabul edilen Hereketleriň Aşgabat konsensusy baş resminama bolmak bilen, hyzmatdaşlygyň ähli wajyp ugurlaryny, hususan-da, söwda, ulag, aragatnaşyk, energetika, senagat, ykdysady ösüş, durmuş üpjünçiligi, daşky gurşaw, howanyň üýtgemegi ýaly meseleleri we beýlekileri öz içine alýar.

Pursatdan peýdalanyp, döwlet Baştutanymyz YHG-nyň ähli döwletleriniň Baştutanlaryna Aşgabat sammitiniň işine işjeň gatnaşandyklary we onuň üstünlikli geçirilmegine gymmatly goşantlary üçin, şeýle hem «Hereketleriň Aşgabat konsensusy» atly resminamadan gelip çykýan maksatlardyr wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça görülýän netijeli çäreler üçin YHG-nyň Sekretariatyna minnetdarlyk bildirdi.

15-nji sammitde kabul edilen resminamalara, kararlardyr ylalaşyklara esaslanyp, bize gysga wagtyň içinde özara gatnaşyklary kesgitlemek, wajyp ähmiýetli meseleleri açyp görkezmek we olary iş ýüzünde durmuşa geçirmäge başlamak zerur bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi hem-de Türkmenistanyň garaýşyna laýyklykda, häzirki döwürde aýratyn ähmiýete eýe bolan käbir möhüm ugurlar barada durup geçmegi maksadalaýyk hasaplaýandygyny nygtady.

Ilki bilen, özara bähbitli söwda-ykdysady we maýa goýum ugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek barada bellenildi. Häzirki wagtda YHG-nyň çäklerinde bu ulgamlar gatnaşyklaryň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň 2021-nji ýylda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynda başlyklyk eden döwründe guramanyň sebitinde ykdysady geçelgeleri döretmek boýunça işe başlamagy teklip edendigini ýatlatdy. Olara harytlaryň, hyzmatlaryň we maliýe serişdeleriniň hereket etmegi üçin durnukly esasy ugurlaryň ulgamy hökmünde garalýar. Bellenilişi ýaly, munuň üçin ýurtlarymyzyň öňdebaryjy senagat şereketleriniň, maýa goýum kompaniýalarynyň, banklarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak we ulgamlaýyn esasda ösdürmek zerurdyr. Bu işler häzirki zaman tilsimatlarynyň giňden ornaşdyrylmagy bilen utgaşykly alnyp barylmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we sanly tehnologiýalar we elektron söwda boýunça YHG-nyň Çarçuwaly ylalaşygyny işläp taýýarlamagy teklip etdi.

YHG-nyň ýurtlarynyň arasyndaky söwda dolanyşygyny artdyrmak maksady bilen, serhetýaka we sebitleýin söwda mümkinçiliklerini işjeň ulanmagyň möhümdigi bellenildi. Bu babatda biziň halklarymyzyň köpasyrlyk däp-dessurlary, döwrüň hakykatlaryny göz öňünde tutup, gaýtadan janlandyrylmagy, ulanylmagy hem-de baýlaşdyrylmagy zerur bolan gymmatly tejribesi bar. Munuň üçin amatly serhetüsti gurşawy döretmek, ylalaşylan artykmaçlyklar we ileri tutulýan ugurlar ulgamy bolan sebitleýin hyzmatdaşlygy höweslendirmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Kiçi we orta telekeçiligiň üsti bilen işewür gatnaşyklaryň işjeňleşmegine, senagat önümleriniň käbir görnüşlerini, oba hojalyk önümlerini öndürmek, hyzmatlary ýerine ýetirmek babatda we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy ýola goýmaga uly ähmiýet berýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Şunuň bilen baglylykda, köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek babatda ýurtlarymyzyň eýe bolan mümkinçilikleridir we meýilleri hakynda has giňden habardar bolmak üçin anyk maglumatlary, teklipleri, işewürlik taslamalaryny we beýleki zerur maglumatlary öz içine alýan maglumat portalyny döretmek baradaky pikire seretmek teklip edildi.

Biziň ykdysady hyzmatdaşlygymyzyň diňe YHG-nyň giňişligini tutuşlygyna öz içine alýan döwrebap ulag we kommunikasiýa torlary bolan halatynda üstünlikli ösjekdigi we hakykatdan hem netijeli boljakdygy äşgärdir. Ýewraziýa ulag geçelgeleriniň tutuş yklymyň ösmegine itergi beriji güýç hökmünde ähmiýeti aýdyň görünýär we artýar. Bu işde guramamyza esasy orunlaryň biri degişlidir. Şonuň üçin möhüm infrastruktura desgalary bolan ýollary, köprüleri, çatryklary, ammarlary, terminallary we beýleki desgalary gurmak babatda hyzmatdaşlygy ileri tutulýan ugur hökmünde kabul edýäris. Amaly nukdaýnazardan, degişli döwlet edaralarynyň, hususy kompaniýalaryň gatnaşmagynda bilelikdäki ulag-logistika merkezlerini döretmek baradaky meselä seretmegi teklip edýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Umuman, häzirki wagtda biziň ulag edaralarymyzyň işlerini köp babatda ylalaşykly alyp barmak we özara üstüni ýetirmek talap edilýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz YHG-nyň ulag we kommunikasiýa ugurlaryny ösdürmek boýunça Maksatnamanyň durmuşa geçirilmeginiň çäginde Sekretariatyň utgaşdyrmak boýunça işiniň ähmiýetini nygtady.

