Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
10.05.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Заседание Кабинета Министров Туркменистана

Meeting of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzyň durmuşyna degişli birnäçe meseleler girizildi.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa çykyş edip, döwlet durmuşynyň dürli ugurlaryny kanunçylyk taýdan üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň, “Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda” hem-de ýurdumyzyň goşulyşan halkara şertnamasyny tassyklamak bilen baglanyşykly Türkmenistanyň Kanunlarynyň taslamalaryny taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şeýle hem Sanitariýa kodeksine, “Bedenterbiýe we sport hakynda”, “Döwlet ylmy-tehniki syýasaty hakynda”, “Tohumçylyk işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunlaryna döwrüň talaplaryna laýyklykda üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça işler dowam etdirilýär. Parlamentara gatnaşyklary hem-de halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin görülýän çäreler barada-da habar berildi. Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi bilen geçirilen duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen birlikde, Mejlisiň deputatlary ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatyny, kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň many-mazmunyny halk köpçüligine düşündirmek, amala aşyrylýan özgertmeleriň taryhy ähmiýetini wagyz etmek bilen bagly dürli çärelere gatnaşýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz ýurdumyzda halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň hukuk esaslaryny pugtalandyrmagyň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli kanunçylygymyzy halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirmegi dowam etdirmegiň möhümdigi bellenildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow ykdysadyýetimiziň pudaklaryna sanly ulgamy ornaşdyrmak, döwlet hyzmatlaryny elektron görnüşe geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, “Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021— 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda” bellenen çäreleri ýerine ýetirmek maksady bilen, awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek we ornaşdyrmak, olaryň elýeterliligini we kiberhowpsuzlygyny üpjün etmek boýunça durmuşa geçirilýän işler barada habar berildi. Hususan-da, wise-premýer Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginde hem-de Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynda binýatlar ulgamyny döretmegiň we ornaşdyrmagyň tehniki şertleriniňdir tehniki ýumşuň taslamasy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Pensiýa gaznasynyň alyp barýan işini yzygiderli kämilleşdirmegi dowam etdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz bu işde sanly hyzmatlaryň gerimini giňeltmegiň, olaryň mümkinçiliginden doly peýdalanmagyň möhüm ähmiýetini belledi hem-de wise-premýere bu ulgamda awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek babatda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow gözegçilik edýän pudaklarynyň, hususan-da, “Türkmengaz” döwlet konserniniň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, ýangyç-energetika toplumynyň düzümlerindäki önümçilik kärhanalarynyň bökdençsiz işledilmegini üpjün etmek maksady bilen, olar zerur serişdeler bilen yzygiderli üpjün edilýär. Toplumyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmak we önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak, tehnikalary, enjamlary täzelemek, döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen bagly işler amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, nebitgaz pudagynyň milli ykdysadyýetimizdäki möhüm ornuny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak boýunça zerur işleri geçirmegi wise-premýere tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew gözegçilik edýän ulgamyndaky işleriň ýagdaýy hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatlaryň gowaça ekilen meýdanlarynda gögeriş suwuny tutmak, gögeriş alnan meýdanlarda hatarara bejergi, ýekelemek we otag etmek işleri geçirilýär. Bugdaý meýdanlarynda-da degişli ideg işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, galla kabul ediş kärhanalaryny, kombaýnlary we beýleki tehnikalary galla oragy möwsümine taýýarlamak boýunça zerur çäreler görülýär. Ýurdumyzda pile öndürmek möwsümi guramaçylykly alnyp barylýar. Ekerançylyk meýdanlarynda ýazlyk ekilen ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmek hem-de ýetişdirilen hasyly ýygnap almak işleri dowam edýär. Şeýle hem wise-premýer ekerançylyk meýdanlarynyň suw üpjünçiligini we ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak maksady bilen görülýän çäreler barada aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň talabalaýyk alnyp barylmagynyň, gowaça ekilen meýdanlarda gögeriş suwuny tutmak işleriniň öz wagtynda geçirilmeginiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz bugdaý meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak, ideg etmek işleriniň talabalaýyk geçirilmelidigine, galla oragyna häzirden başlap gowy taýýarlyk görülmelidigine ünsi çekdi we bu babatda wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Şeýle hem wise-premýer «Türkmenistanda 2024-nji ýylyň galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça çäreler hakynda» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda bugdaýyň öndürilýän möçberini yzygiderli artdyrmak, ösdürilip ýetişdirilen bugdaý hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnamak, ammarlara, elewatorlara bökdençsiz daşamak hem-de däne öndürijiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmegini üpjün etmek maksady bilen, «Türkmenistanda 2024-nji ýylyň galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça çäreler hakynda» Karara gol çekdi hem-de ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, bu ugurda degişli görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow ýurdumyzda beýik şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçirilmegi meýilleşdirilýän dabaralara taýýarlyk görmegiň çäklerinde Aşgabat şäherinde alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Meýilleşdirilen çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin paýtagtymyzyň binalarynyň daş-töwereginde, seýilgählerde we bag ekilen ýerlerde abadanlaşdyryş işleri alnyp barylýar. Mundan başga-da, şanly sene mynasybetli ýurdumyzyň baş şäheriniň bezegine möhüm ähmiýet berilýär hem-de onuň esasy köçelerinde baýramçylyk mahabatlary, şygarlardyr nyşanlar ýerleşdirilýär. Türkmen halkynyň nusgawy edebiýatynyň sütünleriniň biri bolan Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň hem-de daşary ýurtlaryň meşhur şahsyýetleriniň, ýazyjy-şahyrlarynyň heýkelleri ýerleşdirilen Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň gurluşyk we ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak işleri doly tamamlandy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Garaşsyz ýurdumyzda, şol sanda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde akyldar şahyrymyzyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çäreleriniň giňden ýaýbaňlandyrylýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz halkara derejede bellenilýän bu şanly sene bilen bagly paýtagtymyzda bezeg işlerini geçirmek, abadanlaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmegi wise-premýere tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew şu ýylyň 15 — 17-nji maýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Sergä azyk we oba hojalyk önümlerini öndürmek, gaplamak, saklamak, gaýtadan işlemek boýunça ýöriteleşen kompaniýalaryň gatnaşmagyna garaşylýar. Olar tehnologik enjamlary, gaplama, önümçilik serişdelerini we beýlekileri görkezerler. Serginiň çäklerinde täze tehnologiýalaryň, döwrebap enjamlaryň, önümleriň tanyşdyrylyşlary guralar, tejribe alyşmak we özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmak maksady bilen, ikitaraplaýyn duşuşyklar geçiriler.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda azyk önümçiligini pugtalandyrmagyň, içerki bazarda ýokary hilli azyk önümleriniň bolçulygyny üpjün etmegiň we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhüm wezipe bolup durýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzda geçiriljek halkara serginiň täze tehnologiýalar, döwrebap enjamlar we önümler bilen tanyşmakda, öňdebaryjy tejribeleri alyşmakda möhüm ähmiýete eýe boljakdygyny belläp, wise-premýere onuň ýokary derejede guralmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň hem-de Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Meýilleşdirilen dabarany ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen, degişli işleriň ýerine ýetirilýändigi barada habar berildi. Çäräniň çäklerinde edebi-çeper kompozisiýalaryň görkezilişini hem-de teatr artistleriniň, medeniýet işgärleriniň, sungat ussatlarynyň dürli çykyşlaryny, ýadygärlige gül goýmak çäresini, yşyklaryň we dronlaryň üsti bilen şekilleriň görkezilişini, baýramçylyk feýerwerkini guramak göz öňünde tutulýar. Dabara Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçiriljek halkara maslahata hem-de “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly halkara ylmy maslahata gatnaşjak daşary ýurtly myhmanlaryň, TÜRKSOÝ-na agza döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň wekilleriniň, ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylarynyň we işgärleriniň gatnaşmaklary meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda ýurdumyzda akyldar şahyrymyzyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli halkara derejede birnäçe dabaraly çäreleriň, maslahatlaryň geçirilýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz 17-nji maýda türkmeniň beýik ogly Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň we medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasynyň geçiriljekdigini aýdyp, wise-premýere dabarany hem-de halkara çäreleri ýokary derejede guramak boýunça degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow Ylymlar güni mynasybetli geçiriljek halkara ylmy maslahatlara we çärelere görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, şu ýylyň 12-13-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň ylmy jemgyýetçiliginiň wekilleriniň, daşary ýurtly alymlaryň gatnaşmagynda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy maslahat geçiriler. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan guraljak halkara ylmy maslahatyň çäklerinde ylmyň we tehnikanyň ileri tutulýan ugurlary boýunça möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşylar. Şeýle hem ýurdumyzyň alymlarynyň ylmy gazananlaryny dünýä ýaýmak, halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak maksady bilen, halkara ylmy-amaly maslahatlar geçiriler. Hususan-da, 8-nji iýunda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde “Ýaşyl” ykdysadyýetiň möhüm ugurlary: eko-, nano-, bio- we maglumat tehnologiýalary” atly halkara ylmy-amaly maslahaty, 12-nji iýunda bolsa Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasyny geçirmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda ylym ulgamynyň ösdürilmegine uly ähmiýet berilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Ylymlar güni mynasybetli guraljak «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» hem-de «Ýaşyl» ykdysadyýetiň möhüm ugurlary: eko-, nano-, bio- we maglumat tehnologiýalary» atly halkara ylmy maslahatlaryň guramaçylykly geçirilmegini tabşyrdy. Şeýle hem wise-premýere Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça yglan edilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasynyň ýokary derejede geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi tarapyndan “Türkmenistanda biotehnologiýany toplumlaýyn ösdürmegiň 2024 — 2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň” işlenip taýýarlanylandygy barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda geçirilýän özgertmeleriň çäklerinde ylmyň tutýan ornuny ýokarlandyrmak, şol sanda biologiýa ylmynyň we biotehnologiýalaryň üsti bilen ekologik taýdan arassa, energiýa tygşytlaýjy, importyň ornuny tutýan hem-de eksporta gönükdirilen önümleri öndürmegiň innowasion tehnologiýalarynyň işlenip düzülişini çaltlandyrmak bu Maksatnamanyň esasy maksadydyr. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ylym ulgamyna innowasion tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagyna uly üns berilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz biotehnologiýanyň kömegi bilen ýurdumyzda ösen biosenagaty emele getirmegiň ylmy esaslaryny işläp düzmek maksady bilen, «Türkmenistanda biotehnologiýany toplumlaýyn ösdürmegiň 2024 — 2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny» tassyklamak hakynda» Karara gol çekdi. Hormatly Prezidentimiz resminamany sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 30 ýyllygy mynasybetli geçiriljek maslahata taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, abraýly halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda yzygiderli amala aşyrylýan ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunda Ýewropa Bileleşigi bilen ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygy aýdyň mysal hökmünde görkezmek bolar. Bu hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak maksady bilen, 2024-nji ýylyň 14-nji maýynda “Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 30 ýyllygy: geljegiň hatyrasyna bilelikdäki işler” atly maslahaty geçirmek teklip edilýär.

