Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
19.04.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Заседание Кабинета Министров Туркменистана

Meeting of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesine garaldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa milli kanunçylyk ulgamyny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. Şunuň bilen baglylykda, iş toparlary tarapyndan raýat-hukuk gatnaşyklaryny kämilleşdirmek, Magtymguly Pyragynyň medeni mirasyny goramak, öwrenmek, wagyz etmek we dünýä ýaýmak bilen baglanyşykly kanun taslamalaryny taýýarlamak işleriniň dowam etdirilýändigi aýdyldy. Ýurdumyzda sanitariýa işini kämilleşdirmek, bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, oba hojalyk ekinleriniň tohumçylyk işini döwrüň talabyna laýyk ýola goýmak, ylmy edaralaryň işini döwrebaplaşdyrmak maksady bilen, hereket edýän birnäçe kanunlara degişli üýtgetmeleri hem-de goşmaçalary girizmek boýunça işler alnyp barylýar.

Geçen döwürde Mejlisiň deputatlarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri üçin kanun çykaryjylyk işiniň döwrebap usullary we ýörelgeleri bilen bagly okuw sapaklary guraldy. Halkara guramalar, daşary ýurtlaryň parlamentleri bilen ýola goýlan gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hem aýdyldy. Şol işiň çäklerinde Mejlisiň wekili BMG-niň Ilat gaznasy tarapyndan Norwegiýa Patyşalygynyň Oslo şäherinde geçirilen parlamentarileriň halkara maslahatyna gatnaşdy. Mundan başga-da, deputatlar ýurdumyzyň degişli ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan BMG-niň düzüm birlikleri, beýleki abraýly halkara guramalar bilen bilelikde guralan forumlara, duşuşyklara gatnaşdylar.

Deputatlaryň döwlet syýasatyny, dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden goldanylýan halkara başlangyçlary, ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň ähmiýetini wagyz-nesihat etmek we kabul edilýän kanunlaryň many-mazmunyny halk köpçüligine düşündirmek boýunça geçirilýän dürli çärelere gatnaşýandyklary, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýändikleri barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow milli kanunçylyk ulgamyny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny belledi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz daşary ýurtlar bilen ýola goýlan parlamentara gatnaşyklary yzygiderli ösdürmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow karz edaralarynyň hasaplaşyk-töleg ulgamlaryny yzygiderli kämilleşdirmek, sanly bank hyzmatlarynyň görnüşlerini artdyrmak boýunça geçirilen işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda menzilara ýerine ýetirilýän bank hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak we görnüşlerini giňeltmek arkaly nagt däl hasaplaşyklaryň möçberini artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler hakynda aýdyldy. Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek baradaky teklibi hödürläp, olaryň mümkinçilikleri barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda» bellenen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň möçberini artdyrmaga möhüm ähmiýet berilýändigini aýtdy. Munuň üçin töleg ulgamlaryny yzygiderli kämilleşdirmek, sanly bank hyzmatlarynyň görnüşlerini artdyrmak zerur bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklibi goldap, wise-premýere «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň şahsy taraplar üçin niýetlenen döwrebap bank hyzmatlarynyň ulgamlaryny ulanyşa girizmek boýunça degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow “Türkmengaz” döwlet konserni tarapyndan öndürilýän suwuklandyrylan gazy kabul edýän, saklaýan we ýükleýän desgalary döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, konsern tarapyndan degişli desgalaryň durkuny täzelemek ugrunda zerur işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda bu desgalar üçin zerur bolan maddy-tehniki serişdeler bökdençsiz üpjün edilýär. Munuň özi olaryň işiniň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyna ýardam berýär. Şunuň bilen baglylykda, degişli teklipler beýan edildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda suwuklandyrylan gazy öndürmäge hem-de ony halkara bazarlara ygtybarly ibermäge uly ähmiýet berilýändigini nygtady. Munuň üçin öndürilýän suwuklandyrylan gazy talabalaýyk kabul etmäge, saklamaga we ýüklemäge niýetlenen desgalary döwrebaplaşdyrmak möhüm bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we beýan edilen teklipleri goldap, wise-premýere bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda, şeýle hem ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda gowaça ekişi dowam edýär, gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda hatarara bejergi işleri alnyp barylýar. Bugdaý ekilen meýdanlarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri dowam edýär. Galla kabul ediş kärhanalary, elewatorlar galla oragy möwsümine taýýarlanylýar. Şeýle-de pile öndürmek möwsümini üstünlikli geçirmek maksady bilen, ýüpek gurçuklaryna ideg etmek boýunça degişli işleriň geçirilýändigi barada aýdyldy. Ýazlyk ekinleri ekmek we olara ideg etmek, ekerançylyk meýdanlarynyň suw üpjünçiligini gowulandyrmak, suw serişdelerini tygşytly peýdalanmak maksady bilen, suwaryş, şor suw akabalaryny arassalamak işleri alnyp barylýar. Diýarymyzyň ähli künjeginde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaraly çäreleri ýokary derejede guramak üçin degişli taýýarlyk işleri geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda ideg işleriniň, hususan-da, hatarara bejergi işleriniň talabalaýyk geçirilişini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz bugdaý ekilen meýdanlara agrotehniki kadalara laýyklykda ideg etmek üçin degişli işleri dowam etdirmegiň, galla oragy möwsümine häzirden gowy taýýarlyk görmegiň möhümdigini belledi. Hormatly Prezidentimiz ýüpek gurçuklaryna ideg etmekde-de zerur işleri alyp barmagyň, ekerançylyk meýdanlarynyň suw üpjünçiligini gowulandyrmaga, suw serişdelerini tygşytly peýdalanmak işlerine uly ähmiýet bermegiň zerurdygyna ünsi çekip, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň garamagyndaky zawodlaryň önümçilik ygtybarlylygyny gazanmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

