Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
05.02.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Президент Туркменистана провёл рабочее совещание по цифровой системе

The President of Turkmenistan held a working meeting via a digital system

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň ýagdaýy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi. Häkim welaýatda ýerine ýetirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, şu günler bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlary ekişe taýýarlamagyň çäklerinde ýerlerde sürüm, tekizleýiş, geriş çekmek işleri ýerine ýetirilýär. Şeýle hem ýazky möwsümde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny, gurallary, pagtaçylar üçin ýokary hilli gowaça tohumyny taýýarlamak boýunça zerur işler geçirilýär. Ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek meýdanlaryny, tohumlaryny, zerur tehnikalary ekişe taýýar etmek ugrunda degişli çäreler görülýär. Mundan başga-da, häkim welaýatda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň we çagalar baglarynyň ýyladyş ulgamlaryny kadaly işletmek, Oba milli maksatnamasynda şu ýyl üçin göz öňünde tutulan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda oba hojalyk pudagynda dowam edýän möwsümleýin işleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belledi hem-de welaýatyň ak ekin meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegini, şu ýylyň hasyly üçin gowaçanyň, gök-bakja ekinleriniň ekiljek meýdanlarynyň möwsüme talabalaýyk taýýar edilmegini, daýhanlaryň ýokary hilli tohumlar bilen üpjün edilmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şunuň bilen bir hatarda, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynda göz öňünde tutulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň zerurdygyny belledi we bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi H.Aşyrmyradow welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatda şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlary ekişe taýýarlamak boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. Ekiş möwsüminde ulanyljak oba hojalyk tehnikalary we gurallar abatlanylýar, pagta öndürijiler üçin sebitiň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän ýokary hilli gowaça tohumlary taýýarlanylýar. Şunuň bilen birlikde, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda dowam edýär. Ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişini guramaçylykly geçirmek maksady bilen, olaryň ekiljek meýdanlaryny, tohumlaryny, tehnikalary möwsüme taýýar etmek boýunça zerur işler ýerine ýetirilýär. Şeýle hem häkim welaýatda medeni-durmuş maksatly binalaryň ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işledilmegi, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl meýilleşdirilen işleriň ýokary hilli alnyp barylmagy ugrunda görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi we welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda, şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda ýaýbaňlandyrylan işleriň agrotehniki möhletlerde, ýokary hilli ýerine ýetirilmegini, ekiş üçin gowaça tohumynyň taýýar edilmegini, ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine talabalaýyk taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi tabşyrdy. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda meýilleşdirilen işleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamak barada tabşyryklary berdi.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi S.Soltanmyradowyň welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri baradaky hasabaty bilen dowam etdi.

Bellenilişi ýaly, gowaça ekiljek meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda sürüm we tekizleýiş işleri alnyp barylýar. Bugdaý ekilen meýdanlara ideg etmek boýunça degişli çäreler görülýär. Ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny we gurallary möwsüme taýýar etmek, pagtaçy daýhanlary sebitiň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän ýokary hilli gowaça tohumlary bilen doly üpjün etmek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. Şeýle hem ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ýazky ekişine taýýarlyk dowam edýär. Şunuň bilen baglylykda, bu ekinleriň ekiljek ýerleri hem-de tohumlary ekişe taýýarlanylýar. Şunuň bilen birlikde, gyş möwsüminde welaýatdaky ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işledilmegi yzygiderli gözegçilikde saklanylýar. Şeýle-de häkim “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl ýerine ýetirilmegi meýilleşdirilýän işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, jogapkärli oba hojalyk möwsümine ýokary taýýarlykly girişmegiň zerur talap bolup durýandygyny belledi we şu ýylyň hasyly üçin gowaçanyň, ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek meýdanlaryny ekiş möwsümine taýýar etmek, daýhanlary zerur bolan ýokary hilli tohumlar bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işleriň yzygiderli gözegçilikde saklanylmalydygyny häkime tabşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýat boýunça bellenilen wezipeleriň doly ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini aýtdy we bu ugurda birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek barada öňde goýan wezipelerinden ugur alnyp, sebitde möwsümleýin oba hojalyk işleri dowam edýär. Şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlary ekiş möwsümine taýýarlamak maksady bilen, ýerlerde sürüm, tekizleýiş, çil, geriş çekmek, ýuwuş suwuny tutmak işleri ýerine ýetirilýär. Ekişde we bejergi işlerinde işlediljek oba hojalyk tehnikalaryny we gurallary abatlamak, pagta öndürijiler üçin gowaça tohumyny taýýarlamak boýunça zerur işler alnyp barylýar. Welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri dowam edýär. Ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek meýdanlarynda sürüm we tekizleýiş işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar.