Türkmenistan Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýurtlarynyň gatnaşmagynda sebitara ulag we üstaşyr geçelgeleriň döredilmegine aýratyn üns berýär diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi we Hytaýdan Merkezi Aziýanyň üsti bilen Hazar deňziniň, Pars aýlagynyň, Gara deňziň portlaryna çykmak arkaly multimodal ýük daşalmagyny ýola goýmak meselelerini geljekde ara alnyp maslahatlaşylmagy ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezdi. Şunuň bilen birlikde, halkara giňişlikde maksada okgunly we ylalaşykly ulag diplomatiýasyny alyp barmagyň, ýöriteleşdirilen guramalar bolan BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy, Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýasy, halkara we sebitleýin ulag guramalary bilen işjeň iş alyp barmagyň bu düzüm üçin möhümdigi nygtaldy.

Energetika bilelikdäki işiň ýene bir wajyp ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Dünýäniň energetika bazarlarynyň umumy durnuksyz ýagdaýda bolmagy YHG-nyň netijeli hyzmatdaşlyk modelini işläp düzmek üçin esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Bu, ilkinji nobatda, täze senagat we oba hojalygy pudaklarynyň kuwwatynyň artmagy, infrastruktura desgalarynyň gurulmagy, bilelikdäki önümçilik taslamalaryna badalga berilmegi boýunça biziň ýurtlarymyzyň barha artýan energetika isleglerini kanagatlandyrmak üçin zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan birnäçe bilelikdäki iri energetika taslamalaryny öňe sürdi, olara YHG-nyň käbir ýurtlary hem gatnaşýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady we bu guramanyň giňişligini öz içine alýan energiýa üpjünçilik ulgamyny döretmek maksady bilen, hyzmatdaş ýurtlary energetika ulgamynda özara işleri giňeltmäge çagyrdy. Men, öz tarapymdan, häzirki wagtda bar bolan we geljekde guruljak kuwwatlyklar arkaly YHG-nyň ýurtlaryna iberilýän tebigy gazyň hem-de elektrik energiýasynyň möçberini artdyrmaga Türkmenistanyň taýýardygyny aýdyp bilerin diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Şu günki duşuşygyň dowamynda gurama gatnaşyjy ýurtlar üçin möhüm ähmiýete eýe bolan birnäçe meseleler ara alnyp maslahatlaşylar. Şolaryň çözgüdi YHG-nyň çäginde hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlaryny kesgitlemäge, olaryň ýerine ýetirilmegi üçin anyk meýilnamalary we gurallary işläp düzmäge ýardam berer.

Häzirki dünýä ösüşiniň çylşyrymly döwründe biziň ýurtlarymyzyň ýolbaşçylaryna mahsus bolan umumy hoşniýetlilik, birek-birege düşünişmek, doganlyk halklarymyzyň dostlugyny, hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek arkaly umumy bähbitleriň hatyrasyna özleriniň paýhaslylygyny we öňdengörüjiligini görkezjekdigine Türkmenistan doly ynanýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow çykyşynyň ahyrynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça YHG-nyň Sekretariatyna ýokary jogapkärçiligiň ýüklenendigini we oňa möhüm ornuň degişlidigini nygtap, guramanyň Baş sekretaryna hem-de Sekretariatyň ähli işgärlerine bu ugurda üstünlik arzuw etdi we duşuşygyň netijeli geçirilmegine goşan goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Soňra YHG-nyň hereket edýän kadalaryna laýyklykda, döwlet Baştutanymyz Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewi Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 16-njy sammitiniň Başlygy wezipesine saýlamagy teklip etdi.

Çykyşlaryň barşynda gurama gatnaşýan ýurtlaryň arasyndaky söwdanyň möçberini artdyrmak maksady bilen, YHG-nyň söwda ylalaşygy (ECOTA) we söwda amallaryny aňsatlaşdyrmagyň strategiýasy ýaly sebit söwdasyny kämilleşdirmegiň netijeli gurallaryny işläp taýýarlamak baradaky teklipler beýan edildi. Şunuň bilen birlikde, sebitde ulag düzümini ösdürmek üçin görülmeli zerur çäreler barada aýdyldy.

Soňra sammitiň çäklerinde YHG-nyň sylaglaryna mynasyp bolanlar yglan edildi.

Şeýlelikde, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammiti öz işini tamamlady.

Özbegistan Respublikasyna iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Daşkendiň Yslam Karimow adyndaky Halkara howa menziline ugrady. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy Özbegistanyň Premýer-ministri Abdulla Aripow we doganlyk ýurduň beýleki resmi adamlary ugratdylar.

Aşgabadyň Halkara howa menziline gelende, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy resmi adamlar, Özbegistan Respublikasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň wekili garşyladylar.

Howa menzilinde bolan gysgaça söhbetdeşligiň barşynda diplomat döwlet Baştutanymyzy iş saparynyň üstünlikli geçmegi bilen tüýs ýürekden gutlady.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow YHG-nyň Daşkentde geçirilen sammitiniň hem-de onuň netijeleri boýunça kabul edilen çözgütleriň gurama agza ýurtlaryň köpugurly strategik hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün etmelidigini nygtady.

***

Düýn Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Özbegistan Respublikasynyň ministrliklerinde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdiler. Duşuşyklarda döwrüň talaplaryna laýyklykda netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri barada gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, hyzmatdaşlygyň uly mümkinçilikleriniň bardygy bellenildi. Hususan-da, daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça, maliýe-ykdysady düzümleriň arasynda, energetika, senagat we gurluşyk önümçiligi, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamlarynda döwletara gatnaşyklaryň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Сегодня состоялся рабочий визит Президента Сердара Бердымухамедова в Республику Узбекистан для участия в 16-м Саммите глав государств Организации экономического сотрудничества.