Forumyň mowzuklaýyn mejlislerinde ýurdumyz bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky parlamentara gatnaşyklary ösdürmek, howpsuzlyk, söwda, bilim we “ýaşyl” energetika ulgamlarynda özara hyzmatdaşlyk, bu ugurlarda bilelikdäki taslamalary we maksatnamalary durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşylar. Şeýle hem Ýewropa Bileleşigi tarapyndan bu ugurda amala aşyryljak täze taslamalar bilen tanyşdyrmak boýunça metbugat maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Forumyň çäklerinde “2024 — 2028-nji ýyllarda howanyň üýtgemegine garşy gönükdirilen çäreler we syýasy dialog” atly taslamany amala aşyrmak boýunça Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň, «Türkmengaz» döwlet konserniniň we Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekmek göz öňünde tutulýar. Şeýle hem şol gün DIM-niň binasynda Ýewropa Bileleşiginiň ýurdumyzda alyp barýan işleri baradaky sergini guramak meýilleşdirilýär.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri şu ýylyň 16-njy maýynda Aşgabat şäherinde geçiriljek Türki medeniýetiň halkara guramasyna (TÜRKSOÝ) agza döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň 10-njy mejlisine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň degişli Buýrugyna laýyklykda, bu halkara ähmiýetli çäräni ýokary derejede geçirmek maksady bilen, degişli taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Mejlisiň maksatnamasynyň taslamasy taýýarlanylyp, häzirki wagtda Jemleýji resminamanyň taslamasyny taýýarlamak boýunça işler dowam edýär. Bu resminamada mejlisiň netijeleri öz beýanyny tapar.

