Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
16.11.2023

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň «Beýik Ýüpek ýolunyň täze eýýamy» atly forumyna gatnaşyjylara

Участникам Форума молодёжи стран Центральной Азии и Китая «Новая эпоха Великого Шёлкового пути»

Участникам Форума молодёжи стран Центральной Азии и Китая «Новая эпоха Великого Шёлкового пути»

Hormatly adamlar!

Gadyrly myhmanlar!

Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Mary şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň «Beýik Ýüpek ýolunyň täze eýýamy» atly forumynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Türkmenistanyň, Gazagystan, Gyrgyz, Täjigistan, Özbegistan Respublikalarynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň ylym, bilim, medeniýet, sungat, parlament ulgamlarynyň ýaş wekillerini, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem-de Hytaýyň Durnukly ösüş maksatlarynyň ilçilerini özünde jemleýän bu forumyň ýaşlar syýasaty babatda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň anyk ýollaryny kesgitlemekde möhüm ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn.

Howanyň üýtgemegi, daşky gurşawyň durnuklylygy, bilimde, ylymda we innowasiýalarda, medeniýetde, sungatda ýaşlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy, parahatçylygy, dostlugy pugtalandyrmakda Bitarap Türkmenistanyň toplan baý tejribesi, Beýik Ýüpek ýoluny täzeden dikeltmekde ýaşlaryň orny ýaly wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyljak bu forumyň esasy maksady Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň arasynda bilim, ylym, medeniýet, ýaşlar syýasaty meseleleri boýunça mümkinçilikleri birleşdirmäge gönükdirilendir. Bu bolsa ählumumy parahatçylygy, bähbitleri göz öňünde tutup, halklaryň we döwletleriň arasynda hoşniýetli hyzmatdaşlygyň kemala gelmegine gönükdirilen täze mazmunly gatnaşyklary ýola goýmaga mümkinçilik döreder.

Halkara ýaşlar forumyna gatnaşýan eziz ýaşlar!

Türkmenistanyň syýasy, ykdysady, medeni durmuşy, ýurdumyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeler biziň halkymyzyň ýokary ýaşaýyş-durmuş şertlerini üpjün edýär. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda geljek ýüzýyllyklara nusga boljak ägirt uly işlere badalga berilýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan ýurdumyzyň uzak geljegini — 2022 — 2052-nji ýyllary öz içine alýan döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Milletimiziň agzybirligi, jemgyýetimiziň jebisligi, ýaş raýatlarymyzyň döredijilikli başlangyçlary bu gün bize içeri we daşary syýasatymyzy sazlaşykly alyp barmaga, döwlet gurluşyny hemmetaraplaýyn ösdürmäge hem-de has-da kämilleşdirmäge oňyn şertleri döredýär.

Taryhyny adamzat siwilizasiýasynyň irki döwürlerinden alyp gaýdýan Merkezi Aziýanyň we Hytaýyň halklary bilen birlikde, türkmen halky hem öz durmuş-medeni nusgasyny, parahatçylygy, agzybirligi üpjün edip gelen milli ýörelgelerini döredipdir. Bu ýörelgeler häzirki döwrüň örän ýokary derejede ösýän ylmy-tehniki pikirleri, tehnologiýa babatda ýokary ösüşler we mümkinçilikler, dünýäde giňden ykrar edilýän halkara başlangyçlar bilen sazlaşykly utgaşyp, biziň şu günki alyp barýan döwlet syýasatymyzyň esasyny düzýär. Munuň özi ygtybarlylygy, açyklygy, howpsuzlygy kepillendirýän hyzmatdaş döwlet hökmünde tanalýan Türkmenistanyň Ýer ýüzündäki abraýynyň has-da artmagyna uly itergi berýär.

Biziň alyp barýan içeri we daşary syýasatymyz halkara jemgyýetçilikde uly gyzyklanma döredýär. Innowasiýalara esaslanýan milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryny ösdürmäge mümkinçilik berýän giň gerimli we strategik maksatnamalar, ösüşiň hemmetaraplaýyn sazlaşykly milli nusgasy, iri halkara guramalaryň belent münberlerinden adamzadyň parahat, bagtyýar geljeginiň hatyrasyna öňe sürlen derwaýys başlangyçlar, «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly ýörelgä eýerilip dünýäniň halklarydyr ýurtlary bilen ýola goýulýan dost-doganlyk gatnaşyklary halkara bileleşikde uly gyzyklanma döredýär. Forumyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň medeniýet we sungat ussatlarynyň festiwalynyň geçirilmegi hem halklarymyzyň dost-doganlyk gatnaşyklarynyň has-da berkemegine ýardam eder.

Hormatly ýaşlar forumyna gatnaşyjylar!