Gyş paslynyň dowam edýän günlerinde welaýatyň çägindäki ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň we beýleki medeni-durmuş maksatly binalaryň ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işledilmegi gözegçilikde saklanylýar. Şeýle hem häkim Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş maksatly binalarda, iri önümçilik desgalarynda, inženerçilik ulgamlarynda gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehniki möhletlerde ýerine ýetirilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi hem-de şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda dowam edýän işleriň ýokary hilli geçirilmegini, pagtaçy daýhanlar üçin welaýatyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän gowaça tohumlarynyň taýýar edilmegini, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmegini, ýazlyk ýeralmanyň, beýleki azyklyk ekinleriň ekişine ykjam taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda meýilleşdirilen işleriň öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny aýtdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Orazow welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, sebitiň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri dowam edýär. Şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm, tekizleýiş, geriş çekmek hem-de topragy mineral dökünler bilen gurplandyrmak işleri gündelik gözegçilikde saklanylýar. Pagta öndürijileri ýokary hilli tohumlar bilen üpjün etmek, ekişde ulanyljak tehnikalary, oba hojalyk gurallaryny möwsüme doly taýýar etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda azyk bolçulygyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak boýunça öňde goýan wezipelerine laýyklykda, ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ýazky ekişine toplumlaýyn esasda taýýarlyk görülýär.

Welaýatda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň ýyladyş ulgamlaryny kadaly işletmek babatda geçirilýän işler degişli gulluklar tarapyndan gözegçilikde saklanylýar. Şeýle hem häkim “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň talabalaýyk alnyp barylmagynyň zerurdygyny belledi hem-de şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda we bugdaý ekilen meýdanlarda geçirilýän işleriň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmegini, pagtaçy kärendeçileriň ýokary hilli gowaça tohumlary bilen üpjün edilmegini, ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine taýýarlyk görülmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda meýilleşdirilen işleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Diýarymyzda bugdaýyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, welaýatlaryň bugdaý ekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri dowam edýär. Şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm, tekizleýiş, geriş, çil çekmek işleri alnyp barylýar. Ekişde ulanyljak ähli oba hojalyk tehnikalaryny we gurallary abatlap, möwsüme doly taýýar etmek boýunça zerur çäreler görülýär. Pagta öndürijileri ýokary hilli gowaça tohumlary bilen üpjün etmek üçin pagta arassalaýjy kärhanalarda tohumlyk çigitleri taýýarlamak we talabalaýyk saklamak boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. Şeýle hem wise-premýer ýurdumyzyň welaýatlarynda ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň tohumlaryny, olaryň ekiljek meýdanlaryny, ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny möwsüme taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda oba hojalyk pudagynyň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi we şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlaryň, pagta öndürijiler üçin ýokary hilli gowaça tohumynyň, ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallaryň möwsüme doly taýýar edilmegini, welaýatlaryň bugdaý ekilen meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde ýerine ýetirilmegini, ýazlyk ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görülmegini gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, öňümizdäki jogapkärli ekiş möwsümine talabalaýyk taýýarlyk görmegiň, hususan-da, ekiş geçiriljek meýdanlaryň, ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallaryň möwsüme doly taýýar edilmegini, gyş paslynyň dowam edýän günlerinde welaýatlarda medeni-durmuş maksatly binalardaky ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işledilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл рабочее совещание с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева, курирующего агропромышленный комплекс, и хякимов велаятов, на котором был рассмотрен ход сельскохозяйственных работ в регионах страны.

