Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
11.11.2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

Рабочая поездка Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в город Аркадаг

A working trip of the National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Khalk Maslakhaty of Turkmenistan to Arkadag city

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän dürli maksatly binalaryň şekil taslamalary we bu ýerde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

Häzirki döwürde Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz sazlaşykly ösüş ýoluna düşdi. Şunuň bilen baglylykda, obalaryň we şäherleriň durky täzelenip, Diýarymyzyň ähli künjeklerinde halkymyz üçin amatly ýaşaýyş-durmuş şertleriniň döredilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Munuň özi Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan, ilatyň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegini nazarlaýan durmuş syýasatynyň hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli amala aşyrylýandygyny görkezýär. Ähli görkezijiler babatda ösen halkara ülňülere we häzirki zaman talaplaryna laýyk derejede bina edilen Arkadag şäheri bu ugurda alnyp barylýan işleriň dowamata beslenýändiginiň aýdyň nyşanydyr. Täze şäherde dürli maksatly binalaryň gurluşygy bilen bir hatarda, ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň döwrebap derejede bolmagy möhüm wezipe hökmünde kesgitlenildi. Şeýlelikde, Arkadag şäheriniň töwereginde bar bolan ulag ýollarynyň durkuny täzelemek, täze ýollary çekmek ugrunda hemmetaraplaýyn tagalla edilýär.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow gurluşygynyň ikinji tapgyryna dabaraly ýagdaýda badalga berlen täze şäheriň çägine geldi. Gahryman Arkadagymyzy Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow hem-de Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew garşyladylar.

Bu ýerde Arkadag şäheriniň töwereginde bar bolan ýollaryň, köprüleriň, ýerüsti geçelgeleriň, halkalaýyn aýlaw ýollarynyň durkuny täzelemek we täzelerini gurmak boýunça taýýarlanylan şekil taslamalary, ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň çäklerinde guruljak we durky täzelenjek ulag ýollary, olaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşy, Arkadag şäheriniň çägini giňeltmek boýunça meýilleşdirilen işler barada Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow hasabat berdi.

Görkezilýän şekil taslamalarynyň hatarynda täze şäheriň awtoulag ýollaryny has-da döwrebaplaşdyrmak, abadanlaşdyrmak boýunça teklip edilýän taslamalar, halkalaýyn aýlaw ýolunyň, asma köpriniň çyzgylary, Arkadag şäherine barýan ýollary gurmak boýunça taýýarlanylan şekil taslamalary, desgalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary bar. Mundan başga-da, bu ýerde beýleki şaýollaryň durkuny täzelemäge degişli taslamalar, Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda ýanýodalaryň we ulag ýollarynyň durkuny täzelemek boýunça meýilleşdirilen işler, şäheriň dolandyryş çägine goşulýan ýer bölekleriniň çyzgylary barada hasabat berildi.

Her bir desganyň, aýratyn-da, ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň gurluşygynda täzeçil tehnologiýalaryň, häzirki zamanyň ösen tejribeleriniň işjeň ulanylmagynyň möhüm talap bolup durýandygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz gurulýan we durky täzelenilýän desgalaryň täze şäheriň binagärlik keşbi bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirmegine zerur üns berilmelidigini tabşyrdy. Milli Liderimiz taslamalar bilen tanyşlygyň barşynda olara birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. Şunda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi, desgalaryň bellenen möhletlerde ulanmaga berilmegi wajypdyr, olarda milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribeleri utgaşdyrylmalydyr. Munuň özi täze şäheriň ýol-ulag düzümine degişli desgalarynyň talabalaýyk bolmagynyň möhüm şertini emele getirýär.

