Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
13.11.2023

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Президент Туркменистана провёл рабочее совещание по цифровой системе

Президент Туркменистана провёл рабочее совещание по цифровой системе

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere seredildi.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi. Häkim welaýatda ýerine ýetirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, şu günler welaýatda ýetişdirilen pagta hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak, hasyly pagta arassalaýjy kärhanalarda ýokary hilli gaýtadan işlemek, tabşyrylan hasyl üçin kärendeçiler bilen hasaplaşyklary öz wagtynda geçirmek boýunça zerur işler alnyp barylýar. Mundan başga-da, bugdaý meýdanlarynda gögeriş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri ýerine ýetirilýär.

Welaýatda mallaryň baş sanyny artdyrmak, gyş möwsümine taýýarlyk görmek maksady bilen, mallaryň gyşladyljak ýerleri abatlanylyp, ot-iýmleriň ätiýaçlyk gorlary döredilýär. Şunuň bilen birlikde, häkim «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna» laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň talaplaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmelidigini belledi hem-de welaýatyň meýdanlarynda ýetişdirilen pagta hasylyny ýygnap almagyň depgininiň ýokarlandyrylmagy, bugdaýa edilýän ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şunuň bilen bir hatarda, hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasyna hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi H.Aşyrmyradowa söz berildi.

Häkim, ilki bilen, hormatly Prezidentimize ýurdumyzda Hasyl toýunyň uludan toýlanylýan günlerinde Balkan welaýatynyň edermen daýhanlary tarapyndan welaýat boýunça 16 müň tonnadan gowrak pagta hasylynyň öndürilip, pagta taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamanyň üstünlikli berjaý edilendigi baradaky hoş habary hem-de welaýatyň ähli ýaşaýjylarynyň we daýhanlarynyň adyndan Arkadagly Gahryman Serdarymyza, Gahryman Arkadagymyza şeýle sepgitlere ýetmekde döredilýän mümkinçilikler üçin hoşallyk sözlerini ýetirdi. Şeýle-de häkim ýurdumyzyň oba hojalygyny ýokary depginlerde ösdürmek boýunça alyp barýan giň gerimli işleri üçin hormatly Prezidentimize, Gahryman Arkadagymyza sagbolsun aýdyp, berk jan saglyk, uzak ömür, il-ýurt bähbitli tutumly işleriniň uly üstünliklere beslenmegini arzuw etdi.

Soňra häkim welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, sebitde häzirki wagtda-da pagta hasylyny ýygnap almak işleri dowam edýär. Ýygnalan hasyl pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlenilýär, tabşyrylan hasyl üçin önüm öndürijiler bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda gögeriş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär.

Maldarçylyk hojalyklarynda mallary talabalaýyk idetmek, olaryň baş sanyny artdyrmak we önüm berijiligini ýokarlandyrmak, mallary ýyly, dok gyşlatmak üçin ot-iýmleriň ätiýaçlyk gorlaryny döretmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şeýle hem häkim şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Balkan welaýatynyň zähmetsöýer daýhanlaryny bu zähmet üstünligi bilen gutlady hem-de ýurdumyzyň oba hojalykçylary üçin döwletimiz tarapyndan mundan beýläk-de giň mümkinçilikleriň dörediljekdigini aýtdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz şu günler dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işlerine ünsi çekdi hem-de bu işleriň talabalaýyk ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belläp, pagta meýdanlarynda bar bolan hasylyň iň soňky hanasyna çenli ýygnalyp alynmagyny, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy. Mundan başga-da, döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi S.Soltanmyradowyň oba hojalyk işleriniň ýagdaýy baradaky hasabaty bilen dowam etdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, welaýatda ýetişdirilýän pagta hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnap almak, hasyly pagta arassalaýjy kärhanalarda talabalaýyk saklamak hem-de ýokary hilli gaýtadan işlenilmegini üpjün etmek, önüm öndürijiler bilen döwlete tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklary öz wagtynda geçirmek boýunça zerur işler dowam edýär. Welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar, daýhanlar zerur bolan mineral dökünler bilen üpjün edilýär. Şunuň bilen birlikde, welaýatda ýetişdirilen şaly hasylyny gysga möhletde, ýitgisiz ýygnap almak işleri guramaçylykly dowam edýär.

