Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
29.01.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Президент Туркменистана провёл рабочее совещание по цифровой системе

Президент Туркменистана провёл рабочее совещание по цифровой системе

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň ýagdaýy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi. Häkim welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri dowam edýär. Şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm, tekizleýiş, geriş çekmek işleri ýerine ýetirilýär. Ekiş möwsüminde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny hem-de gurallary, pagta öndürijiler üçin ýokary hilli gowaça tohumyny möwsüme taýýarlamak boýunça zerur işler alnyp barylýar. Şeýle hem ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek meýdanlaryny, tohumlaryny we degişli tehnikalary ekişe doly taýýar etmek boýunça çäreler görülýär.

Welaýatyň ekerançylyk meýdanlaryny ýazky ekiş möwsümine taýýarlamak işleri bilen birlikde, oba hojalyk ekinlerine berilýän suw serişdelerini tygşytly we netijeli peýdalanmak, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny kadaly derejede saklamak, suwaryş, şor suw akabalaryny arassalamak işleri alnyp barylýar. Mundan başga-da, häkim welaýatda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň ýyladyş ulgamlaryny kadaly işletmek, ilaty elektrik energiýasy, tebigy gaz we agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün etmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi we welaýatyň bugdaý hem-de gowaça ekiljek meýdanlaryndaky alnyp barylýan işleriň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegini, gowaçanyň, gök-bakja ekinleriniň ýazky ekişine ýokary derejede taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi H.Aşyrmyradow alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatda şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda tekizleýiş we geriş çekmek işleri dowam edýär. Ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny, gurallary abatlamak, pagtaçy daýhanlar üçin welaýatyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän ýokary hilli gowaça tohumlaryny taýýarlamak boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. Welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine taýýarlyk görülýär, olaryň ekiljek ýerlerini, tohumlaryny, tehnikalary möwsüme taýýar etmek boýunça zerur işler ýerine ýetirilýär. Sebitiň ekerançylyk meýdanlarynyň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, suwaryş we şor suw akabalaryny gazmak, arassalamak babatda degişli işler geçirilýär.

Şeýle hem häkim gyş paslynyň dowam edýän döwründe welaýatda medeni-durmuş maksatly binalaryň ýyladyş ulgamlaryny kadaly işletmek, ilaty elektrik energiýasy, tebigy gaz, agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün etmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda oba hojalyk pudagynda ýaýbaňlandyrylan möwsümleýin işleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň zerurdygyny belledi hem-de welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegini, şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleriň, ýokary hilli gowaça tohumynyň ekiş möwsümine taýýar edilmegini, ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine taýýarlyk görülmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi S.Soltanmyradowyň welaýatdaky oba hojalyk işleriniň ýagdaýy baradaky hasabaty bilen dowam etdi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işlerini geçirmek boýunça degişli çäreler görülýär. Şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm, tekizleýiş işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Ekiş möwsüminde işlediljek oba hojalyk tehnikalaryny we gurallary abatlamak, pagta öndürijileri sebitiň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän ýokary hilli gowaça tohumlary bilen doly üpjün etmek boýunça zerur işler durmuşa geçirilýär. Welaýatda ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ýazky ekişine taýýarlyk görülýär, hususan-da, bu ekinleriň ekiljek ýerlerini, tohumlaryny taýýarlamak babatda degişli işler ýerine ýetirilýär. Ýazky ekiş möwsümine taýýarlyk bilen birlikde, ekerançylyk meýdanlarynyň daş-töweregini arassalamak, suwaryş, şor suw akabalaryny gazmak işleri geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, gyş möwsüminde welaýatdaky ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işledilmegi, ilatyň elektrik energiýasy, tebigy gaz we agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün edilmegi yzygiderli gözegçilikde saklanylýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýazky ekiş möwsümine ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmegiň möhümdigine ünsi çekdi we şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlardaky işleriň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegini, pagtaçy daýhanlar üçin ýokary hilli gowaça tohumlarynyň, ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek meýdanlarynyň, olaryň tohumlarynyň ekiş möwsümine doly taýýar edilmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, welaýatda şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm, tekizleýiş, çil çekmek, topragy mineral dökünler bilen gurplandyrmak, ýuwuş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar. Ekiş möwsüminde işlediljek oba hojalyk tehnikalaryny we gurallary abatlamak, pagtaçy kärendeçileri gowaça tohumy bilen üpjün etmek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. Welaýatda 2024-nji ýylda gallanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri dowam edýär. Sebitde ekilmegi meýilleşdirilýän ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň meýdanlaryny, olaryň tohumlaryny möwsüme taýýarlamak boýunça zerur işler alnyp barylýar. Welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynyň daş-töwereklerinde, suwaryş, şor suw akabalarynda arassaçylyk işleri geçirilýär.

