Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
22.04.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Президент Туркменистана провёл рабочее совещание по цифровой системе

The President of Turkmenistan held a working meeting via a digital system

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi. Ol welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, şu günler sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda 2024-nji ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekişi dowam edýär. Ony bellenen agrotehniki möhletlerde tamamlamak üçin ýokary öndürijilikli oba hojalyk tehnikalary doly güýjünde işledilýär. Ekiş geçirilen meýdanlarda gögeriş suwuny tutmak, gögeriş almak, hatarara bejergi, ýekelemek, otag etmek işleri alnyp barylýar. Bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri geçirilýär. Welaýatyň çägindäki biokärhanalarda öndürilýän önümleri bugdaý meýdanlaryna goýbermek, gowaça hasyly üçin gerek boljak bioönümleri öndürmek boýunça işler dowam edýär. Ýazlyk ýeralma, beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarda ideg işleri ýerine ýetirilýär. Pile öndürmek boýunça bellenilen meýilnamany ýerine ýetirmek maksady bilen, häzirki wagtda pileçi kärendeçiler tarapyndan ýüpek gurçuklaryna ideg edilýär.

Şeýle hem häkim ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ekerançylyk meýdanlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehniki möhletlerde ýerine ýetirilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi hem-de gowaça ekişiniň ýokary hilli geçirilmegi, bellenen möhletlerde tamamlanmagy, bugdaýa ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylmagy üçin ähli zerur çäreleri görmegi häkime tabşyrdy. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalara laýyklykda, welaýatda şu ýyl üçin meýilleşdirilen işleriň ýokary hilli bolmagyny gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi H.Aşyrmyradow möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, sebitde gowaça ekişi guramaçylykly dowam edýär. Ekişde oba hojalyk tehnikalary we gurallar doly güýjünde işledilýär. Gögeriş alnan meýdanlarda degişli ideg işleri geçirilýär. Bugdaý ekilen meýdanlarda ösüş suwy tutulýar. Ýazlyk ýeralma, beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ideg işleri alnyp barylýar. Welaýatdaky biokärhanalarda ekin meýdanlary üçin zerur bioönümleri öndürmek boýunça degişli işler ýola goýuldy. Sebitde pile möwsümini guramaçylykly geçirmek maksady bilen, pile öndürijilere zerur şertler döredilýär. Häzirki wagtda ýüpekçi kärendeçileri ýüpek gurçugynyň tohumy bilen üpjün etmek boýunça degişli çäreler görülýär.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada-da hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan möwsümleýin işleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň zerur talap bolup durýandygyny belledi we gowaça ekişiniň, bugdaýa ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylmagyny üpjün etmegi häkime tabşyrdy. Şunuň bilen bir hatarda, hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasyna, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl üçin meýilleşdirilen işleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi S.Soltanmyradowyň welaýatdaky möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy baradaky hasabaty bilen dowam etdi.

Bellenilişi ýaly, sebitde gowaça ekişi dowam edip, ekişi ýokary hilli, agrotehniki möhletlerde geçirmek, bu ugurda ulanylýan oba hojalyk tehnikalaryny netijeli işletmek üçin zerur çäreler görülýär. Gögeriş alnan meýdanlarda hatarara bejergi işleri ýerine ýetirilýär. Welaýatyň bugdaý, ýeralma we beýleki gök-bakja ekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda degişli ideg işleri geçirilýär. Bar bolan biokärhanalarda işler talabalaýyk guralyp, häzirki wagtda bugdaý meýdanlaryna bioönümleri goýbermek, gowaça meýdanlary üçin ýeterlik mukdarda bioönümleri öndürmek babatda zerur işler alnyp barylýar. Pile möwsümini guramaçylykly geçirmek üçin pileçi kärendeçiler bilen şertnamalar baglaşylyp, ýüpek gurçugynyň tohumlaryny paýlamak boýunça işler dowam edýär.

