Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
15.09.2023

TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY, GAHRYMAN ARKADAGYMYZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWA

TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY, GAHRYMAN ARKADAGYMYZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWA

TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY, GAHRYMAN ARKADAGYMYZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWA

Çuňňur hormatlanylýan Milli Liderimiz!

Sizi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllyk toýuna uly ösüşler bilen barýan eziz Diýarymyzyň halkara derejede abraý-mertebesiniň barha arşa galýandygynyň ýene bir subutnamasy bolan hoş habar — Siziň Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglanylmagyňyz mynasybetli Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň adyndan tüýs ýürekden, mähirli gutlamaga rugsat ediň! Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi, halkara abraýynyň barha belende galmagy, halkymyzyň röwşen geljegi ugrunda alyp barýan döwletli işleriňiziň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris.

Gahryman Arkadagymyz!

Size bu abraýly sylagyň gowşurylmagy Siziň halkara giňişlikde, şol sanda Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga, syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge, sebitiň ýurtlarynyň bilelikdäki bähbitleriniň we başlangyçlarynyň halkara jemgyýetçilikde goldanylmagyna, durnukly ösüşi üpjün etmäge goşan örän uly şahsy goşandyňyzyň ykrar edilmesidir. Siziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgä esaslanýan ynsanperwer ýörelgäňiz esasynda syýasatda, ykdysadyýetde, medeni-durmuş ugurlarynda uly üstünlikleri gazanýan Türkmenistanyň sebitde durnukly ösüşi, parahatçylygy üpjün etmekde, dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda tutýan möhüm ornunyň we oňyn başlangyçlarynyň dabaralanmasydyr.

Hormatly Arkadagymyz!

Siz Garaşsyz, hemişelik Bitarap ata Watanymyzyň dünýä ýurtlary we halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegini döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitlediňiz. Siz dünýä döwletleriniň we halklarynyň arasynda hoşniýetli, dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmekde, ählumumy parahatçylygy we ynanyşmagy üpjün etmekde umumadamzat bähbitlerini maksat edinýän başlangyçlar bilen çykyş edýärsiňiz. Siziň öňe süren «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly täze filosofiýaňyz parahatçylygy, ynanyşmagy üpjün etmekde iň ygtybarly ýörelge hökmünde dünýä jemgyýetçiliginde giň goldaw tapýar. Siziň taýsyz tagallalaryňyzyň netijesinde, Türkmenistan dünýäde şu gününe we ertirine uly ynam bilen garalýan, ykdysady taýdan kuwwatly, döwletara gatnaşyklarda parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetlilik ýörelgelerini dabaralandyrýan ýurt hökmünde tanalýar.

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda halkara gatnaşyklarda özüniň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanýan ýurdumyz häzirki döwürde öz ösüşinde täze derejelere çykýar. Türkmenistan dünýäniň ähli döwletleri bilen deňhukukly, özara bähbitli, hoşniýetli diplomatik gatnaşyklary ileri tutýan syýasaty durmuşa geçirýär. Bu syýasy ugur öz gözbaşyny türkmen halkynyň şöhratly taryhyndan, milli däp-dessurlaryndan alyp gaýdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 60-njy plenar mejlisiniň dowamynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň başlangyjy esasynda «Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň orny» atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi hem ýurdumyzyň sebitde parahatçylygy üpjün etmekde, hoşniýetli gatnaşyklary ösdürmekde durmuşa geçirýän ynsanperwer işleriniň ykrar edilmesidir.

Gahryman Arkadagymyz!

Siz Türkmenistan bilen dünýä ýurtlarynyň arasynda dost-doganlyk, parlamentara gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly ähmiýet berýärsiňiz. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň özara baglanyşykly baý medeni-taryhy mirasyny, mukaddes däp-dessurlaryny, ruhy gymmatlyklaryny öwrenmekde we wagyz etmekde bilelikdäki tagallalaryň wajypdygyny nygtaýarsyňyz. Sebitiň ýurtlarynyň arasynda medeni-ynsanperwer ulgam boýunça hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmek boýunça möhüm ähmiýetli başlangyçlary öňe sürýärsiňiz. Siziň bu başlangyçlaryňyz dünýä ýurtlarynyň arasynda, aýratyn-da, sebitde ata-babalarymyzdan miras galan hoşniýetli goňşuçylyk däplerini dabaralandyrmakda, parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmekde aýratyn ähmiýete eýedir. Eziz Diýarymyzyň merjen paýtagty Aşgabat şäherinde taryhda ilkinji gezek Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň geçirilmegi hem ýurdumyzyň halkara giňişlikde uly abraýa eýe bolandygyna şaýatlyk edýär.

 

 

Hormatly türkmen halkynyň Milli Lideri!

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglanylmagyňyz mynasybetli Sizi hem-de hormatly Prezidentimizi ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýarys. Size we Arkadagly Serdarymyza berk jan saglyk, uzak ömür, il-ýurt bähbitli, adamzat ähmiýetli döwletli işleriňiziň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris.