Одним из ключевых векторов внешнеполитической стратегии Туркменистана, базирующейся на принципах миролюбия, позитивного нейтралитета и конструктивного сотрудничества, выступает широкое и многоформатное взаимодействие с авторитетными международными и региональными структурами, в том числе с ОЭС. С момента основания Организации её площадка служит эффективным инструментом для налаживания и развития плодотворного партнёрства между странами-участницами.

Туркменистан, являясь членом ОЭС с 1992 года, вносит достойный вклад в наращивание сотрудничества на многостороннем уровне и активно укрепляет дружественные, добрососедские отношения с государствами-участниками Организации. За годы совместной деятельности в рамках данной структуры накоплен солидный опыт, создающий прочный фундамент для дальнейшего углубления эффективных связей на долгосрочную перспективу.

В ходе председательства в Организации экономического сотрудничества с
2021 года наша страна разработала специальную Концепцию и продемонстрировала всесторонне продуманный, нацеленный на достижение конкретных результатов подход к выполнению этой ответственной миссии. В частности, на этот период Туркменистан в качестве ключевых задач определил: придание деятельности ОЭС смысловой насыщенности и динамики в контексте меняющихся реалий в экономике, торговле, инвестиционном сотрудничестве, налаживание более системного и предметного взаимодействия в транспортном, энергетическом сегментах, его электронное и цифровое обеспечение, обмен технологиями и новым опытом в области экологии. Всё это обрело актуальность на фоне глобальной пандемии, значительно повлиявшей на ход региональных, континентальных и мирохозяйственных связей.

Следует также отметить, что 15-й Саммит Организации экономического сотрудничества по инициативе Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова был созван в Ашхабаде 28 ноября 2021 года, в День ОЭС, и стал важным событием в истории данной структуры. Встречи на высшем уровне служат хорошей возможностью для обсуждения широкого спектра вопросов, а также принятия решений по актуальным и приоритетным темам регионального партнёрства на пространстве ОЭС. В данном контексте необходимо напомнить, что по итогам 15-го Саммита принят «Ашхабадский консенсус для действий», в котором в качестве основных направлений взаимодействия стран-участниц обозначены сферы торговли, транспорта, коммуникаций, энергетики, а также социального развития, изменение климата и др.

...В Международном аэропорту столицы перед отбытием в Ташкент глава государства побеседовал с представителем Посольства Республики Узбекистан в Туркменистане.

Пользуясь случаем, глава Туркменистана пожелал Республике Узбекистан успешного проведения Саммита Организации экономического сотрудничества.

Дипломат отметил важность нынешнего визита главы Туркменистана для участия в Саммите ОЭС и предстоящей встречи с Президентом Шавкатом Мирзиёевым. Выразив уверенность, что данные мероприятия будут конструктивными, а их результаты станут основой для дальнейшего укреп­ления продуктивных связей как между двумя братскими странами, так и государствами-членами Организации, представитель Посольства соседней страны пожелал Президенту Сердару Бердымухамедову успешного визита в Узбекистан.

Президент Сердар Бердымухамедов высказал твёрдую убеждённость, что предстоящий визит придаст новый импульс дальнейшему развитию партнёрства между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, а также углублению плодотворного диалога между обеими странами в рамках Организации экономического сотрудни­чества.

По прибытии в Международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова, где на флагштоках были подняты Государственные флаги стран-участниц ОЭС и выстроен Почётный караул, главу Туркменистана встретили Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и другие официальные лица братской страны, члены делегации Туркменистана.

Затем Президент Туркменистана проследовал к Конгресс-центру Международного делового центра «Tashkent city», где состоя­лась встреча с узбекским лидером.

Тепло и сердечно поприветствовав друг друга, Президенты Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев сфотографировались на фоне Государственных флагов двух стран.

Затем состоялись переговоры с участием членов правительственных делегаций.

Ещё раз поприветствовав высокого туркменского гостя и членов делегации, Президент Шавкат Мирзиёев поблагодарил главу Туркменистана за принятое приглашение посетить Узбекистан и принять участие в очередном Саммите ОЭС.

Президент Сердар Бердымухамедов передал главе Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от Национального Лидера туркменского народа.

С благодарностью восприняв добрые пожелания Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президент Шавкат Мирзиёев в свою очередь адресовал ответные приветствия и наилучшие пожелания Герою-Аркадагу. Глава дружественной страны отметил огромный вклад Национального Лидера туркменского народа в укрепление межгосударственных контактов.

Президент Шавкат Мирзиёев также отметил, что произведения гениального туркменского поэта Махтумкули Фраги, 300-летний юбилей которого будет праздноваться в 2024 году, пронизанные гуманистическими идеалами и вошедшие в сокровищницу культуры человечества, хорошо знают и любят в Узбекистане.

В свою очередь Президент Сердар Бердымухамедов, подчеркнув, что рад встрече с узбекским лидером в прекрасном городе Ташкент, выразил искреннюю благодарность за приглашение принять участие в Саммите Организации экономического сотрудничества, а также за оказанный тёплый приём в ходе нынешнего визита.

Как отмечалось, в настоящее время весьма востребована консолидация усилий наших стран для выработки совместных решений по достижению устойчивого развития и улучшения благополучия в регионе. В данном контексте глава государства сказал, что Туркменистан расценивает Организацию как эффективную площадку, которая на протяжении многих лет представляет общие интересы государств-членов.

Пользуясь случаем, Президент Сердар Бердымухамедов поздравил Республику Узбекистан и в её лице Президента Шавката Мирзиёева с председательством братской страны в 16-м Саммите ОЭС и пожелал успешного проведения предстоящего заседания на высшем уровне.

Была высказана глубокая убеждённость, что итоги сегодняшней встречи придадут импульс развитию сотрудничества между государствами-членами Организации и призваны стать новым этапом в расширении взаимодействия между нашими странами в многостороннем формате.

