Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
16.05.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri “Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2024” XV halkara ykdysady forumyna gatnaşdy

Национальный Лидер туркменского народа принял участие в XV Международном экономическом форуме «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024»

Национальный Лидер туркменского народа принял участие в XV Международном экономическом форуме «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024»

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde “Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2024” XV halkara ykdysady forumyna hormatly myhman hökmünde gatnaşdy, şeýle hem birnäçe duşuşyklary geçirdi.

Russiýa bilen Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýurtlarynyň arasynda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki, durmuş-medeni ugurly gatnaşyklary pugtalandyrmak, şeýle hem Russiýa Federasiýasynda yslam maliýe ulgamy düzümleriniň ösdürilmegine ýardam bermek forumyň esasy maksadydyr. Şu ýyl “KazanForuma” 80-den gowrak döwletiň, şol sanda YHG-na agza ýurtlaryň 40-synyň, Russiýanyň sebitleriniň 83-siniň wekilleri gatnaşýarlar. Ol “Ynanyşmak we hyzmatdaşlyk” şygary astynda geçýär.

Irden RF-niň Tatarystan Respublikasynyň Baştutanynyň kabulhanasynda bolan gezelenjiň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideri we Rustam Minnihanow özara bähbitlilik, uzak möhletlilik ýörelgeleri, bilelikdäki işiň baý oňyn tejribesi esasynda ýola goýulýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri barada pikir alyşdylar. Soňra Gahryman Arkadagymyzyň we Tatarystanyň Baştutanynyň bilelikdäki awtoulag kerweni Başir Rameýew adyndaky Maglumat tehnologiýalary parkyna bardy. Bu ýerde “Russiýa — Yslam dünýäsi” strategik garaýyş toparynyň “Russiýa — Yslam dünýäsi: adalatly, köppolýarly dünýä gurluşy we howpsuz ösüş” atly mejlisi geçirildi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň özara bähbitli hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny kesgitlemek hem-de bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek üçin açyk halkara meýdança hökmünde özüni görkezen bu çärä nobatdaky gezek gatnaşmagy Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň sebitleri, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletler bilen ykdysady, ylmy-tehniki, medeni-durmuş ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyny berkitmegiň ýolunda möhüm ädime öwrüldi.

Tatarystan Respublikasynyň Baştutany duşuşygy açyp, häzirki wagtda bu toparyň ornunyň barha artýandygyny belledi. Ol Russiýanyň we Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň arasyndaky gatnaşyklarda baglanyşdyryjy köprä, dostlugy, özara düşünişmegi, ynanyşmagy pugtalandyrmagyň guralyna öwrüldi. Mundan başga-da, bu topar adaty ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň goragyna gönükdirilen ählumumy derejedäki dinara dialogyň netijeli meýdançasydyr.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa söz berildi. Gahryman Arkadagymyz mejlise gatnaşyjylary mübärekläp, Tatarystan Respublikasynyň Baştutanyna foruma gatnaşmaga hem-de onda çykyş etmäge çakylygy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Halk Maslahatynyň Başlygy Rustam Minnihanowyň Türkmenistan bilen Tatarystanyň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkitmekde möhüm ornuny hem-de ykdysady, medeni, ylym, bilim, sport ulgamlaryndaky gatnaşyklary giňeltmekde köp ýyllaryň dowamynda bitiren şahsy hyzmatlaryny belläp, onuň ähli türkmen halkynyň arasynda uly hormata we abraýa eýediginiň kanunalaýyk ýagdaýdygyny aýtdy.

Biz oňa diňe bir ýurdumyz bilen köp ýyllaryň dowamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürýän Russiýanyň iň ösen sebitleriniň biriniň ýolbaşçysy hökmünde garaman, eýsem, ony wepaly dost, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösdürilmeginiň möhüm şerti hökmünde türkmen-tatar doganlyk gatnaşyklarynyň yzygiderli pugtalandyrylmagynyň tarapdary hökmünde görýäris diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi we munuň üçin Tatarystanyň Baştutanyna minnetdarlyk bildirdi.

Şunuň bilen birlikde, Tatarystanyň Baştutanynyň Russiýanyň yslam dünýäsi bilen gatnaşyklaryny berkitmekde, özara düşünişmegi, hyzmatdaşlygy ýola goýmakda, uzak möhletleýin bähbitleri hem-de maksatlary utgaşdyrmakda uly goşandy aýratyn bellenildi. Nygtalyşy ýaly, onuň syýasatçy we diplomat hökmünde başarnyklary köp döwletleriň Baştutanlary bilen özara hormat goýmak, ynanyşmak, açyklyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga ýardam etdi. Bu ugurda uly üstünlikleriň gazanylandygyny görýäris. Şu gezekki geçirilýän foruma gatnaşyjylaryň giň wekilçilikli düzümi hem munuň aýdyň netijesidir.

Häzirki wagtda Russiýa bilen yslam dünýäsiniň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejä çykýandygy äşgärdir. Ol okgunly, yzygiderli ösdürilýär, täze ulgamlary öz içine alýar, has anyk häsiýete we ösüş kuwwatyna eýe bolýar diýip, hormatly Arkadagymyz sözüni dowam etdi hem-de munuň kanunalaýykdygyny belledi. Bu gatnaşyklaryň esasyny taryhyň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan geografik taýdan goňşuçylygyň, medeni hem ruhy taýdan özara ýakynlaşmagyň we baýlaşmagyň köpasyrlyk tejribesi, Russiýanyňdyr yslam döwletleriniň halklaryna mahsus ruhy-ahlak gymmatlyklaryna birmeňzeş garaýyşlar emele getirýär.

Ýüzýyllyklaryň dowamynda Russiýa we musulman ýurtlary Ýuwaş ummanyndan Atlantik ummana çenli Gündogary hem-de Günbatary birleşdirýän siwilizasion gurşawy döredipdirler. Özara hormat goýmak, birek-biregiň garaýyşlaryny, bähbitlerini ykrar etmek esasynda guralýan gatnaşyklaryň aýratyn görnüşleri kemala geldi diýip, Milli Liderimiz aýtdy we bu taryhy tejribäniň häzirki zaman şertlerinde has-da aýratyn ähmiýete hem-de zerurlyga eýe bolýandygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, Russiýa we yslam ýurtlary döwletleriňdir halklaryň arasynda hormat goýmak, deňhukuklylyk gatnaşyklaryny nähili gurmagyň nusgasyny görkezýärler, birek-birege wehim salmazdan, bir pursatlyk bähbitleri peýdalanmazdan, hyzmatdaşyň zerurlyklaryna düşünmek bilen garaýarlar. Biziň güýç-kuwwatymyzyň, artykmaçlyklarymyzyň hem-de mümkinçiliklerimiziň hut şunda jemlenendigine ynanýaryn diýip, Gahryman Arkadagymyz bu çemeleşmäniň dünýäde tarapdarlarynyň barha artýandygyny belledi.

Milli Liderimiz bu agzalan ýörelgelerden başga-da, Russiýa we yslam dünýäsi hyzmatdaşlygyň netijeli, özüne çekiji ykdysady hem-de tehnologik nusgasyny görkezmelidirler diýip hasap edýärin. Biziň üçin ahlak sütünleri bolan ozaldan gelýän gymmatlyklara, parahatçylyga, durmuş adalatlylygyna ygrarlylyk häzirki zaman meýillerine goşulyşmak, ykdysadyýete, gündelik durmuşa innowasion usullaryň ornaşdyrylmagy bilen utgaşdyrylmalydyr diýip nygtady we bilelikdäki iş üçin uly mümkinçilikleriň bardygyna ynam bildirdi.