Şeýle hem häkim Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi we gowaça ekişiniň, bugdaý meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, ýokary hilli geçirilmegini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalarda göz öňünde tutulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyny belledi we bu ugurda alnyp barylýan işleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda gowaça ekişi alnyp barylýar. Ekiş geçirilen ýerlerde gögeriş suwuny tutmak, gögeriş alnan ýerlerde gowaçanyň hatarara bejergisini talabalaýyk geçirmek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. Bu ugurda oba hojalyk tehnikalaryndan we gurallardan netijeli peýdalanylýar. Bugdaý ekilen meýdanlarda ösüş suwuny tutmak, gerek bolan ýerlerinde goşmaça mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri alnyp barylýar. Welaýatdaky biokärhanalarda bioönümleri öndürmek, bu önümleri kada laýyklykda ulanmak boýunça toplumlaýyn işler ýerine ýetirilýär.

Ilaty ýurdumyzda öndürilýän ýeralma, beýleki gök-bakja ekinleri bilen bolelin üpjün etmek barada öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, sebitiň ekin meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, pile möwsümini talabalaýyk geçirmek, bu ugurda bellenen meýilnamany üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, welaýatyň pileçi kärendeçileri tarapyndan ýüpek gurçugyna ideg işleri ýerine ýetirilýär. Mundan başga-da, häkim «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna» laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda oba hojalygynda dowam edýän möwsümleýin işleriň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi we gowaça ekişiniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini, ak ekin meýdanlaryndaky degişli ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylmagyny üpjün etmegi häkime tabşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl üçin meýilleşdirilen işleriň ýokary hilli, bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Orazow sebitde dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatda gowaça ekişi guramaçylykly alnyp barylýar. Gögeriş alnan meýdanlarda ideg etmek, hatarara bejergilerini talabalaýyk geçirmek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. Ekişde we bejergi işlerinde ulanylýan oba hojalyk tehnikalary netijeli işledilýär. Bugdaý ekilen meýdanlarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri utgaşykly dowam etdirilýär. Welaýatyň çäginde bar bolan biokärhanalarda bioönümleri öndürmek hem-de ekin meýdanlaryna goýbermek işleri alnyp barylýar. Ýazlyk ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek, bu önümler bilen ilatymyzy bolelin üpjün etmek maksady bilen, olara ideg işleri geçirilýär. Welaýatyň pile öndürijileri tarapyndan ýüpek gurçuklaryna ideg işleri dowam etdirilýär. Mundan başga-da, häkim «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna», Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda oba hojalygynda jogapkärli möwsümiň dowam edýändigini we ony guramaçylykly geçirmek üçin ähli zerur çäreleriň görülmelidigini belledi. Şeýle-de gowaça ekişiniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini, bugdaý meýdanlaryndaky ideg işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatlarda gowaça ekişi dowam edýär. Ekiş geçirilen ýerlerde gögeriş suwuny tutmak, gögeriş alnan meýdanlarda bolsa hatarara bejergi işleri alnyp barylýar. Bu işlerde oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar. Ýurdumyzda bugdaýyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek arkaly azyk bolçulygyny has-da pugtalandyrmak maksady bilen, welaýatlaryň bugdaý ekilen meýdanlarynda gallaçy daýhanlar tarapyndan mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri ýerine ýetirilýär.

Diýarymyzda ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň öndürilýän möçberini artdyrmak, bu önümler bilen ilaty bolelin üpjün etmek boýunça öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, sebitleriň ekerançylyk meýdanlarynda ýazlyk ekinleri ekmek, olara agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmek işleri dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ýüpekçilik pudagyny ösdürmek üçin döredýän mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanylyp, häzirki wagtda welaýatlaryň ýerli howa şertlerine laýyklykda, pile öndürijiler tarapyndan ýüpek gurçuklaryna ideg etmek işleri geçirilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, gowaça ekişiniň ýokary hilli, bellenen möhletlerde geçirilmeginiň, bugdaýa, ýazlyk ekinlere ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmeginiň zerur talap bolup durýandygyny belledi we bu ugurdaky işleri berk gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, howanyň gyzmagy bilen baglylykda, ýangyn döredip biläýjek ýagdaýlaryň öňüni almak üçin zerur çäreleriň görülmelidigini nygtady we bu babatda birnäçe görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл рабочее совещание с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева, курирующего агропромышленный комплекс, и хякимов велаятов, на котором был рассмотрен ход сезонных полевых работ в стране.