“Marykarbamid” zawodynyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak maksady bilen, ony önümçilikde ulanylýan çig mallar we himiki serişdeler, ätiýaçlyk şaýlary, enjamlar bilen yzygiderli üpjün etmek, göz öňünde tutulan tehniki kadalara laýyklykda bejermek, abatlamak boýunça zerur işler geçirilýär. Döwlet Baştutanymyzyň daşary ýurt kompaniýalary bilen göni gatnaşyklary ýola goýmak babatda beren tabşyryklary esasynda, zawody taslama kuwwatyna çykarmak maksady bilen, “Kawasaki Heavy Industries Ltd.” ýapon kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak maksadalaýyk hasaplanýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň garamagyna degişli teklip hödürlenildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodyny bökdençsiz işletmek üçin, tehnologik kadalara laýyklykda, önümçiliklerde ulanylýan çig mallar, himiki serişdeler bilen yzygiderli üpjünçiligini ýola goýmak maksady bilen, Ýaponiýanyň “Kawasaki Heavy Industries Ltd.” kompaniýasy bilen göni gatnaşyklary ýola goýmak boýunça teklibi goldady we wise-premýere bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň düzümleriniň we halyçylyk kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek, halyçylyk sungatyny giňden wagyz etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, gadymy halylaryň özboluşly nusgalaryny aýawly saklamak maksady bilen, ýurdumyzyň halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi döwrebaplaşdyrylýar. Çeper halyçylyk kärhanalary işe girizilýär, olarda halyçylaryň netijeli zähmet çekmekleri, göwnejaý dynç almaklary üçin ähli şertler döredilýär. Haly önümleriniň görnüşlerini mundan beýläk-de giňeltmek, milli öwüşginleri aýawly saklamak, içerki we daşarky bazarlaryň bu ugurdaky isleglerini kanagatlandyrmak, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hem aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, halkymyzyň meşhur halyçylyk sungatyny ösdürmäge döwlet derejesinde aýratyn ähmiýet berilýändigini, ony dünýä ýaýmakda, yzygiderli kämilleşdirmekde uly tagallalar edilýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň garamagyndaky çeper halyçylyk kärhanalarynyň işini döwrebaplaşdyrmagyň wajypdygyna ünsi çekip, bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllygy mynasybetli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň garamagyna milli senenamamyzyň şanly senesiniň hormatyna geçiriljek dabaralary talabalaýyk guramak üçin işlenip taýýarlanylan degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk baýramy mynasybetli geçiriljek döwlet çärelerine gowy taýýarlyk görmek we olary ýokary derejede geçirmek maksady bilen, degişli Karara gol çekdi hem-de ony wise-premýere sanly ulgam arkaly iberip, birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Bu sene mynasybetli hormatly Prezidentimiziň adyndan weteranlara gymmat bahaly sowgatlar gowşurylar.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda Ýeňiş güni egsilmez joşgun, buýsanç duýgulary bilen giňden bellenilýär. Geljek nesilleriň parahat we bagtyýar durmuşyny goran uruş weteranlary barada döwletimiz tarapyndan hemmetaraplaýyn alada edilýär. Olaryň saglygyny goramak we dikeltmek boýunça zerur çäreler durmuşa geçirilýär.

Her bir güni milli we halkara ähmiýetli wakalara beslenýän “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda hem Ýeňiş baýramynyň şanyna baý many-mazmunly syýasy-jemgyýetçilik, medeni ähmiýetli çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Asylly däbe eýerilip, Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň gahrymançylygy hem-de uruş ýyllarynda zähmet çeken ak saçly eneleriň görkezen nusgalyk edermenligi hormatlanyp, olara dabaraly ýagdaýda hormatly Prezidentimiziň adyndan pul serişdeleri, gymmat bahaly sowgatlar gowşurylar. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyza we döwlet Baştutanymyza 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylar, ýaşuly neslimiz barada edýän aladalary, olaryň durmuş goraglylygy babatda yzygiderli berýän goldawlary üçin ýaşuly nesliň adyndan sagbolsun aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda gahrymançylygyň we zähmetsöýerligiň belent nusgasyny görkezen uruş hem zähmet weteranlary üçin ähli şertleriň döredilýändigini aýtdy. Olar ýaş nesillerimizde watançylyk, gaýduwsyzlyk, edermenlik ýaly belent ahlak häsiýetlerini terbiýeleýärler. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz uruş weteranlaryna, uruş ýyllarynda ýurdumyzda zähmet çeken enelerimize 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli gymmat bahaly ýadygärlik sowgatlary gowşurmagy, Ýeňiş güni bilen bagly çäreleri ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Daşary işler ministrliginiň wekiliýetiniň şu ýylyň 15-16-njy aprelinde Özbegistan Respublikasyna amala aşyran iş saparynyň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň halkara başlangyçlaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde Türkmenistan köptaraplaýyn çärelere, şol sanda “Merkezi Aziýa+” formatyndaky duşuşyklara işjeň gatnaşýar. Saparyň barşynda ýurdumyzyň wekiliýeti Merkezi Aziýa döwletleriniň we Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşine agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň strategik gepleşikler boýunça ikinji duşuşygyna gatnaşdy. Şunuň bilen birlikde, Daşkentde Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň derejesinde geňeşmeler geçirildi.

Köptaraplaýyn duşuşygyň çäklerinde halkara we sebit gün tertibiniň möhüm meseleleri, şol sanda Owganystana degişli meseleler boýunça pikir alyşmalar boldy, taraplaryň bu ugurlardaky garaýyşlary beýan edildi. Şeýle hem söwda-ykdysady, maýa goýum ulgamlarynda, howanyň üýtgemegi, daşky gurşawy goramak babatda sebitara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça bilelikdäki hereketler gyzyklanma bildirilip ara alnyp maslahatlaşyldy. Medeniýet, bilim-ylym ugurly gatnaşyklary işjeňleşdirmek meselesine hem üns berildi. Şeýle-de “2023 — 2027-nji ýyllarda strategik gepleşikler we hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Hereketleriň meýilnamasyny” durmuşa geçirmäge gönükdirilen işlere seljerme berildi. Forumyň jemleri boýunça Bilelikdäki Beýannama kabul edildi.

Türkmen tarapynyň çykyşynda geçen ýylyň iýulynda Jidda şäherinde geçirilen “Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi — Merkezi Aziýa” sammitinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň öňe süren başlangyçlaryndan ugur alnyp, ählumumy çemeleşmeler esasynda amala aşyrylmagy teklip edilýän meseleler beýan edildi.

Iki sebit üçin gyzyklanma bildirilýän esasy meseleler boýunça Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeleri geçirmek maksady bilen, Merkezi Aziýanyň we Aýlag döwletleriniň daşary işler ministrleriniň hemişelik esasda hereket edýän maslahatyny döretmek teklip edilýär. Ykdysadyýetiň ýangyç-energetika, gaýtadan işleýän senagat, gurluşyk, gämi gurluşygy, dokma senagaty ýaly pudaklarynda bilelikde işlemek üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny nazara almak bilen, döwlet Baştutanymyzyň Işewürlik geňeşini döretmek barada öňe süren teklibini durmuşa geçirmegiň maksadalaýykdygy bellenildi.

Şeýle hem Türkmenistan tarapyndan şu ýylyň fewralynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilen Bütindünýä hökümet sammitinde öňe sürlen başlangyçlaryň uly ähmiýete eýedigi nygtaldy. Hususan-da, Ählumumy energetika howpsuzlygy we durnukly ösüş boýunça hyzmatdaşlyk bileleşigini, Durnukly ulag arabaglanyşygynyň ählumumy atlasyny döretmek baradaky teklipleriň durmuşa geçirilmegi üçin tagallalary birleşdirmek teklip edilýär. Howanyň üýtgemegi we daşky gurşawy goramak meselesi babatda Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralary bilen milli Hökümetleriň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň, biziň ýurtlarymyzda halkara düzümleriň hemişelik edaralaryny döretmegiň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi. Şu nukdaýnazardan, BMG-niň Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini açmak barada Türkmenistanyň başlangyjynyň derwaýysdygy we esaslydygy aýratyn nygtaldy.

