Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
16.11.2023

Türkmenistanyň Prezidenti Arkadag şäherini ösdürmegiň täze ugurlary bilen tanyşdy

Президент Сердар Бердымухамедов ознакомился с новыми направлениями развития города Аркадаг

Президент Сердар Бердымухамедов ознакомился с новыми направлениями развития города Аркадаг

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde Oba hojalyk uniwersitetiniň we ylmy-barlag institutlarynyň täze binalar toplumynyň taýýarlanylan taslamalary bilen tanyşdy. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz degişli düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Ir bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäherine geldi. Arkadagly Gahryman Serdarymyz häzirki döwürde milli ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklarynda bolşy ýaly, obasenagat toplumynda-da düzümleýin özgertmeleriň amala aşyrylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunda ýurdumyzyň oba hojalygynyň ylmy esasda ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilmelidir.

Bu ýerde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow şäheriň ikinji tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän ylmy-önümçilik maksatly desgalaryň taýýarlanylan şekil taslamalary we olaryň teklip edilýän ýerleşjek ýerleri barada hasabat berdi. Arkadag şäheriniň, Gökdepe etrabynyň, Aşgabadyň dolandyryş çägi, onuň ugurlaryny görkezýän çyzgylar hem-de degişli ýer bölekleri hakynda giňişleýin maglumat berildi.

Görkezilen şekil taslamalarynyň hatarynda Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň binalar toplumynyň we oňa degişli ylmy-önümçilik tejribe meýdançalarynyň, ýyladyşhana toplumynyň, tejribe meýdanlarynyň we beýleki düzümleriň, hususan-da, Oba hojalyk ministrliginiň Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynda bina ediljek Ylmy-barlag pagtaçylyk institutynyň, Arkadag şäherinde ylmy-barlag däneçilik we ekerançylyk institutlarynyň teklip edilýän baş meýilnamasy bar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow görkezilen şekil taslamalary we binalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary bilen içgin tanşyp, olara birnäçe belliklerini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumynyň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösüşinde möhüm ähmiýeti boljak ylmy-barlag institutlarynyň oba hojalyk pudagyna degişli ugurdaş düzümleriniň ähli desgalarynyň bu şäheriň binagärlik aýratynlygy bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirmelidigini belledi. Şunda obasenagat toplumyna degişli bilim ojaklarynyň, ylmy-barlag institutlarynyň gurluşygyna örän jogapkärçilikli, hemmetaraplaýyn esasda çemeleşilmelidir. Binalaryň ýerleşdiriljek ýerleri ylmy esasda içgin öwrenilmelidir. Şol bir wagtyň özünde, degişli toplumlaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylmagyna, ekologik talaplaryň berk berjaý edilmegine möhüm ähmiýet berilmelidir. Gurluşyk işlerinde obasenagat toplumynyň hünärmenleri bilen ýakyndan utgaşykly işe aýratyn orun berilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Arkadag şäheriniň “Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sebitinde durnukly, “ýaşyl”, howa üçin oňaýly we innowasion çözgütli şäherleri ösdürmek” taslamasyna girizilendigini we bu ýerde alnyp barylýan işleriň halkara derejede ykrar edilýändigini nazara alanyňda, bu künjegiň ekologik ýagdaýynyň degişli derejede saklanmagy häzirki döwrüň möhüm talabydyr.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew Arkadag şäherinde Oba hojalyk uniwersitetiniň binalar toplumynyň hem-de ylmy-önümçilik tejribe meýdançalarynyň teklip edilýän baş meýilnamasy, uniwersitetiň ylmy-önümçilik tejribe meýdany, şunda ýüpekçilik we ösümlikleri goramak işlerini geçirmäge, ot-iýmlik ekinler, miweli baglar, üzümçilik, ýyladyşhana toplumy, gökçülik we bakjaçylyk, gowaça hem-de bugdaý ekmek üçin niýetlenen ýer bölekleri, olaryň möçberi, synag meýdançasynyň teklip edilýän görnüşleri barada hasabat berdi.

Arkadagly Gahryman Serdarymyz teklip edilýän şekil taslamalary bilen tanşyp, obasenagat toplumynyň düzümleri üçin zerur bolan ylmy açyşlaryň, bu ugra degişli ylmy işleriň ýokary derejede alnyp barylmagy ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilmelidigine ünsi çekdi. Bu ugurda ýaýbaňlandyrylan we meýilleşdirilýän maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagy ýurdumyzda azyk bolçulygynyň berkidilmeginiň, obasenagat pudagynyň eksport mümkinçilikleriniň artdyrylmagynyň möhüm şertini emele getirýär.

Hormatly Prezidentimiz ýokarda agzalan taslamalara täzeden seretmegi, şeýle hem binalary gurmak boýunça halkara bäsleşigi geçirmegi tabşyrdy.

