Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
08.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии второй очереди Бахерденского цементного завода

Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии второй очереди Бахерденского цементного завода

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyndaky ýylda 1 million tonna sement öndürmäge niýetlenen Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda wajyp orny eýeleýän gurluşyk-senagat pudagynyň ösdürilmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Gahryman Arkadagymyz tarapyndan milli ykdysadyýetimiziň bu möhüm pudagynda başy başlanan we hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler esasynda baý ýerli çig mal gorlarynyň binýadynda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan, eksport ugurly önümleriň öndürilýän görnüşleri we möçberi yzygiderli artdyrylýar. Möhüm senagat desgalaryny gurmaga işjeň gatnaşýan hususy telekeçileriň hyzmatdaşlygy üçin amatly şertler döredilýär. Önümçiligiň doly awtomatlaşdyrylmagy, döwrebap innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, täze, kuwwatly kärhanalaryň döredilmegi we ozal bar bolanlarynyň durkunyň täzelenilmegi ýurdumyzyň dünýäniň senagat taýdan ösen döwletleriniň hataryna girmegini şertlendirýär.

Gurluşyk senagatyna ägirt uly serişdeler gönükdirilýär. Olar pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga, senagat pudagyny toplumlaýyn ösdürmäge, öndürilýän harytlaryň, hususan-da, gurluşyk serişdeleriniň ýokary hilini we bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmäge ýardam berýär. Ýurdumyzda ýola goýlan sement önümçiligi munuň aýdyň mysalydyr. Şu ýylyň martynda döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda Lebap welaýatynda ýylda 1 million tonna sement öndürmäge ukyply bolan sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasy boldy. Ine, bu gün bolsa Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda täze, kuwwatly önümçiligiň nobatdaky tapgyry işe girizilýär. Bu zawodyň ýokary hilli önümleri ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan gurluşyklarda peýdalanylar.

2005-nji ýylda ulanmaga berlen Bäherden sement zawody Merkezi Aziýa sebitinde şeýle kärhanalaryň iň irileriniň biri bolup durýar. Ol Köpetdagyň belent gerişleriniň eteginde ägirt uly senagat düzümlerini we önümçilik desgalaryny özünde jemleýän tutuş toplumdyr. Bu ýerde sementiň ýokary islegden peýdalanýan görnüşleri öndürilip gelinýär. Zawodyň önümleri täze taryhy döwürde Diýarymyzda giň gerimde alnyp barylýan gurluşyklaryň ýokary depginini üpjün edýär.

Ýyllyk kuwwaty 1 million tonna sement öndürmäge niýetlenen senagat toplumynyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, «Beýik bina» hususy kärhanasy tarapyndan amala aşyryldy. Şeýle hem bu taslamany durmuşa geçirmäge Germaniýanyň önümçilik işini meýilnamalaşdyrmak we sement senagaty üçin taslamalary dolandyrmak boýunça hyzmatlary hödürleýän «KHD Humboldt Wedag» iri inženerçilik kompaniýasy çekildi. Munuň özi Türkmenistanyň «Açyk gapylar», giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, milli ykdysadyýetiň, şol sanda gurluşyk senagatynyň ösdürilmegine uly iş tejribesine we innowasion tehnologiýalara eýe bolan öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalaryny işjeň çekýändiginiň nobatdaky güwäsidir.

...Irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda ýörite meýdança geldi we bu ýerden uzakda bolmadyk täze, döwrebap önümçiligiň gurlup ulanmaga berilmegi mynasybetli guralýan dabaranyň geçirilýän ýerine tarap ugrady.

Ýurdumyzyň durmuşyndaky şanly waka mynasybetli bu ýere Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Ahal welaýatynyň häkimi, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň we jemgyýetçiligiň wekilleri ýygnandylar.

Dabara gatnaşyjylar uly ruhubelentlik bilen Arkadagly Gahryman Serdarymyzy mübärekleýärler. Medeniýet we sungat işgärleriniň aýdym-sazly çykyşlary dabara gaýtalanmajak öwüşgin çaýdy. Döwlet Baştutanymyz dabaraly çäre üçin ýörite taýýarlanylan mejlisler jaýyna barýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň işe girizilmegi mynasybetli dabara gatnaşyjylaryň öňünde çykyş edip, Garaşsyz Watanymyzda medeni-durmuş maksatly binalary we desgalary ulanmaga bermegiň, täze önümçilikleri işe girizmegiň indi asylly däbe öwrülendigini belledi.

Şu gün Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesinde agyz suwuny arassalaýjy desgany hem dabaraly ýagdaýda açyp ulanmaga bereris. Şeýle-de welaýatyň ilatyna ýokary hilli hyzmat etjek täze, döwrebap ýolagçy awtobuslarynyň 200-e golaýyny sowgat hökmünde gowşurarys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we bu ýere ýygnananlary şatlykly wakalar mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň nygtaýşy ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalaýyn işler amala aşyrylýar. Häzirki wagtda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň», şeýle hem ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň esasynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny, şol sanda senagat we gurluşyk önümçiligi pudagyny ösdürmek boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Senagat we gurluşyk önümçiligi ykdysadyýetimiziň iri pudaklarynyň biri bolup durýar.

Senagatçylaryň yhlasly, tutanýerli zähmeti netijesinde, Diýarymyzda alnyp barylýan gurluşyklar ýokary hilli gurluşyk önümleri bilen üpjün edilýär. Ýurdumyzda hereket edýän Bäherden, Balkan we Lebap sement zawodlarynda täze innowasion tehnologiýalar esasynda, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ýokary hilli sement önümleri öndürilýär. Öndürilýän sement önümleri içerki hem-de daşarky bazarlarda uly islege eýe bolýar.

Häzirki döwürde ýurdumyzda köpugurly gurluşyk önümçilik ulgamy döredildi. Döwrebap kärhanalarda önümleriň görnüşlerini hem-de möçberini artdyrmak boýunça uly işler alnyp barylýar. Gurluşyk senagatyny ösdürmäge gönükdirilýän maýa goýum serişdelerini netijeli özleşdirmäge, kärhanalaryň önümçilik kuwwatlylygyny artdyrmaga aýratyn üns berilýär.

Ýerli çig mal serişdelerini peýdalanmak bilen, dünýä ölçeglerine doly laýyk gelýän ýokary hilli önümleri öndürýän, innowasion tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan täze senagat kärhanalary gurulýar. Ine, şu gün dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berilýän döwrebap kärhana hem şeýle desgalaryň biridir diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Täze kärhananyň gurluşygy Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň buýurmasy esasynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Beýik bina» hususy kärhanasy tarapyndan amala aşyryldy. Ol dünýäniň ösen döwletleriniň kämil enjamlary bilen üpjün edildi. Bu bolsa önümçiligi ýokary derejede alyp barmaga, ýokary hilli önümleri öndürmäge mümkinçilik berer.