Şeýle-de türkmen tarapy medeni-ynsanperwer ulgamda özara hereketleri güýçlendirmäge uly itergi berjek Merkezi Aziýanyň we Aýlag hyzmatdaşlyk geňeşiniň Medeniýet dialogyny döretmegi teklip etdi. Mundan başga-da, Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Aýlag hyzmatdaşlyk geňeşiniň agzasy bolan döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygyň berk hukuk esaslaryny döretmek teklip edildi. Şunuň bilen baglylykda, ýokarda agzalan meýilnamany durmuşa geçirmek üçin täze resminamalary işläp taýýarlamagyň zerurdygy bellenildi.

Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy geçirildi. Döwletara gatnaşyklaryň ileri tutulýan meseleleri boýunça netijeli pikir alyşmalaryň barşynda ýokary derejedäki özara saparlaryň ähmiýeti nygtaldy. Bellenilişi ýaly, beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly ýagdaýda bellemek maksady bilen, Özbegistanyň Prezidentiniň degişli Karary esasynda kinofilm surata düşüriler, sahna oýny goýlar, şanly senä gabatlanyp, çäreleriň giň toplumy geçiriler.

Daşkentde Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler hem geçirildi. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi, sebit hem-de halkara gün tertibiniň derwaýys meseleleri boýunça gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Bellenilişi ýaly, parlamentara gatnaşyklar döwletara dialogyň ösdürilmegine uly goşant goşýar. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda özara saparlary yzygiderli guramagyň we parlamentara dostluk toparlarynyň duşuşyklaryny geçirmegiň maksadalaýykdygy nygtaldy.

Şeýle hem halkara guramalaryň çäklerinde hyzmatdaşlygyň giň tejribesiniň toplanandygy bellenilip, ony işjeňleşdirmek barada ylalaşyldy. Şunuň bilen birlikde, sebitde durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmek maksady bilen, köptaraplaýyn esasdaky hyzmatdaşlygyň wajypdygyna üns çekildi. Hususan-da, Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyklarynyň hem-de “Merkezi Aziýa+” formatynyň çäklerindäki gepleşikleriň ähmiýeti nygtaldy.

Ykdysady ulgamda özara gatnaşyklar geňeşmeleriň esasy meseleleriniň biri hökmünde görkezildi. Duşuşygyň barşynda dürli pudaklarda, iki ýurduň hususy ulgamlarynyň wekilleriniň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmäge aýratyn üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, hökümetara türkmen-özbek toparynyň nobatdaky mejlisini geçirmek meselesine garaldy. Şeýle-de Türkmen-özbek işewürler geňeşiniň nobatdaky duşuşygyny guramagyň maksadalaýykdygy bellenildi. Şunuň bilen bir hatarda, söwda merkezini gurmak we serhetýaka söwda zolaklarynda bilelikdäki söwda öýlerini işe girizmek bilen baglanyşykly işleri işjeňleşdirmäge üns berildi. Suw hojalygy pudagynda hyzmatdaşlyk etmek meseleleri boýunça pikir alşyldy.

Bellenilişi ýaly, medeni-ynsanperwer ulgamdaky däp bolan gatnaşyklar türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Şunda beýik türkmen şahyry we Gündogaryň akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanda we Özbegistanda guralýan çäreleriň wajypdygy nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Merkezi Aziýa ýurtlary hem-de Aýlagdaky arap döwletleri bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýandygyny belledi. Döwletimiz bu ýurtlar bilen ähli ugurlar boýunça netijeli gatnaşyklary ösdürmäge çalyşýar. Sebitleriň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyň ilerledilmegi döwletimiziň durnukly ösüşi bilen berk baglanyşyklydyr. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Aýlagdaky arap döwletleri we Merkezi Aziýa ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň möhümdigine ünsi çekip, wise-premýer, daşary işler ministrine degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” laýyklykda, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi tarapyndan ulag-kommunikasiýa pudagyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi. Şunuň bilen baglylykda, Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde Aragatnaşyk merkeziniň edara binasynyň taslamasyny düzmek hem-de ony ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak boýunça görülýän çäreler barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda ulag-kommunikasiýa pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga, pudagyň işgärleri üçin has oňaýly iş şertlerini döretmäge möhüm ähmiýet berilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz aragatnaşyk pudagyna degişli netijeli işleriň alnyp barylmagynyň ýokary hilli hyzmatlary has-da döwrebap ýola goýmaga öz täsirini ýetirjekdigini aýdyp, agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurda degişli işleri geçirmek babatda tabşyryklary berdi.

Soňra M.Çakyýew 15 — 19-njy aprel aralygynda paýtagtymyzda geçirilýän Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisiniň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, mejlisiň gün tertibine laýyklykda, guramanyň ýöriteleşdirilen komissiýalarynyň we hemişelik iş toparlarynyň 2023-nji ýylda alyp baran işleriniň jemlerine, guramany ösdürmegiň Strategiýasynyň taslamasyny işläp taýýarlamak ýaly meselelere garaldy. Şeýle hem demir ýollary ulanmak arkaly üstaşyr ulag geçelgelerini ösdürmegiň geljegi, sebitde ýük daşamalary artdyrmak boýunça pikir alyşmalar boldy. Mejlisiň çäklerinde ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesi geçirildi. Munuň özi DÝHG-niň işjeň agzalarynyň biri bolan Türkmenistanyň üstaşyr geçirijilik mümkinçiliklerini artdyrmakda möhüm ähmiýete eýedir.

Şeýle hem Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisiniň jemleri boýunça kabul ediljek Aşgabat Jarnamasy barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda sebit ähmiýetli halkara ulag geçelgelerini ösdürmäge möhüm ähmiýet berilýändigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň guramaçylykly geçirilendigini nygtap, forumyň netijeleri boýunça kabul edilýän Aşgabat Jarnamasynyň wajypdygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasy bilen gatnaşyklaryň mundan beýläk-de dowam etdiriljekdigini nygtap, agentligiň ýolbaşçysyna ýokary derejede geçirilen mejlise gatnaşyjylara öz minnetdarlygyny ýetirmegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл очередное заседание Кабинета Министров, на котором был рассмотрен ряд приоритетных вопросов государственной жизни.

Первой слово было предоставлено Председателю Медж­лиса Д.Гулмановой, проинформировавшей о работе по приведению национальной законодательной базы в соответствие реалиям времени.