Hormatly Arkadagymyz Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda ýerine ýetiriljek gurluşyk işlerine häzirki zamanyň öňdebaryjy gazananlarynyň işjeň ornaşdyrylmalydygyny belledi we döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, innowasion tehnologiýalaryň netijeli ulanylmalydygyny, meýilleşdirilen ähli işleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine aýratyn ähmiýet berilmelidigini aýtdy.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň hem-de Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Maslahatyň dowamynda D.Orazow Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda ýaýbaňlandyrylan işleriň ýagdaýy, ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň ikinji tapgyrda meýilleşdirilen önümçilik toplumlarynyň gurluşyklaryna bolan gatnaşyklary, bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň ýerleşdiriljek ýerleri barada hasabat berdi. Şeýle hem hasabatyň çäklerinde häzirki döwürde milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak boýunça işlenip taýýarlanylýan konsepsiýanyň çäklerinde Arkadag şäherinde alnyp barylýan işler, önümçilik kuwwatlyklarynyň enjamlaşdyrylmagy, täze şäherde bina ediljek desgalaryň döwrebaplygy hakynda giňişleýin maglumat berildi. Şunda ýerli tebigy aýratynlyklaryň nazarda tutulmagynyň we bu künjegiň ekologik ýagdaýyny degişli derejede saklamagyň möhüm wezipe hökmünde kesgitlenendigi barada aýdyldy.

Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda meýilleşdirilen gurluşyklarda ulanylmagy göz öňünde tutulýan serişdeler, toplumlaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak boýunça kesgitlenen hem-de binalaryň bezeg aýratynlyklary baradaky maglumatlar hasabatyň özenini düzdi. Şol bir wagtyň özünde, gurluşyk serişdeleriniň berkligi, uzak möhletleýinligi bilen baglanyşykly meselelere-de möhüm ähmiýet berilýär.

Gahryman Arkadagymyz ýokary halkara görkezijilere laýyk bina edilen täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda ýerine ýetirilýän işleriň şu günüň talaplaryna we milli binagärlik ýörelgelerine laýyk gelmelidigine ünsi çekdi. Şunda milli binagärligiň döwrebap ýörelgeleri, häzirki zamanyň ösen tejribesi bilen utgaşdyrylmalydyr diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi we bu babatda birnäçe görkezmeleri berdi.

Gurluşyk işleriniň dowam edýän pursatlarynda şäheriň arassaçylyk we abadançylyk ýagdaýynyň yzygiderli gözegçilikde saklanmalydygyny belläp, Milli Liderimiz bu işleriň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede alnyp barylmalydygyny aýtdy.

Soňra Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew Türkmenistanyň Mejlisiniň kabul eden “Arkadag şäheriniň dolandyryş çägine üýtgetmeler girizmek hakynda” kararynyň möhüm ähmiýeti barada durup geçdi hem-de bu taryhy çözgüt üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza şäher häkimliginiň işgärleriniň we Arkadag şäheriniň ähli ýaşaýjylarynyň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Taryhy karar şäheriň ýaşaýjylaryny täze zähmet ýeňişlerine, uly üstünliklere ruhlandyrdy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, Arkadag şäherini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, ýerli howa şertlerine laýyk gelýän, jemagat hyzmatlarynda peýdalanylýan ýöriteleşdirilen awtoulaglaryň öndürilişi, şeýle hem olaryň tehniki aýratynlyklary bilen tanyşmak üçin ýurdumyzyň wekiliýeti şu ýylyň 13 — 18-nji noýabry aralygynda Germaniýa Federatiw Respublikasyna gulluk iş saparyna iberilýär. Şunuň bilen baglylykda, Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew döwlet Baştutanymyza we Gahryman Arkadagymyza döredilen bu ajaýyp mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallygyny beýan etdi. Şeýle hem häkim täze şäheriň ekologik derejesiniň degişli ýagdaýda saklanmagy ugrunda döwlet tarapyndan yzygiderli goldaw berilýändigini nygtap, hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň wekiliýetiniň Germaniýa Federatiw Respublikasyna sapara gidip, Arkadag şäheriniň tebigy-howa şertlerine laýyk gelýän ekoulaglaryň aýratynlyklaryny, dünýäniň ösen tejribesini özleşdirmek meselelerini öwrenmäge ygtyýar berendigi üçin Arkadagly Gahryman Serdarymyza hoşallyk bildirdi we öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Hasabatyň dowamynda Arkadag şäherine raýatlaryň müňlerçesiniň uly höwes bilen göçüp gelýändikleri, bu ýerde adamlaryň amatly ýaşaýşy, doly derejeli dynç alşy üçin ähli şertleriň döredilendigi barada aýdyldy. Şeýle-de täze şäherde durmuş düzümine degişli toplumlaryň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň, saglyk merkezleriniň, söwda we hyzmatlar ulgamynyň sazlaşykly işiniň ýola goýlandygy hakynda nygtaldy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri halkymyzyň döredilýän amatly şertlerden netijeli peýdalanyp bilmekleri üçin ähli mümkinçilikleriň üpjün edilmelidigini belledi. Bu ýerde tejribelik geçýän talyplaryň ýaşaýyş jaýy bilen üpjün edilmegine zerur üns berilmelidir. Munuň özi ýaşlaryň saýlap alan hünäri boýunça ussatlyga ýetişmeginiň, öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmäge jogapkärçilikli çemeleşmeginiň baş şertini emele getirýär. Täze şäherde adamlaryň amatly ýaşaýşynyň we ýokary derejeli dynç alşynyň ýola goýulmagy möhüm şert hökmünde kesgitlenildi. Bu bolsa ýurdumyzda “Döwlet adam üçindir!” diýen şygary baş ýörelge edinýän durmuş ugurly syýasatyň üstünlikli amala aşyrylmagynda aýratyn ähmiýetlidir.

