Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
08.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Russiýa Federasiýasyna ugrady

Президент Туркменистана отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию

The President of Turkmenistan left on a working visit to the Russian Federation

Şu gün günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli guraljak dabaralara hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna iş sapary bilen ugrady.

Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.

Hormatly Prezidentimiziň Russiýa Federasiýasyna şu gezekki sapary häzirki döwürde täze itergi berlen we many-mazmun taýdan baýlaşdyrylan netijeli döwletara gatnaşyklary okgunly ösdürmekde nobatdaky ädimdir.

Türkmen halkynyň Milli Lideri tarapyndan başy başlanyp, häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty durmuşa geçirmek bilen, Türkmenistan gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda Russiýa Federasiýasy bilen netijeli dialoga hemişe açykdygyny üýtgewsiz görkezip gelýär. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň binýadynda syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda gatnaşyklary ösdürmek üçin giň mümkinçilikler bar. Ähli ulgamlar boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmäge bolan oňyn özara erk-isleg döwletara gatnaşyklaryň yzygiderli häsiýete eýedigine şaýatlyk edýär. Russiýa Federasiýasynyň iri subýektleri sebitara hyzmatdaşlyga işjeň çekilýär. Munuň özi döwletara dialogyň şu ugrunyň möhüm ähmiýete eýedigini tassyklaýar.

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmaga, has girdejili pudaklary döretmäge, ýokary hilli, eksport ugurly önümleriň köp görnüşlerini öndürmäge gönükdirilen düýpli özgertmeler hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak üçin uly mümkinçilikleri açýar. Şunda russiýaly hyzmatdaşlaryň ýurdumyzda öndürilýän oba hojalyk, dokma, himiýa senagatynyň önümlerini, gurluşyk serişdelerini, häzirki wagtda dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň önümleri bilen mynasyp bäsdeşlik etmäge ukyply beýleki harytlary satyn almaga gyzyklanma bildirýändigi bellärliklidir. Häzirki wagtda Türkmenistanda Russiýa Federasiýasynyň iri kompaniýalary üstünlikli iş alyp barýarlar. Dürli ugurlarda tagallalary birleşdirmek üçin iň amatly mümkinçilikler döredildi. Ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda söwda-ykdysady ulgamy, ýangyç-energetika toplumyny, senagat, ulag, aragatnaşyk, telekommunikasiýalar pudaklaryny, hyzmatdaşlyk üçin has möhüm bolan başga-da köp sanly ulgamlary görkezmek bolar.

Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň berk hukuk binýady ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň netijeliligini üpjün edýän esasy şert hökmünde çykyş edýär. Geçen ýyllarda gol çekilen hökümetara resminamalara laýyklykda, milli we sebit ähmiýetli bilelikdäki taslamalaryň onlarçasy durmuşa geçirildi.

Ikitaraplaýyn gatnaşyklar diňe bir ykdysady ulgam bilen çäklenmeýär. Ynsanperwer ulgamdaky — bilim, saglygy goraýyş, medeniýet, sport, syýahatçylyk ugurlaryndaky özara gatnaşyklar hem döwletara hyzmatdaşlygyň aýrylmaz bölegini düzýär. Şunda bilim ulgamy ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Her ýyl türkmen talyplarynyň uly topary Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almaga iberilýär. Paýtagtymyzda A.S.Puşkin adyndaky umumybilim berýän bilelikdäki türkmen-rus mekdebi hereket edýär. Ýurdumyzda iň irki teatrlaryň biri bolan A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry hem iki ýurduň medeni gatnaşyklarynyň özboluşly nyşany hasaplanýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 2022-nji ýylyň iýunynda Russiýa amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde gol çekilen Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak hakynda Jarnamanyň ähli esasy ugurlarda däp bolan gatnaşyklary giňeltmäge täze itergi berendigini bellemek gerek.

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşy bilelikdäki taryhyň unudylmajak esasy sahypalarynyň biridir. Uruş ýyllarynda söweşlerde we tylda görkezilen beýik edermenlik, mertlik, deňsiz-taýsyz gahrymançylyk halklarymyzyň hakydasyna ebedilik ýazyldy. 9-njy maý — Ýeňiş güni Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň halklaryny birleşdirýän taryhy ähmiýetli senedir. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň Watançylyk urşunda gazanylan Beýik Ýeňiş mynasybetli guralýan dabaralara yzygiderli gatnaşmagy aýratyn nygtalmaga mynasypdyr. Munuň özi hakydamyzda ebedi galjak gahrymanlarymyzyň edermenligine hormat bilen garamagyň aýdyň beýanydyr.