Häzirki döwürde milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň işini sazlaşykly alyp barmak, önümçilige täzeçil tehnologiýalary we sanly ulgamy ornaşdyrmak meselelerine uly üns berilýär. Gurulmagy meýilleşdirilýän ylmy-barlag önümçilik institutlarynda ekerançylykdan bol hasyl almagyň, maldarçylygyň ähli görkezijiler boýunça ösdürilmeginiň, iň esasysy bolsa, gök, bakja, maldarçylyk önümleriniň bolçulygynyň üpjün edilmeginiň ähli ugurlary mundan beýläk-de ylmy esasda öwrenilmelidir we ösdürilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem bu ýerde ýurdumyzyň Oba hojalyk ministrliginiň we Daşky gurşawy goramak ministrliginiň, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň, Oba hojalyk ministrliginiň Ylmy-barlag däneçilik institutynyň, Ylmy-barlag ekerançylyk institutynyň hem-de Ylmy-barlag pagtaçylyk institutynyň ýolbaşçylary Arkadag şäherinde obasenagat toplumyna degişli ylmy-barlag önümçilik institutlarynyň gurulmagynyň meýilleşdirilmeginiň pudagyň ylmy esasda ösdürilmeginde ähmiýetli boljakdygyny nygtadylar we kabul edilen çözgütler üçin Arkadagly Gahryman Serdarymyza toplumyň ähli düzümleriniň, ylmy-barlag institutlarynyň işgärleriniň adyndan hoşallyk sözlerini beýan etdiler.

Döwlet Baştutanymyz bu ýerde Oba hojalyk uniwersitetiniň we ugurdaş düzümleriň, şol sanda ylmy-barlag, önümçilik institutlarynyň gurulmagynyň ýokary okuw mekdebinde berilýän bilimiň tejribe arkaly berkidilmeginde aýratyn ähmiýetli boljakdygyna ünsi çekdi. Şunda uniwersitetde bilim alýan talyplar ylmy-barlag institutlary bilen gatnaşykda bolup, ekerançylygy, tohumçylygy ylmy esasda has-da ösdürmegiň ugurlaryny içgin özleşdirmelidirler. Olar nazaryýetde alan bilimlerini tejribede, ylmy önümçilikde yzygiderli berkitmelidirler.

Häzirki döwürde ýurdumyzda hemmetaraplaýyn bilimli, ýokary hünärli, zähmetsöýer ýaş hünärmenleriň ýetişdirilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Şunda ýaşlar häzirki zaman ylmyndan, dünýäniň ösen tejribesinden we täzeçil tehnologiýalardan habarly bolmalydyrlar. Munuň üçin ýaşlara berilýän bilim tejribe bilen utgaşykly alnyp barylmalydyr. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýaşlaryň täze ylmy açyşlarynyň, öňe sürýän teklipleriniň içgin öwrenilmelidigini, olaryň önümçilige ornaşdyrylmagy bilen baglanyşykly meselelere örän jogapkärçilikli çemeleşilmelidigini aýtdy we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýewiň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň, oba hojalyk ministri N.Nazarmyradowyň, daşky gurşawy goramak ministri Ç.Babanyýazowyň, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň rektory A.Gapurowyň we Oba hojalyk ministrliginiň Ylmy-barlag däneçilik, ekerançylyk, pagtaçylyk institutlarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatynda oba hojalyk toplumyna degişli döwrebap binalaryň taýýarlanylan şekil taslamalary, olary üstünlikli amala aşyrmagyň esasy ugurlary barada aýdyp, bu işleri netijeli ýerine ýetirmegiň toplumyň düzümleriniň sazlaşykly ösüşiniň üpjün edilmeginde ähmiýetli boljakdygyny nygtady we bellenilen wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna jogapkärçilikli çemeleşmegi tabşyrdy.

Soňra meýilleşdirilen işleri ýerine ýetirmegiň ugurlary barada çykyş etmek üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýewe söz berildi. Wise-premýer, ilki bilen, obasenagat toplumyna degişli düzümleriň binalarynyň gurluşygy bilen baglanyşykly taryhy çözgüdi kabul edendigi hem-de bu ugurda öz oňyn maslahatlaryny berendigi üçin toplumyň ähli düzümleriniň işgärleriniň adyndan döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Şeýle hem ol Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy we tagallasy bilen gurlan nusgalyk şäheriň ikinji tapgyrynda obasenagat toplumyna degişli täze binalaryň gurulmagynyň degişli ugurlaryň sazlaşykly ösüşine, bu ugra degişli ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanylmagyna, däneçiligiň, pagtaçylygyň, gök ekerançylygyň, maldarçylygyň ösdürilmegine kuwwatly itergi berjekdigini belledi.