Ş.Durdylyýewiň gulluk iş saparynda bolýan mahaly Arkadag şäherindäki alnyp barylýan işlere D.Orazow gözegçiligi amala aşyrar.

Häzirki döwürde Arkadag şäherinde ýurdumyz boýunça möhüm ähmiýeti bolan giň möçberli çäreleriň, halkara forumlaryň geçirilýändigini belläp, Gahryman Arkadagymyz diňe bir daýhanlaryň däl, eýsem, tutuş halkymyzyň durmuşynda aýratyn orna mynasyp bolan Hasyl toýunyň täze şäherde geçirilmeginiň çuňňur mana eýe boljakdygyny belledi we bu ýerde guraljak baýramçylyk dabaralarynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda degişli tabşyryklary berdi.

Häzirki zamanyň döwrebap şäherinde alnyp barylýan işler ähli babatda nusgalyk derejede bolmalydyr diýip, Milli Liderimiz belledi we bu ugurda alnyp barylýan işlerde üstünlikleri arzuw edip, iş maslahatyny jemledi.

Soňra Gahryman Arkadagymyz gojaman Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde saklandy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýurdumyzda giňden bellenilýän Hasyl toýunyň milli dessurlarymyza laýyk derejede guralmalydygy, baýramçylyk dabaralarynda halkymyzyň, hususan-da, edermen daýhanlaryň gazanýan üstünlikleriniň, rysgal-berekediň baýramy hasaplanýan Hasyl toýunyň dabarasyny has-da artdyrjak dürli reňkdäki ajaýyp gijeki öwüşginleriň dag gerişlerinde hem öz beýanyny tapmalydygy barada aýdyp, bu dabaralaryň bagtyýar ildeşlerimizde uly täsir galdyrmalydygyny nygtady. Bu barada aýtmak bilen, Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň dürli künjeklerinden we daşary ýurtlardan geljek myhmanlaryň Hasyl toýunyň dabaralaryna, köpçülikleýin medeni çärelere tomaşa etmek bilen, türkmen toýlarynyň şaýady bolmaklary üçin ähli zerur tagallalaryň edilmelidigini we baýramçylygyň guramaçylyk derejesine örän jogapkärçilikli, toplumlaýyn esasda çemeleşilmelidigini belledi.

Türkmen topragynda ösdürilip ýetişdirilýän gök we bakja önümleri tagamlylygy, jana ýakymlylygy bilen tapawutlanýar. Olar mähriban topragymyzyň sahawatyndan, türkmen daýhanlarynyň yhlasly zähmetinden kemala gelýän datly önümlerdir. Şonuň üçin hem sahawatly türkmen topragynyň hormatyna tutulýan baýramlar şatlyk-şowhun, belent dabaralar bilen utgaşmalydyr.

