Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
09.11.2023

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň 16-njy sammitindäki ÇYKYŞY

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на 16-м Саммите глав государств Организации экономического сотрудничества

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на 16-м Саммите глав государств Организации экономического сотрудничества

Hormatly döwlet Baştutanlary, wekiliýet ýolbaşçylary!

Hanymlar we jenaplar!

Ilki bilen, Onuň Alyhezreti, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Miromonowiç Mirziýoýewe Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 16-njy sammitiniň ýokary derejede guralandygy, mähirli myhmansöýerlik we bildirilen hormat üçin minnetdarlygymyzy ýetirmäge rugsat ediň!

Şu günki ýokary derejeli duşuşyk ählumumy ykdysady ösüşiň gidişine we ugurlaryna gönüden-göni täsir edýän çynlakaý geosyýasy wehimler bilen ýüzbe-ýüz bolunýan döwürde geçirilýär. Ol wehimler çylşyrymly häsiýetdedigine garamazdan, şol bir wagtda, täze mümkinçilikleri açýar. Bu mümkinçilikleri netijeli we döredijilikli görnüşde ulanmak, häzirki geoykdysady üýtgeşmeler babatda YHG-nyň eýe bolan ähli amatly ýagdaýlaryny herekete geçirmek ýaly meseleler, biziň pikirimizçe, ýakyn geljek üçin guramanyň esasy wezipesi bolmalydyr. Munuň üçin ähli zerur şertler bar diýip hasap edýärin.

Şu nukdaýnazardan, 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda geçirilen YHG-nyň 15-nji sammiti möhüm waka boldy. Bu ýokary derejeli duşuşyk ähmiýetli başlangyçlara we wakalara baý bolup, biziň bilelikdäki işlerimize täze itergi berdi. Onda kabul edilen Hereketleriň Aşgabat konsensusy baş resminama bolmak bilen, hyzmatdaşlygyň ähli wajyp ugurlaryny, hususan-da, söwda, ulag, aragatnaşyk, energetika, senagat, ykdysady ösüş, durmuş üpjünçiligi, daşky gurşaw, howanyň üýtgemegi ýaly meseleleri we beýlekileri öz içine alýar.

Pursatdan peýdalanyp, YHG-nyň ähli döwletleriniň Baştutanlaryna Aşgabat sammitiniň işine işjeň gatnaşandyklary we onuň üstünlikli geçirilmegine gymmatly goşantlary üçin çuňňur minnetdarlygymy bildirmek isleýärin. Şunuň bilen birlikde, “Hereketleriň Aşgabat konsensusy” atly resminamadan gelip çykýan maksatlary we wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça görülýän netijeli çäreler üçin YHG-nyň Sekretariatyna minnetdarlygymy bildirýärin.

Hormatly duşuşyga gatnaşyjylar!

15-nji sammitde kabul edilen resminamalara, kararlardyr ylalaşyklara esaslanyp, bize gysga wagtyň içinde özara gatnaşyklary kesgitlemek, wajyp ähmiýetli meseleleri açyp görkezmek we olary iş ýüzünde durmuşa geçirmäge başlamak zerur bolup durýar. Türkmenistanyň garaýşyna laýyklykda, häzirki döwürde aýratyn ähmiýete eýe bolan käbir möhüm ugurlar barada durup geçmegi maksadalaýyk hasaplaýaryn.

Ilki bilen, özara bähbitli söwda-ykdysady we maýa goýum ugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek barada bellemek isleýärin. Häzirki wagtda bu ulgamlar gatnaşyklarymyzyň esasy ugurlarynyň biri bolmalydyr.

Türkmenistan 2021-nji ýylda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynda başlyklyk eden döwründe guramanyň sebitinde ykdysady geçelgeleri döretmek boýunça işe başlamagy teklip etdi. Olary harytlaryň, hyzmatlaryň we maliýe serişdeleriniň hereket etmegi üçin durnukly esasy ugurlaryň ulgamy hökmünde görýäris. Munuň üçin ýurtlarymyzyň öňdebaryjy senagat şereketleriniň, maýa goýum kompaniýalarynyň, banklarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak we ulgamlaýyn esasda ösdürmek zerurdyr. Bu işler häzirki zaman tilsimatlarynyň giňden ornaşdyrylmagy bilen utgaşykly alnyp barylmalydyr. Şunuň bilen baglylykda, sanly tehnologiýalar we elektron söwda boýunça YHG-nyň Çarçuwaly ylalaşygyny işläp taýýarlamagy teklip edýäris.