Häkim gyş paslynyň dowam edýän günlerinde welaýatyň çägindäki ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň, beýleki medeni-durmuş maksatly binalaryň ýyladyş ulgamlaryny kadaly işletmek, ilaty elektrik energiýasy, tebigy gaz, agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün etmek ugrunda ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek boýunça öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belledi we şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlaryň, pagta öndürijiler üçin welaýatyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän ýokary hilli gowaça tohumlarynyň möwsüme taýýar edilmegini, ak ekin meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmegini, ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine talabalaýyk taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Orazow welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, şu günler sebitiň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg etmek işleri dowam edýär. Gowaça ekiljek meýdanlary ýazky ekişe taýýarlamagyň çäklerinde ýerleri sürmek, tekizlemek, geriş çekmek, mineral dökünler bilen gurplandyrmak işleri ýerine ýetirilýär. Welaýatyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän ýokary hilli gowaça tohumlaryny, oba hojalyk tehnikalaryny we gurallary ekiş möwsümine doly taýýarlamak boýunça zerur çäreler görülýär. Ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine hem taýýarlyk görülýär. Bu ekinleriň ekilmeli ýerlerini, tohumlaryny taýýarlamak, ekişde ulanyljak gurallary abatlamak işleri ýerine ýetirilýär. Ýazky ekiş möwsümine taýýarlyk işleri bilen bir hatarda, ekin meýdanlarynyň daş-töwereklerini, suwaryş, şor suw akabalaryny arassalamak boýunça degişli işler geçirilýär.

Şeýle hem häkim hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, welaýatda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işledilmegi, ilatyň elektrik energiýasy, tebigy gaz we agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün edilmegi ugrunda ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi we şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlaryň, pagtaçy kärendeçiler üçin ýokary hilli gowaça tohumlarynyň ekiş möwsümine doly taýýar edilmegini, bugdaý meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde ýerine ýetirilmegini, ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine guramaçylykly taýýarlyk görülmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň Diýarymyzda bugdaýyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek babatda öňde goýan wezipelerinden ugur alnyp, welaýatlaryň bugdaý ekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda degişli ideg işleri ýerine ýetirilýär. Gowaça ekiljek meýdanlary ekiş möwsümine taýýarlamak maksady bilen, ýerlerde sürüm, tekizleýiş, geriş, çil çekmek işleri dowam edýär. Pagta öndürijileri ýokary hilli gowaça tohumlary bilen üpjün etmek üçin tohumlyk gowaça çigitleri taýýarlanylýar, ýazky ekişde ulanyljak ähli oba hojalyk tehnikalary we gurallar abatlanylyp, möwsüme taýýar edilýär. Şeýle hem wise-premýer ýurdumyzyň welaýatlarynda ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ýazky ekişine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän oba hojalyk işleriniň bellenen möhletlerde we ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň esasy wezipe bolup durýandygyny belledi hem-de ýurdumyzyň ak ekin meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylmagyny, gowaça ekiljek meýdanlaryň, ýokary hilli gowaça tohumlarynyň, oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallaryň ýazky ekiş möwsümine taýýar edilmegini, ýeralma, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine talabalaýyk taýýarlyk görülmegini berk gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalarda şu ýyl üçin göz öňünde tutulan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi we bu ugurda ýerine ýetirilmeli işler babatda birnäçe görkezmeleri berdi. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz welaýatlardaky medeni-durmuş maksatly binalardaky ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işledilmegini, ilatyň elektrik energiýasy, tebigy gaz, agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün edilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл рабочее совещание с ­участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева, курирующего агропромышленный комплекс, и хякимов велаятов, на котором был рассмотрен ход сельскохозяйственных работ в регионах страны.

