Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
09.02.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Расширенное заседание Кабинета Министров Туркменистана

Extended meeting of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda 2023-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, wise-premýerleriň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi. Şeýle hem gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça şu ýyl öňde durýan wezipeler, ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meseleler girizildi.

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine Türkmenistanyň Mejlisiniň ýolbaşçylary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň, Aşgabat hem-de Arkadag şäherleriniň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we beýlekiler çagyryldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradowa söz berdi. Wise-premýer 2023-nji ýylda ýurdumyzda gazanylan makroykdysady görkezijiler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, toplumlaýyn çäreleriň durmuşa geçirilmegi netijesinde, jemi içerki önümiň durnukly ösüşi üpjün edilip, ol 6,3 göterim artdy. Bu görkeziji senagat pudagynda 4,3 göterime, gurluşykda 2 göterime, ulag we aragatnaşyk pudagynda 8,4 göterime, söwdada 12,8 göterime, oba hojalygynda 4,4 göterime, hyzmatlar ulgamynda 5,1 göterime deň boldy. 2023-nji ýylda, 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 7,8 göterim artyp, ykdysadyýetiň pudaklarynda kadaly önümçilik netijeleri gazanyldy. 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, geçen ýylda bölek satuw haryt dolanyşygynyň möçberi 10,9 göterim artdy.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 9,9 göterim ýokarlandy. Hasabat döwründe zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi. 2023-nji ýylda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň meýilnamasy doly ýerine ýetirilip, 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 7,5 göterim artdy.

Şeýle hem “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň” ýerine ýetirilişi barada aýdyldy. Mejlisiň dowamynda wise-premýer «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynyň» taslamasynyň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi. Bu resminama ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň, Aşgabat we Arkadag şäherleriniň häkimlikleri bilen bilelikde ýedi ýyllyk Prezident Maksatnamasynda hem-de şu ýyl üçin Döwlet býujetinde kesgitlenen gaýragoýulmasyz wezipelere laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Resminamada şu ýylda ýetilmeli makroykdysady görkezijiler, ykdysadyýetiň ähli pudaklary boýunça önümçilik meýilnamalary beýan edildi. Şunuň bilen birlikde, welaýatlar, Aşgabat we Arkadag şäherleri boýunça ýerine ýetirilmeli işler, durmuş-ykdysady ösüşiň hem-de maýa goýumlaryň görkezijileri bellenildi. Şeýle-de ilatyň girdejilerini yzygiderli artdyrmak, ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak bilen bagly çäreler göz öňünde tutuldy.

Soňra maliýe we ykdysadyýet ministri S.Joraýew geçen ýylda Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi, özleşdirilen maýa goýumlar we Oba milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwary ýagdaýyna görä, ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasynyň girdeji bölegi 109,4 göterim, çykdajy bölegi bolsa 99,8 göterim berjaý edildi. Hasabat döwründe ýerli býujetleriň girdeji bölegi 104,1 göterim, çykdajy bölegi 99,9 göterim derejede ýerine ýetirildi. Şeýle hem 2023-nji ýylda balans toparlarynyň jemi 100 mejlisi, şol sanda sebitlerdäki balans toparlarynyň 80 mejlisi geçirildi. Olaryň dowamynda ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, olaryň garamagyndaky edara-kärhanalaryň maliýe-hojalyk işleriniň netijelerine garaldy.

Geçen ýylda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlaryň möçberi, 2022-nji ýyldaky bilen deňeşdirilende, 7,5 göterim artdy we jemi içerki önümiň 18,3 göterimine deň boldy. Özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň 49,1 göterimi önümçilik, 50,9 göterimi bolsa durmuş we medeni maksatly binalara gönükdirildi. Şeýle hem Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi.

Soňra Merkezi bankyň başlygy T.Mälikow 2023-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri, ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň işini kämilleşdirmek boýunça görlen çäreler barada hasabat berdi.

Hasabatyň dowamynda banklar tarapyndan milli ykdysadyýeti ösdürmäge, döwlete dahylsyz ulgama, kiçi we orta telekeçilige, hususy oba hojalyk önümlerini öndürijilere, gozgalmaýan emlägi satyn almak üçin ýurdumyzyň raýatlaryna berlen karzlaryň möçberi baradaky görkezijiler beýan edildi.

Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy D.Amanmuhammedow ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan geçen ýylda meýilnamalaryň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, 2023-nji ýylyň netijeleri boýunça senagat ulgamynda durnukly ösüş üpjün edildi. Hususan-da, 80 milliard 618,7 million kub metr tebigy gaz, 8 million 316,7 müň tonna nebit çykaryldy. 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, nebit bitumynyň öndürilişi 30,1 göterim, suwuklandyrylan gaz boýunça 1,1 göterim, kerosin boýunça 0,6 göterim, aýna listi boýunça 15,6 göterim, sement boýunça 0,8 göterim, çig ýüpek boýunça 17,1 göterim, tikinçilik we örme önümler boýunça 8,9 göterim, şöhlat önümleri boýunça 7,7 göterim, süýt önümleri boýunça 1,7 göterim, gaplanan miweler we gök önümler boýunça 5,5 göterim, mesge ýagy boýunça 6,8 göterim ösüş gazanyldy.

Ulag we aragatnaşyk ulgamynda hem oňyn görkezijiler gazanyldy. Ulagyň ähli görnüşleriniň ýük dolanyşygy 3,8 göterim, ýolagçy dolanyşygy 16,1 göterim artdy. Aragatnaşyk hyzmatlarynyň möçberi 11,5 göterim ýokarlandy. Ýurdumyzyň oba hojalygynda 2023-nji ýylda öndürilen gök önümler, 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 9,4 göterim, azyklyk bakja önümleri 4 göterim, miwe we ir-iýmişler 1,1 göterim, ýeralma 5,5 göterim, diri agramdaky etiň öndürilişi 0,8 göterim artdy. Geçen ýylda ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginde hem oňat görkezijiler gazanyldy.

Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçysy halkara standartlara laýyk gelýän statistiki usulyýet esasynda statistiki hasabatlylygy we maglumatlary ýygnamagyň usullaryny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada-da hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabatlary diňläp, Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, ýurdumyzy 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlanylandygyna ünsi çekdi.

Bellenilişi ýaly, bu resminama laýyklykda, şu ýylda jemi içerki önümiň ösüş depginini 6,3 göterimde saklamak, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny, şeýle hem ýurdumyzyň sebitlerini durnukly ösdürmek, önümçilik kärhanalarynyň doly güýjünde işledilmegini gazanmak, täze kärhanalary gurmagyň hasabyna 3 müňe golaý täze iş orunlaryny döretmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen bir hatarda, daşary söwda dolanyşygynyň möçberini 20,7 milliard amerikan dollaryna ýetirmek, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek, jemi içerki önümiň düzüminde hususy pudagyň paýyny 71,4 göterime ýetirmek, zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp haklarynyň möçberini 10 göterim ýokarlandyrmak arkaly ilatyň girdejilerini artdyrmak, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak göz öňünde tutulýar. Mundan başga-da, 2024-nji ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýetine maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna jemi 38,5 milliard manat möçberinde maýa goýumlary gönükdirmek meýilleşdirilýär diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy.

Mejlisiň dowamynda bu Maksatnamany tassyklamak boýunça degişli Karara gol çekildi.

Soňra döwlet Baştutanymyz wise-premýer H.Geldimyradowa ýüzlenip, milli ykdysadyýetimizi düzümleýin özgertmek we diwersifikasiýalaşdyrmak, bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmak, innowasion ösüşini gazanmak, ykdysadyýetde hususy bölegiň paýyny artdyrmak boýunça netijeli işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny nygtady. Döwlet býujeti ýurduň esasy maliýe guraly bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we Döwlet býujetiniň girdejilerini artdyrmak boýunça, şeýle hem onuň çykdajylaryny maksatlaýyn peýdalanmagyň we peýdalanylyşyna gözegçilik etmek işlerini dowam etdirmegiň möhümdigine ünsi çekdi.

Şeýle hem ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde bank ulgamynyň wajyp ornunyň bardygy nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşine ýardam bermek üçin bank edaralary tarapyndan döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmek bilen bagly taslamalary maliýeleşdirmek boýunça işleri dowam etdirmek, hususy kärhanalaryň we telekeçileriň önümçiligini ösdürmek bilen bagly taslamalar üçin karz serişdelerini bermek, ilatyň ýaşaýyş jaý şertlerini gowulandyrmak üçin ýeňillikli şertlerde karzlary bermek babatda işleri dowam etdirmäge degişli görkezmeler berildi.

Bank ulgamynyň durnuklylygyny saklamak, daşary ykdysady şertleriň ýurdumyzyň ykdysadyýetine ýetirip biljek täsiriniň öňüni almak boýunça çäreleri geçirmegiň zerurdygyna aýratyn üns çekildi. Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge maliýe goldawynyň berilmegini, milli pulumyzyň hümmetiniň saklanylmagyny, bank hyzmatlarynyň döwrüň talabyna laýyklykda hödürlenilmegini, çekilen serişdeleriň netijeli ulanylmagyny gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow gözegçilik edýän pudaklarynda 2023-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, nebit we gaz kondensatyny çykarmak, polipropilen öndürmek boýunça gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe “Türkmennebit” döwlet konserniniň nebiti gaýtadan işleýän zawodlary tarapyndan nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 100,6 göterim, benzinleri öndürmegiň meýilnamasy 102 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy 102,2 göterim, nebit bitumyny öndürmegiň meýilnamasy 199 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasy 105,8 göterim, suwuklandyrylan gazy öndürmegiň meýilnamasy 115,7 göterim berjaý edildi. Şeýle hem tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnamasynyň 106,9 göterim, mawy ýangyjy daşary ýurtlara ibermegiň meýilnamasynyň 112,6 göterim ýerine ýetirilendigi habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, nebitgaz pudagynyň milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biri bolup durýandygyny belledi we wise-premýere içerki we daşary ýurt sarp edijileri tebigy gaz bilen ygtybarly üpjün etmek üçin degişli işleri alyp barmagy tabşyrdy. Şunuň bilen birlikde, «Galkynyş» gaz känini senagat taýdan tapgyrlaýyn özleşdirmek boýunça işleri güýçlendirmegiň, Hazar deňziniň sebitinde gözleg we özleşdirmek işlerini üpjün etmek üçin daşary ýurt kompaniýalaryny çekmegiň zerurdygyna üns çekildi. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny hem üns merkezinde saklamagy tabşyrdy. Nebitiň çykarylýan möçberini artdyrmak üçin öňden özleşdirilip gelinýän ýataklarda degişli işleri geçirmegiň, täze meýdançalary özleşdirmegi dowam etdirmegiň wajypdygyna üns çekildi. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň we Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň önümçilik kuwwatlyklaryny ýokarlandyrmak, bu zawodlarda täze, ýokary hilli tehnologik önümçilikleri döretmek möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow uglewodorod serişdeleriniň geljegi uly gatlaklaryny gözlemegi we barlamagy talabalaýyk alyp barmagy tabşyrdy. Şunuň bilen birlikde, gazylyp alynýan peýdaly gaty magdanlaryň, gurluşyk materiallarynyň we ýerasty suwlaryň geologiýa gözleg-barlag işlerini güýçli depginde dowam etdirmegiň wajypdygy bellenildi. Nebitgaz senagaty boýunça hünärmenleriň hünär derejesini yzygiderli ýokarlandyrmagyň, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, nebitgaz senagatynyň daşky gurşawa we adam saglygyna zyýanly täsirini peseltmäge gönükdirilen meselelere aýratyn üns bermegiň zerurdygyny nygtap, döwlet Baştutanymyz wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow gurluşyk, senagat we energetika toplumlarynyň, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimliginiň 2023-nji ýylyň ýanwar — dekabr aýlarynda alyp baran işleriniň jemleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 112,5 göterim, Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça önümleri öndürmegiň hem-de işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 110 göterim ýerine ýetirildi. Energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň, işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 113,3 göterim berjaý edildi. Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 101,9 göterime barabar boldy. Geçen ýylyň ýanwar — dekabr aýlarynda «Türkmenhimiýa» döwlet konserni tarapyndan öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň möçberi 2 milliard 300 million manada barabar boldy. Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi meýilnamany 101,1 göterim, Aşgabat şäheriniň häkimligi 119,8 göterim ýerine ýetirdi.

2023-nji ýylda önümçilik we durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň köp sanlysy ulanmaga berildi. Şolaryň hatarynda Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň binalar toplumy, Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň binasy, “Parahat — 7” ýaşaýyş toplumynda 10 sany 9 gatly, Büzmeýin etrabynda 11 sany 4 gatly ýaşaýyş jaýlary, Gökdepe etrabynyň Owadandepe hem-de Köpetdag geňeşliklerindäki täze, döwrebap obalar bar. Tutuş ýurdumyz boýunça orta mekdepleriň jemi 22-si, çagalar baglarynyň 16-sy gurlup ulanmaga berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, başga işe geçmegi sebäpli, G.Orunowy gurluşyk we binagärlik ministri wezipesinden boşadýandygyny aýtdy. Döwlet Baştutanymyz bu wezipä A.Geldiýewi belläp, ony gurluşyk we binagärlik ministriniň orunbasary wezipesinden boşatdy. Hormatly Prezidentimiz oňa täze wezipesinde üstünlikleri arzuw edip, degişli resminamalara gol çekdi.

Şeýle hem başga işe geçmegi sebäpli, S.Selimow Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkimi wezipesinden boşadylyp, bu wezipä R.Işanow bellenildi. Özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, A.Aramow Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Döwlet Baştutanymyz degişli resminamalara gol çekip, öňde durýan işleriň geljegi uly ugurlaryna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer B.Annamämmedowa ýüzlenip, ýurdumyzyň energetika syýasatyna laýyklykda, içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen üpjün etmek üçin elektrik energiýasynyň öndürilişini artdyrmak, täze elektrik stansiýalaryny gurmak, paýlaýjy ulgamlaryň tehniki ýagdaýlaryny gowulandyrmak, hereket edýän bitewi energiýa ulgamyny halkalaýyn birleşdirmek boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny belledi. Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşoguz we Lebap welaýatlarynda ýerleşýän döwlet elektrik stansiýalarynyň gaz turbina desgalaryny utgaşykly dolanyşyga geçirmek işlerini netijeli alyp barmak, «ýaşyl» energetikany ösdürip, Gün elektrik stansiýalaryny gurmak işlerini netijeli dowam etdirmek zerurdyr.

Hormatly Prezidentimiz gurluşyk materiallary senagatynyň önümçilik binýadyny berkitmek maksady bilen, hereket edýän kärhanalarda çykarylýan önümleriň görnüşini giňeltmek, täze kärhanalary gurmak boýunça işleri dowam etdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz himiýa senagatynyň ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolup durýandygyny aýdyp, onuň hereket edýän kärhanalaryny taslama kuwwatlyklaryna çykarmak, döwrebaplaşdyrmak, täze kärhanalary döretmek boýunça işleri dowam etdirmegiň möhümdigini belledi. Gurluşyk pudagy hem esasy pudaklaryň biri bolup durýar. Şu ýyl ýurdumyzda iri senagat, durmuş we medeni maksatly döwrebap desgalary, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryny gurmak boýunça işler dowam etdiriler diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz awtomobil ýolgurluşyk pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, ýagny ýurdumyzda täze awtomobil ýollarynyň gurulmagy, döwrebaplaşdyrylmagy we olaryň dünýä standartlaryna gabat gelmegi üçin pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek boýunça işleri dowam etdirmegiň möhümdigini aýdyp, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew söwda we dokma senagaty toplumynyň ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, telekeçilik ulgamynyň 2023-nji ýyldaky işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüş depgini, 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 101,8 göterime, öndürilen önümleriň ösüş depgini bolsa 102,9 göterime barabar boldy. Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan öndürilen önümleriň möçberi, nah matalaryň önümçiligi, 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 107,2 göterime, tikin we trikotaž önümleriň önümçiligi 104,2 göterime, gön önümleriniň önümçiligi 100 göterime barabar boldy. “Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça haly önümlerini öndürmegiň meýilnamasy 104 göterim ýerine ýetirildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy tarapyndan geçen ýylda birža söwdalarynyň 300-si geçirilip, olarda 30 müň 630 şertnama hasaba alyndy. Söwda-senagat edarasy tarapyndan hasabat döwründe amala aşyrylan işleriň ösüş depgini 104,7 göterime barabar boldy. Sergileriň 28-si, maslahatlaryň 87-si geçirildi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça 2023-nji ýylda oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişiniň ösüş depgini 111,7 göterime, senagat önümçiliginiň ösüş depgini bolsa 106,7 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, dokma senagaty pudagynyň kuwwatyny artdyrmak, döwrebaplaşdyrmak, täze dokma önümlerini içerki we daşarky bazarlara ýerlemek hem-de ibermek, halyçylyk pudagyny ösdürmek we öndürilýän haly önümleriniň görnüşlerini köpeltmek, täze nagyşlary, gölleri döretmek, gadymy türkmen göllerini dikeltmek boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Ilatyň sarp edýän harytlaryny içerki bazarlarda elýeterli bahalardan ýerlemegi gazanmak möhümdir.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleri giňden ýaýmak, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryna maýa goýumlary çekmek boýunça alnyp barylýan işleri üstünlikli dowam etdirmegiň wajypdygyny belledi. Hususy pudagyň ösdürilmegine hem aýratyn üns berilýär. Häzirki döwürde döwlete dahylsyz pudak tarapyndan import edilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen önümler öndürilýär. Milli ykdysadyýetimiziň mundan beýläk-de durnukly ösmegi hususy tarapyň işjeňleşmegi bilen bagly bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we wise-premýere ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda hususy pudagyň işini giňeltmek boýunça çäreleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän düzümlerinde 2023-nji ýylyň ýanwar — dekabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe toplum tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 121 göterime deň boldy. Geçen ýylda awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýükleri daşamagyň ösüş depgini 103,5 göterime, ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini 105,7 göterime barabar boldy. 2023-nji ýylda «Türkmendemirýollary» agentligi boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 106,4 göterime, «Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça 118 göterime, «Türkmenhowaýollary» agentligi boýunça 192,2 göterime, «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi boýunça 106,1 göterime, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça 111,5 göterime deň boldy.