 

Sizi çuňňur hormatlamak bilen,

Türkmenistanyň Mejlisiniň

deputatlarynyň adyndan

D.GULMANOWA.

Çuňňur hormatlanylýan Milli Liderimiz!

Sizi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllyk toýuna uly ösüşler bilen barýan eziz Diýarymyzyň halkara derejede abraý-mertebesiniň barha arşa galýandygynyň ýene bir subutnamasy bolan hoş habar — Siziň Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglanylmagyňyz mynasybetli Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň adyndan tüýs ýürekden, mähirli gutlamaga rugsat ediň! Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi, halkara abraýynyň barha belende galmagy, halkymyzyň röwşen geljegi ugrunda alyp barýan döwletli işleriňiziň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris.

Gahryman Arkadagymyz!

Size bu abraýly sylagyň gowşurylmagy Siziň halkara giňişlikde, şol sanda Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga, syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge, sebitiň ýurtlarynyň bilelikdäki bähbitleriniň we başlangyçlarynyň halkara jemgyýetçilikde goldanylmagyna, durnukly ösüşi üpjün etmäge goşan örän uly şahsy goşandyňyzyň ykrar edilmesidir. Siziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgä esaslanýan ynsanperwer ýörelgäňiz esasynda syýasatda, ykdysadyýetde, medeni-durmuş ugurlarynda uly üstünlikleri gazanýan Türkmenistanyň sebitde durnukly ösüşi, parahatçylygy üpjün etmekde, dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda tutýan möhüm ornunyň we oňyn başlangyçlarynyň dabaralanmasydyr.

Hormatly Arkadagymyz!

Siz Garaşsyz, hemişelik Bitarap ata Watanymyzyň dünýä ýurtlary we halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegini döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitlediňiz. Siz dünýä döwletleriniň we halklarynyň arasynda hoşniýetli, dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmekde, ählumumy parahatçylygy we ynanyşmagy üpjün etmekde umumadamzat bähbitlerini maksat edinýän başlangyçlar bilen çykyş edýärsiňiz. Siziň öňe süren «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly täze filosofiýaňyz parahatçylygy, ynanyşmagy üpjün etmekde iň ygtybarly ýörelge hökmünde dünýä jemgyýetçiliginde giň goldaw tapýar. Siziň taýsyz tagallalaryňyzyň netijesinde, Türkmenistan dünýäde şu gününe we ertirine uly ynam bilen garalýan, ykdysady taýdan kuwwatly, döwletara gatnaşyklarda parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetlilik ýörelgelerini dabaralandyrýan ýurt hökmünde tanalýar.

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda halkara gatnaşyklarda özüniň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanýan ýurdumyz häzirki döwürde öz ösüşinde täze derejelere çykýar. Türkmenistan dünýäniň ähli döwletleri bilen deňhukukly, özara bähbitli, hoşniýetli diplomatik gatnaşyklary ileri tutýan syýasaty durmuşa geçirýär. Bu syýasy ugur öz gözbaşyny türkmen halkynyň şöhratly taryhyndan, milli däp-dessurlaryndan alyp gaýdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 60-njy plenar mejlisiniň dowamynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň başlangyjy esasynda «Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň orny» atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi hem ýurdumyzyň sebitde parahatçylygy üpjün etmekde, hoşniýetli gatnaşyklary ösdürmekde durmuşa geçirýän ynsanperwer işleriniň ykrar edilmesidir.

Gahryman Arkadagymyz!

Siz Türkmenistan bilen dünýä ýurtlarynyň arasynda dost-doganlyk, parlamentara gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly ähmiýet berýärsiňiz. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň özara baglanyşykly baý medeni-taryhy mirasyny, mukaddes däp-dessurlaryny, ruhy gymmatlyklaryny öwrenmekde we wagyz etmekde bilelikdäki tagallalaryň wajypdygyny nygtaýarsyňyz. Sebitiň ýurtlarynyň arasynda medeni-ynsanperwer ulgam boýunça hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmek boýunça möhüm ähmiýetli başlangyçlary öňe sürýärsiňiz. Siziň bu başlangyçlaryňyz dünýä ýurtlarynyň arasynda, aýratyn-da, sebitde ata-babalarymyzdan miras galan hoşniýetli goňşuçylyk däplerini dabaralandyrmakda, parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmekde aýratyn ähmiýete eýedir. Eziz Diýarymyzyň merjen paýtagty Aşgabat şäherinde taryhda ilkinji gezek Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň geçirilmegi hem ýurdumyzyň halkara giňişlikde uly abraýa eýe bolandygyna şaýatlyk edýär.

 

 

Hormatly türkmen halkynyň Milli Lideri!

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglanylmagyňyz mynasybetli Sizi hem-de hormatly Prezidentimizi ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýarys. Size we Arkadagly Serdarymyza berk jan saglyk, uzak ömür, il-ýurt bähbitli, adamzat ähmiýetli döwletli işleriňiziň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris.

 

Sizi çuňňur hormatlamak bilen,

Türkmenistanyň Mejlisiniň

deputatlarynyň adyndan

D.GULMANOWA.