Kärhana edara binasyndan we 48 sany desgadan ybarat bolup, dünýä ölçeglerine doly laýyk gelýän, şol sanda sulfata (duza) durnukly ýokary hilli sement önümleriniň ýylda 1 million tonnasyny öndürmäge niýetlenendir. Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynda 250-ä golaý işgäriň zähmet çekmegi üçin ähli önümçilik we durmuş şertleri döredilen.

Hormatly Prezidentimiz Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň senagatçylarynyň geljekde hem ýurdumyzy ösdürmekde, alnyp barylýan gurluşyklary, ilatymyzy ýokary hilli gurluşyk önümleri bilen üpjün etmekde tutanýerli zähmet çekjekdiklerine berk ynam bildirdi.

Şeýle hem ilatyň arassa agyz suwy bilen üpjün edilmeginiň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ähli sebitlerini ýokary hilli arassa agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün etmek ugrunda netijeli işler durmuşa geçirilýär.

Ine, şu gün Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesinde agyz suwuny arassalaýjy desga işe girizilýär. Bu desga bir gije-gündiziň dowamynda 30 müň kub metr agyz suwuny arassalamaga niýetlenendir. Onda dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň ösen tehnologiýalary ornaşdyryldy. Biz welaýatlarymyzda täze agyz suw desgalaryny we üpjünçilik ulgamlaryny gurmak, ozal bar bolanlarynyň durkuny täzelemek boýunça işleri geljekde-de netijeli dowam etdireris diýip, Arkadagly Gahryman Serdarymyz çykyşynda nygtady.

Döwlet Baştutanymyz şu ýyl Bäherden etrabynda täze keramiki-bezeg önümlerini öndürýän kärhananyň, şeýle hem Tejen şäherinde kuwwaty bir gije-gündizde 30 müň kub metr bolan agyz suwuny arassalaýjy desganyň işe girizilmeginiň göz öňünde tutulýandygyny belledi. Şeýle-de Ahal welaýatynyň çäginde birnäçe durmuş-medeni maksatly desgalar, döwrebap ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berler. Ýurdumyzyň sebitlerini toplumlaýyn ösdürmek, täze, döwrebap önümçilikleri döretmek boýunça maksatnamalaýyn işler üstünlikli dowam etdiriler.

Hormatly Prezidentimiz senagat we gurluşyk önümçiligi pudagynyň ähli işgärlerini, şeýle hem Ahal welaýatynyň ilatyny «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň rowaçlyklara beslenýän günlerinde Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň, Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesinde agyz suwuny arassalaýjy desganyň dabaraly açylmagy, şeýle hem welaýatyň ilatyna döwrebap ýolagçy awtobuslarynyň sowgat berilmegi mynasybetli ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlap, hemmelere berk jan saglyk, asuda we bagtyýar durmuş, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «KHD Humboldt Wedag/ZAB» kompaniýasynyň hyzmatlar gullugynyň müdiri Gennadiý Mahtumowa söz berildi.

Kompaniýanyň wekili Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli hormatly Prezidentimizi we ýygnananlary tüýs ýürekden gutlap, ýurduň senagat toplumynyň möhüm bölegine öwrüljek täze kärhananyň gurluşygynyň ýokary derejede ýerine ýetirilmegi ugrunda türkmen hyzmatdaşlary bilen bilelikde uly tagallalaryň edilendigini belledi. Pursatdan peýdalanyp, hünärmen Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmekdäki tagallalary, german işewürlerine berýän goldawlary üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Watanymyzyň we halkymyzyň bähbidine durmuşa geçirýän işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Biz geljekde-de Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň okgunly ösmegine ýardam berjek netijeli hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge taýýardyrys diýip, Gennadiý Mahtumow aýtdy we «KHD Humboldt Wedag» kompaniýasynyň ýokary howpsuzlyk derejesini, işgärleriň saglygynyň we daşky gurşawyň goraglylygyny üpjün etmek bilen, müşderilere ýokary tehnologik çözgütleri, serişdeleridir hyzmatlary hödürlejekdigine ynam bildirdi.

Şu gün ulanmaga berilýän Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň gurluşygynda “KHD Humboldt Wedag” kompaniýasy tarapyndan ýerine ýetirilen inženerçilik hyzmatlarynyň we ornaşdyrylan enjamlaryň Germaniýanyň senagat standartlaryna (DIN), sement senagatynyň standartlaryna, Halkara elektrotehnika komissiýasynyň (IEC) we ISO standartlaryna laýyk gelýändigini tassyklaýan güwänama dabara gatnaşyjylaryň el çarpyşmalary astynda Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrine gowşuryldy.

Soňra uly ekranda Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyry barada ýörite taýýarlanylan wideofilm görkezildi.

«Beýik bina» hususy kärhanasy tarapyndan gurlan önümçilik toplumy häzirki zaman senagat önümçiliginiň gazananlaryny özünde jemleýär. Ähli önümçilik işiniň doly awtomatlaşdyrylmagy, zawodyň işgärleriniň ýokary öndürijilikli işi üçin amatly şertleriň döredilmegi bu taslamanyň durmuşa geçirilmeginde esasy şertler boldy.

Ýylda 1 million tonna sement öndürmäge ukyply täze zawod dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň iň täze enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu bolsa uly isleg bildirilýän ýokary hilli sementiň “PS-400”, “PS-500”, “PS-600” görnüşlerini hem-de sulfata durnukly portlandsementi öndürmäge amatly mümkinçilikleri döredýär. Beýleki desgalarda bolşy ýaly, bu zawodda hem önümçiligiň ekologik taýdan arassalygyna, ähli bellenen kadalaryň berjaý edilmegine aýratyn üns berildi. Çünki daşky gurşawyň goraglylygy ýurdumyzdaky iri senagat desgalarynyň gurluşygynda aýrylmaz şertleriň biri bolup durýar.

Dabaranyň resmi bölegi tamamlanandan soňra, döwlet Baştutanymyz mejlisler jaýyndan çykdy we Ahal welaýatynyň häkimine bu şanly waka mynasybetli welaýatyň ýaşaýjylaryna sowgat berlen täze awtoulaglaryň açarlaryny gowşurdy.

Ahal welaýatynyň häkimi sowgat berlen täze, döwrebap awtoulaglar üçin welaýatyň bagtyýar ýaşaýjylarynyň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Arkadagly Gahryman Serdarymyza hem-de Gahryman Arkadagymyza berk jan saglyk, uzak ömür, il-ýurt bähbitli başlangyçlarynyň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz ýygnananlaryň el çarpyşmalary astynda dabaraly ýagdaýda toý bagyny kesýär. Şol pursatda asmana dürli reňkli howa şarlary uçurylýar.

