Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
15.05.2024

Türkmenistan — Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy: netijeli hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar

Туркменистан – Республика Татарстан Российской Федерации: укрепляя и расширяя плодотворное сотрудничество

Туркменистан – Республика Татарстан Российской Федерации: укрепляя и расширяя плодотворное сотрудничество

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady. Gahryman Arkadagymyzy paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar.

Milli Liderimiziň bu gezekki sapary Russiýanyň iri sebitleri bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda nobatdaky ädim bolup durýar. Şeýle hyzmatdaşlyk Russiýa Federasiýasy bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň aýrylmaz bölegidir. Tatarystan Respublikasy bilen özara bähbitlilik, uzak möhletleýinlik ýörelgeleri, bilelikdäki işiň oňyn tejribesi esasynda alnyp barylýan köpýyllyk netijeli gatnaşyklar munuň aýdyň mysalydyr.

Häzirki wagtda yzygiderli geçirilýän duşuşyklar, dürli derejedäki gepleşikler türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň binýadyny pugtalandyrýar. Soňky ýyllarda söwda-ykdysady gatnaşyklara täze itergi berildi. Bar bolan kuwwatlyklar bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek, özara gatnaşyklaryň täze ugurlaryny açmak üçin giň mümkinçilikleri döredýär, maýa goýum işjeňligini höweslendirmäge, işewürligi diwersifikasiýalaşdyrmaga ýardam edýär. Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklarda ynsanperwer hyzmatdaşlyk möhüm orny eýeleýär. Biziň doganlyk halklarymyzy taryhy kökleriň ýakynlygy, medeni we ruhy gymmatlyklaryň umumylygy baglanyşdyrýar. Häzirki wagtda bu köpasyrlyk däpler mynasyp dowam etdirilip, many-mazmun taýdan baýlaşdyrylýar.

Özara bähbitli gatnaşyklary yzygiderli ösdürmekde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar iş toparyna aýratyn orun degişlidir. Onuň mejlislerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşylýar, gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek boýunça anyk çäreler kesgitlenilýär.

Şu günler Kazanda “Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum” XV halkara ykdysady forumy geçirilýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bu foruma hormatly myhman hökmünde çagyryldy. Gahryman Arkadagymyzyň 2022-nji ýylda geçirilen 13-nji foruma hem hormatly myhman hökmünde gatnaşandygyny bellemek gerek. 2009-njy ýyldan bäri her ýyl geçirilýän bu wekilçilikli halkara çäräniň işine ýurdumyzyň wekiliýeti ençeme gezek gatnaşdy. Munuň özi türkmen-tatar gatnaşyklarynyň hem-de Russiýa Federasiýasy bilen döwletara dialogyň netijeli häsiýete eýedigini aýdyň tassyklaýar.

...Türkmenistanyň, Russiýa Federasiýasynyň we Tatarystan Respublikasynyň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Kazan şäheriniň Gabdulla Tukaý adyndaky Halkara howa menzilinde Gahryman Arkadagymyza myhmansöýerligiň asylly däbine görä, duz-çörek, çak-çak tatar milli tagamy hödürlenildi hem-de gül dessesi gowşuryldy.

Howa menzilinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow we beýleki resmi adamlar mähirli garşyladylar.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Tatarystan Respublikasynyň Baştutanynyň bilelikdäki awtoulag kerweni howa menzilinden Kazan Kremline tarap ugrady. Bu taryhy-binagärlik toplumynyň çäginde Tatarystanyň Baştutanynyň resmi kabulhanasy ýerleşýär.

Bu ýerde Gahryman Arkadagymyz we Tatarystan Respublikasynyň Baştutany çaý başynda söhbet edip, dost-doganlyk gatnaşyklary bilen berkidilen hem-de köpugurly kuwwata eýe bolan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen bellediler. Şunda Türkmenistanyň we Tatarystanyň türkmen-rus döwletara gatnaşyklarynyň strategiýasyna, uzak möhletleýin özara bähbitlere laýyk gelýän hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeň dowam etdirmäge taýýardyklary tassyklanyldy.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowyň duşuşygy geçirildi. Oňa iki tarapyň wekiliýet agzalary hem gatnaşdylar.

Tatarystanyň Baştutany Gahryman Arkadagymyzy ýene bir gezek mähirli mübärekläp, belent mertebeli myhmana “Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2024” halkara ykdysady forumyna hem-de jebisleşdiriji halkara jemgyýetçilik meýdançasy bolup çykyş edýän “Russiýa — Yslam dünýäsi” strategik garaýyş toparynyň mejlisine gatnaşmak üçin Kazana gelip görmäge çakylygy kabul edendigi üçin hoşallyk bildirdi. Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähli ugurlar boýunça barha ösdürilýändigini aýdyp, Rustam Minnihanow netijeli ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmakda türkmen halkynyň Milli Lideriniň hyzmatlaryny aýratyn belledi.

