Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
02.02.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Заседание Кабинета Министров Туркменистана

Meeting of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna hem-de döwlet durmuşyna degişli ileri tutulýan meselelere garaldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipeleri kanunçylyk taýdan üpjün etmek babatda alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda hünär derejesini ýokarlandyrmak ugry boýunça okaýan diňleýjiler bilen önümçilik-tejribe okuwlary geçirildi.

Şeýle hem parlamentara gatnaşyklary pugtalandyrmak we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berildi. HHR-iň Halk wekilleriniň Ählihytaý ýygnagynyň hemişelik komitetiniň Başlygynyň orunbasarynyň ýolbaşçylygynda ýurdumyza sapar bilen gelen parlament wekiliýeti bilen bolan duşuşygyň barşynda kanun çykaryjylyk ulgamynda tejribe alyşmak we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mundan başga-da, Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň (GIZ) wekilleriniň ýurdumyza iş saparynyň çäklerinde “Merkezi Aziýada hukuk döwlet gurluşyna ýardam bermek” atly sebitleýin maksatnamanyň ýolbaşçysynyň we bilermenleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça iş toparynyň maslahaty geçirildi. Mejlisiň deputatlary ABŞ-nyň Halkara ösüş boýunça agentliginiň “Gender deňligi: mümkinçilikler hem-de hukuklar boýunça halkara we milli tejribe” atly, şeýle-de BMG-niň Ilat gaznasynyň Aýallaryň hukuklary baradaky Konwensiýasy boýunça Milli hasabaty işläp taýýarlamak bilen bagly ýurdumyzyň degişli edaralary bilen bilelikde geçiren okuw maslahatlaryna gatnaşdylar.

Bellenilişi ýaly, deputatlar döwlet syýasatyny, ýurdumyzda gazanylýan üstünlikleri, amala aşyrylýan özgertmeleri wagyz-nesihat etmek ugrunda geçirilýän çärelere gatnaşýarlar hem-de kanunlaryň many-mazmunyny halk köpçüligine düşündirmekde köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly degişli işleri alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ugurlarynda düýpli özgertmeleriň geçirilip, kanunçylyk namalarynyň yzygiderli kämilleşdirilýändigini belledi. Kämil kanunlar bolsa döwletimizi mundan beýläk-de ösdürmekde kuwwatly hukuk binýady bolup çykyş edýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz bu ugurda netijeli işleri alyp barmagy dowam etdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow “Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň arasynda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň ýurt boýunça Maksatnamasynyň” çäklerinde ykdysady ulgamda geçirilen işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň ýurdumyzdaky wekilhanasy tarapyndan “Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmegiň binýady, 3-nji tapgyr” atly taslamanyň gutarnykly görnüşine gol çekmek üçin teklip edilýär. Şunuň bilen baglylykda, Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmegiň birinji we ikinji tapgyrlarynda ýerine ýetirmek babatda kesgitlenen wezipeleri amala aşyrmak maksady bilen, 2019 — 2023-nji ýyllarda alnyp barlan işler barada maglumat berildi.

Ýokarda agzalan resminama laýyklykda, 2024-2025-nji ýyllarda taslamanyň üçünji tapgyrynda Durnukly ösüş maksatlaryny ýurdumyzda durmuşa geçirmekde, hasabatlylygy alyp barmakda we gözegçilik etmekde, maliýe esaslaryny berkitmek ulgamynda halkara tejribäni öwrenmekde bilelikdäki işleri guramak göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna girmegi meselesi boýunça milli mümkinçiligi ýokarlandyrmak babatda çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm ugurlarynyň biriniň Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmekden ybaratdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen hyzmatdaşlygy alyp barýandygy bellenildi. Hususan-da, «Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmegiň binýady» atly taslamany durmuşa geçirmekde BMG-niň Ösüş maksatnamasy bilen bilelikde alnyp barylýan işlere aýratyn üns çekildi. Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda agzalan taslamanyň birinji we ikinji tapgyrlarynyň üstünlikli ýerine ýetirilendigini kanagatlanma bilen belläp, «Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmegiň binýady» atly taslamanyň üçünji tapgyryny 2024-2025-nji ýyllarda amala aşyrmak boýunça teklibi goldady we wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow nebitgaz pudagynyň ylmy-barlag institutlarynyň işleri, hususan-da, ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny önümçilige giňden ornaşdyrmak boýunça görülýän çäreler, bu ulgamda amala aşyrylýan halkara hyzmatdaşlyk barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, “Türkmengaz” döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz instituty we “Türkmennebit” döwlet konserniniň “Nebitgazylmytaslama” instituty bilen bilelikde hereket edýän nebitgaz ýataklaryny netijeli ulanmaga gönükdirilen işler yzygiderli amala aşyrylýar.