В данной связи сообщалось, что рабочими комиссиями осуществляется подготовка законопроектов, регламентирующих гражданско-правовые отношения, а также связанных с охраной, изу­чением и популяризацией в мире творческого наследия Махтумкули Фраги. Наряду с этим, согласно требованиям времени, вносятся изменения и дополнения в законодательные акты, нацеленные на модернизацию санитарной деятельности, развитие физкультуры и спорта, семеноводства сельскохозяйственных культур, на совершенствование работы научных учреждений страны.

В рассматриваемый период для слушателей Академии государственной службы при Президенте Туркменистана с участием депутатов Меджлиса был организован семинар о современных методах и принципах законотворческой деятельности.

Отдельной темой прозвучавшей информации стали предпринимаемые практические шаги по укреплению контактов с международными организациями и парламентами зарубежных государств. В рамках данной работы представитель Меджлиса принял участие в Международной конференции парламентариев, проведённой Фондом ООН в области народонаселения в городе Осло Королевства Норвегия.

Кроме того, депутаты стали участниками форумов и встреч, организуемых соответствующими министерствами и отраслевыми ведомствами страны совместно с подразделениями ООН и другими авторитетными международными структурами.

Как сообщалось, народные избранники выступают на мероприятиях и в средствах массовой информации в целях разъяснения населению приоритетов государственной политики, значимости международных инициатив, которые находят поддержку мировой общественности, а также претворяемых в жизнь социально-экономических преобразований и принимаемых правовых актов.

Резюмируя информацию, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на необходимос­ти дальнейшей модернизации национальной законодательной системы в соответствии с требованиями современности. Наряду с этим отмечалась важность последовательного развития установленных с зарубежными государствами межпарламентских связей.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов отчитался о реализуемых практических шагах по совершенствованию сети расчётно-платёжных сис­тем кредитных учреждений, увеличению видов цифровых банковских услуг.

В данной связи было доложено о ведущейся работе по повышению качества услуг, оказываемых банками дистанционно, наращиванию объёмов безналичных расчётов посредством расширения спектра обслуживания. Представив на рассмотрение главы государства предложение Акционерно-коммерческого банка «Rysgal» о вводе в действие систем «Internet-bank» и «Mobil-bank», вице-премьер проинформировал об их возможностях.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в целях решения задач, определённых в Государственной программе развития цифровой экономики Туркменистана на 2021–2025 годы, особое значение придаётся увеличению объёмов безналичных расчётов. При этом необходимым условием выступает последовательное совершенствование платёжных систем, регулярное расширение видов цифровых банковских услуг.

Одобрив представленное предложение, глава государства поручил вице-премьеру провести соответствующую работу по введению в действие современных систем банковского обслуживания Акционерно-коммерческого банка «Rysgal», предназначенных для физических лиц.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов доложил о выполняе­мой работе по модернизации объектов приёма, хранения и отгрузки сжиженного газа, производимого Государственным концерном «Türkmengaz».

Как сообщалось, в целях надёжного снабжения необ­ходимыми объёмами неф­тепродуктов Госконцерном принимаются действенные меры по реконструкции соответствующих сооружений. Бесперебойное обеспечение данных объектов надлежащими материально-техническими средствами в настоящее время способствует повышению эффективности их производственной деятельности. В данном контексте были озвучены конкретные предложения.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность производства в стране сжиженного газа и его надёжной транспортировки на международные рынки.

В этой связи необходимо совершенствовать объекты приёма, хранения и отгрузки данного вида топлива, отметил глава государства и, одобрив представленные предложения, поручил вице-премьеру провес­ти соответствующую работу.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев доложил о состоянии дел в курируемом секторе, а также о ходе сезонных сельхозработ в велаятах страны.

Сообщалось, что в настоящее время в разгаре сев хлопчатника, на площадях с полученными всходами ведётся междурядная обработка. На пшеничных полях хлеборобы-арендаторы продолжают подкормку посевов минеральными удобрениями и вегетационный полив, осуществляется подготовка предприятий, пунктов приёма зерна и элеваторов к предстоящей жатве.

Прозвучала также информация о предпринимаемых шагах по уходу за шелкопрядом в целях успешного проведения сезона производства коконов. Наряду с этим осуществляются сев и уход за весенними культурами, прилагаются усилия по рациональному и эффективному использованию водных ресурсов, очистке оросительных каналов и дренажных сетей.

Отмечалось, что по всей стране выполняются соответствующие подготовительные работы для организации на высоком уровне торжественных мероприятий по случаю Национального праздника туркменского скакуна.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился держать под строгим контролем уход за всходами хлопчатника, в том числе надлежащее проведение междурядной обработки.

Наряду с этим, указав на необ­ходимость соблюдения агротехнических норм при уходе за пшеницей, глава государства подчеркнул значимость заблаговременной подготовки к сезону жатвы.

Отметив важность обеспечения соответствующего ухода за шелкопрядом, а также реализации должных мер по улучшению водоснабжения земледельческих угодий, рациональному и бережному использованию водных ресурсов, Президент Сердар Бердымухамедов дал вице-премьеру конкретные поручения.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов доложил о предпринимаемых шагах по обеспечению бесперебойной деятельности предприя­тий, подведомственных Государственному концерну «Türkmenhimiýa».

Так, для увеличения производственных мощностей завода «Marykarbamid» проводится необходимая работа по налаживанию регулярного снабжения требующимися сырьём и химикатами, запасными частями и оборудованием, а также по техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с предусмотренными стандартами.

На основании данного главой государства поручения, касающегося установления прямых контактов с зарубежными компаниями-производителями, для вывода завода на проектную мощность считается целесообразным наладить сотрудничество с японской компанией «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.». В данном контексте на рассмотрение Президента Туркменистана было представлено соответствующее предложение.

Заслушав отчёт, глава­ государства Сердар Бердымухамедов поддержал предложение по налаживанию прямых связей с компанией «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» в целях обеспечения бесперебойной работы завода «Marykarbamid» Госконцерна «Türkmenhimiýa» и регулярных поставок сырья и химических средств, используемых в производстве согласно технологическим нормам, поручив вице-премьеру предпринять надлежащие меры.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил о совершенствовании деятельности структурных подразделений и ковровых предприятий Государственного объединения «Türkmenhaly», о работе по широкой популяризации искусства ручного ковроделия.

Как сообщил вице-премьер, в целях сохранения оригинальных образцов старинных полотен модернизируется производственная инфраструктура отрасли. Вводятся в строй предприятия художественного ковроделия, где создаются все условия для плодотворного труда и комфортного отдыха ковровщиц.