Şeýle hem Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we Türkmenistanyň depginli ösüşini, halkara abraýyny şertlendiren döredijilikli syýasatyň häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýändigi nygtaldy. Ol Tatarystanda Türkmenistan bilen köpýyllyk hyzmatdaşlyga ýokary baha berilýändigini aýdyp, bu gatnaşyklaryň ösdürilmegine öz tarapyndan hemmetaraplaýyn ýardam beriljekdigini belledi hem-de doganlyk türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Milli Liderimiz mähirli kabul edilendigi we bildirilen myhmansöýerlik üçin minnetdarlygyny beýan edip, Tatarystanyň Baştutany bilen Kazanda duşuşmaga örän şatdygyny aýtdy, şeýle-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýollan mähirli salamyny ýetirdi. Bu ýerde doganlyk tatar halkynyň bize bolan aýratyn hormatyny, tüýs ýürekden we mähirli gatnaşygyny duýýarys diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy belledi.

“Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2024” halkara ykdysady forumyna we “Russiýa — Yslam dünýäsi” strategik garaýyş toparynyň her ýyl geçirilýän mejlisine gatnaşmaga çakylygy üçin minnetdarlygyny beýan edip, türkmen halkynyň Milli Lideri ähli meýilleşdirilen çäreleriň üstünlikli geçirilmegini arzuw etdi.

Kazanda Russiýa Federasiýasynyň yslam dünýäsiniň döwletleri bilen ykdysady hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmegine gönükdirilen şeýle uly ähmiýetli forumyň geçirilmegi Tatarystanyň uly abraýynyň hem-de oňa ýokary halkara gyzyklanmanyň nyşany bolup durýar. Gahryman Arkadagymyz şular barada aýtmak bilen, türkmen wekiliýetiniň şu gezekki saparynyň hem-de dürli meýdançalarda geçiriljek duşuşyklaryň biziň ýurdumyzyň Russiýa Federasiýasy bilen oňyn hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegi bolup durýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine uly goşant boljakdygyna ynam bildirdi.

Biziň halklarymyz asyrlaryň dowamynda medeniýetleriniň, dilimiziň, däp-dessurlarymyzyň umumylygyna, dinimiziň birligine, birek-birege hormat goýulmagyna hem-de deňhukuklylyga esaslanýan dostlukly gatnaşyklary saklapdyrlar diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Ýokary derejede yzygiderli geçirilýän duşuşyklar we gatnaşyklar netijeli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy şertleriniň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Milli Liderimiz Tatarystan Respublikasynyň Baştutanynyň Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanyp geçirilen dabaralara gatnaşmak üçin ýakynda Türkmenistana amala aşyran saparyny ýatlady. Şol saparyň dowamynda milli ykdysadyýetleriň bähbitlerini we hyzmatdaşlygyň köpýyllyk tejribesini hasaba almak bilen, özara gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy hem-de geljekki mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistan we Tatarystan dürli ugurlar boýunça gatnaşyklary ösdürýärler. Şunuň bilen baglylykda, nebitgaz, gämi gurluşygy, himiýa senagaty pudaklarynda, awiasiýa tehnikasyny, ýük awtoulaglaryny ibermek babatda üstünlikli alnyp barylýan bilelikdäki işlere üns çekildi. Ynsanperwer ulgamda, şol sanda bilim, medeniýet, sungat boýunça hyzmatdaşlyk türkmen-tatar gatnaşyklarynyň möhüm ugry bolup durýar.

Pursatdan peýdalanyp, türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen strategik hyzmatdaşlygyň çäklerinde Tatarystan bilen köpugurly gatnaşyklary hemmetaraplaýyn pugtalandyrmagy we giňeltmegi ugur edinýändigini tassyklady.

Gahryman Arkadagymyz Kazana sapar bilen gelmäge iberen çakylygy üçin ýene bir gezek minnetdarlyk bildirip, Tatarystanyň Baştutany Rustam Minnihanowa berk jan saglyk, işinde uly üstünlikleri, Tatarystanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk, rowaçlyk arzuw etdi.

Duşuşygyň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri we RF-niň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany däp bolan dostlukly ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljekde-de okgunly ösdüriljekdigine, täze many-mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ynam bildirdiler.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş sapary dowam edýär.