Hasabatyň dowamynda “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan” gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada-da habar berildi. Şeýle hem ulag-logistika pudagynda daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri boýunça bilelikdäki iş toparlarynyň geçirilen mejlisleriniň netijeleri, ulag-aragatnaşyk toplumy üçin ýurdumyzyň dürli künjeklerinde önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň gurluşygyna maýa goýumlaryň gönükdirilişi barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ulag we kommunikasiýa pudagyny ösdürmekde üstaşyr geçelgeleriň ugurlaryny giňeltmek, ýolagçylary gatnatmagyň we ýükleri daşamagyň möçberini artdyrmak hem-de hilini gowulandyrmak, ulaglaryň, aragatnaşygyň ähli görnüşleri babatda hyzmatlary ösdürmek boýunça işleri dowam etdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Ýurdumyzyň demir ýol ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, ýagny demir ýol ulgamynyň geçirijilik ukybyny artdyrmak, maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek boýunça işleri netijeli alyp barmak zerurdyr.

Döwlet Baştutanymyz awtoulag kärhanalarynyň parkynyň üstüni döwrebap awtobuslar, taksiler we dürli görnüşli ýük awtoulaglary bilen yzygiderli ýetirmek boýunça işleri alyp barmagyň, ilata edilýän hyzmatlaryň gerimini giňeltmek babatdaky işleri dowam etdirmegiň wajypdygyny belledi. Şeýle-de ýurdumyzda howa menzilleriniň durkuny täzelemek we täzelerini gurmak, howa gämileriniň düzümini döwrebaplaşdyrmak, täze, ykdysady taýdan has amatly bolan ugurlar boýunça halkara howa gatnawlaryny açmak, ýük daşalýan ugurlary giňeltmek boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygy aýdyldy. Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerini, şeýle hem «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynyň kuwwatyny doly güýjünde ulanmak wajypdyr.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň aragatnaşyk ulgamyny hem döwrüň talabyna görä döwrebaplaşdyryp durmagyň möhümdigine ünsi çekip, bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa medeniýet ulgamynyň edaralarynyň geçen ýylda alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe milli senenamamyzyň şanly seneleri, medeni-durmuş maksatly desgalaryň, Arkadag şäheriniň açylmagy hem-de Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dürli çäreler guraldy.

Bellenilişi ýaly, 2023-nji ýylda «Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahat, «Awaza — 2023» halkara tans we folklor festiwaly, «Arkadagyň säheri» kinofestiwaly, Ýaşlar simfoniki orkestriniň konsert-festiwaly, «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara teatr festiwaly, Wena baly, dürli konsertler hem-de döredijilik bäsleşikleri geçirildi. Hasabat döwründe Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly eseriniň, «Arkadag şäheri — geljegiň şäheri» atly kitabyň, şeýle hem hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralary guraldy. Şunuň bilen birlikde, geçen ýylda çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibi we şertleri, Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek dabaralaryň we çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy, «Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşi kabul edildi.

2023-nji ýylda Aşgabat şäherinde nobatdaky Medeniýet hepdeligi, Türki döwletleriň Medeniýet hepdeligi geçirildi. Daşary ýurtlaryň birnäçesinde Türkmenistanyň Medeniýet günleri hem-de Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler guraldy. Ýurdumyzda Tatarystanyň we Türkiýäniň Medeniýet günleri geçirildi. Köptaraplaýyn we milli hödürnamalary ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça Daşary işler ministrligi bilen bilelikde işler alnyp baryldy.

Şeýle hem Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň, Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň, teatrlaryň, kitaphanalaryň işiniň netijeleri barada hasabat berildi. Hasabat döwründe döwletimizde gazanylýan üstünlikler baradaky maglumatlar metbugat sahypalarynda, teleradioýaýlymlarda we internet saýtlarynda giňden beýan edildi. Döwlet maksatnamalaryndan, sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça degişli işler alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, A.Hudaýberdiýewi pensiýa gitmegi sebäpli, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň başlygy wezipesinden boşadýandygyny aýtdy. Döwlet Baştutanymyz Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň başlygy wezipesine M.Çaryýewi belläp, ony şol gullugyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy we degişli resminamalara gol çekdi.

Hormatly Prezidentimiz M.Mämmedowa ýüzlenip, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bilen bagly çäreleri ýokary derejede guramaçylykly geçirmek üçin taýýarlyk işlerini güýçlendirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek dabaralara we çärelere düýpli taýýarlyk görmek zerurdyr.

Türkmen medeniýetini, sungatyny, edebiýatyny ösdürmek, türkmen halkynyň gadymy medeni mirasyny, şan-şöhratly taryhyny ylmy taýdan düýpli öwrenmek, gorap saklamak we dünýä ýaýmak boýunça maksatnamalaýyn işleri dowam etdirmek wajypdyr. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow teleradioýaýlymlarda ýaş nesliň aň-düşünjesini ösdürmäge niýetlenen gepleşikleri yzygiderli bermegiň, teatrlarda milli mirasymyzy, taryhymyzy wagyz edýän, medeniýetimiziň we sungatymyzyň ösüşini beýan edýän eserleri sahnalaşdyrmagyň, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň önümçilik kuwwatyny hem netijeli ulanmagyň wajypdygyny nygtap, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow gözegçilik edýän ulgamlarynda 2023-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe ylymly-bilimli nesilleri terbiýelemäge, bilim işini döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen özgertmeler dowam etdirildi. Okuwçy we talyp ýaşlar halkara bäsleşiklere işjeň gatnaşyp, jemi 826 medal gazandylar. Dürli bäsleşikler, ylmy-amaly maslahatlar, olimpiadalar ýurdumyzyň abraýyny täze derejelere göterdi.

Aşgabat we Arkadag şäherlerinde täze bilim edaralary dabaraly ýagdaýda açyldy. 2 sany ýokary okuw mekdebiniň, Mary şäherinde Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň çäginde goşmaça täze okuw binasynyň we umumy ýaşaýyş jaýynyň düýbi tutuldy. Tutuş ýurdumyz boýunça çagalar baglarynyň we orta mekdepleriň onlarçasy açyldy. Ýokary bilim ojaklarynyň ikisinde ÝUNESKO kafedralary, 3 sany ýokary hünär bilim edarasynda ÝUNESKO klublary açyldy. 6 sany orta mekdep bolsa bu guramanyň Assosirlenen mekdepler toruna girizildi. Ýokary okuw mekdeplerine halkara reýtinglere goşulandygyny tassyklaýan şahadatnamalar gowşuryldy.

Geçen ýylda ylmy barlaglaryň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça işler dowam etdirildi, önümçilige ornaşdyrmak üçin ýerli çig mallaryň esasynda innowasion tehnologiýalar işlenip taýýarlanyldy. Okuw kitaplarydyr gollanmalaryň 3057-si makullanyldy, oýlap tapyşlara şahadatnamalardyr patentler alyndy. Doktorlyk we kandidatlyk dissertasiýalary goralyp, ýurdumyzyň ylmy işgärler binýady berkidildi.

Döwlet Baştutanymyzyň Kararlary esasynda halkara ylmy maslahatlar, ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzda we daşary ýurtlarda meýilleşdirilen çäreler guramaçylykly geçirildi.

Wise-premýer milli saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek boýunça görlen çäreler barada hasabat berip, 2023-nji ýylda lukmançylygyň ugurlary babatda keselleriň öňüni almagyň, olary bejermegiň öňdebaryjy usullarynyň amaly lukmançylyga ornaşdyrylandygyny aýtdy. Hormatly Prezidentimiziň Kararlaryna laýyklykda, paýtagtymyzda 3 sany täze merkeziň, “Arçman” şypahanasynyň täze bejeriş merkeziniň gurluşygyna badalga berildi. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýardam etmeginde näsag çagalara operasiýalar we bejergiler amala aşyryldy. Saglygy goraýyş ulgamyndaky özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň ykrarnamasy hökmünde ýurdumyza halkara güwänamalar gowşuryldy.

Hasabat döwründe bedenterbiýäni, sporty, Olimpiýa hereketini ösdürmek, ussat türgenleri taýýarlamak boýunça işler dowam etdirildi. Ýokary derejede geçirilen Kuraş boýunça dünýä çempionaty türkmen sportunyň taryhyna täze şöhratly sahypany ýazdy. Geçen ýylda ýurdumyzyň türgenleri jemi 812 sany medal gazandylar.

Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary esasynda toplumyň garamagyndaky ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň maddy-tehniki binýady has-da kämilleşdirildi. Geçen ýylda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň jemlerine bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahat we sergi ýokary derejede geçirildi. Ata Watanymyzyň ösüşine mynasyp goşant goşan bagtyýar ýaşlarymyz döwlet sylaglary bilen sylaglanyldy.

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň içeri we daşary syýasaty giňden wagyz-nesihat edildi. Halkara hyzmatdaşlyk has-da işjeňleşdirilip, halkara resminamalaryň 51-sine gol çekildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, başga işe geçmegi sebäpli, G.Ataýewany bilim ministri wezipesinden boşadýandygyny aýtdy. Döwlet Baştutanymyz bilim ministri wezipesine B.Orazdurdyýewany belläp, ony Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory wezipesinden boşatdy.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz, başga işe geçmegi sebäpli, A.Germanowy saglygy goraýyş we derman senagaty ministri wezipesinden boşatdy we bu wezipä M.Mämmedowy belläp, ony saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň orunbasary wezipesinden boşatdy. Döwlet Baştutanymyz ministrlikleriň täze bellenen ýolbaşçylaryna üstünlikleri arzuw edip, degişli resminamalara gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer N.Amannepesowa ýüzlenip, ýurdumyzda çagalaryň döwrebap bilim-terbiýe almaklary, ýaş nesilleriň ukyplaryny, başarnyklaryny ýüze çykarmak we ösdürmek üçin bilim edaralarynyň işlerini kämilleşdirmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Okuw meýilnamalaryny, maksatnamalaryny, okuw kitaplaryny ösen halkara tejribä laýyklykda döwrebaplaşdyrmak boýunça işleri dowam etdirmek zerurdyr. Orta we ýokary okuw mekdeplerinde mugallymlaryň hünärini ýokarlandyrmak babatda yzygiderli işleri geçirmek, bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge gönükdirilen işleri alyp barmak wajypdyr.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy ylmy taýdan ösen döwlete öwürmek üçin ylmy-barlag işlerini dowam etdirmegiň, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmegiň möhümdigini belledi. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolan adam saglygyny goramakda, ilatyň saglyk ýagdaýyny gowulandyrmakda, keselleriň öňüni almakda, olary ýok etmekde, şeýle hem ýurdumyzyň derman senagatyny ösdürmekde alnyp barylýan işleri netijeli dowam etdirmegiň wajypdygyny nygtady. Sporty ösdürmek, köpçülikleýin bedenterbiýäniň ornuny giňeltmek, ýokary sportda Türkmenistany dünýä tanatmak boýunça maksatnamalaýyn işleri yzygiderli alyp barmaly diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra welaýatlaryň häkimleri hasabatlar bilen çykyş etdiler.

Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýew welaýatda 2023-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Häkim Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde maýa goýumlary özleşdirmegiň bellenen ýyllyk meýilnamasynyň doly ýerine ýetirilendigini aýtdy. 2023-nji ýylda welaýatda iri önümçilik hem-de medeni-durmuş maksatly desgalaryň 8-siniň, Gökdepe etrabynyň Owadandepe we Köpetdag geňeşliklerinde täze, döwrebap obalaryň, Ahal — Mary asma elektrik geçirijisiniň gurluşyk işleri tamamlanyp, ulanmaga berildi. Şunuň bilen birlikde, häzirki wagtda welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleri dowam edýär. Bugdaý ekilen meýdanlarda degişli ideg işleri alnyp barylýar, gowaçanyň, gök-bakja ekinleriniň ýazky ekişine taýýarlyk görülýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, S.Çopanowy Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häkimi wezipesine belledi hem-de ony Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Balkan welaýatynyň häkimi H.Aşyrmyradow 2023-nji ýylda welaýatda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Günbatar sebitde 2023-nji ýylda dürli maksatly binalaryň 4-si ulanmaga berildi, häzirki wagtda hem beýleki möhüm ähmiýetli desgalaryň gurluşygy dowam edýär. Şunuň bilen bir hatarda, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň çäklerinde welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri alnyp barylýar. Şu ýylyň hasyly üçin gowaçanyň, ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişine taýýarlyk görülýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, N.Gylyjowy Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyp, bu wezipä A.Öwezowy belläp, ony şu etrabyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatdy. Şeýle hem özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin K.Kürenow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Bu wezipä M.Mergenow bellenildi.

Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi S.Soltanmyradow geçen ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” laýyklykda, welaýat boýunça bellenilen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda degişli işler durmuşa geçirilýär. 2023-nji ýylda Daşoguz atçylyk sport toplumynyň durkuny täzelemek işleri geçirildi, Boldumsaz etrabynda awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş toparynyň edara binasynyň, Daşoguz şäherinde köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 5-siniň gurluşyk işleri tamamlanyp, ulanmaga berildi. 2024-nji ýylda bugdaýyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, häzirki wagtda welaýatyň 145 müň gektar ak ekin meýdanynda degişli ideg işlerini geçirmäge taýýarlyk görülýär. Şunuň bilen birlikde, gowaçanyň we azyklyk ekinleriň ýazky ekişine taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, D.Annamuradowy Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň häkimi wezipesinden boşatdy we bu wezipä W.Saparmyradowy belledi hem-de ony Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatdy. Döwlet Baştutanymyz Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine Ş.Annaýewi belläp, ony Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň häkimi wezipesinden boşatdy. Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň häkimi wezipesine Ý.Gowşudow bellenildi.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew 2023-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

“Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna” laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalary hem-de inženerçilik ulgamlaryny gurmak, hereket edýänleriniň durkuny täzelemek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda sebitde möwsümleýin oba hojalyk işleri dowam edýär, hususan-da, bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, ideg işleri alnyp barylýar. Gowaçanyň, ýazlyk ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek meýdanlaryny, olaryň tohumlaryny, ekişde ulanyljak tehnikalary we gurallary möwsüme taýýarlamak boýunça zerur çäreler görülýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, M.Erkaýewi Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň häkimi wezipesinden boşatdy we bu wezipä E.Açylowy belläp, ony Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, A.Rozyýewi Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyp, bu wezipä A.Seýidowy belledi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Orazow 2023-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Sebitde Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde geçen ýylda medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalaryň 4-siniň, durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän raýatlar üçin 2 sany 4 gatly, 48 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy tamamlanyp, ulanmaga berildi. Şeýle hem häkim welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri alnyp barylýar. 2024-nji ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek meýdanlary, pagta öndürijiler üçin ýokary hilli gowaça tohumyny we ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny möwsüme doly taýýar etmek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär.

Hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň, Aşgabat we Arkadag şäherleriniň häkimlerine ýüzlenip, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny”, şeýle hem Oba milli maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň wajypdygyny belledi. Welaýatlarda bugdaýyň, gowaçanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek üçin ideg işlerini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirmek möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Hormatly Prezidentimiz welaýatlarda we şäherlerde ýaşaýyş jaýlarynyň, hassahanalaryň, beýleki durmuş maksatly binalaryň gurluşygyna berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew gözegçilik edýän pudaklarynda 2023-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri, oba hojalygynda özgertmeleriň durmuşa geçirilişi, möwsümleýin işleriň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, tutuş oba hojalyk toplumynda önümçiligiň ösüş depgini 106,8 göterime deň boldy. Oba hojalyk ministrligi boýunça bu görkeziji 107 göterime, Daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 100,1 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 105,4 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 101,3 göterime deň boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 197,9 göterim ýerine ýetirildi.

Häzirki wagtda bugdaýyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, meýdanlarda ideg işleri dowam edýär. Şunuň bilen bir hatarda, gowaça ekiljek meýdanlarda ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak, ýerleri sürmek we tekizlemek, oba hojalyk tehnikalaryny, tohumlyk gowaça çigitlerini taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Şeýle hem oba hojalyk ekinlerini suw bilen ýeterlik möçberde üpjün etmek maksady bilen, suw howdanlarynda suw toplamak, suw serişdelerini rejeli we netijeli ulanmak, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça görülýän çäreler barada aýdyldy. Mundan başga-da, suwaryş we şor suw akabalaryny arassalamak ugrunda degişli işler geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynyň milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň oba hojalygyny düýpli özgertmek hem-de pudagy dolandyrmagy has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrligini täzeden üýtgedip guramak barada karara gelendigini aýtdy.

Oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, maldarçylygy we guşçulygy ösdürmek, ýokary hilli oba hojalyk önümlerini öndürýän häzirki zaman önümçilikleri döretmek, önümçilige häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginden bölünip aýrylmagy arkaly, «Türkmengallaönümleri» döwlet birleşigi, Türkmenistanyň Azyk senagaty döwlet birleşigi, Türkmenistanyň Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşigi, «Türkmenpagta» döwlet konserni hem-de «Türkmenobahyzmat» döwlet birleşigi döredilýär. Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň döredilmegi ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmekde möhüm ädim bolar diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Oba hojalyk ministrligini üýtgedip guramak bilen bagly resminama gol çekdi.