Gaz we gaz kondensaty ýataklary institutlaryň alymlarynyň we hünärmenleriniň ylmy taýdan esaslandyrylan taslamalary boýunça özleşdirilýär. Alymlaryň, hünärmenleriň öňünde geologiýa, ýataklary özleşdirmek, burawlamak we nebitgaz desgalarynyň taslamalaryny işläp düzmek, olary öz wagtynda önümçilige ornaşdyrmak ulgamynda ylmy-barlag işlerini ýerine ýetirmek babatda wezipeler goýuldy. Öňdebaryjy tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmak maksady bilen, ýurdumyz uly tejribä we kuwwata eýe bolan ygtybarly daşary ýurt nebitgaz kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, täze nebitgaz ýataklaryny gözlemek, özleşdirmek, nebitgaz infrastrukturasyny gurmak ýaly işlere ylmy taýdan çemeleşmek boýunça «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernlerine degişli bolan ylmy-barlag institutlarynyň wajyp ornunyň bardygyny belledi. Şoňa görä-de, ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmekde ylmy-barlag institutlarynyň alyp barýan işleri bilen bir hatarda, nebitgaz ugry boýunça işleýän halkara ylmy-barlag institutlary bilen hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew oba hojalyk toplumynda we ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, gowaça ekiş möwsümine görülýän taýýarlyk işleriniň çäklerinde ýerleri sürmek we tekizlemek işleri alnyp barylýar, bugdaýyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri dowam edýär. Diýarymyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek maksady bilen, ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişini guramaçylykly geçirmek boýunça degişli çäreler görülýär.