Biziň Birleşen Milletler Guramasy we beýleki halkara düzümler tarapyndan goldanylýan «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly ýörelgämiz hem-de strategik maksatlarymyz ählumumy ösüşiň wezipelerine doly laýyk gelýär. Bu bolsa parahatçylygy, howpsuzlygy, hyzmatdaşlygy berkitmek boýunça bilelikdäki halkara tagallalaryň esasyny we ugruny kesgitleýär. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan dünýä üçin hemişe açykdyr hem-de Ýer ýüzünde asudalygy, howpsuzlygy berkitmek üçin geljekde-de ähli zerur işleri amala aşyrar.

Türkmenistanda 2023-nji ýylyň şygary «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyryldy. Bu şanly wakalara beslenen ýylda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Bütindünýä Ýaşlar jemgyýetine goşuldy. Biz «Türkmenistanyň ýaşlarynyň halkara hyzmatdaşlygynyň 2023 — 2030-njy ýyllar üçin Strategiýasyny» kabul etdik. Bularyň ählisi halkara ýaşlar hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmekde täze mümkinçilikleri açýar.

Hormatly adamlar!

Halkara foruma gatnaşýan gadyrly myhmanlar!

Sizi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň «Beýik Ýüpek ýolunyň täze eýýamy» atly forumynyň öz işine başlamagy mynasybetli ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Уважаемые друзья!

Дорогие гости!

Сердечно поздравляю вас с началом работы в городе Мары независимого нейтрального Туркменистана Форума молодёжи «Новая эпоха Великого Шёлкового пути»! Убеждён, что нынешнее мероприятие, объединившее молодых представителей науки, образования, культуры, искусства, парламентов Туркменистана, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики, а также послов Программы устойчивого развития стран Центральной Азии и Китая, будет иметь большое значение в определении конкретных путей развития международного сотрудничества в области молодёжной политики.

Основной целью данного форума является укрепление сотрудничества молодёжи в таких сферах, как изменение климата и устойчивость окружающей среды, образование, наука и инновации, культура и искусство. Также на форуме будут обсуждаться богатый опыт нейтрального Туркменистана в укреплении мира и дружбы, роль молодёжи в возрождении Великого Шёлкового пути.

Задача форума – объединить возможности стран Центральной Азии и Китая в решении вопросов образования, науки, культуры, молодёжной политики. С учётом интересов по достижению всеобщего мира, это откроет перспективы для формирования качественно новых отношений, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве между странами и народами.

Дорогие молодые участники международного форума!

Политическая, экономическая, культурная жизнь Туркменистана, проводимые в стране масштабные преобразования обеспечивают народу страны высокий уровень социально-бытовых условий. В независимом нейтральном Туркменистане дан старт грандиозным начинаниям, реализация которых будет служить примером будущим поколениям.

Период 2022–2052 годов, определяющий будущее страны, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назвал «Эрой Возрождения новой эпохи могущественного государства». Единство народа, сплочённость общества, созидательные инициативы молодых граждан помогают нам сегодня уверенно вести конструктивную внутреннюю и внешнюю политику, всесторонне развивая и совершенствуя государственное устройство.

Как и народы Центральной Азии и Китая, история которых восходит к ранним периодам человеческой цивилизации, так и туркменский народ сформировал свои национальные традиции и обычаи, обеспечивающие образцовый социально-культурный менталитет, единство и сплочённость. Гармонично сочетаясь с современным передовым научно-техническим мировоззрением и высокими технологиями, общепризнанными международными инициативами, они являются фундаментом проводимой нами сегодня государственной политики. Эти основы дают новый импульс дальнейшему росту мирового авторитета Туркменистана как доверительного партнёра – гаранта надёжности, открытости, безопасности.

Проводимая нами внутренняя и внешняя политика вызывает большой интерес международной общественности. Масштабные и стратегические программы, способствующие развитию основанных на инновациях отраслей национальной экономики, национальный образец всестороннего гармоничного развития государства, выдвижение с трибун крупных международных организаций важнейших инициатив во имя дальнейшей мирной и счастливой жизни человечества, следование принципу «Диалог – гарантия мира», помогли нам в налаживании дружественных и братских отношений со странами и народами мира. И это, естественно, привлекло пристальное внимание международного сообщества.

Проведение в рамках форума фестиваля с участием мастеров культуры и искусств стран Центральной Азии и Китайской Народной Республики ещё больше укрепит дружественные и братские отношения наших народов.

Уважаемые участники молодёжного форума!

Поддержанные Организацией Объединённых Наций и другими международными структурами наш принцип «Диалог – гарантия мира» и наши стратегические цели полностью отвечают задачам всеобщего развития. И этим определяются основы и направления совместных международных усилий по укреплению мира, безопасности и сотрудничества. Независимый нейтральный Туркменистан всегда открыт миру и в дальнейшем будет выполнять всю необходимую работу по укреплению мира и безопасности на планете Земля.

В Туркменистане девиз 2023 года – «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром». В этом знаменательном году Молодёжная организация Туркменистана имени Махтумкули присоединилась к Глобальному молодёжному сообществу ЮНЕСКО – структуры Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Мы приняли «Стратегию международного сотрудничества молодёжи Туркменистана на 2023–2030 годы». Всё это – возможность для дальнейшего развития международного молодёжного сотрудничества.