Hormatly Prezidentimiz üýtgedip guralan ministrligiň we täze döredilen pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek baradaky meselä geçip, başga işe geçmegi sebäpli, N.Nazarmyradowy oba hojalyk ministri wezipesinden boşadýandygyny aýtdy. Döwlet Baştutanymyz bu wezipä Ç.Çetiýewi belläp, ony oba hojalyk ministriniň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Hormatly Prezidentimiz «Türkmengallaönümleri» döwlet birleşiginiň başlygy wezipesine M.Öwezliýewi belläp, ony oba hojalyk ministriniň orunbasary wezipesinden boşatdy. Döwlet Baştutanymyz Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygy wezipesine B.Ataýewi belläp, ony oba hojalyk ministriniň orunbasary wezipesinden boşatdy. Hormatly Prezidentimiz Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygy wezipesine G.Ataýewi belläp, ony oba hojalyk ministriniň orunbasary wezipesinden boşatdy. «Türkmenpagta» döwlet konserniniň başlygy wezipesine D.Süleýmanow, «Türkmenobahyzmat» döwlet birleşiginiň başlygy wezipesine N.Berdiniýazow bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli resminamalara gol çekip, ministrligiň we pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylaryna işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, 2024-nji ýylda welaýatlar boýunça oba hojalyk ekinlerini ýerleşdirmek hem-de önümleri öndürmek hakynda, gowaçanyň ýokary hasylyny ýetişdirmek hakynda, bag ekmek hakynda, pile öndürmek hakynda, şeýle hem oba hojalyk önümlerini öndürijileri ykdysady taýdan höweslendirmek maksady bilen, bugdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş bahalaryny ýokarlandyrmak hakynda Kararlaryň taslamalarynyň taýýarlanandygyny aýtdy we bu resminamalara gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer T.Atahallyýewe ýüzlenip, oba hojalyk pudagy tarapyndan oba hojalyk önümleriniň, harytlaryň hem-de çig malyň öndürilişiniň möçberini artdyrmagyň, ilaty azyk önümleri bilen doly üpjün etmek, azyk bolçulygyny döretmek, gaýtadan işleýän senagatyň çig mal bilen üpjünçiligini ýokarlandyrmak boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny belledi. Ekerançylykda we bagbançylykda ýokary hasyl berýän ekinleriň hem-de miweli baglaryň sortlaryny ýetişdirmek boýunça işleri netijeli alyp barmak möhümdir. Hormatly Prezidentimiz maldarçylyk we guşçulyk pudagyny ösdürmek üçin öňdebaryjy usullary ulanmak, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen bagly işleri dowam etdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Azyk senagatynda degişli kärhanalary döwrebaplaşdyrmak boýunça hem degişli işleri geçirmek möhümdir.

Döwlet Baştutanymyz suw serişdeleriniň tygşytly peýdalanylmagyna berk gözegçilik etmegiň, goşmaça suw gorlaryny döretmek ugrunda işleri durmuşa geçirmegiň, suw obýektleriniň ýagdaýyny seljermegiň we olary gowulandyrmak boýunça toplumlaýyn çäreleri görmegiň möhümdigini nygtady. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň özboluşly ekologik ulgamlaryny, ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamak hem-de baýlaşdyrmak babatda alnyp barylýan toplumlaýyn işlere berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow geçen ýylda Daşary işler ministrligi tarapyndan alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Öňde goýlan wezipeleri hem-de döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, hasabat döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugruny yzygiderli durmuşa geçirmek, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça degişli işler amala aşyryldy. 2023-nji ýylda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasyna, Bahreýn Patyşalygyna, Azerbaýjan Respublikasyna, Katar Döwletine, Beýik Britaniýa, Russiýa Federasiýasyna, Täjigistan Respublikasyna, Türkiýe Respublikasyna, Saud Arabystany Patyşalygyna, Wengriýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Gyrgyz Respublikasyna, Özbegistan Respublikasyna, Birleşen Arap Emirliklerine döwlet, resmi we iş saparlarynyň 18-sini amala aşyrdy.

Şeýle hem hasabat döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine, Türkiýe Respublikasyna, Germaniýa Federatiw Respublikasyna, Eýran Yslam Respublikasyna, Saud Arabystany Patyşalygyna, Täjigistan Respublikasyna, Hytaý Halk Respublikasyna, Gazagystan Respublikasyna saparlary amala aşyrandygy bellenildi. Täjigistan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň, Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň, Wengriýanyň Premýer-ministriniň ýurdumyza saparlary boldy.

Sanly ulgam arkaly dürli derejedäki duşuşyklar geçirildi. Şeýle hem Türkmenistanda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen resmi gepleşikler we duşuşyklar guraldy. 2023-nji ýylyň dowamynda 257 sany halkara resminama gol çekildi. Daşary ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmek maksady bilen, geçen ýylyň dowamynda bilelikdäki hökümetara toparlaryň nobatdaky mejlisleri, işewürlik maslahatlarydyr duşuşyklar guraldy.

Şeýle hem ýurdumyzyň daşary syýasatyny durmuşa geçirmek bilen bagly teklipleri ýerine ýetirmek meseleleri boýunça hasabat berildi. Şol teklipler Daşary işler ministrligi tarapyndan Ministrler Kabinetiniň 2023-nji ýylda geçirilen mejlislerinde hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Bitaraplyk we parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasatynyň dünýä döwletleri we halkara guramalar bilen deňhukukly, özara bähbitli hyzmatdaşlygy ähli ugurlar boýunça ösdürmäge gönükdirilendigini belledi. Ýurdumyz halkara bileleşigiň agzasy hökmünde hem-de öz Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna daýanmak bilen, dünýä giňişliginde parahatçylygy, howpsuzlygy üpjün etmäge, häzirki zamanyň wehimleriniň we howplarynyň öňüni almaga, olaryň täsirini peseltmäge gönükdirilen işleri üstünlikli dowam etdirýär.

Ýurdumyz dünýä we sebit döwletleri bilen syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer, ylym-bilim ulgamlarynda gatnaşyklary ösdürmek boýunça netijeli hyzmatdaşlygy alyp barýar. Türkmenistan energetika we energiýa howpsuzlygy, durnukly ulag ulgamy, ekologiýany, daşky gurşawy goramak, suw serişdeleri, azyk howpsuzlygy ýaly ugurlar boýunça dünýä döwletleri, halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Şunuň bilen birlikde, ýurdumyza daşary ýurt maýa goýumlaryny, dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalaryny we innowasion çözgütlerini çekmäge ýardam bermek maksady bilen, halkara hyzmatdaşlyk dowam etdirilýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Soňra hormatly Prezidentimiz «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda köp sanly myhmanlaryň gatnaşmagynda birnäçe iri halkara çäreleriň geçirilmeginiň meýilleşdirilýändigine ünsi çekdi. Akyldar şahyrymyzyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasy geçiriler. Bu seýilgäh toplumynda daşary ýurtly ýazyjy-şahyrlaryň heýkelleri hem oturdylar. Munuň özi Magtymguly Pyragynyň arzuwlan berkarar döwletinde dost-doganlygyň dabaralanýandygynyň aýdyň nyşanyna öwrüler diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, daşary işler ministrine göz öňünde tutulan halkara çärelere gowy taýýarlyk görmek we olaryň ýokary derejede geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa 2023-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri barada maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe Mejlisiň maslahatlarynyň 5-si geçirilip, olarda Türkmenistanyň Kanunlarynyň 49-sy we Mejlisiň kararlarynyň 52-si kabul edildi. Häzirki wagtda täze kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça işler dowam edýär. Döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň çäklerinde geçen ýylda dürli döwletleriň parlamentleriniň, diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalaryň wekilleri bilen duşuşyklar geçirildi, şol sanda daşary ýurtlaryň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçilerinden ynanç hatlary kabul edildi. Halkara tejribäni öwrenmek maksady bilen, Mejlisiň wekilleriniň daşary ýurtlara iş saparlary guraldy.

Mejlisiň deputatlary we hünärmenleri kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek hem-de döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça ýurdumyzyň degişli döwlet edaralarynyň BMG-niň düzüm birlikleri, abraýly halkara guramalar bilen bilelikde guran okuw maslahatlaryna gatnaşdylar. Deputatlar Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatyny, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän oňyn özgertmeleriň, döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň syýasy-jemgyýetçilik ähmiýetini wagyz-nesihat etmek boýunça düşündiriş işlerini geçirýärler.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň hukuk binýadyny berkitmek babatda degişli işleriň alnyp barylýandygyny belledi. 2023-nji ýylda döwletimiziň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça işlenip taýýarlanan Türkmenistanyň Kanunlarynyň 49-sy kabul edildi. Şeýle hem birnäçe kanunlara üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi. Kabul edilen kanunlar Garaşsyz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün eder.

Şeýle hem Mejlisiň Başlygy Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň kabul eden Kararyna laýyklykda geçirilýän toplumlaýyn işler barada maglumat berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny döretmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow häzirki wagtda ýurdumyzda we onuň çäklerinden daşarda şahyryň gymmatly edebi mirasyny öwrenmek hem-de dünýä jemgyýetçiligine ýetirmek maksady bilen toplumlaýyn işleriň alnyp barylýandygyny belläp, hödürlenen Kanuna gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, häzirki döwürde Magtymguly Pyragynyň baý edebi mirasyny öwrenmek, dünýä jemgyýetçiligine wagyz etmek boýunça uly işleriň alnyp barylýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda bu işleri mynasyp dowam etdirmek maksady bilen, «Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny döretmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna gol çekdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, geçen ýylyň başynda welaýatlarda ähli görkezijiler boýunça iň ýokary netijeleri gazanan etraby we etrap hukukly şäheri kesgitlemek maksady bilen bäsleşigiň yglan edilendigini belledi. Ýakynda ýurdumyzyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ýolbaşçylygynda ýörite topar bu bäsleşigiň jemlerini jemledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz hasabat bermek üçin Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygy A.Durdyýewa söz berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň degişli Buýrugyna laýyklykda, bu topar tarapyndan tassyklanan tertipde degişli işler alnyp baryldy. Onuň netijeleri boýunça “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” şygary astynda geçen 2023-nji ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby kesgitlenildi. Bäsleşigiň netijeleri boýunça durmuş, ykdysady we medeni görkezijiler babatda iň gowy netijeleri gazanan Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etraby onuň ýeňijisi diýlip kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz maglumaty diňläp, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyny 2023-nji ýylyň jemleri boýunça geçirilen bäsleşikde ýeňiji bolan etrap diýip yglan etmek we bu etrabyň häkimligini 1 million amerikan dollary möçberinde pul baýragy bilen sylaglamak hakynda, şeýle hem 2024-nji ýylda etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň arasynda täze bäsleşigi yglan etmek hakynda Buýruklara gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda döwlet Baştutanymyz ýygnananlara ýüzlenip, geçen ýylyň netijelerini häsiýetlendirdi we şu ýylda döwletimiziň öňünde durýan möhüm wezipeleri kesgitledi.

Halkymyzyň tutanýerli zähmeti netijesinde, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly bolan 2023-nji ýylda uly üstünlikleri gazandyk, bellän meýilnamalarymyzy ýerine ýetirdik diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow kanagatlanma bilen aýtdy.

Nygtalyşy ýaly, döwrebap kanunlary taýýarlamak hem-de durmuşa ornaşdyrmak boýunça işler dowam etdirildi.

Ykdysadyýetimiziň ýokary ösüş depginini saklap galdyk. Jemi içerki önümiň ösüşi 6,3 göterim, şol sanda senagatda 4,3 göterim, söwdada 12,8 göterim, oba hojalygynda bolsa 4,4 göterim boldy. Maýa goýumlar 7,5 göterim artdy diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Hasabat döwründe jemi 12 müň 274 sany täze iş orny döredildi. Ýurdumyzda öndürilen önümleriň eksport edilen möçberi 11,4 milliard amerikan dollaryna barabar boldy. Geçen ýyl maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna 78 sany önümçilik we medeni-durmuş maksatly desga, umumy meýdany 1 million 897 müň inedördül metre deň bolan ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berildi. Maşgalalaryň müňlerçesi jaý toýuny toýladylar.

Geçen ýyl biz Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen ýurdumyzyň taryhynda gurlan ilkinji «akylly» şäheri — Arkadag şäherini dabaraly ýagdaýda açdyk diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Bellenilişi ýaly, Mary — Ahal ugry boýunça ýokary woltly asma elektrik geçirijisi, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda iki sany gaz turbina desgasy, şeýle hem dürli ugurly onlarça täze kärhanalar dabaraly açylyp ulanmaga berildi. Daýhanlarymyz ekinlerden bol hasyl alyp, ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny üpjün etdiler.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti kabul edildi, zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberi ýene-de artdyryldy.

Paýtagtymyz Aşgabatda ýokary derejede geçirilen, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyna bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahat we sergi ýaşlaryň durmuşynda ýatdan çykmajak waka boldy.

Bitarap döwletimiziň halkara giňişlikdäki abraýy has-da ýokarlanýar. Biz Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygymyzy yzygiderli ösdürýäris. Geçen ýyl Türkmenistanyň başlangyjy esasynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan birnäçe Kararnamalar biragyzdan kabul edildi. Munuň özi Bitarap döwletimiziň öňe sürýän umumadamzat ähmiýetli başlangyçlarynyň halkara giňişlikde uly goldaw tapýandygynyň aýdyň subutnamasydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady.

Bitarap Türkmenistan beýleki iri halkara we sebit guramalary bilen hem netijeli hyzmatdaşlygy alyp barýar, ýurdumyz dünýä döwletleri, halkara guramalar bilen dürli görnüşdäki gatnaşyklary yzygiderli giňeldýär diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Bellenilişi ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzyň parlament diplomatiýasy aýratyn işjeňlige eýe boldy.

Biz her ýyly belli bir şygar boýunça geçirýäris. Şu ýyly «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýip yglan etdik. Bu şygar uly many-mazmuna eýe bolup, watançylygymyzy ýokarlandyrmaga, ýaşlarymyzy terbiýelemäge, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine gönükdirilen işleri amala aşyrmaga ruhlandyrýar. Munuň özi biziň üstümize uly jogapkärçiligi ýükleýär. Şunuň bilen baglylykda, bu şygary iş ýüzünde amala aşyrmak üçin tutanýerli zähmet çekmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň ileri tutulýan wezipelerine geçip, «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyna» laýyklykda, umumy meýdany 430 müň inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlaryny, 5360 orunlyk umumybilim edaralaryny, 1200 orunlyk mekdebe çenli çagalar edaralaryny gurup ulanmaga bermegiň meýilleşdirilýändigini belledi. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak üçin bu Maksatnamany durmuşa geçirmegiň çäklerinde welaýatlarda we paýtagtymyzda ençeme desgalaryň we binalaryň gurluşygyna badalga berler, şeýle hem birnäçe desgalaryň gurluşygyny tamamlamak göz öňünde tutulýar.

Şu ýyl Aşgabat şäherinde bir gije-gündizde 150 müň kub metr agyz suwuny arassalaýjy desga, «Dokmaçylar» medeni merkezi, Magtymguly Pyragynyň täze ýadygärligi we medeni-seýilgäh toplumy, “Parahat — 7” ýaşaýyş toplumynda 13 sany döwrebap ýaşaýyş jaýy, Halkara sagaldyş-dikeldiş hem-de Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki merkezleri, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda sement zawodynyň ikinji tapgyry, Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy, Kaka etrabynyň Gowşut geňeşliklerinde täze, döwrebap obalar, Balkan welaýatynda Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän awtomobil köprüsi, Jebel şäherçesinde Halkara howa menzili toplumy, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda sement zawodynyň ikinji tapgyry, Mary şäherinde Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň täze edara binasy gurlup ulanmaga tabşyrylar. Şeýle hem Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary bölegi işe giriziler. Ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen, awtomobil ýollarynyň, aragatnaşyk, suw, gaz we elektrik üpjünçilik ulgamlarynyň, suw, lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygyna ep-esli serişde goýberiler diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Nygtalyşy ýaly, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Garaşsyz ýurdumyzda Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy hem-de Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli birnäçe halkara çäreler geçiriler. Bellenilişi ýaly, nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň şahsyýetini, onuň baý mazmunly goşgularyny dünýä ýaýmakda professor-mugallymlaryň, edebiýatçylaryň, döredijilik işgärleriniň hyzmaty örän uludyr. Bu işe daşary ýurtly raýatlar hem öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtly döredijilik işgärlerini täze döredilen ýubileý medaly hem-de Magtymguly adyndaky halkara baýrak bilen sylaglamak boýunça degişli teklipleri taýýarlamagyň möhümdigini belledi. Şunuň bilen bir hatarda, ýylymyzyň aýratyn möhüm wakalary bolan bu şanly seneleri geçirmäge ýokary derejede taýýarlyk görmek barada tabşyryklar berildi.

Döwlet Baştutanymyz sözüni jemläp, şu ýyl üçin kabul edilen maksatnamanyň örän köp işleri öz içine alýandygyny belledi. “Ata Watanymyzy mundan beýläk-de has-da gülledip ösdürmek biziň baş maksadymyzdyr” diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady we halkymyz bilen bilelikde tutanýerli zähmet çekip, 2024-nji ýylda bellenen sepgitlere, maksatlara ýetiljekdigine berk ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de belent sepgitlere ýetmegi ugrunda alyp barýan jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов провёл расширенное заседание Кабинета Министров, на котором были подведены итоги работ отраслей экономики за 2023 год, заслушаны отчёты вице-премьеров, ряда руководителей министерств, хякимов велаятов. На повестку дня также вынесены перспективные задачи социально-экономического развития нашего государства на текущий год и кадровые вопросы.

На заседание были приглашены руководители Меджлиса, администраций регионов, городов Ашхабад и Аркадаг, высших учебных заведений, средств массовой информации, члены Государственного совета безопасности и др.

Огласив повестку дня, глава Туркменистана предоставил слово заместителю Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадову, отчитавшемуся о макроэкономических показателях, достигнутых в стране за 2023 год.

Как сообщалось, в результате предпринятых комплексных мер в истекшем году был обеспечен стабильный рост ВВП, который составил 6,3 процента. В промышленном комплексе этот показатель увеличился на 4,3 процента, строительстве – на 2 процента, транспортно-коммуникационном секторе – на 8,4 процента, торговле – на 12,8 процента, сельском хозяйстве – на 4,4 процента, в сфере услуг – на 5,1 процента.