Türkmen halky gazaply söweşlerde gazanylan Ýeňiş üçin mynasyp goşant goşdy. Halkymyzyň mert ogullary beýleki doganlyk halklaryň wekilleri bilen egin-egne berip, bir ädim yza tesmän, gahrymanlarça söweşdiler, tylda jan aýaman zähmet çekdiler. Watandaşlarymyzyň şol ýowuz ýyllardaky edermenligi biziň hemmämiz üçin Watana bolan söýginiň, hormatyň, borja wepalylygyň belent nusgasydyr.

Uruş meýdanlarynda görkezilen mertlik we edermenlik üçin ildeşlerimiziň ýüzden gowragy Gahryman diýen belent ada mynasyp boldy. Olaryň müňlerçesi bolsa söweşjeň orden-medallar bilen sylaglandylar. Şolaryň hatarynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasy, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň garry atasy Berdimuhamet Annaýewiň hem bolandygyny bellemek gerek. Onuň ömür ýoly türkmen ýaşlary üçin watansöýüjiligiň, gaýduwsyzlygyň, belent borja wepalylygyň nusgasyna öwrüldi.

...Birnäçe sagatdan soňra, hormatly Prezidentimiziň uçary Russiýa Federasiýasynyň paýtagtynyň «Wnukowo — 2» Halkara howa menzilinde gondy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar mähirli garşyladylar.

Hormatly Prezidentimiziň Russiýa Federasiýasyna iş sapary dowam edýär.

Сегодня, во второй половине дня, Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где по приглашению Президента России Владимира Путина в качестве почётного гостя примет участие в торжествах в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В столичном Международном аэропорту главу Туркменистана провожали официальные лица.

Данный визит Президента страны в РФ является очередным шагом на пути поступательного развития конструктивных межгосударственных отношений, которым в современную эпоху приданы новый импульс и наполнение.

Неуклонно претворяя в жизнь заложенный Национальным Лидером туркменского народа и ныне успешно продолжаемый под руководством Президента Сердара Бердымухамедова внешнеполитический курс, основанный на статусе постоянного нейтралитета, принципах миролюбия, добрососедства и широкого международного сотрудничества, Туркменистан неизменно демонстрирует открытость к плодотворному диалогу с заинтересованными зарубежными партнёрами, в том числе с Российской Федерацией. В основе двусторонних связей – давние узы дружбы, большой многолетний опыт совместной работы и солидный потенциал для наращивания контактов как в политической, торгово-экономической сфере, так и в гуманитарно-культурной области.

Системный характер взаимодействия свидетельствует об обоюдном позитивном настрое на расширение его спектра во всех областях. Сегодня Россия занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнёров Туркменистана. В межрегиональное сотрудничество активно вовлечены различные субъекты Российской Федерации, что подтверждает востребованность и актуальность данного направления межгосударственного диалога.

Большие возможности для углубления взаимодействия открывают реализуемые Президентом Сердаром Бердымухамедовым кардинальные преобразования, нацеленные прежде всего на диверсификацию национальной экономики, создание новых высокорентабельных отраслей, выпуск широкого спектра высококачественной и экспортно-ориентированной продукции.

В данном контексте показательно, что с российской стороны проявляется заинтересованность в закупках товаров, производимых в нашей стране, в том числе сельскохозяйственных, изделий текстильной и химической промышленности, стройматериалов и другой продукции, составляющей ныне достойную конкуренцию лучшим мировым аналогам.

Сегодня в Туркменистане успешно функционируют крупные компании РФ. Созданы самые благоприятные возможности для сложения усилий в различных областях. В их числе – торгово-экономическая сфера, ТЭК, промышленные отрасли, транспорт, связь и телекоммуникации, передовые технологии, инвестиционная деятельность и др., где взаимодействие видится наиболее актуальным.

Ключевым фактором, обеспечивающим эффективность двустороннего взаимодействия, выступает солидная правовая база туркмено-российского партнёрства. В соответствии с подписанными межправительственными документами реализованы десятки важных совместных проектов национального и регионального значения.