YHG-nyň ýurtlarynyň arasyndaky söwda dolanyşygyny artdyrmak maksady bilen, serhetýaka we sebitleýin söwda mümkinçiliklerini işjeň ulanmak möhüm bolup durýar. Bu babatda biziň halklarymyzyň köpasyrlyk däp-dessurlary, döwrüň hakykatlaryny göz öňünde tutup, gaýtadan janlandyrylmagy, ulanylmagy hem-de baýlaşdyrylmagy zerur bolan gymmatly tejribesi bar. Munuň üçin amatly serhetüsti gurşawy döretmek, ylalaşylan artykmaçlyklar we ileri tutulýan ugurlar ulgamy bolan sebitleýin hyzmatdaşlygy höweslendirmek zerurdyr. Kiçi we orta telekeçiligiň üsti bilen işewür gatnaşyklaryň işjeňleşmegine, senagat önümleriniň käbir görnüşlerini, oba hojalyk önümlerini öndürmek, hyzmatlary ýerine ýetirmek babatda we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy ýola goýmaga uly ähmiýet berýäris.

Köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek babatda ýurtlarymyzyň eýe bolan mümkinçilikleridir meýilleri hakynda has giňden habardar bolmak üçin anyk maglumatlary, teklipleri, işewürlik taslamalaryny we beýleki zerur maglumatlary öz içine alýan maglumat portalyny döretmek baradaky pikire seretmegi teklip edýäris.

Hormatly duşuşyga gatnaşyjylar!

Biziň ykdysady hyzmatdaşlygymyzyň diňe YHG-nyň giňişligini tutuşlygyna öz içine alýan döwrebap ulag-kommunikasiýa torlary bolan halatynda üstünlikli ösjekdigi we hakykatdan hem netijeli boljakdygy äşgärdir. Ýewraziýa ulag geçelgeleriniň tutuş yklymyň ösmegine itergi beriji güýç hökmünde ähmiýeti aýdyň görünýär we artýar. Bu işde guramamyza esasy orunlaryň biri degişlidir. Şonuň üçin möhüm infrastruktura desgalary bolan ýollary, köprüleri, çatryklary, ammarlary, terminallary we beýleki desgalary gurmak babatda hyzmatdaşlygy ileri tutulýan ugur hökmünde kabul edýäris. Amaly nukdaýnazardan, degişli döwlet edaralarynyň, hususy kompaniýalaryň gatnaşmagynda bilelikdäki ulag-logistika merkezlerini döretmek baradaky meselä seretmegi teklip edýäris.

Umuman, häzirki wagtda biziň ulag edaralarymyzyň işlerini köp babatda ylalaşykly alyp barmak we özara üstüni ýetirmek talap edilýär. Şu ýerde YHG-nyň ulag we kommunikasiýa ugurlaryny ösdürmek boýunça Maksatnamanyň durmuşa geçirilmeginiň çäginde Sekretariatyň utgaşdyrmak boýunça işiniň ähmiýetini nygtamak isleýärin.

Türkmenistan Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýurtlarynyň gatnaşmagynda sebitara ulag we üstaşyr geçelgeleriň döredilmegine aýratyn üns berýär. Şeýle hem Hytaýdan Merkezi Aziýanyň üsti bilen Hazar deňziniň, Pars aýlagynyň, Gara deňziň portlaryna çykmak arkaly multimodal ýük daşalmagyny ýola goýmak meseleleriniň geljekde ara alnyp maslahatlaşylmagyny ileri tutulýan ugurlaryň biri hasaplaýarys. Halkara giňişlikde maksada okgunly we ylalaşykly ulag diplomatiýasyny alyp barmagyň, ýöriteleşdirilen guramalar bolan Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasy, Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýasy, halkara we sebitleýin ulag guramalary bilen işjeň iş alyp barmagyň biziň düzümimiz üçin möhümdigini bellemek gerek.