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Республику Татарстан Российской Федерации. В Международном аэропорту столицы Героя-Аркадага провожали официальные лица.

Этот визит Национального Лидера туркменского народа является очередным шагом на пути развития тесного взаимодействия с крупнейшими регионами и субъектами России, что выступает неотъемлемой составляющей традиционно дружественных отношений с РФ. Показательным примером тому служит многолетнее эффективное сотрудничество с Республикой Татарстан, которое выстраивается на принципах обоюдной выгоды, долгосрочности и богатого позитивного опыта совместной работы.

В современную эпоху надёжный фундамент туркмено-татарстанского партнёрства заложили систематические встречи и переговоры на различных уровнях. За последние годы новый импульс придан двусторонним торгово-экономическим связям. Имеющийся солидный потенциал создаёт широкие возможности для реализации совместных проектов, выхода на новые перспективные направления взаимодействия, способствует стимулированию инвестиционной активности, диверсификации деловых контактов.

Особое место в отношениях между Туркменистаном и Республикой Татарстан занимает гуманитарное сотрудничество. Наши братские народы объединяют близость исторических корней, культурная и духовная общность. Сегодня эти многовековые традиции находят достойное продолжение, обогащаясь в своём содержании.

Значимая роль в поступательном развитии взаимовыгодного партнёрства отводится Туркмено-татарстанской рабочей группе по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. На её заседаниях обсуждаются актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, конкретизируются шаги по практической реализации достигнутых договорённостей.

В эти дни в Казани в 15-й раз проводится Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», на который в качестве почётного гостя приглашён Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов. Напомним, что в 2022 году Герой-Аркадаг в этом качестве принимал участие в XIII Форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Следует также отметить, что делегации нашей страны неоднократно участвовали в работе данной представительной международной встречи, которая проводится ежегодно, начиная с 2009 года. Всё это – наглядное подтверждение конструктивного, плодотворного характера туркмено-татарстанских отношений и в целом межгосударственного диалога с Российской Федерацией.

По прибытии в Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая города Казань, где на флагштоках были подняты Государственные флаги Туркменистана, Российской Федерации и Республики Татарстан РФ, Герою-Аркадагу по сложившейся доброй традиции гостеприимства были преподнесены хлеб-соль, национальное татарское блюдо чак-чак и цветы.

В воздушной гавани Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова сердечно приветствовали Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов и другие официальные лица.

Из аэропорта совместный кортеж Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана и Раиса Республики Татарстан проследовал в Казанский Кремль. На территории этого историко-архитектурного комплекса расположена официальная резиденция руководителя Татарстана.

Здесь по прибытии Герой-Аркадаг и глава Республики Татарстан побеседовали за традиционной чашкой чая, с удовлетворением отметив высокий уровень и позитивную динамику двустороннего сотрудничества, скреплённого прочными узами дружбы и обладающего разноплановым потенциалом. При этом была подтверждена готовность Туркменистана и Татарстана к дальнейшему активному взаимодействию, которое отвечает обоюдным долгосрочным интересам, соответствует стратегии межгосударственных туркмено-российских отношений.

Затем состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, которая прошла при участии членов делегаций обеих сторон.

Ещё раз сердечно приветствуя Героя-Аркадага, руководитель Татарстана поблагодарил высокого гостя за принятое приглашение посетить Казань для участия в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» и в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которая выступает объединяющей международной общественной платформой.

Подчеркнув, что сотрудничество между Туркменистаном и Республикой Татарстан развивается по восходящей линии по всему своему спектру, Раис Рустам Минниханов особо отметил заслуги Национального Лидера туркменского народа в укреплении плодотворных двусторонних отношений.

Отмечалось также, что инициированный Героем-Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым созидательный политический курс, обусловивший поступательный прогресс Туркменистана и его международный авторитет, сегодня успешно претворяется в жизнь под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.

Татарстан высоко ценит и дорожит многолетними партнёрскими связями с Туркменистаном, и со своей стороны будет всемерно способствовать их наращиванию, подчеркнул руководитель республики, адресовав наилучшие пожелания братскому туркменскому народу.

Поблагодарив за оказанный радушный приём и гостеприимство, Герой-Аркадаг отметил, что очень рад встретиться с главой Татарстана в Казани, а также передал тёплые слова приветствия от Президента Сердара Бердымухамедова. Как сказал Председатель Халк Маслахаты, здесь мы всегда чувствуем к себе особое уважение, искреннее и тёплое отношение со стороны братского татарского народа.