В сопоставлении с 2022 годом, в 2023 году в целом выпуск продукции вырос на 7,8 процента. В отраслях экономики достигнуты позитивные производственные показатели.

Объём розничной торговли по сравнению с 2022 годом в прошлом году стал больше на 10,9 процента.

Размеры заработной платы по крупным и средним предприятиям страны в сопоставлении c 2022 годом выше на 9,9 процента. В рассматриваемый период заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии профинансированы своевременно и полностью.

В 2023 году план по освоению капвложений за счёт всех источников финансирования выполнен в полном объёме и по сравнению с 2022 годом увеличился на 7,5 процента.

Прозвучал также отчёт о ходе выполнения Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны на 2022–2028 годы.

В продолжение заседания вице-премьер доложил о подготовке проекта Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году.

Данный документ разработан совместно с министерствами, отраслевыми ведомствами, хякимликами велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг, в соответствии с первоочередными задачами, определёнными в семилетней Президентской программе и Госбюджете на текущий год.

В Программе намечены ожидаемые в нынешнем году макроэкономические показатели, производственные планы по всем отраслям. Вместе с тем конкретизированы предстоящие к выполнению работы, индикаторы социально-экономического развития и объёмы инвестиций по велаятам, городам Ашхабад и Аркадаг. Также предусмотрены практические шаги для последовательного увеличения доходов населения и дальнейшего улучшения социально-бытовых условий жизни туркменистанцев.

Выступивший затем министр финансов и экономики С.Джораев отчитался о выполнении Государственного бюджета, освоенных капвложениях и реализации Национальной сельской программы за истекший год.

Как было доложено, по состоянию на 1 января 2024 года исполнение доходной части главного финансового плана составило 109,4 процента, а расходной – 99,8 процента.

За обозначенный период доходная часть по местным бюджетам выполнена на уровне 104,1 процента, а расходная – на 99,9 процента.

Также сообщалось, что в 2023 году проведено 100 заседаний балансовых комиссий, в том числе региональных – 80, в ходе которых были рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности министерств и отраслевых ведомств, их подотчётных учреждений и предприятий.

Объём инвестиций, направленных на развитие национальной экономики в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 7,5 процента, что в соотношении к ВВП составило 18,3 процента. Из общего объёма освоенных капвложений 49,1 процента были отпущены для объектов производственного назначения, а 50,9 процента – для зданий социальной сферы.

Также прозвучала информация о выполнении Национальной сельской программы.

Выступивший затем председатель Центрального банка Т.Мяликов доложил об итогах работы за 2023 год, предпринятых практических шагах по совершенствованию деятельности подотчётных структур.

Были озвучены объёмы выданных банками кредитов, в том числе для развития национальной экономики, негосударственному сектору, малому и среднему бизнесу, частным сельхозпроизводителям, а также гражданам страны для приобретения недвижимого имущества.

Председатель Государственного комитета по статистике Д.Аманмухаммедов отчитался о выполнении министерствами и отраслевыми ведомствами планов за прошлый год.

Как сообщалось, по итогам 2023 года в промышленном секторе отмечен устойчивый рост. В частности, добыча природного газа составила 80 618,7 миллиона кубометров, нефти – 8 миллионов 316,7 тысячи тонн. В сопоставлении с 2022 годом, производство нефтяного битума выше на 30,1 процента, сжиженного газа – на 1,1 процента, керосина – на 0,6 процента, листового стекла – на 15,6 процента, цемента – на 0,8 процента, шёлка-сырца – на 17,1 процента, швейных и трикотажных изделий – на 8,9 процента, колбасной продукции – на 7,7 процента, молочных продуктов – на 1,7 процента, консервированных фруктов и овощей – на 5,5 процента, сливочного масла – на 6,8 процента.

Позитивные индикаторы обеспечены в транспортно-коммуникационном секторе, что подтверждено увеличением объёмов грузоперевозок на 3,8 процента, а пассажироперевозок – на 16,1 процента. Объём оказания услуг связи вырос на 11,5 процента.

В агропромышленном комплексе по сравнению с 2022 годом повысилось производство овощной продукции на 9,4 процента, бахчевых – на 4 процента, ягод и фруктов – на 1,1 процента, картофеля – на 5,5 процента, мяса – на 0,8 процента.

Хорошие показатели в истекшем году отмечены в негосударственном секторе экономики.

Руководитель Госкомитета также доложил о реализованных мерах по приведению форм статистической отчётности и методов сбора данных в соответствие реалиям времени и требованиям международных стандартов.

Заслушав отчёты, глава государства акцентировал внимание членов Кабинета Министров на приоритетных задачах, определённых в проекте Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году, разработанной с целью успешного претворения в жизнь Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны на 2022–2028 годы.

Как отмечалось, в соответствии с документом в текущем году планируется: сохранить рост ВВП на уровне 6,3 процента; стабильно развивать отрасли национальной экономики и регионы; добиться задействования на полную мощность производственных комплексов; создать около 3000 рабочих мест за счёт строительства новых предприятий. Наряду с этим предусматривается увеличить объёмы внешнеторгового оборота до 20,7 миллиарда американских долларов, развивать малое и среднее предпринимательство, долю частного сектора в структуре ВВП (не включая топливно-энергетический комплекс) повысить до 71,4 процента, а также доходы населения за счёт роста на 10 процентов размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий и стипендий студентов, улучшить социально-бытовой уровень жизни граждан.

Кроме того, в 2024 году в экономику страны за счёт всех источников финансирования намечено направить инвестиции в объёме 38,5 миллиарда манатов, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

В продолжение заседания было подписано Постановление об утверждении данной Программы.

Затем, обращаясь к вице-премьеру Х.Гелдимырадову, глава Туркменистана распорядился и впредь осуществлять эффективную деятельность по структурному реформированию и диверсификации национальной экономики, повышению её конкурентоспособности и инновационному развитию, а также по увеличению доли частного сектора.

Государственный бюджет является главным финансовым инструментом, отметил Президент Сердар Бердымухамедов, сделав акцент на важности принятия мер для роста доходов Госбюджета, а также обеспечения контроля за целевым использованием и освоением его расходной части.

В продолжение подчёркивалась значимая роль банковской сферы в социально-экономическом развитии страны. В данном контексте было дано указание продолжить работу по финансированию проектов, связанных с реализацией государственных программ для устойчивого роста экономики, а также по выдаче кредитных средств для проектов развития частных предприятий и предпринимательского производства, льготных кредитов для улучшения социальных условий жизни населения.

Особый акцент был сделан на необходимости принятия мер для сохранения стабильности банковской системы, предотвращения влияния внешнеэкономических факторов на экономику страны. В числе первоочередных задач глава Туркменистана также назвал оказание финансовой поддержки развитию экономики, поддержание устойчивого курса национальной валюты, предоставление в соответствии реалиям времени банковских услуг, а также эффективное использование привлекаемых средств.

Выступивший затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов отчитался об итогах работы, проведённой в курируемых отраслях за 2023 год, о достигнутых технико-экономических показателях по добыче нефти и газового конденсата, производству полипропилена.

За рассматриваемый период нефтеперерабатывающими заводами Госконцерна «Türkmennebit» план по переработке нефти выполнен на уровне 100,6 процента, производству бензина – на 102 процента, дизельного топлива – на 102,2 процента, нефтяного битума – на 199 процентов, смазочных масел – на 105,8 процента, сжиженного газа – на 115,7 процента.

Как было доложено, выполнение плана по добыче природного и попутного газа составило 106,9 процента, по экспорту «голубого топлива» –112,6 процента.

Отметив, что нефтегазовый сектор выступает в числе ключевых отраслей национальной экономики, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру и в дальнейшем обеспечивать надёжное снабжение природным газом внутренних и зарубежных потребителей. Вместе с тем акцент был сделан на необходимости поэтапного промышленного освоения газового месторождения «Galkynyş», привлечения иностранных компаний к разведке и разработке шельфа Каспийского моря. Глава государства также распорядился держать в центре внимания строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

В ряду актуальных задач были определены: проведение соответствующей работы на уже действующих месторождениях для увеличения объёмов добычи нефти; повышение производственных мощностей Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейидинского нефтеперерабатывающего завода с созданием новых высокотехнологичных производств.

В продолжение Президент Сердар Бердымухамедов поручил на должном уровне осуществлять разведку и поиск перспективных залежей углеводородных ресурсов. Наряду с этим отмечалась важность ускорения темпов геологических изысканий по поиску залежей полезных твёрдых ископаемых, строительных материалов и подземных вод.

Особое внимание необходимо уделять систематическому повышению квалификации специалистов отрасли, внедрению цифровых технологий, а также вопросам, связанным со снижением негативного влияния нефтегазовой сферы на окружающую среду и здоровье человека, сказал глава Туркменистана, адресовав вице-премьеру ряд указаний.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов отчитался о работе, проделанной строительно-промышленным и электроэнергетическим комплексами, Государственным концерном «Türkmenhimiýa», Государственным агентством по управлению строительством автомобильных дорог и хякимликом города Ашхабад за 2023 год.

Так, за рассматриваемый период Министерством строительства и архитектуры план по осуществлённым работам выполнен на 112,5 процента.

По Министерству промышленности и строительного производства план по выпуску продукции и проделанным работам за прошлый год выполнен на 110 процентов.

За этот же отрезок времени Министерство энергетики выполнило план по производству продукции и осуществлённым работам на 113,3 процента. Темп роста производства электроэнергии составил 101,9 процента.

За минувший год Государственным концерном «Türkmenhimiýa» произведено продукции и выполнено работ на сумму 2 миллиарда 300 миллионов манатов.

Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог выполнило план на 101,1 процента, хякимлик города Ашхабад – на 119,8 процента.

В 2023 году были введены в эксплуатацию десятки зданий и сооружений производственного и социального назначения. В их числе – 1-я очередь города Аркадаг, новый комплекс зданий Академии государственной службы при Президенте Туркменистана, здание Научно-исследовательского института сейсмостойкого строительства, десять 9-этажных домов в жилом массиве Парахат-7 и одиннадцать 4-этажных домов в Бюзмейинском этрапе, современные сёла в генгешликах Овадандепе и Копетдаг Геоктепинского этрапа. В целом по стране построено 22 средние школы и 16 детских садов.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов обратился к участникам заседания и объявил о своём решении освободить Г.Орунова от должности министра строительства и архитектуры в связи с переходом на другую работу.

Руководителем Министерства строительства и архитектуры глава государства назначил А.Гелдиева, освободив его от должности заместителя министра.

Пожелав ему успехов на новой должности, Президент Туркменистана подписал соответствующие документы.

В связи с переходом на другую работу С.Селимов был освобождён от должности хякима Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад. Новым хякимом данного столичного этрапа назначен Р.Ишанов.

Также А.Арамов был освобождён от должности хякима Бюзмейинского этрапа города Ашхабад, как не справившийся с возложенными на него обязанностями.

Подписав соответствующие документы, глава Туркменистана акцентировал внимание на перспективных направлениях предстоящей работы.

Как подчёркивалось, в соответствии с энергетической политикой страны следует и впредь вести работу по увеличению производства электроэнергии и строительству новых электростанций, улучшению технического состояния распределительных подстанций, формированию единой кольцевой энергосети для надёжного обеспечения электроэнергией отечественных и зарубежных потребителей.

Наряду с этим было дано указание осуществлять эффективную деятельность по переходу к комбинированному управлению газотурбинных объектов государственных электростанций, расположенных в Ахалском, Балканском, Дашогузском и Лебапском велаятах. Также отмечалась важность дальнейшего развития «зелёной» электроэнергетики, строительства солнечных электростанций.

В целях укрепления производственной базы промышленности строительных материалов, глава государства распорядился принять комплексные меры для увеличения перечня продукции, выпускаемой действующими предприятиями, и возводить новые производства.

Одним из ключевых секторов экономики является химическая индустрия, отметил Президент Сердар Бердымухамедов, подчеркнув необходимость вывода на проектную мощность профильных предприятий, модернизации и увеличения их потенциала, создания современных производств.

Строительная отрасль также выступает в числе основных, сказал глава государства, поручив в текущем году продолжить возведение объектов промышленного, социального и культурного назначения, а также новых комфортабельных жилых домов.

В целях успешного претворения в жизнь задач, стоящих перед сферой автодорожного строительства, Президент Сердар Бердымухамедов дал указание и впредь укреплять материально-техническую базу данной сферы для строительства новых и реконструкции уже действующих автомагистралей, приведению их в соответствие мировым стандартам.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил о результатах работы министерств и ведомств торгового и текстильного комплексов, а также предпринимательского сектора за 2023 год.

По Министерству торговли и внешнеэкономических связей в сопоставлении с 2022 годом рост объёма товарооборота составил 101,8 процента, производства продукции – 102,9 процента.

В 2023 году объём продукции, выпущенной предприятиями Министерства текстильной промышленности, в том числе тканей, равен 107,2 процента, швейных и трикотажных изделий – 104,2 процента, кожаных изделий – 100 процентов.

План по производству ковровой продукции по Государственному объединению «Türkmenhaly» выполнен на уровне 104 процентов.

Государственной товарно-сырьевой биржей за прошлый год проведено 300 торгов, на которых зарегистрировано 30 тысяч 630 договоров.

Темп роста по работам, осуществлённым Торгово-промышленной палатой, за отчётный период составил 104,7 процента. Проведено 28 выставок и 87 конференций.

По Союзу промышленников и предпринимателей рост объёмов производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции за 2023 год достиг 111,7 процента, промышленных товаров – 106,7 процента.

Резюмируя отчёт, Президент Туркменистана указал на необходимость принятия комплексных мер по повышению мощностей, модернизации текстильной индустрии, реализации новых видов текстильной продукции на внутреннем рынке и её экспорту.

В числе первоочередных задач были определены дальнейшее развитие ручного ковроделия, увеличение ассортимента производимых ковровых изделий, а также работа по возрождению древних изысканных туркменских гёлей.

Вместе с тем глава государства указал, что следует обеспечить доступность цен на внутренних рынках на товары народного потребления, широкое освещение осуществляемых в стране социально-экономических преобразований, привлечение инвестиций в отрасли национальной экономики.

Как отмечалось, в Туркменистане особое внимание уделяется развитию частного сегмента. Сегодня представителями негосударственного сектора производятся импортозамещающие и экспортно-ориентированные товары, констатировал Президент Сердар Бердымухамедов, подчеркнув, что дальнейший стабильный рост национальной экономики зависит от активизации работы этой сферы. В данном контексте было дано указание и далее расширять деятельность частного сектора во всех отраслях.

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев доложил об итогах деятельности учреждений курируемой сферы за 2023 год.

За отчётный период темп роста по выполнению работ и оказанию услуг в целом по комплексу составил 121 процент.

В прошлом году темп роста грузоперевозок посредством автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта достиг 103,5 процента, а по пассажироперевозкам – 105,7 процента.

Темп роста по оказанию услуг за обозначенный период по агентству «Türkmendemirýollary» составил 106,4 процента, агентству «Türkmenawtoulaglary» – 118 процентов, агентству «Türkmenhowaýollary» – 192,2 процента, агентству «Türkmendeňizderýaýollary» – 106,1 процента, агентству «Türkmenaragatnaşyk» – 111,5 процента.

Прозвучала также информация о ходе реализации «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы».

Отдельной темой отчёта стали итоги прошедших заседаний совместных рабочих комиссий по вопросам развития транспортно-логистического сотрудничества с зарубежными странами, а также инвестирование в строительство в различных уголках страны объектов производственного и социального назначения для транспортно-коммуникационного комплекса.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов заострил внимание на первоочередных задачах по дальнейшему развитию отрасли. В данном контексте отмечалась важность расширения маршрутов транзитных коридоров, повышения объёмов и качества пассажиро- и грузоперевозок, увеличения всех видов услуг в области транспорта и связи.

Следует и впредь осуществлять модернизацию железнодорожной системы страны, в частности, укреплять её материально-техническую базу для повышения пропускной способности.

Особый акцент был сделан на необходимости систематического пополнения парка автотранспортных предприятий современными автобусами, такси и грузовыми автомобилями различных типов, а также расширения спектра оказываемых населению услуг.

Нужно и впредь осуществлять практические шаги по реконструкции действующих и строительству новых воздушных гаваней страны, а также продолжить работу по открытию международных авиарейсов по новым экономически более выгодным направлениям, расширению маршрутов грузоперевозок, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Глава государства поручил полностью задействовать потенциал Международного морского порта Туркменбаши, судостроительного и судоремонтного завода «Balkan».

Руководителю Агентства было дано указание также относительно модернизации в соответствии с требованиями современности коммуникационной сферы.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова отчиталась об итогах деятельности учреждений сферы культуры за прошлый год.

За рассматриваемый период по случаю знаменательных дат национального календаря, открытия объектов социально-культурного назначения, города Аркадаг и в честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги были организованы различные мероприятия.

Как сообщалось, в 2023 году состоялись: международная конференция «Основные направления и возможности развития туризма в Туркменистане»; Международный театрально-фольклорный фестиваль «Аваза–2023»; кинофестиваль «Arkadagyň säheri»; концерт-фестиваль Молодёжного симфонического оркестра; Международный театральный фестиваль «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty»; международный медиа-форум; Венский бал, различные концерты и творческие конкурсы. В обозначенный период прошли презентации нового произведения Героя-Аркадага «Ömrümiň manysynyň dowamaty», книги «Arkadag şäheri – geljegiň şäheri», а также книги Президента Сердара Бердымухамедова «Ýaşlar – Watanyň daýanjy».

Вместе с тем в истекшем году были утверждены порядок и условия присвоения художественно-самодеятельным коллективам звания «Halk», План мероприятий по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году, принята новая редакция Закона Туркменистана «Об охране объектов национального историко-культурного наследия».

В 2023 году в городе Ашхабад состоялась очередная Неделя культуры и Неделя культуры тюркских государств. В ряде зарубежных государств были организованы Дни культуры Туркменистана и форумы в честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги. В нашей стране прошли Дни культуры Татарстана и Турции.