Şeýle hem wise-premýer ahalteke bedewleriniň tohum arassalygyny gorap saklamak, olaryň baş sanyny köpeltmek, behişdi bedewlerimiziň şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň Arkadag şäherinde bina edilen Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň barlaghanasynda ahalteke atlarynyň arassa ganlylygyny gorap saklamak maksady bilen, atlaryň genetiki seljerme işleri geçirilýär. Bedewleriň ösüşini we reňk aýratynlyklaryny ylmy esasda öwrenmek bilen bagly ylmy-barlag işleri amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň atçylyk hojalyklarynda şu ýylda doglan ýaş taýlary tohumçylyk hasabyna almak, olara ýörite şahadatnamalary bermek boýunça degişli işler dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işlerini, möhüm möwsüm bolan ýazky ekişe taýýarlygy talabalaýyk guramagyň, tohumlaryň ýokary hilli, tehnikalaryň gurat, ekin meýdanlarynyň daş-töwereginiň arassa bolmagyna möhüm ähmiýet bermegiň wajypdygyny belledi we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz ahalteke bedewleriniň tohum arassalygyny gorap saklamak maksady bilen, genetiki barlaglary geçirmegiň wajypdygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz Arkadag şäherinde açylyp ulanmaga berlen Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň hem ahalteke atlarynyň arassa ganlylygyny gorap saklamaga, atlaryň genetiki seljerme işlerini geçirmäge gowy mümkinçilik berýändigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere ahalteke bedewleriniň baş sanyny artdyrmak, arassa ganlylygyny gorap saklamak, reňk aýratynlyklaryny ylmy esasda öwrenmek işlerini yzygiderli alyp barmagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow şu ýylda ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen binalar we desgalar barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde gurluşyk ulgamyny ösdürmek üçin ähli şertler döredildi, täze şähergurluşyk syýasaty durmuşa geçirilýär, ösen tehnologiýalary ulanmak arkaly medeni-durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň gurluşygy ýokary depginde alnyp barylýar.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri, degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly diýlip atlandyrylan 2024-nji ýylda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän iri önümçilik, durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň sanawyny düzmek boýunça degişli işleriň geçirilendigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmäge, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalaýyn işleriň alnyp barylýandygyny belledi. Her ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalaryňdyr desgalaryň sanawy düzülýär. Şu ýylda hem ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň sanawy öz içine iri önümçilik, durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň 49-syny alýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de wise-premýere olaryň öz wagtynda gurlup ulanmaga berilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda söwda we telekeçilik ulgamyny hemmetaraplaýyn ösdürmek, hususy pudagyň milli ykdysadyýetimizde eýeleýän ornuny artdyrmak «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» strategik ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, dünýä döwletleri bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmak, ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak, söwda hyzmatlaryny kämilleşdirmek, halkyň sarp edýän harytlaryna bolan islegleri kanagatlandyrmak boýunça zerur işler alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, täze taryhy eýýamda Türkmenistanyň ykdysady syýasatynda möhüm orna eýe bolan söwda toplumynyň ýurdumyzda çalt depginlerde ösýän ulgamlaryň birine öwrülendigini belledi we bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etdirmegi wise-premýere tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň we beýik türkmen şahyrynyň ýadygärliginiň açylyş dabarasyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda, bu toplumyň çäginde daşary ýurtlaryň meşhur şahsyýetleriniň, görnükli ýazyjy-şahyrlarynyň we söz ussatlarynyň heýkellerini oturtmak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Gündogaryň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ulanmaga beriljek medeni-seýilgäh toplumynda daşary ýurtly görnükli şahsyýetleriň, meşhur ýazyjy-şahyrlaryň heýkelleriniň oturdylmagynyň umumadamzat gymmatlyklaryna hormatdan nyşandygyny belledi. Munuň özi medeni gatnaşyklaryň halkara derejede has-da rowaçlanmagyna getirer. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere bu heýkelleriň taslama görnüşlerini has-da kämilleşdirip, degişli işleri geçirmek tabşyryldy.

Soňra wise-premýer 5-nji fewralda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet ýylynyň ýapylyş dabarasyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň dünýä döwletleri bilen medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýändigini belläp, wise-premýere Hytaý Halk Respublikasynyň ýurdumyzdaky Medeniýet ýylynyň ýapylyş dabarasyny mynasyp derejede geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow 2024-nji ýylyň mart-aprel aýlarynda geçiriljek halkara olimpiadalara, ylmy-amaly maslahata we sergä görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň mart aýynda Arkadag şäheriniň 1-nji ýöriteleşdirilen okuw-terbiýeçilik toplumynda mekdep okuwçylarynyň arasynda halkara matematika olimpiadasy, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyplaryň arasynda IV Açyk halkara matematika olimpiadasy geçiriler. Aprel aýynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde talyplaryň arasynda II Açyk halkara informatika olimpiadasyny hem-de “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary” atly halkara ylmy-amaly maslahaty we sergini guramak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Garaşsyz ýurdumyzda bilim ulgamy boýunça kabul edilen konsepsiýalarda kesgitlenen wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen, Arkadag şäherinde mekdep okuwçylarynyň arasynda matematika dersi boýunça ilkinji gezek geçiriljek halkara olimpiadany ýokary derejede guramagy, şeýle hem Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde talyplaryň arasynda matematika we informatika dersleri boýunça olimpiadalary geçirmäge gowy taýýarlyk görmegi tabşyrdy. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary» atly halkara ylmy-amaly maslahaty we sergini hem guramaçylykly geçirmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Soňra wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Bilim işiniň döwlet akkreditasiýasy hakynda Düzgünnamany tassyklamak hakynda» Kararyň taslamasyny hödürledi. Bu resminamanyň taslamasy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkara tejribeleriň esasynda bilimiň hiline baha bermegiň döwrebap nusgalaryny ornaşdyrmak maksady bilen, “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda işlenip taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, geljekde-de bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek boýunça işleriň dowam etdiriljekdigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz «Bilim işiniň döwlet akkreditasiýasy hakynda Düzgünnamany tassyklamak hakynda» Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we resminamanyň talabalaýyk ýerine ýetirilmegi babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen Ýewropanyň Maýa goýum bankynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Ýewropa Bileleşigi bilen köpugurly hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygy bellenildi. Şunda Ýewropanyň maliýe institutlary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge uly üns berilýär.