Ýene bir wajyp ugur — energetika. Dünýäniň energetika bazarlarynyň umumy durnuksyz ýagdaýda bolmagy YHG-nyň netijeli hyzmatdaşlyk modelini işläp düzmek üçin esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Bu, ilkinji nobatda, täze senagat we oba hojalygy pudaklarynyň kuwwatynyň artmagy, infrastruktura desgalarynyň gurulmagy, bilelikdäki önümçilik taslamalaryna badalga berilmegi boýunça biziň ýurtlarymyzyň barha artýan energetika isleglerini kanagatlandyrmak üçin zerurdyr.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan birnäçe bilelikdäki iri energetika taslamalaryny öňe sürdi, olara YHG-nyň käbir ýurtlary hem gatnaşýar. Biz bu guramanyň giňişligini öz içine alýan energiýa üpjünçilik ulgamyny döretmek maksady bilen, öz hyzmatdaş ýurtlarymyzy energetika ulgamynda özara işlerimizi giňeltmäge çagyrýarys. Men, öz tarapymdan, häzirki wagtda bar bolan we geljekde guruljak kuwwatlyklar arkaly YHG-nyň ýurtlaryna iberilýän tebigy gazyň hem-de elektrik energiýasynyň möçberini artdyrmaga Türkmenistanyň taýýardygyny aýdyp bilerin.

Hormatly duşuşyga gatnaşyjylar!

Şu günki ýygnagyň dowamynda biziň ýurtlarymyz üçin möhüm ähmiýete eýe bolan birnäçe meseleler ara alnyp maslahatlaşylar. Şolaryň çözgüdi YHG-nyň çäginde hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlaryny kesgitlemäge, olaryň ýerine ýetirilmegi üçin anyk meýilnamalary we gurallary işläp düzmäge ýardam berer.

Häzirki dünýä ösüşiniň çylşyrymly döwründe biziň ýurtlarymyzyň ýolbaşçylaryna mahsus bolan umumy hoşniýetlilik, birek-birege düşünişmek, doganlyk halklarymyzyň dostlugyny, hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek arkaly umumy bähbitleriň hatyrasyna özleriniň paýhaslylygyny we öňdengörüjiligini görkezjekdigine Türkmenistan doly ynanýar.

Sözümiň ahyrynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça YHG-nyň Sekretariatyna ýokary jogapkärçilik ýüklenendigini we oňa möhüm ornuň degişlidigini nygtamak isleýärin. Guramanyň Baş sekretary jenap Husraw Nozirä hem-de Sekretariatyň ähli işgärlerine bu ugurda üstünlik arzuw edýärin we duşuşygyň netijeli geçirilmegine goşan goşandy üçin minnetdarlygymy bildirýärin.

Уважаемые главы государств, руководители делегаций!

Дамы и господа!

Прежде всего, разрешите поблагодарить Его Превосходительство Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиеёва за организацию на высоком уровне 16-го Саммита Организации экономического сотрудничества, радушное гостеприимство и проявленное уважение.

Сегодняшняя встреча на высшем уровне проходит в период, когда мы напрямую сталкиваемся с серьёзными геополитическими вызовами, оказывающими непосредственное влияние на развитие и тенденции глобальной экономики. Вместе с тем эти вызовы, несмотря на сложный характер, открывают новые перспективы. По нашему мнению, такие вопросы, как конструктивное и эффективное использование этих возможностей, задействование всех благоприятных преимуществ Организации экономического сотрудничества в условиях современных геоэкономических трансформаций, должны стать ключевой задачей Организации на ближайшую перспективу. Считаю, что для этого есть все необходимые условия.

С данной точки зрения состоявшийся в Ашхабаде 28 ноября 2021 года 15-й Саммит ОЭС стал важным мероприятием. Эта встреча на высшем уровне была насыщена значимыми инициативами и событиями и придала новый импульс нашей совместной деятельности. Принятый на нём «Ашхабадский консенсус для действий», являясь главным документом, вобрал в себя все ключевые направления сотрудничества, в частности, торговлю, транспорт, связь, энергетику, промышленность и экономическое развитие, а также такие вопросы, как социальное обеспечение, окружающая среда, изменение климата и другие.

Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность главам всех государств ОЭС за активное участие в работе Ашхабадского Саммита и ценный вклад в его успешное проведение.