Soňra hormatly Prezidentimiz merkezi dolandyryş binasyna tarap ugraýar.

Ýol ugruna Arkadagly Gahryman Serdarymyz zawodyň çägini synlap, bu ýerde ulanmaga berlen desgalaryň işleýiş aýratynlyklary barada maglumatlary diňledi. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde guralan ýurdumyzyň gurluşyk-senagat toplumynyň kärhanalary tarapyndan öndürilen önümleriň sergisi bilen hem tanyşdy.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda durmuşa geçirilýän giň gerimli senagatlaşdyrmak maksatnamalaryna laýyklykda, iri senagat kärhanalary guruldy we täzeleriniň gurluşyklary alnyp barylýar. Durmuş-hojalyk, beýleki maksatly köp sanly desgalar ýaly, bu önümçilik toplumlary hem elektrik energiýasynyň ygtybarly, bökdençsiz üpjün edilmegini talap edýär. Şoňa görä-de, alnyp barylýan giň gerimli işleriň çäklerinde ýurdumyzyň ähli sebitlerinde dünýä belli önüm öndürijileriň iň täze enjamlary bilen enjamlaşdyrylan döwrebap gaz turbinaly elektrik stansiýalary, elektrik geçiriji ulgamlar, paýlaýjy elektrik podstansiýalary gurulýar, paýtagtymyzyň, beýleki şäherleriň, ilatly ýerleriň energiýa üpjünçilik ulgamy täzelenilýär. Şunlukda, soňky ýyllarda energetika senagatynyň önümçilik kuwwatlyklary birnäçe esse artdy. Munuň özi diňe bir ýurdumyzyň içerki isleglerini doly kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem, türkmen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmaga hem mümkinçilik berýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe himiýa senagatynyň ösdürilmegine-de uly üns berilýär. “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak, ugurdaş kärhanalara sanly ulgamy, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, öndürilýän önümleriň görnüşlerini giňeltmek, himiýa pudagyny ýokary derejeli hünärmenler bilen üpjün etmek boýunça yzygiderli işler durmuşa geçirilýär.

Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň giň gerimli maksatnamalaryny amala aşyrmakda gurluşyk pudagyna möhüm orun degişlidir. Diýarymyzyň çar künjeginde ýaýbaňlandyrylan gurluşyklar döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň barha pugtalanýandygynyň aýdyň güwäsidir. Olar ýokary hilli gurluşyk serişdelerine bolan talabyň artmagyny şertlendirip, ýerli çig mallaryň esasynda bu serişdeleriň önümçilikleriniň çalt depginde ösmegine täze itergi berdi.

Türkmenistanda öndürilýän häzirki zaman gurluşyk we bezeg serişdeleriniň dürli görnüşleri gurluşyk pudagyny döwrebaplaşdyrmak, gurluşyk serişdelerini öndürmek boýunça täze kärhanalary döretmek, pudagyň önümçilik, ylmy-tehniki mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak bilen bagly wezipeleriň üstünlikli çözülýändigini aýdyň görkezýär.

Döwletimiz tarapyndan awtomobil ýollarynyň gurluşygy pudagynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi üçin hem uly serişdeler gönükdirilýär. Şoňa görä-de, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň fewralynda gol çeken Permanyna laýyklykda, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi döredildi. Häzirki wagtda täze awtomobil ýollaryny gurmak, ozal bar bolanlarynyň durkuny täzelemek boýunça amala aşyrylýan giň möçberli taslamalar döwrebap ulag-logistika ulgamyny döretmäge, yklymda möhüm üstaşyr ulag geçelgesine öwrülen döwlet hökmünde ýurdumyzyň eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga gönüden-göni ýardam edýär.

Sergide hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Türkmen aýna önümleri» kärhanasynyň öndürýän önümleri bilen tanyşdy. Ol innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilen döwrebap kärhana bolup, bu ýerde dünýä ülňülerine laýyk gelýän dürli görnüşli aýnalar, şol sanda ýüzi örtükli, laminirlenen, taplanan aýnalar, aýna paketleri öndürilýär. Bulardan başga-da, «float» tehnologiýasy esasynda dury we reňkli aýnalar taplanan görnüşde öndürilýär. Kärhananyň önümleri içerki we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýar.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň gurluşyk we senagat toplumyny innowasion taýdan özgertmäge, diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge gönükdirilen giň möçberli işler durmuşa geçirilýär. Şonuň netijesinde, milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny artdyrmak babatda uly ösüşler gazanylýar. Gurluşyk harytlarynyň bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlandyrylmagyna we olaryň görnüşleriniň giňeldilmegine, gurluşyk senagatynyň önümçilik, ylmy-tehniki binýadynyň pugtalandyrylmagyna, hojalygy ýöretmegiň netijeli gurallarynyň ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär.

Sergide Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi bilen bilelikde döredilen “Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýetiniň ýurdumyzda importyň ornuny tutýan, dünýä standartlaryna laýyk gelýän önümleri hem görkezilýär. Umuman, bu ýerde ýaýbaňlandyrylan sergi Gahryman Arkadagymyzyň Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny, halkara abraýyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen asylly başlangyçlarynyň hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilýändigini giňden şöhlelendirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow merkezi dolandyryş binasyna girip, binanyň üçünji gatyna çykdy. Bu ýerde toplumyň ähli tehnologik işine gözegçilik edilýän merkezi önümçilik dolandyryş nokady ýerleşýär.

Hünärmen senagat we gurluşyk pudagyny ösdürmek meselelerine berýän yzygiderli ünsi, pudagyň zähmetkeşleri barada edýän aladalary üçin sement zawodynyň işgärleriniň adyndan hormatly Prezidentimize çuňňur hoşallygyny beýan edip, Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň işe girizilmegine ak pata bermek baradaky haýyş bilen döwlet Baştutanymyza ýüzlendi.

Tolgundyryjy pursat ýetip gelýär: hormatly Prezidentimiz düwmäni basyp, nobatdaky iri senagat desgasyny işe girizýär.

Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň öz işine başlamagy we önümçiligiň çylşyrymly tehnologik prosesi wideoşekiller arkaly görkezilýär. Şeýlelikde, milli ykdysadyýetimiziň ýerli çig maldan ýokary hilli önümleri öndürmäge ýöriteleşen täze kärhanasy tiz wagtda gurluşyk senagatynyň esasy önümleriniň biri bolan sementiň ilkinji tonnalaryny sarp edijilere ýetirip başlar.

Şu gün işe girizilen zawodyň ýokary hilli önümleriniň döwlet maksatnamalarynyň, şol sanda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» ýerine ýetirilmeginiň çäklerinde ulanmaga beriljek täze kärhanalaryň, durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurluşygyna täze itergi berjekdigi ikuçsuzdyr.