Russiýanyň kuwwatly tehnologik, ylym-bilim mümkinçilikleri yslam dünýäsiniň aglaba döwletleriniň ösen infrastrukturasy, baý tebigy serişdeleri, ýaş we işjeň ilaty hem-de ösüş üçin beýleki jedelsiz artykmaçlyklary bilen birlikde, giň gerimli bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek, senagat-energetika, ulag hyzmatdaşlygy, ylmy we bilim alyşmalary, intellektual kuwwaty, öňdebaryjy çözgütleri birleşdirmek babatda durnukly gatnaşyklary ýola goýmak üçin oňyn şertleri döredýär.

Umuman, Russiýanyň we musulman ýurtlarynyň tutuş dünýä üçin hyzmatdaşlyga açyk bolmak bilen, öz ägirt uly mümkinçiliklerini birleşdirip, syýasatda, ykdysadyýetde, ahlak-aňyýet babatynda milli özboluşlylygyny, mertebesini hem-de taryhy tejribesini peseltmezden, hoşniýetli erk-islegi, parahatçylyk söýüjiligi, ösüşe ygrarlylygy görkezmek bilen, ählumumy meýillere oňyn täsir etmäge, döwletleriň we halklaryň arasyndaky gatnaşyklaryň aýrylmaz bölegi bolup galmaga ukyplydyklaryna ynanýaryn diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy sözüni dowam etdi. Ýeke-täk dogry ýörelgäniň şundadygyna üns çekildi. 

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan dünýä bileleşiginiň jogapkärli agzasy hem-de yslam dünýäsiniň bir bölegi hökmünde anyk çäreleridir hereketleri teklip etmek bilen, şeýle çemeleşmä ýardam bermegi öz wezipesi hasaplaýar. Mälim bolşy ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda Türkmenistanyň Prezidenti Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny işläp taýýarlamak baradaky başlangyç bilen çykyş etdi. Bitaraplygyň we öňüni alyş diplomatiýasynyň mümkinçilikleriniň ulanylmagy bu strategiýanyň aýrylmaz bölegi bolup biler. Türkmenistanyň BMG-ä agza döwletleriň 86-synyň awtordaşlygynda 2025-nji ýyly “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýip yglan etmek hakynda teklip eden Kararnamasynyň şu ýylyň 21-nji martynda Baş Assambleýa tarapyndan biragyzdan kabul edilmegi ýene-de bir möhüm waka boldy. Bu örän uly we ähmiýetli wakadyr. Pursatdan peýdalanyp, ähli ýurtlara, aýratyn-da, awtordaş döwletlere bu resminamany işläp taýýarlamaga işjeň gatnaşandyklary hem-de goldandyklary üçin minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bu ýurtlaryň köp sanly wekilleri Kazandaky şu foruma gatnaşýarlar. Parahatçylygy we ynanyşmagy ilerletmek işinde musulman ýurtlary wajyp orny eýeläp bilerler diýip hasaplaýaryn diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi. Olar dünýädäki gapma-garşylyklary gepleşikler arkaly çözmäge, özara hormat goýmaga esaslanýan dialog üçin şertleri döretmäge, halkara işlerde diňe bir gatnaşyk medeniýetini däl, eýsem, ylalaşyk medeniýetini hem berkarar etmäge berk we ynamly çagyrmalydyrlar.

Şunuň bilen birlikde, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow şu forumda Parahatçylygyň, özara düşünişmegiň we ynanyşmagyň hatyrasyna yslam başlangyjyny işläp taýýarlamak mümkinçiligine seretmegi teklip etdi. Türkmenistan bu başlangyjy çemeleşmeleriňdir teklipleriň ylalaşykly toplumy, parahatçylygyň, hoşniýetliligiň, adalatlylygyň dini bolan yslam dininiň ýörelgeleri esasynda dünýä halklaryna ýüzlenýän özboluşly “Ýol kartasy” hökmünde görýär. Şunuň bilen baglylykda, Milli Liderimiz bu teklibi Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy, gyzyklanma bildirýän beýleki halkara düzümler bilen ara alyp maslahatlaşmagyň, onuň üstünde bilelikde işlemegiň hem-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň sessiýalarynyň biriniň resminamasy hökmünde öňe sürmegiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.

Gahryman Arkadagymyz çykyşynda Yslam başlangyjynyň ähli döwletleriň oňa goşulyşmagy üçin açyk bolmalydygyna ünsi çekdi. Şunda bu başlangyjyň dünýä jemgyýetçiliginiň ähli jogapkär taraplarynyň, diňe bir syýasatçylaryň däl, eýsem, beýleki adamlaryň hem goldawyna eýe boljakdygyna, musulman ymmatynyň çetde durman, jebisleşendigini we beýleki döwletleriňdir halklaryň goldaw bermeginde dünýädäki işleriň ýagdaýyna işjeň we netijeli täsir etmäge, ylalaşygy gazanmak üçin ýardam bermäge taýýardygyny habar berjekdigine berk ynam bildirildi.

Bellenilişi ýaly, yslam dini Russiýanyň köpmilletli halkyny we musulman döwletleriniň halklaryny asyrlaryň dowamynda baglanyşdyryp gelýän berk hem durnukly ruhy sütünleriň biridir. Russiýanyň we yslam ýurtlarynyň şahyrlarynyň, filosoflarynyň, akyldarlarynyň, aň-bilim ýaýradyjylarynyň öçmejek eserlerinde öz beýanyny tapan ýokary medeniýetlilik, ahlak güýji, çuňňur ruhy mazmun biziň umumy baýlygymyzdyr. Biz özümizi beýik rus medeniýetinden, edebiýatyndan, sazyndan, kinematografiýasyndan üzňe tutmaýarys, çünki olaryň hem yslamyň paýhas çeşmesinden, biliminden we dünýägaraýşyndan gözbaş alandygyny bilýäris. Şoňa görä-de, olar Russiýa hem musulman ýurtlaryna deň derejede degişlidir diýip, Milli Liderimiz aýtdy.

Şu ýyl Türkmenistanda we onuň çäklerinden daşarda beýik türkmen nusgawy şahyry, Gündogaryň akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy giňden bellenilýär. Russiýada, hususan-da, Moskwada, Tatarystan Respublikasynda, Sankt-Peterburgda, Astrahan oblastynda, yslam dünýäsiniň köp ýurtlarynda bu şanly senä bagyşlanan çäreler geçirilýär. Halk Maslahatynyň Başlygynyň nygtaýşy ýaly, Türkmenistanda şeýle goldawa ýokary baha berilýär we oňa diňe bir biziň milli akyldarymyza däl, eýsem, tutuş türkmen halkyna hormat goýmagyň, Türkmenistan bilen ruhy-medeni gatnaşyklary pugtalandyrmaga hem taýýarlygyň nyşany hökmünde garalýar. Şunuň bilen baglylykda, ýene-de bir möhüm pikiri aýtmagy zerur hasaplaýaryn. Magtymgulynyň ýubileýiniň diňe bir dabaralar bilen çäklenmezligini isleýärin diýip, hormatly Arkadagymyz sözüni dowam etdi.

Goý, bu ýubileý Türkmenistanyň we Russiýanyň, yslam dünýäsiniň ýurtlarynyň arasynda medeni-ynsanperwer, ruhy, ylmy hyzmatdaşlygyň täze tapgyryny kemala getirmek üçin başlangyç bolup hyzmat etsin! Biziň edebiýatçylarymyzy, neşirýatçylarymyzy, alymlarymyzy taryhy-edebi, filosofik temalaryň giň gerimi boýunça bilelikdäki täze taslamalara ruhlandyrsyn! Ýaş zehinleriň bilelikdäki döredijiligine, bilim edaralarynyň ugry boýunça mowzuklaýyn maksatnamalary işläp taýýarlamaga ýardam bersin diýip, Milli Liderimiz nygtady.