Türkmenistan 1992-nji ýylyň 1-nji iýunyndan bäri Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň agzasy bolup durýar. Bu bank bilen ýurdumyzyň dokma senagaty, oba hojalygy, ulag, logistika pudaklarynda, hususy ulgamynda maýa goýumlary amala aşyrmak we karz serişdelerini gönükdirmek boýunça ysnyşykly hyzmatdaşlyk ýola goýuldy. 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň maliýe serişdeleriniň hasabyna ýurdumyzda 87 sany taslama amala aşyryldy. Häzirki wagtda 22 sany taslamany durmuşa geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda Lýuksemburgda «Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa» formatynda daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň derejesinde nobatdaky maslahat geçirildi. Onuň çägindäki duşuşyklarda Ýewropa Bileleşiginiň ýokary wezipeli wekilleri Ýewropanyň Maýa goýum banky bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ýola goýmak mümkinçiligine garamagy teklip etdiler. Şeýle hem bu mesele Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidentiniň şu ýylyň ýanwarynda ýurdumyza bolan sapary mahalynda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýewropanyň Maýa goýum banky 1958-nji ýylda esaslandyryldy. Häzirki wagtda Ýewropa Bileleşigine girýän 27 döwlet bu bankyň paýdarlary bolup durýar. Bank dünýäniň 160 döwleti, bank edaralary, BMG we beýleki halkara guramalar, jemgyýetçilik düzümleri, hususy ulgam bilen hyzmatdaşlyk edýär. Onuň maýa goýumlary we karz serişdeleri, esasan, daşky gurşaw, howanyň üýtgemegi, innowasiýalar, sanly ulgam, adam maýasynyň ösdürilmegi, kiçi we orta telekeçiligi, durnukly şäherler we sebitler, energiýa, durnukly ulag ýaly ugurlara gönükdirilendir.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan bilen Ýewropanyň Maýa goýum bankynyň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmak, hususan-da, Çarçuwaly ylalaşygyň taslamasyna degişli gepleşikleri geçirmek ýaly meseleler boýunça teklipler beýan edildi. Munuň özi Ýewropa Bileleşigi bilen gatnaşyklaryň gerimini giňeltmäge, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge ýardam berer, Ýewropa Bileleşiginiň we Ýewropa döwletleriniň maýa goýumlaryny ýurdumyzda amala aşyrylýan möhüm ykdysady taslamalara çekmegiň goşmaça guraly bolup hyzmat eder.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň halkara banklar we maliýe guramalary bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk edýändigini, amatly şertlerde karzlary, maýa goýumlary çekmek boýunça netijeli işleri durmuşa geçirýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz şular barada aýtmak bilen, wise-premýer, daşary işler ministrine Türkmenistan bilen Ýewropanyň Maýa goýum bankynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça işleri dowam etdirmegi, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän taslamalara bu halkara bankyň maýa goýumlaryny çekmek boýunça zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ulag-kommunikasiýa toplumyny ösdürmek, garamagyndaky kärhanalaryň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Hususan-da, “Türkmendemirýollary” agentligi tarapyndan demir ýol ulaglary arkaly halkara we içerki ýük daşamalaryň ykdysady netijeliligini ýokarlandyrmak we giňeltmek, ulaglaryň kuwwatyndan has doly peýdalanmak üçin amatly şertleri döretmek ugrunda alnyp barylýan işler hakynda aýdyldy. Daşky gurşawy goramak babatda ähli şertleri nazara almak bilen, demir ýol stansiýalarynda hereket edýän infrastruktura desgalarynyň durkuny täzelemek, täzelerini gurmak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň demir ýol ulagy pudagyny döwrebaplaşdyrmaga möhüm ähmiýet berilýändigini belledi we agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurda zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой ­системе провёл очередное заседание Кабинета Министров, в ходе которого были рассмотрены проекты ряда документов, а также другие приоритетные вопросы государственной жизни.