Совместно с Министерством иностранных дел проведена работа по включению в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО многосторонних и национальных номинаций.

Также прозвучал отчёт об итогах деятельности Туркменской государственной издательской службы, Государственного информационного агентства, Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Объединения «Туркменфильм» имени Огузхана, театров, библиотек, Национального управления по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры.

В обозначенный период на страницах печати, телерадиоканалах, интернет-сайтах освещались достижения страны и осуществляемые преобразования. Велась соответствующая работа по решению задач, вытекающих из госпрограмм и Концепции развития цифровой экономики.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов освободил А.Худайбердиева от должности председателя Туркменской государственной издательской службы в связи с выходом на пенсию.

Руководителем Службы глава государства назначил М.Чарыева, освободив его от должности заместителя председателя ТГИС.

Подписав соответствующие документы, Президент Туркменистана обратился к вице-премьеру М.Маммедовой и распорядился в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» ускорить подготовку к проведению на высоком уровне мероприятий, приуроченных 300-летию со дня рождения великого философа, поэта Махтумкули, а также к торжествам по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

Отдельные указания касались осуществления комплексной работы по дальнейшему развитию туркменской культуры, искусства, литературы, фундаментальному научному изучению и популяризации в мире исконного культурного наследия, славной истории туркменского народа.

В ряду актуальных задач глава государства определил подготовку теле-радиопередач, предназначенных для интеллектуального развития подрастающего поколения. В театрах – постановку спектаклей, воспевающих национальное наследие, историю, культуру и искусство.

Вице-премьеру также было поручено эффективно использовать производственный потенциал Туркменской государственной издательской службы.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов доложил об итогах работы, проделанной в курируемых сферах в 2023 году.

В отчётный период были продолжены реформы, направленные на воспитание образованного, высокоинтеллектуального поколения, модернизацию образовательной деятельности.

Учащаяся и студенческая молодёжь, приняв активное участие в международных состязаниях, завоевали 826 медалей. Различные конкурсы, научно-практические конференции, олимпиады подняли авторитет нашей страны на новые высоты.

В городах Ашхабад и Аркадаг в торжественной обстановке были открыты новые учреждения образования. Заложен фундамент двух высших учебных заведений, а также дополнительного нового учебного корпуса и общежития Государственного энергетического института Туркменистана в городе Мары. По всей стране ведены в строй десятки детских садов и средних школ.

В двух старейших вузах открыты кафедры ЮНЕСКО, в трёх высших профессиональных учебных учреждениях – клубы ЮНЕСКО, а 6 средних школ включены в сеть Ассоциированных школ этой организации. Высшим учебным заведениям вручены сертификаты, подтверждающие вхождение в международный рейтинг.

В прошлом году были продолжены работы по повышению эффективности научных исследований, на основе местных ресурсов разработаны инновационные технологии для внедрения в производство.

Одобрено 3057 учебников и методических пособий, получены свидетельства и патенты на изобретения. Защищены докторские и кандидатские диссертации, значительно укреплена база научных кадров страны.

В соответствии с Постановлениями главы государства организованно проведены международные научные конференции, церемония награждения победителей конкурса научных работ среди молодёжи, в стране и за рубежом – мероприятия, посвящённые 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

Отчитываясь о предпринятых мерах по совершенствованию национальной системы здравоохранения, вице-премьер сообщил, что в 2023 году в практическую медицину внедрялись передовые методы профилактики и лечения различных заболеваний.

В соответствии с Постановлениями Президента страны, в столице дан старт возведению трёх новых медицинских центров, а также строительству комплекса зданий лечебного центра в санатории «Арчман». В результате содействия Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова проведены операции и лечение больных детей. Вручение международных документов стало признанием успешной реализации реформ, проводимых в сфере здравоохранения.

В отчётный период продолжена работа по развитию физкультуры, спорта, олимпийского движения, подготовки профессиональных спортсменов. Чемпионат мира по курашу, прошедший на высоком уровне, вписал в историю туркменского спорта новую славную страницу. Отечественными спортсменами завоевано всего 812 медалей.

На основе подписанных документов была ещё более усовершенствована материально-техническая база подведомственных министерств и отраслевых ведомств.

В минувшем году на высоком уровне проведены международная научно-практическая конференция и выставка, посвящённая итогам года «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром». Молодые туркменистанцы, внесшие достойный вклад в развитие Отчизны, были награждены государственными наградами.

Широко разъяснялась и пропагандировалась проводимая под руководством Президента Сердара Бердымухамедова внутренняя и внешняя политика Туркменистана. Активизировалось международное сотрудничество, подписан 51 международный документ.

Заслушав отчёт, глава государства освободил Г.Атаеву от должности министра образования в связи с переходом на другую работу.

Руководителем Министерства образования Президент Сердар Бердымухамедов назначил Б.Ораздурдыеву, освободив её от должности ректора Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

В продолжение заседания А.Германов был освобождён от должности министра здравоохранения и медицинской промышленности в связи с переходом на другую работу.

Руководителем Министерства был назначен М.Маммедов, ранее занимавший должность замминистра.

Пожелав успехов новым руководителям министерств, глава Туркменистана подписал соответствующие документы.

Говоря о перспективных задачах, стоящих перед курируемыми вице-премьером сферами, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился усовершенствовать деятельность образовательных учреждений для получения детьми современного образования и воспитания, раскрытия и развития у юного поколения талантов, способностей и наклонностей. Вместе с тем отмечалась важность обновления учебных планов, программ и учебников в соответствии с международным опытом, повышения квалификации преподавателей средних и высших учебных школ, укрепления материально-технической базы данной сферы.

Особый акцент был сделан на необходимости и впредь проводить научно-исследовательскую работу с целью превращения нашей Отчизны в прогрессивно развивающееся на научной основе государство. В данном контексте нужно расширять международное сотрудничество.

Затронув тему здравоохранения, глава Туркменистана распорядился продолжить работу по охране здоровья человека – высшей ценности государства и общества. Также подчёркивалась важность принятия мер для укрепления здоровья населения, профилактики и искоренения заболеваний, развития отечественной фармацевтической промышленности.

Следует осуществлять комплексную деятельность по развитию спорта, повышению роли массовой физкультуры, достойному представлению Туркменистана на мировой спортивной арене, отметил Президент Сердар Бердымухамедов, адресовав вице-премьеру ряд поручений.

Далее с отчётами выступили руководители администраций регионов.

Первому слово было предоставлено хякиму Ахалского велаята Р.Ходжагулыеву, доложившему о проделанной работе в 2023 году.

Отчитываясь об исполнении плановых обязательств, хяким сообщил, что в рамках реализации Национальной сельской программы полностью освоены инвестиции.

В 2023 году в велаяте завершено строительство 8 крупных объектов производственного и социально-культурного назначения, новых современных сёл в генгешликах Овадандепе и Копетдаг Геоктепинского этрапа, а также воздушная линия электропередачи 

Ахал–Мары.

В настоящее время в регионе продолжается сезонная сельскохозяйственная кампания, в частности, ведётся уход за пшеничными полями и подготовка к весеннему севу хлопчатника и овощебахчевых культур.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана назначил С.Чопанова хякимом Бахерденского этрапа Ахалского велаята, освободив его от должности заместителя хякима этрапа Ак бугдай.

Далее о проделанной в 2023 году работе выступил хяким Балканского велаята Х.Ашырмырадов.

В 2023 году в велаяте сдано в эксплуатацию 4 объекта различного назначения.

Наряду с этим сообщалось о ведущихся в настоящее время сезонных сельскохозяйственных работах по уходу за пшеницей и подготовке к севу хлопчатника, посадке весеннего картофеля и других овощебахчевых культур.

Резюмируя отчёт, глава государства освободил Н.Гылыджова от должности хякима Берекетского этрапа Балканского велаята, как не справившегося с возложенными на него обязанностями.

Президент Туркменистана назначил А.Овезова хякимом Берекетского этрапа, освободив его от должности заместителя хякима данного этрапа.

Также К.Куренов был освобождён от должности хякима этрапа Туркменбаши, как не справившийся с возложенными на него обязанностями. На эту должность назначен М.Мергенов.

Далее хяким Дашогузского велаята С.Солтанмырадов доложил об итогах проделанной за прошлый год работы.

Как сообщалось, за рассматриваемый период были предприняты меры по успешному решению задач, обозначенных в Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах.

В 2023 году завершены реконструкция Дашогузского конно-спортивного комплекса, строительство административного здания автоинспекции Болдумсазского этрапа и 5-ти многоэтажных жилых домов.

В целях получения в 2024 году богатого урожая в настоящее время на 145 тысячах гектарах земельных площадей осуществляется уход за пшеницей. Наряду с этим ведётся подготовка к весеннему севу хлопчатника и других сельхозкультур.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана освободил Д.Аннамурадова от должности хякима Болдумсазского этрапа, как не справившегося с возложенными на него обязанностями. Новым хякимом данного этрапа был назначен на эту должность В.Сапармырадов, ранее работавший заместителем хякима Дашогузского велаята.

На должность заместителя хякима Дашогузского велаята глава государства назначил Ш.Аннаева, освободив его от должности хякима Акдепинского этрапа.

Хякимом Акдепинского этрапа Президент Туркменистана назначил Я.Говшудова.

Затем хяким Лебапского велаята Ш.Амангелдиев отчитался об итогах проделанной работы за 2023 год.

В соответствии с «Национальной программой Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года» в регионе осуществляются реконструкция имеющихся и строительство новых зданий, сооружений и инженерных систем.

В настоящее время продолжаются сезонные сельскохозяйственные работы, в частности, в соответствии с нормами агротехники осуществляется уход за пшеничными полями. Предпринимаются необходимые меры по подготовке к севу хлопчатника, картофеля и других овощебахчевых культур, сельскохозяйственной техники и агрегатов, которые будут задействованы в весенней кампании.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана освободил М.Эркаева от должности хякима Ходжамбазского этрапа, как не справившегося с возложенными на него обязанностями. Новым хякимом был назначен Э.Ачылов, ранее работавший заместителем хякима Саятского этрапа.

Также глава государства освободил А.Розыева от должности хякима Чарджевского этрапа, как не справившегося с возложенными на него обязанностями, назначив на эту должность А.Сейидова.

Затем хяким Марыйского велаята Б.Оразов доложил об итогах работ, выполненных в 2023 году.

В рамках реализации Национальной сельской программы завершено строительство и сданы в эксплуатацию объекты различного назначения, культурно-бытовые, производственные здания и сооружения, а также 2 четырёхэтажных 48-квартирных жилых дома для граждан, особо нуждающихся в опеке.

Прозвучал отчёт о продолжающихся в регионе сезонных сельхозработах. В настоящее время осуществляются уход в соответствии с нормами агротехники за пшеничными полями, а также подготовка сельскохозяйственной техники, площадей под хлопчатник, высококачественных семян для производителей.

Обращаясь к хякимам велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг, глава государства Сердар Бердымухамедов сделал акцент на важности успешного выполнения Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах, а также Национальной сельской программы.

Вместе с тем было дано указание соблюдать агротехнические нормы при уходе за посевными площадями для получения высоких урожаев пшеницы, хлопчатника и других сельхозкультур.

Президент Сердар Бердымухамедов также распорядился держать под строгим контролем строительство в регионах и городах жилых домов, больниц и других объектов социального назначения.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев отчитался об итогах деятельности курируемой отрасли за 2023 год, а также о ходе реформ в сельском хозяйстве и сезонных работ.

Как сообщалось, в целом по агропромышленному комплексу темп роста объёмов производства продукции составил 106,8 процента. Так, по Министерству сельского хозяйства этот показатель выполнен на 107 процентов, Министерству охраны окружающей среды – 100,1 процента, Государственному комитету водного хозяйства – 105,4 процента, Государственному объединению «Türkmen atlary» – 101,3 процента. План по освоению инвестиций выполнен на 197,9 процента.

В целях получения богатого урожая в соответствии с агротехническими нормами продолжается уход за посевами пшеницы. Наряду с этим ведётся подготовка к посевной хлопчатника – вспашка, выравнивание и планировка земель. К весеннему севу готовятся сельхозтехника и семенной материал.

Прозвучала информация о предпринимаемых мерах по созданию дополнительных запасов воды для достаточного орошения земельных угодий, рациональному и эффективному использованию водных ресурсов, улучшению мелиоративного состояния земель. Кроме того, ведётся очистка оросительных каналов и дренажных сетей.

Обращаясь к членам Кабинета Министров и участникам заседания, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что сельскохозяйственный комплекс является одним из основных в национальной экономике, и объявил о своём решении, связанном с реорганизацией Министерства сельского хозяйства.

Как отмечалось, для повышения урожайности сельхозкультур, развития животноводства и птицеводства, создания современных предприятий, выпускающих высококачественную сельскохозяйственную продукцию, внедрения в производство передовых технологий путём преобразования Министерства сельского хозяйства создаются Государственное объединение «Türkmengallaönümleri», Государственное объединение пищевой промышленности, Государственное объединение животноводческой и птицеводческой промышленности, Государственный концерн «Türkmenpagta» и Государственное объединение «Türkmenobahyzmat».

Образование Министерства сельского хозяйства и отраслевых ведомств – важный шаг на пути дальнейшего совершенствования агропромышленного комплекса, сказал глава Туркменистана, подписав соответствующий документ.

Затем были рассмотрены кадровые вопросы.

В связи с переходом на другую работу Президент Сердар Бердымухамедов освободил Н.Назармырадова от должности министра сельского хозяйства. Новым руководителем Министерства был назначен Ч.Четиев, ранее занимавший должность замминистра.

Председателем Государственного объединения «Türkmengallaönümleri» глава государства назначил М.Овезлиева, освободив его от должности заместителя министра сельского хозяйства.

Председателем Государственного объединения пищевой промышленности был назначен Б.Атаев, ранее занимавший должность замминистра сельского хозяйства.

Председателем Государственного объединения животноводческой и птицеводческой промышленности Президент Сердар Бердымухамедов назначил Г.Атаева, освободив его от должности заместителя министра сельского хозяйства.

Председателем Государственного концерна «Türkmenpagta» был назначен Д.Сулейманов.

Председателем Государственного объединения «Türkmenobahyzmat» был назначен Н.Бердиниязов.

Подписав соответствующие документы, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал руководителям Министерства и отраслевых структур успехов в работе.

Глава государства также подписал ряд Постановлений, в частности, о районировании и выращивании сельскохозяйственных культур по велаятам, производстве в Туркменистане богатого урожая хлопчатника, высадке саженцев, производстве коконов шелкопряда в Туркменистане в 2024 году, а также об увеличении закупочных государственных цен на зерно и хлопок в целях экономического стимулирования сельхозпроизводителей.

Обращаясь к вице-премьеру Т.Атахаллыеву, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что необходимо и впредь проводить работу по увеличению объёмов производства сельхозпродукции, товаров и сырья, а также по полному обеспечению населения продтоварами, укреплению продовольственного изобилия, повышению снабжения сырьём перерабатывающей промышленности.

В плане наращивания потенциала земледелия и садоводства следует направить усилия на выведение сортов высокоурожайных культур и фруктовых деревьев, распорядился глава государства. Вместе с тем было дано указание развивать животноводство и птицеводство посредством использования передовых методов и внедрения инновационных технологий.

Особый акцент был сделан на необходимости модернизации предприятий пищевой промышленности.

Следует усилить контроль за рациональным использованием водных ресурсов, отметил Президент Туркменистана, поручив продолжить работу по созданию дополнительных водных резервов.

Говоря о важности проведения анализа состояния водных объектов и принятия комплексных мер для их улучшения, глава государства поручил держать под строгим контролем вопросы охраны уникальной экосистемы страны, сохранения и обогащения растительного и животного мира.

Далее об итогах деятельности МИД за минувший год отчитался заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов.

Как сообщалось, в обозначенный период осуществлялась соответствующая деятельность по последовательной реализации внешнеполитического курса независимого нейтрального Туркменистана, развитию конструктивного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

В 2023 году Президент Сердар Бердымухамедов совершил 18 государственных, официальных и рабочих визитов: в Китайскую Народную Республику, Королевство Бахрейн, Азербайджанскую Республику, Государство Катар, Великобританию, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Турецкую Республику, Королевство Саудовская Аравия, Венгрию, Соединённые Штаты Америки, Кыргызскую Республику, Республику Узбекистан и Объединённые Арабские Эмираты.

Отмечалось также, что в рассматриваемый период Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил визиты в Объединённые Арабские Эмираты, Турецкую Республику, Федеративную Республику Германия, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия, Республику Таджикистан, Китайскую Народную Республику и Республику Казахстан.

Состоялись визиты в нашу страну делегаций во главе с Президентами Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также с Председателем Правительства Российской Федерации и Премьер-министром Венгрии.

В режиме онлайн проведены встречи различного характера. В Туркменистане также состоялись официальные переговоры и встречи с зарубежными партнёрами. В течение 2023 года подписано 257 международных документов.

В течение минувшего года организованы очередные заседания двусторонних Межправительственных комиссий, деловые встречи и бизнес-форумы.

Было также доложено по вопросу практической реализации предложений, связанных с претворением в жизнь внешней политики Отчизны, которые были представлены МИД на заседаниях Кабинета Министров в 2023 году.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что внешнеполитическая стратегия Туркменистана, основанная на принципах нейтралитета и миролюбия, направлена на комплексное развитие равноправного взаимовыгодного многопланового сотрудничества с государствами планеты и международными организациями.

Являясь членом Сообщества Наций, опираясь на правовой нейтральный статус, наша страна успешно продолжает реализацию курса, нацеленного на обеспечение всеобщего мира и безопасности, предотвращение и минимизацию воздействия современных вызовов и угроз.

Осуществляется конструктивное партнёрство с государствами планеты и региона в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах. Туркменистан также сотрудничает в таких направлениях, как энергетика и энергобезопасность, устойчивый транспорт, экология и охрана окружающей среды, водные ресурсы и продовольственная безопасность.

