Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
17.05.2024

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara

Участникам Международной конференции на уровне министров культуры, посвящённой 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги

Участникам Международной конференции на уровне министров культуры, посвящённой 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги

Hormatly halkara maslahata gatnaşyjylar!

Gadyrly myhmanlar!

Sizi Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan beýik özgertmeler häzirki döwürde üstünlikli dowam etdirilip, ýurdumyzyň halkara giňişlikdäki abraýy barha belende göterilýär. Türkmenistan bilen dünýä döwletleriniň we halkara guramalaryň arasynda hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürmek ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar. Sebitde hem-de dünýäde parahatçylygyň pugtalandyrylmagyna, özara bähbitli, deňhukukly hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegine gönükdirilen iri möçberli maksatnamalar üstünlikli amala aşyrylýar.

Dünýä ýurtlary we halkara guramalar bilen gatnaşyklary yzygiderli berkitmek Bitarap döwletimiziň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şoňa görä-de, häzirki wagtda Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýöriteleşdirilen düzümleri, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Ýewropa Bileleşigi, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy, Türki medeniýetiň halkara guramasy bilen ýola goýlan hyzmatdaşlyk netijeli häsiýete eýe bolýar.

Hormatly halkara maslahata gatnaşyjylar!

Nusgawy türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli medeniýet ministrleri derejesinde halkara maslahatyň geçirilmegi örän ähmiýetlidir. Bu maslahat medeni ulgamda özara bähbitli hyzmatdaşlygy kämilleşdirmäge, geljekde bu ugurda alnyp baryljak işleri has-da ösdürmäge, Magtymgulynyň baý edebi mirasyny çuňňur öwrenmäge we dünýäde giňden wagyz etmäge uly itergi berer. Çünki beýik akyldar Magtymguly Pyragy öz şygyrlarynyň üsti bilen dünýä halklaryny agzybirlige, dost-doganlyga, ynsanperwerlige çagyran, Ýer ýüzünde parahatçylygyň dabaralanmagyny arzuwlan şahyrdyr.

2024-nji ýyl Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edildi. Bu ýylyň beýik söz ussady bilen baglanyşykly atlandyrylmagynyň çuňňur manysy bar. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly goşgusynda akyldar şahyryň döredijiligini pähim-paýhas ummanyna meňzetmek bilen, onuň çuň manyly eserleriniň ynsan kalbynda baky orun alandygyny, paýhasly pikirleriniň umumadamzat ähmiýetine eýedigini beýan edýär.

Mälim bolşy ýaly, TÜRKSOÝ tarapyndan 2024-nji ýyl «Türki dünýäsiniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly», ýurdumyzyň Änew şäheri «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edildi. Magtymguly Pyragynyň golýazmalar toplumy ÝUNESKO-nyň «Dünýäniň hakydasy» maksatnamasynyň halkara sanawyna girizildi. Akyldar şahyryň doglan gününiň 300 ýyllygy 2024-2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilip geçilýän şanly seneleriň sanawyna goşuldy. Bu taryhy wakalar beýik şahyryň arzuwlan ajaýyp zamanasynda berkarar türkmen döwletiniň halkara abraýynyň barha artýandygynyň, Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilige, dost-doganlyga esaslanýan içeri we daşary syýasatynyň dünýä bileleşiginde giň goldawa mynasyp bolýandygynyň aýdyň güwäsidir.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Bu halkara maslahatyň Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň hem-de beýik şahyrymyzyň heýkeliniň açylyş dabarasy bilen utgaşykly gelmegi aýratyn many-mazmuna eýedir. Magtymgulynyň şygyrlary dünýäniň onlarça diline terjime edilip, kitap görnüşinde çapdan çykaryldy, daşary ýurtlarda heýkelleri oturdyldy. Bu bolsa onuň hormat-sarpasyny Ýer ýüzünde has-da belende göterýär. Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynda dünýä halklarynyň meşhur ýazyjy-şahyrlarynyň, akyldarlarynyň heýkelleriniň oturdylmagy bolsa dana şahyryň dost-doganlyk, agzybirlik baradaky arzuwlarynyň mukaddes türkmen topragynda hasyl bolandygyny alamatlandyrýar.