Первой выступила Председатель Меджлиса Д.Гулманова, проинформировавшая об осуществляемой деятельности по законодательному обеспечению задач, вытекающих из программ социально-экономического развития страны.

Вместе с тем сообщалось об организованных производственно-практических семинарах для слушателей Академии государственной службы при Президенте Туркменистана по повышению уровня их квалификации.

Прозвучала также информация о проводимой работе по укреплению межпарламентских контактов и расширению сотрудничества с международными организациями. Так, в ходе состоявшейся встречи с делегацией во главе с заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР обсуждены вопросы, связанные с обменом опытом в сфере законо­творчества и дальнейшим развитием двустороннего взаимодействия. Кроме того, при участии руководителя и экспертов Региональной программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) «Содействие правовой государственности в Центральной Азии» был проведён семинар рабочей группы по подготовке проекта новой редакции Гражданского кодекса Туркменистана.

Наряду с этим депутаты Меджлиса принимали участие в организованных соответствующими учреждениями страны совместно с Агентством США по международному развитию и Фондом народонаселения ООН семинарах по вопросам гендерного равенства и составления национального доклада о выполнении положений Конвенции о правах женщин.

Как сообщалось, народные избранники через средства массовой информации ведут разъяснительную работу о целях принимаемых законодательных актов и активно участвуют в мероприятиях по пропаганде ключевых направлений государственной политики независимой Отчизны, осуществляемых в стране прогрессивных преобразований.

Резюмируя прозвучавшую информацию, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане реализуются кардинальные реформы в социальной и экономической сферах, последовательно модернизируется законодательство. Усовершенствованные законы служат прочной правовой базой в деле дальнейшего развития государства. В данной связи глава Туркменистана сделал акцент на необходимости продолжения эффективной деятельности в этом направлении.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов отчитался о предпринимаемых практических шагах в экономическом секторе в рамках выполнения Страновой программы сотрудничества между Правительством Туркменистана и Программой Развития Организации Объединённых Наций на 2021–2025 годы.

Как сообщалось, в настоящее время Представительством ­ПРООН в нашей стране к подписанию предложен окончательный вариант проектного документа «Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза III». В этой связи прозвучала информация о проведённой в 2019–2023 годах работе для решения задач, определённых на I и II этапах претворения в жизнь ЦУР.

В соответствии с вышеназванным документом, в 2024–2025 годах предусматривается организовать совместную деятельность по отчётности и мониторингу исполнения III фазы ЦУР в нашей стране, а также по ­изучению международной практики в области укрепления финансовых основ. Наряду с этим планируется принятие мер по повышению национального потенциала по вопросам вступления Туркменистана в ВТО.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что одним из ключевых аспектов социально-экономического развития страны выступает реализация Целей устойчивого развития. В данном контексте отмечалось взаимодействие Туркменистана с Организацией Объединённых Наций и её структурными подразделениями. В частности, особый акцент был сделан на партнёрстве с ПРООН в рамках проекта «Платформа для реализации ЦУР».

С удовлетворением констатировав, что на сегодняшний день успешно воплощены в жизнь I и II фазы указанного проекта, глава государства одобрил представленное предложение об осуществлении в 2024–2025 годах III фазы и адресовал вице-премьеру ряд конкретных поручений.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов отчитался о деятельности научно-исследовательских институтов ­нефтегазовой отрасли, в частности, о широком внедрении в производство новейших достижений науки, а также о международном сотрудничестве в этой области.

НИИ природного газа Государственного концерна «Türkmengaz» совместно с Институтом «Nebitgaz­ylmytaslama» Госконцерна «Türkmennebit» осуществ­ляют планомерные работы, направленные на эффективную эксплуатацию действующих месторождений.