Вместе с тем хочу поблагодарить Секретариат ОЭС за принимаемые эффективные меры по выполнению целей и задач, вытекающих из документа «Ашхабадский консенсус для действий».

Уважаемые участники встречи!

Опираясь на документы, решения и соглашения, принятые на 15-м Саммите, нам необходимо определить неотложные направления взаимодействия, проанализировать важные вопросы и приступить к их практической реализации.

В соответствии с позицией Туркменистана считаю целесообразным остановиться на некоторых ключевых аспектах, имеющих в настоящее время особое значение.

Прежде всего, хочу сказать о развитии взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, выступающих на сегодняшний день в числе основных направлений наших отношений.

В 2021 году в период председательства в Организации экономического сотрудничества Туркменистан предложил приступить к созданию в регионе ОЭС экономических коридоров. Мы рассматриваем их в качестве системы устойчивых основных маршрутов для продвижения товаров, услуг и финансовых средств. Для этого необходимо наладить и развивать на комплексной основе партнёрство между ведущими промышленными фирмами, инвестиционными компаниями и банками наших стран. Эта работа должна вестись посредством широкого внедрения передовых технологий. В данной связи предлагаем разработать Рамочное соглашение ОЭС по цифровым технологиям и электронной торговле.

В целях увеличения торгового оборота между странами ОЭС следует активно задействовать возможности приграничной и региональной торговли. В данном контексте имеется ценный опыт, многовековые традиции и обычаи наших народов, требующие возрождения, использования и обогащения с учётом реалий современности. Для этого необходимо создать благоприятную трансграничную среду, стимулировать региональное сотрудничество, представляющее систему договорных преимуществ и приоритетов.

Мы придаём огромное значение активизации деловых отношений посредством малого и среднего предпринимательства, производству некоторых видов промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции, налаживанию сотрудничества в сфере услуг и других направлениях.

Предлагаем рассмотреть предложение о создании «Информационного портала», включающего конкретные сведения, идеи, бизнес-проекты и другую необходимую информацию для более широкой осведомлённости о потенциале и намерениях стран в плане расширения многостороннего сотрудничества.

Уважаемые участники встречи!

Очевидно, что наше экономическое партнёрство будет успешно развиваться и станет действительно эффективным при наличии современных транспортных и коммуникационных сетей, включающих абсолютно всё пространство ОЭС. Наглядно подтверждается и повышается значимость транспортных коридоров Евразии в качестве движущей силы для процветания всего континента. В этой работе нашей Организации отводится одно из ключевых мест.

И поэтому строительство дорог, мостов, узловых объектов, складов, терминалов и других важных инфраструктурных сооружений воспринимаем в качестве одного из основных направлений сотрудничества. С практической точки зрения предлагаем рассмотреть вопрос о создании Совместных транспортно-логистических центров при участии профильных государственных органов и частных компаний.

В целом сегодня во многом требуется согласованность и взаимная дополняемость работ наших транспортных учреждений. Здесь хочу отметить значение деятельности Секретариата по координации в рамках реализации Программы по развитию транспортно-коммуникационных систем ОЭС.

Туркменистан уделяет особое внимание созданию межрегиональных транспортно-транзитных коридоров со странами ОЭС.

Также мы считаем, что одним из приоритетных направлений для обсуждения в будущем является вопрос налаживания мультимодальных грузоперевозок из Китая через Центральную Азию с выходом на порты Каспийского моря, Персидского залива и Чёрного моря.

Подчёркиваем важность для нашей Организации осуществления целенаправленной и скоординированной транспортной дипломатии на международной арене, активного взаимодействия с Европейской экономической комиссией ООН, Экономической и Социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана, международными и региональными транспортными организациями.

Ещё одно важное направление – энергетика.

Тот факт, что мировые энергетические рынки находятся в глобальном нестабильном состоя­нии, диктует в качестве одной из главных задач ОЭС разработку соответствую­щей эффективной модели сотрудничества. Это прежде всего необходимо для удовлетворения растущих энергетических потребностей наших стран с целью повышения мощностей новых промышленных комплексов и сельского хозяйства, строительства инфраструктурных объектов и запуска совместных производственных проектов.