Wise-premýer çykyşynyň dowamynda ähli meýilleşdirilen işleriň ýokary derejede ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalaryň ediljekdigine, şeýle hem ylmy-barlag önümçilik institutlarynyň, Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň utgaşykly işiniň ýola goýulmagy, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, mallardan alynýan önümiň mukdaryny artdyrmak boýunça zerur işleriň geçiriljekdigine ynandyrdy. Şunda oba hojalyk düzümleriniň işini ylmy esasda alyp barmagyň degişli düzümleriň netijeliligini artdyrjakdygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň täze binalar toplumynyň we bu ugra degişli ylmy-barlag institutlarynyň bu ýerde gurulmagynda çuňňur manynyň bardygyna ýene-de bir gezek ünsi çekdi. Taryhdan belli bolşy ýaly, dag etekleriniň hoştap howasy, çeşme suwlaryndan gözbaş alýan suwly akabalar bu ýerlerde daýhançylygyň kämil däpleriniň emele gelmegini, ýerleriň hasylly bolmagyny üpjün edipdir. Häzirki döwürde milli daýhançylyk däpleriniň döwrüň talabyna laýyklykda ösdürilmegi bu ýerleriň talabalaýyk özleşdirilmegine, ekerançylygyň ylmy esasda ösdürilmegine giň ýol açýar.

Döwlet Baştutanymyz milli daýhançylyk däpleriniň häzirki zamanyň ösen tejribesi bilen utgaşdyrylmagynyň wajypdygyny belläp, talyp ýaşlaryň şöhratly pederlerimiziň halal zähmet baradaky asylly ýörelgelerini içgin özleşdirmekleri ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowa söz berildi.

Ol Arkadag şäheriniň açylyş dabarasyna we täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyryna badalga berilmegi mynasybetli dabara gatnaşandygy hem-de bu ýerde alnyp barylýan işleriň döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýandygy üçin Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi we öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda mundan beýläk-de ähli zerur tagallalary gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şäheriň ikinji tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän önümçilik toplumlarynyň we beýleki ugurdaş desgalaryň gurluşygyna örän jogapkärçilikli çemeleşmelidigini belläp, gurluşyklaryň bellenilen möhletlerde tamamlanmagynyň, olaryň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi. Täze şäherde ähli işler dünýä ölçeglerine laýyklykda, ýokary hilli amala aşyryldy. Okuw mekdeplerinde sanly ulgam, ýaşaýyş jaýlarynda bolsa «akylly» öý ulgamy ornaşdyryldy diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Täze şäheriň ekologik abadançylygy üçin köp işler amala aşyryldy. Onuň daşky gurşaw, tebigat bilen sazlaşygyny gazanmak üçin zerur çäreler görüldi.

Arkadag şäherinde önümçilik kuwwatlyklaryny gurmak baradaky çözgüt milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagyna, şäher ilatynyň abadançylygynyň we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine döwletimiz tarapyndan berilýän uly ünsüň nobatdaky aýdyň beýanydyr. Şunda obasenagat toplumyna degişli desgalaryň gurulmagy möhüm wezipe hökmünde kesgitlenildi.

Döwlet Baştutanymyz Arkadag şäherinde guruljak Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň täze binalar toplumynyň, ýurdumyzyň Oba hojalyk ministrliginiň ylmy-barlag däneçilik we ekerançylyk institutlarynyň, şeýle hem Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndaky Ylmy-barlag pagtaçylyk institutynyň täze guruljak binalarynyň taslamalarynyň taýýarlanandygyny, olaryň ýokary hilli amala aşyrylmagynyň obasenagat toplumynyň ösdürilmeginde wajyp orun eýelejekdigini aýtdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz uniwersitetiň garamagynda ekerançylyk ýerleriniň, ýyladyşhananyň, dürli görnüşli döwrebap oba hojalyk tehnikalarynyň bolmalydygyny belläp, talyplaryň ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, zyýankeşlere garşy göreşmek endiklerini ösdürmelidiklerine ünsi çekdi. Şunda milli daýhançylyk däpleri özleşdirilip, häzirki döwürde howanyň we tebigatyň üýtgeýän ýagdaýy bilen öňünden tanşyp bilmekleri, ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny berkitmekde zerur bolan maglumatlar bilen üpjünçiligi sanly ulgamy özleşdirmek arkaly ýola goýulmalydyr.

Şol bir wagtyň özünde, uniwersitetiň talyplarynyň, mugallymlarynyň hem-de alymlaryň ylym, okuw we ýaşaýyş-durmuş, dynç alyş şertleriniň talabalaýyk bolmagynyň wajypdygyna ünsi çekip, hormatly Prezidentimiz ýakyn geljekde Arkadag şäherinde kämil derejeli hünärmenler taýýarlanylýan ýokary okuw mekdebi, ylmy-barlag institutlary bolan döwrebap oba hojalyk şäherçesiniň dörejekdigini belledi.