Газовые и газоконденсатные месторождения разрабатываются по научно обоснованным проектам учёных и специалистов институтов, перед которыми стоят такие задачи, как научно-исследовательские решения в области геологии, разработки, бурения и проектирования нефтегазовых объектов, их своевременное внедрение в производство.

В целях активного задействования передовых технологий наша страна осуществляет сотрудничество с надёжными иностранными нефтегазовыми компаниями, располагающими большим опытом и потенциалом.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность научного подхода НИИ госконцернов «Türkmengaz» и «Türkmennebit» к исследованию и освоению новых месторождений нефти и газа, а также к строительству профильной инфраструктуры.

В этой связи для развития отечественной нефтегазовой промышленности необходимо расширить сферу взаимодействия с международными научно-исследовательскими институтами, работающими в данном направлении, сказал глава государства, адресовав вице-премьеру соответствующие поручения.

Затем о ходе сезонных сельхозработ в агропромышленном комплексе и в регионах страны отчитался заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев.

Отмечалось, что в рамках подготовки площадей под сев хлопчатника продолжаются вспашка и планировка земель, осуществляется уход за посевами пшеницы для получения богатого урожая. В целях обеспечения в Отчизне продовольственного изобилия предпринимаются меры по организованному проведению сева картофеля и других плодоовощных культур.

Далее вице-премьер доложил о выполняемых работах по сохранению племенной чистоты ахалтекинских скакунов, увеличению их поголовья и популяризации «небесных» коней.

Сообщалось, что в лаборатории расположенного в городе Аркадаг Научно-производственного центра коневодства Государственного объединения «Türkmen atlary» проводятся генетический анализ скакунов для сохранения их чистокровности, научные исследования, связанные с развитием коневодства и совершенствованием масти ахалтекинцев. В коневодческих хозяйствах страны осуществляется деятельность по принятию на племенной учёт жеребят, родившихся в нынешнем году, и выдаче им специальных сертификатов.

Резюмируя отчёт и отметив необходимость надлежащей организации работ по уходу за пшеничными полями, а также подготовки к важному сезону – весенней посевной, Президент Туркменистана распорядился уделить особое внимание высокому качеству семян, исправности техники и очистке прилегающих к посевным площадям территорий, дав вице-премьеру конкретные поручения на этот счёт.

Отметив важность проведения генетического анализа с целью сохранения племенной чистоты ахалтекинских скакунов, глава государства подчеркнул, что хорошие возможности для этого созданы в открытом в городе Аркадаг Научно-производственном центре коневодства. В данной связи Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру осуществлять регулярную работу по приумножению поголовья «небесных» коней, сохранению чистокровности породы и изучению на научной основе особенностей масти скакунов.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов доложил о зданиях и объектах, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году.

Как отмечалось, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в результате усилий Президента Туркменистана созданы необходимые условия для развития строительной отрасли, реализуется новая градостроительная политика. Высокими темпами осуществляется работа по возведению объектов социального назначения с использованием современных технологий.

Вице-премьер проинформировал, что, согласно поручениям главы государства, совместно с хякимликами велаятов и столицы, а также с соответствующими министерствами и отраслевыми ведомствами были предприняты надлежащие меры по составлению перечня крупных объектов производственного и социального назначения, запланированных к открытию в 2024 году, девиз которого – «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что сегодня ведётся комплексная работа, направленная на всестороннее развитие страны и улучшение социально-бытовых условий жизни народа. Ежегодно составляется перечень планируемых к открытию объектов.

В текущем году в этот список включены 49 крупных зданий и сооружений производственного и социального назначения, сказал глава государства, акцентировав внимание на необходимости держать под строгим контролем ход строительства и своевременный ввод в эксплуатацию данных новостроек.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил о проводимой в курируемых структурах работе.

Как отмечалось, комплексное развитие в стране системы торговли и предпринимательства, повышение роли частного сектора в национальной экономике являются одними из стратегических направлений Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах».