Döwlet Baştutanymyz merkezi dolandyryş binasyndan çykyp, sement zawodynyň direktoryna bu ýerde hatar edilip goýlan, önümçilikde ulanyljak täze, ýörite tehnikalaryň açarlaryny gowşurdy.

Dabara tamamlanandan soňra, Arkadagly Gahryman Serdarymyz çärä gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp, dikuçar meýdançasyna bardy we bu ýerden indiki täze desga — Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesinde ýerleşýän, kuwwaty bir gije-gündizde 30 müň kub metre deň bolan suw arassalaýjy desga tarap ugrady.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии ввода в строй второй очереди Бахерденского цементного завода мощностью 1 миллион тонн цемента в год.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства развитие строительно-промышленного комплекса, играющего определяющую роль в упрочении экономического потенциала Отчизны, определено одним из приоритетов государственной политики.

Благодаря масштабным преобразованиям, начатым в этой важнейшей отрасли национальной экономики Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом и успешно продолжаемым под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, неуклонно увеличиваются ассортимент и объёмы выпуска импортозамещающей, экспортно-ориентированной продукции на основе богатейших местных сырьевых ресурсов, создаются благоприятные условия для кооперации с отечественными частными предпринимателями, принимающими самое активное участие в возведении промышленных объектов по всей стране.

Полная автоматизация производства, внедрение инновационных технологий, создание новых мощных и модернизация имеющихся предприятий обусловили вхождение Туркменистана в число индустриально развитых государств мира.

В строительную индустрию вкладываются огромные средства, которые направляются на укрепление материально-технической базы отрасли, комплексный рост промышленного сектора, обеспечение высокого качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, в частности, стройматериалов.

Показательным тому примером служит налаженное в стране производство цемента. Так, совсем недавно – в марте текущего года – при участии главы государства состоялось открытие второй очереди цементного завода в Лебапском велаяте мощностью 

1 миллион тонн продукции в год. И вот теперь в Бахерденском этрапе Ахалского велаята вводится в строй вторая очередь нового производства, высококачественная продукция которого востребована на многочисленных стройках Туркменистана.

Цементный завод «Bäherden», сданный в эксплуатацию в 2005 году, является одним из крупнейших подобных предприятий в Центральноазиатском регионе.

Флагман отечественной стройиндустрии представляет собой целый комплекс, расположенный у подножия величественных гор Копетдага, включающий огромные промышленные установки и производственные корпуса. Здесь выпускаются наиболее востребованные марки цемента, что обеспечивает высокие темпы ведущегося в Туркменистане строительства.

Вторая очередь промышленного гиганта годовой мощностью 1 миллион тонн цемента построена в соответствии с Постановлением главы государства индивидуальным предприятием «Beýik bina».

К работе также была привлечена крупнейшая германская инжиниринговая компания «KHD Humboldt Wedag», которая поставляет оборудование и оказывает услуги, включая проектирование процессов и управление проектами для мировой цементной промышленности.

Таким образом, неуклонно проводя политику «открытых дверей» и широкого международного сотрудничества, Туркменистан активно привлекает к развитию всех отраслей национальной экономики, в том числе строительной промышленности, ведущие зарубежные компании, располагающие большим опытом и инновационными технологиями.

Утром Президент Сердар Бердымухамедов прибыл на вертолёте на специальную вертолётную площадку и направился к расположенному неподалёку месту проведения торжества по случаю ввода в строй нового современного производства.

По этому знаменательному для страны событию здесь собрались Председатель Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров, руководители министерств и ведомств, хяким Ахалского велаята, а также представители СМИ и широкой общественности.

Участники церемонии с большим воодушевлением приветствуют Аркадаглы Героя Сердара.

Неповторимый праздничный настрой торжеству придали песенно-музыкальные выступления мастеров искусств.

Глава государства проходит в зал, специально обустроенный для нынешней церемонии.

Выступая перед участниками торжества по случаю запуска второй очереди цементного завода «Bäherden» в Бахерденском этрапе Ахалского велаята, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в независимом Туркменистане регулярно открываются объекты социальной инфраструктуры и производственные комплексы, что ныне стало традицией.

– Сегодня мы также примем участие в торжественной сдаче в эксплуатацию водоочистного сооружения в посёлке Яшлык этрапа Ак бугдай Ахалского велаята и передадим в качестве подарка около 200 автобусов современной модели, что предоставят жителям региона высококлассные пассажирские услуги, – сказал глава государства, от всей души поздравив присутствующих с этими замечательными событиями.

Как подчеркнул Аркадаглы Герой Сердар, сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, нами реализуются целевые программные меры по социально-экономическому развитию страны, в частности по повышению динамики сфер национальной экономики. Их масштаб, определённый Программой «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и Программой социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах, охватывает также промышленный и строительно-производственный секторы – одни из крупнейших отраслей экономики нашего государства.

Усердием и самоотверженным трудом промышленников стройплощадки страны снабжаются отечественными материалами высокого качества, в частности цементной продукцией, которая выпускается профильными заводами – «Bäherden», «Balkan» и «Lebap» – на базе инновационных технологий последнего поколения. Она в полной мере соответствует международным стандартам и пользуется большим спросом на внутреннем и внешнем рынках.

У нас сформировано многопрофильное строительное производство, в современных кластерах которого приоритет отдаётся расширению номенклатуры и увеличению объёма выпускаемых товаров. Отдельное внимание уделяется эффективному освоению инвестиций в стройиндустрию и наращиванию производственного потенциала предприятий.

Параллельно возводятся новые профильные объекты, которые оснащаются инновационными технологиями и способны выпускать из местного сырья высококачественную продукцию по международным стандартам. Один из них – современное предприятие, которое мы открываем сегодня в торжественной обстановке, продолжил глава государства.

Отмечалось, что данный объект построен членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана – индивидуальным предприятием «Beýik bina» – по заказу Министерства промышленности и строительного производства страны и укомплектован передовой техникой, сконструированной в ведущих странах мира, что в свою очередь позволит оптимизировать производственные процессы и выпускать качественную продукцию.

Предприятие, представляющее собой комплекс из административного здания и 48-ми сооружений, рассчитано на производство по международным стандартам 1 миллиона тонны цементной продукции высокого качества, в том числе сульфатостойкой. Во второй очереди цементного завода «Bäherden» предусмотрены все условия для работы около 250 сотрудников и их досуга.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил твёрдую уверенность в том, что промышленники независимой нейтральной Отчизны и впредь будут самоотверженно трудиться в целях развития страны, снабжая стройплощадки и граждан строительными материалами высокого качества.

В числе приоритетов государственной политики также было обозначено обеспечение населения чистой питьевой водой. Как отмечалось, в этом плане принимаются действенные меры для поддержания бесперебойной подачи качественной чистой воды в регионы нашей страны.