В продолжение переговоров, проходивших в доверительной атмосфере, главы государств Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев обменялись мнениями по ключевым аспектам межгосударственного диалога с учётом открывающихся возможностей и совместных приоритетных планов на перспективу.

Темой обсуждения также стали актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня, представляющие обоюдный интерес. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества в рамках авторитетных структур, в том числе по линии ОЭС.

В завершение встречи Президенты Туркменистана и Узбекистана выразили уверенность, что двусторонние отношения, базирующиеся на прочных узах дружбы и добрососедства, принципах равноправия, уважения и обоюдной поддержки, будут и впредь успешно развиваться на взаимовыгодной основе.

Затем Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в 16-м Саммите Совета глав стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В очередном Саммите, проходящем под девизом «Вместе к экономической стабильности и развитию», приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим ­Раиси, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Республику Казахстан на форуме представлял Премьер-министр Алихан Смаилов, Исламскую Республику Пакистан – исполняющий обязанности Премьер-министра Анвар уль-Хак Какар. В Саммите также принял участие Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.

В фойе Конгресс-центра Международного делового центра «Tashkent city» главы дружественных государств, обменявшись крепким рукопожатием, сфотографировались на фоне Государственных флагов стран-участниц нынешней встречи.

На повестку дня Саммита были вынесены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках ОЭС, а также возможности совершенствования механизма деятельности данной многосторонней структуры.

Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что нынешняя встреча на высшем уровне является ярким подтверждением решимости стран-участниц ОЭС к расширению всестороннего парт­нёрства на пути общего развития.

Как отмечалось, ровно два года назад в городе Ашхабад был успешно проведён 15-й Саммит Организации. Важные решения, принятые на заседании в Туркменистане, привнесли в деятельность структуры новое дыхание.

Особый акцент был сделан на ведущейся комплексной работе по реформированию и повышению эффективности ОЭС, росту её авторитета на международной арене.

Узбекский лидер особо подчерк­нул, что нынешний исторический Саммит и его результаты послужат дальнейшему становлению Организации как эффективной и действенной структуры, выводу многогранного партнёрства на новые рубежи.

Затем Президент Шавкат Мирзиёев предоставил слово Председателю 15-го Саммита Организации экономического сотрудничества – Президенту Туркменистана ­Сердару Бердымухамедову.

Приветствуя собравшихся, глава государства прежде всего поблагодарил узбекского лидера за организацию на высоком уровне 16-го Саммита ОЭС, радушное гостеприимство и проявленное уважение.

– Сегодняшняя встреча на высшем уровне проходит в период, когда мы напрямую сталкиваемся с серьёзными геополитическими вызовами, оказывающими непосредственное влияние на развитие и тенденции глобальной экономики, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что вместе с тем эти вызовы, несмотря на сложный характер, открывают новые перспективы.

Как подчёркивалось, такие вопросы, как конструктивное и эффективное использование этих возможностей, задействование всех благоприятных преимуществ Организации экономического сотрудничества в условиях современных геоэкономических трансформаций, должны стать ключевой задачей ОЭС на ближайшую перспективу. В данной связи глава Туркменистана констатировал наличие всех необходимых условий.

С этой точки зрения отмечалась важность состоявшегося в Ашхабаде 28 ноября 2021 года 15-го Саммита ОЭС, который был насыщен значимыми инициативами и событиями, придал новый импульс совместной деятельности. Принятый на нём «Ашхабадский консенсус для действий», являясь главным документом, вбирает в себя все ключевые направления сотрудничества, в частности, торговлю, транспорт, связь, энергетику, промышленность и экономическое развитие, а также такие вопросы, как социальное обеспечение, окружающая среда, изменение климата и др.

Пользуясь случаем, глава Туркменистана выразил глубокую признательность лидерам всех государств ОЭС за активное участие в работе Ашхабадского Саммита и ценный вклад в его успешное проведение, а также поблагодарил Секретариат Организации за принимаемые эффективные меры по выполнению целей и задач, вытекающих из «Ашхабадского консенсуса для действий».

Опираясь на документы, решения и соглашения, принятые на 15-м Саммите, нам необходимо оперативно определить основные направления взаимодействия, проанализировать важные вопросы и приступить к их практической реализации, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, подчерк­нув, что в соответствии с позицией Туркменистана считает целесо­образным остановиться на некоторых ключевых аспектах, имеющих в настоящее время особое значение.

Прежде всего акцент был сделан на необходимости развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, выступающих на сегодняшний день в числе главных направлений развития отношений в рамках ОЭС.

В данном контексте глава государства напомнил, что в 2021 году в период председательства в Организации экономического сотрудничества Туркменистан предложил приступить к созданию в регионе ОЭС экономических коридоров, которые рассматриваются в качестве системы устойчивых основных маршрутов для продвижения товаров, услуг и финансовых средств. Как подчёркивалось, для этого необходимо наладить и развивать на комплексной основе партнёрство между ведущими промышленными фирмами, инвестиционными компаниями и банками наших стран. Эта работа должна вестись посредством широкого внедрения передовых технологий, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, инициировав разработку Рамочного соглашения ОЭС по цифровым технологиям и электронной торговле.

В целях увеличения товарооборота между странами Организации отмечалось, что следует активно задействовать возможности приграничной и региональной торговли. В данном контексте имеется ценный опыт, многовековые традиции и обычаи наших народов, требующие возрождения, использования и обогащения с учётом реалий современности. Для этого необходимо создать благоприятную трансграничную среду, стимулировать региональное сотрудничество, представляющее систему договорных преимуществ и приоритетов, заявил глава Туркменистана.