Obasenagat toplumynyň ähli düzümleriniň işini kämilleşdirmek, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, ýokary öndürijilikli, ýurdumyzyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän kuwwatly tehnikalary satyn almak meseleleri döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunda daýhan zähmetine, olar üçin ýeňillikli şertleriň döredilmegine yzygiderli üns berilmelidir. Bu baradaky gürrüňi dowam edip, Arkadagly Gahryman Serdarymyz daýhanlary ykdysady taýdan höweslendirmek maksady bilen, pagtanyň we bugdaýyň döwlet satyn alyş nyrhlaryny ýokarlandyrmak üçin zerur bolan şertleri üpjün etmegiň, degişli teklipleri taýýarlamagyň wajypdygyny belledi. Munuň özi daýhanlaryň topraga söýgüsiniň has-da artmagynda, olaryň çekýän yhlasly zähmetinde uly hyjuw döretmeginde, öndürilýän önümleriň möçberiniň yzygiderli artmagynda, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň mundan beýläk-de kuwwatlanmagynda aýratyn ähmiýetlidir.

Döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň edermen daýhanlarynyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň mundan beýläk-de rowaçlanmagyna gönükdirilen, öndürijilikli zähmet çekmäge ruhlandyran ähmiýetli başlangyjy iş maslahatyna gatnaşyjylarda uly buýsanç duýgusyny döretdi.

Hormatly Prezidentimiz iş maslahatyny jemläp, hemmelere öňde durýan wezipeleriň durmuşa geçirilmeginde üstünlikleri arzuw etdi we bu ýerden ugrady.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг в целях ознакомления с проектами комплекса новых зданий Сельскохозяйственного университета и научно-исследовательских институтов. Здесь глава государства провёл рабочее совещание с руководителями профильных структур.

Ранним утром Президент Сердар Бердымухамедов прибыл в город Аркадаг. Аркадаглы Герой Сердар сделал акцент на необходимости реализации в агропромышленном комплексе, как и в других сферах национальной экономики, структурных преобразований. В этом контексте следует придать важное значение развитию сельского хозяйства страны на научной основе.

Здесь председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов доложил о разработанных проектах по возведению объектов научно-производственного назначения, запланированных в рамках второй очереди застройки города, и местах их расположения. Сообщалось об административных территориях города Аркадаг, Геок­тепинского этрапа и Ашхабада, их границах, а также об относящихся к ним земельных участках.

Среди представленных проектов – Генеральный план комплекса зданий Туркменского сельскохозяйственного университета и относящихся к нему научно-производственных опытных площадок, комплекса теплиц, экспериментальных полей и других структур, в частности, научно-исследовательского института хлопководства Министерства сельского хозяйства, который будет построен в Иолотанском этрапе Марыйского велаята, научно-исследовательских институтов зерноводства и земледелия в городе Аркадаг.

Подробно ознакомившись с представленными проектами и месторас­положением объектов, Президент Сердар Бердымухамедов внёс ряд корректив. Глава государства отметил, что научно-исследовательские институты, имеющие важное значение во всестороннем развитии агропромышленного комплекса, объекты профильных структур должны гармонично вписаться в архитектурный ансамбль города.

В этой связи необходим ответственный и всесторонний подход к строительству образовательных учреждений, институтов, относящихся к АПК. Следует на научной основе изучить месторасположение новых объектов. В то же время большое значение нужно придавать благоустройству прилегающих к ним территорий, соблюдению экологических требований. Президент страны также акцентировал внимание на важности тесной, скоординированной работы со специалистами агропромышленного комплекса при строительстве зданий.

С учётом присоединения города Аркадаг к проекту «Развитие устойчивых, зелёных, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе» и проводимых здесь работ на уровне международных стандартов требованием сегодняшнего дня выступает сохранение в этом городе благоприятной экологической среды.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев проинформировал о Генеральном плане комплекса зданий Сельскохозяйственного университета в городе Аркадаг, а также о предлагаемых научно-производственных, опытных площадках, научно-производственных экспериментальных полях этого университета, земельных участках, предназначенных для проведения работ в области охраны шелководства и растений, выращивания кормовых культур, фруктовых деревьев и винограда, овощных и бахчевых культур, хлопка и зерна, о создании теплиц и их размерах и др.

Ознакомившись с предлагаемыми проектами, Аркадаглы Герой Сердар отметил, что для дальнейшего развития структур агропромышленного сектора следует продолжать активную научно-исследовательскую деятельность в целях научных открытий в этой сфере. Успешная реализация развернувшихся и запланированных в данном направлении программ создаёт предпосылки для укрепления в стране продовольственного изобилия и увеличения экспортных возможностей сельскохозяйственной отрасли.