– И сегодня в посёлке Яшлык этрапа Ак бугдай Ахалского велаята сдаётся в эксплуатацию водоочистное сооружение мощностью 30 тысяч кубометров воды в сутки, которое располагает передовыми технологиями от ведущих стран мира. Мы продолжим эффективно работать над строительством в регионах новых и реконструкцией действующих водоочистных сооружений и систем водоснабжения, – подчеркнул в своём выступлении Аркадаглы Герой Сердар.

Глава государства отметил, что в нынешнем году также намечено запустить предприятие по выпуску отделочных керамических материалов в Бахерденском этрапе Ахалского велаята и водоочистное сооружение в городе Теджен этого же региона мощностью 30 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, в Ахалском велаяте предусмотрено открытие множества объектов социальной и жилищной инфраструктуры. Словом, успешно продолжатся программные меры по комплексному развитию регионов и созданию новых производств, отвечающих требованиям времени.

Ещё раз поздравив работников сферы промышленности и строительного производства, а также население Ахалского велаята с торжественными мероприятиями, ознаменовавшими год «Кладезь разума Махтумкули Фраги», – открытием второй очереди цементного завода «Bäherden» в Бахерденском этрапе Ахалского велаята, водоочистного сооружения в посёлке Яшлык этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, а также с передачей жителям региона современных автобусов в качестве подарка, глава государства пожелал всем крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в работе.

Затем слово было предоставлено представителю компании «KHD Humboldt Wedag/ZAB» (Федеративная Республика Германия) – заведующему сервисной службой Геннадию Махтумову.

Искренне поздравив Президента Туркменистана и собравшихся с открытием второй очереди Бахерденского цементного завода, представитель компании подчеркнул, что вместе с туркменскими партнёрами были приложены большие усилия для выполнения строительства на высоком уровне нового предприятия, которое, безусловно, станет важной частью промышленного комплекса страны.

Пользуясь случаем, специалист выразил Президенту Сердару Бердымухамедову глубокую признательность за усилия по дальнейшему развитию сотрудничества между Туркменистаном и Германией, поддержку немецких бизнесменов, пожелав успехов в деятельности на благо страны и народа.

– Мы готовы продолжать плодотворные связи и в будущем, тем самым способствовать успешному развитию экономики Туркменистана, – сказал Геннадий Махтумов, заверив, что «KHD Humboldt Wedag» предоставляет своим партнёрам высокотехнологические решения, материалы и услуги, обеспечивая высокий уровень безопасности, защиты здоровья и окружающей среды.

Под аплодисменты участников церемонии министру промышленности и строительного производства Туркменистана был вручён Сертификат, подтверждающий, что установленное оборудование и инженерные работы, выполненные компанией «KHD Humboldt Wedag» при реализации второй очереди Бахерденского цементного завода, полностью соответствуют международным стандартам, действующим в Германии: DIN (промышленным стандартам Германии); стандартам цементной промышленности; стандартам IEC (Международной электротехнической комиссии) и стандартам ISO.

Затем на большом мониторе был продемонстрирован специально подготовленный видеофильм о второй очереди Бахерденского цементного завода.

Построенный и введённый в эксплуатацию индивидуальным предприятием «Beýik bina» промышленный гигант сочетает в себе достижения современного индустриального производства.

Главными критериями реализации данного проекта стало обеспечение полной автоматизации всех процессов и создание комфортных условий для высокопроизводительного труда работников.

Новый завод мощностью 1 миллион тонн цементной продукции в год оснащён передовым оборудованием от ведущих мировых компаний, что позволит выпускать высококачественный цемент востребованных марок ПЦ-400, ПЦ-500, ПЦ-600 и сульфатостойкий портландцемент.

Особое внимание, как и на других аналогичных предприятиях, уделено экологичности производства и соблюдению всех необходимых норм, ибо защита окружающей среды выступает одним из неотъемлемых условий при строительстве крупных промышленных объектов в Туркменистане.

По завершении официальной части церемонии Президент Туркменистана вышел из зала заседаний и вручил хякиму Ахалского велаята ключи от новых автомобилей, подаренных жителям велаята по случаю нынешнего знаменательного события.

От имени счастливых жителей велаята выразив искреннюю признательность за подаренные новые современные автомобили, хяким Ахалского велаята адресовал Аркадаглы Герою Сердару и Герою-Аркадагу пожелания крепкого здоровья, долголетия и успехов во всех начинаниях на благо народа и Отчизны.

В торжественной обстановке, под аплодисменты собравшихся, глава государства перерезает символическую ленту.

В этот момент в небо взмывают разноцветные воздушные шары.

Затем Президент Туркменистана направился к зданию администрации.

По пути Аркадаглы Герой Сердар осмотрел территорию завода, заслушал информацию о функциональном предназначении возведённых здесь объектов.

Глава государства также с интересом ознакомился с выставкой разнообразной продукции, выпускаемой предприятиями отечественного строительно-промышленного комплекса.

Как известно, в соответствии с реализуемыми программами масштабной индустриализации в стране возведены и продолжают строиться крупные промышленные предприятия, которые, как и многочисленные объекты социально-бытового и иного назначения, диктуют необходимость их надёжного и бесперебойного обеспечения электричеством.

В этих целях ведётся большая, целенаправленная работа, в рамках которой во всех регионах страны сооружаются современные газотурбинные электростанции, оснащённые передовым оборудованием от известных мировых производителей, ЛЭП, распределительные электроподстанции, обновляется система энергообеспечения столицы, других городов и населённых пунктов. Благодаря этому, за последние годы производственные мощности энергетической промышленности возросли многократно, что позволяет не только полностью обеспечивать внутренние потребности страны, но и растущие объёмы экспорта туркменской электроэнергии за рубеж.

Большое внимание в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства уделяется и развитию отечественной химической промышленности. Государственный концерн «Türkmenhimiýa» предпринимает последовательные шаги по увеличению производственных мощностей и цифровизации профильных предприятий, расширению спектра выпускаемой продукции, внедрению передовых технологий, обеспечению химической отрасли высококвалифицированными специалистами.

Определяющая роль в реализации масштабных программ социально-экономического развития страны по праву отводится строительной сфере.

Наблюдаемый строительный бум – одно из самых ярких свидетельств укрепления экономической мощи нашей прекрасной Родины.

Развёрнутое по всей стране масштабное строительство обусловило возрастающий спрос на качественные стройматериалы, дав толчок ускоренному развитию сферы их производства на основе местного сырья.

Широкий ассортимент производимых сегодня современных строительных и отделочных материалов наглядно демонстрирует, насколько успешно решаются в Туркменистане задачи, связанные с модернизацией строительной отрасли, созданием новых мощностей по выпуску стройматериалов, укреплением производственного и научно-технического потенциала отрасли.