– Мы придаём огромное значение активизации деловых отношений посредством малого и среднего предпринимательства, производству некоторых видов промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции, налаживанию сотрудничества в сфере услуг и других направлениях, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

В данном контексте было предложено рассмотреть возможность создания «Информационного портала», который будет содержать конкретные сведения, идеи, бизнес-проекты и другую необходимую информацию для более широкой осведомлённости о потенциале и намерениях стран в плане расширения многостороннего сотрудничества.

Очевидно, что совместное экономическое партнёрство будет успешно развиваться и станет действительно эффективным при наличии современных транспортных и коммуникационных сетей, охватывающих абсолютно всё пространство ОЭС. Наглядно подтверждается и повышается значимость транспортных коридоров Евразии в качестве движущей силы для процветания всего континента. В этой работе Организации отводится одно из ключевых мест, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, заявив, что строительство дорог, мостов, узловых объектов, складов, терминалов и других сооружений, являющихся важными инфраструктурными объектами, воспринимается в качестве одного из основных направлений сотрудничества. С практической точки зрения было предложено рассмотреть вопрос о создании Совместных транспортно-логистических центров при участии профильных государственных органов и частных компаний.

В целом сегодня во многом требуется согласованное осуществление и взаимное дополнение работ транспортных учреждений стран-участниц ОЭС. В этой связи глава государства отметил значение деятельности Секретариата по координации в рамках реализации Программы по развитию транспортных и коммуникационных систем ОЭС.

Туркменистан уделяет особое внимание созданию межрегиональных транспортных и транзитных коридоров со странами ОЭС, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, определив в числе приоритетных направлений для обсуждения налаживание мультимодальных грузоперевозок из Китая через Центральную Азию с выходом на порты Каспийского моря, Персидского залива и Чёрного моря.

Наряду с этим подчёркивалась важность для Организации осуществления целенаправленной и скоординированной транспортной дипломатии на международной арене, активной деятельности с Европейской экономической комиссией ООН, Экономической и Социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана, международными и региональными транспортными организациями.

Ещё одним важным вектором совместной деятельности была названа энергетика.

Тот факт, что мировые энергетические рынки находятся в глобальном нестабильном состоянии, диктует в качестве одной из главных задач ОЭС разработку соответствующей эффективной модели сотрудничества. Это прежде всего необходимо для удовлетворения растущих энергетических потребностей наших стран с целью повышения мощностей новых промышленных комплексов и сельского хозяйства, строительства инфраструктурных объектов и запуска совместных производственных проектов, отметил глава государства.

Как известно, Туркменистан выдвинул ряд крупных энергетических проектов, в которых также принимают участие некоторые страны ОЭС, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, пригласив страны-партнёры к расширению сотрудничества в энергетической сфере с целью создания системы энергоснабжения, включающей пространство ОЭС. Со своей стороны Туркменистан готов увеличить объёмы поставок природного газа и электроэнергии в государства ОЭС через имеющиеся в настоящее время мощности и те, которые будут построены в перспективе.

В ходе сегодняшней встречи будет обсуждён ряд вопросов важных для стран-участниц Организации, решение которых будет содействовать определению перспективных направлений взаимодействия, разработке конкретных планов и механизмов для их реализации.

В нынешний сложный период мирового развития Туркменистан твёрдо убеждён, что лидеры наших стран продемонстрируют мудрость и дальновидность во имя общих интересов, укрепляя взаимопонимание, дружбу и плодотворное сотрудничество, присущие нашим братским народам, сказал глава государства.

В завершение Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что на Секретариат ОЭС возложена высокая ответственная миссия и ему отводится важная роль в практической реализации приоритетных направлений совместного сотрудничества. Пожелав Генеральному секретарю Организации и всем сотрудникам Секретариата успехов на этом поприще, глава государства поблагодарил за их вклад в успешное проведение
встречи.

Затем в соответствии с действующими правилами ОЭС Президент Туркменистана предложил избрать Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева председателем 16-го Саммита Организации экономического сотрудничества.

В ходе состоявшихся затем выступлений прозвучали предложения о разработке эффективных инструментов совершенствования региональной торговли, в частности, таких как торговое соглашение ОЭС (ECOTA) и стратегия упрощения процедур торговли в целях увеличения объёма торговли между странами-участницами Организации.

Вместе с тем были рассмотрены меры, нацеленные на развитие транспортной инфраструктуры в регионе.

Затем в рамках мероприятия были объявлены лауреаты наград ОЭС.

На этом Саммит Организации экономического сотрудничества завершил свою работу.

По завершении программы рабочего визита в Республику Узбекистан Президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова.

Здесь главу Туркменистана провожали Премьер-министр ­Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица братской
страны.

По прибытии в Международный аэропорт Ашхабада Президента Сердара Бердымухамедова встретили официальные лица, представитель Посольства Республики Узбекистан в нашей стране.

В ходе состоявшейся беседы дипломат сердечно поздравил главу государства с успешным рабочим визитом.

Глава государства Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Саммит ОЭС в Ташкенте и принятые по его итогам решения призваны обеспечить дальнейшее наращивание многопланового стратегического сотрудничества стран-участниц Организации.

* * *

Накануне члены правительственной делегации Туркменистана по поручению Президента страны провели двусторонние встречи в минис­терствах и отраслевых ведомствах Республики Узбекистан.

Предметом заинтересованного обмена мнениями стали возможности расширения плодотворного, востребованного временем партнёрства с учётом открывающихся новых горизонтов. Главными темами обсуждения стали вопросы межгосударственного взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств, между финансово-экономическими структурами, в энергетическом секторе, в отраслях промышленности и строительного производства, а также в области средств массовой информации.

Сегодня состоялся рабочий визит Президента Сердара Бердымухамедова в Республику Узбекистан для участия в 16-м Саммите глав государств Организации экономического сотрудничества.