Первому слово было предоставлено хякиму Ахалского велаята Р.Ходжагулыеву, доложившему о темпах сезонных сельхозкампаний в регионе.

Как отмечалось, в эти дни уход за пшеницей осуществляется в соответствии с нормами агротехники. В рамках подготовки к посевной хлопчатника проводятся вспашка и планировка площадей, проверка готовности сельскохозяйственной техники и агрегатов, а также своевременное снабжение земледельцев высококачественным семенным материалом. Наряду с этим идёт подготовка техники, полей и семян к посадке картофеля и других культур.

Руководитель администрации региона также сообщил о мерах по бесперебойному обеспечению отоплением жилых домов, школ, детских садов и других объектов социального назначения на территории велаята, а также о выполнении в этом году задач, обозначенных в Национальной сельской программе.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость проведения сезонных сельскохозяйственных кампаний на должном уровне, распорядившись обеспечить соблюдение агротехнических требований при уходе за пшеничными полями, подготовку земель под сев хлопчатника, картофеля и других плодоовощных культур, а также снабжение дайхан высококачественным семенным материалом к посевному сезону.

Наряду с этим глава государства отметил важность успешной реализации задач, поставленных в Программе социально-экономического развития страны, дав хякиму ряд поручений.

Затем хяким Балканского велаята Х.Ашырмырадов отчитался о ходе сельхозработ в регионе.

Как отмечалось, в настоящее время в велаяте ведётся подготовка к посевной хлопчатника, сельскохозяйственной техники и оборудования, которые будут задействованы, и высококачественных семян, адаптированных к почвенно-климатическим условиям региона.

Наряду с этим в соответствии с агротехническими нормами продолжается уход за пшеничными полями. Осуществляется подготовка к севу картофеля и других плодоовощных культур, семян, а также техники.

Хяким доложил о мерах по бесперебойному снабжению жилых домов и объектов социального назначения теплом, предпринимаемых шагах по реализации задач, обозначенных в Национальной сельской программе.

Резюмируя отчёт, глава государства отметил важность обеспечения высокого качества проводимых в эти дни сельскохозяйственных работ, поручив руководителю региональной администрации держать под неослабным контролем соблюдение агротехнических требований при уходе за пшеничными полями, подготовку земель и высококачественных семян к посевной хлопчатника, а также картофеля и других плодоовощных культур.

Помимо этого, Президент Туркменистана распорядился держать в центре внимания выполнение задач, запланированных на этот год в соответствии с Программой социально-экономического развития страны на 2022–2028 годы.

Рабочее совещание по цифровой системе продолжилось отчётом хякима Дашогузского велаята С.Солтанмырадова о ходе сельскохозяйственных работ в регионе.

Как отмечалось, на площадях, отведённых под хлопчатник, согласно нормам агротехники осуществляются вспашка и планировка земель. Проводится уход за пшеничными полями.

Сообщалось также о подготовке к весенней посевной хлопчатника сельхозтехники и агрегатов, обеспечении земледельцев высококачественными семенами, адаптированными к природно-климатическим условиям региона.

Продолжается подготовка к севу картофеля и других плодоовощных культур, семян и земельных угодий.

Наряду с этим под контролем находятся работы по надлежащему функционированию отопительных систем в жилых домах, школах, детских садах.

Прозвучала также информация о реализации задач, обозначенных в Программе социально-экономического развития страны на 2022–2028 годы и Национальной сельской программе.

Резюмируя отчёт, Президент Туркменистана сделал акцент на необходимости выполнения сельхозработ в эти дни на должном уровне, распорядившись держать в поле зрения вопросы подготовки полей к посевной хлопчатника, картофеля и других плодоовощных культур и обеспечения дайхан качественными семенами.

Также глава государства отметил важность реализации задач, обозначенных в Национальной сельской программе, дав хякиму ряд поручений.

Затем хяким Лебапского велаята Ш.Амангелдиев отчитался о темпах сезонных полевых кампаний.