Welaýatyň maldarçylyk hojalyklarynda gyş möwsüminde mallaryň dok we ýyly gyşladylmagy üçin ýeterlik mukdarda ätiýaçlyk ot-iýmleri taýýarlamak, mallaryň gyşladyljak ýerlerini abatlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şeýle hem häkim Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi we pagta ýygymynyň depginleriniň güýçlendirilmegini, ýetişdirilen hasylyň ýitgisiz, iň soňky hanasyna çenli ýygnalyp alynmagyny, welaýatyň bugdaý meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryny berk berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmegini, şaly oragynyň guramaçylykly alnyp barylmagyny üpjün etmegi häkime tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, sebitde ýetişdirilen pagta hasylyny soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnap almak, ýygymda kombaýnlaryň we beýleki oba hojalyk tehnikalarynyň bökdençsiz işledilmegini üpjün etmek, ýygnalan pagta hasylyny pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlemek, daýhanlar bilen hasaplaşyklary öz wagtynda geçirmek boýunça zerur işler alnyp barylýar. Bugdaý ekilen meýdanlarda endigan gögeriş almak üçin ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Ýetişdirilen şaly hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak hem-de döwlet harmanyna tabşyrmak boýunça zerur çäreler görülýär.

Welaýatyň maldarçylyk hojalyklarynda mallary gyş paslynda ýyly we dok saklamak maksady bilen, ýeterlik mukdarda ot-iým goruny taýýarlamak, mallaryň gyşladyljak ýerlerini abatlamak işleri geçirilýär. Şeýle hem häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi we pagta hasylyny ýygnamagyň depginleriniň ýokarlandyrylmagyny, ýetişdirilen hasylyň soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnalyp alynmagyny, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmegini, şaly oragynyň guramaçylykly we bökdençsiz geçirilmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Mundan başga-da, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek babatda anyk görkezmeler berildi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Orazow welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatyň pagta meýdanlarynda bar bolan hasyly soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnap almak, ony talabalaýyk saklamak hem-de pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlemek, tabşyrylan hasyl üçin önüm öndürijiler bilen hasaplaşyklary öz wagtynda geçirmek boýunça ähli zerur çäreler görülýär.

Hormatly Prezidentimiziň oba hojalyk pudagyndaky özgertmelerini üstünlikli amala aşyrmak hem-de ýurdumyzda azyk bolçulygyny pugtalandyrmak boýunça öňde goýan wezipelerinden ugur alnyp, sebitiň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, welaýatda ýetişdirilen gant şugundyryny ýygnamak işleri dowam edýär. Ýygnalan hasyl kabul ediş nokatlarynda gündelik bökdençsiz kabul edilýär, şeýle hem gant şugundyryny gaýtadan işlemek boýunça degişli işler geçirilýär.

Welaýatyň maldarçylyk hojalyklarynda mallaryň baş sanyny we olardan alynýan önümleriň möçberini artdyrmak boýunça-da degişli işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda mallaryň gyş möwsümi üçin ätiýaçlyk ot-iýmleri, gyşladyljak ýerleri taýýar edildi. Mundan başga-da, häkim «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna» laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň zerurdygyny belledi we ýetişdirilen pagta hasylyny ýygnap almak işleriniň depginlerini güýçlendirmek, geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirmek, gant şugundyryny gysga möhletde, ýitgisiz ýygnap almak işlerini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli alnyp barylmagyny gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Ilki bilen, wise-premýer uly dabaralara beslenen Hasyl toýuny giňden bellemäge döreden mümkinçilikleri hem-de Köpetdagyň eteginde ýerleşýän 600 baş ahalteke atyny saklamaga niýetlenen döwrebap athanany gurduryp berendigi üçin hormatly Prezidentimize oba hojalyk toplumynyň we ýurdumyzyň atşynaslarynyň adyndan hoşallygyny beýan etdi, şeýle-de Arkadagly Gahryman Serdarymyza, Gahryman Arkadagymyza berk jan saglyk, uzak ömür, alyp barýan il-ýurt bähbitli beýik işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzuw etdi.

Soňra wise-premýer ýurdumyzda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatlarda ösdürilip ýetişdirilen pagta hasylyny ýitgisiz ýygnap almak, ýygnalan hasyly harmanhanalarda kabul etmek we talabalaýyk saklamak, pagta arassalaýjy kärhanalarda ýokary hilli gaýtadan işlemek hem-de tabşyrylan hasyl üçin daýhanlar bilen hasaplaşyklary geçirmek boýunça degişli işler dowam edýär. Welaýatlaryň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, Daşoguz we Lebap welaýatlarynda şaly oragy dowam edýär, Mary welaýatynyň ekerançylyk meýdanlarynda ösdürilip ýetişdirilen gant şugundyryny ýygnap almak işleri geçirilýär.