Bellenilişi ýaly, munuň özi geljege goşant bolup, biziň ýurtlarymyza hyzmatdaşlygyň, ösüşiň, özara düşünişmegiň möhüm strategik mümkinçilikleriň birini üpjün eder, Russiýanyň we yslam dünýäsiniň asylly maksatlarynyň umumylygyny has-da pugtalandyrar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri çykyşynyň ahyrynda üns berendikleri üçin mejlise gatnaşyjylara minnetdarlyk bildirdi we hemmelere berk jan saglyk, jogapkärli işlerinde üstünlikleri, Tatarystanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk arzuw etdi. Şeýle-de Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Baştutan Rustam Minnihanowyň Russiýa Federasiýasynyň we yslam dünýäsi ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly goşandyny ýene bir gezek belläp, bu ugurdaky tagallalar üçin oňa minnetdarlyk bildirdi.

Gahryman Arkadagymyzyň çykyşy uly üns bilen diňlenildi.

Mejlise gatnaşyjylaryň çykyşlarynda “KazanForumyň” indi köp ýyllaryň dowamynda “Russiýa — Yslam dünýäsi” formatynda hyzmatdaşlygyň we özara düşünişmegiň dialogy hökmünde netijeli meýdança bolup hyzmat edýändigi bellenildi. 15-nji gezek üstünlikli geçirilýän bu forum geçen ýyllaryň dowamynda döwletara gatnaşyklary ösdürmekde uly sepgitlere ýetilendigini, şunuň bilen birlikde, özara hormat goýmagyň, ynanyşmagyň, bilelikde rowaçlyklara ýetmäge ygrarlylygyň aýdyň mysalyny görkezdi.

Tatarystanyň Baştutany öz esasy çykyşynda häzirki zaman dünýäsiniň ählumumy meseleleriniň birnäçesi barada aýdyp, “Russiýa — Yslam dünýäsi” strategik garaýyş toparynyň öz derejesinde bu meseleleriň jogabyny gözlemäge ýardam etmelidigini belledi. Syýasy ulgamyň durnuklylygyny, ykdysady kuwwatyň ýokarlandyrylmagyny, medeni hem-de ruhy-ahlak gymmatlyklaryň saklanylmagyny we ösdürilmegini üpjün etmek maksady bilen, bu formata gatnaşyjy ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyna aýratyn üns çekildi.

Mejlis tamamlanandan soňra, türkmen halkynyň Milli Lideriniň Russiýa Federasiýasynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Konstantin Kosaçýow bilen duşuşygy boldy.

Ol Gahryman Arkadagymyzy mähirli mübärekläp, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ýokary wekilçilikli çäräniň çäklerinde görüşmek mümkinçiligine kanagatlanma bildirdi. Bellenilişi ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideriniň “KazanForum — 2024-e” gatnaşmagy soňky ýyllarda hil taýdan täze many-mazmuna eýe bolan rus-türkmen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de çuňlaşdyrmak üçin ägirt uly ähmiýete eýedir.

Konstantin Kosaçýow hormatly Arkadagymyzyň şu gün öňe süren başlangyçlarynyň möhümdigine aýratyn ünsi çekdi. Şunda oňyn başlangyçlaryň durmuşa geçirilmeginiň “Russiýa — Yslam dünýäsi” formatynyň çäklerindäki köpýyllyk döwletara gatnaşyklara täze itergi berjekdigi nygtaldy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, biziň ýurdumyz tarapyndan şu formata gyzyklanma bildirýän ähli döwletler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň netijeli meýdançasy hökmünde garalýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, özara gatnaşyklaryň döwrüň talap edýän netijeli görnüşlerini bilelikde işläp taýýarlamaga mundan beýläk-de ýardam bermäge Türkmenistanyň taýýardygy tassyklanyldy.

Hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meýilnamalary barada pikir alyşmagyň barşynda Gahryman Arkadagymyz we RF-niň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary şu gezekki forumyň çäklerinde kabul edilen çözgütleriň, gazanylan ylalaşyklaryň Türkmenistanyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň, yslam dünýäsi ýurtlarynyň arasynda netijeli gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna goşant goşjakdygyna berk ynam bildirdiler.

“Russiýa — Yslam dünýäsi” XV halkara ykdysady forumynyň çäklerinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy RF-niň Federasiýa Geňeşiniň Halkara gatnaşyklar baradaky komitetiniň başlygy Grigoriý Karasin bilen hem duşuşdy.

Ol türkmen halkynyň Milli Lideri bilen şunuň ýaly möhüm çärede duşuşmaga mümkinçilik üçin hoşallygyny beýan edip, Russiýada Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklara ýokary baha hem-de köpýyllyk hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly üns berilýändigini belledi.

Federasiýa Geňeşiniň komitetiniň başlygy Halk Maslahatynyň Başlygynyň Russiýa Federasiýasyna amala aşyran saparynyň ähmiýetini belläp, onuň jemleri boýunça Hyzmatdaşlyk boýunça parlamentara topary döretmek hakynda Ylalaşyga gol çekilendigini, munuň iki dostlukly ýurduň kanun çykaryjy edaralarynyň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň ýolunda möhüm ädim bolandygyny aýtdy. Şunda Gahryman Arkadagymyzyň rus-türkmen parlamentara gatnaşyklarynyň ösdürilmegindäki uly goşandyna aýratyn üns çekildi. Şunuň bilen birlikde, türkmen halkynyň Milli Lideriniň häzirki wagtda özara bähbitli hyzmatdaşlyk häsiýetine eýe bolýan yslam dünýäsiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginde möhüm orny bellenildi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Russiýa bilen Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň arasyndaky netijeli dialogyň ösdürilmeginiň Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowyň çakylygy boýunça biziň ýurdumyzyň hem wekiliýetiniň gatnaşýan “KazanForum — 2024-iň” ähmiýeti barada aýtmak bilen, Gahryman Arkadagymyz onuň dürli halklaryň, dinleriň we medeniýetleriň wekilleriniň arasynda dialogy ýola goýmak boýunça abraýly meýdança bolup çykyş edýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, her ýyl geçirilýän wekilçilikli foruma gatnaşyjy ýurtlaryň arasynda ýola goýlan oňyn hyzmatdaşlygyň adalatly, köppolýarly dünýä gurluşy şertlerinde howpsuz ösüşiň üpjün edilmegine ýardam berjekdigine ynam bildirildi.

Soňra Tatarystan Respublikasynyň Baştutanynyň Myhmanlar öýünde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň RF-niň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet geňeşçisi Mintimer Şaýmiýew bilen duşuşygy boldy.

Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp, “Russiýa — Yslam dünýäsi” XV halkara ykdysady forumynyň çäklerinde duşuşmaga dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler. Nygtalyşy ýaly, häzirki wagtda Tatarystan Respublikasy dürli ugurlar boýunça üstünlikli ösýär we halkara derejedäki möhüm maslahatlaryň geçirilýän ýerine öwrüldi. Munuň özi onuň dünýädäki abraýynyň yzygiderli artýandygynyň güwäsidir. Pursatdan peýdalanyp, Gahryman Arkadagymyz bu forumyň hem-de onuň çäklerindäki ähli çäreleriň üstünlikli geçirilmegini arzuw etdi. Bu çäreler Russiýanyň yslam dünýäsiniň döwletleri bilen söwda-ykdysady, ylmy-tehniki, medeni-durmuş ulgamlardaky özara hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerini açmaga gönükdirilendir. 

M.Şaýmiýew Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň “KazanForum” halkara ykdysady forumyna gatnaşmagynyň ähmiýetini belläp, Milli Liderimiziň öňe süren teklipleriniň, şol sanda Parahatçylygyň, özara düşünişmegiň we ynanyşmagyň hatyrasyna yslam başlangyjyny işläp taýýarlamak baradaky teklibiniň möhümdigine, onuň döwrüň talabydygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, ol Türkmenistanyň bu teklibiniň goldanylýandygyny hem-de onuň BMG-niň Baş Assambleýasynyň sessiýalarynyň birinde resminama hökmünde öňe sürülmegini maksadalaýyk hasaplaýandygyny aýtdy. Russiýanyň geljekde-de ýurdumyzyň sebit we halkara derejede ählumumy parahatçylygyň, durnukly ösüşiň üpjün edilmegine gönükdirilen oňyn başlangyçlaryny goldamaga taýýardygy tassyklanyldy.