Gahryman Arkadagymyz belent maksatlaryň amal bolmagy ugrunda ýerine ýetirilýän işleriň rowaçlyklara beslenjekdigine ynam bildirip, bu ýerden ugrady.

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг для ознакомления с проектами объектов различного назначения, запланированных к возведению здесь в рамках второй очереди застройки.

В настоящее время наша независимая нейтральная Отчизна следует по пути гармоничного развития. Важное значение придаётся преобразованию облика сёл и городов, повышению социально-бытовых условий жизни народа во всех уголках страны. Всё это – свидетельство успешной реализации социальной политики Президента Сердара Бердымухамедова, начало которой было положено Героем-Аркадагом.

Город Аркадаг, построенный согласно международным стандартам, является ярким подтверждением результативной работы в данном направлении. При этом важной задачей выступает соответствие объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, как и других сооружений различного назначения в городе, требованиям времени.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов прибыл к месту, где торжественно был дан старт второй очереди застройки нового города. Здесь Героя-Аркадага встретили председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов и хяким города Аркадаг Ш.Дурдылыев.

Аркадагу были представлены проекты и эскизы по реконструкции имеющихся вокруг города дорог и строительству современных мостов, наземных переходов, кольцевых объездных дорог, а также по расположению новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

О сооружении и реконструкции дорог и благоустройстве прилегающих к ним территорий в рамках второй очереди застройки города Аркадаг и о работе по расширению его территории отчитался председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов.

Наряду с представленными проектами были продемонстрированы предложения-проекты по модернизации и благоустройству дорог нового города, эскизы кольцевых, объездных и канатной дорог, а также по прокладке дорог, ведущих к городу Аркадаг и места расположения объектов.

Кроме того, было доложено о проектах по реконструкции проспектов, тротуаров и автодорог, а также о земельных участках, присоединённых к административной территории города Аркадаг.

Отмечая, что важным требованием является активное использование при строительстве, особенно объектов дорожно-транспортной сферы, новейших технологий и передового опыта, Герой-Аркадаг подчеркнул, что построенные и реконструированные объекты должны гармонично сочетаться с архитектурным обликом нового города.

В рамках ознакомления с проектами Национальный Лидер туркменского народа сделал ряд замечаний и внёс соответствую­щие коррективы. Акцент был сделан на важности обеспечения высокого качества объектов, их своевременной сдачи в эксплуатацию, использования элементов нацио­нального зодчества и передовых тенденций в области градостроения. Всё это – главные условия при строительстве объектов дорожно-транспортной инфраструктуры нового города с учётом современных требований.

Как отмечалось, в ходе второй очереди застройки города Аркадаг необходимо активно внедрять в работу новейшие дос­тижения и передовые технологии. Герой-Аркадаг констатировал, что в соответствии с поручением Президента Сердара Бердымухамедова особое внимание следует уделять эффективному использованию инноваций и реализации запланированных работ в установленные сроки.

Затем Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание при участии председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразовым и хякимом города Аркадаг Ш.Дурдылыевым.

Д.Оразов доложил о состоянии развёрнутых работ в рамках второй очереди застройки города Аркадаг, об участии членов Союза промышленников и предпринимателей страны в строительстве промышленных комплексов, а также о местах размещения запланированных к возведению объектов.

В соответствии с разработанной концепцией индустриализации национальной экономики прозвучала информация о работах, проводимых в городе Аркадаг, о будущих современных объектах, об оснащении производственных предприятий. Важной задачей было определено поддержание здесь благоприятной экологической среды.

В отчёте большое внимание уделено строи­тельным материалам, которые будут использоваться в планируемых к возведению в рамках второй очереди строительства объектов, вопросам их прочности и долговечности. Сообщалось также об особенностях благоустройства прилегающих территорий и декора зданий.