Как отмечалось, руководствуясь поставленными Президентом страны задачами по выращиванию богатых урожаев сельскохозяйственных культур, в регионах продолжаются сезонные работы. С целью подготовки к севу хлопчатника проводятся соответствующие мероприятия, в том числе вспашка и планировка земель, вегетационный полив, ремонт сельхозтехники и агрегатов, а также своевременное обеспечение хлопкоробов высококачественными семенами.

Согласно нормам агротехники продолжается уход за пшеницей.

Наряду с этим в велаяте на завершающей стадии находятся работы по вспашке и планировке земель к весеннему севу картофеля и других плодоовощных культур.

В эти зимние дни ведётся ежедневный контроль за бесперебойным функционированием отопительных систем жилых домов, школ, детских садов и других объектов социального назначения.

Сообщалось также о ходе строительства в велаяте социальных, крупных промышленных и инженерных объектов, запланированных к сдаче в эксплуатацию в этом году в соответствии с Национальной сельской программой.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность обеспечения высокого качества осуществляемых в настоящее время в агропромышленном комплексе сезонных работ. В данной связи хякиму поручено держать под контролем вопросы соблюдения агротехнических норм при уходе за пшеничными полями, ускоренной обработки земель под предстоящий сев хлопчатника, обеспечения арендаторов высококачественными и адаптированными к почвенно-климатическим условиям региона семенами, а также комплексную подготовку к весенней посевной картофеля и других плодоовощных культур.

Глава государства также распорядился держать под строгим контролем сроки и качество работ, запланированных в велаяте в рамках Программы социально-экономического развития страны.

Затем о ходе сезонных сельхозкампаний доложил хяким Марыйского велаята Б.Оразов.

Как сообщалось, с целью выращивания в 2024 году богатого урожая продолжается уход за пшеницей.

Вместе с тем, в центре постоянного внимания находятся вспашка и планировка земель, отведённых под хлопчатник, подкормка минеральными удобрениями, а также подготовка техники и агрегатов, которые будут задействованы в весенней посевной, обеспечение земледельцев отборным семенным материалом.

Руководствуясь задачами, поставленными Президентом Туркменистана по дальнейшему укреплению продовольственного изобилия в стране, на комплексной основе ведётся подготовка к весеннему севу картофеля и других плодоовощных культур.

Соответствующими службами осуществляется контроль за бесперебойным функционированием отопительных систем жилых домов, школ, детских садов.

Прозвучала информация о ходе строительства объектов социального и производственного назначения, сдача которых запланирована в этом году в рамках Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Национальной сельской программы.

Резюмируя отчёт и делая акцент на важности качественного проведения сезонных сельскохозяйственных мероприятий, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился держать под контролем соблюдение норм агротехники при уходе за пшеничными полями, обработку площадей под хлопчатник, заготовку отборного семенного материала для земледельцев, а также подготовку к севу картофеля и других плодоовощных культур.

Кроме этого, глава государства дал хякиму ряд конкретных поручений по качественному выполнению работ, запланированных в велаяте на этот год в соответствии с Программой социально-экономического развития страны.

Затем о ходе сезонных сельхозкампаний доложил заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев, курирующий агропромышленный комплекс.

Как отмечалось, в целях получения высокого урожая с учётом агротехнических требований ведётся уход за пшеницей.

На площадях, отведённых под сев хлопчатника, продолжается вспашка и планировка. Предпринимаются меры по ремонту и подготовке к сезону сельхозтехники и агрегатов.

Для обеспечения земледельцев высококачественными семенами на хлопкоочистительных предприятиях осуществляется работа по заготовке и хранению семян.

Сообщалось также о подготовке к весенней посевной, в частности, проверка и ремонт сельскохозяйственной техники и агрегатов, обработка полей, отведённых под сев картофеля и плодоовощных культур.

Заслушав отчёт и подчеркнув важность задач, стоящих перед агропромышленным комплексом, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру держать в центре внимания подготовку к предстоящему сезону площадей, отведённых под хлопчатник, и высококачественного семенного материала, соблюдение агротехнических сроков и норм при уходе за пшеницей, обработку земель для посадки картофеля и других плодоовощных культур, а также обеспечение дайхан семенами.

