Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
03.04.2024

Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisine gatnaşyjylara

Участникам Выставки торгового комплекса Туркменистана

Участникам Выставки торгового комплекса Туркменистана

Hormatly sergä gatnaşyjylar!
Gadyrly söwda toplumynyň işgärleri!

Sizi Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Garaşsyz Watanymyzda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda giň gerimde amala aşyrylýan Prezident Maksatnamasynyň baş maksady ykdysady ösüşi hil taýdan täze derejä çykarmak, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak bolup durýar. Milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşini dowam etdirmäge, ilatyň durmuş taýdan goraglylygyny berkitmäge gönükdirilen maksatnamalaýyn wezipeleriň durmuşa geçirilmegi netijesinde, söwda toplumy häzirki wagtda halk hojalygynyň okgunly ösýän pudaklarynyň birine öwrüldi.

Ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmak, söwda hyzmatlaryny kämilleşdirmek, esasan-da, halkyň sarp edýän harytlaryna bolan islegleri kanagatlandyrmak häzirki döwürde söwda toplumynyň öňünde durýan esasy wezipelerdir. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Diýarymyzyň bazarlarynda haryt dolanyşygynyň barha artýan möçberi bu wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň, ilatyň abadançylygynyň, durmuş derejesiniň ýokarlanýandygynyň güwäsidir.

Eziz watandaşlar!

Ýurdumyzda milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, innowasiýalary giňden ornaşdyrmak boýunça uly işler amala aşyrylýar. Bu ugurda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň düzüminde ýokary tehnologiýaly önümçilik kärhanalaryny döretmek, ýerli çig maldan öndürilýän bäsdeşlige ukyply önümleriň görnüşlerini we möçberini artdyrmak babatda alnyp barylýan işler has-da buýsandyrýar. Hususan-da, pagta süýüminden ýüplükleri taýýarlaýan, dürli matalary dokaýan, tikinçilik önümlerini öndürýän kärhanalar ykdysadyýetiň depginli ösdürilmegine saldamly goşant goşýarlar. Häzirki döwürde ýokary hilli, ekologik taýdan arassa «Gala», «Ýeňiş», «Goza», «Wada», «Nusaý», «Bedew», «Bürgüt», «Akpamyk», «Merw», «Jeýtun», «Mäne» ýaly haryt nyşanly dokma önümlerimize içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýär.

Türkmen halkynyň milli el halyçylyk sungatynyň özboluşlylygyny gorap saklamak we kämilleşdirmek boýunça hem uly işler amala aşyrylýar. Biziň el halylarymyz deňi-taýy bolmadyk gözelligi, ýokary hili bilen meşhurdyr. Bu ugurda «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň kärhanalary türkmen el halysyny dokamagyň usullaryny geljek nesillere ýetirmek, gadymy nagyşlardyr göller salnan köpöwüşginli halylary dokamak, halylaryň gadymy nusgawy görnüşlerini dikeltmek boýunça guwandyryjy netijeleri gazanýarlar. Törlerimiziň bezegi bolan el halylarymyz içerki we daşary ýurtlardaky alyjylaryň sargytlary boýunça hem dokalýar. Bu bolsa halkymyzyň çeperçilik medeniýetiniň ajaýyp mirasy bolan türkmen halylarynyň dünýädäki meşhurlygyny has-da artdyrýar.

Bu gün giňden ýaýbaňlandyrylan Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi ýurdumyzyň dokma pudagynyň, milli el halyçylyk sungatynyň ösüşlerine baha bermäge-de mümkinçilik döreder.

Hormatly myhmanlar!
Eziz watandaşlar!

Sergide ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň ösüşine, hususy önüm öndürijileriň eksport mümkinçiliklerine aýratyn orun berilýär. Çünki biz daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de eksporta gönükdirilen önümleriň öndürilişini artdyrmak, täze senagat ugurlaryny döretmek boýunça maksatnamalary durmuşa geçirmekde türkmen telekeçilerine bil baglaýarys we munuň üçin ähli zerur şertleri döredýäris.

Bu alnyp barylýan tutumly işleriň netijesinde, Türkmenistanyň dünýä ýurtlary bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy barha ösdürilýär. Harytlarymyzyň bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlanyp, ýurdumyzyň içerki bazarynda haryt bolçulygyny berkitmekde, daşary söwdany giňeltmekde oňat netijeler gazanylýar. «Türkmenistanda öndürilen» nyşanly harytlar bu gün dünýä bazarlarynda giňden tanalýar we ýokary hili, ygtybarlylygy bilen tapawutlanýar.

