Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
08.05.2024

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Народу независимого нейтрального Туркменистана

Народу независимого нейтрального Туркменистана

Eziz halkym!
 

Hormatly uruş weteranlary!

Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. 1941 — 1945-nji ýyllar dünýä taryhynyň iň gazaply we hasratly döwri bolup, basybalyjylykly, talaňçylykly uruş millionlarça adamy pida etdi, öwezini dolup bolmajak ýitgilere getirdi, ýüreklere öçmejek ýaralary saldy. 1418 güne çeken bu gazaply urşuň ilkinji günlerinde biziň watandaşlarymyzyň müňlerçesi fronta meýletin gidip, aldym-berdimli söweş meýdanlarynda doganlyk halklar bilen birlikde jebisleşip, edermenligiň, gaýduwsyzlygyň belent nusgasyny görkezdiler hem-de orden-medallar bilen sylaglandylar. Gazaply söweş meýdanlarynda wepat bolan we Ýeňiş bilen öýlerine dolanan türkmenistanly esgerleriň atlary «Hatyra», «Şöhrat» atly köp jiltli neşirlere girizildi.

Bu pajygaly döwürde ýurdumyzyň ilaty Ýeňşe bolan beýik ynamy bilen gije-gündiz janaýamazakly zähmet çekip, bol bugdaý we pagta hasyllaryny ýygnadylar. Ýüreklere öçmejek ýara salan ýalynly uruş ýyllarynda müňýyllyklardan gözbaş alýan adamkärçilik, ynsanperwerlik ýörelgelerimize eýerilip, altyn-kümüş şaý-sepleriniň 7392 kilogramy Goranmak gaznasyna meýletinlik bilen tabşyryldy. Gelin-gyzlarymyz tarapyndan «Türkmeniň kalby» atly ägirt uly haly dokalyp, türkmen halkynyň parahat we asuda durmuşa bolan meýilleri tutuş dünýä ýaýyldy. Merdana pederlerimiziň söweşjeň edermenligi, gaýduwsyzlygy hakyndaky şöhratly ýatlamalar, ildeşlerimiziň zähmet üstünlikleri Watanymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ebedi ýazyldy.

Biz Ýer ýüzünde parahatçylygy, nesilleriň asuda, bagtyýar geljegini gorap, ölmez-ýitmez şöhrat gazanan merdana gerçeklerimize hem-de gaýduwsyz pederlerimize, tutanýerli zähmeti bilen Beýik Ýeňşiň gazanylmagynda ägirt uly işleri bitiren watandaşlarymyza çäksiz guwanýarys.

Eziz halkym!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe nusgalyk durmuş mekdebini geçen ýaşuly nesillerimiziň — külli adamzadyň azatlygy we erkinligi ugrunda göreşe çykan, gije-gündiz zähmet çekip, şanly Ýeňşi ýakynlaşdyran edermen watandaşlarymyzyň mertebesini belent tutýarys. Her bir güni milli we halkara ähmiýetli wakalara beslenýän «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda hem Aşgabat şäherinde «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna, ähli şäherlerimizdir obalarymyzda söweşjeň şöhratyň we umumymilli hakydanyň mukaddes ýerlerine öwrülen ýadygärliklere ter gül desselerini goýup, olaryň ýagty ýadygärligini ebedileşdirýäris. Ýeňiş güni mynasybetli tutuş ýurdumyzy gurşap alýan aýdym-sazly medeni-jemgyýetçilik çärelerini geçirýäris, uruş weteranlarymyza baýramçylyk sowgatlaryny dabaraly gowşurýarys. Bularyň ählisi biziň 1941 — 1945-nji ýyllaryň urşunda erkinlik we azatlyk ugrundaky söweşlerde wepat bolan gahrymanlarymyza, ýowuz synaglardan abraý bilen geçip, Watana, halka, adamzada ak ýürekden hyzmat etmegiň görelde mekdebine öwrülen watandaşlarymyza çuňňur hoşallygymyzyň, çäksiz sarpamyzyň aýdyň beýanydyr.

Eziz watandaşlar!

Özygtyýarly Watanymyzda parahatçylyk we abadançylyk rowaçlanýar, milli ykdysadyýetimiz depginli ösýär. «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen baş ýörelgämizden ugur alyp, döwletimiziň iň ýokary gymmatlygy bolan adamyň — ýurdumyzyň her bir raýatynyň bagtyýar, eşretli durmuşda ýaşamagyna gönükdirilen işlerimizi üstünlikli amala aşyrýarys. Pähim-parasatly öwüt-ündewleri, wagyz-nesihatlary bilen jemgyýetimiziň agzybirligini pugtalandyrmaga, ýaş nesilleri watansöýüjilik, ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemäge saldamly goşant goşýan uruş weteranlarymyzyň, aksakgal ýaşulularymyzyň, kümüş saçly enelerimiziň hal-ahwaly hem-de saglygy bilen yzygiderli gyzyklanyp, köp sanly durmuş ýeňilliklerini döredýäris. Eziz Watanymyzy söýmegi we oňa wepaly bolmagy, ata-babalarymyzyň dostluga, hoşniýetlilige, ynsanperwerlige ýugrulan ýörelgelerini, milli häsiýetlerini mynasyp dowam etdirmegi ündeýän ýaşuly nesillerimiz biziň buýsanjymyzdyr.