Герой-Аркадаг сделал акцент на том, что проводимые работы в рамках второй очереди застройки города должны соответствовать высоким международным стандартам, требованиям времени и принципам нацио­нального градостроения. Герой-Аркадаг отметил, что современные национальные архитектурные решения должны сочетаться с передовым мировым опытом, и дал в этой связи соответствующие поручения.

Отметив, что во время строительных работ необходимо держать под неослабным контролем вопросы благоустройства и поддержания чистоты в городе, Герой-Аркадаг подчеркнул, что эти работы должны проводиться в соответствии с современными требованиями.

Затем хяким города Аркадаг Ш.Дурды­лыев отметил важность принятия Медж­лисом Туркменистана Постановления «О внесении изменений в административную территорию города Аркадаг» и от имени сотрудников городской администрации и всех жителей города выразил искреннюю признательность Герою-Аркадагу и ­Аркадаглы Герою Сердару за принятие этого исторического решения, которое воодушевило жителей города Аркадаг на достижение новых трудовых побед.

В соответствии с Распоряжением Президента Туркменистана в целях дальнейшей модернизации города Аркадаг, ознакомления с производством и техническими характеристиками спецмашин коммунального назначения, соответствующих климатическим условиям местности, делегация нашей страны в период 13–18 ноября 2023 года командирована в Федеративную Республику Германия. В этой связи хяким города Аркадаг Ш.Дурды­лыев выразил признательность главе государства Сердару Бердымухамедову, а также Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Герою-­Аркадагу за предоставленную замечательную возможность.

Также хяким подчеркнул, что государство постоянно держит в поле зрения поддержание благополучной экологической среды в новом городе. Была выражена признательность Аркадаглы Герою Сердару за предоставленную возможность в рамках визита Президента Туркменистана в Федеративную Республику Германия изучить особенности экоавтомобилей, пригодных к природно-климатическим условиям города Аркадаг, а также передового опыта в этой области. Хяким заверил, что приложит все усилия для успешного выполнения поставленных задач.

В ходе отчёта сообщалось, что тысячи жителей с большим желанием переехали в город Аркадаг, где созданы все условия для их комфортной жизни и полноценного отдыха. Как отмечалось, в новом городе начата слаженная работа объектов жизнедеятельности, школ, детских садов, медицинских центров, а также объектов торговли и сферы услуг.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что необходимо сделать всё возможное, чтобы горожане могли в полной мере пользоваться созданными здесь благоприятными условиями. Особое внимание следует уделить обеспечению жильём студентов, проходящих практику в этом городе. Это главное условие для повышения профессионализма молодых людей по избранной специальности и ответственного подхода к выполнению стоящих перед ними задач.

Всё вышеперечисленное – свидетельство успешной реализации социальной политики Туркменистана, главный принцип которой «Государство – для человека!».

Д.Оразову поручено контролировать ход работ, проводимых в городе Аркадаг, на время рабочей поездки Ш.Дурдылыева.

Как отметил Герой-Аркадаг, в городе проходят масштабные мероприятия и международные форумы, имеющие государственное значение. Подчёркивалось, что проведение в новом городе Праздника урожая, который занимает особое место в жизни не только дайхан, но и всего народа, будет иметь глубокий смысл. В данной связи Национальный Лидер туркменского народа дал соответствующие поручения по обеспечению высокого уровня праздничных торжеств.

Герой-Аркадаг сделал акцент на том, что ведущиеся по всем направлениям работы в новом городе должны быть образцовыми, и, пожелав всем успехов в решении поставленных задач, завершил рабочее совещание.

Затем Герой-Аркадаг остановился в прекрасном старейшем месте предгорий Копетдага.

Подчёркивалось, что Праздник урожая, который считается праздником изобилия, широко отмечается в стране и должен быть организован в соответствии с национальными традициями. В рамках праздничных торжеств и в честь достижений дайхан ночное небо украсят разноцветные огни, которые будут отражаться на горных хребтах. В данной связи Герой-Аркадаг сказал, что эти торжества должны произвести большое впечатление на наших соотечественников.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для ответственного и комплексного подхода к организационному проведению торжеств в честь Праздника урожая. Многочисленные гости из разных уголков страны и зарубежья станут непосредственными участниками развернувшихся культурно-массовых мероприятий по этому случаю.