Первому слово было предоставлено хякиму Ахалского велаята Р.Ходжагулыеву, доложившему о темпах сельскохозяйственных кампаний в регионе.

Как отмечалось, на земледельческих полях продолжается сев хлопчатника в целях получения щедрого урожая в 2024 году, для завершения которого в намеченные сроки на полную мощность задействована высокопроизводительная сельхозтехника и агрегаты. На засеянных площадях осуществляются вегетационный полив и междурядная обработка.

Для выполнения поставленных задач по выращиванию в этом году в велаяте богатого урожая зерновых ведётся надлежащий уход за пшеницей. Принимаются меры для обеспечения пшеничных полей продукцией, выпускаемой биопредприятиями региона, а также для производства биопродуктов, необходимых для роста хлопчатника.

Продолжается уход за площадями, засеянными картофелем, другими овощебахчевыми культурами.

Наряду с этим в целях успешного выполнения плана по производству коконов шелководы ведут соответствующую работу для проведения данной кампании на должном уровне.

Кроме того, сообщалось о ходе строительства объектов различного назначения в рамках Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Национальной сельской программы, запланированных к сдаче в эксплуатацию в нынешнем году.

Заслушав отчёт, глава государства сделал акцент на важности соблюдения агротехнических норм при проведении текущих сезонных сельскохозяйственных работ, поручив хякиму принять необходимые меры для организации сева хлопчатника на должном уровне и его своевременного завершения, а также обеспечить уход за пшеницей согласно установленным требованиям.

Вместе с тем Президент Туркменистана распорядился держать под неослабным контролем выполнение на высоком качественном уровне задач в рамках программ социально-экономического развития страны, намеченных в регионе на этот год.

Затем о ходе сезонных сельскохозяйственных работ отчитался хяким Балканского велаята Х.Ашырмырадов.

Как отмечалось, в настоящее время в регионе продолжается посевная хлопчатника. На полях, где получены всходы, осуществляются необходимые шаги по уходу за ними с эффективным задействованием сельхозтехники и агрегатов.

В соответствии с агротехническими нормами продолжается уход за пшеницей, в том числе вегетационный полив и подпитка минеральными удобрениями, а также за картофелем и другими овощебахчевыми культурами.

На биопредприятиях велаята ведётся комплексная работа по производству в достаточном объёме биопродуктов для посевных площадей.

Наряду с этим принимаются меры по организованному проведению сезона производства коконов и обеспечению дайхан гренами шелкопряда.

Хяким также доложил о ходе строительства объектов различного назначения в рамках Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Национальной сельской программы, запланированных к сдаче в эксплуатацию в этом году.

Резюмируя отчёт, глава государства отметил важность проведения текущих сезонных сельхозкампаний на должном уровне, поручив хякиму обеспечить соблюдение агротехнических норм при севе хлопчатника, а также при уходе за пшеницей.

Президент Туркменистана распорядился держать под неослабным контролем качество выполняемых в велаяте работ в рамках Национальной сельской программы и Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах, запланированных на этот год.

Рабочее совещание по цифровой системе продолжилось отчётом хякима Дашогузского велаята С.Солтанмырадова о положении дел на полях региона.

Как отмечалось, продолжается сев хлопчатника, принимаются необходимые меры для завершения этого ответственного сезона в установленные сроки и эффективного задействования сельхозтехники и агрегатов. На площадях, где появились всходы, проводится междурядная обработка.

В соответствии с нормами агротехники осуществляется уход за пшеницей, в том числе вегетационный полив и подпитка минеральными удобрениями, а также за посевами картофеля и другими овощебахчевыми культурами.

На биопредприятиях велаята в настоящее время предпринимаются шаги по обеспечению пшеничных полей биопродуктами, а также по выпуску биопродуктов для роста хлопчатника.

Продолжается работа по организованному проведению сезона производства коконов, в том числе по снабжению дайхан гренами шелкопряда.

Хяким также доложил о положении дел на строительстве объектов различного назначения согласно Национальной сельской программе, запланированных к открытию в велаяте в этом году.

Заслушав отчёт и отметив важность надлежащего выполнения сезонных сельхозработ, глава государства Сердар Бердымухамедов поручил хякиму держать под неослабным контролем проведение посевной хлопчатника и строгое соблюдение требований агротехники при уходе за пшеницей.