Как известно, Туркменистан выдвинул ряд крупных энергетических проектов, в которых также принимают участие некоторые страны ОЭС. Мы приглашаем наших стран-партнёров к расширению совместного сотрудничества в энергетической сфере с целью ­создания системы энергоснабжения, включающей пространство ОЭС. Со своей стороны могу сказать, что Туркменистан готов увеличить объёмы поставок природного газа и электроэнергии в страны ОЭС через имеющиеся в настоящее время мощности и через те, которые будут построены в перспективе.

Уважаемые участники встречи!

В ходе сегодняшней встречи состоится обсуждение ряда важных для наших стран вопросов, решение которых будет содействовать определению перспективных направлений взаимодействия, разработке конкретных планов и механизмов для их реализации.

В нынешний сложный период мирового развития Туркменистан твёрдо убеждён, что главы наших стран продемонстрируют мудрость и дальновидность во имя общих интересов, укрепляя взаимопонимание, дружбу и сотрудничество, присущие нашим братским народам.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что на Секретариат ОЭС возложена высокая ответственная миссия и ему отводится важная роль в практической реализации приоритетных направлений нашего сотрудничества.

Желаю Генеральному секретарю организации г-ну Хусраву Нозири и всем сотрудникам Секретариата успехов на этом поприще и выражаю благодарность за их вклад в успешное проведение встречи.

Уважаемые главы государств, руководители делегаций!

Дамы и господа!

Прежде всего, разрешите поблагодарить Его Превосходительство Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиеёва за организацию на высоком уровне 16-го Саммита Организации экономического сотрудничества, радушное гостеприимство и проявленное уважение.

Сегодняшняя встреча на высшем уровне проходит в период, когда мы напрямую сталкиваемся с серьёзными геополитическими вызовами, оказывающими непосредственное влияние на развитие и тенденции глобальной экономики. Вместе с тем эти вызовы, несмотря на сложный характер, открывают новые перспективы. По нашему мнению, такие вопросы, как конструктивное и эффективное использование этих возможностей, задействование всех благоприятных преимуществ Организации экономического сотрудничества в условиях современных геоэкономических трансформаций, должны стать ключевой задачей Организации на ближайшую перспективу. Считаю, что для этого есть все необходимые условия.

С данной точки зрения состоявшийся в Ашхабаде 28 ноября 2021 года 15-й Саммит ОЭС стал важным мероприятием. Эта встреча на высшем уровне была насыщена значимыми инициативами и событиями и придала новый импульс нашей совместной деятельности. Принятый на нём «Ашхабадский консенсус для действий», являясь главным документом, вобрал в себя все ключевые направления сотрудничества, в частности, торговлю, транспорт, связь, энергетику, промышленность и экономическое развитие, а также такие вопросы, как социальное обеспечение, окружающая среда, изменение климата и другие.

Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность главам всех государств ОЭС за активное участие в работе Ашхабадского Саммита и ценный вклад в его успешное проведение.

Вместе с тем хочу поблагодарить Секретариат ОЭС за принимаемые эффективные меры по выполнению целей и задач, вытекающих из документа «Ашхабадский консенсус для действий».

Уважаемые участники встречи!

Опираясь на документы, решения и соглашения, принятые на 15-м Саммите, нам необходимо определить неотложные направления взаимодействия, проанализировать важные вопросы и приступить к их практической реализации.

В соответствии с позицией Туркменистана считаю целесообразным остановиться на некоторых ключевых аспектах, имеющих в настоящее время особое значение.

Прежде всего, хочу сказать о развитии взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, выступающих на сегодняшний день в числе основных направлений наших отношений.

В 2021 году в период председательства в Организации экономического сотрудничества Туркменистан предложил приступить к созданию в регионе ОЭС экономических коридоров. Мы рассматриваем их в качестве системы устойчивых основных маршрутов для продвижения товаров, услуг и финансовых средств. Для этого необходимо наладить и развивать на комплексной основе партнёрство между ведущими промышленными фирмами, инвестиционными компаниями и банками наших стран. Эта работа должна вестись посредством широкого внедрения передовых технологий. В данной связи предлагаем разработать Рамочное соглашение ОЭС по цифровым технологиям и электронной торговле.