Soňra wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümi bolan Halkara Zähmet Guramasy bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Däp bolan özara hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna birnäçe degişli teklipler hödürlenildi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Hökümeti bilen Halkara Zähmet Guramasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça çäreleriň 2024-2025-nji ýyllar üçin «Ýol kartasy» işlenip taýýarlanyldy. Şunuň bilen baglylykda, bu “Ýol kartasynyň” we onda göz öňünde tutulan çäreleriň durmuşa geçirilmegine ýurdumyzyň döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagy teklip edilýär.

Şeýle hem şu ýylyň 3 — 14-nji iýuny aralygynda Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherinde Halkara Zähmet Guramasynyň Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisiniň geçirilmeginiň meýilleşdirilýändigi habar berildi. HZG-niň Baş direktory Türkmenistanyň wekiliýetini bu mejlise gatnaşmaga çagyrdy. Şunuň bilen baglylykda, Ženewa şäherine saparyň çäklerinde ýurdumyzyň wekiliýetiniň Halkara Zähmet Guramasynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri bilen duşuşyklarynyň guralmagy maksadalaýyk hasaplanýar. Mundan başga-da, 2024-nji ýylda geçirilmegi meýilleşdirilýän bilelikdäki çäreleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, şu ýylyň 14 — 17-nji maýy aralygynda Halkara Zähmet Guramasynyň halkara zähmet kadalary boýunça hünärmenleriniň Türkmenistana saparyny guramak teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, beýan edilen teklipleri makullady we ýurdumyzyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek we berkitmek boýunça zerur tagallalary edýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz Ýewropa Bileleşigi bilen ýola goýlan hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýändigini belläp, bu ugurda guraljak maslahaty hem ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tabşyrdy. Şunuň bilen bir hatarda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasyna (TÜRKSOÝ) agza döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň 10-njy mejlisine hem gowy taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň edýän tagallalarynyň abraýly halkara guramalar tarapyndan giňden goldanylýandygyny belläp, wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysyna Türkmenistan bilen Halkara Zähmet Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew raýat awiasiýasy pudagy üçin halkara derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebiniň binýadynda Halkara raýat awiasiýasy guramasy (ICAO) we Raýat awiasiýasynyň Ýewropa konferensiýasy (ECAC) tarapyndan bildirilýän talaplara laýyklykda, uçuşlaryň howpsuzlygy boýunça döwlet inspektorlaryny taýýarlamak hem-de awiasiýa howpsuzlygy boýunça milli gözegçi ugurlary boýunça hünärmenleri taýýarlamak işini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Bu halkara okuwlaryň ýola goýulmagy bilen, diňe türkmen hünärmenlerini däl, eýsem, daşary ýurtly hünärmenleri-de taýýarlamaga mümkinçilik dörediler. Munuň özi bu mekdebiň halkara standartlara laýyk gelýän okuw usulyýetini giňeltmäge ýardam berer. Şunuň bilen baglylykda, agentligiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli teklipleri hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň raýat awiasiýasy pudagy üçin halkara derejeli hünärmenleri taýýarlamakda halkara guramalar bilen ýola goýulýan gatnaşyklary berkitmegiň mundan beýläk-de dowam etdirilmelidigini belledi hem-de Halkara raýat awiasiýasy guramasy we Raýat awiasiýasynyň Ýewropa konferensiýasy tarapyndan okuwlary guramak boýunça degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Şeýle-de agentligiň ýolbaşçysy ýurdumyzyň demir ýol ulaglary pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” demir ýol ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, elektrikleşdirmek, dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmek, hünärmenleri taýýarlamak boýunça işleri hem-de beýleki çäreleri durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, dünýäniň ýük daşamak we ýolagçy gatnatmak, logistika, demir ýollary döwrebaplaşdyrmak ulgamynda ýöriteleşen öňdebaryjy kompaniýalary bilen duşuşyklaryň geçirilendigi habar berildi. Bellenilişi ýaly, 2023-nji ýylda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasyna amala aşyran iş saparynyň çäklerinde geçirilen Türkmen-german işewürlik maslahatyndaky çykyşynda “Deutsche Bahn Holding” kompaniýasy bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň garamagyna degişli teklipler hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, milli demir ýol ulaglary pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli pugtalandyrylýandygyny we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyň ýola goýulýandygyny belläp, agentligiň ýolbaşçysyna Germaniýanyň degişli kompaniýasy bilen demir ýollar pudagynda özara bähbitli hyzmatdaşlyk etmek boýunça degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой ­сис­теме провёл очередное заседание Кабинета Министров, на повестку дня которого был вынесен ряд ­вопросов жизни страны.

Первой выступила Председатель Меджлиса Д.Гулманова, проинформировавшая об осуществляе­мой деятельности по законодательному обеспечению различных направлений государственной политки.

Как сообщалось, в настоящее время ведётся подготовка проектов новой редакции Гражданского кодекса Туркменистана, Закона Туркменистана «О литературном наследии Махтумкули Фраги» и правового акта, связанного с ратификацией международного договора, к которому присоединилась наша страна. Также продолжается работа по внесению в соответствии с требованиями времени изменений и дополнений в Санитарный кодекс, Законы Туркменистана «О физической культуре и спорте», «О государственной научно-технической политике», «О семеноводстве».