Mundan başga-da, wise-premýer ýurdumyzyň maldarçylyk hojalyklarynda bar bolan mallary gyş paslynda ýyly we dok gyşlatmak maksady bilen, bu hojalyklarda mallar üçin ot-iýmleri taýýarlamak hem-de mallaryň gyşladyljak ýerlerini abatlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmeginiň zerur talap bolup durýandygyny belledi hem-de ýetişdirilen pagta hasylyny ýygnap almak işleriniň depginleriniň güýçlendirilmegini, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylmagyny, maldarçylyk hojalyklarynda gyş möwsümine ykjam taýýarlyk görülmegini gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan oba hojalygyny mundan beýläk-de ösdürmek, ýurdumyzda azyk bolçulygyny has-da pugtalandyrmak boýunça öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belledi we bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой ­системе провёл рабочее совещание при участии заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева, курирующего агропромышленный комплекс, и хякимов велаятов. На повестку дня вынесены вопросы, связанные с ходом сезонных полевых и других соответствующих работ в регионах страны.

Первому слово было предоставлено хякиму Ахалского велаята Р.Ходжагулыеву, который доложил о проводимых сельскохозяйственных кампаниях в регионе.

Как отмечалось, в эти дни на полях продолжается уборка хлопка до последней коробочки. Обеспечивается высококачественная переработка сырца на хлопкоочистительных предприятиях, своевременно осуществляются расчёты с арендаторами за сданный урожай.

Помимо этого, на пшеничных полях ведутся полив и подкормка посевов минеральными удобрениями.

Для увеличения поголовья скота и подготовки к зимнему сезону животноводы велаята обустраивают места зимовки и создают запасы кормов.

Было также доложено о состоянии дел на объектах различного назначения, строящихся в рамках Национальной программы по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года и запланированных к вводу в эксплуатацию на текущий год.

Заслушав отчёт и отметив, что при проведении сезонных полевых кампаний необходимо строго соблюдать правила агротехники, Президент Сердар Бердымухамедов поручил хякиму усилить темпы хлопкоуборочной страды, осуществлять уход за всходами пшеницы.

Глава государства распорядился также держать под строгим контролем ход и качество строительства объектов социального и производственного назначения, возводимых в рамках Национальной сельской программы и Программы социально-экономического развития страны, и свое­временную сдачу новостроек в эксплуатацию.

Следующему слово было предоставлено хякиму Балканского велаята Х.Ашырмырадову, который в первую очередь сообщил Президенту Туркменистана о том, что в дни, когда в нашей стране широко отмечался Праздник урожая, земледельцы западного региона собрали свыше 16 тысяч тонн хлопка, успешно выполнив договорные обязательства по заготовке сырца. От имени всех жителей и дайхан велаята хяким выразил Аркадаглы Герою ­Сердару и Герою-Аркадагу сердечную признательность за созданные условия для плодотворного труда и достижения высоких результатов, проводимую целенаправленную работу по интенсивному развитию сельского хозяйства, пожелав крепкого здоровья, долголетия и новых выдающихся успехов в масштабной деятельности во благо Родины и народа.

Затем руководитель велаятской администрации доложил о состоянии сезонных полевых работ в регионе. Отмечалось, что в настоящее время продолжается сбор оставшегося на полях хлопка. ­Собранный урожай перерабатывается на хлопкоочистительных предприя­тиях. Своевременно производятся расчёты с сельхозпроизводителями за сданный сырец.

Осуществляется должный уход за пшеничными полями, в частности, орошение посевов и их подкормка минеральными удобрениями.

В животноводческих хозяйствах велаята предпринимаются меры по увеличению поголовья скота. Ведётся также работа по обеспечению его тёплой и сытной зимовки, подготовке мест содержания и созданию запасов кормов.

Кроме того, прозвучал отчёт о положении дел на строящихся социальных и производственных объектах, которые предусматривается сдать в эксплуатацию в нынешнем году.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов поздравил трудолюбивых дайхан Балканского велаята с достигнутым успехом, подчеркнув, что государство будет и впредь создавать все условия для эффективного труда работников агропромышленного комплекса.