В целях увеличения торгового оборота между странами ОЭС следует активно задействовать возможности приграничной и региональной торговли. В данном контексте имеется ценный опыт, многовековые традиции и обычаи наших народов, требующие возрождения, использования и обогащения с учётом реалий современности. Для этого необходимо создать благоприятную трансграничную среду, стимулировать региональное сотрудничество, представляющее систему договорных преимуществ и приоритетов.

Мы придаём огромное значение активизации деловых отношений посредством малого и среднего предпринимательства, производству некоторых видов промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции, налаживанию сотрудничества в сфере услуг и других направлениях.

Предлагаем рассмотреть предложение о создании «Информационного портала», включающего конкретные сведения, идеи, бизнес-проекты и другую необходимую информацию для более широкой осведомлённости о потенциале и намерениях стран в плане расширения многостороннего сотрудничества.

Уважаемые участники встречи!

Очевидно, что наше экономическое партнёрство будет успешно развиваться и станет действительно эффективным при наличии современных транспортных и коммуникационных сетей, включающих абсолютно всё пространство ОЭС. Наглядно подтверждается и повышается значимость транспортных коридоров Евразии в качестве движущей силы для процветания всего континента. В этой работе нашей Организации отводится одно из ключевых мест.

И поэтому строительство дорог, мостов, узловых объектов, складов, терминалов и других важных инфраструктурных сооружений воспринимаем в качестве одного из основных направлений сотрудничества. С практической точки зрения предлагаем рассмотреть вопрос о создании Совместных транспортно-логистических центров при участии профильных государственных органов и частных компаний.

В целом сегодня во многом требуется согласованность и взаимная дополняемость работ наших транспортных учреждений. Здесь хочу отметить значение деятельности Секретариата по координации в рамках реализации Программы по развитию транспортно-коммуникационных систем ОЭС.

Туркменистан уделяет особое внимание созданию межрегиональных транспортно-транзитных коридоров со странами ОЭС.

Также мы считаем, что одним из приоритетных направлений для обсуждения в будущем является вопрос налаживания мультимодальных грузоперевозок из Китая через Центральную Азию с выходом на порты Каспийского моря, Персидского залива и Чёрного моря.

Подчёркиваем важность для нашей Организации осуществления целенаправленной и скоординированной транспортной дипломатии на международной арене, активного взаимодействия с Европейской экономической комиссией ООН, Экономической и Социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана, международными и региональными транспортными организациями.

Ещё одно важное направление – энергетика.

Тот факт, что мировые энергетические рынки находятся в глобальном нестабильном состоя­нии, диктует в качестве одной из главных задач ОЭС разработку соответствую­щей эффективной модели сотрудничества. Это прежде всего необходимо для удовлетворения растущих энергетических потребностей наших стран с целью повышения мощностей новых промышленных комплексов и сельского хозяйства, строительства инфраструктурных объектов и запуска совместных производственных проектов.

Как известно, Туркменистан выдвинул ряд крупных энергетических проектов, в которых также принимают участие некоторые страны ОЭС. Мы приглашаем наших стран-партнёров к расширению совместного сотрудничества в энергетической сфере с целью ­создания системы энергоснабжения, включающей пространство ОЭС. Со своей стороны могу сказать, что Туркменистан готов увеличить объёмы поставок природного газа и электроэнергии в страны ОЭС через имеющиеся в настоящее время мощности и через те, которые будут построены в перспективе.

Уважаемые участники встречи!

В ходе сегодняшней встречи состоится обсуждение ряда важных для наших стран вопросов, решение которых будет содействовать определению перспективных направлений взаимодействия, разработке конкретных планов и механизмов для их реализации.

В нынешний сложный период мирового развития Туркменистан твёрдо убеждён, что главы наших стран продемонстрируют мудрость и дальновидность во имя общих интересов, укрепляя взаимопонимание, дружбу и сотрудничество, присущие нашим братским народам.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что на Секретариат ОЭС возложена высокая ответственная миссия и ему отводится важная роль в практической реализации приоритетных направлений нашего сотрудничества.

Желаю Генеральному секретарю организации г-ну Хусраву Нозири и всем сотрудникам Секретариата успехов на этом поприще и выражаю благодарность за их вклад в успешное проведение встречи.