Президент Туркменистана также распорядился принять все меры для успешного выполнения задач, предусмотренных программами социально-экономического развития страны, и работ в этом направлении.

Далее о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний доложил хяким Лебапского велаята Ш.Амангелдиев.

Как отмечалось, в настоящее время на земледельческих угодьях велаята ведётся сев хлопчатника. Там, где уже появились всходы, осуществляется междурядная обработка и вегетационный полив. Эффективно используется сельхозтехника и агрегаты.

На пшеничных полях проводится подпитка минеральными удобрениями и вегетационный полив.

На биопредприятиях региона ведётся комплексная работа по производству биопродукции, которая используется согласно нормам агротехники.

В рамках решения задач по обеспечению населения в изобилии отечественной продукцией на полях велаята проводится работа по уходу за картофелем и овощебахчевыми культурами в соответствии с агротехническими требованиями.

В целях успешного проведения кампании по производству коконов шелкопряда согласно установленному плану продолжается уход за гренами.

Кроме того, руководитель администрации региона отчитался о темпах строительства в велаяте в рамках Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года объектов социального и производственного назначения, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году.

Заслушав отчёт и отметив важность своевременного выполнения сезонных сельхозработ, глава государства Сердар Бердымухамедов поручил хякиму обеспечить проведение сева хлопчатника в агротехнические сроки и уход за посевами пшеницы.

Также Президент Сердар Бердымухамедов поручил держать под строгим контролем выполнение строительных работ и своевременную сдачу в эксплуатацию объектов различного назначения в соответствии с Национальной сельской программой.

Затем о ходе сезонных сельхозкампаний доложил хяким Марыйского велаята Б. Оразов.

Как отмечалось, в велаяте организованно продолжается сев хлопчатника. На полях, где уже появились всходы, проводится междурядная обработка и осуществляется уход. В посевной на полную мощность задействованы сельхозтехника и агрегаты.

На пшеничных полях велаята осуществляется подпитка минеральными удобрениями и вегетационный полив. Наряду с этим на биопредприятиях региона производится биопродукция для посевных площадей.

В целях получения богатых урожаев и обеспечения ими в изобилии населения в соответствии с нормами агротехники ведётся уход за картофелем, другими овощебахчевыми культурами.

Также в настоящее время шелководы осуществляют уход за шелкопрядом.

Кроме того, хяким отчитался о темпах строительства в велаяте объектов, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году согласно Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Национальной сельской программе.

Заслушав отчёт и отметив важность качественного и своевременного выполнения сезонных сельскохозяйственных работ, глава государства Сердар Бердымухамедов поручил хякиму обеспечить все условия для проведения согласно нормам агротехники сева хлопчатника и ухода за пшеницей.

Президент Туркменистана также поручил держать под неослабным контролем строительные работы на объектах различного назначения, запланированных к сдаче в эксплуатацию в этом году в велаяте в рамках Национальной сельской программы.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев, курирующий агропромышленный комплекс, доложил о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний в стране.

Как отмечалось, в настоящее время продолжается сев хлопчатника. Осуществляется вегетационный полив, там, где уже появились всходы, ведётся междурядная обработка. Эффективно используются сельхозтехника и агрегаты.

В целях получения богатого урожая пшеницы и укрепления продовольственного изобилия проводится вегетационный полив и подпитка почвы минеральными удобрениями.

Наряду с этим на земледельческих полях в рамках поставленных задач по обеспечению в стране продовольственной безопасности и увеличению объёмов выращиваемой сельхозпродукции согласно агротехническим требованиям осуществляется уход за картофелем, другими овощебахчевыми культурами.

Успешно используя созданные государством возможности, шелководы в настоящее время осуществляют уход за гренами шелкопряда в соответствии с климатическими условиями регионов.

Заслушав отчёт и отметив важность выполнения сезонных сельхозкампаний в агротехнические сроки, глава государства поручил вице-премьеру обеспечить оптимальный уход за пшеницей и другими культурами, а также контроль за выполняемой работой в этом направлении.

Обращаясь к участникам рабочего совещания, Президент Туркменистана поручил провести профилактические мероприятия, связанные с возможностью возгораний в связи с потеплением, и дал соответствующие указания.