Значительные средства государство направляет и на неуклонное совершенствование сферы автодорожного строительства. В соответствии с Указом Президента Туркменистана в феврале 2022 года было создано Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог.

Осуществляемые в настоящее время масштабные проекты по прокладке новых и реконструкции уже существующих автотрасс напрямую способствуют формированию современной транспортно-логистической системы и укреплению позиции нашей страны в качестве ключевого транспортно-транзитного коридора на континенте.

На выставке Президент Туркменистана ознакомился с продукцией предприятия «Türkmen aýna önümleri» Министерства промышленности и строительного производства. Данное предприятие является современным производством, обеспеченным инновационной технологией. Здесь производится стекольная продукция различного вида, соответствующая мировым стандартам, в том числе тонированное стекло, ламинированное стекло, закалённое стекло, стеклопакеты. Кроме того, на предприятии, на основе технологии «float» производятся закалённые прозрачные и цветные стёкла.

В настоящее время под руководством Президента Туркменистана проводится масштабная работа по инновационному развитию и диверсификации строительного и промышленного комплексов страны, в результате чего укрепляется национальная экономика. Наряду с этим особое внимание уделяется повышению конкурентоспособности строительных материалов и расширению ассортимента, укреплению производственной, научно-технической базы строительной промышленности, внедрению эффективных механизмов ведения хозяйства.

К слову, на выставке широко представлена продукция хозяйственного общества «Aýdyň gijeler», созданная совместно с Министерством промышленности и строительного производства Туркменистана. Изучив передовой мировой опыт, оно выпускает импортозамещающую, соответствующую мировым стандартам продукцию.

Таким образом, представленная экспозиция дала наглядное представление об успехе начатых Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом и успешно продолжаемых Президентом Сердаром Бердымухамедовым масштабных преобразований, нацеленных на приумножение экономической мощи и международного авторитета Отчизны во имя благополучной и счастливой жизни нашего народа.

Войдя в административное здание, Президент Сердар Бердымухамедов поднялся на третий этаж, где размещается центральный пункт управления производством, откуда регулируется весь технологический процесс.

Выразив от имени работников цементного завода глубокую признательность Президенту Туркменистана, а также Национальному Лидеру туркменского народа Герою-Аркадагу за постоянное внимание к вопросам развития промышленной и строительной отраслей и заботу о её тружениках, специалист обратился к главе государства с просьбой благословить сдачу в эксплуатацию второй очереди Бахерденского цементного завода.

Наступает кульминационный момент – нажатием кнопки на пульте управления Президент Сердар Бердымухамедов даёт старт работе крупного промышленного объекта.

Демонстрируется видеофильм о начале работы второй очереди Бахерденского цементного завода и запуске сложного технологического процесса производства.

Таким образом, новый гигант национальной экономики, специализирующийся на выпуске первоклассной продукции из отечественного сырья, начнёт скоро выдавать первые тонны цемента – главного компонента производственного конвейера строительной индустрии.

Нет сомнений, что высококачественная продукция сданного сегодня в эксплуатацию завода придаст ещё больший размах и ускорение строительству предприятий, коммуникаций и объектов социально-культурного назначения в рамках Государственных программ, в том числе Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и других.

Выйдя из административного здания, глава государства вручил директору цементного завода ключи от выстроенной здесь же, на территории комплекса, новой мощной спецтехники, которая будет задействована на производстве.

По завершении торжества Президент Туркменистана, тепло попрощавшись с его участниками, проследовал на вертолётную площадку и отбыл к следующему новому объекту – водоочистному сооружению мощностью 30 тысяч кубометров воды в сутки, расположенному в посёлке Яшлык этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии ввода в строй второй очереди Бахерденского цементного завода мощностью 1 миллион тонн цемента в год.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства развитие строительно-промышленного комплекса, играющего определяющую роль в упрочении экономического потенциала Отчизны, определено одним из приоритетов государственной политики.

Благодаря масштабным преобразованиям, начатым в этой важнейшей отрасли национальной экономики Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом и успешно продолжаемым под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, неуклонно увеличиваются ассортимент и объёмы выпуска импортозамещающей, экспортно-ориентированной продукции на основе богатейших местных сырьевых ресурсов, создаются благоприятные условия для кооперации с отечественными частными предпринимателями, принимающими самое активное участие в возведении промышленных объектов по всей стране.

Полная автоматизация производства, внедрение инновационных технологий, создание новых мощных и модернизация имеющихся предприятий обусловили вхождение Туркменистана в число индустриально развитых государств мира.

В строительную индустрию вкладываются огромные средства, которые направляются на укрепление материально-технической базы отрасли, комплексный рост промышленного сектора, обеспечение высокого качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, в частности, стройматериалов.

Показательным тому примером служит налаженное в стране производство цемента. Так, совсем недавно – в марте текущего года – при участии главы государства состоялось открытие второй очереди цементного завода в Лебапском велаяте мощностью 

1 миллион тонн продукции в год. И вот теперь в Бахерденском этрапе Ахалского велаята вводится в строй вторая очередь нового производства, высококачественная продукция которого востребована на многочисленных стройках Туркменистана.

Цементный завод «Bäherden», сданный в эксплуатацию в 2005 году, является одним из крупнейших подобных предприятий в Центральноазиатском регионе.

Флагман отечественной стройиндустрии представляет собой целый комплекс, расположенный у подножия величественных гор Копетдага, включающий огромные промышленные установки и производственные корпуса. Здесь выпускаются наиболее востребованные марки цемента, что обеспечивает высокие темпы ведущегося в Туркменистане строительства.

Вторая очередь промышленного гиганта годовой мощностью 1 миллион тонн цемента построена в соответствии с Постановлением главы государства индивидуальным предприятием «Beýik bina».

К работе также была привлечена крупнейшая германская инжиниринговая компания «KHD Humboldt Wedag», которая поставляет оборудование и оказывает услуги, включая проектирование процессов и управление проектами для мировой цементной промышленности.

Таким образом, неуклонно проводя политику «открытых дверей» и широкого международного сотрудничества, Туркменистан активно привлекает к развитию всех отраслей национальной экономики, в том числе строительной промышленности, ведущие зарубежные компании, располагающие большим опытом и инновационными технологиями.

Утром Президент Сердар Бердымухамедов прибыл на вертолёте на специальную вертолётную площадку и направился к расположенному неподалёку месту проведения торжества по случаю ввода в строй нового современного производства.

По этому знаменательному для страны событию здесь собрались Председатель Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров, руководители министерств и ведомств, хяким Ахалского велаята, а также представители СМИ и широкой общественности.

Участники церемонии с большим воодушевлением приветствуют Аркадаглы Героя Сердара.