Вместе с тем прозвучала информация о предпринимаемых практических шагах по укреплению межпарламентских контактов и расширению сотрудничества с международными организациями. Так, в ходе состоявшейся встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Туркменистане были обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

Наряду с этим депутаты Медж­лиса принимают участие в различных мероприятиях по разъяс­нению населению целей внут­ренней и внешней политики, принимаемых законодательных актов, исторического значения преобразований, претворяемых в жизнь в стране.

Резюмируя информацию, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность укрепления правовых основ осуществляемой деятельности по дальнейшему повышению социально-бытового уровня жизни народа. В этой связи подчёркивалась необходимость продолжения последовательного совершенствования национального законодательства в соответствии с нормами международного права.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов отчитался о ведущейся работе по внедрению цифровой системы в отрасли экономики, переводу госуслуг в электронный формат.

В данном контексте прозвучала информация о реализуемых практических шагах в целях выполнения мероприятий, определённых в «Государственной программе по развитию цифровой экономики в Туркменистане на 2021–2025 годы», в том числе связанных с созданием и введением в действие автоматизированных электронных информационных баз, обеспечением их доступности и кибербезопасности. В частности, было доложено о проекте технических условий и технического задания идентичной системы в Министерстве труда и социальной защиты населения и Пенсионном фонде Туркменистана.

Заслушав отчёт, глава государства акцентировал внимание на необходимости дальнейшего совершенствования деятельности Пенсионного фонда страны. Отметив при этом важность расширения спектра цифровых услуг, полного задействования их потенциала, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру проводить соответствующую работу по созданию автоматизированных электронных информационных баз данной сферы.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов отчитался о реализуемых мерах по укреплению материально-технической базы курируемых отраслей, в частности, Государственного концерна «Türkmengaz».

Как сообщалось, в целях обес­печения бесперебойного функционирования производственных предприятий в структуре топливно-энергетического комплекса, предпринимаются практические шаги по снабжению их на регулярной основе необходимыми средствами. Вместе с тем ведётся работа по модернизации и повышению мощностей подразделений данного сектора, обновлению техники и оборудования, а также внедрению современных технологий.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул значимую роль нефтегазовой отрасли в национальной экономике и поручил вице-премьеру принять надлежащие меры для дальнейшего укрепления материально-технической базы и экспортного потенциала данного сектора.

Выступивший затем заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев доложил о положении дел в курируемой сфере и проводимых в велаятах страны сезонных сельскохозяйственных кампаниях.

Как сообщалось, в настоящее время в регионах на засеянных хлопчатником полях осуществляется вегетационный полив, а на участках, где получены всходы, – междурядная обработка, прореживание и прополка.

Соответствующая работа ведётся на земельных угодьях с посевами пшеницы. Наряду с этим реализуются необходимые меры в целях подготовки предприятий по приёму зерна, комбайнов и другой техники к предстоящему сезону сбора урожая.

Также прозвучала информация об организованной деятельности по производству коконов в стране. Помимо этого, согласно агротехническим нормам продолжается уход за сельхозкультурами и сбор выращенного урожая.

Отдельной темой отчёта стали предпринимаемые практические шаги для обеспечения водой площадей сельскохозяйственного назначения и улучшения мелиоративного состояния земель.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость организации на должном уровне в велаятах страны сезонных сельхозработ, своевременного проведения вегетационного полива и других агротехнических мероприятий на полях, отведённых под хлопчатник. Также были даны поручения, связанные с орошением и уходом за пшеницей, надлежащей подготовкой к жатве.

В продолжение заседания вице-премьер, доложив о разработке проекта Постановления «О мероприятиях по организованному проведению жатвы зерновых в 2024 году», представил документ на рассмотрение Президента Туркменистана.

Резюмируя отчёт, глава государства подчеркнул важность последовательного увеличения объёмов производимой в стране пшеницы, сбора выращенного урожая оперативно и без потерь, а также обеспечения его бесперебойной транспортировки в амбары и на элеваторы, свое­временного проведения расчётов с производителями зерна. Подписав представленное Постановление, Президент Сердар Бердымухамедов направил документ вице-премьеру по цифровой системе и дал соответствующие указания.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов доложил о подготовке к предстоящим в Ашхабаде праздничным мероприятиям по случаю широко отмечаемого в нашей стране 300-летия со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Махтумкули Фраги.

В целях проведения запланированных торжеств на высоком уровне ведётся работа по озеленению парков и скверов столицы, а также благоустройству территорий, прилегающих к зданиям. Большое значение придаётся праздничному оформлению и украшению главного города страны. По случаю знаменательной даты вдоль центральных проспектов размещаются рекламные баннеры, символика и девизы.

Полностью завершено строительство монумента Махтумкули Фраги, являющегося одним из столпов классической литературы туркменского народа, и благоустройство культурно-паркового комплекса «Махтумкули Фраги», на территории которого установлены памятники известным зарубежным поэтам и прозаикам, знаменитым мастерам слова.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что в независимой Отчизне, в том числе в Ашхабаде, проводятся торжества, приуроченные к 300-летию со дня рождения великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Глава государства поручил вице-премьеру продолжить работу по оформлению и благоустройству столицы в связи с мероприятиями, намеченными к проведению по случаю отмечаемой на международном уровне знаменательной даты.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил о подготовке к Международной выставке современных технологий пищевого производства, которая пройдёт 15–17 мая текущего года.

Ожидается, что в смотре примут участие компании, специализирующиеся на производстве, упаковке, хранении и переработке пищевой и сельскохозяйственной продукции. На выставке будут представлены технологическое оборудование, упаковочные средства, производственные ресурсы и др. В её рамках предусмотрены презентации новых технологий, современного обрудования и товаров, а также двусторонние встречи с целью обмена опытом и налаживания взаимовыгодного сотрудничества.

Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, важнейшими задачами являются наращивание мощностей пищевой промышленности в стране, обеспечение изобилия высококачественной продовольственной продукции на внутреннем рынке, развитие международного сотрудничества в этой сфере. Предстоящий в столице международный смотр будет иметь большое значение для ознакомления с новыми технологиями, современным оборудованием и продукцией, а также передовой практикой, отметил глава государства, поручив вице-премьеру провести выставку на высоком уровне.

Заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова отчиталась о подготовке к церемонии открытия культурно-паркового комплекса «Magtymguly Pyragy» и монумента великому туркменскому поэту.

В данной связи сообщалось, что предпринимаются практические шаги в целях организованного проведения запланированных торжеств. В рамках мероприятия намечены показ литературно-художественных композиций, выступления артистов театров, деятелей культуры и мастеров искусств страны, а также возложение цветов к памятнику, световое шоу дронов, праздничный фейерверк.

Как ожидается, участниками церемонии открытия станут зарубежные гости Международной конференции на уровне министров культуры, посвящённой 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, Международного научного форума «Кладезь разума Махтумкули Фраги», представители Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО государств-членов ТЮРКСОЙ, а также руководители и сотрудники дипмиссий, аккредитованных в нашей стране.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» на международном уровне проводятся мероприятия, конференции в честь 300-летия со дня рождения туркменского поэта и мыслителя. Церемония открытия памятника великому сыну туркменского народа Махтумкули Фраги и культурно-паркового комплекса запланирована на 17 мая, сказал глава Туркменистана, поручив вице-премьеру провести соответствующую работу в целях организации на высоком уровне предстоящего торжества и международных форумов.

Заместитель Председателя ­Кабинета Министров Н.Аманнепесов доложил о подготовке к запланированным научным конференциям и меро­приятиям по случаю Дня науки.

Так, в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана 12–13 июня состоится Международный форум «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» с участием отечественных и видных зарубежных учёных. В рамках Международной научной конференции, организованной Академией наук Туркменистана, будут обсуждены современные тенденции научно-технического прогресса.

В целях распространения разработок туркменских учёных, обмена опытом и укрепления международного сотрудничества 8 июня в Инженерно-технологическом университете Туркменистана имени Огуз хана пройдёт Международная научно-практическая конференция «Важные направления «зелёной» экономики: эко,- нано-, био- и информационные технологии». Кроме того, 12 июня в Туркменском государственном университете имени Махтумкули состоится церемония награждения победителей конкурса научных работ среди молодёжи Туркменистана.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в нашей стране большое значение придаётся развитию сферы науки. В данном контексте глава государства распорядился организованно провести международные науч­ные форумы «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» и «Важные направления «зелёной» экономики: эко,- нано-, био- и информационные технологии», а также церемонию награждения победителей конкурса научных работ среди молодёжи Туркменистана.

Далее вице-премьер доложил о подготовке Центром технологий Академии наук Туркменистана совместно с профильными министерствами и ведомствами Государственной программы комплексного развития биотехнологий в Туркменистане на 2024–2028 годы. Её основная цель – повышение роли науки в рамках реформ во всех отраслях экономики страны, в том числе ускорение посредством биологической науки и биотехнологий разработки инновационных технологий производства экологически чистой, энергосберегающей, импортозамещающей и экспортной продукции. В этой связи на рассмотрение главы государства был представлен проект соответствующего Постановления.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что сегодня огромное внимание уделяется широкому использованию в научной сфере инновационных технологий. В целях разработки научных основ формирования развитой биопромышленности в стране с помощью биотехнологий, глава государства подписал Постановление «Об утверждении Государственной программы комплексного развития биотехнологий в Туркменистане на 2024–2028 годы» и, направив документ по цифровой системе, адресовал вице-премьеру ряд конкретных поручений.

Выступивший затем заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов отчитался о подготовке к форуму, приуроченному к 30-летию сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом.

Одним из основных направлений внешнеполитического курса Отчизны, последовательно реализуемого под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, является развитие конструктивного взаи­модействия с авторитетными международными организациями. Здесь наглядным примером служит установившееся плодотворное партнёрство с ЕС. В целях его дальнейшего укреп­ления было предложено 14 мая 2024 года провести конференцию «30 лет сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом: совместная работа во имя будущего».

На тематических сессиях будут обсуждены вопросы, касающиеся развития межпарламентских связей между нашей страной и ЕС, взаимодействия в области безопасности, в сферах торговли, образования, «зелёной» энергетики, претворения в жизнь прог­рамм в данных направлениях. Планируется также организовать пресс-конференцию по ознакомлению с новыми проектами, которые будут осуществляться сов­­местно с Евросоюзом.

В рамках форума предусмат­ривается подписание Меморандума о взаимопонимании между Минис­терством энергетики Туркменистана, Государственным концерном «Türkmengaz» и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) по реализации проекта «Меры и политический диалог по борьбе с изменением климата в 2024–2028 годах». В этот же день в здании МИД намечена выставка, посвящённая деятельности Европейского ­Союза в нашей стране.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел доложил о подготовке к 10-му заседанию Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО государств-членов Международной организации тюркской культуры ­(ТЮРКСОЙ), предстоящему в Ашхабаде 16 мая текущего года.

Согласно соответствующему Распоряжению главы Туркменистана, реализуются меры по обеспечению проведения этого мероприятия на высоком уровне. Подготовлен проект Программы заседания. В настоящее время осуществляется разработка проекта соответствующего документа, который ­предусматривается принять по итогам заседания.

Затем прозвучал отчёт о предпринимаемых шагах по развитию партнёрства Туркменистана с Международной организа­цией труда (МОТ), являющейся специа­лизированной структурой ООН. В целях наращивания этого традиционного взаимодействия на рассмотрение главы государства был представлен ряд соответствую­щих предложений.

Как отмечалось, подготовлена Дорожная карта сотрудничества между Правительством Туркменистана и МОТ на 2024–2025 годы. В этом контексте предлагается участие представителей государственных и общественных организаций нашей страны в реализации предусмотренных в ней мероприятиях.

Сообщалось также, что 3–14 июня нынешнего года в Женеве (Швейцарская Конфедерация) состоится 112-я сессия Международной конференции труда МОТ. В этой связи видится целесообразным в рамках визита делегации Туркменистана в Женеву провести встречи с руководством и представителями данной Организации.