Далее, заострив внимание на сезонных сельхозработах, глава государства отметил важность их своевременного выполнения, поручив хякиму обеспечить сбор с полей выращенного хлопка до последней коробочки. Президент Туркменистана также указал на необходимость осуществления ухода за посевами пшеницы согласно нормам агротехники.

Помимо этого, глава государства распорядился держать под контролем строительство объектов, сдача которых намечена на текущий год в соответствии с Национальной сельской программой, и обеспечить высокое качество работ.

Рабочее совещание по цифровой системе продолжилось отчётом хякима Дашогузского велаята С.Солтанмырадова о ходе сельскохозяйственных кампаний.

Отмечалось, что в регионе предпринимаются надлежащие меры для сбора хлопка без потерь, доставки сырца на хлопкоочистительные предприятия и его высококачественной переработки, осуществления своевременных расчётов с сельхозпроизводителями.

В соответствии с агротехническими нормами ведётся уход за посевами пшеницы, земледельцы снабжаются необходимыми минеральными удобрениями. Одновременно осуществляется уборка выращенного урожая риса в короткие сроки и без потерь.

Животноводческие хозяйства региона готовятся к зимнему сезону. В целях обеспечения тёплой и сытной зимовки скота ведутся заготовка кормов в достаточном количестве и соответствующие ремонтные работы.

Хяким также доложил о положении дел на новостройках различного назначения, запланированных к вводу в эксплуатацию в нынешнем году в рамках претворения в жизнь Национальной сельской программы.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на значении ведущихся в настоящее время сельхозработ. Хякиму были даны указания по ускорению темпов хлопкоуборочной страды, чтобы выращенный урожай был собран до последней коробочки, обеспечению ухода за пшеничными полями при строгом соблюдении требований агротехники. Организованно должна быть проведена и уборка риса.

Глава государства также поручил хякиму контролировать ход и качество работ на возводимых в велаяте объектах социального и производственного назначения в соответствии с Национальной сельской программой, намеченных к вводу в строй в текущем году.

Затем о положении дел в регио­не отчитался хяким Лебапского ­велаята Ш.Амангелдиев.

Как отмечалось, реализуются необходимые меры по сбору выращенного хлопка без потерь, обес­печивается бесперебойная работа задействованных в страде комбайнов и техники. Своевременно производятся расчёты с дайханами за сданный урожай, который доставляется для переработки на хлопкоочистительные предприятия.

Для получения равномерных всходов пшеницы осуществляется уход за посевами согласно нормам агротехники.

Наряду с этим предпринимаются шаги по сбору в кратчайшие сроки и сдаче на харман Родины выращенного урожая риса.

В целях обеспечения тёплой и сытной зимовки скота в животноводческих хозяйствах региона проводятся работы по заготовке достаточного количества кормов и приведению в надлежащее состоя­ние мест, предназначенных для зимовки.

Сообщалось также о строительстве в рамках Программы социально-экономического развития страны объектов различного назначения, ввод в эксплуатацию которых намечен на нынешний год.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность качественного выполнения полевых работ, поручив хякиму ускорить темпы хлопкоуборочной кампании и собрать выращенный урожай до последней коробочки. Необходимо также строго соблюдать агротехнические требования при уходе за посевами пшеницы и организованно вести сбор риса, подчеркнул глава государства.

Наряду с этим хякиму было поручено держать под контролем качество строительства объектов социального и производственного назначения, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году.

Далее хяким Марыйского велаята Б.Оразов доложил о ходе сезонных полевых кампаний в регионе.

Отмечалось, что осуществляются меры для сбора без потерь урожая хлопка, его надлежащего хранения и доставки на хлопкоочистительные предприятия, а также для своевременных расчётов с дайханами за сданный сырец.

Руководствуясь поручениями Президента Туркменистана по успешному претворению в жизнь реформ в агропромышленном комп­лексе, укреплению продовольственного изобилия в стране, в соответствии с нормами агротехники проводится уход за посевами озимой пшеницы.

Наряду с этим в велаяте продолжается уборка сахарной свёклы. Собранный урожай доставляется на приёмные пункты, а затем отправляется на переработку.

В животноводческих хозяйствах региона проводится соответствующая работа по увеличению поголовья скота и объёмов получаемой продукции. К предстоящему сезону подготовлены корма и места зимовки.