Duşuşygyň dowamynda söhbetdeşler halklarymyzyň asyrlaryň dowamynda medeniýetiniň umumylygyna, diliniň meňzeşligine, dininiň birligine, birek-birege hormat goýmaga we deňhukuklylyga esaslanýan dostlukly gatnaşyklary saklap gelýändiklerini bellediler. Türkmen-tatar gatnaşyklaryna mahsus ynanyşmagyň, özara düşünişmegiň ýokary derejesi netijeli ikitaraplaýyn dialogy ösdürmek üçin berk binýat bolup hyzmat edýär. Nygtalyşy ýaly, Türkmenistanda we Tatarystanda geçirilýän milli baýramlara, iri halkara çärelere bilelikde gatnaşylmagy asylly däbe öwrüldi. Munuň özi halklarymyzyň arasyndaky dostlukly we hoşniýetli gatnaşyklaryň pugtalandyrylýandygynyň aýdyň güwäsidir.

Söhbetdeşler ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň dürli ugurlarda, hususan-da, nebitgaz pudagynda, gämi gurluşygynda, himiýa senagatynda, awiasiýa tehnikasyny, ýük awtoulaglaryny ibermek ulgamynda netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen belläp, söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen, bar bolan ägirt uly kuwwaty açmak üçin ähli mümkinçilikleriň doly derejede ulanylmalydygyny aýtdylar. Medeni-ynsanperwer ulgamda ýola goýlan hyzmatdaşlyga aýratyn üns çekildi. Şunuň bilen baglylykda, köp sanly türkmen talyplarynyň Tatarystanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýandyklary, bilim ojaklarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň ýola goýulýandygy bellenildi.

Duşuşygyň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideri häzirki wagtda Tatarystanyň dürli ugurlarda ýeten sepgitleriniň Mintimer Şaýmiýewiň kabul eden öňdengörüjilikli çözgütleriniň we garaýyşlarynyň netijesidigini belledi. Ol häzirki günde-de Tatarystan Respublikasynyň Döwlet geňeşçisi wezipesinde öz halkyna hyzmat etmegini ýadawsyz dowam etdirýär. Gahryman Arkadagymyz mümkinçilikden peýdalanyp, türkmen-rus strategik hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegi bolup çykyş edýän özara bähbitli türkmen-tatar gatnaşyklarynyň ösdürilmegine goşýan saldamly goşandy üçin Mintimer Şaýmiýewe minnetdarlyk bildirdi.

Duşuşygyň ahyrynda söhbetdeşler gadymdan gelýän dostluk däplerine esaslanýan medeniýetleriň özara baýlaşdyrylmagynyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň çuňlaşdyrylmagyna ýardam berjekdigine we mundan beýläk-de hyzmatdaşlyk etmek üçin berk binýat boljakdygyna ynam bildirip, birek-birege hem-de iki doganlyk halka iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowyň bilelikdäki awtoulag kerweni “Kazan EKSPO” halkara sergi merkezine ugrady.

Bu ýerde “Russiýa — Yslam dünýäsi” XV halkara ykdysady forumynyň çäklerinde 30 müň inedördül metr meýdanda “Russia Halal EXPO” maýa goýum we infrastruktura taslamalarynyň sergisi ýaýbaňlandyryldy. Ol geljegi nazara almak bilen, döwletara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek we onuň netijeli gurallaryny kemala getirmek, dürli ulgamlarda tejribe alyşmak, işewürlik duşuşyklaryny hem-de gepleşikleri geçirmek üçin möhüm meýdança bolup durýar.

Sergä Russiýa Federasiýasynyň dürli sebitleriniň, daşary ýurtlaryň, şol sanda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň köp pudaklarynyň wekilleri, şol sanda azyk önümçiligi, saglygy goraýyş, senagat, moda senagaty, syýahatçylyk, maglumat tehnologiýalary, maliýe we maýa goýumlar ulgamlarynda ýöriteleşen kärhanalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

...Merkezi girelgäniň öňünde Gahryman Arkadagymyzy we Tatarystanyň Baştutanyny “Kazan EKSPO” halkara sergi merkeziniň baş direktory garşylaýar.

Ýurdumyzyň bu wekilçilikli sergä gatnaşmagy Russiýa bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge, dünýäniň halal önümler bazarynda Türkmenistanyň ornuny pugtalandyrmaga, milli ykdysadyýetimize maýa goýumlary çekmäge ýardam berer.

Bu ýerde görkezilýän wideofilmde RF-niň Tatarystan Respublikasynyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynyň ýeten derejeleri, türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlary, bar bolan söwda-ykdysady, maýa goýum mümkinçilikleri, şol sanda ikitaraplaýyn söwda dolanyşygy barada gürrüň berilýär. “KamAZ”, “Tatneft”, “KER-Holding” ýaly öňdebaryjy kompaniýalar, maşyngurluşyk kärhanalary bilen bilelikde durmuşa geçirilen taslamalar baradaky şekiller netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň mysallarydyr.

Russiýa Federasiýasy we onuň iri sebitleri, öňdebaryjy senagat, ylym, bilim, medeni merkezleri bilen netijeli dialogyň hemmetaraplaýyn giňeldilmegi hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Tatarystan Respublikasy bilen netijeli gatnaşyklar munuň anyk mysalydyr.

Türkmen halkynyň Milli Lideri we Tatarystan Respublikasynyň Baştutany iri rus kompaniýalarynyň bu ýerde görkezilen özboluşly taslamalary, döwrebap tehnologiýalary, senagat, raýat, ýol, ýaşaýyş jaý gurluşygy üçin enjamlar, gurluşyk serişdeleri, ýolgurluşyk tehnikalary bilen tanyşdylar.

Halkara kompaniýalar, döwlet korporasiýalary, iri banklar we maliýe edaralary hem bu ýerde öz diwarlyklaryny ýerleşdiripdirler. Munuň özi sergini diňe bir tehnologiýanyň gazananlaryny görkezmek üçin däl-de, eýsem, maýa goýum mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşmak, halkara işewürlik gatnaşyklaryny ösdürmek üçin hem netijeli meýdança öwürýär.

Gahryman Arkadagymyz we Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Türkmenistanyň milli pawilýonyna ugradylar.

Pawilýon ýurdumyzyň ähli pudaklarda, şol sanda hususy pudakda gazanýan üstünlikleri, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy alyp barmak, maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin bar bolan kuwwaty hem-de mümkinçilikleri barada düşünje berýär. Bularyň ählisi monitorlarda görkezilýän wideoşekillerde-de öz beýanyny tapýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän ykdysady strategiýa, toplumlaýyn özgertmeler Watanymyzy innowasion taýdan ösdürmäge, senagatlaşdyrmaga, pudaklaryň infrastrukturasyny düýpli döwrebaplaşdyrmaga, olara öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmaga gönükdirilendir. Şunda hususy bölegi höweslendirmäge we goldamaga uly ähmiýet berilýär. Döwrebap bazar gatnaşykly, ýokary netijeli ykdysadyýetiň tapgyrlaýyn kemala getirilmegi, importyň ornuny tutýan harytlaryň önümçilikleriniň giňeldilmegi, ýurdumyzyň eksport kuwwatynyň artdyrylmagy, durnukly ösüş depginini gazanmagyň şertleriniň biri hökmünde sanly ulgamyň giňden ornaşdyrylmagy ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda durýar.

Türkmenistanyň pawilýonynda milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň, şol sanda ýangyç-energetika toplumynyň hem-de nebitgaz, himiýa senagatynyň, ýeňil senagatyň dürli görnüşli önümleri, aýna önümleri, gurluşyk serişdeleri görkezilýär. Sergi dokma we gön önümçiliginde, halk senetçiliginde gazanylan üstünlikler bilen tanyşmaga hem mümkinçilik berýär.