Одним из ключевых векторов внешнеполитической стратегии Туркменистана, базирующейся на принципах миролюбия, позитивного нейтралитета и конструктивного сотрудничества, выступает широкое и многоформатное взаимодействие с авторитетными международными и региональными структурами, в том числе с ОЭС. С момента основания Организации её площадка служит эффективным инструментом для налаживания и развития плодотворного партнёрства между странами-участницами.

Туркменистан, являясь членом ОЭС с 1992 года, вносит достойный вклад в наращивание сотрудничества на многостороннем уровне и активно укрепляет дружественные, добрососедские отношения с государствами-участниками Организации. За годы совместной деятельности в рамках данной структуры накоплен солидный опыт, создающий прочный фундамент для дальнейшего углубления эффективных связей на долгосрочную перспективу.

В ходе председательства в Организации экономического сотрудничества с
2021 года наша страна разработала специальную Концепцию и продемонстрировала всесторонне продуманный, нацеленный на достижение конкретных результатов подход к выполнению этой ответственной миссии. В частности, на этот период Туркменистан в качестве ключевых задач определил: придание деятельности ОЭС смысловой насыщенности и динамики в контексте меняющихся реалий в экономике, торговле, инвестиционном сотрудничестве, налаживание более системного и предметного взаимодействия в транспортном, энергетическом сегментах, его электронное и цифровое обеспечение, обмен технологиями и новым опытом в области экологии. Всё это обрело актуальность на фоне глобальной пандемии, значительно повлиявшей на ход региональных, континентальных и мирохозяйственных связей.

Следует также отметить, что 15-й Саммит Организации экономического сотрудничества по инициативе Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова был созван в Ашхабаде 28 ноября 2021 года, в День ОЭС, и стал важным событием в истории данной структуры. Встречи на высшем уровне служат хорошей возможностью для обсуждения широкого спектра вопросов, а также принятия решений по актуальным и приоритетным темам регионального партнёрства на пространстве ОЭС. В данном контексте необходимо напомнить, что по итогам 15-го Саммита принят «Ашхабадский консенсус для действий», в котором в качестве основных направлений взаимодействия стран-участниц обозначены сферы торговли, транспорта, коммуникаций, энергетики, а также социального развития, изменение климата и др.

...В Международном аэропорту столицы перед отбытием в Ташкент глава государства побеседовал с представителем Посольства Республики Узбекистан в Туркменистане.

Пользуясь случаем, глава Туркменистана пожелал Республике Узбекистан успешного проведения Саммита Организации экономического сотрудничества.

Дипломат отметил важность нынешнего визита главы Туркменистана для участия в Саммите ОЭС и предстоящей встречи с Президентом Шавкатом Мирзиёевым. Выразив уверенность, что данные мероприятия будут конструктивными, а их результаты станут основой для дальнейшего укреп­ления продуктивных связей как между двумя братскими странами, так и государствами-членами Организации, представитель Посольства соседней страны пожелал Президенту Сердару Бердымухамедову успешного визита в Узбекистан.

Президент Сердар Бердымухамедов высказал твёрдую убеждённость, что предстоящий визит придаст новый импульс дальнейшему развитию партнёрства между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, а также углублению плодотворного диалога между обеими странами в рамках Организации экономического сотрудни­чества.

По прибытии в Международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова, где на флагштоках были подняты Государственные флаги стран-участниц ОЭС и выстроен Почётный караул, главу Туркменистана встретили Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и другие официальные лица братской страны, члены делегации Туркменистана.

Затем Президент Туркменистана проследовал к Конгресс-центру Международного делового центра «Tashkent city», где состоя­лась встреча с узбекским лидером.

Тепло и сердечно поприветствовав друг друга, Президенты Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев сфотографировались на фоне Государственных флагов двух стран.

Затем состоялись переговоры с участием членов правительственных делегаций.

Ещё раз поприветствовав высокого туркменского гостя и членов делегации, Президент Шавкат Мирзиёев поблагодарил главу Туркменистана за принятое приглашение посетить Узбекистан и принять участие в очередном Саммите ОЭС.

Президент Сердар Бердымухамедов передал главе Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от Национального Лидера туркменского народа.

С благодарностью восприняв добрые пожелания Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президент Шавкат Мирзиёев в свою очередь адресовал ответные приветствия и наилучшие пожелания Герою-Аркадагу. Глава дружественной страны отметил огромный вклад Национального Лидера туркменского народа в укрепление межгосударственных контактов.

Президент Шавкат Мирзиёев также отметил, что произведения гениального туркменского поэта Махтумкули Фраги, 300-летний юбилей которого будет праздноваться в 2024 году, пронизанные гуманистическими идеалами и вошедшие в сокровищницу культуры человечества, хорошо знают и любят в Узбекистане.

В свою очередь Президент Сердар Бердымухамедов, подчеркнув, что рад встрече с узбекским лидером в прекрасном городе Ташкент, выразил искреннюю благодарность за приглашение принять участие в Саммите Организации экономического сотрудничества, а также за оказанный тёплый приём в ходе нынешнего визита.

Как отмечалось, в настоящее время весьма востребована консолидация усилий наших стран для выработки совместных решений по достижению устойчивого развития и улучшения благополучия в регионе. В данном контексте глава государства сказал, что Туркменистан расценивает Организацию как эффективную площадку, которая на протяжении многих лет представляет общие интересы государств-членов.

Пользуясь случаем, Президент Сердар Бердымухамедов поздравил Республику Узбекистан и в её лице Президента Шавката Мирзиёева с председательством братской страны в 16-м Саммите ОЭС и пожелал успешного проведения предстоящего заседания на высшем уровне.