Dünýäde parahatçylygy, ählumumy howpsuzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmaga gönükdirilen syýasatymyz Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýokary halkara abraýyny üpjün edýär. Biz dünýä döwletleri bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny giňeltmek, durnukly ösüşe hemmetaraplaýyn ýardam bermek ugrunda çykyş edip, ählumumy meseleleriň oňyn çözgütlerini işläp taýýarlamaga işjeň gatnaşýarys. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň 63-nji mejlisinde ýurdumyzyň başlangyjy esasynda «2025-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamanyň kabul edilmegi biziň müňýyllyklardan gözbaş alýan parahatçylyk, dostluk hem-de ynanyşmak ýörelgelerimizi Ýer ýüzüne giňden dabaralandyrýan we ylalaşdyryjy merkez hökmünde döwletimiziň şöhratyny dünýä doldurýan buýsançly wakadyr.

Mähriban halkym!

Hormatly uruş weteranlary!

Sizi Ýer ýüzünde adamzadyň beýik gymmatlyklary bolan parahatçylygy we ynsanperwerligi dabaralandyrýan sene — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, abadan, bagtyýar durmuş, eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Дорогие соотечественники!
 

Уважаемые ветераны войны!

От всей души поздравляю с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

1941–1945 годы – самый безжалостный и в то же время наиболее скорбный период мировой истории, когда захватническая и грабительская война унесла жизни миллионов людей и привела к невосполнимым потерям, оставив незаживающие раны. С самого начала той беспощадной войны, затянувшейся на 1418 дней, наши соотечественники добровольно отправились на фронт, где бок о бок с братскими народами сражались на полях жестокой схватки, проявив беспримерную храбрость и мужество. За это они удостоились множества орденов и медалей. Имена наших воинов, которые сложили головы в кровопролитной войне, и тех, кто вернулся домой с Победой, занесены в многотомные издания «Hatyra» и «Şöhrat».

Наши соотечественники денно и нощно трудились не покладая рук, и в те лихие годы они собрали большие урожаи зерна и хлопка. Ими двигала непоколебимая вера и надежда в Победу. Война опалила и изувечила сердца, но наши женщины и девушки, следуя исконным принципам, без малейшего раздумья передали в Фонд обороны 7392 килограмма золотых и серебряных украшений. Тогда же ими был соткан огромный ковёр «Душа туркмен», который стал проявлением стремления туркменского народа жить в мире и благоденствии. Воспоминания о ратной доблести наших храбрых предков, трудовых достижениях соотечественников золотыми буквами навсегда вписаны в летопись Отечества.

Мы безмерно гордимся нашими героями, отважными предками, сражавшимися ради мира на Земле, безмятежного неба и счастливой жизни потомков, а также соотечественниками, самоотверженным трудом которых приближалась Великая Победа. Вечная им слава!

Родные туркменистанцы!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы высоко чтим представителей старшего поколения, чья доблесть и удивительная школа жизни служат всем примером. Они, самоотверженно проявляя ратный и трудовой героизм во имя свободы человечества, приближали славную Победу. В году «Кладезь разума Махтумкули Фраги», ознаменованном чередой событий, как у нас, так и за рубежом, мы также увековечиваем светлую память героев возложением букетов свежих цветов в столичном мемориальном комплексе «Halk hakydasy» и в других мемориалах боевой славы и народной памяти. Вместе с тем по случаю праздника Победы по всей стране проходят тематические музыкально-песенные и культурно-массовые мероприятия, ветеранам войны торжественно вручаются праздничные подарки. Таким образом мы проявляем безграничную благодарность и уважение нашим героям, отдавшим жизни во имя свободы на полях войны 1941–1945 годов, а также соотечественникам, которые с достоинством преодолели суровые лишения и стали примером беззаветного служения Родине, народу и человечеству.

Дорогие туркменистанцы!

Сегодня в нашей суверенной Отчизне царят мир и благополучие, а национальная экономика развивается ускоренными темпами. Мы, руководствуясь главным принципом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», успешно выполняем задачи во имя счастливой и изобильной жизни человека – высшей ценности государства, то есть каждого гражданина Туркменистана. Постоянно интересуемся здоровьем и бытом ветеранов войны, почтенных старейшин и убелённых сединой бабушек и матерей, предоставляя им различные социальные льготы. Своими наставлениями и мудростью они вносят колоссальный вклад в укрепление единства общества, воспитание молодёжи в духе патриотизма и гуманизма. Старшее поколение призывает нас любить и быть преданными родной земле, следовать принципам национального менталитета, заложенным предками, – дружбы, доброй воли и гуманизма.

Проводимая нами политика по поддержанию мира, всеобщей безопасности и стабильности снискала независимому нейтральному Туркменистану высокий авторитет на международной арене. Выступая за расширение уз дружбы и братства между государствами, всестороннее содействие устойчивому развитию, мы активно участвуем в разработке оптимальных решений глобальных проблем. На 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций была единогласно принята инициированная Туркменистаном Резолюция «2025 год – Международный год мира и доверия». Это стало отрадным событием, торжеством на планете наших исконных принципов миролюбия, дружбы и доверия и приумножившим авторитет в мире Туркменского государства как миротворческого центра.