Milli ykdysadyýetimiziň sanlylaşdyrylmagy ýurdumyzyň elektron senagatyny ösdürmäge ýardam berýär. Bu ýerde Türkmenistanda öndürilýän kompýuter tehnikalary, Wi-Fi routerleri, LED çyralar, plastik kartlar we beýleki önümler ýerleşdirilipdir.

Ýurdumyzyň pawilýonynda meşhur türkmen el halylary aýratyn orun eýeleýär. Halylar halkymyzyň ruhy özboluşlylygynyň çeper beýany, baý medeni mirasymyzyň aýrylmaz bölegi bolmak bilen, tutuş dünýäde kämil gözelligi we ýokary hili bilen meşhurdyr. Sergide görkezilýän türkmen halylarynyň hatarynda ýüpekden dokalanlary-da bar. Bu ýerde ajaýyp halylaryň dokalyşyny görmek bolýar. Halyçy zenanlar halynyň kesiliş usulyny görkezdiler. Soňra bu haly Tatarystanyň Baştutanyna sowgat berildi. Şeýle hem hormatly myhmanlara haly torbalary sowgat hökmünde gowşuryldy.

Soňky ýyllarda ýurdumyzyň işewürleri haly we haly önümleriniň önümçiligini giňeldýärler, bu ugurda täze pikirlerdir çözgütleri hödürleýärler. Häzirki wagtda Diýarymyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli işleriň netijesinde, öndürilýän önümleriň hili barha ýokarlanýar. Içerki bazarlarymyz harytlar bilen üpjün edilip, daşary söwdanyň çäkleri giňeldilýär. “Türkmenistanda öndürilen” nyşanly harytlar dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýar hem-de Watanymyzyň eksport kuwwatyny artdyrmaga giň ýol açýar.

Türkmenistanyň milli pawilýonynda ýurdumyzyň ulag-logistika pudagyna aýratyn bölüm bagyşlanypdyr. Bu ýerde ulag serişdeleriniň ähli görnüşleriniň, paýtagtymyzyň Halkara howa menziliniň şekil taslamalary görkezilýär. Howa menziliniň öňdebaryjy infrastrukturasy sebit hem yklym derejesinde howa we multimodal ýük daşamalary üçin mümkinçilikleriň dürli görnüşlerini hödürleýär. Häzirki günde Türkmenistan sebitiň möhüm üstaşyr ulag hem-de iri halkara logistika merkezine öwrüldi.

Milli pawilýonymyzyň uly bölegi döwrebap söwda toplumyny ýada salýar. Bu ýerde ter gök önümler, miweler, şöhlat önümleri we ýurdumyzyň azyk senagatynyň beýleki harytlary ýerleşdirilipdir. Ýurdumyzyň bazarlarynyň azyk bolçulygyny alamatlandyrýan bu görnüşler türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu ugurda başyny başlan hem-de halkymyzyň rowaçlygyny üpjün etmäge, saglygyny goramaga gönükdirilen ykdysady özgertmeleriň Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýändigini aýdyň açyp görkezýär. Bu önümleriň kabul edilen halkara ekologik we estetik kadalara laýyklykda gaplanandygyny hem-de bezelendigini bellemek möhümdir.

Şeýle hem sergide Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly ylmy-ensiklopedik eserlerine aýratyn orun berlipdir. Bu düýpli ylmy işleriň sahypalarynda ýurdumyzda ösýän dermanlyk ösümlikleriň bejeriş häsiýetleri, olary ylmy we halk lukmançylygynda peýdalanmagyň mümkinçilikleri giňişleýin beýan edilýär. Bu ýerde gurnalan fitobarda türkmen topragynda ösýän dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan çaýdan dadyp görmek bolýar.

“Russia Halal EXPO” maýa goýum we infrastruktura taslamalary sergisiniň çäklerinde duşuşyklar guraldy. Olaryň dowamynda türkmen hünärmenleri milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň maýa goýum mümkinçilikleri bilen tanyşdyrdylar. Dünýäniň dürli ýurtlarynyň işewür toparlarynyň wekillerine ol ýa-da beýleki pudak baradaky zerur maglumaty almaga, hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga, gatnaşyklaryň täze görnüşleri babatda pikir alyşmaga mümkinçilik döredildi.

Gahryman Arkadagymyz we Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Türkmenistanyň milli pawilýony bilen tanşyp, onuň guramaçylyk derejesine ýokary baha berdiler hem-de Russiýa we yslam dünýäsiniň ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, diwersifikasiýalaşdyrmak üçin ägirt uly kuwwatyň bardygyny bellediler.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri we Tatarystanyň Baştutany bilelikde Gabdulla Tukaý adyndaky Halkara howa menziline geldiler.

Gahryman Arkadagymyz we Rustam Minnihanow Türkmenistan bilen RF-niň Tatarystan Respublikasynyň dostlukly gatnaşyklara ygrarlydyklaryny we iki tarapyň hem özara bähbitlilige, deňhukuklylyga esaslanýan hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýändigini tassykladylar.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow mähirli kabul edilendigi we bildirilen myhmansöýerlik üçin Tatarystanyň Baştutanyna ýene bir gezek minnetdarlyk bildirdi hem-de onuň bilen hoşlaşyp, Watanymyza ugrady. Birnäçe wagtdan soňra türkmen halkynyň Milli Lideriniň uçary paýtagtymyzyň Halkara howa menziline gondy. Bu ýerde Gahryman Arkadagymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary garşyladylar.

***

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalarynyň geçiren duşuşyklarynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar ulag-kommunikasiýalar ulgamynda gatnaşyklary ösdürmegiň geljegi barada pikir alşyp, Russiýanyň bu ugurda ýöriteleşen iri kompaniýalary bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň möhümdigini bellediler.

Nygtalyşy ýaly, häzirki döwürde iki ýurduň Ýewropa bilen Aziýanyň söwda ýollarynyň ugrunda geografik taýdan amatly ýerleşmeginiň netijeli peýdalanylmagy örän wajypdyr. Türkmenistan we Russiýa demir ýol, awtomobil, howa ýollary pudagynyň ösdürilmegine, bar bolan düzümleýin desgalaryň döwrebaplaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berýär. Bu ugurdaky çäreler üstaşyr ulag ugurlarynyň, ýük we ýolagçy gatnawlarynyň möçberiniň artdyrylmagy üçin uly mümkinçilikleri açýar. Türkmenistanyň dürli forumlaryň çäklerinde öňe sürýän başlangyçlary häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýär hem-de söwda-ykdysady gatnaşyklary, şol sanda Russiýanyň we onuň iri sebitleri bilen hyzmatdaşlygy berkitmäge gönükdirilendir. Şolaryň biri-de Tatarystan Respublikasydyr.

Kazan şäheriniň häkimliginde ýerine ýetiriji komitetiň ýolbaşçysy bilen geçirilen duşuşygyň dowamynda şäher hojalygynyň dolandyrylyşyna degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Ýokary tehnologiýalar ulgamyna degişli tehnologiýalar parkynda sanly ulgamy ösdürmegiň mümkinçilikleri duşuşygyň esasy meselesi boldy. Türkmen tarapynyň wekili bu ugurda Türkmenistanda döwlet derejesinde durmuşa geçirilen taslamalar, alnyp barylýan giň gerimli işler, şol sanda Arkadag şäherinde ornaşdyrylan sanly ulgamlar barada gürrüň berdi.

Şeýle hem Tatarystan Respublikasynyň Musulmanlaryň ruhyýet müdirliginiň müftüsi bilen duşuşyk geçirildi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň we Tatarystanyň doganlyk halklaryny taryhy taýdan emele gelen medeni-ruhy gymmatlyklaryň umumylygy baglanyşdyrýar. Bu köpasyrlyk däpler häzirki wagtda mynasyp dowam etdirilip, täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar.