Hormatly myhmanlar!
Eziz watandaşlar!

Garaşsyz döwletimiz gysga wagtyň içinde durnukly ösüş ýoluna düşdi. Geçirilýän özgertmeler, oýlanyşykly çözgütler ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmek bilen birlikde, türkmen topragynda öndürilýän ýokary hilli önümleri daşary ýurtlara eksport etmäge hem giň mümkinçilik berýär. Bu sergi bedew bady bilen öňe barýan eziz Diýarymyzda beýleki pudaklar bilen bir hatarda, söwda toplumynyň hem maksatnamalaýyn wezipeleri üstünlikli amala aşyrýandygyny we belent sepgitlere ýetýändigini aýdyň görkezýär.

Hormatly sergä gatnaşyjylar!

Sizi Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisiniň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk, abadançylyk, alyp barýan asylly işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Уважаемые участники выставки! Дорогие работники торгового комплекса!
Сердечно поздравляю вас с началом работы Выставки торгового комплекса Туркменистана!

Главной целью Президентской программы, реализуемой с широким размахом в родной Отчизне в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги», является вывод на качественно новый уровень развития экономики, дальнейшее улучшение социально-бытовых условий жизни народа.

Благодаря реализации программных задач, направленных на стабильное развитие национальной экономики, укрепление социальной защищённости населения, в настоя­щее время торговый комплекс – в числе стремительно развивающихся отраслей народного хозяйства.

Сегодня перед сферой торговли поставлены такие цели, как укрепление продовольственной безопасности страны, увеличение объёмов производства импортозамещающей продукции, совершенствование торговых услуг, удовлетворение спроса населения на потребительские товары. Рост товарооборота на внутреннем рынке является свидетельством их успешной реализации, повышения благосостояния и социально-бытового уровня народа в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Дорогие соотечественники!

В нашей стране осуществляется масштабная работа по диверсификации национальной экономики, широкому внедрению инноваций. В этом плане радует работа, проводимая по созданию высокотехнологичных производств в структуре Министерства текстильной промышленности Туркменистана, наращиванию ассортимента и объёмов конкурентоспособной продукции, выпускаемой из местного сырья. В частности, предприятия по изготовлению пряжи из хлопкового волокна, различных тканей, производству швейной продукции вносят весомый вклад в интенсивное развитие экономики. В настоя­щее время высококачественная, экологически чистая текстильная продукция торговых марок «Gala», «Ýeňiş», «Goza», «Wada», «Nusaý», «Bedew», «Bürgüt», «Akpamyk», «Merw», «Jeýtun», «Mäne» пользуется повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках.

Большая работа ведётся также по сохранению и совершенствованию национального искусства ручного ковроткачества туркменского народа. Наши ковры ручной работы славятся своей непревзойдённой красотой и высоким качеством. В этом направлении осуществляется деятельность предприятий Государственного объединения «Türkmenhaly», в частности, по доведению до будущих поколений методов создания туркменских ковров ручной работы с их красочной палитрой, древними орнаментами и узорами, а также восстановления исконных классических образцов. Изысканные ковры ручной работы, украшающие наши дома, изготавливаются по заказам не только внутренних, но и зарубежных потребителей. Это приумножает мировую славу туркменских ковров, являющихся великолепным наследием художественной культуры нашего народа.

Нынешняя масштабная Выставка торгового комплекса Туркменистана позволит дать оценку развитию текстильной отрасли страны, национального искусства ручного ковроткачества.

Уважаемые гости!
Дорогие соотечественники!

На Выставке торгового комп­лекса Туркменистана особое место отводится отечественной предпринимательской сфере, экспортному потенциалу частных товаропроизводителей. В реализации программ по наращиванию объёмов выпуска импортозамещающей и ориентированной на экспорт продукции, созданию новых промышленных производств большая роль отводится туркменским предпринимателям, которым мы обеспечиваем все необходимые условия.

Благодаря масштабным работам, осуществляемым в этом направлении, наращивается торгово-экономическое сотрудничество Туркменистана со странами мира. Повышается конкурентоспособность наших товаров, достигаются хорошие результаты в поддержании товарного изобилия на внутреннем рынке, активизации внешней торговли. Товары со знаком «Сделано в Туркменистане» сегодня широко известны на мировых рынках и отличаются высоким качеством и надёжностью.

Уважаемые гости!
Дорогие соотечественники!

Наше независимое государство за короткое время встало на путь стабильного развития. Осуществляемые в стране преобразования, продуманные решения, наряду с укреплением продовольственного изобилия, позволяют широко экспортировать качественную продукцию, производимую на туркменской земле.