Обращаясь к руководителям администраций велаятов, глава государства распорядился держать под контролем подготовку к предстоящему ответственному посевному сезону, готовность сельхозтехники и агрегатов, а также поддержание бесперебойного функционирования отопительных систем в жилых домах, на объектах социального назначения в эти зимние дни.

Завершая рабочее совещание по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья и больших успехов в выполнении поставленных задач.

Today, President Serdar Berdimuhamedov has held a working meeting via a digital system with the participation of Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T. Atahallyev, who is on charge of the agro-industrial complex, and the khyakims of velayats to review the progress of agricultural work in the regions of the country.

The floor was first given to Akhal Velayat Khyakim R. Hojagulyev, who reported on the pace of seasonal agricultural campaigns in the region.

As was reported, these days wheat is cared for according to agro-technical standards. As part of preparations for sowing cotton, areas are plowed and planned, the serviceability of agricultural machinery and equipment is checked, and farmers are timely supplied with high-quality seeds. Along with this, equipment, fields and seeds are prepared for planting potatoes and other crops.

The governor of the region also reported on measures to maintain trouble-free heating of residential buildings, schools, kindergartens and other social facilities in the velayat, as well as on the implementation of provisions outlined in the National Rural Program this year.

Having heard the report, President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov emphasized the need to conduct seasonal agricultural campaigns at the proper level, ordering to ensure the compliance with the agro-technical requirements when treating wheat fields, preparing areas for sowing cotton, potatoes and other fruits and vegetables, as well as supplying farmers with high-quality seeds for the planting season.

Along with this, the head of state emphasized the importance of the successful implementation of provisions specified in the Program for the Socio-Economic Development of the Country, giving the khyakim a number of instructions.

Then Balkan Velayat Khyakim H. Ashyrmyradov reported on the progress of agricultural work in the region.

As was reported, the velayat is currently preparing for sowing cotton, agricultural machinery and equipment to be operated, and high-quality seeds adapted to the soil and climatic conditions of the region.

At the same time, the treatment of wheat fields continues in accordance with agro-technical standards. Preparations are under way for planting potatoes and other fruits and vegetables.

The khyakim reported on measures for the trouble-free supply of heat to residential buildings and social facilities, and steps being taken to implement the provisions outlined in the National Rural Program.

Summing up the report, the head of state stressed the importance of ensuring the high quality of agricultural work in progress these days, instructing the governor of the region to keep under constant control the compliance with the agro-technical requirements when treating wheat fields, preparing lands and high-quality seeds for sowing cotton, as well as planting potatoes and other fruits and vegetables. 

Moreover, the President of Turkmenistan ordered to keep the focus on the implementation of provisions specified for this year under the Program for the Socio-Economic Development of the Country in 2022–2028.

The working meeting via a digital system was continued with a report from Dashoguz Velayat Khyakim S. Soltanmyradov on the progress of agricultural work in the region.

As was reported, land plowing and planning are carried out in the areas allocated for cotton in accordance with agro-technical standards. Wheat fields are treated.

The report also covered the preparation of agricultural machinery and equipment for the spring sowing of cotton, providing farmers with high-quality seeds adapted to the natural and climatic conditions of the region.

Preparations for planting potatoes and other fruit and vegetable crops, seeds and land are in progress.

At the same time, work to maintain proper operation of heating systems at residential buildings, schools and kindergartens is kept under control.

The report included information on the implementation of provisions outlined in the Program for the Socio-Economic Development of the Country in 2022–2028 and the National Rural Program.

Summing up the report, the President of Turkmenistan pointed out the need to carry out agricultural work in progress these days at the proper level, ordering to keep focus on the issues of preparing fields for sowing cotton, potatoes and other fruits and vegetables, and providing farmers with high-quality seeds.

The head of state also emphasized the importance of implementing the provisions outlined in the National Rural Program, giving the khyakim a number of instructions.

Then the Lebap Velayat Khyakim Sh. Amangeldiev reported on the pace of seasonal field campaigns.