В данной связи Президент Сердар Бердымухамедов поручил заново рассмотреть вышеназванные проекты и провести международный тендер на строительство объектов.

В настоящее время огромное внимание уделяется вопросам скоординированной организации работы всех отраслей национальной экономики, а также внедрения в производство инновационных технологий и цифровой системы.

В запланированных к возведению научно-исследовательских, производственных институтах необходимо на научной основе изучать методы выращивания щедрых урожаев сельхозкультур, развития животноводства, обеспечения изобилия овощной, бахчевой, животноводческой продукции, сказал глава государства, адресовав соответствую­щим руководителям конкретные поручения.

Руководители Министерства сельского хозяйства и Министерства охраны окружающей среды, Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова, Научно-исследовательского института зерноводства, Научно-исследовательского института земледелия, Научно-исследовательского института хлопководства Министерства сельского хозяйства отметили, что планируемое строительство в городе Аркадаг научно-исследовательских, производственных центров, относящихся к агропромышленному комп­лексу, будет играть важную роль в развитии отрасли на научной основе, и от имени работников всех структур АПК и научно-исследовательских институтов выразили признательность Аркадаглы Герою Сердару за принятые решения.

Глава государства сделал акцент на том, что строительство здесь Сельскохозяйственного университета и профильных структур, в том числе научно-исследовательских и производственных институтов, а также укрепление теоретических знаний, предоставляемых в высших учебных заведениях посредством практических занятий, будет иметь большое значение. Студенты, обучающиеся в этом университете, находясь в контакте с научно-исследовательскими институтами, должны в совершенстве освоить методы развития на научной основе земледелия, семеноводства, эффективно применять полученные знания на практике.

Сегодня со стороны государства уделяется большое внимание подготовке всесторонне развитых, образованных, квалифицированных, трудолюбивых специалистов. Молодёжь должна быть осведомлена о достижениях современной науки, изучать передовой опыт и новейшие технологии. Для этого необходимо процесс обучения студентов вести параллельно с практикой.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность ответственного подхода к вопросам, связанным с тщательным изучением новых научных открытий, сделанных молодыми, и выдвигаемых ими предложений, с последующим внедрением их в производство, дав соответствующим руководителям ряд конкретных поручений.

Далее Президент Сердар Бердымухамедов провёл рабочее совещание с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева, председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразова, министра сельского хозяйства Н.Назармырадова, министра охраны окружающей среды Ч.Бабаныязова, ректора Туркменского сельскохозяйственного университета А.Гапурова и руководителей научно-исследовательских институтов зерноводства, земледелия, хлопководства Министерства сельского хозяйства.

В ходе рабочего совещания глава государства, говоря о подготовленных проектах современных зданий агропромышленного комплекса, об основных направлениях по их успешной реализации и важности обеспечения гармоничного развития структур АПК, распорядился ответственно подойти к выполнению поставленных задач.

Затем слово было предоставлено заместителю Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыеву, доложившему о мерах по осуществлению запланированных работ.

Прежде всего вице-премьер от имени всех работников профильной сферы выразил главе государства искреннюю признательность за историческое решение о строительстве зданий агропромышленного комп­лекса и за важные рекомендации в этом направлении.

Как отмечалось, строительство новых зданий сельскохозяйственной отрасли в рамках второй очереди застройки города Аркадаг, инициатором возведения которого является Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, придаст мощный импульс гармоничному развитию соответствующих сфер, в том числе зерноводства, хлопководства, овощеводства и животноводства, и подготовке профильных квалифицированных специалистов.

Вице-премьер заверил, что будут предприняты необходимые усилия для реализации всех запланированных мероприятий, а также для налаживания скоординированной работы научно-исследовательских институтов и Туркменского сельскохозяйственного университета в целях повышения плодородия земель, увеличения объёмов продукции животноводства. Подчёркивалось, что проведённые на научной основе работы повысят эффективность деятельности соответствующих структур АПК.

Президент Сердар Бердымухамедов ещё раз сделал акцент на значимости строительства новых корпусов Туркменского сельскохозяйственного университета и профильных научно-исследовательских центров. Как известно из истории, благоприятный климат предгорий и горные речки обеспечивали плодородие почвы и способствовали развитию в этих мес­тах земледелия. В настоящее время совершенствование национальных земледельческих традиций согласно требованиям времени открывает широкие возможности для продуктивной работы в этих направлениях и развития сельскохозяйственной отрасли на научной основе.

Глава государства, отметив важность сочетания национальных традиций земледелия с передовой практикой, подчеркнул необходимость приложить все усилия, чтобы студенты усвоили благородное учение наших предков о добросовестном
труде.

Затем глава государства предоставил слово председателю Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразову.