Прозвучала также информация о проводимой работе по дальнейшему расширению ассортимента ковровой продукции, сохранению национального колорита изделий, удовлетворению спроса на них на внутреннем и внешних рынках, по укреплению материально-технической базы отрасли в соответствии с требованиями современности.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что государство уделяет особое внимание развитию прославленного искусства ковроделия нашего народа, прилагаются большие усилия для его совершенствования и популяризации в мире. В данном контексте необходимо модернизировать работу предприятий художественного ковроделия Государственного объединения «Türkmenhaly», указал глава Туркменистана, дав вице-премьеру поручения на этот счёт.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова отчиталась о подготовке к проведению на высоком уровне мероприятий в честь 33-й годовщины независимости Отчизны.

В данном контексте на рассмотрение Президента Туркменистана был представлен проект Постановления по надлежащей организации предстоящих торжеств в честь знаменательной даты национального календаря.

Заслушав отчёт, глава­ государства Сердар Бердымухамедов в целях обес­печения должной подготовки к государственным мероприятиям, намеченным в честь 33-й годовщины ­независимости Туркменистана, и проведения их на высоком уровне подписал соответствующее Постановление и отправил его по цифровой системе вице-премьеру, адресовав ряд конкретных поручений.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов отчитался о подготовке к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной ­войне 1941–1945 годов, по случаю которой ветеранам от имени Президента Сердара Бердымухамедова будут вручены ценные подарки.

Как подчёркивалось, День Победы отмечается в Туркменистане широко и с особым чувством гордости. Наше государство проявляет всестороннюю заботу о ветеранах войны, защитивших в боях мирную и счастливую жизнь будущих поколений, в том числе прилагает усилия по охране и восстановлению их здоровья.

Каждый день года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» насыщен событиями национального и международного значения. В честь Дня Победы планируется провести важные общественно-политические и культурные мероприятия.

По сложившейся традиции, отдавая должное мужеству и героизму участников ВОВ и трудолюбию работавших в годы войны седовласых матерей, ко Дню Победы от имени Президента Туркменистана ветеранам в торжественной обстановке будут вручены денежные средства и ценные подарки.

От имени участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Национальному Лидеру туркменского народа Герою-Аркадагу и главе государства была выражена искренняя признательность за оказываемую постоянную заботу и поддержку старшего поколения.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в нашей стране создаются все условия для ветеранов войны и труда, продемонстрировавших яркий пример героизма и трудолюбия и ныне прививающих молодому поколению такие высокие качества, как патриотизм, самоотверженность и отвага.

В связи с этим глава государства поручил по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов вручить ветеранам войны и матерям, трудившимся в нашей стране в годы войны, ценные подарки, поручив провести все запланированные мероприятия на высоком организационном уровне.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов отчитался об итогах рабочего визита делегации МИД в Республику Узбекистан, состоявшегося 15–16 апреля.

Как отмечалось, в рамках реализации международных инициатив главы государства Туркменистан активно участвует в многосторонних мероприятиях, в том числе во встречах в формате «Центральная Азия+».

В ходе визита делегация нашей страны приняла учас­тие во Второй министерской встрече Стратегического диалога «Цент­ральная Азия– Совет сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ)». Наряду с этим в Ташкенте были проведены консультации на уровне внешнеполитических ведомств Туркменистана и Республики Узбекистан.

В рамках вышеназванной многосторонней встречи состоялся обмен мнениями по важным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе касающимся Афганистана, были высказаны позиции сторон в этих направлениях. Предметом заинтересованного обсуждения также стали совместные действия по развитию межрегионального сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в таких областях, как изменение климата и охрана окружающей среды. Вместе с тем было уделено внимание теме активизации отношений по линии культуры, образования и науки.

Был также проанализирован ход реализации «Совместного плана действий по стратегической коммуникации и сотрудничеству на 2023–2027 годы». По итогам форума принято Совместное заявление.

В выступлении туркменской стороны были озвучены позиции и предложения по укреплению конструктивного разнопланового партнёрства, исходящие из инициа­тив Президента Сердара Бердымухамедова, выдвинутых на Саммите «ССАГЗ–Центральная Азия», состоявшемся в Джидде (Королевство Саудовская Аравия) в июле минувшего года.

Так, в целях проведения межмидовских консультаций по ключевым вопросам, представляющим интерес для двух регионов, предлагается создать действующий на постоянной основе механизм – Совещание министров иностранных дел государств ЦА и ССАГЗ.

С учётом широких возможностей для взаимодействия в таких отраслях экономики, как ТЭК, перерабатывающая промышленность, текстильная индустрия, строительство, судостроение, отмечалась целесообразность реализации предложения главы государства о создании Делового совета.

Подчёркивалось также большое значение предложения Туркменистана по транспортной взаимосвязи, озвученного на Всемирном правительственном саммите в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) в феврале текущего года. В частности, предлагается объединить усилия в целях претворения в жизнь инициативы о создании Альянса по сотрудничеству в области глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития и Глобального атласа устойчивой транспортной связанности.

В контексте климатической и природоохранной тематики отмечалась целесообразность налаживания эффективного взаимодействия между национальными правительствами и специализированными подразделениями Организации Объединённых Наций в данной сфере, создания в наших странах постоянных учреждений международных структур. В этом аспекте особо отмечалась актуальность и обоснованность инициативы Туркменистана об открытии Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в ­Центральной Азии.

Туркменская сторона также предложила создать «Диалог культур» Центральной Азии и ССАГЗ, что придаст действенный импульс расширению плодотворного сотрудничества в гуманитарно-культурной области.

Кроме того, было предложено сформировать прочные правовые основы партнёрства между странами ЦА и государствами-членами ССАГЗ. В данной связи отмечалась необходимость разработки новых документов для реализации вышеназванного Совместного плана действий.

В рамках визита также состоялась встреча делегации Туркменистана с Президентом Республики Узбекистан. В ходе конструктивного обмена мнениями по приоритетным вопросам традиционно дружественных, добрососедских межгосударственных отношений подчёркивалась значимость регулярных взаимных визитов на высшем уровне. Как сообщалось, в целях широкого празднования 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги на основе принятого главой Узбекистана специального Постановления в соседней стране будут снят кинофильм, осуществлена театральная постановка, а также организован комплекс мероприятий, приуроченных к знаменательной дате.

Наряду с этим в Ташкенте были проведены туркмено-узбекские межмидовские консультации. Состоялся заинтересованный обмен мнениями о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества, а также по актуальным аспектам региональной и международной повестки дня. Отмечалось, что в развитие межгосударственного диалога большой вклад вносят межпарламентские контакты. В данной связи констатировалась целесообразность организации регулярных взаимных визитов в этом направлении и встреч межпарламентских Групп дружбы.

Подчёркивалось также, что накоп­лен солидный опыт партнёрства по линии международных организаций. Достигнута договорённость об активизации этого взаимодействия. Вместе с тем отмечалась важность сотрудничества на многосторонней основе в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. В частности, акцент был сделан на значении Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и переговоров в рамках формата «ЦА+».