As was reported, guided by the objectives set by the President of the country to grow a bountiful harvest of agricultural crops, seasonal work is well underway in the region. Appropriate measures are taken to prepare for cotton sowing, including land plowing and planning, vegetative irrigation, repairing agricultural machinery and equipment, as well as timely provision of cotton growers with high-quality seeds.

Wheat care continues according to agro-technical standards.

Along with this, the land plowing and planning work for the spring sowing of potatoes, and other fruits and vegetables is at the final stage in the velayat. 

During these winter time, daily monitoring is carried out over the trouble-free operation of the heating systems at residential buildings, schools, kindergartens and other social facilities.

The report also covered the construction progress of social, large industrial and engineering facilities in the velayat scheduled for commissioning this year under the National Rural Program.

Having heard the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized the importance of ensuring the high quality of seasonal work currently underway in the agro-industrial complex. In this regard, the khyakim was instructed to keep under control the issues of compliance with agro-technical standards when treating wheat fields, accelerated cultivation of land for the upcoming sowing of cotton, providing tenant farmers with high-quality seeds adapted to the soil and climatic conditions of the region, as well as comprehensive preparation for the spring planting of potatoes and other fruits and vegetables. 

The head of state also ordered to keep under strict control the deadlines and quality of work planned in the velayat as part of the Program for the Socio-Economic Development of the Country.

Then Mary Velayat Khyakim B. Orazov reported on the progress of seasonal agricultural campaigns.

As was reported, the wheat care continues with the goal of growing a bountiful harvest in 2024.

At the same time, constant attention is focused on plowing and planning areas allocated for cotton, application of mineral fertilizers, as well as preparing machinery and equipment to be operated in the spring sowing, and providing farmers with selected seeds.

Guided by the objectives set by the President of Turkmenistan to further strengthen food abundance in the country, preparations are under way for the spring planting of potatoes and other fruits and vegetables on a comprehensive basis.

The relevant services monitor the trouble-free operation of the heating systems at residential buildings, schools, and kindergartens.

The report included information on the construction progress of social and industrial facilities, scheduled for the commissioning this year as part of the Program for the Socio-Economic Development of the Country in 2022–2028 and the National Rural Program.

Summing up the report, and emphasizing the importance of high-quality completion of seasonal agricultural activities, President Serdar Berdimuhamedov ordered to keep under control the compliance with agro-technical standards when treating wheat fields, cultivating areas for cotton, providing farmers with selected seeds, as well as preparing for planting potatoes and other fruits and vegetables. 

Furthermore, the head of state gave the khyakim a number of specific instructions for the high-quality implementation in the velayat of provisions specified for this year under the Program for the Socio-Economic Development of the Country.

Then Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T. Atahallyev, who supervises the agro-industrial complex, reported on the progress of seasonal agricultural campaigns.

As was reported, in order to gather a high yield, wheat is cared for taking into account the agro-technical requirements.

Plowing and planning continues in the areas allocated for cotton sowing. Measures are taken to repair and prepare agricultural machinery and equipment for the season.

Cotton ginning enterprises carry out work to prepare and store seeds to provide farmers with high-quality planting stock.

The report also covered preparations for the spring sowing campaign, in particular, the checkup and repair of agricultural machinery and equipment, processing fields allocated for sowing potatoes, fruits and vegetables.

Having heard the report, and emphasizing the importance of the challenges facing the agro-industrial complex, President Serdar Berdimuhamedov instructed the deputy prime minister to keep the focus on preparing the areas allocated for cotton and high-quality seeds for the upcoming season, compliance with agro-technical deadlines and standards when caring for wheat, and land treatment for planting potatoes and other fruits and vegetables, as well as providing farmers with seeds.

Addressing the governors of velayats, the head of state ordered to keep under control preparations for the upcoming important sowing season, the readiness of agricultural machinery and equipment, as well as maintaining the trouble-free operation of heating systems at residential buildings and social facilities on these winter days.

Concluding the working meeting via a digital system, President Serdar Berdimuhamedov wished the participants sound health and great success in performing their assigned duties.