Наряду с этим продолжается взаимодействие с зарубежными партнёрами в целях привлечения в нашу страну инвестиций, передовых технологий и инновационных решений, отметил глава Туркменского государства.

Далее Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на том, что в нынешнем году, девиз которого «Кладезь разума Махтумкули Фраги», запланирован ряд крупных международных мероприятий с участием многочисленных гостей. По случаю 300-летия со дня рождения выдающегося поэта и мыслителя состоится церемония открытия культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги, в котором также будут установлены скульптуры зарубежных поэтов и писателей. Это является зримым символом торжества дружбы и братства в нашем суверенном государстве, о котором мечтал Махтумкули, подчеркнул глава Туркменистана.

В данном контексте вице-премьеру, руководителю МИД было поручено обеспечить высокий организационный уровень подготовки и проведения всех запланированных международных мероприятий.

Председатель Меджлиса Д.Гулманова проинформировала об итогах деятельности за 2023 год.

Как сообщалось, в рассматриваемый период состоялось 5 заседаний национального парламента, принято 49 Законов Туркменистана и 52 постановления Меджлиса. Ряд действующих законов усовершенствован в соответствии с реалиями времени. В настоящее время ведётся подготовка новых законопроектов.

В рамках развития международного сотрудничества в минувшем году проведены встречи с представителями парламентов разных государств, диппредставительств и международных организаций, в том числе приняты верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов ряда стран, аккредитованных в Туркменистане.

С целью изучения передового опыта состоялись рабочие поездки парламентариев за рубеж.

Депутаты и специалисты Меджлиса приняли участие в семинарах, организованных соответствующими государственными учреждениями нашей страны совместно со структурными подразделениями ООН и авторитетными международными организациями, по вопросам совершенствования законотворческой деятельности и правового обеспечения реализуемых госпрограмм.

Народные избранники проводят разъяснительную работу среди населения о целях и задачах внутренней и внешней политики Туркменистана, претворяемых в жизнь прогрессивных преобразований, а также о значении правового статуса нейтралитета нашей Отчизны.

Резюмируя информацию, Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал, что в стране ведётся работа по укреплению правовой базы. В истекшем, 2023 году было принято 49 Законов Туркменистана, которые разработаны в рамках совершенствования законодательной основы нашего государства. Также внесены изменения и дополнения в ряд правовых актов. Принятые законы призваны содействовать дальнейшему процветанию независимой Отчизны, обеспечению благополучной и счастливой жизни народа, сказал глава государства.

Затем руководитель национального парламента проинформировала о комплексной работе, проводимой в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана о праздновании 300-летия великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги.

В данной связи на рассмотрение главы государства был представлен проект Закона «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna».

Отметив, что в настоящее время осуществляется большая работа по изучению и популяризации в мире богатого литературного наследия Махтумкули Фраги, Президент Сердар Бердымухамедов подписал представленный Закон Туркменистана.

Продолжая заседание и обращаясь к его участникам, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что, как известно, в начале прошлого года был объявлен традиционный конкурс среди этрапов и городов с правами этрапа в велаятах на определение лучшего из них по всем показателям.

Недавно специальная Комиссия под руководством профсоюзов страны подвела итоги этого смотра. В данной связи глава государства предоставил слово для отчёта председателю Национального центра профсоюзов А.Дурдыевой.

Как сообщалось, согласно соответствующему Распоряжению Президента Туркменистана данной Комиссией в установленном порядке осуществлена надлежащая работа. По её результатам был выбран лучший этрап страны в 2023 году, проходившем под девизом «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром».

По итогам конкурса его победителем определён этрап Ак бугдай Ахалского велаята как добившийся наилучших результатов по социальным, экономическим и культурным показателям.

Заслушав информацию, Президент Сердар Бердымухамедов под аплодисменты участников заседания подписал Распоряжения о награждении денежной премией в размере 1 миллиона долларов США хякимлика этрапа Ак бугдай Ахалского велаята и об объявлении аналогичного конкурса в 2024 году.
В продолжение расширенного заседания Кабинета Министров глава государства обратился к собравшимся с речью, в которой охарактеризовал итоги прошлого года и определил актуальные задачи, стоящие перед страной в 2024 году.

В результате самоотверженного труда нашего народа в 2023 году, девиз которого «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром», мы достигли больших успехов и выполнили намеченные планы, с удовлетворением констатировал Президент Туркменистана.

Как отмечалось, была продолжена деятельность по разработке и внедрению законов, соответствующих реалиям современности.

Вместе с тем обеспечен высокий темп развития экономики, подчеркнул глава Туркменистана. Рост ВВП составил 6,3 процента, в том числе в промышленном секторе – 4,3 процента, сфере торговли – 12,8 процента, в сельском хозяйстве – 4,4 процента. Объём инвестиций увеличился на 7,5 процента.

В отчётный период создано в целом 12 тысяч 274 новых рабочих места. Объём экспорта произведённой в стране продукции достиг 11,4 миллиарда американских долларов.

В прошлом году за счёт всех источников финансирования было открыто 78 объектов производственного и социально-культурного назначения, сдано в эксплуатацию 1 миллион 897 тысяч квадратных метров жилья. Тысячи семей справили новоселье.

– В минувшем году мы в торжественной обстановке открыли «умный» город Аркадаг, построенный впервые в истории страны по инициативе Героя-Аркадага, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Также отмечалось, что были введены в строй высоковольтная воздушная линия электропередачи по маршруту Мары–Ахал, две газотурбинные установки на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также десятки новых предприятий в различных сферах.

Дайхане, собрав высокие урожаи, обеспечили продовольственную безопасность страны.

Как подчеркнул глава Туркменистана, принят Государственный бюджет на 2024 год, в очередной раз увеличены размеры заработной платы, пенсий и госпособий.

Незабываемым событием года стало проведение на высоком уровне в столице международной научно-практической конференции и выставки, посвящённой году «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром».

Последовательно растёт авторитет нашего нейтрального государства на международной арене, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, подчеркнув, что неуклонно развивается сотрудничество с Организаций Объединённых Наций. В минувшем году Генеральной Ассамблеей ООН единогласно приняты резолюции на основе инициатив Туркменистана, что является ярким свидетельством широкой поддержки со стороны мирового сообщества выдвигаемых нашей нейтральной страной предложений, значимых для всего человечества.

Нейтральный Туркменистан осуществляет эффективное взаимодействие с другими крупными международными и региональными объединениями и структурами, наращивает отношения в различных сферах со странами мира и международными организациями, продолжил глава государства.

Также отмечалось, что благодаря усилиям Героя-Аркадага особую активность обрела парламентская дипломатия.

Каждый год у нас проходит под определённым девизом, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов. Содержание и идейный посыл девиза нынешнего года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» призван поднять патриотический дух, способствовать воспитанию молодёжи, воодушевлять туркменистанцев на осуществление работ по дальнейшему процветанию Отчизны.

– Это возлагает на нас большую ответственность, и в данной связи предстоит самоотверженно трудиться для практической реализации девиза года, – сказал глава Туркменистана.

Переходя к приоритетным задачам текущего года, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что, в соответствии с Программой социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году, планируется построить и сдать в эксплуатацию жилые дома площадью 430 тысяч квадратных метров, общеобразовательных учреждений на 5360 мест, дошкольных учреждений на 1200 мест.

Для улучшения социально-бытового уровня жизни народа, в рамках реализации данной Программы, в велаятах и столице предусматривается дать старт возведению, а также завершить строительство ряда объектов и зданий.

В текущем году будут построены и введены в эксплуатацию: в городе Ашхабад – водоочистное сооружение мощностью 150 тысяч кубометров питьевой воды, культурный центр «Dokmaçylar», новый памятник Махтумкули Фраги и культурно-парковый комплекс, 13 современных домов в жилом массиве Парахат-7, Международный лечебно-реабилитационный центр и Международный научно-клинический центр физиологии; в Ахалском велаяте – 2-я очередь цементного завода в Бахерденском этрапе, современные сёла «Öňaldy» в этрапе Ак бугдай и генгешлике «Gowşut» Каахкинского этрапа; в Балканском велаяте – автомобильный мост через залив Гарабогазгол, Международный аэровокзальный комплекс в посёлке Джебел; в Лебапском велаяте – 2-я очередь цементного завода в Койтендагском этрапе; в городе Мары – новое административное здание Санитарно-эпидемиологической службы. Также планируется сдать в строй участок Теджен–Мары высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат.

С целью улучшения социально-бытовых условий жизни населения значительные средства будут выделены на прокладку автодорог, систем связи, водо-, газо-, энергоснабжения и строительство очистных сооружений, сказал глава государства.

Как подчёркивалось, в течение года в нашей стране будет проведён ряд международных мероприятий по случаю 300-летия со дня рождения великого мыслителя Востока Махтумкули Фраги и объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

Также отмечалась огромная заслуга профессоров и преподавателей, литераторов, творческих работников по популяризации в мире богатого литературного наследия поэта-классика Махтумкули Фраги. Вместе с тем весомый вклад в это дело вносят иностранные граждане.

В данной связи Президент Сердар Бердымухамедов распорядился подготовить предложения о награждении представителей творческой интеллигенции нашей страны и зарубежных государств новой учреждённой медалью и Международной премией имени Махтумкули.

Наряду с этим было дано указание должным образом подготовиться к проведению на высоком уровне мероприятий особой значимости и знаменательных дат.

Подводя итоги, глава Туркменистана отметил, что принятая на текущий год Программа включает очень большой объём работ.

– Наша главная цель – дальнейшее процветание родной Отчизны, – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, выразив твердую уверенность в том, что сплочённым самоотверженным трудом, вместе с народом будут достигнуты все намеченные на 2024 год новые рубежи.

Завершая расширенное заседание Кабинета Министров, глава Туркменистана пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного  благополучия и больших успехов в ответственной деятельности во имя достижения прогресса суверенного Отечества.

Today, President Serdar Berdimuhamedov has held an extended meeting of the Cabinet of Ministers to sum up the results of work of economic sectors in 2023, during which reports were heard from deputy prime ministers, a number of ministers and velayat khyakims. The agenda also included long-term objectives of the socio-economic development of our state for the current year and personnel issues.

Leaders of the Mejlis, regional administrations, the cities of Ashgabat and Arkadag, higher educational institutions, the media, members of the State Security Council, etc. were invited to the meeting.

Having announced the agenda, the head of Turkmen state gave the floor to Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers H. Geldimyradov, who reported on the macroeconomic indicators achieved in the country in 2023.

As was reported, due to comprehensive measures taken in the past year, stable GDP growth was maintained, which amounted to 6.3 percent. This figure increased by 4.3 percent in the industrial complex, 2 percent in construction, 8.4 percent in the transport and communications sector, 12.8 percent in trade, 4.4 percent in agriculture, and 5.1 percent in the service sector.

Overall production output increased by 7.8 percent in 2023 compared to 2022. Positive production indicators have been achieved in economic sectors.

The volume of retail trade last year increased by 10.9 percent compared with 2022.

Wages for large and medium-sized enterprises in the country were raised by 9.9 percent from 2022. During the period under review, wages, pensions, state benefits and student scholarships were funded on time and in full.

In 2023, the plan for the assimilation of capital investments from all sources of financing was completed in full and increased by 7.5 percent compared to 2022.

The report also covered the progress of implementing the Program of the President of Turkmenistan for the Socio-Economic Development of the Country in 2022–2028.

Further at the meeting, the deputy prime minister reported on the preparation of the draft Program for the Socio-Economic Development of Turkmenistan and Investments in 2024.

This document was developed jointly with ministries, sectoral departments, khyakimliks of velayats, the cities of Ashgabat and Arkadag, in accordance with the priorities identified in the seven-year Presidential Program and the State Budget for the current year.

The Program outlines the macroeconomic indicators expected this year and production plans for all sectors. At the same time, the work to be carried out, indicators of socio-economic development and volumes of investment in the velayats, the cities of Ashgabat and Arkadag were specified. Practical steps are also provided for a consistent increase in the income of the population and further improvement of the social and living conditions of Turkmenistan citizens.

Minister of Finance and Economy S. Joraev, who then spoke, reported on the execution of the State Budget, capital investments assimilated and the implementation of the National Rural Program in the past year.

As was reported, as of January 1, 2024, the execution of the revenues of the main financial plan amounted to 109.4 percent, and the expenditures were fulfilled 99.8 percent.

During the indicated period, the revenues of local budgets were executed at the level of 104.1 percent, and the expenditures were fulfilled 99.9 percent.

The report included information that in 2023, 100 meetings of balance commissions were held, including 80 regional, during which the results of the financial and economic activities of ministries and sectoral departments, their reporting institutions and enterprises were reviewed.

The amount of investments aimed at developing the national economy in 2023 increased by 7.5 percent compared to 2022, which in relation to GDP amounted to 18.3 percent. Of the total sum of disbursed capital investments, 49.1 percent were allocated for industrial facilities, and 50.9 percent for social buildings.

Information was also provided on the implementation of the National Rural Program.

Chairman of the Central Bank T. Myalikov, who then spoke, reported on the results of work in 2023 and practical steps taken to improve the activities of reporting institutions.

The amounts of loans issued by banks, including for development of the national economy, to the non-state sector, small and medium-sized businesses, private agricultural producers, as well as to citizens of the country for the purchase of real estate were reported.

Chairman of the State Committee on Statistics D. Amanmuhammedov reported on the fulfillment of plans by ministries and sectoral departments in the past year.

As was reported, at the end of 2023, the industrial sector experienced steady growth. In particular, the production of natural gas amounted to 80,618.7 million cubic meters, and of oil to 8 million 316.7 thousand tons. Compared to 2022, the production increased as for petroleum bitumen by 30.1 percent, liquefied gas by 1.1 percent, kerosene by 0.6 percent, sheet glass by 15.6 percent, cement by 0.8 percent, raw silk by 17.1 percent, clothing and knitwear by 8.9 percent, sausage products by 7.7 percent, dairy products by 1.7 percent, canned fruits and vegetables by 5.5 percent, and butter by 6.8 percent.

Positive indicators were provided in the transport and communications sector, which is confirmed by an increase in cargo and passenger transportation by 3.8 and 16.1 percent, respectively. The scope of communication services increased by 11.5 percent.

An increase in output in the agro-industrial complex was, as compared to 2022, 9.4 percent for vegetables, 4 percent for watermelons and melons, 1.1 percent for berries and fruits, 5.5 percent for potatoes, and 0.8 percent for meat.

Good performance in the past year was recorded in the non-state sector of the economy.

The State Committee Chairman also reported on the measures taken to bring statistical reporting forms and data collection methods in line with the realities of the time and the requirements of international standards.

Having heard the reports, the head of state focused the attention of members of the Cabinet of Ministers on the priority provisions identified in the draft Program for the Socio-Economic Development of Turkmenistan and Investments in 2024, developed with the aim to successfully implement the Program of the President of Turkmenistan for the Socio-Economic Development of the Country in 2022–2028.

As was pointed out, in accordance with the document, this year it is planned to maintain the GDP growth at 6.3 percent; stably develop sectors of the national economy and regions; make the use of production complexes at full capacity; create about 3000 jobs through the construction of new enterprises. Along with this, it is planned to increase the volume of foreign trade turnover to 20.7 billion US dollars, develop small and medium-sized businesses, increase the share of the private sector in GDP (exclusive of the fuel and energy complex) to 71.4 percent, as well as population incomes due to raising wages, pensions, state benefits and scholarships for students by 10 percent in order to improve the social and living standards of citizens.

In addition, there are plans for 2024 to invest 38.5 billion manats in the country’s economy from all sources of financing, President Serdar Berdimuhamedov said.

During the meeting, a Decree approving this Program was signed.

Further, addressing Deputy Prime Minister H. Geldimyradov, the President of Turkmenistan ordered to further carry on effective activities to structurally reform and diversify the national economy, enhance its competitiveness and innovative development, as well as increase the share of the private sector.

The State Budget is the main financial instrument, President Serdar Berdimuhamedov said, emphasizing the importance of taking measures to increase State Budget revenues, as well as ensuring control over the intended use and development of its expenditures.

Furthermore, the significant role of the banking sector in the socio-economic development of the country was emphasized. In this context, instructions were given to continue work on financing projects related to the implementation of government programs for sustainable economic growth, as well as issuing loans for projects aimed at the development of private production enterprises, as well as preferential loans to improve the social and living conditions of the population.

Particular emphasis was on the need to take measures to maintain the stability of the banking system and prevent the effects of foreign economic factors on the country’s economy. The head of state also specified among the priority objectives providing financial support for economic development, maintaining a stable exchange rate of the national currency, providing banking services in accordance with the realities of the time, as well as the effective use of raised funds.

Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers B. Amanov, who then spoke, reported on the results of work carried out by the supervised institutions in 2023, on the achieved technical and economic indicators for oil, gas condensate and polypropylene production.

During the period under review, the oil refineries of the State Concern “Türkmennebit” fulfilled the plans for oil refining 100.6 percent and for the production of gasoline 102 percent, diesel fuel 102.2 percent, petroleum bitumen 199 percent, lubricating oils 105.8 percent, and liquefied gas 115.7 percent.

As was reported, the plans for the production of natural and associated gas and for the export of gas were fulfilled 106.9 and 112.6 percent, respectively.

Noting that the oil and gas sector is one of the key sectors of the national economy, President Serdar Berdimuhamedov instructed the deputy prime minister to further maintain a reliable supply of natural gas to domestic and foreign consumers. At the same time, emphasis was placed on the need for phased industrial development of the Galkynyş gas field, attracting foreign companies to the exploration and development of the Caspian Sea shelf. The head of state also ordered to keep the construction of the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India gas pipeline in the spotlight.

A number of pressing issues were identified such as carrying out appropriate work in existing fields to increase oil production volumes, increasing the production capacity of the Turkmenbashy Complex of Oil Refineries and the Seyidi Oil Refinery through the new high-tech production facilities.