Выращенная на наших полях овощебахчевая продукция отличается особым вкусом и является результатом щедрости нашей земли и мужественного труда дайхан. Поэтому праздник в честь собранных богатых урожаев и наших земледельцев должен быть ярким, весёлым, с музыкой и танцами.

Затем Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов пожелал всем больших успехов и отбыл с места события.

Today, National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Khalk Maslakhaty Gurbanguly Berdimuhamedov made a working trip to Arkadag city to get himself familiarized with various construction projects planned to build there within the framework of the second turn of construction activities.

At present, our independent neutral fatherland follows the path of harmonious development. An important significance is attached to transformation of shapes of rural and urban areas, improvement of social and living conditions of people in all parts of the country. All this speaks of successful implementation of the social policy of President Serdar Berdimuhamedov, a start of which was given by Hero Arkadag.

Arkadag city built according to international standards, serves a clear evidence of resultative work in this sphere. At that, conformity of road and transport infrastructure projects like other various projects in the city to requirements of the time acts as an important goal. 

National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Khalk Maslakhaty Gurbanguly Berdimuhamedov arrived in the place where a solemn start was given to the second turn of construction of the new city. There, Hero Arkadag was welcomed by Chairman of the State Committee for the Construction of the city of Arkadag under the President of Turkmenistan D.Orazov and khyakim of Arkadag city Sh.Durdylyev.

Arkadag was shown designs and schemes of reconstruction of roads functioning around the city and construction of modern bridges, underground passages, detour ring roads as well as location of new projects of road and transport infrastructure.

Chairman of the State Committee for the Construction of the city of Arkadag under the President of Turkmenistan D.Orazov reported on erection and reconstruction of roads and accomplishment of their adjoining territories within the framework of the second phase of construction of Arkadag city and on work for expansion of its territory.

In addition to displayed projects, proposals–designs on modernization and accomplishment of roads of the new city, sketches of ring, detour and cable roads as well as construction of roads leading to Arkadag city and places of location of projects were shown.

Besides it, projects on reconstruction of avenues, pavements and motorways as well as land plots joined the administrative territory of Arkadag city were also reported.

Having pointed out that an active use of the latest technologies and advanced expertise in construction, especially, in construction of road and transport projects should be an important requirement, Hero Arkadag underlined that projects built and reconstructed should harmoniously blend with the architectural outlook of the new city.

Within the framework of his familiarization with projects, the National Leader of the Turkmen people made a number of remarks and relevant corrections. An emphasis was made on importance of ensuring a high quality of projects, their timely commissioning, application of elements of national architecture and advanced trends in town planning. All this should be main conditions in construction of projects of road and transport infrastructure of the new city taking into account modern requirements.

As was noted, in the course of the second turn of construction of Arkadag city, one should introduce the latest achievements and advanced technologies actively in practice. Hero Arkadag stated that in accordance with the instruction of President Serdar Berdimuhamedov, one should attach special attention to efficient use of innovations and realization of planned work within designated terms.

Then, National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Khalk Maslakhaty Gurbanguly Berdimuhamedov held a working meeting with participation of Chairman of the State Committee for the Construction of the city of Arkadag under the President of Turkmenistan D.Orazov and khyakim of Arkadag city Sh.Durdylyev.

D.Orazov reported on the state of work developed within the framework of the second turn of construction activities in Arkadag city and participation of members of the Union of Industrialists and Entrepreneurs of the country in construction of industrial complexes as well as places of location of projects planned to be built.

In accordance with the concept of industrialization of the national economy, the information on the work carried out in Arkadag city, future modern projects, equipment of industrial projects was delivered. Maintenance of favourable ecological environment was outlined as an important goal.

The report attached great attention to building materials to be applied in planned projects of the second turn and issues of their durability and reliability. Features of accomplishment of adjoining territories and decoration of buildings were also informed. 