Şeýle hem türkmen wekiliýetiniň agzalary Innopolis şäheriniň häkimi bilen duşuşdylar. Duşuşygyň dowamynda şähergurluşyk ulgamynda tejribe alyşmagyň möhümdigi bellenildi, bilelikdäki taslamalary amala aşyrmagyň mümkinçiliklerine garaldy. Kazan milli barlaglar tehnologik uniwersitetinde geçirilen duşuşygyň barşynda bilim-ylym ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň türkmen-tatar gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugry bolup çykyş edýändigi nygtaldy. Tatarystan Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde köp sanly türkmen talyplary okaýar. Munuň özi olara döwrebap bilimleri almaga hem-de Watanymyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşmaga mümkinçilik berýär. Bu ýokary okuw mekdepde okaýan türkmen talyplary daşary ýurtlaryň öňdebaryjy bilim ojaklarynda döwrebap bilim almaga döredilen mümkinçilikler üçin Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Республику Татарстан Российской Федерации в качестве почётного гостя принял участие в XV Международном экономическом форуме «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024», а также провёл ряд встреч.

Главная цель Форума – укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также содействие развитию институтов исламской финансовой системы в РФ. В нынешнем году его ключевой темой определено «Доверие и сотрудничество». В Форуме принимают участие представители более 80 государств, включая 40 стран-членов ОИС, а также 83 региона России.

…Утром, во время состоявшейся в резиденции главы Республики Татарстан РФ прогулки, Национальный Лидер туркменского народа и Раис Рустам Минниханов обменялись мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества, выстраиваемого на принципах обоюдной выгоды, долгосрочности и богатого позитивного опыта совместной работы.

Затем совместный автокортеж Героя-Аркадага и Раиса Рустама Минниханова прибыл к технопарку в сфере высоких технологий «ИТ-парк имени Башира Рамеева».

Здесь, в конференц-зале, состоялось заседание Группы стратегического видения «Россия–Исламский мир», тема которого в этом году – «Россия–Исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие».

Участие в очередной раз Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в качестве почётного гостя в данном представительном мероприятии, зарекомендовавшем себя как открытая международная платформа для определения новых перспектив взаимовыгодного партнёрства и реализации совместных проектов, призвано стать важным шагом на пути укрепления экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества Туркменистана как с регионами Российской Федерации, так и с государствами ОИС.

Открывая встречу, глава Республики Татарстан отметил, что в настоящее время роль Группы особенно возросла. Она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и Организацией исламского сотрудничества, инструментом укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия. Кроме того, Группа – это уникальная площадка межрелигиозного диалога глобального уровня, нацеленного на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, сказал Раис Рустам Минниханов.

Затем слово было предоставлено Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Приветствуя участников заседания, Герой-Аркадаг выразил слова благодарности Раису Республики Татарстан за приглашение принять участие и выступить на этом важном Форуме.

Отметив огромную роль Рустама Минниханова в укреплении братских отношений между Туркменистаном и Татарстаном, его многолетние заслуги в расширении экономических, культурных, научных, образовательных, спортивных связей c нашей страной, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул закономерность того, что Раис Республики Татарстан пользуется большим уважением и авторитетом у всего туркменского народа.

– Мы видим в его лице не просто руководителя одного из самых развитых регионов России, с которым наша страна на протяжении многих лет развивает взаимовыгодные отношения, но и верного, преданного друга, неуклонного и всестороннего прагматика братских туркмено-татарстанских связей как важнейшего фактора успешного наращивания стратегического партнёрства между Туркменистаном и Российской Федерацией, – сказал Председатель Халк Маслахаты, выразив главе Татарстана за это огромную признательность.

Вместе с тем был отмечен выдающийся вклад Раиса Рустама Минниханова в укрепление диалога России с Исламским миром, наведение мостов взаимопонимания и сотрудничества, сопряжение долгосрочных интересов и целей. Как подчёркивалось, во многом благодаря его деятельности, умению как политика и дипломата выстраивать уважительные, доверительные, открытые отношения с руководителями многих государств мы видим значительные успехи в этом направлении. Одним из результатов является и проведение нынешнего Форума, широкий и представительный состав его участников.

Очевидно, что сегодня взаимодействие России с Исламским миром находится на подъёме. Оно приобретает динамику и последовательность, охватывает новые сферы, имеет всё более чёткие ориентиры и растущий потенциал, продолжил Герой-Аркадаг, отметив закономерность и объективность данного процесса.

В основе его лежат глубокий исторический контекст, многовековой опыт географического соседства, взаимного культурного и духовного проникновения и обогащения, схожее понимание подлинных ценностей и нравственных установок, присущих народам России и исламских государств.

На протяжении столетий Россия и мусульманские страны создавали цивилизационный пояс, соединявший Восток и Запад от Тихого океана до Атлантики. Формировались уникальные формы взаимоотношений, которые в основе своей строились на взаимном уважении, толерантности, признании интересов друг друга, сказал Герой-Аркадаг, констатировав, что этот исторический опыт в нынешних условиях вновь приобретает особую значимость и необходимость.

В данном контексте Россия и исламские страны демонстрируют пример того, как можно и нужно строить отношения между государствами и народами – уважительно, равноправно, понимая потребности и нужды партнёра, не прибегая к давлению, угрозам, использованию сиюминутных выгод. Убеждён, именно в этом наша сила, преимущество и перспектива, заявил Национальный Лидер туркменского народа, подчеркнув, что такой подход приобретает всё больше сторонников в мире.

Вместе с тем, помимо упомянутых принципов, считаю, что Россия и Исламский мир призваны показать образцы эффективных и привлекательных экономических и технологических моделей сотрудничества. Приверженность традиционным ценностям, миру и социальной справедливости, которые служат для нас нравственным стержнем и опорой, должна сочетаться с приобщением к современным тенденциям, инновационным внедрениям в экономику, повседневную жизнь, сказал Герой-Аркадаг, выразив убеждённость в том, что есть огромное поле для совместной деятельности.

В данном контексте констатировалось, что мощный технологический, научный, образовательный потенциал России в совокупности с такими неоспоримыми преимуществами многих государств Исламского мира, как развитая инфраструктура, наличие обширных природных ресурсов, молодого и мобильного населения, других факторов роста, создаёт условия для масштабных совместных проектов, выстраивания устойчивых линий промышленного, энергетического, транспортного сотрудничества, научных и образовательных обменов, объединения интеллектуальных сил и передовых, прорывных решений.

В целом, продолжил Председатель Халк Маслахаты, убеждён, что, будучи открытыми к партнёрству для всего мира, Россия и исламские страны, объединив свои огромные возможности, способны самым серьёзным образом и в позитивном ключе повлиять на глобальные тенденции – в политике, экономике, в нравственном и психологическом плане, демонстрируя, что добрая воля, миролюбие, уважение и стремление к прогрессу не в ущерб самобытности, национальному достоинству и историческому опыту должны оставаться краеугольным камнем в отношениях между государствами и народами. При этом акцент был сделан на том, что альтернативы здесь нет.

Подчёркивалось, что Туркменистан, как ответственный член мирового сообщества и часть Исламского мира, видит своей целью содействие такому подходу, предлагая конкретные шаги и действия.

Как известно, на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Президент Сердар Бердымухамедов выступил с инициативой разработки Стратегии глобальной безопасности, органичной составляющей которой стало бы использование потенциала нейтралитета и превентивной дипломатии.

Ещё одно важное событие – единогласное, при соавторстве 86 государств-членов ООН, принятие 21 марта 2024 года Генеральной Ассамблеей предложенной Туркменистаном Резолюции об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия». В данной связи Национальный Лидер туркменского народа, пользуясь случаем, выразил признательность всем странам и особенно государствам-соавторам, многие представители которых к делегаты нынешнего Форума в Казани, за понимание и активное участие в подготовке и одобрении этого документа.