In the course of the speech, President Serdar Berdimuhamedov instructed to carry out exploration of promising deposits of hydrocarbon resources at the proper level. Along with this, the importance of accelerating the pace of geological surveys to find deposits of mineral solids, building materials and groundwater was highlighted.

Particular attention must be paid to the regular improvement of the qualifications of industry specialists, the introduction of digital technologies, as well as issues related to reducing the negative impact of the oil and gas sector on the environment and human health, the head of state said, giving the deputy prime minister a number of instructions.

Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers B.Annamammedov reported on the work done by the construction, industrial and electric power complexes, the State Concern “Türkmenhimiýa”, the State Agency for Motorways Construction Management and the Ashgabat City Khyakimlik in 2023.

Thus, during the period under review, the Ministry of Construction and Architecture completed the work plan 112.5 percent.

As for the Ministry of Industry and Construction Production, the production and work plan for the past year was fulfilled 110 percent.

Over the same period of time, the Ministry of Energy carried out the production and work plan 113.3 percent. The electricity production growth rate was 101.9 percent.

Over the past year, the State Concern “Türkmenhimiýa” manufactured products and performed work to the amount of 2 billion 300 million manats.

The State Agency for Motorways Construction Management fulfilled the plan 101.1 percent, and the Ashgabat City Khyakimlik implemented it 119.8 percent.

In 2023, dozens of buildings and facilities for industrial and social purposes were put into operation. These include the 1st phase of the city of Arkadag, a new complex of buildings of the Academy of Civil Service under the President of Turkmenistan, a building of the Earthquake Resistant Construction Research Institute, ten 9-storey houses in the Parahat-7 residential area and eleven 4-storey houses in Buzmeyin etrap, modern villages in Ovadandepe and Kopetdag gengeshliks of Goktepe etrap. In total, 22 general education schools and 16 kindergartens have been built throughout the country.

Having heard the report, President Serdar Berdimuhamedov addressed the meeting participants and announced his decision to dismiss G. Orunov from the post of Minister of Construction and Architecture due to his transfer to another job.

The head of state appointed A. Geldiev the Minister of Construction and Architecture, releasing him from the post of Deputy Minister.

Having wished him success in his new position, the President of Turkmenistan signed the relevant documents.

S. Selimov was released from the post of Ashgabat City’s Berkararlyk Etrap Khyakim due to his transfer to another appointment. R. Ishanov was appointed the new khyakim of this capital etrap.

A. Aramov was dismissed from the post of Ashgabat City’s Buzmeyin Etrap Khyakim for the failure to perform his assigned duties. 

Having signed the relevant documents, the head of state focused on priority areas of upcoming work.

As was emphasized, in accordance with the country’s energy policy, work must be carried on to increase electricity production and build new power plants, improve the technical condition of distribution substations, and create a unified ring power network to reliably provide electricity to domestic and foreign consumers.

Along with this, instructions were given to carry out effective work in the field of transition to combined management of gas turbine facilities of state power plants located in the Akhal, Balkan, Dashoguz and Lebap Velayats. The importance of further development of “green” electricity and the construction of solar power plants was also emphasized.

In order to strengthen the production base of the building materials industry, the head of state ordered to take comprehensive measures to increase the range of products manufactured by operating enterprises and to build new production facilities.

One of the key sectors of the economy is the chemical industry, President Serdar Berdimuhamedov said, emphasizing the need to bring specialized enterprises to their design capacity, upgrade and increase their capabilities, and create modern production facilities.

The construction industry is also among the main areas, the head of state said, instructing to continue this year the construction of industrial, social and cultural facilities, as well as new comfortable residential houses. 

In order to successfully implement the provisions specified for road construction, President Serdar Berdimuhamedov gave instructions to further strengthen the material and technical resources of this sector for the construction of new and reconstruction of existing highways, bringing them into line with international standards.

Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers B. Atdayev was next to report on the results of work done by the ministries and sectoral departments of the trade and textile complexes, as well as the entrepreneurship sector in 2023.

As for the Ministry of Trade and Foreign Economic Relations, the growth amounted to 101.8 percent in trade turnover and 102.9 percent in production compared with 2022.

In 2023, the output of enterprises of the Ministry of Textile Industry amounted to 107.2 percent for fabrics, 104.2 percent for sewing and knitwear, and 100 percent for leather products.

The carpet items production plan was fulfilled 104 percent by the State Association “Türkmenhaly”. 

Over the past year, the State Commodities and Raw Materials Exchange conducted 300 trades, at which 30 thousand 630 contracts were registered.

The growth rate of work carried out by the Chamber of Commerce and Industry during the reporting period amounted to 104.7 percent. 28 exhibitions and 87 conferences were held.

As for the Union of Industrialists and Entrepreneurs, the agricultural and food production growth in 2023 reached 111.7 percent, and this value for industrial goods was 106.7 percent.

Summing up the report, the President of Turkmenistan pointed out the need to take comprehensive measures to increase capacity, upgrade the textile industry, and offer new types of textile products for sale on the domestic market and export.

The specified priority objectives included further development of hand-made carpet weaving, increasing the range of carpet products made, as well as work to restore ancient exquisite Turkmen ornaments.

At the same time, the head of state indicated the necessity to provide the affordability of prices on domestic markets for consumer goods, widespread coverage of the socio-economic transformations ongoing in the country, and attraction of investments in sectors of the national economy.

As was specified, Turkmenistan pays special attention to the development of the private segment. Today, representatives of the non-state sector produce import-substituting and export-oriented goods, President Serdar Berdimuhamedov said, emphasizing that further stable growth of the national economy depends on stepping up work in this area. In this context, instructions were given to further expand the activities of the private sector in all areas.

Director General of the Transport and Communications Agency under the Cabinet of Ministers M. Chakyev reported on the results of activities carried out by institutions under his supervision in 2023.

During the reporting period, the works and services growth rate in the complex totaled 121 percent.

Last year, the freight traffic growth rate by road, rail, air, sea and river transport reached 103.5 percent, while this vale totaled 105.7 percent in passenger transportation.

The services growth rate in the indicated period was 106.4 percent for the “Türkmendemirýollary” Agency, 118 percent for the “Türkmenawtoulaglary” Agency, 192.2 percent for the “Türkmenhowaýollary” Agency, 106.1 percent for the “Türkmendeňizderýaýollary” Agency, and 111.5 percent for the “Türkmenaragatnaşyk” Agency.

The report included information on the progress of implementing the “Concept of developing the digital economy in Turkmenistan for 2019–2025”.

A separate topic of the report was the results of meetings of joint working commissions on the development of transport and logistics cooperation with foreign countries, as well as investing in the construction of industrial and social facilities for the transport and communications complex in various regions of the country.

Summing up the report, President Serdar Berdimuhamedov focused on the priorities for the further development of the industry. In this context, the importance of expanding transit corridor routes, increasing the volume and quality of passenger and cargo transportation, and increasing all types of services in the field of transport and communications was stressed.

It is necessary to continue to modernize the country’s railway system, in particular, to strengthen its material and technical resources in order to increase its capacity.

Particular emphasis was placed on the need to systematically replenish the fleet of motor transport enterprises with modern buses, taxis and trucks of various models, as well as expand the range of services provided to the population.

It is necessary to take further practical steps to reconstruct existing and build new airports in the country, as well as continue work on establishing international flights to new economically more profitable directions and expanding cargo transportation routes, President Serdar Berdimuhamedov stressed.

The head of state instructed to make the full use of the capacities of the Turkmenbashy International Seaport, the Balkan shipbuilding and ship repair yard.

The Agency head was also instructed regarding upgrading activities in accordance with the requirements in the modern communications sector.

Then Deputy Chairwoman of the Cabinet of Ministers M. Mammedova reported on the results of activities of cultural institutions over the past year.

During the period under review, various events were organized on the occasion of significant dates in the national calendar, the opening of socio-cultural facilities and the city of Arkadag, and events to celebrate the 300th anniversary of the birth of Magtymguly Fragi.

As was reported, events in 2023 included the International Conference “Major directions and opportunities for the development of tourism in Turkmenistan”, the International Theater and Folklore Festival “Avaza-2023” the Film Festival “Arkadagyň säheri”, the Concert-Festival of the Youth Symphony Orchestra, the International Theater Festival “Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty”, the International Media Forum, the Vienna Ball, and various concerts and creative competitions. During the indicated period, presentations of the new work by the Hero Arkadag “Ömrümiň manysynyň dowamaty”, the book “Arkadag şäheri - geljegiň şäheri”, as well as the book by President Serdar Berdimuhamedov “Ýaşlar – Watanyň daýanjy” took place.

At the same time, the procedure and conditions for awarding the title “Halk” to amateur artistic groups and an Action Plan on the occasion of declaring the city of Anev the cultural capital of the Turkic world in 2024 were approved, and the revised Law of Turkmenistan “On the Protection of Objects of National Historical and Cultural Heritage” was adopted in the past year. 

In 2023, the city of Ashgabat hosted the next Culture Week of Turkic States. Days of Culture of Turkmenistan and forums were organized in a number of foreign countries on the occasion of the 300th anniversary of the birth of Magtymguly Fragi. The Days of Culture of Tatarstan and Turkiye were held in our country.

Work was carried out jointly with the Ministry of Foreign Affairs to include multilateral and national nominations in the UNESCO World Heritage List.

The report also covered the results of the activities of the Turkmen State Publishing Service, the State News Agency, the State Committee for Television, Radio Broadcasting and Cinematography, the “Turkmenfilm” Association named after Oghuz Khan, theaters, libraries, the National Administration for the Preservation, Study and Restoration of Historical and Cultural Monuments.

During the indicated period, the country’s achievements and ongoing transformations were highlighted on the press, television and radio channels, and Internet sites. Relevant work was carried out to implement the provisions arising from state programs and the Digital Economy Development Concept.

Having heard the report, President Serdar Berdimuhamedov released A. Hudayberdiev from the post of Chairman of the Turkmen State Publishing Service due to his retirement.

The head of state appointed M. Charyev the Chairman of the Service, releasing him from the post of TSNA Chairman.

Having signed the relevant documents, the President of Turkmenistan addressed Deputy Prime Minister M. Mammedova and ordered to accelerate preparations for high-level events on the 300th anniversary of the birth of great philosopher and poet Magtymguly in the year “The Fount of wisdom of Magtymguly Fragi”, as well as for celebrations on the occasion of declaring the city of Anev the cultural capital of the Turkic world in 2024.

Separate instructions related to carrying out comprehensive work to further develop Turkmen culture, art and literature, conduct fundamental scientific study of the ancestral cultural heritage and the glorious history of the Turkmen people and popularize it in the world.

The head of state specified among the urgent objectives the preparation of television and radio broadcasts intended for the intellectual development of the younger generation. Performances glorifying national heritage, history, culture and art must be staged in theaters.

The deputy prime minister was also instructed to effectively use the production potential of the Turkmen State Publishing Service.

Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers N. Amannepesov reported on the results of work done in the areas under his supervision in 2023.

During the reporting period, reforms aimed at raising an educated, highly intelligent generation and updating educational activities were continued.

Schoolchildren and students, actively participating in international competitions, won 826 medals. Various competitions, scientific and practical conferences, and academic subject contests have significantly raised the prestige of our country.

Ceremonial inaugurations of new educational institutions were held in the cities of Ashgabat and Arkadag. The foundation was laid for two higher education institutions, as well as an additional new academic building and dormitory for the State Energy Institute of Turkmenistan in the city of Mary. Dozens of kindergartens and general education schools have been opened throughout the country.

UNESCO chairs have been opened at the two oldest universities, UNESCO clubs have been established at three higher vocational education institutions, and 6 general education schools were included in the network of Associated Schools of this organization. Higher education institutions were awarded certificates confirming their inclusion in the international rankings.

Last year, work was continued to improve the efficiency of scientific research, and innovative technologies were developed for implementation in production based on local resources.

3057 textbooks and teaching aids have been approved, and certificates and patents for inventions have been obtained. Doctoral and master’s theses have been defended, and the country’s scientific personnel resources have been significantly strengthened.

In accordance with the Decree of the head of state, international scientific conferences and awarding ceremonies for the winners of scientific competitions among youth were held in an organized manner in the country and abroad, as well as events on the 300th anniversary of the birth of Magtymguly Fragi.

Reporting on the measures taken to improve the national healthcare system, the deputy prime minister said that advanced methods of prevention and treatment of various diseases were introduced into practical medicine in 2023.

In accordance with the Decrees of the President of the country, the construction of three new medical centers has been launched in the capital, as well as a complex of buildings for a medical center at the Archman sanatorium. As a result of the assistance provided by the Gurbanguly Berdimuhamedov Charitable Foundation for Assistance to Children in Need of Care, operations and treatment of sick children were conducted. The presentation of international documents was recognition of the successful implementation of reforms ongoing in the healthcare sector.

During the reporting period, work was continued on the development of physical education, sports, the Olympic movement, and the training of professional athletes. The World Kurash Championship, held at a high level, wrote a new glorious page in the history of Turkmen sports. Domestic athletes won a total of 812 medals.

Based on the signed documents, the material and technical resources of subordinate ministries and sectoral departments was further improved.

An international scientific and practical conference and exhibition on the results of the year “Happy youth with Arkadag Serdar” were held at a high level last year. Young Turkmen citizens who made a considerable contribution to the development of the Homeland received state awards.

The domestic and foreign policies of Turkmenistan, carried out under the leadership of President Serdar Berdimuhamedov, were widely explained and promoted. International cooperation was stepped up, and 51 international documents were signed.

Having heard the report, the head of state dismissed G. Ataeva from the post of Minister of Education due to her transfer to another appointment.

President Serdar Berdimuhamedov appointed B. Orazdurdyeva the Minister of Education, releasing her from the post of Rector of the Turkmen State University named after Magtymguly.

During the meeting, A. Germanov was dismissed from his post as Minister of Health and Medical Industry due to his transfer to another job.

M. Mammedov, who previously held the position of Deputy Minister, was appointed to this post.

Having wished success to the newly appointed ministers, the President of Turkmenistan signed the relevant documents.

Speaking about the priorities in the areas supervised by the deputy prime minister, President Serdar Berdimuhamedov ordered to improve the performance of educational institutions so that children can get modern education, discover and develop talents, abilities and tendencies. At the same time, the importance of updating curricula, programs and textbooks in accordance with international experience, improving the qualifications of teachers and lecturers at general and higher education schools, and strengthening the material and technical resources of these institutions was emphasized.

Particular emphasis was placed on the need to continue to carry out scientific research in order to transform our Homeland into a progressively developing state on a scientific basis. In this context, it is necessary to expand international cooperation.

Having touched upon the topic of healthcare, the head of state ordered to continue work to protect human health, the highest value of the state and society. The importance of measures to improve public health, prevent and eliminate diseases, and develop the domestic pharmaceutical industry was also highlighted.

It is necessary to carry out comprehensive activities to develop sports, increase the role of mass physical training, and honorably represent Turkmenistan on the world sports arena, President Serdar Berdimuhamedov said, giving a number of instructions to the deputy prime minister.

Then the governors of regions made reports.

The floor was first given to Akhal Velayat Khyakim R. Hojagulyev, who reported on the work done in 2023.

Reporting on the fulfillment of planned obligations, the khyakim said that investments have been fully assimilated as part of implementing the National Rural Program.

In 2023, the construction of 8 large industrial and socio-cultural facilities, new modern villages in the gengeshliks of Ovadandepe and Kopetdag of Gokdepe etrap and an Akhal-Mary overhead power line were completed in the velayat.

Currently, the seasonal agricultural campaign continues in the region, in particular, the treatment of wheat fields and preparations for the spring sowing of cotton, vegetables, as well as watermelon and melon crops are underway.

Having heard the report, the President of Turkmenistan appointed S. Chopanov the Akhal Velayat’s Baherden Etrap Khyakim, releasing him from the post of Ak bugday Etrap Deputy Khyakim.

Balkan Velayat Khyakim H. Ashyrmyradov spoke about the work done in 2023.

Four facilities for various purposes were commissioned in the velayat in 2023.

Along with this, the report covered seasonal agricultural work currently underway to care for wheat and prepare for sowing cotton, planting spring potatoes and other vegetable, watermelon and melon crops.

Summing up the report, the head of state dismissed N. Gylyjov from the post of Balkan Velayat’s Bereket Etrap Khyakim for failing to properly perform the assigned duties.

The President of Turkmenistan appointed A. Ovezov as the Bereket Etrap Khyakim, releasing him from the post of deputy khyakim of this etrap.

In addition, K. Kurenov was dismissed from the post of Turkmenbashy Etrap Khyakim failed for failing to properly perform the assigned duties. M. Mergenov was appointed to this position.

Then Dashoguz Velayat Khyakim S. Soltanmyradov reported on the results of work done over the past year.

As was reported, during the period under review, measures were taken to successfully implement the provisions outlined in the Program of the President of Turkmenistan for the Socio-Economic Development of the Country in 2022–2028.

In 2023, the reconstruction of the Dashoguz equestrian sports complex, the construction of the administrative building of the Boldumsaz etrap traffic police department and 5 multi-storey residential houses were completed.

In order to grow and gather a bountiful harvest in 2024, wheat is currently cared for in 145 thousand hectares of land. Along with this, preparations are underway for the spring sowing of cotton and other crops.

Having heard the report, the President of Turkmenistan dismissed D. Annamuradov from the post of Boldumsaz Etrap Khyakim for failing to properly perform the assigned duties. V. Saparmyradov, who previously performed the duty of Dashoguz Velayat Deputy Khyakim, was appointed as the new khyakim of this etrap.

The head of state appointed Sh.Annaev to the post of Dashoguz Velayat Deputy Khyakim, releasing him from the post of Akdepe Etrap Khyakim.

The President of Turkmenistan appointed Ya. Govshudov the Akdepe Etrap Khyakim.

Then Lebap Velayat Khyakim Sh. Amangeldiev reported on the results of work done in 2023.

In accordance with the “National Program of the President of Turkmenistan for the transformation of social and living conditions of the population of villages, towns, etrap cities and etrap centers for the period up to 2028,” the reconstruction of existing and construction of new buildings, structures and engineering systems is carried out in the region.