Beýik akyldaryň şanly ýubileýine bagyşlanan halkara forumyň çäklerinde siz Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli geçirilýän çärelere hem gatnaşarsyňyz. Aşgabatdaky medeni ojaklara, sebitde deňi-taýy bolmadyk Arkadag şäherine we ol ýerdäki medeni maksatly edaralara baryp görersiňiz. Bu bolsa size türkmen halkynyň baý medeni mirasy, häzirki döwürde ýeten sepgitleri bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik berer. Şeýle baý mazmunly maslahatyň medeni ulgamda halkara hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny kesgitlemäge, dost-doganlyk ruhunda özara tejribe alyşmaga ýardam etjekdigine pugta ynanýaryn.

Hormatly halkara maslahata gatnaşyjylar!

Gadyrly myhmanlar!

Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahatyň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Уважаемые участники Международной конференции!

Дорогие гости!

Искренне поздравляю с началом работы Международной конференции на уровне министров культуры, посвящённой 300-летию со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги!

В настоящее время успешно продолжаются начатые Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом великие преобразования, приумножается авторитет нашей страны на международной арене. Проводится большая работа во имя последовательного развития сотрудничества Туркменистана с государствами мира и международными организациями. Успешно реализуются масштабные программы, направленные на укрепление мира в регионе и на планете, развитие взаимовыгодного, равноправного партнёрства.

Систематическое упрочение отношений со странами мира и международными организациями является одним из приоритетных направлений внешней политики нашего нейтрального государства. Именно это обусловило эффективный характер налаженного сотрудничества с Организацией Объединённых Наций и её специализированными структурами, Содружеством Независимых Государств, Европейским Союзом, Организацией экономического сотрудничества, Организацией исламского сотрудничества, Международной организацией тюркской культуры.

Уважаемые участники Международной конференции!

Проведение Международной конференции на уровне министров культуры по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги имеет важное значение. Форум придаст мощный импульс расширению взаимовыгодного сотрудничества в сфере культуры, дальнейшей деятельности в этой области, глубокому изучению и широкой популяризации в мире богатого литературного наследия Махтумкули Фраги. Ибо великий поэт и мыслитель Махтумкули Фраги, призывавший через свои стихотворения народы мира к единству, дружбе, братству и гуманизму, мечтал о торжестве мира на всей Земле.

2024 год объявлен в независимом нейтральном Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги» в честь великого мастера слова, что имеет глубокий смысл. В стихотворении «Кладезь разума Махтумкули Фраги» Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг, сравнивая творчество поэта и философа с кладезем разума, показывает, что его глубоко содержательные произведения навсегда остаются в душе человека, а мудрые мысли имеют общечеловеческое значение.

Как известно, 2024 год провозглашён ТЮРКСОЙ «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги», а город нашей страны – Анау объявлен культурной столицей тюркского мира. Коллекция рукописей Махтумкули Фраги внесена в Международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира». 300-летний юбилей поэта и философа включён в Список памятных дат, которые будут праздноваться совместно с ЮНЕСКО в 2024–2025 годах. Эти исторические события являются наглядным свидетельством роста международного авторитета суверенного Туркменского государства в замечательную эпоху, о которой мечтал великий поэт, широкой поддержки мировым сообществом внутренней и внешней политики нейтрального Туркменистана, основанной на миролюбии, дружбе и братстве.

Уважаемые участники конференции!

Особый смысл заключается в том, что проведение данной Международной конференции совпадает с церемонией открытия культурно-паркового комплекса «Махтумкули Фраги» и памятника великому туркменскому поэту. Стихотворения Махтумкули переведены на десятки языков мира и изданы, его памятники воздвигнуты в зарубежных странах. Это свидетельствует о высоком авторитете поэта и мыслителя, мировом почитании его творчества. А установление в культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги» статуй известных писателей, поэтов, философов народов мира символизирует, что на священной туркменской земле сбылись мечты поэта и мыслителя о дружбе, братстве и единении.

В рамках Международного форума, посвящённого славному юбилею великого философа, вы примите участие и в мероприятиях, проводимых по случаю Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана, посетите очаги культуры в Ашхабаде и уникальном в регионе городе Аркадаг. Это позволит вам ближе ознакомиться с богатым культурным наследием туркменского народа, достигнутыми в настоящее время рубежами. Уверен, что столь насыщенная по содержанию конференция будет содействовать определению новых направлений международного сотрудничества в сфере культуры, обмену опытом в духе дружбы и братства.