Считаю, подчеркнул Герой-Аркадаг, что в деле продвижения мира и доверия исламские страны могут сыграть значимую роль. Их голос должен твёрдо и авторитетно прозвучать с ясным призывом сделать максимум для деэскалации обстановки в мире, перевода конфликтов в переговорное русло, создать условия для уважительного диалога, утверждения в международных делах не только культуры общения, но и культуры консенсуса.

Наряду с этим Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов предложил на нынешнем Форуме обсудить возможность разработки «Исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия», которую Туркменистан рассматривает как согласованный комплекс подходов и предложений, своеобразную Дорожную карту на основе постулатов ислама как религии мира, добра и справедливости и обращённой к народам планеты.

В данном контексте Национальный Лидер туркменского народа отметил целесообразность обсуждения этого предложения с Организацией исламского сотрудничества, другими заинтересованными международными структурами, совместно поработать над текстом и выдвинуть его на одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН в качестве официального документа.

В продолжение акцент был сделан на таком важном моменте, как открытость «Исламской инициативы» для присоединения к ней всех государств. Вместе с тем была высказана уверенность в том, что в данном виде она найдёт отклик у всех здравомыслящих и ответственных сторон мирового сообщества, не только у политиков, но и у простых людей, даст чёткий и мощный сигнал – исламская умма не стоит в стороне, а консолидированно и при поддержке других государств и народов активно и конструктивно намерена влиять на положение дел в мире, содействовать достижению согласия и компромиссов.

Как отмечалось, ислам – это одна из тех прочных и устойчивых духовных скреп, которые веками связывают многонациональный народ России и народы мусульманских государств.

Высочайшая культура, нравственная сила, глубокая духовность, отражённые в бессмертных творениях поэтов, философов, мыслителей, просветителей России и исламских стран – это наше общее достояние. Мы не отделяем себя от великой русской культуры, литературы, музыки, кинематографа, знаем, что они питались в том числе из источника мудрости, знаний и мировоззрения ислама и потому принадлежат в равной степени и России, и мусульманским странам, сказал Герой-Аркадаг.

В нынешнем году в Туркменистане и за его пределами широко отмечается 300-летие со дня рождения великого классика туркменской литературы, выдающегося мыслителя Востока Махтумкули Фраги. В России, в частности, в Москве, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге, Астраханской области, во многих странах Исламского мира проходят мероприятия, посвящённые этому юбилею. Как отметил Председатель Халк Маслахаты, в Туркменистане высоко ценят такую поддержку и рассматривают её не просто как дань памяти национальному гению, но и как знак уважения к туркменскому народу, готовности укреплять культурные и духовные связи с нашей страной.

– В этой связи считаю нужным высказать ещё одну важную, на мой взгляд, мысль. Хотелось бы, чтобы юбилей Махтумкули не закончился вместе с самими торжествами, – продолжил Национальный Лидер туркменского народа.

Пусть он станет отправной точкой для формирования нового этапа культурного, гуманитарного, духовного, научного сотрудничества между Туркменистаном и Россией, странами Исламского мира, воодушевит наших литераторов, издателей, учёных, исследователей на совместные проекты по широкому кругу историко-литературных, философских тем, помогает взаимному творчеству молодых дарований, выработке тематических программ по линии учебных заведений, подчеркнул Председатель Халк Маслахаты.

Как отмечалось, это вклад в будущее, который обеспечит нашим странам одну из важнейших стратегических перспектив сотрудничества, прогресса, взаимопонимания и симпатии, ещё более упрочит общность благородных помыслов и устремлений России и Исламского мира.

В завершение Национальный Лидер туркменского народа поблагодарил участников заседания за внимание и пожелал всем крепкого здоровья, успехов в их ответственной деятельности, а братскому народу Татарстана – мира и благополучия.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов ещё раз отметил весомый вклад Раиса Рустама Минниханова в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и странами Исламского мира, выразив признательность за предпринимаемые усилия в этом направлении.

Выступление Героя-Аркадага было заслушано с глубоким вниманием.

В докладах участников заседания отмечалось, что KazanForum уже на протяжении многих лет служит площадкой для диалога, сотрудничества и взаимопонимания в формате «Россия–Исламский мир». Как констатировалось, нынешнее мероприятие, проходящее с большим успехом в пятнадцатый раз, наглядно демонстрирует достигнутый за эти годы значительный прогресс в развитии межгосударственных отношений и вместе с тем обоюдное уважение, доверие и стремление к совместному процветанию.

Затем Раис Рустам Минниханов обозначил ряд глобальных проблем современного мира, отметив, что Группа стратегического видения «Россия–Исламский мир» на своём уровне призвана способствовать поиску ответов на эти вопросы. Особый акцент был сделан на наличии огромного потенциала для укрепления сотрудничества между странами-участниками данного формата в целях обеспечения стабильности политической системы, повышения экономической мощи, сохранения и развития культурных и духовно-нравственных ценностей.

По завершении заседания состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа с заместителем председателя Совета Федерации Российской Федерации Константином Косачёвым.

Тепло поприветствовав Героя-Аркадага, зампредседателя Совета Федерации РФ выразил удовлетворение возможностью встретиться с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в рамках столь представительного мероприятия. Как было подчёркнуто, участие Национального Лидера туркменского народа в нынешнем форуме имеет огромное значение для дальнейшего углубления российско-туркменского сотрудничества, обретшего в последние годы новое качественное наполнение.

Особый акцент Константин Косачёв сделал на важности и актуальности инициатив, выдвинутых сегодня Героем-Аркадагом. При этом отмечалось, что практическая реализация конструктивных предложений призвана придать действенный импульс многолетним межгосударственным отношениям в рамках «Россия–Исламский мир».

Поблагодарив за добрые слова, Национальный Лидер туркменского народа отметил, что наша страна рассматривает данный формат сотрудничества в качестве уникальной платформы для выстраивания долгосрочного партнёрства со всеми заинтересованными государствами. В этом контексте была подтверждена готовность Туркменистана и далее содействовать совместной выработке востребованных временем эффективных форм взаимодействия.

В ходе обмена мнениями о приоритетных планах сотрудничества Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов и зампредседателя Совета Федерации РФ выразили твёрдую уверенность, что принятые решения и достигнутые договорённости в рамках нынешнего Форума будут способствовать укреплению продуктивных отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией, а также со странами Исламского мира.

В рамках XV Международного экономического форума «Россия–Исламский мир» Председатель Халк Маслахаты Туркменистана также встретился с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

Выразив искреннюю признательность за возможность встретиться с Национальным Лидером туркменского народа на столь крупном и важном мероприятии, Григорий Карасин подчеркнул, что в России высоко ценят традиционно дружественные отношения с Туркменистаном и уделяют огромное внимание развитию многолетнего взаимодействия.

Председатель Комитета Совета Федерации также отметил значение официального визита Председателя Халк Маслахаты в Российскую Федерацию, по итогам которого было подписано Соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, что стало важным практическим шагом на пути укрепления плодотворных связей между законодательными структурами двух дружественных стран. При этом особый акцент был сделан на весомом вкладе Героя-Аркадага в развитие российско-туркменских парламентских отношений.

Вместе с тем была отмечена огромная роль Национального Лидера туркменского народа в расширении партнёрства со странами Исламского мира, обретающего сегодня характер взаимовыгодного сотрудничества.

Поблагодарив за добрые слова, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что развитие конструктивного диалога с Россией и с государствами-членами Организации исламского сотрудничества выступает в числе приоритетных векторов проводимого нейтральным Туркменистаном внешнеполитического курса. Говоря о значении «KazanForum 2024», в котором делегация нашей страны принимает участие по приглашению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, Герой-Аркадаг подчеркнул, что этот Форум служит успешной и авторитетной площадкой для налаживания диалога между представителями разных народов, религий и культур. В данном контексте была выражена уверенность в том, что позитивное взаимодействие между странами-участницами ежегодного представительного мероприятия будет способствовать обеспечению безопасного развития в условиях справедливого многополярного мироустройства.