Основной темой консультаций обозначено взаимодействие в экономической сфере. В ходе встречи обсуждались возможности наращивания продуктивного сотрудничества в различных отраслях, а также между представителями частного сектора двух стран. Отдельное внимание было уделено реализации достигнутых ранее договорённостей. В данном контексте рассмотрен вопрос проведения очередного заседания Межправительственной туркмено-узбекской комиссии. Отмечалась также целесообразность организации очередной встречи Туркмено-узбекского делового совета.

Наряду с этим был сделан акцент на активизации работ, связанных со строительством торгового центра и вводом в действие совместных торговых домов в приграничных торговых зонах. Состоялся также обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области водного хозяйства.

Отмечалось, что неотъемлемой составляющей туркмено-узбекских отношений является традиционное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. При этом подчёркивалась важность мероприятий, организуемых в Туркменистане и Узбекистане по случаю 300-летнего юбилея со дня рождения гениального мастера слова и выдающегося мыслителя Востока Махтумкули Фраги.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что упрочение всесторонних дружественных и братских отношений со странами Центральной Азии и арабскими государствами Залива является одним из приоритетных направлений внешнеполитической стратегии Отчизны. Устойчивое развитие нашей страны тесно взаимо­связано с расширением плодотворного межгосударственного и межрегионального сотрудничества.

В данном контексте, акцентировав внимание на важности дальнейшего укрепления взаимовыгодного парт­нёрства с центральноазиатскими странами и арабскими государствами Залива, глава Туркменистана дал вице-премьеру, руководителю МИД соответствующие поручения.

Затем генеральный директор ­Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев доложил о проводимой агентством «Türkmenaragatnaşyk» в соответствии с «Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» работе по развитию транспортно-­коммуникационного комплекса.

В данной связи сообщалось о подготовке проекта административного здания Центра связи, запланированного к строительству в городе Туркменбаши Балканского велаята, и о благоустройстве прилегающей к объекту территории.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что укреп­лению материально-технической базы транспортно-коммуникационного комплекса страны, созданию комфортных условий труда для работников отрасли придаётся большое значение.

Подчеркнув, что эффективное развитие сферы связи будет способствовать модернизации оказываемых высококачественных профильных услуг, глава государства поручил генеральному директору Агентства продолжить соответствующую работу в данном направлении.

Также прозвучала информация об итогах XXXVIII заседания Конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта государств-членов Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), проходившего в туркменской столице 15–19 апреля.

На повестку дня заседания были вынесены результаты деятельности специализированных Комиссий и постоянных рабочих групп Организации за 2023 год, разработка проекта Стратегии развития ОСЖД и другие вопросы. Обсуждались также перспективы развития транспортно-транзитных коридоров с использованием железных дорог, увеличения объёмов грузоперевозок в регионе. В рамках форума был проведён ряд двусторонних встреч.

Как отмечалось, это имеет большое значение для наращивания и реализации транспортного потенциала Туркменистана, являющегося одним из активных членов ОСЖД.

В ходе форума также обсуждался вопрос о Декларации, предусмотренной к принятию по итогам заседания Конференции руководителей и ответственных представителей предприя­тий железнодорожного транспорта государств-членов Организации сотрудничества железных дорог.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов констатировал, что в нашей стране придаётся большое значение развитию международных транспортных коридоров. Подчеркнув высокий организационный уровень заседания Конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта государств-членов ОСЖД, глава государства отметил важность принимаемой по итогам форума Ашхабадской декларации.

Заявив, что сотрудничество с ОСЖД будет продолжено и впредь, Президент Туркменистана поручил от своего имени передать участникам форума слова благодарности.

На заседании также был рассмотрен ряд других вопросов государственной жизни, по которым приняты соответствующие решения.

Завершая заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе во имя процветания суверенной Отчизны.

Today, President Serdar Berdimuhamedov has held a regular meeting of the Cabinet of Ministers via a digital system to review a number of priority issues of public life.

The floor was first given to Chairwoman of the Mejlis D. Gulmanova, who informed about the work to bring the national legislative framework in line with the realities of the time.

In this regard, information was given that working commissions are preparing draft laws regulating civil and legal relations, as well as those related to the protection, study and popularization in the world of the creative heritage of Magtymguly Pyragy. Along with this, amendments and addenda are made in legislative instruments in accordance with the requirements of the time, aimed at updating sanitary activities, developing physical education and sports, agricultural crop seeds production, and improving the work of the country’s scientific institutions.

A seminar on modern methods and principles of legislative activity was organized during the period under review for students of the Academy of Civil Service under the President of Turkmenistan with the participation of deputies of the Mejlis.

A separate issue of the report was the practical steps taken to strengthen contacts with international organizations and parliaments of foreign countries. As part of this work, a representative of the Mejlis participated in the International Conference of Parliamentarians held by the United Nations Population Fund in Oslo, the Kingdom of Norway.

In addition, deputies took part in forums and meetings organized by relevant ministries and sectoral departments of the country jointly with UN bodies and other authoritative international agencies.

As was reported, people’s representatives appear at events and in the media in order to explain to the population the priorities of the state policy, the importance of international initiatives that are supported by the world community, as well as the socio-economic transformations ongoing, and legal instruments adopted.

Summing up the information, President Serdar Berdimuhamedov focused on the need for further updating the national legislative system in accordance with the requirements of the modern time. Along with this, the importance of the consistent development of inter-parliamentary relations established with foreign countries was highlighted.

Then Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers H. Geldimyradov reported on the practical steps being taken to improve the network of settlement and payment systems of credit institutions and expand the range of digital banking services.

In this regard, the report covered the ongoing work to improve the quality of services provided by banks remotely and increase the volume of non-cash payments by expanding the range of services. Having submitted the proposal of the Joint-Stock Commercial Bank “Rysgal” to put into operation the “Internet-bank” and “Mobil-bank” systems for consideration by the head of state, the deputy prime minister informed about their capabilities.

Summing up the report, President Serdar Berdimuhamedov specified that in order to implement the provisions outlined in the State Program for the Development of the Digital Economy in Turkmenistan for 2021-2025, special importance is attached to increasing the volume of non-cash payments. At the same time, a necessary condition in this respect is the consistent improvement of payment systems and the regular expansion of the types of digital banking services.

Having approved the proposal, the head of state instructed the deputy prime minister to carry out appropriate work to introduce modern banking service systems of the “Rysgal” Joint-Stock Commercial Bank intended for individuals.

Further, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers B. Amanov reported on the work ongoing to upgrade the facilities for accepting, storing and shipping liquefied gas produced by the State Concern “Türkmengaz”.

As was reported, in order to ensure a reliable supply of the required quantities of petroleum products, the State Concern is taking effective measures to reconstruct the relevant facilities. The uninterrupted provision of these facilities with appropriate material and technical means currently contributes to increasing the efficiency of their production activities. In this context, specific proposals were presented.