Уважаемые участники Международной конференции!

Дорогие гости!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с началом работы Международной конференции, проводимой в независимом нейтральном Туркменистане на уровне министров культуры по случаю 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в работе!

Президент Туркменистана 

Сердар Бердымухамедов.

Уважаемые участники Международной конференции!

Дорогие гости!

Искренне поздравляю с началом работы Международной конференции на уровне министров культуры, посвящённой 300-летию со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги!

В настоящее время успешно продолжаются начатые Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом великие преобразования, приумножается авторитет нашей страны на международной арене. Проводится большая работа во имя последовательного развития сотрудничества Туркменистана с государствами мира и международными организациями. Успешно реализуются масштабные программы, направленные на укрепление мира в регионе и на планете, развитие взаимовыгодного, равноправного партнёрства.

Систематическое упрочение отношений со странами мира и международными организациями является одним из приоритетных направлений внешней политики нашего нейтрального государства. Именно это обусловило эффективный характер налаженного сотрудничества с Организацией Объединённых Наций и её специализированными структурами, Содружеством Независимых Государств, Европейским Союзом, Организацией экономического сотрудничества, Организацией исламского сотрудничества, Международной организацией тюркской культуры.

Уважаемые участники Международной конференции!

Проведение Международной конференции на уровне министров культуры по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги имеет важное значение. Форум придаст мощный импульс расширению взаимовыгодного сотрудничества в сфере культуры, дальнейшей деятельности в этой области, глубокому изучению и широкой популяризации в мире богатого литературного наследия Махтумкули Фраги. Ибо великий поэт и мыслитель Махтумкули Фраги, призывавший через свои стихотворения народы мира к единству, дружбе, братству и гуманизму, мечтал о торжестве мира на всей Земле.

2024 год объявлен в независимом нейтральном Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги» в честь великого мастера слова, что имеет глубокий смысл. В стихотворении «Кладезь разума Махтумкули Фраги» Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг, сравнивая творчество поэта и философа с кладезем разума, показывает, что его глубоко содержательные произведения навсегда остаются в душе человека, а мудрые мысли имеют общечеловеческое значение.

Как известно, 2024 год провозглашён ТЮРКСОЙ «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги», а город нашей страны – Анау объявлен культурной столицей тюркского мира. Коллекция рукописей Махтумкули Фраги внесена в Международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира». 300-летний юбилей поэта и философа включён в Список памятных дат, которые будут праздноваться совместно с ЮНЕСКО в 2024–2025 годах. Эти исторические события являются наглядным свидетельством роста международного авторитета суверенного Туркменского государства в замечательную эпоху, о которой мечтал великий поэт, широкой поддержки мировым сообществом внутренней и внешней политики нейтрального Туркменистана, основанной на миролюбии, дружбе и братстве.

Уважаемые участники конференции!

Особый смысл заключается в том, что проведение данной Международной конференции совпадает с церемонией открытия культурно-паркового комплекса «Махтумкули Фраги» и памятника великому туркменскому поэту. Стихотворения Махтумкули переведены на десятки языков мира и изданы, его памятники воздвигнуты в зарубежных странах. Это свидетельствует о высоком авторитете поэта и мыслителя, мировом почитании его творчества. А установление в культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги» статуй известных писателей, поэтов, философов народов мира символизирует, что на священной туркменской земле сбылись мечты поэта и мыслителя о дружбе, братстве и единении.

В рамках Международного форума, посвящённого славному юбилею великого философа, вы примите участие и в мероприятиях, проводимых по случаю Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана, посетите очаги культуры в Ашхабаде и уникальном в регионе городе Аркадаг. Это позволит вам ближе ознакомиться с богатым культурным наследием туркменского народа, достигнутыми в настоящее время рубежами. Уверен, что столь насыщенная по содержанию конференция будет содействовать определению новых направлений международного сотрудничества в сфере культуры, обмену опытом в духе дружбы и братства.

Уважаемые участники Международной конференции!

Дорогие гости!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с началом работы Международной конференции, проводимой в независимом нейтральном Туркменистане на уровне министров культуры по случаю 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в работе!

Президент Туркменистана 

Сердар Бердымухамедов.