Была высказана глубокая убеждённость, что итоги сегодняшней встречи придадут импульс развитию сотрудничества между государствами-членами Организации и призваны стать новым этапом в расширении взаимодействия между нашими странами в многостороннем формате.

В продолжение переговоров, проходивших в доверительной атмосфере, главы государств Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев обменялись мнениями по ключевым аспектам межгосударственного диалога с учётом открывающихся возможностей и совместных приоритетных планов на перспективу.

Темой обсуждения также стали актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня, представляющие обоюдный интерес. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества в рамках авторитетных структур, в том числе по линии ОЭС.

В завершение встречи Президенты Туркменистана и Узбекистана выразили уверенность, что двусторонние отношения, базирующиеся на прочных узах дружбы и добрососедства, принципах равноправия, уважения и обоюдной поддержки, будут и впредь успешно развиваться на взаимовыгодной основе.

Затем Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в 16-м Саммите Совета глав стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В очередном Саммите, проходящем под девизом «Вместе к экономической стабильности и развитию», приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим ­Раиси, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Республику Казахстан на форуме представлял Премьер-министр Алихан Смаилов, Исламскую Республику Пакистан – исполняющий обязанности Премьер-министра Анвар уль-Хак Какар. В Саммите также принял участие Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.

В фойе Конгресс-центра Международного делового центра «Tashkent city» главы дружественных государств, обменявшись крепким рукопожатием, сфотографировались на фоне Государственных флагов стран-участниц нынешней встречи.

На повестку дня Саммита были вынесены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках ОЭС, а также возможности совершенствования механизма деятельности данной многосторонней структуры.

Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что нынешняя встреча на высшем уровне является ярким подтверждением решимости стран-участниц ОЭС к расширению всестороннего парт­нёрства на пути общего развития.

Как отмечалось, ровно два года назад в городе Ашхабад был успешно проведён 15-й Саммит Организации. Важные решения, принятые на заседании в Туркменистане, привнесли в деятельность структуры новое дыхание.

Особый акцент был сделан на ведущейся комплексной работе по реформированию и повышению эффективности ОЭС, росту её авторитета на международной арене.

Узбекский лидер особо подчерк­нул, что нынешний исторический Саммит и его результаты послужат дальнейшему становлению Организации как эффективной и действенной структуры, выводу многогранного партнёрства на новые рубежи.

Затем Президент Шавкат Мирзиёев предоставил слово Председателю 15-го Саммита Организации экономического сотрудничества – Президенту Туркменистана ­Сердару Бердымухамедову.

Приветствуя собравшихся, глава государства прежде всего поблагодарил узбекского лидера за организацию на высоком уровне 16-го Саммита ОЭС, радушное гостеприимство и проявленное уважение.

– Сегодняшняя встреча на высшем уровне проходит в период, когда мы напрямую сталкиваемся с серьёзными геополитическими вызовами, оказывающими непосредственное влияние на развитие и тенденции глобальной экономики, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что вместе с тем эти вызовы, несмотря на сложный характер, открывают новые перспективы.

Как подчёркивалось, такие вопросы, как конструктивное и эффективное использование этих возможностей, задействование всех благоприятных преимуществ Организации экономического сотрудничества в условиях современных геоэкономических трансформаций, должны стать ключевой задачей ОЭС на ближайшую перспективу. В данной связи глава Туркменистана констатировал наличие всех необходимых условий.

С этой точки зрения отмечалась важность состоявшегося в Ашхабаде 28 ноября 2021 года 15-го Саммита ОЭС, который был насыщен значимыми инициативами и событиями, придал новый импульс совместной деятельности. Принятый на нём «Ашхабадский консенсус для действий», являясь главным документом, вбирает в себя все ключевые направления сотрудничества, в частности, торговлю, транспорт, связь, энергетику, промышленность и экономическое развитие, а также такие вопросы, как социальное обеспечение, окружающая среда, изменение климата и др.

Пользуясь случаем, глава Туркменистана выразил глубокую признательность лидерам всех государств ОЭС за активное участие в работе Ашхабадского Саммита и ценный вклад в его успешное проведение, а также поблагодарил Секретариат Организации за принимаемые эффективные меры по выполнению целей и задач, вытекающих из «Ашхабадского консенсуса для действий».

Опираясь на документы, решения и соглашения, принятые на 15-м Саммите, нам необходимо оперативно определить основные направления взаимодействия, проанализировать важные вопросы и приступить к их практической реализации, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, подчерк­нув, что в соответствии с позицией Туркменистана считает целесо­образным остановиться на некоторых ключевых аспектах, имеющих в настоящее время особое значение.

Прежде всего акцент был сделан на необходимости развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, выступающих на сегодняшний день в числе главных направлений развития отношений в рамках ОЭС.

В данном контексте глава государства напомнил, что в 2021 году в период председательства в Организации экономического сотрудничества Туркменистан предложил приступить к созданию в регионе ОЭС экономических коридоров, которые рассматриваются в качестве системы устойчивых основных маршрутов для продвижения товаров, услуг и финансовых средств. Как подчёркивалось, для этого необходимо наладить и развивать на комплексной основе партнёрство между ведущими промышленными фирмами, инвестиционными компаниями и банками наших стран. Эта работа должна вестись посредством широкого внедрения передовых технологий, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, инициировав разработку Рамочного соглашения ОЭС по цифровым технологиям и электронной торговле.

В целях увеличения товарооборота между странами Организации отмечалось, что следует активно задействовать возможности приграничной и региональной торговли. В данном контексте имеется ценный опыт, многовековые традиции и обычаи наших народов, требующие возрождения, использования и обогащения с учётом реалий современности. Для этого необходимо создать благоприятную трансграничную среду, стимулировать региональное сотрудничество, представляющее систему договорных преимуществ и приоритетов, заявил глава Туркменистана.