Первому слово было предоставлено хякиму Ахалского велаята Р.Ходжагулыеву, доложившему о темпах сезонных сельхозкампаний в регионе.

Как отмечалось, в настоящее время на пшеничных полях велая­та продолжается уход в соответствии с нормами агротехники, проводится вспашка, разравнивание и межевание площадей, отведённых под хлопчатник.

Наряду с этим предпринимаются меры по подготовке сельскохозяйственной техники и агрегатов, которые будут задействованы в весеннем севе хлопчатника, высококачественного семенного материала для хлопкоробов, а также полей и семян к посадке картофеля и других культур.

Кроме того, реализуются конкретные шаги по эффективному и рациональному водопользованию, улучшению мелиоративного состояния земель, очистке оросительных и коллекторно-дренажных систем и территорий вокруг посевных площадей.

Руководитель региональной администрации проинформировал о работе в целях надлежащего функционирования отопительных систем в жилых домах, школах и детских садах, а также бесперебойного энерго-, газо- и водоснабжения.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность проведения сезонных сельскохозяйственных кампаний на должном уровне, соб­людения агротехнических норм при уходе за полями, засеянными пшеницей и отведёнными под хлопчатник, поручив хякиму обес­печить надлежащую подготовку к весенней посевной кампании.

Затем хяким Балканского велаята Х.Ашырмырадов отчитался о ходе сельхозработ в регионе.

Как отмечалось, в настоящее время продолжаются выравнивание и планировка земель под сев хлопчатника, подготовка сельскохозяйственной техники и оборудования, которые будут задействованы в весеннем сезоне, и высококачественных семян, адаптированных к почвенно-климатическим условиям региона.

В соответствии с агротехническими нормами осуществляется уход за пшеницей.

Наряду с этим ведётся работа по подготовке полей и семян, а также техники к весенней посевной картофеля и овощебахчевых культур.

В целях улучшения мелиоративного состояния сельхозугодий проводится очистка оросительных и коллекторно-дренажных систем, территорий вокруг посевных площадей.

В связи с продолжающимся зимним сезоном хяким доложил о мерах по бесперебойному снабжению жилых домов и объектов социального назначения теплом, электроэнергией, природным газом и питьевой водой.

Резюмируя отчёт, глава государства отметил важность обеспечения высокого качества проводимых в эти дни сельскохозяйственных кампаний, поручив руководителю регио­нальной администрации держать под неослабным контролем вопросы выполнения агротехнических требований при уходе за пшеничными полями, подготовку земель и высококачественных семян к посевной хлопчатника, а также к высадке картофеля и других овощебахчевых культур.

Рабочее совещание по цифровой системе продолжилось отчётом хякима Дашогузского велаята С.Солтанмырадова о ходе сельскохозяйственных работ в регионе.

Как отмечалось, предпринимаются необходимые меры по уходу за пшеничными полями в соответствии с агротехническими нормами. На площадях, отведённых под хлопчатник, проводятся вспашка и планировка земель.

Сообщалось также о подготовке к весеннему посевному сезону сельхозтехники и агрегатов, обеспечении хлопкоробов высококачественными семенами, адаптированными к природно-климатическим условиям региона.

Наряду с этим ведётся подготовка семян и площадей к весенней посевной картофеля и других овощебахчевых культур.

Кроме того, предпринимаются меры для улучшения мелиоративного состояния сельхозугодий, в том числе по очистке оросительных и коллекторно-дренажных систем, территорий вокруг посевных площадей.

В соответствии с указаниями Президента Туркменистана под постоянным контролем находится надлежащее функционирование отопительных систем в жилых домах, школах, детских садах, а также бесперебойное снабжение населения электричеством, природным газом и питьевой водой.

Резюмируя отчёт, глава государства сделал акцент на важности проведения сельхозкампаний на высоком уровне, поручив обес­печить соблюдение норм агротехники при работе на хлопковых полях, снабжение дайхан высококачественными семенами, а также держать в поле зрения вопросы подготовки к весенней посевной картофеля и других овощебахчевых культур.