Выразив признательность за приглашение принять участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» и в ежегодном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», Национальный Лидер туркменского народа пожелал успешного проведения всех запланированных мероприятий.

Тот факт, что Казань принимает столь значимый Форум, нацеленный на активизацию экономического взаимодействия Российской Федерации с государствами Исламского мира, является показателем высокого авторитета и большого международного интереса к Татарстану.

Говоря об этом, Герой-Аркадаг выразил убеждение, что нынешний визит делегации Туркменистана и предстоящие встречи на различных площадках внесут весомый вклад в расширение двустороннего сотрудничества, являющегося важной составляющей конструктивного партнёрства нашей страны с Российской Федерацией.

На протяжении веков наши народы поддерживают дружественные отношения, основанные на общности культур, схожести языков, традиций, единой религии, на уважении друг к другу и равноправии, подчеркнул Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Одним из основных факторов системного и продуктивного двустороннего партнёрства являются регулярные встречи и контакты на высшем уровне. В этой связи Герой-Аркадаг отметил недавний визит Раиса Республики Татарстан в Туркменистан для участия в мероприятиях, приуроченных к Национальному празднику туркменского скакуна. В ходе этого визита были обсуждены нынешнее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества с учётом интересов национальных экономик и многолетнего опыта взаимодействия.

Туркменистан и Татарстан развивают эффективный диалог по различным направлениям. В этом контексте была отмечена успешная совместная работа в нефтегазовой отрасли, судостроении, химической промышленности, в области поставок авиационной техники и грузовых автомобилей.

Не менее значимым аспектом туркмено-татарстанских отношений является взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе по линии образования, культуры и искусства.

Пользуясь случаем, Национальный Лидер туркменского народа подтвердил намерение Туркменистана и впредь укреплять и расширять многоплановое сотрудничество с Татарстаном в рамках стратегического партнёрства с Российской Федерацией.

Ещё раз поблагодарив за приглашение посетить Казань, Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов пожелал Раису Рустаму Минниханову крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе, а братскому народу Татарстана – мира, благополучия и процветания.

В завершение встречи Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и руководитель Республики Татарстан РФ выразили уверенность, что традиционно дружественные двусторонние связи будут и далее динамично развиваться, обретая новое конкретное наполнение.

Рабочий визит Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Татарстан Российской Федерации продолжается.

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Республику Татарстан Российской Федерации. В Международном аэропорту столицы Героя-Аркадага провожали официальные лица.

Этот визит Национального Лидера туркменского народа является очередным шагом на пути развития тесного взаимодействия с крупнейшими регионами и субъектами России, что выступает неотъемлемой составляющей традиционно дружественных отношений с РФ. Показательным примером тому служит многолетнее эффективное сотрудничество с Республикой Татарстан, которое выстраивается на принципах обоюдной выгоды, долгосрочности и богатого позитивного опыта совместной работы.

В современную эпоху надёжный фундамент туркмено-татарстанского партнёрства заложили систематические встречи и переговоры на различных уровнях. За последние годы новый импульс придан двусторонним торгово-экономическим связям. Имеющийся солидный потенциал создаёт широкие возможности для реализации совместных проектов, выхода на новые перспективные направления взаимодействия, способствует стимулированию инвестиционной активности, диверсификации деловых контактов.

Особое место в отношениях между Туркменистаном и Республикой Татарстан занимает гуманитарное сотрудничество. Наши братские народы объединяют близость исторических корней, культурная и духовная общность. Сегодня эти многовековые традиции находят достойное продолжение, обогащаясь в своём содержании.

Значимая роль в поступательном развитии взаимовыгодного партнёрства отводится Туркмено-татарстанской рабочей группе по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. На её заседаниях обсуждаются актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, конкретизируются шаги по практической реализации достигнутых договорённостей.

В эти дни в Казани в 15-й раз проводится Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», на который в качестве почётного гостя приглашён Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов. Напомним, что в 2022 году Герой-Аркадаг в этом качестве принимал участие в XIII Форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Следует также отметить, что делегации нашей страны неоднократно участвовали в работе данной представительной международной встречи, которая проводится ежегодно, начиная с 2009 года. Всё это – наглядное подтверждение конструктивного, плодотворного характера туркмено-татарстанских отношений и в целом межгосударственного диалога с Российской Федерацией.

По прибытии в Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая города Казань, где на флагштоках были подняты Государственные флаги Туркменистана, Российской Федерации и Республики Татарстан РФ, Герою-Аркадагу по сложившейся доброй традиции гостеприимства были преподнесены хлеб-соль, национальное татарское блюдо чак-чак и цветы.