Уважаемые друзья!

Дорогие гости – участники международного молодёжного форума!

Ещё раз от всего сердца поздравляю вас с началом работы Форума молодёжи стран Центральной Азии и Китая «Новая эпоха Великого Шёлкового пути»!

Желаю вам доброго здоровья, счастливой и благополучной жизни и больших успехов в вашей деятельности!

Президент Туркменистана 

Сердар Бердымухамедов.

Уважаемые друзья!

Дорогие гости!

Сердечно поздравляю вас с началом работы в городе Мары независимого нейтрального Туркменистана Форума молодёжи «Новая эпоха Великого Шёлкового пути»! Убеждён, что нынешнее мероприятие, объединившее молодых представителей науки, образования, культуры, искусства, парламентов Туркменистана, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики, а также послов Программы устойчивого развития стран Центральной Азии и Китая, будет иметь большое значение в определении конкретных путей развития международного сотрудничества в области молодёжной политики.

Основной целью данного форума является укрепление сотрудничества молодёжи в таких сферах, как изменение климата и устойчивость окружающей среды, образование, наука и инновации, культура и искусство. Также на форуме будут обсуждаться богатый опыт нейтрального Туркменистана в укреплении мира и дружбы, роль молодёжи в возрождении Великого Шёлкового пути.

Задача форума – объединить возможности стран Центральной Азии и Китая в решении вопросов образования, науки, культуры, молодёжной политики. С учётом интересов по достижению всеобщего мира, это откроет перспективы для формирования качественно новых отношений, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве между странами и народами.

Дорогие молодые участники международного форума!

Политическая, экономическая, культурная жизнь Туркменистана, проводимые в стране масштабные преобразования обеспечивают народу страны высокий уровень социально-бытовых условий. В независимом нейтральном Туркменистане дан старт грандиозным начинаниям, реализация которых будет служить примером будущим поколениям.

Период 2022–2052 годов, определяющий будущее страны, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назвал «Эрой Возрождения новой эпохи могущественного государства». Единство народа, сплочённость общества, созидательные инициативы молодых граждан помогают нам сегодня уверенно вести конструктивную внутреннюю и внешнюю политику, всесторонне развивая и совершенствуя государственное устройство.

Как и народы Центральной Азии и Китая, история которых восходит к ранним периодам человеческой цивилизации, так и туркменский народ сформировал свои национальные традиции и обычаи, обеспечивающие образцовый социально-культурный менталитет, единство и сплочённость. Гармонично сочетаясь с современным передовым научно-техническим мировоззрением и высокими технологиями, общепризнанными международными инициативами, они являются фундаментом проводимой нами сегодня государственной политики. Эти основы дают новый импульс дальнейшему росту мирового авторитета Туркменистана как доверительного партнёра – гаранта надёжности, открытости, безопасности.

Проводимая нами внутренняя и внешняя политика вызывает большой интерес международной общественности. Масштабные и стратегические программы, способствующие развитию основанных на инновациях отраслей национальной экономики, национальный образец всестороннего гармоничного развития государства, выдвижение с трибун крупных международных организаций важнейших инициатив во имя дальнейшей мирной и счастливой жизни человечества, следование принципу «Диалог – гарантия мира», помогли нам в налаживании дружественных и братских отношений со странами и народами мира. И это, естественно, привлекло пристальное внимание международного сообщества.

Проведение в рамках форума фестиваля с участием мастеров культуры и искусств стран Центральной Азии и Китайской Народной Республики ещё больше укрепит дружественные и братские отношения наших народов.

Уважаемые участники молодёжного форума!

Поддержанные Организацией Объединённых Наций и другими международными структурами наш принцип «Диалог – гарантия мира» и наши стратегические цели полностью отвечают задачам всеобщего развития. И этим определяются основы и направления совместных международных усилий по укреплению мира, безопасности и сотрудничества. Независимый нейтральный Туркменистан всегда открыт миру и в дальнейшем будет выполнять всю необходимую работу по укреплению мира и безопасности на планете Земля.

В Туркменистане девиз 2023 года – «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром». В этом знаменательном году Молодёжная организация Туркменистана имени Махтумкули присоединилась к Глобальному молодёжному сообществу ЮНЕСКО – структуры Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Мы приняли «Стратегию международного сотрудничества молодёжи Туркменистана на 2023–2030 годы». Всё это – возможность для дальнейшего развития международного молодёжного сотрудничества.

Уважаемые друзья!

Дорогие гости – участники международного молодёжного форума!

Ещё раз от всего сердца поздравляю вас с началом работы Форума молодёжи стран Центральной Азии и Китая «Новая эпоха Великого Шёлкового пути»!

Желаю вам доброго здоровья, счастливой и благополучной жизни и больших успехов в вашей деятельности!

Президент Туркменистана 

Сердар Бердымухамедов.