– Мы придаём огромное значение активизации деловых отношений посредством малого и среднего предпринимательства, производству некоторых видов промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции, налаживанию сотрудничества в сфере услуг и других направлениях, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

В данном контексте было предложено рассмотреть возможность создания «Информационного портала», который будет содержать конкретные сведения, идеи, бизнес-проекты и другую необходимую информацию для более широкой осведомлённости о потенциале и намерениях стран в плане расширения многостороннего сотрудничества.

Очевидно, что совместное экономическое партнёрство будет успешно развиваться и станет действительно эффективным при наличии современных транспортных и коммуникационных сетей, охватывающих абсолютно всё пространство ОЭС. Наглядно подтверждается и повышается значимость транспортных коридоров Евразии в качестве движущей силы для процветания всего континента. В этой работе Организации отводится одно из ключевых мест, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, заявив, что строительство дорог, мостов, узловых объектов, складов, терминалов и других сооружений, являющихся важными инфраструктурными объектами, воспринимается в качестве одного из основных направлений сотрудничества. С практической точки зрения было предложено рассмотреть вопрос о создании Совместных транспортно-логистических центров при участии профильных государственных органов и частных компаний.

В целом сегодня во многом требуется согласованное осуществление и взаимное дополнение работ транспортных учреждений стран-участниц ОЭС. В этой связи глава государства отметил значение деятельности Секретариата по координации в рамках реализации Программы по развитию транспортных и коммуникационных систем ОЭС.

Туркменистан уделяет особое внимание созданию межрегиональных транспортных и транзитных коридоров со странами ОЭС, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, определив в числе приоритетных направлений для обсуждения налаживание мультимодальных грузоперевозок из Китая через Центральную Азию с выходом на порты Каспийского моря, Персидского залива и Чёрного моря.

Наряду с этим подчёркивалась важность для Организации осуществления целенаправленной и скоординированной транспортной дипломатии на международной арене, активной деятельности с Европейской экономической комиссией ООН, Экономической и Социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана, международными и региональными транспортными организациями.

Ещё одним важным вектором совместной деятельности была названа энергетика.

Тот факт, что мировые энергетические рынки находятся в глобальном нестабильном состоянии, диктует в качестве одной из главных задач ОЭС разработку соответствующей эффективной модели сотрудничества. Это прежде всего необходимо для удовлетворения растущих энергетических потребностей наших стран с целью повышения мощностей новых промышленных комплексов и сельского хозяйства, строительства инфраструктурных объектов и запуска совместных производственных проектов, отметил глава государства.

Как известно, Туркменистан выдвинул ряд крупных энергетических проектов, в которых также принимают участие некоторые страны ОЭС, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, пригласив страны-партнёры к расширению сотрудничества в энергетической сфере с целью создания системы энергоснабжения, включающей пространство ОЭС. Со своей стороны Туркменистан готов увеличить объёмы поставок природного газа и электроэнергии в государства ОЭС через имеющиеся в настоящее время мощности и те, которые будут построены в перспективе.

В ходе сегодняшней встречи будет обсуждён ряд вопросов важных для стран-участниц Организации, решение которых будет содействовать определению перспективных направлений взаимодействия, разработке конкретных планов и механизмов для их реализации.

В нынешний сложный период мирового развития Туркменистан твёрдо убеждён, что лидеры наших стран продемонстрируют мудрость и дальновидность во имя общих интересов, укрепляя взаимопонимание, дружбу и плодотворное сотрудничество, присущие нашим братским народам, сказал глава государства.

В завершение Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что на Секретариат ОЭС возложена высокая ответственная миссия и ему отводится важная роль в практической реализации приоритетных направлений совместного сотрудничества. Пожелав Генеральному секретарю Организации и всем сотрудникам Секретариата успехов на этом поприще, глава государства поблагодарил за их вклад в успешное проведение
встречи.

Затем в соответствии с действующими правилами ОЭС Президент Туркменистана предложил избрать Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева председателем 16-го Саммита Организации экономического сотрудничества.

В ходе состоявшихся затем выступлений прозвучали предложения о разработке эффективных инструментов совершенствования региональной торговли, в частности, таких как торговое соглашение ОЭС (ECOTA) и стратегия упрощения процедур торговли в целях увеличения объёма торговли между странами-участницами Организации.

Вместе с тем были рассмотрены меры, нацеленные на развитие транспортной инфраструктуры в регионе.

Затем в рамках мероприятия были объявлены лауреаты наград ОЭС.

На этом Саммит Организации экономического сотрудничества завершил свою работу.

По завершении программы рабочего визита в Республику Узбекистан Президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова.

Здесь главу Туркменистана провожали Премьер-министр ­Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица братской
страны.

По прибытии в Международный аэропорт Ашхабада Президента Сердара Бердымухамедова встретили официальные лица, представитель Посольства Республики Узбекистан в нашей стране.

В ходе состоявшейся беседы дипломат сердечно поздравил главу государства с успешным рабочим визитом.

Глава государства Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Саммит ОЭС в Ташкенте и принятые по его итогам решения призваны обеспечить дальнейшее наращивание многопланового стратегического сотрудничества стран-участниц Организации.

* * *

Накануне члены правительственной делегации Туркменистана по поручению Президента страны провели двусторонние встречи в минис­терствах и отраслевых ведомствах Республики Узбекистан.

Предметом заинтересованного обмена мнениями стали возможности расширения плодотворного, востребованного временем партнёрства с учётом открывающихся новых горизонтов. Главными темами обсуждения стали вопросы межгосударственного взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств, между финансово-экономическими структурами, в энергетическом секторе, в отраслях промышленности и строительного производства, а также в области средств массовой информации.