Çuňňur hormatlanylýan Milli Liderimiz!

Sizi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllyk toýuna uly ösüşler bilen barýan eziz Diýarymyzyň halkara derejede abraý-mertebesiniň barha arşa galýandygynyň ýene bir subutnamasy bolan hoş habar — Siziň Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglanylmagyňyz mynasybetli Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň adyndan tüýs ýürekden, mähirli gutlamaga rugsat ediň! Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi, halkara abraýynyň barha belende galmagy, halkymyzyň röwşen geljegi ugrunda alyp barýan döwletli işleriňiziň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris.

Gahryman Arkadagymyz!

Size bu abraýly sylagyň gowşurylmagy Siziň halkara giňişlikde, şol sanda Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga, syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge, sebitiň ýurtlarynyň bilelikdäki bähbitleriniň we başlangyçlarynyň halkara jemgyýetçilikde goldanylmagyna, durnukly ösüşi üpjün etmäge goşan örän uly şahsy goşandyňyzyň ykrar edilmesidir. Siziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgä esaslanýan ynsanperwer ýörelgäňiz esasynda syýasatda, ykdysadyýetde, medeni-durmuş ugurlarynda uly üstünlikleri gazanýan Türkmenistanyň sebitde durnukly ösüşi, parahatçylygy üpjün etmekde, dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda tutýan möhüm ornunyň we oňyn başlangyçlarynyň dabaralanmasydyr.

Hormatly Arkadagymyz!

Siz Garaşsyz, hemişelik Bitarap ata Watanymyzyň dünýä ýurtlary we halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegini döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitlediňiz. Siz dünýä döwletleriniň we halklarynyň arasynda hoşniýetli, dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmekde, ählumumy parahatçylygy we ynanyşmagy üpjün etmekde umumadamzat bähbitlerini maksat edinýän başlangyçlar bilen çykyş edýärsiňiz. Siziň öňe süren «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly täze filosofiýaňyz parahatçylygy, ynanyşmagy üpjün etmekde iň ygtybarly ýörelge hökmünde dünýä jemgyýetçiliginde giň goldaw tapýar. Siziň taýsyz tagallalaryňyzyň netijesinde, Türkmenistan dünýäde şu gününe we ertirine uly ynam bilen garalýan, ykdysady taýdan kuwwatly, döwletara gatnaşyklarda parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetlilik ýörelgelerini dabaralandyrýan ýurt hökmünde tanalýar.

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda halkara gatnaşyklarda özüniň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanýan ýurdumyz häzirki döwürde öz ösüşinde täze derejelere çykýar. Türkmenistan dünýäniň ähli döwletleri bilen deňhukukly, özara bähbitli, hoşniýetli diplomatik gatnaşyklary ileri tutýan syýasaty durmuşa geçirýär. Bu syýasy ugur öz gözbaşyny türkmen halkynyň şöhratly taryhyndan, milli däp-dessurlaryndan alyp gaýdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 60-njy plenar mejlisiniň dowamynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň başlangyjy esasynda «Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň orny» atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi hem ýurdumyzyň sebitde parahatçylygy üpjün etmekde, hoşniýetli gatnaşyklary ösdürmekde durmuşa geçirýän ynsanperwer işleriniň ykrar edilmesidir.

Gahryman Arkadagymyz!

Siz Türkmenistan bilen dünýä ýurtlarynyň arasynda dost-doganlyk, parlamentara gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly ähmiýet berýärsiňiz. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň özara baglanyşykly baý medeni-taryhy mirasyny, mukaddes däp-dessurlaryny, ruhy gymmatlyklaryny öwrenmekde we wagyz etmekde bilelikdäki tagallalaryň wajypdygyny nygtaýarsyňyz. Sebitiň ýurtlarynyň arasynda medeni-ynsanperwer ulgam boýunça hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmek boýunça möhüm ähmiýetli başlangyçlary öňe sürýärsiňiz. Siziň bu başlangyçlaryňyz dünýä ýurtlarynyň arasynda, aýratyn-da, sebitde ata-babalarymyzdan miras galan hoşniýetli goňşuçylyk däplerini dabaralandyrmakda, parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmekde aýratyn ähmiýete eýedir. Eziz Diýarymyzyň merjen paýtagty Aşgabat şäherinde taryhda ilkinji gezek Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň geçirilmegi hem ýurdumyzyň halkara giňişlikde uly abraýa eýe bolandygyna şaýatlyk edýär.

 

 

Hormatly türkmen halkynyň Milli Lideri!

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglanylmagyňyz mynasybetli Sizi hem-de hormatly Prezidentimizi ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýarys. Size we Arkadagly Serdarymyza berk jan saglyk, uzak ömür, il-ýurt bähbitli, adamzat ähmiýetli döwletli işleriňiziň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris.

 

Sizi çuňňur hormatlamak bilen,

Türkmenistanyň Mejlisiniň

deputatlarynyň adyndan

D.GULMANOWA.