Руководитель Госкомитета выразил Аркадаглы Герою Сердару искреннюю признательность за учас­тие в церемонии открытия города Аркадаг и в торжествах по случаю старта второй очереди его застройки, постоянное внимание к проводимой здесь работе, заверив, что и впредь будут приложены все усилия для успешного решения поставленных задач.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил значение ответственного подхода к строительству промышленных комплексов и других сопутствующих объектов, которые планируется возвести в рамках второй очереди, указав, что важным требованием является завершение всех работ в установленные сроки и на высоком качественном уровне.

Жизнедеятельность нового города организована в полном соответствии с мировыми стандартами. Как подчеркнул глава государства, в школах внедрена цифровая система, а в жилых домах – система «умный дом». Здесь предпринимаются необходимые меры по обеспечению экологического благополучия, достижению гармонии городского ландшафта и окружающей природной среды.

Решение о строительстве в городе Аркадаг промышленных мощностей является ещё одним ярким свидетельством большого внимания, уделяемого государством укреплению национальной экономики, обеспечению благосостояния и счастливой жизни населения. В этой связи важной задачей было определено возведение объектов агропромышленного комплекса.

Отметив, что подготовлены проекты новых комплексов зданий Туркменского сельскохозяйственного университета, научно-исследовательских институтов зерноводства и земледелия Министерства сельского хозяйства, которые будут построены в городе Аркадаг, а также Научно-исследовательского института хлопководства в Иолотанском этрапе Марыйского велаята, глава государства подчеркнул важную роль их успешной реализации в дальнейшем развитии АПК.

Как сказал Президент Туркменистана, профильный вуз должен иметь сельскохозяйственные угодья, теп­лицу, различные виды современной специализированной техники. Это позволит студентам совершенствовать свои профессио­нальные навыки, в том числе в таких направлениях, как повышение урожайности сельхозкультур и борьба с вредителями растений. Наряду с освоением национальных земледельческих традиций они должны иметь возможность овладевать современными знаниями, касающимися изменения климата, укрепления продовольственной безо­пасности, для чего необходимо активно внедрять цифровую систему.

В то же время, сделав акцент на важности создания в университете надлежащих условий для научной деятельности, учёбы, быта и отдыха студентов, преподавателей и учёных, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в ближайшем будущем в городе Аркадаг будет создан современный сельскохозяйственный городок с вузом и научно-исследовательскими институтами.

Одним из основных направлений государственной политики Туркменистана является повышение эффективности всех структур агропромышленного комплекса, укрепление материально-технической базы отрасли, приобретение высокопроизводительной техники, соответствующей местным почвенно-климатическим условиям. В данной связи следует регулярно уделять внимание созданию для дайхан благоприятных условий труда.

В данном контексте Аркадаглы Герой Сердар подчеркнул важность повышения государственных закупочных цен на хлопок и зерно в целях экономического стимулирования земледельцев, а также подготовки соответствующих предложений. Это имеет особое значение в повышении заинтересованности земледельцев в результатах своего труда и увеличении объёмов производимой продукции, дальнейшем наращивании экономического потенциала Отчизны.

Важное начинание Президента страны, направленное на улучшение социально-бытовых условий жизни мужественных дайхан, вдохновившее их на производительный труд вызвало у участников рабочего совещания большую гордость.

Подведя итоги рабочего совещания, глава государства пожелал всем успехов в решении поставленных задач и отбыл с места события.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг в целях ознакомления с проектами комплекса новых зданий Сельскохозяйственного университета и научно-исследовательских институтов. Здесь глава государства провёл рабочее совещание с руководителями профильных структур.

Ранним утром Президент Сердар Бердымухамедов прибыл в город Аркадаг. Аркадаглы Герой Сердар сделал акцент на необходимости реализации в агропромышленном комплексе, как и в других сферах национальной экономики, структурных преобразований. В этом контексте следует придать важное значение развитию сельского хозяйства страны на научной основе.

Здесь председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов доложил о разработанных проектах по возведению объектов научно-производственного назначения, запланированных в рамках второй очереди застройки города, и местах их расположения. Сообщалось об административных территориях города Аркадаг, Геок­тепинского этрапа и Ашхабада, их границах, а также об относящихся к ним земельных участках.

Среди представленных проектов – Генеральный план комплекса зданий Туркменского сельскохозяйственного университета и относящихся к нему научно-производственных опытных площадок, комплекса теплиц, экспериментальных полей и других структур, в частности, научно-исследовательского института хлопководства Министерства сельского хозяйства, который будет построен в Иолотанском этрапе Марыйского велаята, научно-исследовательских институтов зерноводства и земледелия в городе Аркадаг.

Подробно ознакомившись с представленными проектами и месторас­положением объектов, Президент Сердар Бердымухамедов внёс ряд корректив. Глава государства отметил, что научно-исследовательские институты, имеющие важное значение во всестороннем развитии агропромышленного комплекса, объекты профильных структур должны гармонично вписаться в архитектурный ансамбль города.