Having heard the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized the importance of the production of liquefied gas in the country and its reliable transportation to international markets.

In this regard, it is necessary to improve the facilities for accepting, storing and shipping this type of fuel, the head of state said, and, having approved the proposals presented, instructed the deputy prime minister to carry out the appropriate work.

Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T. Atahallyev reported on the state of affairs in the sector under his supervision, as well as on the progress of seasonal agricultural work in the velayats of the country.

The report included information that at present, in the midst of cotton sowing, inter-row cultivation is carried out in the areas where seedlings have germinated. Tenant farmers are carrying out mineral fertilizers application and vegetative irrigation works in the wheat fields, and enterprises, grain collection points and elevators are prepared for the upcoming harvest.

The report also covered steps being taken to care for silkworms in order to successfully complete the cocoon production season. Along with this, spring crops are planted and cared for, and efforts are made to rationally and efficiently use water resources, and clean irrigation canals and drainage networks.

It was reported that appropriate preparatory work is underway throughout the country to organize high-level celebrations on the occasion of the National Holiday of Turkmen Horse.

Summing up the report, President Serdar Berdimuhamedov ordered to keep under strict control the care for germinating cotton seedlings, including proper inter-row cultivation.

Along with this, pointing out the need to comply with agro-technical standards when caring for wheat, the head of state emphasized the importance of preparation for the harvest season beforehand.

Emphasizing the importance of providing appropriate care for silkworms, as well as the implementation of appropriate measures to improve the water supply of agricultural lands, rational and careful use of water resources, President Serdar Berdimuhamedov gave specific instructions to the deputy prime minister.

Then Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers B. Annamammedov reported on the steps being taken to ensure the uninterrupted operation of enterprises under the State Concern “Türkmenhimiýa”.

Thus, to increase the production capacity of the “Marykarbamid plant, the necessary work is carried out to establish a regular supply of the necessary raw materials and chemicals, spare parts and equipment, as well as maintenance and repair in accordance with the required standards.

Following the instructions of the head of state with regard to the direct contacts with foreign manufacturing companies in order to bring the plant to its designed capacity, it is considered advisable to establish cooperation with the Japanese Company “Kawasaki Heavy Industries Ltd”. In this context, a relevant proposal was submitted to the President of Turkmenistan for consideration.

Having heard the report, Head of State Serdar Berdimuhamedov supported the proposal to establish direct contacts with “Kawasaki Heavy Industries Ltd.” in order to ensure uninterrupted operation of the “Marykarbamid” plant of the State Concern “Türkmenhimiýa” and regular supplies of raw materials and chemicals used in production in accordance with technological standards, instructing the deputy prime minister to take appropriate measures.

Further, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers B. Atdayev reported on improving the activities of structural divisions and carpet enterprises of the State Association “Türkmenhaly”, and work to widely popularize the hand-made carpet weaving art.

According to the deputy prime minister, in order to preserve original examples of ancient carpets, the production infrastructure of the industry is upgraded. Artistic carpet weaving enterprises are put into operation, where all conditions are created for fruitful work and comfortable rest for carpet weavers.

The report included information was on the work in progress to further expand the range of carpet products, preserve the national flavor, meet the demand for them in the domestic and foreign markets, and strengthen the material and technical base of the industry in accordance with modern requirements.

Summing up the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized that the state pays special attention to the development of the famous carpet weaving art of our people, and great efforts are made to improve and popularize it in the world. In this context, it is necessary to upgrade the work of artistic carpet weaving enterprises of the State Association “Türkmenhaly”, the President of Turkmenistan indicated, giving instructions to the deputy prime minister in this regard.

Then Deputy Chairwoman of the Cabinet of Ministers M. Mammedova reported on preparations for high-level events to celebrate the 33rd anniversary of the Homeland’s independence.

In this context, a draft Decree on the proper organization of upcoming celebrations in the occasion of the significant date in the national calendar was submitted to the President of Turkmenistan for consideration.

Having heard the report, Head of State Serdar Berdimuhamedov signed the presented Decree on ensuring proper preparation for state events scheduled on the occasion of the 33rd anniversary of the Independence of Turkmenistan, and conducting them at a high level, and sent it via a digital system to the deputy prime minister along with a number of specific instructions.

Then Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers N.Amannepesov reported on preparations for the celebration of the 79th anniversary of Victory in the Great Patriotic War of 1941-1945, on the occasion of which valuable gifts will be presented to veterans on behalf of President Serdar Berdimuhamedov.

As was emphasized, Victory Day is widely celebrated in Turkmenistan with a special sense of pride. Our state takes comprehensive care of war veterans who have defended the peaceful and happy lives of future generations in the battle, as well as making efforts to protect and restore their health.

Every day of the year “The Fount of Wisdom of Magtymguly Pyragy” is full of events of national and international significance. Important socio-political and cultural events are to be held on the occasion of Victory Day.

According to the established tradition, paying tribute to the courage and heroism of GPW veterans and the hard work of gray-haired mothers who worked during the war, they will be presented on Victory Day, on behalf of the President of Turkmenistan, with cash and valuable gifts in a solemn manner.

On behalf of the participants in the Great Patriotic War of 1941-1945, sincere gratitude was expressed to the National Leader of the Turkmen people, our Hero Arkadag, and the head of state for the constant care and support of the older generation.

Summing up the report, President Serdar Berdimuhamedov highlighted that all conditions are created in our country for war and labor veterans who have demonstrated a vivid example of heroism and hard work, and are now instilling high qualities in the younger generation such as patriotism, dedication and courage.

In this regard, on the occasion of the 79th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War of 1941-1945, the head of state instructed to present valuable gifts to war veterans and mothers who worked in our country during the war, ordering to carry out all planned events at a high organizational level.

Then Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers, Minister of Foreign Affairs R. Meredov reported on the results of a working visit of the Foreign Ministry delegation to the Republic of Uzbekistan on April 15-16.

As was reported, Turkmenistan actively participates in multilateral events, including meetings in the “Central Asia+” format as part of implementing the international initiatives of the head of state.

During the visit, the delegation of our country took participation in the Second Ministerial Meeting of the Strategic Dialogue “Central Asia - Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC)”. Along with this, consultations were held in Tashkent at the level of the foreign ministries of Turkmenistan and the Republic of Uzbekistan.

As part of the above-mentioned multilateral meeting, an exchange of views took place on important issues on the international and regional agenda, including those related to Afghanistan, and the positions of the parties in these areas were manifested. Joint actions to develop interregional cooperation in trade, economic and investment areas, as well as climate change and environmental protection were also the topics of an interested discussion. At the same time, attention was paid to the issue of stepping up relations in the fields of culture, education and science.

The progress in the implementation of the “Joint Action Plan for Strategic Communication and Cooperation for 2023-2027” was also analyzed. Following the outcomes of the forum, a Joint Statement was adopted.