Кроме того, в целях обсуждения запланированных совместных мероприятий, намеченных на 2024 год, предлагается 14–17 мая организовать визит в нашу страну экспертов МОТ.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что Туркменистан прилагает необходимые усилия для укрепления и развития конструктивного взаимодействия с международными структурами. В продолжение темы, отметив особое значение, придаваемое взаимодействию с Европейским Союзом, глава государства поручил провести конференцию, приуроченную к 30-летию сот­рудничества Туркменистана с ЕС, на высоком уровне.

Вместе с тем было поручено обес­печить надлежащую подготовку к 10-у заседанию Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

Внешнеполитическая стратегия Отчизны находит широкую поддержку авторитетных международных организаций, сказал глава Туркменистана, адресовав вице-премьеру, руководителю МИД соответствующие указания по дальнейшему развитию плодотворного партнёрства с МОТ.

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев доложил о проводимой работе по подготовке кадров международного уровня для сферы гражданской авиации.

Как сообщалось, на базе Школы подготовки авиацион­ного персонала агентства «Türkmenhowaýollary» предлагается организовать обучение как отечественных, так и зарубежных специалистов по направлениям «Подготовка Государственного инспектора безопасности полётов» и «Национальный наблюдатель по авиационной безо­пасности» с учётом требований Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Европейской конференции гражданской авиации (ЕКГА).

Созданные возможности будут содействовать совершенствованию в этом учебном заведении методики преподавания согласно международным стандартам, развитию сотрудничества в данной сфере. В этой связи руководитель Агентства представил на рассмотрение главы государства соответствующее предложение.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что следует и далее укреплять партнёрство с профильными авторитетными организациями в области подготовки специалистов международного уровня для гражданской авиа­ции страны и распорядился предпринять необходимые меры для их обучения со стороны Международной организации гражданской авиации и Европейской конференции гражданской авиации.

В продолжение заседания прозвучала информация об осуществ­ляемой работе по укреп­лению материально-технической базы отечественного железнодорожного транспорта, содержанию в надлежащем состоянии железных дорог страны.

В частности, сообщалось, что в целях модернизации, электрификации, совершенствования системы управления данной отрасли, подготовки кадров и других мер, предусмотренных «Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах», изучается передовой опыт в этом направлении. В данном контексте руководитель Агентства доложил о проведённых переговорах с ведущими зарубежными компаниями, специализирующимися в сфере грузовых и пассажирских перевозок, логистики, модернизации железных дорог.

Как отмечалось, в выступлении Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова на Туркмено-германском бизнес-форуме, состоявшемся в рамках прошедшего в 2023 году рабочего визита в Федеративную Республику Германия, был сделан акцент на значении плодотворного сотрудничества с компанией «Deutsсhe Bahn Holding». В этой связи на рассмот­рение главы государства был представлен ряд предложений.

Подчеркнув, что постоянно укреп­ляется материально-техническая база отечественного железнодорожного транспорта и налаживается международное сотрудничество, Президент Сердар Бердымухамедов поручил руководителю Агентства провести работу по наращиванию взаимодействия в железнодорожной отрасли с вышеназванной компанией Германии.

На заседании был также рассмотрен ряд других вопросов государственной жизни, по которым приняты соответствующие решения.

Завершая заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в проводимой работе во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны.

Today, President Serdar Berdimuhamedov held a regular meeting of the Cabinet of Ministers via the digital system, the agenda of which included a number of issues in the life of the country.

The first speaker was the Chairwoman of the Mejlis D.Gulmanova, who informed about the ongoing activities to provide legislative support for various areas of state policy.

As reported, drafts of a new edition of the Civil Code of Turkmenistan, the Law of Turkmenistan “On the Literary Heritage of Magtymguly Fragi” and a legal act related to the ratification of an international treaty to which our country has acceded are currently being prepared. Work also continues to introduce, in accordance with the requirements of the time, changes and additions to the Sanitary Code, the Laws of Turkmenistan “On Physical Culture and Sports”, “On State Scientific and Technical Policy”, “On Seed Production”.

At the same time, information was provided on practical steps being taken to strengthen inter-parliamentary contacts and expand cooperation with international organizations. Thus, during the meeting with the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Turkmenistan, issues of further development of bilateral cooperation were discussed.

Along with this, deputies of the Mejlis take part in various events to explain the population the goals of domestic and foreign policy, adopted legislative acts, and the historical significance of the transformations being implemented in the country.

Summarizing the information, President Serdar Berdimuhamedov noted the importance of strengthening the legal foundations of the ongoing activities on further improving the social and living standards of the people. In this regard, the need to continue consistently to improve national legislation in accordance with international law was emphasized.

Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers H.Geldimyradov reported on the ongoing work to introduce a digital system in the economic sector and transfer government services to electronic format.

In this context, information was provided on the practical steps being taken to implement the measures defined in the “State Program for the Development of the Digital Economy in Turkmenistan for 2021–2025”, including those related to the creation and implementation of automated electronic information databases, ensuring their accessibility and cybersecurity. In particular, it was reported on the draft technical conditions and terms of reference for an identical system in the Ministry of Labor and Social Protection of the Population and the Pension Fund of Turkmenistan.

After hearing the report, the head of state focused on the need further to improve the activities of the country’s Pension Fund. Noting the importance of expanding the range of digital services and fully utilizing their potential, President Serdar Berdimuhamedov instructed the Deputy Prime Minister to carry out appropriate work to create automated electronic information databases in this area.

Next, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers B.Amanov reported on the measures being taken to strengthen the material and technical base of the supervised industries, in particular, the Türkmengaz State Concern.

As reported, in order to ensure the uninterrupted functioning of production enterprises in the structure of the fuel and energy complex, practical steps are being taken to supply them with the necessary funds on a regular basis. At the same time, work is underway to modernize and increase the capacity of units in this sector, update machinery and equipment, as well as introduce modern technologies.

Summarizing the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized the significant role of the oil and gas industry in the national economy and instructed the Deputy Prime Minister to take appropriate measures to further strengthen the material and technical base and export potential of this sector.

Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T.Atahallyyev, spoken then, reported on the state of affairs in the area under his supervision and the seasonal agricultural campaigns being carried out in the velayats of the country.