Затем хяким Лебапского велаята Ш.Амангелдиев отчитался о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний в восточном регионе страны.

Как отмечалось, в целях организованного проведения посевной хлопчатника осуществляется вспашка, планировка и подпитка земель минеральными удобрениями, вегетационный полив, ремонт сельхозтехники и оборудования, хлопкоробы своевременно обеспечиваются высококачественными семенами.

Для получения богатого урожая в 2024 году продолжаются работы по уходу за пшеницей.

Наряду с этим в велаяте ведётся подготовка площадей и семян картофеля и других плодоовощных культур к весеннему севу, а также очистка оросительных и коллекторно-дренажных систем, территорий вокруг посевных полей.

Прозвучала информация о мерах по бесперебойному обеспечению ­отоплением, электроэнергией, природным газом и питьевой водой жилых домов, школ, детских садов и других объектов социального назначения на территории велаята.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность успешного выполнения поставленных задач по выращиванию богатых урожаев сельскохозяйственных культур. В данной связи хякиму поручено обеспечить строгое соблюдение агротехнических требований при уходе за пшеничными полями, а также подготовку земель под сев хлопчатника, картофеля и других овощебахчевых культур и высококачественных семян, адаптированных к почвенно-климатическим условиям региона.

Затем о ходе сезонных сельскохозяйственных работ отчитался хяким Марыйского велаята Б.Оразов.

Как сообщалось, в настоящее время в регионе ведётся уход за пшеничными полями.

В целях подготовки площадей к севу хлопчатника продолжается вспашка, планировка, выравнивание и подкормка земель минеральными удобрениями. Проводятся соответствующие мероприя­тия по заготовке к весеннему сезону качественных семян, устойчивых к почвенно-климатическим условиям велаята, а также ремонту техники и оборудования.

В регионе осуществляется подготовка земель, семян и соответствующей техники к севу картофеля и других культур.

Кроме того, руководитель администрации региона сообщил о предпринимаемых мерах по очистке оросительных и коллекторно-дренажных систем, территорий вокруг посевных площадей.

Руководствуясь поручениями Президента страны, налажена чёткая работа отопительных систем в жилых домах, детских садах и школах, население бесперебойно обеспечивается электроэнергией, природным газом и питьевой водой.

Заслушав отчёт и акцентировав внимание на важности проводимых в эти дни сезонных сельхозкампаний, глава государства распорядился держать под неослабным контролем вопросы ухода за пшеничными полями, соблюдение норм агротехники при обработке площадей, отведённых под хлопчатник, заготовку семенного материала для земледельцев, а также подготовку к весеннему севу картофеля и других овощебахчевых культур.

Затем о темпах сельскохозяйственных работ доложил заместитель Председателя Кабинета Минист­ров Т.Атахаллыев, курирующий агропромышленный комплекс.

Как отмечалось, в целях решения задач, поставленных главой государства по выращиванию высокого урожая, в велаятах согласно агротехническим требованиям ведётся уход за пшеницей.

В рамках подготовки площадей под сев хлопчатника продолжается вспашка и планировка земель.

Наряду с этим производится отбор качественного семенного материала для обеспечения земледельцев, ремонт техники и оборудования.

Вице-премьер доложил также о подготовке в велаятах страны к весенней посевной картофеля и других овощебахчевых культур.

Заслушав отчёт и подчеркнув необходимость качественного осуществления полевых работ в соответствии с агротехническими нормами и графиком, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился держать в центре постоянного внимания подготовку к предстоящему сезону площадей под хлопчатник и семенного материала, соблюдение требований при уходе за полями, засеянными пшеницей, и отведённых под посадку картофеля, овощей и бахчевых, а также обеспечить земледельцев качественными семенами этих культур.

Обращаясь к руководителям администраций велаятов, глава государства сделал акцент на важности выполнения задач, обозначенных в принятых на текущий год программах социально-экономического развития страны, и дал в связи с этим ряд указаний.

Кроме того, Президент страны поручил обеспечить бесперебойное функционирование отопительных систем на объектах социального назначения в велаятах, а также снабжение населения электроэнергией, газом и водой.