Мой родной народ!

Уважаемые ветераны войны!

Ещё раз от всей души поздравляю с праздником Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – знаменательной датой, отмечаемой во славу великих ценностей человечества на планете – мира и гуманизма!

Желаю вам крепкого здоровья, счастливой жизни в благополучии и больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания любимой Родины!

Президент Туркменистана 

Сердар Бердымухамедов.

Дорогие соотечественники!
 

Уважаемые ветераны войны!

От всей души поздравляю с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

1941–1945 годы – самый безжалостный и в то же время наиболее скорбный период мировой истории, когда захватническая и грабительская война унесла жизни миллионов людей и привела к невосполнимым потерям, оставив незаживающие раны. С самого начала той беспощадной войны, затянувшейся на 1418 дней, наши соотечественники добровольно отправились на фронт, где бок о бок с братскими народами сражались на полях жестокой схватки, проявив беспримерную храбрость и мужество. За это они удостоились множества орденов и медалей. Имена наших воинов, которые сложили головы в кровопролитной войне, и тех, кто вернулся домой с Победой, занесены в многотомные издания «Hatyra» и «Şöhrat».

Наши соотечественники денно и нощно трудились не покладая рук, и в те лихие годы они собрали большие урожаи зерна и хлопка. Ими двигала непоколебимая вера и надежда в Победу. Война опалила и изувечила сердца, но наши женщины и девушки, следуя исконным принципам, без малейшего раздумья передали в Фонд обороны 7392 килограмма золотых и серебряных украшений. Тогда же ими был соткан огромный ковёр «Душа туркмен», который стал проявлением стремления туркменского народа жить в мире и благоденствии. Воспоминания о ратной доблести наших храбрых предков, трудовых достижениях соотечественников золотыми буквами навсегда вписаны в летопись Отечества.

Мы безмерно гордимся нашими героями, отважными предками, сражавшимися ради мира на Земле, безмятежного неба и счастливой жизни потомков, а также соотечественниками, самоотверженным трудом которых приближалась Великая Победа. Вечная им слава!

Родные туркменистанцы!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы высоко чтим представителей старшего поколения, чья доблесть и удивительная школа жизни служат всем примером. Они, самоотверженно проявляя ратный и трудовой героизм во имя свободы человечества, приближали славную Победу. В году «Кладезь разума Махтумкули Фраги», ознаменованном чередой событий, как у нас, так и за рубежом, мы также увековечиваем светлую память героев возложением букетов свежих цветов в столичном мемориальном комплексе «Halk hakydasy» и в других мемориалах боевой славы и народной памяти. Вместе с тем по случаю праздника Победы по всей стране проходят тематические музыкально-песенные и культурно-массовые мероприятия, ветеранам войны торжественно вручаются праздничные подарки. Таким образом мы проявляем безграничную благодарность и уважение нашим героям, отдавшим жизни во имя свободы на полях войны 1941–1945 годов, а также соотечественникам, которые с достоинством преодолели суровые лишения и стали примером беззаветного служения Родине, народу и человечеству.

Дорогие туркменистанцы!

Сегодня в нашей суверенной Отчизне царят мир и благополучие, а национальная экономика развивается ускоренными темпами. Мы, руководствуясь главным принципом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», успешно выполняем задачи во имя счастливой и изобильной жизни человека – высшей ценности государства, то есть каждого гражданина Туркменистана. Постоянно интересуемся здоровьем и бытом ветеранов войны, почтенных старейшин и убелённых сединой бабушек и матерей, предоставляя им различные социальные льготы. Своими наставлениями и мудростью они вносят колоссальный вклад в укрепление единства общества, воспитание молодёжи в духе патриотизма и гуманизма. Старшее поколение призывает нас любить и быть преданными родной земле, следовать принципам национального менталитета, заложенным предками, – дружбы, доброй воли и гуманизма.

Проводимая нами политика по поддержанию мира, всеобщей безопасности и стабильности снискала независимому нейтральному Туркменистану высокий авторитет на международной арене. Выступая за расширение уз дружбы и братства между государствами, всестороннее содействие устойчивому развитию, мы активно участвуем в разработке оптимальных решений глобальных проблем. На 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций была единогласно принята инициированная Туркменистаном Резолюция «2025 год – Международный год мира и доверия». Это стало отрадным событием, торжеством на планете наших исконных принципов миролюбия, дружбы и доверия и приумножившим авторитет в мире Туркменского государства как миротворческого центра.

Мой родной народ!

Уважаемые ветераны войны!

Ещё раз от всей души поздравляю с праздником Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – знаменательной датой, отмечаемой во славу великих ценностей человечества на планете – мира и гуманизма!

Желаю вам крепкого здоровья, счастливой жизни в благополучии и больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания любимой Родины!

Президент Туркменистана 

Сердар Бердымухамедов.