As reported, currently in the regions, vegetative irrigation is carried out on cotton-sown fields, and in areas where seedlings have been obtained, inter-row cultivation, thinning and weeding are carried out.

Relevant work is being carried out on land with wheat crops. Along with this, the necessary measures are being implemented to prepare grain receiving enterprises, combines and other equipment for the upcoming harvest season.

It was also informed about organized cocoon production activities in the country. In addition, in accordance with agro-technical standards, caring for agricultural crops and harvesting the grown crops continues.

A separate topic of the report was the practical steps taken to provide agricultural areas with water and improve the land reclamation condition.

After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov noted the need to organize seasonal agricultural work at the proper level in the velayats of the country, timely conduct of vegetation irrigation and other agro-technical measures in the fields allocated for cotton. There were also given instructions, related to irrigation and care of wheat, proper preparation for the harvest.

Continuing the meeting, the Deputy Prime Minister, reporting on the development of the draft Resolution “On measures for the organized conduct of the grain harvest in 2024,” presented the document for consideration by the President of Turkmenistan.

Summarizing the report, the head of state emphasized the importance of consistently increasing the volume of wheat produced in the country, harvesting the grown crop promptly and without losses, as well as ensuring its uninterrupted transportation to barns and elevators, and timely settlements with grain producers. Having signed the presented Resolution, President Serdar Berdimuhamedov sent the document to the Deputy Prime Minister via the digital system and gave appropriate assignments.

Next, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers B.Annamammedov reported on preparations for the upcoming festive events in Ashgabat on the occasion of the 300th anniversary of the birth of the great thinker and classical poet Magtymguly Fragi, widely celebrated in our country.

In order to hold the planned celebrations at a high level, work is underway to plant trees in the capital’s parks and squares, as well as to improve the areas adjacent to the buildings. Great importance is attached to the festive adornment and decoration of the main city of the country. On the occasion of this significant date, advertising banners, symbols and mottos are placed along the central avenues.

The construction of the Magtymguly Fragi monument, being one of the pillars of classical literature of the Turkmen people, and the improvement of the Magtymguly Fragi cultural and park complex, on the territory of which monuments to famous foreign poets and prose writers, famous masters of words have been erected, have been fully completed.

After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized that celebrations dedicated to the 300th anniversary of the birth of the great poet and thinker Magtymguly Fragi are being held in the independent Homeland, including Ashgabat. The head of state commissioned the Deputy Prime Minister to continue work on the decoration and improvement of the capital in connection with the events scheduled for the occasion of the significant date celebrated at the international level.

Next, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers B.Atdayev reported on preparations for the International Exhibition of Modern Food Production Technologies to be held on May 15–17 of the current year.

It is expected that companies specializing in the production, packaging, storage and processing of food and agricultural products will take part in the show. The exhibition will feature technological equipment, packaging materials, production resources, etc. It will include presentations of new technologies, modern equipment and products, as well as bilateral meetings with the aim of exchanging experiences and establishing mutually beneficial cooperation.

As President Serdar Berdimuhamedov emphasized, the most important tasks are to increase the capacity of the food industry in the country, ensure an abundance of high-quality food products in the domestic market, and develop international cooperation in this area. The upcoming international show in the capital will be of great importance for familiarization with new technologies, modern equipment and products, as well as best practices, the head of state noted, instructing the Deputy Prime Minister to hold the exhibition at a high level.

Deputy Chairwoman of the Cabinet of Ministers M.Mammedova reported on preparations for the opening ceremony of the “Magtymguly Pyragy” cultural and park complex and the monument to the great Turkmen poet.

In this regard, it was reported that practical steps are being taken to organize the planned celebrations. The event will include a display of literary and artistic compositions, performances by theater artists, cultural figures and masters of the country’s arts, as well as laying flowers at the monument, a drone light show, and a festive fireworks display.

It is expected that the participants in the opening ceremony will be foreign guests of the International Conference at the level of Ministers of Culture dedicated to the 300th anniversary of the birth of Magtymguly Fragi, the International Scientific Forum “The Fount of Wisdom of Magtymguly Fragi”, representatives of the National Commissions for UNESCO of the TURKSOY member states, as well as leaders and employees of diplomatic missions accredited to our country.

Summarizing the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized that in the year “The Fount of Wisdom of Magtymguly Fragi”, events and conferences are held at the international level in honor of the 300th anniversary of the birth of the Turkmen poet and thinker. The opening ceremony of the monument to the great son of the Turkmen people Magtymguly Fragi and the cultural and park complex is scheduled for May 17, the head of Turkmenistan said, instructing the Deputy Prime Minister to carry out appropriate work in order to organize the upcoming celebration and international forums at a high level.

Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers N.Amannepesov reported on preparations for the planned scientific conferences and events on the occasion of Science Day.

Thus, in accordance with the Resolution of the President of Turkmenistan, the International Forum “Science, technology and innovative technologies in the era of the Revival of a new epoch of a powerful state” will be held on June 12–13 with the participation of domestic and prominent foreign scientists. Within the framework of the International Scientific Conference, organized by the Academy of Sciences of Turkmenistan, current trends in scientific and technological progress will be discussed.

In order to disseminate the developments of Turkmen scientists, exchange experience and strengthen international cooperation, the International Scientific and Practical Conference “Important directions of the green economy: eco, nano-, bio- and information technologies” will be held on June 8 at the Oguzhan Engineering and Technology University of Turkmenistan. In addition, on June 12, the Turkmen State University named after Magtymguly will host an award ceremony for the winners of the scientific work competition among the youth of Turkmenistan.

After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov noted that our country attaches great importance to the development of the field of science. In this context, the head of state ordered the organized holding of international scientific forums “Science, technology and innovative technologies in the era of the Revival of a new epoch of a powerful state” and “Important directions of the green economy: eco, nano-, bio- and information technologies”, as well as an award ceremony for the winners of the scientific work competition among the youth of Turkmenistan.