В этой связи необходим ответственный и всесторонний подход к строительству образовательных учреждений, институтов, относящихся к АПК. Следует на научной основе изучить месторасположение новых объектов. В то же время большое значение нужно придавать благоустройству прилегающих к ним территорий, соблюдению экологических требований. Президент страны также акцентировал внимание на важности тесной, скоординированной работы со специалистами агропромышленного комплекса при строительстве зданий.

С учётом присоединения города Аркадаг к проекту «Развитие устойчивых, зелёных, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе» и проводимых здесь работ на уровне международных стандартов требованием сегодняшнего дня выступает сохранение в этом городе благоприятной экологической среды.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев проинформировал о Генеральном плане комплекса зданий Сельскохозяйственного университета в городе Аркадаг, а также о предлагаемых научно-производственных, опытных площадках, научно-производственных экспериментальных полях этого университета, земельных участках, предназначенных для проведения работ в области охраны шелководства и растений, выращивания кормовых культур, фруктовых деревьев и винограда, овощных и бахчевых культур, хлопка и зерна, о создании теплиц и их размерах и др.

Ознакомившись с предлагаемыми проектами, Аркадаглы Герой Сердар отметил, что для дальнейшего развития структур агропромышленного сектора следует продолжать активную научно-исследовательскую деятельность в целях научных открытий в этой сфере. Успешная реализация развернувшихся и запланированных в данном направлении программ создаёт предпосылки для укрепления в стране продовольственного изобилия и увеличения экспортных возможностей сельскохозяйственной отрасли.

В данной связи Президент Сердар Бердымухамедов поручил заново рассмотреть вышеназванные проекты и провести международный тендер на строительство объектов.

В настоящее время огромное внимание уделяется вопросам скоординированной организации работы всех отраслей национальной экономики, а также внедрения в производство инновационных технологий и цифровой системы.

В запланированных к возведению научно-исследовательских, производственных институтах необходимо на научной основе изучать методы выращивания щедрых урожаев сельхозкультур, развития животноводства, обеспечения изобилия овощной, бахчевой, животноводческой продукции, сказал глава государства, адресовав соответствую­щим руководителям конкретные поручения.

Руководители Министерства сельского хозяйства и Министерства охраны окружающей среды, Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова, Научно-исследовательского института зерноводства, Научно-исследовательского института земледелия, Научно-исследовательского института хлопководства Министерства сельского хозяйства отметили, что планируемое строительство в городе Аркадаг научно-исследовательских, производственных центров, относящихся к агропромышленному комп­лексу, будет играть важную роль в развитии отрасли на научной основе, и от имени работников всех структур АПК и научно-исследовательских институтов выразили признательность Аркадаглы Герою Сердару за принятые решения.

Глава государства сделал акцент на том, что строительство здесь Сельскохозяйственного университета и профильных структур, в том числе научно-исследовательских и производственных институтов, а также укрепление теоретических знаний, предоставляемых в высших учебных заведениях посредством практических занятий, будет иметь большое значение. Студенты, обучающиеся в этом университете, находясь в контакте с научно-исследовательскими институтами, должны в совершенстве освоить методы развития на научной основе земледелия, семеноводства, эффективно применять полученные знания на практике.

Сегодня со стороны государства уделяется большое внимание подготовке всесторонне развитых, образованных, квалифицированных, трудолюбивых специалистов. Молодёжь должна быть осведомлена о достижениях современной науки, изучать передовой опыт и новейшие технологии. Для этого необходимо процесс обучения студентов вести параллельно с практикой.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность ответственного подхода к вопросам, связанным с тщательным изучением новых научных открытий, сделанных молодыми, и выдвигаемых ими предложений, с последующим внедрением их в производство, дав соответствующим руководителям ряд конкретных поручений.

Далее Президент Сердар Бердымухамедов провёл рабочее совещание с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева, председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразова, министра сельского хозяйства Н.Назармырадова, министра охраны окружающей среды Ч.Бабаныязова, ректора Туркменского сельскохозяйственного университета А.Гапурова и руководителей научно-исследовательских институтов зерноводства, земледелия, хлопководства Министерства сельского хозяйства.

В ходе рабочего совещания глава государства, говоря о подготовленных проектах современных зданий агропромышленного комплекса, об основных направлениях по их успешной реализации и важности обеспечения гармоничного развития структур АПК, распорядился ответственно подойти к выполнению поставленных задач.

Затем слово было предоставлено заместителю Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыеву, доложившему о мерах по осуществлению запланированных работ.

Прежде всего вице-премьер от имени всех работников профильной сферы выразил главе государства искреннюю признательность за историческое решение о строительстве зданий агропромышленного комп­лекса и за важные рекомендации в этом направлении.