Безусловно, туркмено-российские отношения охватывают не только экономическую тематику. Взаимодействие в гуманитарной области – по линии образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма – является неотъемлемой частью межгосударственного сотрудничества. Приоритетным его вектором является образовательная сфера. Ежегодно в российские вузы отправляется на учебу большая группа туркменских студентов. В Ашхабаде действует Совместная туркмено-российская общеобразовательная школа имени А.С.Пушкина. Символом культурных связей двух стран выступает и Государственный русский драматический театр имени А.С.Пушкина – один из старейших в Туркменистане.

Совместный поиск взаимоприемлемых моделей и эффективных форм деловых контактов, сфер расширения кооперационных, научных и творческих связей с целью более полного задействования экономического и интеллектуального потенциала Туркменистана и Российской Федерации служит красноречивым свидетельством того, что межгосударственный диалог – это диалог давних партнёров, открытых друг другу, готовых поддержать хорошие идеи и инициативы, нацеленные на благо народов.

Следует отметить, что в целом мощный импульс расширению традиционных отношений во всех ключевых сферах придала Декларация об углублении стратегического партнёрства между Туркменистаном и Российской Федерацией, подписанная в рамках официального визита Президента Сердара Бердымухамедова в РФ в июне 2022 года.

Одна из незабываемых, главных страниц совместной истории – война 1941–1945 годов. Великий подвиг, мужество, беспримерный героизм, проявленные на фронтах и в тылу в суровые военные годы, навсегда остались в памяти наших народов. 9 мая – День Победы поистине является исторически знаменательным событием, объединяющим народы СНГ.

В данном контексте глубоко символично постоянное участие Президента Туркменистана в торжествах по случаю Великой Победы в ВОВ, в том числе в нынешних. Вместе с тем это отражение уважительного отношения к общему подвигу героев-освободителей, память о которых будет жить вечно.

Туркменский народ внёс достойный вклад в завоёванную в жестоких боях Великую Победу. Его отважные сыны плечом к плечу с представителями других братских народов, не щадя себя, героически сражались на фронтах, в партизанских отрядах, самоотверженно трудились в тылу. Доблестный воинский подвиг наших земляков в те суровые годы остаётся для всех нас подлинным примером любви к Родине, чести и верности долгу.

За мужество и отвагу, проявленные на полях сражений войны 1941–1945 годов, свыше ста наших соотечественников были удостоены высокого звания Героя. Тысячи туркменистанцев были награждены боевыми орденами и медалями. Среди них и дед Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, прадед Президента Сердара Бердымухамедова – Бердымухамед Аннаев, чей жизненный путь служит для туркменской молодёжи образцом истинного патриотизма, доблести и благородства.

…Через некоторое время президентский авиалайнер приземлился в аэропорту «Внуково-2» столицы Российской Федерации, где главу Туркменистана встретили официальные лица.

Рабочий визит главы Туркменистана в Российскую Федерацию продолжается.

This afternoon, President Serdar Berdimuhamedov left on a working visit to the Russian Federation, where, at the invitation of Russian President Vladimir Putin, he will take part as an honoured guest in the celebrations in honour of the 79th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War of 1941-1945.

The head of state was seen off by officials at the capital's International Airport.

This visit of the President of the country to the Russian Federation is the next step towards the progressive development of constructive interstate relations, which in the modern epoch have been given new impetus and content.

One of the unforgettable, main pages of our joint history is the war of 1941-1945. The great feat, courage, unprecedented heroism shown at the fronts and in the rear during the harsh war years remained forever in the memory of our peoples. May 9 - Victory Day is truly a historically significant event that unites the peoples of the CIS.

In this context, the constant participation of the President of Turkmenistan in the celebrations on the occasion of the Great Victory in the Second World War, including the current ones, is deeply symbolic. At the same time, this is a reflection of respect for the common feat of the liberating heroes, whose memory will live forever.

The Turkmen people made a worthy contribution to the Great Victory won in fierce battles for the Motherland. His brave sons, shoulder to shoulder with representatives of other fraternal nations, not sparing themselves, fought heroically on the fronts, in partisan detachments, and worked selflessly in the rear. To this day, the valiant military feat of our fellow countrymen in those harsh years remains for all of us a true example of love for the Fatherland, honour and fidelity to duty.