Next, the Deputy Prime Minister reported on the preparation by the Technology Center of the Academy of Sciences of Turkmenistan, together with the relevant ministries and departments, of the State Program for the Comprehensive Development of Biotechnology in Turkmenistan for 2024–2028. Its main goal is to increase the role of science within the framework of reforms in all sectors of the country’s economy, including accelerating, through biological science and biotechnology, the development of innovative technologies for the production of environmentally friendly, energy saving, import substituting and export products. In this regard, a draft relevant Resolution was submitted to the head of state for consideration.

After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized that today great attention is paid to the widespread use of innovative technologies in the scientific field. In order to develop the scientific foundations for the formation of a developed bio-industry in the country with the help of biotechnologies, the head of state signed the Resolution “On approval of the State Program for the Comprehensive Development of Biotechnologies in Turkmenistan for 2024–2028” and, having sent a document via the digital system, addressed a number of specific instructions to the Deputy Prime Minister.

Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers, Minister of Foreign Affairs R.Meredov, spoken then, reported on preparations for the forum dedicated to the 30th anniversary of cooperation between Turkmenistan and the European Union.

One of the main directions of the foreign policy of the Homeland, consistently implemented under the leadership of President Serdar Berdimuhamedov, is the development of constructive interaction with authoritative international organizations. A clear example here is the established fruitful partnership with the EU. In order to further strengthen it, it was proposed to hold a conference “30 years of cooperation between Turkmenistan and the European Union: working together for the future” on May 14, 2024.

Thematic sessions will discuss issues related to the development of interparliamentary relations between our country and the EU, interaction in the field of security, in the areas of trade, education, green energy, and the implementation of programs in these areas. It is also planned to organize a press conference to introduce new projects that will be implemented jointly with the European Union.

The forum envisages the signing of a Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy of Turkmenistan, the Türkmengaz State Concern and the German Society for International Cooperation (GIZ) on the implementation of the project “Measures and political dialogue to combat climate change in 2024–2028”. On the same day, an exhibition dedicated to the activities of the European Union in our country is scheduled in the Foreign Ministry building.

Next, the Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers, the Minister of Foreign Affairs reported on preparations for the 10th meeting of the National Commissions for UNESCO of the member states of the International Organization of Turkic Culture (TURKSOY), upcoming in Ashgabat on May 16 of the current year.

In accordance with the relevant Order of the head of Turkmenistan, measures are being implemented to ensure that this event is held at a high level. A draft meeting program has been prepared. Currently, a draft relevant document is being developed, being expected to be adopted following the meeting.

Then a report was made on the steps taken to develop Turkmenistan’s partnership with the International Labor Organization (ILO), which is a specialized structure of the UN. In order to build up this traditional interaction, a number of relevant proposals were submitted to the head of state for consideration.

As noted, a Roadmap for cooperation between the Government of Turkmenistan and the ILO for 2024–2025 has been prepared. In this context, the participation of representatives of state and public organizations of our country in the implementation of the activities provided for in it is proposed.

It was also reported that the 112th session of the ILO International Labor Conference will be held on June 3–14 this year in Geneva (Swiss Confederation). In this regard, it seems appropriate to hold meetings with the leadership and representatives of this Organization within the framework of the visit of the delegation of Turkmenistan to Geneva.

In addition, in order to discuss planned joint events scheduled for 2024, it is proposed to organize a visit of ILO experts to our country on May 14–17.

Summarizing the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized that Turkmenistan is making the necessary efforts to strengthen and develop constructive interaction with international structures. Continuing the topic, noting the special importance attached to interaction with the European Union, the head of state instructed to hold a conference dedicated to the 30th anniversary of cooperation between Turkmenistan and the EU at a high level.

At the same time, it was assigned to ensure proper preparation for the 10th meeting of the National Commissions for UNESCO of the TURKSOY member countries.

The foreign policy strategy of the Homeland finds broad support from authoritative international organizations, the head of Turkmenistan said, addressing the Deputy Prime Minister and the head of the Ministry of Foreign Affairs with appropriate instructions on the further development of a fruitful partnership with the ILO.

Director General of the Agency for Transport and Communications under the Cabinet of Ministers M. Chakyyev reported on the ongoing work to train international-level personnel for the field of civil aviation.

As reported, on the basis of the Aviation Personnel Training School of the Türkmenhowaýollary Agency, it is proposed to organize training for both domestic and foreign specialists in the areas of “Training of the State Flight Safety Inspector” and “National Aviation Safety Observer”, taking into account the requirements of the International Civil Aviation Organization (ICAO) and the European Civil Aviation Conference (ECAC).

The created opportunities will facilitate the improvement of teaching methods in this educational institution in accordance with international standards and the development of cooperation in this area. In this regard, the head of the Agency submitted a corresponding proposal to the head of state for consideration.

After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized that partnerships with relevant authoritative organizations in the field of training international-level specialists for the country’s civil aviation should be further strengthened and ordered the necessary measures to be taken for their training by the International Civil Aviation Organization and the European Civil Aviation Conference.

Continuing the meeting, it was informed about the work being carried out to strengthen the material and technical base of domestic railway transport and maintain the country’s railways in proper condition.

In particular, it was reported that in order to modernize, electrify, improve the management system of this industry, train personnel and other measures provided for by the “Program of the President of Turkmenistan for the socio-economic development of the country in 2022–2028”, best practices in this direction are being studied. In this context, the head of the Agency reported on negotiations with leading foreign companies specializing in the field of freight and passenger transportation, logistics, and modernization of railways.

As noted, in the speech of the National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Halk Maslakhaty Gurbanguly Berdimuhamedov at the Turkmen-German business forum, held as part of a working visit to the Federal Republic of Germany in 2023, emphasis was placed on the importance of fruitful cooperation with the Deutsche Bahn Holding Company. In this regard, a number of proposals were submitted for consideration by the head of state.

Highlighting that the material and technical base of domestic railway transport is constantly being strengthened and international cooperation is being established, President Serdar Berdimuhamedov commissioned the head of the Agency to increase interaction in the railway industry with the above-mentioned German company.

A number of other issues of public life were also considered at the meeting, on which appropriate decisions were made.

Concluding the meeting of the Cabinet of Ministers via the digital system, President Serdar Berdimuhamedov wished everyone good health, family well-being and great success in their work for the further prosperity of the sovereign Homeland.