Неповторимый праздничный настрой торжеству придали песенно-музыкальные выступления мастеров искусств.

Глава государства проходит в зал, специально обустроенный для нынешней церемонии.

Выступая перед участниками торжества по случаю запуска второй очереди цементного завода «Bäherden» в Бахерденском этрапе Ахалского велаята, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в независимом Туркменистане регулярно открываются объекты социальной инфраструктуры и производственные комплексы, что ныне стало традицией.

– Сегодня мы также примем участие в торжественной сдаче в эксплуатацию водоочистного сооружения в посёлке Яшлык этрапа Ак бугдай Ахалского велаята и передадим в качестве подарка около 200 автобусов современной модели, что предоставят жителям региона высококлассные пассажирские услуги, – сказал глава государства, от всей души поздравив присутствующих с этими замечательными событиями.

Как подчеркнул Аркадаглы Герой Сердар, сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, нами реализуются целевые программные меры по социально-экономическому развитию страны, в частности по повышению динамики сфер национальной экономики. Их масштаб, определённый Программой «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и Программой социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах, охватывает также промышленный и строительно-производственный секторы – одни из крупнейших отраслей экономики нашего государства.

Усердием и самоотверженным трудом промышленников стройплощадки страны снабжаются отечественными материалами высокого качества, в частности цементной продукцией, которая выпускается профильными заводами – «Bäherden», «Balkan» и «Lebap» – на базе инновационных технологий последнего поколения. Она в полной мере соответствует международным стандартам и пользуется большим спросом на внутреннем и внешнем рынках.

У нас сформировано многопрофильное строительное производство, в современных кластерах которого приоритет отдаётся расширению номенклатуры и увеличению объёма выпускаемых товаров. Отдельное внимание уделяется эффективному освоению инвестиций в стройиндустрию и наращиванию производственного потенциала предприятий.

Параллельно возводятся новые профильные объекты, которые оснащаются инновационными технологиями и способны выпускать из местного сырья высококачественную продукцию по международным стандартам. Один из них – современное предприятие, которое мы открываем сегодня в торжественной обстановке, продолжил глава государства.

Отмечалось, что данный объект построен членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана – индивидуальным предприятием «Beýik bina» – по заказу Министерства промышленности и строительного производства страны и укомплектован передовой техникой, сконструированной в ведущих странах мира, что в свою очередь позволит оптимизировать производственные процессы и выпускать качественную продукцию.

Предприятие, представляющее собой комплекс из административного здания и 48-ми сооружений, рассчитано на производство по международным стандартам 1 миллиона тонны цементной продукции высокого качества, в том числе сульфатостойкой. Во второй очереди цементного завода «Bäherden» предусмотрены все условия для работы около 250 сотрудников и их досуга.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил твёрдую уверенность в том, что промышленники независимой нейтральной Отчизны и впредь будут самоотверженно трудиться в целях развития страны, снабжая стройплощадки и граждан строительными материалами высокого качества.

В числе приоритетов государственной политики также было обозначено обеспечение населения чистой питьевой водой. Как отмечалось, в этом плане принимаются действенные меры для поддержания бесперебойной подачи качественной чистой воды в регионы нашей страны.

– И сегодня в посёлке Яшлык этрапа Ак бугдай Ахалского велаята сдаётся в эксплуатацию водоочистное сооружение мощностью 30 тысяч кубометров воды в сутки, которое располагает передовыми технологиями от ведущих стран мира. Мы продолжим эффективно работать над строительством в регионах новых и реконструкцией действующих водоочистных сооружений и систем водоснабжения, – подчеркнул в своём выступлении Аркадаглы Герой Сердар.

Глава государства отметил, что в нынешнем году также намечено запустить предприятие по выпуску отделочных керамических материалов в Бахерденском этрапе Ахалского велаята и водоочистное сооружение в городе Теджен этого же региона мощностью 30 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, в Ахалском велаяте предусмотрено открытие множества объектов социальной и жилищной инфраструктуры. Словом, успешно продолжатся программные меры по комплексному развитию регионов и созданию новых производств, отвечающих требованиям времени.

Ещё раз поздравив работников сферы промышленности и строительного производства, а также население Ахалского велаята с торжественными мероприятиями, ознаменовавшими год «Кладезь разума Махтумкули Фраги», – открытием второй очереди цементного завода «Bäherden» в Бахерденском этрапе Ахалского велаята, водоочистного сооружения в посёлке Яшлык этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, а также с передачей жителям региона современных автобусов в качестве подарка, глава государства пожелал всем крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в работе.

Затем слово было предоставлено представителю компании «KHD Humboldt Wedag/ZAB» (Федеративная Республика Германия) – заведующему сервисной службой Геннадию Махтумову.

Искренне поздравив Президента Туркменистана и собравшихся с открытием второй очереди Бахерденского цементного завода, представитель компании подчеркнул, что вместе с туркменскими партнёрами были приложены большие усилия для выполнения строительства на высоком уровне нового предприятия, которое, безусловно, станет важной частью промышленного комплекса страны.

Пользуясь случаем, специалист выразил Президенту Сердару Бердымухамедову глубокую признательность за усилия по дальнейшему развитию сотрудничества между Туркменистаном и Германией, поддержку немецких бизнесменов, пожелав успехов в деятельности на благо страны и народа.

– Мы готовы продолжать плодотворные связи и в будущем, тем самым способствовать успешному развитию экономики Туркменистана, – сказал Геннадий Махтумов, заверив, что «KHD Humboldt Wedag» предоставляет своим партнёрам высокотехнологические решения, материалы и услуги, обеспечивая высокий уровень безопасности, защиты здоровья и окружающей среды.

Под аплодисменты участников церемонии министру промышленности и строительного производства Туркменистана был вручён Сертификат, подтверждающий, что установленное оборудование и инженерные работы, выполненные компанией «KHD Humboldt Wedag» при реализации второй очереди Бахерденского цементного завода, полностью соответствуют международным стандартам, действующим в Германии: DIN (промышленным стандартам Германии); стандартам цементной промышленности; стандартам IEC (Международной электротехнической комиссии) и стандартам ISO.

Затем на большом мониторе был продемонстрирован специально подготовленный видеофильм о второй очереди Бахерденского цементного завода.

Построенный и введённый в эксплуатацию индивидуальным предприятием «Beýik bina» промышленный гигант сочетает в себе достижения современного индустриального производства.

Главными критериями реализации данного проекта стало обеспечение полной автоматизации всех процессов и создание комфортных условий для высокопроизводительного труда работников.

Новый завод мощностью 1 миллион тонн цементной продукции в год оснащён передовым оборудованием от ведущих мировых компаний, что позволит выпускать высококачественный цемент востребованных марок ПЦ-400, ПЦ-500, ПЦ-600 и сульфатостойкий портландцемент.