Кроме того, было доложено о состоянии дел на строящихся в рамках Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий жизни населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года объектов различного назначения, намеченных к вводу в эксплуатацию до конца текущего года.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на значимости ведущихся сезонных полевых работ, поручив хякиму обеспечить неослабный контроль за уборкой хлопка без потерь, уходом пшеничных полей в соответствии с агротехническими нормами, сбором урожая сахарной свёклы в полном объёме и в кратчайшие сроки.

Руководителю велаятской администрации также было дано распоряжение держать в поле зрения качество строительства запланированных к сдаче в текущем году объектов социального и производственного назначения, возводимых в рамках Национальной сельской программы.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев, курирующий АПК, доложил о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний в регионах страны.

Прежде всего вице-премьер от имени тружеников агропромышленного комплекса и коневодов выразил Президенту Туркменистана искреннюю признательность за созданные возможности для широкого проведения торжеств по случаю Праздника урожая, а также за построенную современную конюшню на 600 ахалтекинских скакунов, расположенную в предгорьях Копетдага, недалеко от города Аркадаг, и пожелал Аркадаглы Герою Сердару и ­Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья на долгие годы и дальнейших успехов во всех благородных делах во имя процветания Отчизны и благополучия народа.

Отчитываясь о положении дел в АПК страны, вице-премьер отметил, что в велаятах предпринимаются все меры для сбора хлопка без потерь, своевременных расчётов с дайханами за сданный сырец и для качественной переработки урожая на профильных предприятиях.

Согласно нормам агротехники ведутся работы на полях, засеянных пшеницей.

В то же время в Дашогузском и Лебапском велаятах продолжается уборка риса, а в Марыйском велаяте – сахарной свёклы.

Кроме того, вице-премьер доложил об осуществляемых в регионах страны мероприятиях по обеспечению тёплой и сытной зимовки скота. В этих целях заготавливаются корма, приводятся в надлежащее состояние мест содержания скота в зимний период.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов вновь отметил, что главным требованием является качественное и организованное выполнение всех сезонных полевых работ, поручив вице-премьеру постоянно держать в поле зрения усиление темпов сбора хлопка, уход за пшеничными полями при строгом соблюдении агротехнических норм, подготовку животноводческих хозяйств к зимнему сезону.

Обращаясь к участникам рабочего совещания, глава государства подчеркнул важность решения поставленных задач, нацеленных на дальнейшее развитие сельского хозяйства, которое является одной из базовых отраслей национальной экономики, на поддержание продовольственного изобилия, и дал конкретные указания на этот счёт.

Завершая рабочее совещание по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал всем крепкого здоровья и больших успехов в труде во имя процветания суверенной Отчизны и благополучия народа.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой ­системе провёл рабочее совещание при участии заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева, курирующего агропромышленный комплекс, и хякимов велаятов. На повестку дня вынесены вопросы, связанные с ходом сезонных полевых и других соответствующих работ в регионах страны.

Первому слово было предоставлено хякиму Ахалского велаята Р.Ходжагулыеву, который доложил о проводимых сельскохозяйственных кампаниях в регионе.

Как отмечалось, в эти дни на полях продолжается уборка хлопка до последней коробочки. Обеспечивается высококачественная переработка сырца на хлопкоочистительных предприятиях, своевременно осуществляются расчёты с арендаторами за сданный урожай.

Помимо этого, на пшеничных полях ведутся полив и подкормка посевов минеральными удобрениями.

Для увеличения поголовья скота и подготовки к зимнему сезону животноводы велаята обустраивают места зимовки и создают запасы кормов.

Было также доложено о состоянии дел на объектах различного назначения, строящихся в рамках Национальной программы по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года и запланированных к вводу в эксплуатацию на текущий год.

Заслушав отчёт и отметив, что при проведении сезонных полевых кампаний необходимо строго соблюдать правила агротехники, Президент Сердар Бердымухамедов поручил хякиму усилить темпы хлопкоуборочной страды, осуществлять уход за всходами пшеницы.

Глава государства распорядился также держать под строгим контролем ход и качество строительства объектов социального и производственного назначения, возводимых в рамках Национальной сельской программы и Программы социально-экономического развития страны, и свое­временную сдачу новостроек в эксплуатацию.