В воздушной гавани Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова сердечно приветствовали Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов и другие официальные лица.

Из аэропорта совместный кортеж Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана и Раиса Республики Татарстан проследовал в Казанский Кремль. На территории этого историко-архитектурного комплекса расположена официальная резиденция руководителя Татарстана.

Здесь по прибытии Герой-Аркадаг и глава Республики Татарстан побеседовали за традиционной чашкой чая, с удовлетворением отметив высокий уровень и позитивную динамику двустороннего сотрудничества, скреплённого прочными узами дружбы и обладающего разноплановым потенциалом. При этом была подтверждена готовность Туркменистана и Татарстана к дальнейшему активному взаимодействию, которое отвечает обоюдным долгосрочным интересам, соответствует стратегии межгосударственных туркмено-российских отношений.

Затем состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, которая прошла при участии членов делегаций обеих сторон.

Ещё раз сердечно приветствуя Героя-Аркадага, руководитель Татарстана поблагодарил высокого гостя за принятое приглашение посетить Казань для участия в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» и в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которая выступает объединяющей международной общественной платформой.

Подчеркнув, что сотрудничество между Туркменистаном и Республикой Татарстан развивается по восходящей линии по всему своему спектру, Раис Рустам Минниханов особо отметил заслуги Национального Лидера туркменского народа в укреплении плодотворных двусторонних отношений.

Отмечалось также, что инициированный Героем-Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым созидательный политический курс, обусловивший поступательный прогресс Туркменистана и его международный авторитет, сегодня успешно претворяется в жизнь под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.

Татарстан высоко ценит и дорожит многолетними партнёрскими связями с Туркменистаном, и со своей стороны будет всемерно способствовать их наращиванию, подчеркнул руководитель республики, адресовав наилучшие пожелания братскому туркменскому народу.

Поблагодарив за оказанный радушный приём и гостеприимство, Герой-Аркадаг отметил, что очень рад встретиться с главой Татарстана в Казани, а также передал тёплые слова приветствия от Президента Сердара Бердымухамедова. Как сказал Председатель Халк Маслахаты, здесь мы всегда чувствуем к себе особое уважение, искреннее и тёплое отношение со стороны братского татарского народа.

Выразив признательность за приглашение принять участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» и в ежегодном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», Национальный Лидер туркменского народа пожелал успешного проведения всех запланированных мероприятий.

Тот факт, что Казань принимает столь значимый Форум, нацеленный на активизацию экономического взаимодействия Российской Федерации с государствами Исламского мира, является показателем высокого авторитета и большого международного интереса к Татарстану.

Говоря об этом, Герой-Аркадаг выразил убеждение, что нынешний визит делегации Туркменистана и предстоящие встречи на различных площадках внесут весомый вклад в расширение двустороннего сотрудничества, являющегося важной составляющей конструктивного партнёрства нашей страны с Российской Федерацией.

На протяжении веков наши народы поддерживают дружественные отношения, основанные на общности культур, схожести языков, традиций, единой религии, на уважении друг к другу и равноправии, подчеркнул Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Одним из основных факторов системного и продуктивного двустороннего партнёрства являются регулярные встречи и контакты на высшем уровне. В этой связи Герой-Аркадаг отметил недавний визит Раиса Республики Татарстан в Туркменистан для участия в мероприятиях, приуроченных к Национальному празднику туркменского скакуна. В ходе этого визита были обсуждены нынешнее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества с учётом интересов национальных экономик и многолетнего опыта взаимодействия.

Туркменистан и Татарстан развивают эффективный диалог по различным направлениям. В этом контексте была отмечена успешная совместная работа в нефтегазовой отрасли, судостроении, химической промышленности, в области поставок авиационной техники и грузовых автомобилей.

Не менее значимым аспектом туркмено-татарстанских отношений является взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе по линии образования, культуры и искусства.

Пользуясь случаем, Национальный Лидер туркменского народа подтвердил намерение Туркменистана и впредь укреплять и расширять многоплановое сотрудничество с Татарстаном в рамках стратегического партнёрства с Российской Федерацией.

Ещё раз поблагодарив за приглашение посетить Казань, Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов пожелал Раису Рустаму Минниханову крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе, а братскому народу Татарстана – мира, благополучия и процветания.

В завершение встречи Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и руководитель Республики Татарстан РФ выразили уверенность, что традиционно дружественные двусторонние связи будут и далее динамично развиваться, обретая новое конкретное наполнение.

Рабочий визит Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Татарстан Российской Федерации продолжается.