Hero Arkadag made an emphasis on the fact that the work carried out within the framework of the second turn of construction activities in the city should meet high international standards, requirements of the time and principles of national town planning. Hero Arkadag marked that modern national architectural solutions should blend with advanced world practice and gave relevant instruction to this end.

Having pointed out that during construction activities one should keep under unremitting control issues of accomplishment and maintenance of cleanness in the city, Hero Arkadag underlined that this work should be carried out in accordance with modern requirements.

Then, khyakim of Arkadag city Sh.Durdyleyev pointed out importance of adoption of the Resolution by the Mejlis of Turkmenistan on amendments to the administrative territory of Arkadag city and on behalf of workers of the city administration and all residents of the city, he expressed his sincere acknowledgment to Hero Arkadag and Arkadagly Hero Serdar for adoption of the historical decision, which inspired inhabitants of Arkadag city into achievement of new labour victories.

In accordance with the Order of the President of Turkmenistan with a view of further modernization of Arkadag city, familiarization with capacities and technical features of utility vehicles of special use, relevant climatic conditions of locality, the delegation of our country will be sent to the Federal Republic of Germany on November 13-18, 2023. In this connection, khyakim of Arkadag city Sh.Durdyleyev expressed his gratitude to head of the state Serdar Berdimuhamedov as well as to National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Khalk Maslakhaty Hero Arkadag for the given wonderful opportunity.

The khyakim also underlined that the state constantly keeps maintenance of safe ecological environment in the new city under control. Gratitude was also expressed to Arkadagly Hero Serdar for the given possibility within the visit of the President of Turkmenistan to the Federal Republic of Germany to explore features eco vehicles suitable to natural and environmental conditions of Arkadag city as well as the best practices in this area. The khyakim assured that he would use best efforts for successful fulfilment of tasks in view.

During the report, it was informed that thousands of inhabitants with great desire had moved to Arkadag city, where all conditions for their comfortable life and high-grade rest are created. As was marked, in the new city harmonious work of objects of vital activities, schools, kindergartens, medical centres as well as objects of trade and sphere of services started.

The National Leader of the Turkmen people underlined that it is necessary to do one’s utmost so that residents of the city could use fully favourable conditions created there. It is necessary to give special attention to provide the students who undergo work practice in the city with housing. This is the main condition for increase of professionalism of young people in their chosen specialties and a responsible approach to fulfilment of goals facing them.

Everything mentioned above speaks of successful realization of the social policy of Turkmenistan, the major principle of which is “state - for people!”.

D.Orazov was instructed to supervise the course of the work carried out in Arkadag city for the period of Sh.Durdylyev’s working trip.

As Hero-Arkadag noted, the city hosts large-scale actions and international forums of national significance. It was underlined that organization of the harvest holiday, which takes a special place not only in the life of peasants, but also in the life of all people, in the new city, will have a deep sense. In this connection, the National Leader of the Turkmen people gave corresponding instructions to maintain a high level of festive events. 

Hero-Arkadag emphasized that works conducted in all areas in the new city should be exemplary and, having wished all successes in fulfilment of tasks in view, concluded the working meeting.

Then, Hero-Arkadag stopped at the fine oldest place of the foothills of the Kopetdag.

It was underlined that the harvest holiday, which is considered a holiday of abundance, is widely marked in the country and should be organized according to national traditions. Within the festive events and in honour of achievements of farmers, the night sky will be decorated with multi-coloured fireworks, which will be reflected on mountain ridges. In this connection, Hero-Arkadag said that these celebrations should make a big impression upon our compatriots.

The National Leader of the Turkmen people underlined that it is necessary to use our best efforts to ensure a responsible and complex approach to organization of festivities in honour of the harvest holiday. Numerous guests from different corners of the country and abroad will directly participate in cultural events organized in this connection.

Vegetables and gourds grown in our fields differ with their special and unique taste and are the results of generosity of our land and courageous work of peasants. Therefore, the holiday in honour of the collected rich harvest and our farmers should be bright, cheerful and colourful with music and dances.

Then, Chairman of the Khalk Maslakhaty Gurbanguly Berdimuhamedov wished all great successes and left the place.