Currently, seasonal agricultural work continues, in particular, wheat fields are treated in accordance with agro-technical standards. The necessary measures are taken to prepare for sowing cotton, potatoes and other vegetable, watermelon and melon crops, as well as agricultural machinery and equipment to be operated in the spring campaign.

Having heard the report, the President of Turkmenistan dismissed M. Erkaev from the post of Hojambaz Etrap Khyakim for failing to properly perform the assigned duties. E. Achylov, who previously worked as Sayat Etrap Deputy Khyakim, was appointed as the new khyakim.

Moreover, the head of state dismissed A. Rozyev from the post of Chardzhev Etrap Khyakim for failing to properly perform the assigned duties, appointing A. Seyidov to this position.

Then Mary Velayat Khyakim B. Orazov reported on the results of work done in 2023.

As part of the implementation of the National Rural Program, construction was completed and facilities for various purposes, cultural, social, industrial buildings, as well as 2 four-storey 48-apartment residential houses for citizens in particular need of care were completed and put into operation.

The report covered the ongoing seasonal agricultural work in the region. Currently, wheat fields are treated in accordance with agro-technical standards, and the preparation of agricultural equipment, areas for cotton, and high-quality seeds for producers, is in progress.

Addressing the khyakims of velayats, and the cities of Ashgabat and Arkadag, Head of State Serdar Berdimuhamedov emphasized the importance of the successful implementation of the Program of the President of Turkmenistan for the Socio-Economic Development of the Country in 2022–2028, as well as the National Rural Program.

At the same time, instructions were given to comply with agro-technical standards when treating sown areas in order to gather high yields of wheat, cotton and other agricultural crops.

Furthermore, the head of state dismissed A. Rozyev from the post of Chardzhev Etrap Khyakim failing to properly perform the assigned duties, appointing A. Seyidov to this position.

Then Mary Velayat Khyakim B. Orazov reported on the results of work carried out in 2023.

As part of the implementation of the National Rural Program, construction was completed and facilities for various purposes, cultural, social, industrial buildings, as well as 2 four-storey 48-apartment residential houses for citizens in particular need of care were completed and put into operation.

The report covered the seasonal agricultural work ongoing in the region. Currently, wheat fields are treated in accordance with agro-technical standards, and agricultural machinery and equipment, areas for cotton, and high-quality seeds for producers are prepared.

Addressing the khyakims of the velayats, and the cities of Ashgabat and Arkadag, Head of State Serdar Berdimuhamedov emphasized the importance of the successful implementation of the Program of the President of Turkmenistan for the Socio-Economic Development of the Country in 2022–2028, as well as the National Rural Program.

Along with this, instructions were given to comply with agro-technical standards when treating sown areas in order to gather high yields of wheat, cotton and other agricultural crops.

President Serdar Berdimuhamedov also ordered to keet under strict control the construction of residential buildings, hospitals and other social facilities in regions and cities.

Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T. Atahallyev reported on the results of the activities in the sector under his supervision in 2023, as well as on the progress of reforms in agriculture and seasonal work.

As was reported, the production growth rate throughout the agro-industrial complex amounted to 106.8 percent. Thus, this indicator was achieved 107 percent by the Ministry of Agriculture, 100.1 percent by the Ministry of Environmental Protection, 105.4 percent by the State Committee for Water Resources, and 101.3 percent by the State Association “Türkmen atlary”. The investment development plan was fulfilled 197.9 percent.

In order to gather a bountiful harvest, care for wheat crops continues in accordance with agro-technical standards. Along with this, preparations are underway for sowing cotton, including land plowing, leveling and planning. Agricultural machinery and seeds are prepared for spring sowing.

Information was provided on measures being taken to create additional water reserves for sufficient irrigation of land, rational and efficient use of water resources, and improve the land reclamation condition. In addition, irrigation canals and drainage networks are cleaned.

Addressing members of the Cabinet of Ministers and meeting participants, President Serdar Berdimuhamedov noted that the agricultural complex is one of the main sectors of the national economy, and announced his decision related to the reorganization of the Ministry of Agriculture.

As was specified, in order to increase agricultural productivity, develop livestock and poultry farming, create modern enterprises producing high-quality agricultural products, introduce advanced technologies into production through the transformation of the Ministry of Agriculture, the State Association “Türkmengallaönümleri”, the State Food Industry Association and the State Livestock and Poultry Industry Association, the State Concern “Türkmenpagta” and the State Association “Türkmenobahyzmat” are established.

The establishment of the Ministry of Agriculture and sectoral departments is an important step towards further improvement of the agro-industrial complex, the head of state said, signing the relevant document.

Then personnel issues were considered.

President Serdar Berdimuhamedov dismissed N. Nazarmyradov from the post of Minister of Agriculture due the transfer to another job. Ch. Chetiev, who previously held the position of Deputy Minister, was appointed as the new Minister.

The head of state appointed M. Ovezliev as Chairman of the State Association “Türkmengallaönümleri”, releasing him from the post of Deputy Minister of Agriculture.

B. Ataev, who previously held the position of Deputy Minister of Agriculture, was appointed Chairman of the State Food Industry Association.

President Serdar Berdimuhamedov appointed G. Ataev as Chairman of the State Livestock and Poultry Industry Association, releasing him from the post of Deputy Minister of Agriculture.

D. Suleymanov was appointed Chairman of the State Concern “Türkmenpagta”.

N. Berdiniyazov was appointed Chairman of the State Association “Türkmenobahyzmat”.

Having signed the relevant documents, President Serdar Berdimuhamedov wished the leaders of the Ministry and sectoral departments success in their work.

The head of state also signed a number of Decrees and Orders, in particular, on the zoning and cultivation of agricultural crops in velayats, the production of a bountiful cotton harvest in Turkmenistan, the planting of seedlings, the production of silkworm cocoons in Turkmenistan in 2024, as well as on increasing state procurement prices for grain and cotton for the purpose of economic stimulation of agricultural producers.

Addressing Deputy Prime Minister T. Atahallyev, President Serdar Berdimuhamedov emphasized that it is necessary to continue to work to increase the volume of production of agricultural goods and raw materials, as well as to fully provide the population with food products, strengthen food abundance, and increase the supply of raw materials to the processing industry.

In terms of increasing the potential of agriculture and horticulture, efforts must be made aimed at developing varieties of high-yielding crops and fruit trees, the head of state ordered. At the same time, instructions were given to develop livestock and poultry farming through the use of advanced methods and the introduction of innovative technologies.

Particular emphasis was placed on the need to modernize food industry enterprises.

Control over the rational use of water resources must be strengthened, the President of Turkmenistan said instructing to continue work on creating additional water reserves.

Speaking about the importance of analyzing the condition of water bodies and taking comprehensive measures to improve them, the head of state instructed to keep under strict control the issues of protecting the country’s unique ecosystem, preserving and enriching the flora and fauna.

Further, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers, Minister of Foreign Affairs R. Meredov reported on the results of the activities of the Ministry of Foreign Affairs over the past year.

As was reported, during the indicated period, relevant activities were carried out for the consistent implementation of the foreign policy course of independent neutral Turkmenistan, the development of constructive cooperation in bilateral and multilateral formats.

In 2023, President Serdar Berdimuhamedov made 18 state, official and working visits to the People’s Republic of China, the Kingdom of Bahrain, the Republic of Azerbaijan, the State of Qatar, Great Britain, the Russian Federation, the Republic of Tajikistan, the Republic of Turkiye, the Kingdom of Saudi Arabia, Hungary, the United States of America, The Republic of Kyrgyzstan, the Republic of Uzbekistan and the United Arab Emirates.

It was also highlighted that during the period under review, the National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Halk Maslakhaty of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov made visits to the United Arab Emirates, the Republic of Turkiye, the Federal Republic of Germany, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, the Republic of Tajikistan, the People’s Republic of China and the Republic of Kazakhstan.

Delegations led by the Presidents of the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan, as well as the Chairperson of the Government of the Russian Federation and the Prime Minister of Hungary, visited our country.

Meetings of various types were held online. Official negotiations and meetings with foreign partners also took place in Turkmenistan. During 2023, 257 international documents were signed.

Over the past year, regular meetings of bilateral Intergovernmental Commissions, business meetings and business forums were organized.

The report also included practical implementation of proposals related to the implementation of the foreign policy of the Homeland, which were presented to the Ministry of Foreign Affairs at meetings of the Cabinet of Ministers in 2023.

Summing up the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized that the foreign policy strategy of Turkmenistan, based on the principles of neutrality and peacefulness, is aimed at the comprehensive development of equal, mutually beneficial wide-ranging cooperation with the states of the world and international organizations.

As a member of the United Nations, based on its legal neutral status, our country successfully continues to implement a course aimed at maintaining global peace and security, preventing and minimizing the impact of modern challenges and threats.

A constructive cooperation is carried out with the states of the world and the region in the political-diplomatic, trade-economic, cultural-humanitarian and scientific-educational areas. Turkmenistan also cooperates in such areas as energy and energy security, sustainable transport, ecology and environmental preservation, water resources and food security.

Along with this, joint actions with foreign partners are ongoing in order to attract investments, advanced technologies and innovative solutions to our country, the head of the state specified.

Further, President Serdar Berdimuhamedov focused on the fact that this year ongoing under the motto “The fount of wisdom of Magtymguly Fragi”, a number of major international events are planned with the participation of numerous guests. On the occasion of the 300th anniversary of the birth of the outstanding poet and thinker, the opening ceremony of the Magtymguly Fragi cultural and park complex will be held, in which sculptures of foreign poets and writers will also be installed. This is a visible symbol of the triumph of friendship and brotherhood in our sovereign state, which Magtymguly dreamed of, the President of Turkmenistan emphasized.

In this context, the deputy prime minister, the head of the Ministry of Foreign Affairs was instructed to ensure a high organizational level of the preparation and holding of all scheduled international events.

Chairwoman of the Mejlis D. Gulmanova informed about the results of activities in 2023.

As was reported, during the period under review, 5 meetings of the national parliament were held, 49 Laws of Turkmenistan and 52 Resolutions of the Mejlis were adopted. A number of existing laws have been improved in accordance with the realities of the time. New bills are currently prepared.

As part of the development of international cooperation, meetings were held last year with representatives of parliaments of different states, diplomatic missions and international organizations, including the acceptance of credentials from the Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary of a number of countries accredited in Turkmenistan. 

In order to study best practices, parliamentarians go on working trips abroad.

Deputies and employees of the Mejlis took part in seminars organized by the relevant government agencies of our country jointly with bodies of the UN and authoritative international organizations on the issues of improving law-making activities and legal support for state programs being implemented.

People’s representatives carry out explanatory work among the population concerning the goals and objectives of the domestic and foreign policy of Turkmenistan, the progressive reforms being carried out, as well as the importance of the legal status of neutrality of our Homeland.

Summing up the information, President Serdar Berdimuhamedov noted with satisfaction that the country is working to strengthen the legal framework. In the past year of 2023, 49 Laws of Turkmenistan were adopted, which were developed as part of improving the legislative framework in our state. Amendments and addenda were also made to a number of legal instruments. The adopted laws are designed to promote the further prosperity of the independent Homeland and ensure a prosperous and happy life for the people, the head of state said.

Then the head of the national parliament informed about the comprehensive work carried out in accordance with the Decree of the President of Turkmenistan on celebrating the 300th anniversary of the birth of great poet and thinker of the East Magtymguly Fragi.

In this regard, the draft Law “On the establishment of the anniversary medal of Turkmenistan “Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna” was submitted to the head of state for consideration.

Specifying that a lot of work is currently done to study and popularize the rich literary heritage of Magtymguly Fragi in the world, President Serdar Berdimuhamedov signed the presented Law of Turkmenistan.

Continuing the meeting and addressing its participants, President Serdar Berdimuhamedov noted that, as is known, at the beginning of last year a traditional competition was announced among etraps and etrap-level in velayats to determine the best of them in all respects.

Recently, a special Commission led by the country’s trade unions summed up the results of this review. In this regard, the head of state gave the floor to Chairman of the National Trade Union Center A. Durdyeva to report.

As was reported, in accordance with the relevant Order of the President of Turkmenistan, this Commission carried out proper work in the prescribed manner. Based on its results, the best etrap of the country was chosen in 2023, held under the motto “Happy youth with Arkadag Serdar”.

Based on the competition results, the Ak bugday etrap of the Akhal Velayat was determined as the winner, having achieved the best results in terms of social, economic and cultural indicators.

Having heard the information, President Serdar Berdimuhamedov, to the applause of the meeting participants, signed the Order on awarding a cash prize in the amount of $1 million to the Akhal Velayat’s Ak Bugday Etrap Khyakimlik, and on the announcement of a similar competition in 2024. Continuing the extended meeting of the Cabinet of Ministers, the head of state addressed the participants with a speech in which he described the results of last year and identified the current objectives facing the country in 2024.

As a result of the selfless work of our people in 2023, the motto of which was “Happy youth with Arkadag Serdar”, we have achieved great success and fulfilled our plans, the President of Turkmenistan stated with satisfaction.

As was specified, activities continued to develop and implement laws that correspond to the realities of our time.

At the same time, a high rate of economic development has been promoted, the head of state emphasized. GDP growth amounted to 6.3 percent, including 4.3 percent in the industrial sector, 12.8 percent in trade, and 4.4 percent in agriculture. The amount of investments increased by 7.5 percent.

During the reporting period, a total of 12 thousand 274 new jobs were created. The volume of exports of products manufactured in the country reached 11.4 billion US dollars.

Last year, using all sources of financing, 78 industrial and socio-cultural facilities were opened, and 1 million 897 thousand square meters of housing were put into use. Thousands of families celebrated housewarming.

“Last year, we solemnly opened the “smart” city of Arkadag, built for the first time in the history of the country on the initiative of our Hero Arkadag,” President Serdar Berdimuhamedov said.

It was also pointed out that a high-voltage overhead power line along the Mary-Akhal route, two gas turbine units at the Turkmenbashy Complex of Oil Refineries, as well as dozens of new enterprises in various fields were put into operation.

Farmers, having gathered high harvests, ensured the country’s food security.

According to the head of state, the State Budget for 2024 has been adopted, and wages, pensions and state benefits have once again been increased.

An unforgettable event of the year was the holding at a high level of an international scientific and practical conference and exhibition in the capital in the year “Happy Youth with Arkadag Serdar”.

The prestige of our neutral state in the international arena is consistently growing, President Serdar Berdimuhamedov continued, emphasizing that cooperation with the United Nations is steadily developing. Last year, the UN General Assembly unanimously adopted Resolutions based on the initiatives of Turkmenistan, which is striking illustration of broad support from the world community for the proposals put forward by our neutral country that are significant for all humanity.

Neutral Turkmenistan carries out effective cooperation with other major international and regional associations and organization, builds up relations in various fields with countries of the world and international organizations, the head of state continued.

It was also noted that thanks to the efforts of Hero Arkadag, parliamentary diplomacy became particularly active.

We declare a certain motto for every year, President Serdar Berdimuhamedov continued. The content and ideological message of this year’s motto “The fount of wisdom of Magtymguly Fragi” is intended to raise the patriotic spirit, contribute to the education of youth, and inspire Turkmen people to carry out work for the further prosperity of the Homeland. 

“This places great responsibility on us, and in this regard we will have to work selflessly for the practical implementation of the motto of the year”, the head of state said.

Speaking about the priority objectives of the current year, President Serdar Berdimuhamedov emphasized that, in accordance with the Program for the Socio-Economic Development of Turkmenistan and Investments in 2024, it is planned to build and commission residential buildings with an area of 430 thousand square meters, 5360-seat educational institutions, and preschool institutions for 1200 children.

To improve the social and living standards of the people under this Program, it is planned to start the construction in the velayats and the capital, as well as complete the projects of a number of facilities and buildings.

This year facilities will be built and put into operation include a water treatment plant with a capacity of 150 thousand cubic meters of drinking water, the “Dokmaçylar” cultural center, a new monument to Magtymguly Fragi and a cultural park complex, 13 modern houses in the Parahat-7 residential area, International treatment and rehabilitation center and the International Scientific and Clinical Center for Physiology in the city of Ashgabat, the 2nd phase of a cement plant in the Baherden etrap, modern villages “Öňaldy” in Ak bugday etrap and “Gowşut” gengeshlik of the Kaka etrap in the Akhal Velayat; a motor road bridge across the Garabogazgol Bay, the International Air Terminal Complex in the village of Jebel in the Balkan Velayat, the 2nd phase of a cement plant in Koytendag etrap in Lebap Velayat, and a new administrative building of the Sanitary and Epidemiological Service in the city of Mary. It is also planned to commission the Tejen-Mary section of the Ashgabat-Turkmenabat high-speed motorway.

In order to improve the social and living conditions of the population, significant funds will be allocated for the construction of roads, communication, water, gas, energy supply systems and the construction of treatment facilities, the head of state said.

As was emphasized, during the year a number of international events will be held in our country on the occasion of the 300th anniversary of the birth of great thinker of the East Magtymguly Fragi and the declaration of the city of Anev as the cultural capital of the Turkic world in 2024.

The enormous service of professors and teachers, writers, and creative workers in popularizing the rich literary heritage of classical poet Magtymguly Fragi in the world was also highlighted. At the same time, foreign citizens make a significant contribution to this matter.

In this regard, President Serdar Berdimuhamedov ordered to prepare proposals for awarding representatives of the creative intelligentsia of our country and foreign countries with the newly established medal and the International Magtymguly Prize.

Along with this, instructions were given to properly prepare for holding events of special significance and significant occasions at a high level.

Summing up the meeting, the head of state noted that the Program adopted for the current year includes a very large amount of work.

“Our main goal is to promote the further prosperity of our native Homeland,” President Serdar Berdimuhamedov emphasized, expressing firm confidence that all new milestones planned for 2024 will be achieved through united selfless work together with the people.

Concluding the extended meeting of the Cabinet of Ministers, the President of Turkmenistan wished its participants sound health, family wellbeing and great success in responsible activities for the progress of the sovereign Homeland.