Нынешний смотр – наглядная демонстрация того, что в нашей следующей вперёд со стремительностью скакуна родной Отчизне торговый комплекс, как и другие отрасли, успешно реализует программные задачи и достигает высоких рубежей.

Уважаемые участники выставки!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с открытием Выставки торгового комплекса Туркменистана!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в работе!

Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

Уважаемые участники выставки! Дорогие работники торгового комплекса!
Сердечно поздравляю вас с началом работы Выставки торгового комплекса Туркменистана!

Главной целью Президентской программы, реализуемой с широким размахом в родной Отчизне в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги», является вывод на качественно новый уровень развития экономики, дальнейшее улучшение социально-бытовых условий жизни народа.

Благодаря реализации программных задач, направленных на стабильное развитие национальной экономики, укрепление социальной защищённости населения, в настоя­щее время торговый комплекс – в числе стремительно развивающихся отраслей народного хозяйства.

Сегодня перед сферой торговли поставлены такие цели, как укрепление продовольственной безопасности страны, увеличение объёмов производства импортозамещающей продукции, совершенствование торговых услуг, удовлетворение спроса населения на потребительские товары. Рост товарооборота на внутреннем рынке является свидетельством их успешной реализации, повышения благосостояния и социально-бытового уровня народа в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Дорогие соотечественники!

В нашей стране осуществляется масштабная работа по диверсификации национальной экономики, широкому внедрению инноваций. В этом плане радует работа, проводимая по созданию высокотехнологичных производств в структуре Министерства текстильной промышленности Туркменистана, наращиванию ассортимента и объёмов конкурентоспособной продукции, выпускаемой из местного сырья. В частности, предприятия по изготовлению пряжи из хлопкового волокна, различных тканей, производству швейной продукции вносят весомый вклад в интенсивное развитие экономики. В настоя­щее время высококачественная, экологически чистая текстильная продукция торговых марок «Gala», «Ýeňiş», «Goza», «Wada», «Nusaý», «Bedew», «Bürgüt», «Akpamyk», «Merw», «Jeýtun», «Mäne» пользуется повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках.

Большая работа ведётся также по сохранению и совершенствованию национального искусства ручного ковроткачества туркменского народа. Наши ковры ручной работы славятся своей непревзойдённой красотой и высоким качеством. В этом направлении осуществляется деятельность предприятий Государственного объединения «Türkmenhaly», в частности, по доведению до будущих поколений методов создания туркменских ковров ручной работы с их красочной палитрой, древними орнаментами и узорами, а также восстановления исконных классических образцов. Изысканные ковры ручной работы, украшающие наши дома, изготавливаются по заказам не только внутренних, но и зарубежных потребителей. Это приумножает мировую славу туркменских ковров, являющихся великолепным наследием художественной культуры нашего народа.

Нынешняя масштабная Выставка торгового комплекса Туркменистана позволит дать оценку развитию текстильной отрасли страны, национального искусства ручного ковроткачества.

Уважаемые гости!
Дорогие соотечественники!

На Выставке торгового комп­лекса Туркменистана особое место отводится отечественной предпринимательской сфере, экспортному потенциалу частных товаропроизводителей. В реализации программ по наращиванию объёмов выпуска импортозамещающей и ориентированной на экспорт продукции, созданию новых промышленных производств большая роль отводится туркменским предпринимателям, которым мы обеспечиваем все необходимые условия.

Благодаря масштабным работам, осуществляемым в этом направлении, наращивается торгово-экономическое сотрудничество Туркменистана со странами мира. Повышается конкурентоспособность наших товаров, достигаются хорошие результаты в поддержании товарного изобилия на внутреннем рынке, активизации внешней торговли. Товары со знаком «Сделано в Туркменистане» сегодня широко известны на мировых рынках и отличаются высоким качеством и надёжностью.

Уважаемые гости!
Дорогие соотечественники!

Наше независимое государство за короткое время встало на путь стабильного развития. Осуществляемые в стране преобразования, продуманные решения, наряду с укреплением продовольственного изобилия, позволяют широко экспортировать качественную продукцию, производимую на туркменской земле.

Нынешний смотр – наглядная демонстрация того, что в нашей следующей вперёд со стремительностью скакуна родной Отчизне торговый комплекс, как и другие отрасли, успешно реализует программные задачи и достигает высоких рубежей.

Уважаемые участники выставки!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с открытием Выставки торгового комплекса Туркменистана!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в работе!

Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.