The speeches of the Turkmen party put forward positions and proposals to strengthen constructive diverse partnership, based on the initiatives of President Serdar Berdimuhamedov, offered at the GCC-Central Asia Summit held in Jeddah (The Kingdom of Saudi Arabia) in July last year.

Thus, in order to conduct inter-ministerial consultations on key issues of interest to the two regions, it is proposed to create a permanent mechanism, a Meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the Central Asian States and the GCC.

Taking into account the wide opportunities for cooperation in such sectors of the economy as fuel and energy, the processing and textile industries, construction and shipbuilding, the appropriateness of implementing the proposal of the head of state on the creation of a Business Council was stressed.

The importance of Turkmenistan’s proposal on transport connectivity, put forward at the World Government Summit in Dubai (United Arab Emirates) in February this year, was also emphasized. In particular, it is proposed to combine efforts in order to implement the initiative to create an Alliance for Cooperation in the field of global energy security and sustainable development and a Global Atlas of Sustainable Transport Connectivity.

In the context of climate and environmental issues, the appropriateness of establishing effective cooperation between national Governments and specialized United Nations bodies in this area, and setting up permanent institutions of international organizations in our countries was pointed out. In this aspect, the relevance and validity of Turkmenistan’s initiative to open a Regional Center for Technologies related to climate change in Central Asia was highlighted.

The Turkmen party also proposed to create a “Dialogue of Cultures” between Central Asia and the GCC, which will give an effective impetus to the expansion of fruitful cooperation in the humanitarian and cultural field.

In addition, a proposal was made to shape a strong legal framework for partnership between the Central Asian countries and the GCC member states. In this regard, the need to develop new documents for the implementation of the above-mentioned Joint Action Plan was specified.

During the visit, the delegation of Turkmenistan also met with the President of the Republic of Uzbekistan. During the constructive exchange of views on priority issues of traditionally friendly, good-neighborly interstate relations, the importance of regular mutual visits at the highest level was emphasized. As was reported, in order to widely celebrate the 300th anniversary of the birth of great Turkmen poet and thinker Magtymguly Pyragy, pursuant to a special Decree adopted by the President of Uzbekistan, a film will be shot, a theatrical production will be performed, and a set of events dedicated to the significant date will be organized in the neighboring country.

At the same time, Turkmen-Uzbek inter-ministerial consultations were held in Tashkent. A concerned exchange of views took place on the condition and prospects of bilateral cooperation, as well as topical aspects on the regional and international agenda. It was pointed out that inter-parliamentary contacts are a great contribution to the development of interstate dialogue. In this regard, the appropriateness of organizing regular mutual visits in this field and meetings of inter-parliamentary Friendship Groups was stressed.

Emphasis was also placed on a solid experience that was gained in partnership through international organizations. An agreement has been reached to expand joint actions in this field. At the same time, the importance of multilateral cooperation was pointed out in order to ensure stability and security in the region. In particular, emphasis was placed on the importance of Consultative Meetings of the heads of Central Asian states and negotiations within the CA+ format.

The main topic of the consultations was cooperation in the economic sectors. During the meeting, the possibilities of increasing productive cooperation in various industries, as well as between representatives of the private sector of the two countries, were discussed. Special attention was paid to the implementation of previously reached agreements. In this context, the issue of holding a regular meeting of the Intergovernmental Turkmen-Uzbek Commission was considered. The expediency of organizing a regular meeting of the Turkmen-Uzbek Business Council was also pointed out.

At the same time, emphasis was placed on the strengthening of work related to the construction of a shopping center and the commissioning of joint trading houses in border trade zones. There was also an exchange of views on cooperation in the field of water management.

It was highlighted that traditional cooperation in the cultural and humanitarian fields is an integral component of Turkmen-Uzbek relations. At the same time, the importance of events organized in Turkmenistan and Uzbekistan on the occasion of the 300th anniversary of the birth of outstanding artist in words and thinker of the East Magtymguly Pyragy was emphasized.

Summing up the report, President Serdar Berdimuhamedov specified that strengthening comprehensive friendly and fraternal relations with the countries of Central Asia and the Arab states of the Gulf is one of the priorities of the foreign policy strategy of the Homeland. The sustainable development of our country is closely linked to the expansion of fruitful interstate and interregional cooperation.

In this context, focusing on the importance of further strengthening mutually beneficial partnership with the Central Asian countries and the Arab states of the Gulf, the President of Turkmenistan gave the deputy prime minister, the head of Foreign Ministry relevant instructions.

Then Director General of the Transport and Communications Agency under the Cabinet of Ministers M.Chakyev reported on the work carried out by the “Turkmenaragatnaşyk” Agency as part of the “Program of the President of Turkmenistan for the Socio-Economic Development of the Country in 2022-2028” to develop the transport and communication complex.

In this regard, the report covered the preparation of a draft project of the administrative building of the Communications Center to be constructed in the city of Turkmenbashy, Balkan Velayat, and the adjacent territory improvement.

Having heard the report, President Serdar Berdimuhamedov highlighted that great importance is attached to strengthening the material and technical resources of the country’s transport and communications complex and creating comfortable working conditions for workers in this industry.

Stressing that the effective development of the communications sector will contribute to upgrading high-quality specialized services provided, the head of state instructed the Agency to continue relevant work in this area.

Information was also provided on the outcomes of the XXXVIII meeting of the Conference of the Heads and Responsible Representatives of Railway Transport Enterprises of the member States of the Organization for Cooperation between Railways (OCR), held in the Turkmen capital on April 15-19.

The meeting agenda included the results of activities of specialized commissions and permanent working groups of the Organization in 2023, the development of a draft OCR Development Strategy and other issues. The prospects for the development of transport and transit corridors using railways and an increase in freight traffic in the region were also discussed. A number of bilateral meetings were held as part of the forum.

As was reported, this is of great importance for building up and fulfilling the transport potential of Turkmenistan, which is one of the OCR active members.

During the forum, the issue of the Declaration to be adopted following the meeting of the Conference of the Heads and Responsible Representatives of Railway Transport Enterprises of the member states of the Organization for Cooperation of Railways was also discussed.

Summing up the report, President Serdar Berdimuhamedov said that great importance is attached to the development of international transport corridors in our country. Stressing the high organizational level of the meeting of the Conference of the Heads and Responsible Representatives of Railway Transport Enterprises of OCR member states, the head of state stressed the importance of the Ashgabat Declaration adopted following the forum.

Specifying that cooperation with OCR will be continued in the future, the President of Turkmenistan instructed to convey, on his behalf, words of appreciation to the forum participants.

A number of other issues of public activity were discussed at the meeting, on which appropriate decisions were taken.

Concluding the meeting of the Cabinet of Ministers via a digital system, President Serdar Berdimuhamedov wished the participants sound health, family wellbeing and great success in their work for the prosperity of the sovereign Homeland.