В данной связи реализуются ­необходимые меры по расширению торгово-экономических отношений с государствами мира, увеличению производства импортозамещающей продукции, укреплению продовольственной безопасности страны, модернизации коммерческих услуг, а также по удовлетворению спроса населения на товары народного потребления.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в новую историческую эпоху торговый комплекс, занимающий важное место в экономической политике Отчизны, стал одним из динамично развивающихся секторов, поручив вице-премьеру продолжить соответствующую работу в данном направлении.

Заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова отчиталась о подготовке к церемонии открытия в столице культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги и памятника великому туркменскому поэту.

Как сообщалось, в соответствии с поручениями главы государства, на территории данного комплекса планируется установить скульптуры известных личностей, видных литераторов и мастеров слова зарубежных стран.­

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что скульп­туры выдающихся иностранных деятелей, поэтов и писателей в культурно-парковом комплексе, который будет сдан в эксплуатацию по случаю 300-летия со дня рождения великого мыслителя Востока Махтумкули Фраги, станут символом уважения к общечеловеческому достоянию. В этой связи вице-премьеру было дано указание проработать представленные эскизные проекты
памятников.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров доложила о подготовке к церемонии закрытия Года культуры Китайской Народной Республики в Туркменистане, запланированной на 5 февраля текущего года во Дворце мукамов Государственного культурного центра.

Подчеркнув, что в нашей стране придаётся особое значение развитию культурно-гуманитарного взаимодействия с зарубежными государствами, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру провести данную церемонию на высоком уровне.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов доложил о подготовке к международным олимпиадам, научно-практической конференции и выставке, которые будут проведены в марте–апреле 2024 года.

Как отмечалось, в марте года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» в специализированном учебно-воспитательном комплексе № 1 города Аркадаг состоится Международная олимпиада среди школьников, а в Международном университете гуманитарных наук и развития – IV открытая Международная олимпиада по математике среди студентов.

В апреле в Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева будет организована II открытая Международная олимпиада по информатике среди учащихся вузов, а 19 апреля в этом же вузе состоятся Международная научно-практическая конференция и выставка «Научные взгляды студентов в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность неуклонной реализации задач, определённых в концепциях развития национальной системы образования. В данной связи было поручено провести на высоком уровне первую Международную математическую олимпиаду среди школьников в городе Аркадаг, открытые Международные олимпиады по математике и информатике среди студентов в Международном университете гуманитарных наук и развития и Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева.

На должном уровне также должны быть организованы Международная научно-практическая конференция и выставка «Научные взгляды студентов в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».

Далее вице-премьер представил на рассмотрение главы государства проект Постановления «Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности».

Он разработан в соответствии с Законом Туркменистана «Об образовании» в целях внедрения в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства современных моделей оценки качества образования, основанных на международном опыте.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что работа по совершенствованию национальной системы образования будет продолжена и в будущем.

Подписав Постановление «Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности», глава государства отправил документ вице-премьеру по цифровой системе, дав ряд конкретных поручений по его надлежащему исполнению.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов доложил о предпринимаемых шагах по развитию сотрудничества Туркменистана с Европейским инвестиционным банком.

В данной связи отмечалось, что одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса Отчизны является укрепление многовекторного партнёрства с Европейским Союзом. При этом большое внимание уделяется наращиванию продуктивного взаимодействия с финансовыми институтами Европы.

Так, с 1 июня 1992 года Туркменистан является членом Европейского банка реконструкции и развития, с которым установились тесные контакты в области инвестирования и кредитования, в том числе в сферах текстильной индустрии, сельского хозяйства, транспорта и логистики, частного сектора. Более чем за 30 лет за счёт финансовых средств ЕБРР в нашей стране реализовано 87 проектов. В настоящее время продолжается претворение в жизнь 22 проектов.

Как известно, 23 октября 2023 года в Люксембурге состоялось очередное заседание в формате «Европейский Союз – Центральная Азия» на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. В ходе проведённых в его рамках встреч высокопоставленными представителями ЕС было предложено рассмотреть возможности налаживания сотрудничества между Туркменистаном и Европейским инвестиционным банком. Эта тема также обсуждалась во время визита в нашу страну вице-президента Европейской Комиссии в январе текущего года.