Следующему слово было предоставлено хякиму Балканского велаята Х.Ашырмырадову, который в первую очередь сообщил Президенту Туркменистана о том, что в дни, когда в нашей стране широко отмечался Праздник урожая, земледельцы западного региона собрали свыше 16 тысяч тонн хлопка, успешно выполнив договорные обязательства по заготовке сырца. От имени всех жителей и дайхан велаята хяким выразил Аркадаглы Герою ­Сердару и Герою-Аркадагу сердечную признательность за созданные условия для плодотворного труда и достижения высоких результатов, проводимую целенаправленную работу по интенсивному развитию сельского хозяйства, пожелав крепкого здоровья, долголетия и новых выдающихся успехов в масштабной деятельности во благо Родины и народа.

Затем руководитель велаятской администрации доложил о состоянии сезонных полевых работ в регионе. Отмечалось, что в настоящее время продолжается сбор оставшегося на полях хлопка. ­Собранный урожай перерабатывается на хлопкоочистительных предприя­тиях. Своевременно производятся расчёты с сельхозпроизводителями за сданный сырец.

Осуществляется должный уход за пшеничными полями, в частности, орошение посевов и их подкормка минеральными удобрениями.

В животноводческих хозяйствах велаята предпринимаются меры по увеличению поголовья скота. Ведётся также работа по обеспечению его тёплой и сытной зимовки, подготовке мест содержания и созданию запасов кормов.

Кроме того, прозвучал отчёт о положении дел на строящихся социальных и производственных объектах, которые предусматривается сдать в эксплуатацию в нынешнем году.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов поздравил трудолюбивых дайхан Балканского велаята с достигнутым успехом, подчеркнув, что государство будет и впредь создавать все условия для эффективного труда работников агропромышленного комплекса.

Далее, заострив внимание на сезонных сельхозработах, глава государства отметил важность их своевременного выполнения, поручив хякиму обеспечить сбор с полей выращенного хлопка до последней коробочки. Президент Туркменистана также указал на необходимость осуществления ухода за посевами пшеницы согласно нормам агротехники.

Помимо этого, глава государства распорядился держать под контролем строительство объектов, сдача которых намечена на текущий год в соответствии с Национальной сельской программой, и обеспечить высокое качество работ.

Рабочее совещание по цифровой системе продолжилось отчётом хякима Дашогузского велаята С.Солтанмырадова о ходе сельскохозяйственных кампаний.

Отмечалось, что в регионе предпринимаются надлежащие меры для сбора хлопка без потерь, доставки сырца на хлопкоочистительные предприятия и его высококачественной переработки, осуществления своевременных расчётов с сельхозпроизводителями.

В соответствии с агротехническими нормами ведётся уход за посевами пшеницы, земледельцы снабжаются необходимыми минеральными удобрениями. Одновременно осуществляется уборка выращенного урожая риса в короткие сроки и без потерь.

Животноводческие хозяйства региона готовятся к зимнему сезону. В целях обеспечения тёплой и сытной зимовки скота ведутся заготовка кормов в достаточном количестве и соответствующие ремонтные работы.

Хяким также доложил о положении дел на новостройках различного назначения, запланированных к вводу в эксплуатацию в нынешнем году в рамках претворения в жизнь Национальной сельской программы.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на значении ведущихся в настоящее время сельхозработ. Хякиму были даны указания по ускорению темпов хлопкоуборочной страды, чтобы выращенный урожай был собран до последней коробочки, обеспечению ухода за пшеничными полями при строгом соблюдении требований агротехники. Организованно должна быть проведена и уборка риса.

Глава государства также поручил хякиму контролировать ход и качество работ на возводимых в велаяте объектах социального и производственного назначения в соответствии с Национальной сельской программой, намеченных к вводу в строй в текущем году.

Затем о положении дел в регио­не отчитался хяким Лебапского ­велаята Ш.Амангелдиев.

Как отмечалось, реализуются необходимые меры по сбору выращенного хлопка без потерь, обес­печивается бесперебойная работа задействованных в страде комбайнов и техники. Своевременно производятся расчёты с дайханами за сданный урожай, который доставляется для переработки на хлопкоочистительные предприятия.

Для получения равномерных всходов пшеницы осуществляется уход за посевами согласно нормам агротехники.

Наряду с этим предпринимаются шаги по сбору в кратчайшие сроки и сдаче на харман Родины выращенного урожая риса.