Завершая рабочее совещание по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья и больших успехов в решении поставленных задач.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл рабочее совещание с ­участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева, курирующего агропромышленный комплекс, и хякимов велаятов, на котором был рассмотрен ход сельскохозяйственных работ в регионах страны.

Первому слово было предоставлено хякиму Ахалского велаята Р.Ходжагулыеву, доложившему о темпах сезонных сельхозкампаний в регионе.

Как отмечалось, в настоящее время на пшеничных полях велая­та продолжается уход в соответствии с нормами агротехники, проводится вспашка, разравнивание и межевание площадей, отведённых под хлопчатник.

Наряду с этим предпринимаются меры по подготовке сельскохозяйственной техники и агрегатов, которые будут задействованы в весеннем севе хлопчатника, высококачественного семенного материала для хлопкоробов, а также полей и семян к посадке картофеля и других культур.

Кроме того, реализуются конкретные шаги по эффективному и рациональному водопользованию, улучшению мелиоративного состояния земель, очистке оросительных и коллекторно-дренажных систем и территорий вокруг посевных площадей.

Руководитель региональной администрации проинформировал о работе в целях надлежащего функционирования отопительных систем в жилых домах, школах и детских садах, а также бесперебойного энерго-, газо- и водоснабжения.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность проведения сезонных сельскохозяйственных кампаний на должном уровне, соб­людения агротехнических норм при уходе за полями, засеянными пшеницей и отведёнными под хлопчатник, поручив хякиму обес­печить надлежащую подготовку к весенней посевной кампании.

Затем хяким Балканского велаята Х.Ашырмырадов отчитался о ходе сельхозработ в регионе.

Как отмечалось, в настоящее время продолжаются выравнивание и планировка земель под сев хлопчатника, подготовка сельскохозяйственной техники и оборудования, которые будут задействованы в весеннем сезоне, и высококачественных семян, адаптированных к почвенно-климатическим условиям региона.

В соответствии с агротехническими нормами осуществляется уход за пшеницей.

Наряду с этим ведётся работа по подготовке полей и семян, а также техники к весенней посевной картофеля и овощебахчевых культур.

В целях улучшения мелиоративного состояния сельхозугодий проводится очистка оросительных и коллекторно-дренажных систем, территорий вокруг посевных площадей.

В связи с продолжающимся зимним сезоном хяким доложил о мерах по бесперебойному снабжению жилых домов и объектов социального назначения теплом, электроэнергией, природным газом и питьевой водой.

Резюмируя отчёт, глава государства отметил важность обеспечения высокого качества проводимых в эти дни сельскохозяйственных кампаний, поручив руководителю регио­нальной администрации держать под неослабным контролем вопросы выполнения агротехнических требований при уходе за пшеничными полями, подготовку земель и высококачественных семян к посевной хлопчатника, а также к высадке картофеля и других овощебахчевых культур.

Рабочее совещание по цифровой системе продолжилось отчётом хякима Дашогузского велаята С.Солтанмырадова о ходе сельскохозяйственных работ в регионе.

Как отмечалось, предпринимаются необходимые меры по уходу за пшеничными полями в соответствии с агротехническими нормами. На площадях, отведённых под хлопчатник, проводятся вспашка и планировка земель.

Сообщалось также о подготовке к весеннему посевному сезону сельхозтехники и агрегатов, обеспечении хлопкоробов высококачественными семенами, адаптированными к природно-климатическим условиям региона.

Наряду с этим ведётся подготовка семян и площадей к весенней посевной картофеля и других овощебахчевых культур.

Кроме того, предпринимаются меры для улучшения мелиоративного состояния сельхозугодий, в том числе по очистке оросительных и коллекторно-дренажных систем, территорий вокруг посевных площадей.

В соответствии с указаниями Президента Туркменистана под постоянным контролем находится надлежащее функционирование отопительных систем в жилых домах, школах, детских садах, а также бесперебойное снабжение населения электричеством, природным газом и питьевой водой.

Резюмируя отчёт, глава государства сделал акцент на важности проведения сельхозкампаний на высоком уровне, поручив обес­печить соблюдение норм агротехники при работе на хлопковых полях, снабжение дайхан высококачественными семенами, а также держать в поле зрения вопросы подготовки к весенней посевной картофеля и других овощебахчевых культур.