Завершив рабочее совещание по цифровой системе, глава государства Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам успехов в решении поставленных задач.

Today, President Serdar Berdimuhamedov has held a working meeting via a digital system with the participation of Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T.Atahallyev, who is in charge of the agro-industrial complex, and the khyakims of velayats to review the progress of seasonal field work in the country.

The floor was first given to the Akhal Velayat Khyakim R.Hojagulyev, who reported on the pace of agricultural campaigns in the region.

As was reported, cotton sowing continues in agricultural fields in order to grow a bountiful harvest in 2024, for the completion of which high-performance agricultural machinery and equipment are operated at full capacity according to schedule. Vegetative irrigation and inter-row treatment are carried out in the sown areas.

In order to implement the targets set for growing a bountiful grain harvest in the velayat this year, proper care is taken for wheat. Measures are undertaken to supply wheat fields with products manufactured by bio-enterprises in the region, as well as for the production of bio-products necessary for the growing cotton.

The treatment of areas sown to potatoes and other vegetable, watermelon and melon crops continues.

At the same time, in order to successfully fulfill the cocoon production plan, silkworm breeders are doing appropriate work to complete this campaign at the proper level.

The report included information on the construction progress of facilities for various purposes under the Program of the President of Turkmenistan for the Socio-Economic Development of the Country in 2022-2028 and the National Rural Program, scheduled for commissioning this year.

Having heard the report, the head of state emphasized the importance of complying with agro-technical standards during the current seasonal agricultural work, instructing the khyakim to take the necessary measures for organizing cotton sowing at the proper level and its timely completion, as well as to ensure the care for wheat according to the established requirements.

At the same time, the President of Turkmenistan ordered to keep under constant control the high level implementation of provisions contained in the country’s socio-economic development programs planned in the region for this year.

Then, Balkan Velayat Khyakim H.Ashyrmyradov reported on the progress of seasonal agricultural work.

As was reported, cotton sowing is currently underway in the region. In the fields where seedlings have germinated, the necessary steps are taken to care for crops with the effective operation of agricultural machinery and equipment.

The treatment of wheat fields continues in accordance with agro-technical standards, including vegetative watering and application of mineral fertilizers, as well as care for potatoes and other vegetable, watermelon and melon crops.

The bio-enterprises of the velayat are carrying out comprehensive work on manufacturing a sufficient amount of bio-products for areas under crops.

Along with this, measures are taken to organize the cocoon production season and provide farmers with silkworm eggs.

The khyakim also reported on the construction progress of facilities for various purposes ongoing as part of the Program of the President of Turkmenistan for the Socio-Economic Development of the Country in 2022-2028 and the National Rural Program, scheduled for commissioning this year.

Summing up the report, the head of state emphasized the importance of conducting current seasonal agricultural campaigns at the proper level, instructing the khyakim to ensure compliance with agro-technical standards when sowing cotton, as well as when caring for wheat.

The President of Turkmenistan ordered to keep under constant control the quality of work ongoing in the velayat as part of the National Rural Program and the Program of the President of Turkmenistan for the Socio-Economic Development of the Country in 2022-2028, planned for this year.

The working meeting via a digital system was continued with a report from Dashoguz Velayat Khyakim S.Soltanmyradov on the situation in the fields of the region.

As was reported, cotton sowing continues, the necessary measures are taken to complete this crucial season within the established deadlines and effectively operate agricultural machinery and equipment. Inter-row treatment is carried out in the areas where seedlings have germinated.

Wheat fields are treated in accordance with agro-technical standards, including vegetative irrigation and application of mineral fertilizers, as well as care for potato and other vegetable, watermelon and melon crops.

Currently, steps are taken at the bio-enterprises of the velayat to provide wheat fields with bio-products, as well as to manufacture bio-products for growing cotton.

Work continues to complete the cocoon production season in an organized manner, including the supply of farmers with silkworm eggs.

The khyakim also reported on the state of affairs in the construction of facilities for various purposes under the National Rural Program, to be opened in the velayat this year.

Having heard the report, and stressing the importance of proper performance of seasonal agricultural work, Head of State Serdar Berdimuhamedov instructed the khyakim to keep under constant control the sowing of cotton and strict compliance with the agro-technical requirements when caring for wheat.