Европейский инвестиционный банк был основан в 1958 году. В настоящее время его акционерами являются 27 государств-членов ЕС. Сегодня данный банк взаимодействует со 160 странами мира, банковскими учреждениями, ООН и другими международными организациями, общественными объединениями, частным сектором. Ключевые направления его инвестиционной и кредитной дея­тельности – окружающая среда и изменение климата, инновации, цифровизация, развитие человеческого капитала, малый и средний бизнес, устойчивые города и регионы, энергетика и устойчивый транспорт.

В данном контексте были озвучены предложения о налаживании плодотворного сотрудничества между Туркменистаном и Европейским инвестиционным банком, в частности, о проведении переговоров по проекту двустороннего Рамочного соглашения, а также по другим соответствующим вопросам. Это будет способствовать расширению спектра конструктивного взаимодействия с Евросоюзом, активизации торгово-экономических связей, послужит дополнительным инструментом привлечения капвложений ЕС и государств Европы в важные экономические проекты, реализуемые в нашей стране.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что наша независимая нейтральная Отчизна тесно сотрудничает с международными банками и финансовыми институтами, осуществляет взаимовыгодное партнёрство в сферах кредитования и инвестиций.

Говоря об этом, глава государства поручил вице-премьеру, руководителю МИД продолжить надлежащую работу по установлению эффективного взаимодействия с Европейским инвестиционным банком, принятию необходимых мер по привлечению его капиталовложений в реализуемые в Туркменистане проекты.

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев доложил о предпринимаемых шагах по развитию транспортно-коммуникационного комплекса, наращиванию производственных мощностей подведомственных предприятий.

В частности, сообщалось об осуществляемой агентством «Türkmendemirýollary» работе по повышению экономической эффективности и расширению международных и внутренних грузоперевозок железнодорожным транспортом, созданию благоприятных условий для использования имеющегося в данной сфере потенциала.

С учётом всех требований по охране окружающей среды на железнодорожных станциях страны планируется модернизировать действующие и возвести новые инфраструктурные объекты.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил большое значение совершенствования отрасли железнодорожного транспорта, поручив руководителю Агентства провести надлежащую работу в данном направлении.

На заседании также был рассмот­рен ряд других вопросов государственной жизни, по которым приняты соответствующие решения.

Завершая заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе во имя процветания суверенной Отчизны.

Today, President Serdar Berdimuhamedov has held a regular meeting of the Cabinet of Ministers via a digital system to consider a number of draft documents, as well as other priority issues of state activity.

The first to speak was Chairwoman of the Mejlis D. Gulmanova, who informed about the activities to ongoing provide legislative support for the objectives arising from the country’s socio-economic development programs.

The report included information that industrial and practical seminars were organized for students of the Academy of Civil Service under the President of Turkmenistan to improve their qualifications.

Information also covered the work in progress to strengthen inter-parliamentary contacts and expand cooperation with international organizations. Thus, the meeting with the delegation led by the Deputy Chairman of the Standing Committee of the National People’s Congress of the People’s Republic of China, discussed issues related to the exchange of experience in the field of lawmaking and further development of bilateral collaboration. Furthermore, a workshop of the working group was held with the participation of the head and experts of the Regional Programme of the German Agency for International Cooperation (GIZ) “Promoting Legal Statehood in Central Asia” to prepare a newly revised draft of the Civil Code of Turkmenistan.

Along with this, Mejlis deputies took participation in seminars on gender equality and drawing up a national report on the implementation of the provisions contained in the Convention on the Women’s Rights, organized by the relevant institutions of the country jointly with the US Agency for International Development and the UN Population Fund.

As was reported, the people’s representatives appear in the media to carry out explanatory work about the goals of the adopted legislative regulations and actively participate in events to promote the key directions of the state policy of the independent Homeland, and to publicize the progressive transformations ongoing in the country.

Summing up the information presented, President Serdar Berdimuhamedov pointed out that Turkmenistan is carrying out fundamental reforms in the social and economic sectors, and the legislation is consistently updated. Improved laws provided a solid legal framework for further development of the state. In this regard, the head of state emphasized the need to continue effective activities in this area.