В целях обеспечения тёплой и сытной зимовки скота в животноводческих хозяйствах региона проводятся работы по заготовке достаточного количества кормов и приведению в надлежащее состоя­ние мест, предназначенных для зимовки.

Сообщалось также о строительстве в рамках Программы социально-экономического развития страны объектов различного назначения, ввод в эксплуатацию которых намечен на нынешний год.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность качественного выполнения полевых работ, поручив хякиму ускорить темпы хлопкоуборочной кампании и собрать выращенный урожай до последней коробочки. Необходимо также строго соблюдать агротехнические требования при уходе за посевами пшеницы и организованно вести сбор риса, подчеркнул глава государства.

Наряду с этим хякиму было поручено держать под контролем качество строительства объектов социального и производственного назначения, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году.

Далее хяким Марыйского велаята Б.Оразов доложил о ходе сезонных полевых кампаний в регионе.

Отмечалось, что осуществляются меры для сбора без потерь урожая хлопка, его надлежащего хранения и доставки на хлопкоочистительные предприятия, а также для своевременных расчётов с дайханами за сданный сырец.

Руководствуясь поручениями Президента Туркменистана по успешному претворению в жизнь реформ в агропромышленном комп­лексе, укреплению продовольственного изобилия в стране, в соответствии с нормами агротехники проводится уход за посевами озимой пшеницы.

Наряду с этим в велаяте продолжается уборка сахарной свёклы. Собранный урожай доставляется на приёмные пункты, а затем отправляется на переработку.

В животноводческих хозяйствах региона проводится соответствующая работа по увеличению поголовья скота и объёмов получаемой продукции. К предстоящему сезону подготовлены корма и места зимовки.

Кроме того, было доложено о состоянии дел на строящихся в рамках Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий жизни населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года объектов различного назначения, намеченных к вводу в эксплуатацию до конца текущего года.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на значимости ведущихся сезонных полевых работ, поручив хякиму обеспечить неослабный контроль за уборкой хлопка без потерь, уходом пшеничных полей в соответствии с агротехническими нормами, сбором урожая сахарной свёклы в полном объёме и в кратчайшие сроки.

Руководителю велаятской администрации также было дано распоряжение держать в поле зрения качество строительства запланированных к сдаче в текущем году объектов социального и производственного назначения, возводимых в рамках Национальной сельской программы.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев, курирующий АПК, доложил о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний в регионах страны.

Прежде всего вице-премьер от имени тружеников агропромышленного комплекса и коневодов выразил Президенту Туркменистана искреннюю признательность за созданные возможности для широкого проведения торжеств по случаю Праздника урожая, а также за построенную современную конюшню на 600 ахалтекинских скакунов, расположенную в предгорьях Копетдага, недалеко от города Аркадаг, и пожелал Аркадаглы Герою Сердару и ­Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья на долгие годы и дальнейших успехов во всех благородных делах во имя процветания Отчизны и благополучия народа.

Отчитываясь о положении дел в АПК страны, вице-премьер отметил, что в велаятах предпринимаются все меры для сбора хлопка без потерь, своевременных расчётов с дайханами за сданный сырец и для качественной переработки урожая на профильных предприятиях.

Согласно нормам агротехники ведутся работы на полях, засеянных пшеницей.

В то же время в Дашогузском и Лебапском велаятах продолжается уборка риса, а в Марыйском велаяте – сахарной свёклы.

Кроме того, вице-премьер доложил об осуществляемых в регионах страны мероприятиях по обеспечению тёплой и сытной зимовки скота. В этих целях заготавливаются корма, приводятся в надлежащее состояние мест содержания скота в зимний период.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов вновь отметил, что главным требованием является качественное и организованное выполнение всех сезонных полевых работ, поручив вице-премьеру постоянно держать в поле зрения усиление темпов сбора хлопка, уход за пшеничными полями при строгом соблюдении агротехнических норм, подготовку животноводческих хозяйств к зимнему сезону.

Обращаясь к участникам рабочего совещания, глава государства подчеркнул важность решения поставленных задач, нацеленных на дальнейшее развитие сельского хозяйства, которое является одной из базовых отраслей национальной экономики, на поддержание продовольственного изобилия, и дал конкретные указания на этот счёт.

Завершая рабочее совещание по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал всем крепкого здоровья и больших успехов в труде во имя процветания суверенной Отчизны и благополучия народа.