Особое внимание, как и на других аналогичных предприятиях, уделено экологичности производства и соблюдению всех необходимых норм, ибо защита окружающей среды выступает одним из неотъемлемых условий при строительстве крупных промышленных объектов в Туркменистане.

По завершении официальной части церемонии Президент Туркменистана вышел из зала заседаний и вручил хякиму Ахалского велаята ключи от новых автомобилей, подаренных жителям велаята по случаю нынешнего знаменательного события.

От имени счастливых жителей велаята выразив искреннюю признательность за подаренные новые современные автомобили, хяким Ахалского велаята адресовал Аркадаглы Герою Сердару и Герою-Аркадагу пожелания крепкого здоровья, долголетия и успехов во всех начинаниях на благо народа и Отчизны.

В торжественной обстановке, под аплодисменты собравшихся, глава государства перерезает символическую ленту.

В этот момент в небо взмывают разноцветные воздушные шары.

Затем Президент Туркменистана направился к зданию администрации.

По пути Аркадаглы Герой Сердар осмотрел территорию завода, заслушал информацию о функциональном предназначении возведённых здесь объектов.

Глава государства также с интересом ознакомился с выставкой разнообразной продукции, выпускаемой предприятиями отечественного строительно-промышленного комплекса.

Как известно, в соответствии с реализуемыми программами масштабной индустриализации в стране возведены и продолжают строиться крупные промышленные предприятия, которые, как и многочисленные объекты социально-бытового и иного назначения, диктуют необходимость их надёжного и бесперебойного обеспечения электричеством.

В этих целях ведётся большая, целенаправленная работа, в рамках которой во всех регионах страны сооружаются современные газотурбинные электростанции, оснащённые передовым оборудованием от известных мировых производителей, ЛЭП, распределительные электроподстанции, обновляется система энергообеспечения столицы, других городов и населённых пунктов. Благодаря этому, за последние годы производственные мощности энергетической промышленности возросли многократно, что позволяет не только полностью обеспечивать внутренние потребности страны, но и растущие объёмы экспорта туркменской электроэнергии за рубеж.

Большое внимание в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства уделяется и развитию отечественной химической промышленности. Государственный концерн «Türkmenhimiýa» предпринимает последовательные шаги по увеличению производственных мощностей и цифровизации профильных предприятий, расширению спектра выпускаемой продукции, внедрению передовых технологий, обеспечению химической отрасли высококвалифицированными специалистами.

Определяющая роль в реализации масштабных программ социально-экономического развития страны по праву отводится строительной сфере.

Наблюдаемый строительный бум – одно из самых ярких свидетельств укрепления экономической мощи нашей прекрасной Родины.

Развёрнутое по всей стране масштабное строительство обусловило возрастающий спрос на качественные стройматериалы, дав толчок ускоренному развитию сферы их производства на основе местного сырья.

Широкий ассортимент производимых сегодня современных строительных и отделочных материалов наглядно демонстрирует, насколько успешно решаются в Туркменистане задачи, связанные с модернизацией строительной отрасли, созданием новых мощностей по выпуску стройматериалов, укреплением производственного и научно-технического потенциала отрасли.

Значительные средства государство направляет и на неуклонное совершенствование сферы автодорожного строительства. В соответствии с Указом Президента Туркменистана в феврале 2022 года было создано Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог.

Осуществляемые в настоящее время масштабные проекты по прокладке новых и реконструкции уже существующих автотрасс напрямую способствуют формированию современной транспортно-логистической системы и укреплению позиции нашей страны в качестве ключевого транспортно-транзитного коридора на континенте.

На выставке Президент Туркменистана ознакомился с продукцией предприятия «Türkmen aýna önümleri» Министерства промышленности и строительного производства. Данное предприятие является современным производством, обеспеченным инновационной технологией. Здесь производится стекольная продукция различного вида, соответствующая мировым стандартам, в том числе тонированное стекло, ламинированное стекло, закалённое стекло, стеклопакеты. Кроме того, на предприятии, на основе технологии «float» производятся закалённые прозрачные и цветные стёкла.

В настоящее время под руководством Президента Туркменистана проводится масштабная работа по инновационному развитию и диверсификации строительного и промышленного комплексов страны, в результате чего укрепляется национальная экономика. Наряду с этим особое внимание уделяется повышению конкурентоспособности строительных материалов и расширению ассортимента, укреплению производственной, научно-технической базы строительной промышленности, внедрению эффективных механизмов ведения хозяйства.

К слову, на выставке широко представлена продукция хозяйственного общества «Aýdyň gijeler», созданная совместно с Министерством промышленности и строительного производства Туркменистана. Изучив передовой мировой опыт, оно выпускает импортозамещающую, соответствующую мировым стандартам продукцию.

Таким образом, представленная экспозиция дала наглядное представление об успехе начатых Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом и успешно продолжаемых Президентом Сердаром Бердымухамедовым масштабных преобразований, нацеленных на приумножение экономической мощи и международного авторитета Отчизны во имя благополучной и счастливой жизни нашего народа.

Войдя в административное здание, Президент Сердар Бердымухамедов поднялся на третий этаж, где размещается центральный пункт управления производством, откуда регулируется весь технологический процесс.

Выразив от имени работников цементного завода глубокую признательность Президенту Туркменистана, а также Национальному Лидеру туркменского народа Герою-Аркадагу за постоянное внимание к вопросам развития промышленной и строительной отраслей и заботу о её тружениках, специалист обратился к главе государства с просьбой благословить сдачу в эксплуатацию второй очереди Бахерденского цементного завода.

Наступает кульминационный момент – нажатием кнопки на пульте управления Президент Сердар Бердымухамедов даёт старт работе крупного промышленного объекта.

Демонстрируется видеофильм о начале работы второй очереди Бахерденского цементного завода и запуске сложного технологического процесса производства.

Таким образом, новый гигант национальной экономики, специализирующийся на выпуске первоклассной продукции из отечественного сырья, начнёт скоро выдавать первые тонны цемента – главного компонента производственного конвейера строительной индустрии.

Нет сомнений, что высококачественная продукция сданного сегодня в эксплуатацию завода придаст ещё больший размах и ускорение строительству предприятий, коммуникаций и объектов социально-культурного назначения в рамках Государственных программ, в том числе Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и других.

Выйдя из административного здания, глава государства вручил директору цементного завода ключи от выстроенной здесь же, на территории комплекса, новой мощной спецтехники, которая будет задействована на производстве.

По завершении торжества Президент Туркменистана, тепло попрощавшись с его участниками, проследовал на вертолётную площадку и отбыл к следующему новому объекту – водоочистному сооружению мощностью 30 тысяч кубометров воды в сутки, расположенному в посёлке Яшлык этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.