The President of Turkmenistan also ordered to take all measures to successfully achieve the goals provided for by the country’s socio-economic development programs and work in this area.

Further, Lebap Velayat Khyakim Sh. Amangeldiev reported on the progress of seasonal agricultural campaigns.

As was reported, cotton is currently sown in the agricultural lands of the velayat. Inter-row treatment and vegetative irrigation are carried out where seedlings have already germinated. Agricultural machinery and equipment are operated effectively.

Mineral fertilizers are applied and vegetative irrigation is carried out in wheat fields.

The bio-enterprises of the region are carrying out comprehensive work on the production of bio-products, which are used in accordance with the agro-technical requirements.

As part of achieving the goals of providing the population with domestic products in abundance, work is carried out in the fields of the velayat to care for potatoes and vegetable, watermelon and melon crops in accordance with the agro-technical requirements.

In order to successfully complete the campaign for the production of silkworm cocoons, according to the established plan, the care for the eggs continues.

In addition, the governor of the region reported on the construction pace in the velayat of social and industrial facilities as part of the National Program of the President of Turkmenistan for the transformation of the social and living conditions of the population of villages, towns, etrap cities and etrap centers for the period up to 2028, scheduled for commissioning this year.

Having heard the report, and emphasizing the importance of timely completion of seasonal agricultural work, Head of State Serdar Berdimuhamedov instructed the khyakim to ensure that cotton is sown within the established agro-technical deadlines and wheat crops are cared for.

Moreover, President Serdar Berdimuhamedov instructed to keep under strict control the performance of construction works and the timely commissioning of facilities for various purposes under the National Rural Program.

Then Mary Velayat Khyakim B. Orazov reported on the progress of seasonal agricultural campaigns.

As was reported, cotton sowing continues in an organized manner in the velayat. Inter-row treatment is underway in the fields where seedlings have already germinated. Agricultural machinery and equipment are operated at full capacity in the sowing campaign.

Application of mineral fertilizers and vegetative irrigation are carried out in the wheat fields of the velayat. Along with this, bio-enterprises of the region produce bio-products for areas under crops.

In order to grow bountiful harvests and provide them to the population in abundance, potato and other vegetable, watermelon and melon crops are cared for in accordance with the agro-technical requirements.

Silkworm cocoon producers are also currently caring for silkworms.

The report of the khyakim included information on the construction pace of facilities in the velayat to be commissioned this year according to the Program of the President of Turkmenistan for the Socio-Economic Development of the Country in 2022-2028 and the National Rural Program.

Having heard the report, and highlighting the importance of high-quality and timely performance of seasonal agricultural work, Head of State Serdar Berdimuhamedov instructed the khyakim to provide all conditions for cotton sowing and wheat care in accordance with the agro-technical requirements.

The President of Turkmenistan also instructed to keep under constant control the construction work at various facilities scheduled for commissioning this year in the velayat as part of the National Rural Program.

Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T.Atahallyev, who supervises the agro-industrial complex, reported on the progress of seasonal agricultural campaigns in the country.

As was reported, cotton sowing is currently underway. Vegetative irrigation is carried out where seedlings have already germinated, as well as the inter-row treatment. Agricultural machinery and equipment are operated effectively.

In order to get a bountiful wheat yield and strengthen food abundance, vegetative irrigation and application of mineral fertilizers are in progress.

Along with this, as part of the goals set to ensure food security in the country and increase the volume of agricultural products grown, potato and other vegetable, watermelon and melon crops are cared for in agricultural fields according to agro-technical standards.

Successfully using the opportunities created by the state, silkworm breeders are currently caring for silkworm eggs in accordance with the climatic conditions of the regions.

Having heard the report, and emphasizing the importance of carrying out seasonal agricultural campaigns within agro-technical deadlines, the head of state instructed the deputy prime minister to ensure optimal care for wheat and other crops, as well as to keep control over the work performed in this area.

Addressing the working meeting participants, the President of Turkmenistan instructed to carry out preventive measures related to the possibility of fires due to warming, and gave appropriate instructions.

Concluding the working meeting via a digital system, Head of State Serdar Berdimuhamedov wished the participants success in achieving the goals set.