Затем хяким Лебапского велаята Ш.Амангелдиев отчитался о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний в восточном регионе страны.

Как отмечалось, в целях организованного проведения посевной хлопчатника осуществляется вспашка, планировка и подпитка земель минеральными удобрениями, вегетационный полив, ремонт сельхозтехники и оборудования, хлопкоробы своевременно обеспечиваются высококачественными семенами.

Для получения богатого урожая в 2024 году продолжаются работы по уходу за пшеницей.

Наряду с этим в велаяте ведётся подготовка площадей и семян картофеля и других плодоовощных культур к весеннему севу, а также очистка оросительных и коллекторно-дренажных систем, территорий вокруг посевных полей.

Прозвучала информация о мерах по бесперебойному обеспечению ­отоплением, электроэнергией, природным газом и питьевой водой жилых домов, школ, детских садов и других объектов социального назначения на территории велаята.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность успешного выполнения поставленных задач по выращиванию богатых урожаев сельскохозяйственных культур. В данной связи хякиму поручено обеспечить строгое соблюдение агротехнических требований при уходе за пшеничными полями, а также подготовку земель под сев хлопчатника, картофеля и других овощебахчевых культур и высококачественных семян, адаптированных к почвенно-климатическим условиям региона.

Затем о ходе сезонных сельскохозяйственных работ отчитался хяким Марыйского велаята Б.Оразов.

Как сообщалось, в настоящее время в регионе ведётся уход за пшеничными полями.

В целях подготовки площадей к севу хлопчатника продолжается вспашка, планировка, выравнивание и подкормка земель минеральными удобрениями. Проводятся соответствующие мероприя­тия по заготовке к весеннему сезону качественных семян, устойчивых к почвенно-климатическим условиям велаята, а также ремонту техники и оборудования.

В регионе осуществляется подготовка земель, семян и соответствующей техники к севу картофеля и других культур.

Кроме того, руководитель администрации региона сообщил о предпринимаемых мерах по очистке оросительных и коллекторно-дренажных систем, территорий вокруг посевных площадей.

Руководствуясь поручениями Президента страны, налажена чёткая работа отопительных систем в жилых домах, детских садах и школах, население бесперебойно обеспечивается электроэнергией, природным газом и питьевой водой.

Заслушав отчёт и акцентировав внимание на важности проводимых в эти дни сезонных сельхозкампаний, глава государства распорядился держать под неослабным контролем вопросы ухода за пшеничными полями, соблюдение норм агротехники при обработке площадей, отведённых под хлопчатник, заготовку семенного материала для земледельцев, а также подготовку к весеннему севу картофеля и других овощебахчевых культур.

Затем о темпах сельскохозяйственных работ доложил заместитель Председателя Кабинета Минист­ров Т.Атахаллыев, курирующий агропромышленный комплекс.

Как отмечалось, в целях решения задач, поставленных главой государства по выращиванию высокого урожая, в велаятах согласно агротехническим требованиям ведётся уход за пшеницей.

В рамках подготовки площадей под сев хлопчатника продолжается вспашка и планировка земель.

Наряду с этим производится отбор качественного семенного материала для обеспечения земледельцев, ремонт техники и оборудования.

Вице-премьер доложил также о подготовке в велаятах страны к весенней посевной картофеля и других овощебахчевых культур.

Заслушав отчёт и подчеркнув необходимость качественного осуществления полевых работ в соответствии с агротехническими нормами и графиком, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился держать в центре постоянного внимания подготовку к предстоящему сезону площадей под хлопчатник и семенного материала, соблюдение требований при уходе за полями, засеянными пшеницей, и отведённых под посадку картофеля, овощей и бахчевых, а также обеспечить земледельцев качественными семенами этих культур.

Обращаясь к руководителям администраций велаятов, глава государства сделал акцент на важности выполнения задач, обозначенных в принятых на текущий год программах социально-экономического развития страны, и дал в связи с этим ряд указаний.

Кроме того, Президент страны поручил обеспечить бесперебойное функционирование отопительных систем на объектах социального назначения в велаятах, а также снабжение населения электроэнергией, газом и водой.

Завершая рабочее совещание по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья и больших успехов в решении поставленных задач.