Как отмечалось, строительство новых зданий сельскохозяйственной отрасли в рамках второй очереди застройки города Аркадаг, инициатором возведения которого является Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, придаст мощный импульс гармоничному развитию соответствующих сфер, в том числе зерноводства, хлопководства, овощеводства и животноводства, и подготовке профильных квалифицированных специалистов.

Вице-премьер заверил, что будут предприняты необходимые усилия для реализации всех запланированных мероприятий, а также для налаживания скоординированной работы научно-исследовательских институтов и Туркменского сельскохозяйственного университета в целях повышения плодородия земель, увеличения объёмов продукции животноводства. Подчёркивалось, что проведённые на научной основе работы повысят эффективность деятельности соответствующих структур АПК.

Президент Сердар Бердымухамедов ещё раз сделал акцент на значимости строительства новых корпусов Туркменского сельскохозяйственного университета и профильных научно-исследовательских центров. Как известно из истории, благоприятный климат предгорий и горные речки обеспечивали плодородие почвы и способствовали развитию в этих мес­тах земледелия. В настоящее время совершенствование национальных земледельческих традиций согласно требованиям времени открывает широкие возможности для продуктивной работы в этих направлениях и развития сельскохозяйственной отрасли на научной основе.

Глава государства, отметив важность сочетания национальных традиций земледелия с передовой практикой, подчеркнул необходимость приложить все усилия, чтобы студенты усвоили благородное учение наших предков о добросовестном
труде.

Затем глава государства предоставил слово председателю Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразову.

Руководитель Госкомитета выразил Аркадаглы Герою Сердару искреннюю признательность за учас­тие в церемонии открытия города Аркадаг и в торжествах по случаю старта второй очереди его застройки, постоянное внимание к проводимой здесь работе, заверив, что и впредь будут приложены все усилия для успешного решения поставленных задач.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил значение ответственного подхода к строительству промышленных комплексов и других сопутствующих объектов, которые планируется возвести в рамках второй очереди, указав, что важным требованием является завершение всех работ в установленные сроки и на высоком качественном уровне.

Жизнедеятельность нового города организована в полном соответствии с мировыми стандартами. Как подчеркнул глава государства, в школах внедрена цифровая система, а в жилых домах – система «умный дом». Здесь предпринимаются необходимые меры по обеспечению экологического благополучия, достижению гармонии городского ландшафта и окружающей природной среды.

Решение о строительстве в городе Аркадаг промышленных мощностей является ещё одним ярким свидетельством большого внимания, уделяемого государством укреплению национальной экономики, обеспечению благосостояния и счастливой жизни населения. В этой связи важной задачей было определено возведение объектов агропромышленного комплекса.

Отметив, что подготовлены проекты новых комплексов зданий Туркменского сельскохозяйственного университета, научно-исследовательских институтов зерноводства и земледелия Министерства сельского хозяйства, которые будут построены в городе Аркадаг, а также Научно-исследовательского института хлопководства в Иолотанском этрапе Марыйского велаята, глава государства подчеркнул важную роль их успешной реализации в дальнейшем развитии АПК.

Как сказал Президент Туркменистана, профильный вуз должен иметь сельскохозяйственные угодья, теп­лицу, различные виды современной специализированной техники. Это позволит студентам совершенствовать свои профессио­нальные навыки, в том числе в таких направлениях, как повышение урожайности сельхозкультур и борьба с вредителями растений. Наряду с освоением национальных земледельческих традиций они должны иметь возможность овладевать современными знаниями, касающимися изменения климата, укрепления продовольственной безо­пасности, для чего необходимо активно внедрять цифровую систему.

В то же время, сделав акцент на важности создания в университете надлежащих условий для научной деятельности, учёбы, быта и отдыха студентов, преподавателей и учёных, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в ближайшем будущем в городе Аркадаг будет создан современный сельскохозяйственный городок с вузом и научно-исследовательскими институтами.

Одним из основных направлений государственной политики Туркменистана является повышение эффективности всех структур агропромышленного комплекса, укрепление материально-технической базы отрасли, приобретение высокопроизводительной техники, соответствующей местным почвенно-климатическим условиям. В данной связи следует регулярно уделять внимание созданию для дайхан благоприятных условий труда.

В данном контексте Аркадаглы Герой Сердар подчеркнул важность повышения государственных закупочных цен на хлопок и зерно в целях экономического стимулирования земледельцев, а также подготовки соответствующих предложений. Это имеет особое значение в повышении заинтересованности земледельцев в результатах своего труда и увеличении объёмов производимой продукции, дальнейшем наращивании экономического потенциала Отчизны.

Важное начинание Президента страны, направленное на улучшение социально-бытовых условий жизни мужественных дайхан, вдохновившее их на производительный труд вызвало у участников рабочего совещания большую гордость.

Подведя итоги рабочего совещания, глава государства пожелал всем успехов в решении поставленных задач и отбыл с места события.