Затем в «Гостевом Доме при Управлении делами Раиса Республики Татарстан» состоялась встреча Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Государственным советником Республики Татарстан РФ Минтимером Шаймиевым.

Сердечно приветствуя друг друга, собеседники выразили удовлетворение возможностью встретиться в рамках юбилейного, XV Международного экономического форума «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024». Как подчёркивалось, в настоящее время Республика Татарстан успешно развивается по различным направлениям и стала местом проведения важных конференций международного уровня, что является показателем её неуклонно растущего авторитета во всём мире.

Пользуясь случаем, Герой-Аркадаг пожелал успешного проведения данного Форума и всех мероприятий в его рамках, которые нацелены на раскрытие потенциала взаимодействия России с государствами Исламского мира в торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных областях.

Государственный советник Республики Татарстан РФ, отметив значение участия Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в XV Международном экономическом форуме «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024», сделал акцент на актуальности и востребованности выдвинутых Героем-Аркадагом предложений, в том числе о разработке «Исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия».

В этой связи Минтимер Шаймиев заявил, что Татарстан поддерживает данное предложение Туркменистана и считает целесообразным его выдвижение на одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН в качестве официального документа. Также была подтверждена готовность России и впредь поддерживать конструктивные инициативы туркменской стороны, нацеленные на обеспечение всеобщего мира и устойчивого развития на региональном и международном уровнях.

В продолжение стороны отметили, что на протяжении веков наши народы поддерживают дружественные связи, основанные на общности культур, сходстве языков, единой религии, уважении друг к другу и равноправии. Высокий уровень доверия и обоюдного понимания, присущий туркмено-татарстанским отношениям, служит прочной основой для конструктивного развития двустороннего диалога.

Как подчёркивалось, доброй традицией стало взаимное участие в национальных праздниках и крупных международных мероприятиях, проводимых в Туркменистане и Татарстане, что является ярким примером крепкой дружбы и добрых отношений между нашими народами.

С удовлетворением констатировав эффективный характер двустороннего сотрудничества по различным направлениям, в частности, в нефтегазовой отрасли, судостроении, химической промышленности, в области поставок авиационной техники и грузовых автомобилей, собеседники высказались за полноценное использование всех возможностей для раскрытия имеющегося огромного потенциала в целях развития торгово-экономических отношений.

Особый акцент был сделан на продуктивности налаженного партнёрства в культурно-гуманитарной сфере. В данной связи отмечалось, что многочисленные туркменские студенты получают качественное образование в высших учебных заведениях Татарстана, устанавливается успешное взаимодействие между вузами двух стран.

В продолжение встречи Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что современные достижения Татарстана в различных направлениях являются результатом видений и дальновидности принятых решений Минтимером Шаймиевым, который и сегодня, будучи Государственным советником Республики Татарстан, неустанно продолжает своё беззаветное служение народу. Пользуясь случаем, Герой-Аркадаг поблагодарил Минтимера Шаймиева за весомый вклад в развитие взаимовыгодного туркмено-татарстанского сотрудничества, выступающего важной составляющей туркмено-российского стратегического партнёрства.

В завершение встречи, выразив уверенность, что взаимное обогащение культур, основанное на давних традициях дружбы, будет и впредь способствовать углублению двусторонних отношений и служить прочным фундаментом для дальнейшего взаимодействия, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Государственный советник Республики Татарстан обменялись наилучшими пожеланиями в адрес друг друга и двух братских народов.

Затем совместный автокортеж Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Раиса Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова проследовал к международному выставочному центру «Казань ЭКСПО».

Здесь, в рамках XV Международного экономического форума «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024», на площади 30 000 квадратных метров развернулась выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов «Russia Halal Expo».

Данный смотр служит открытой площадкой для определения приоритетных направлений межгосударственного сотрудничества и формирования его эффективных механизмов с расчётом на перспективу, взаимополезного обмена опытом в различных сферах, проведения деловых встреч и переговоров.

В выставке приняли участие представители практически всех отраслей экономики, включая производство продуктов питания, здравоохранение, промышленность, индустрию моды и красоты, туризм, информационные технологии, финансы и инвестиции из разных регионов РФ и зарубежных стран, в том числе из Туркменистана. В числе экспонентов – инициативы исламской экономики, взаимовыгодные технологические альянсы, проекты и продукты крупного бизнеса и субъектов среднего предпринимательства.

…По прибытии перед центральным входом Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова и Раиса Рустама Минниханова встречает генеральный директор международного выставочного центра «Казань ЭКСПО».

Участие нашей страны в этом представительном смотре призвано способствовать не только наращиванию торгово-экономического партнёрства с крупнейшими регионами России и странами-членами ОИС, но и укреплению её позиций на мировом халяль-рынке, привлечению финансовых вложений в национальную экономику.

На огромных мониторах демонстрируются видеоролики, рассказывающие о достижениях в различных отраслях экономики Республики Татарстан РФ, ключевых направлениях туркмено-татарстанского партнёрства в контексте имеющегося большого торгово-экономического и инвестиционного потенциала, в том числе расширения двустороннего товарооборота. Яркими примерами плодотворного взаимодействия стали кадры об участии в реализации совместных проектов таких ведущих компаний, как «КАМАЗ», «Татнефть», «КЭР-Холдинг», машиностроительные предприятия.

Следует отметить, что всестороннее расширение конструктивного диалога с Российской Федерацией и её крупными регионами, ведущими промышленными, научно-образовательными и культурными центрами является одним из основных векторов внешней политики Туркменистана, успешно претворяемой в жизнь под руководством Президента Сердара Бердымухамедова. Наглядным подтверждением тому служат продуктивные отношения с Республикой Татарстан, в основе которых – наработанный солидный опыт взаимодействия и его разноплановый потенциал.

Национальный Лидер туркменского народа и глава Республики Татарстан ознакомились с оригинальными проектами, современными технологиями, оборудованием и материалами для промышленного, гражданского, дорожного и жилищного строительства, дорожно-строительной и подъёмной техникой, представленными крупнейшими российскими компаниями.

Международные фирмы, государственные корпорации, ведущие банки и финансовые институты также представили свои стенды в этом масштабном смотре, что делает выставку не только площадкой для демонстрации технологических достижений, но и платформой для обсуждения инвестиционных возможностей и развития бизнес-связей.

Затем Герой-Аркадаг и глава Республики Татарстан направились к национальному павильону Туркменистана, который позволяет получить наглядное представление о достижениях и успехах нашей страны во всех ключевых отраслях экономики, в том числе частного сектора, об имеющемся потенциале и возможностях для продуктивного долгосрочного взаимодействия с зарубежными партнёрами, претворения в жизнь инвестиционных проектов. Всё это также находит отображение в видеороликах, которые демонстрируются на экранах установленных здесь мониторов.

Инициированная Национальным Лидером туркменского народа и реализуемая под руководством Президента Сердара Бердымухамедова в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства экономическая стратегия, осуществляемые комплексные реформы нацелены на инновационное развитие Отчизны, индустриализацию, коренную модернизацию отраслевой инфраструктуры, внедрение передовых технологий. При этом большое значение придаётся стимулированию и поддержке частного сектора. В приоритете – поэтапное формирование высокоэффективной экономики с современными рыночными отношениями, решение задач импортозамещения, наращивание экспортного потенциала, а также цифровая трансформация как один из факторов достижения устойчивых темпов роста.

В павильоне Туркменистана демонстрируется продукция ведущих отраслей народного хозяйства, в том числе топливно-энергетического сектора и нефтегазохимической индустрии, выпускающей высококачественные нефтепродукты, полиэтилен, полипропилен и т.д. Здесь также представлены разнообразные изделия лёгкой промышленности, стекольная продукция, различные виды строительных материалов. Смотр даёт возможность оценить достижения в текстильном и кожевенном производствах, в области традиционных ремёсел.

Цифровизация национальной экономики способствует развитию отечественной электронной промышленности. Сфера цифровых технологий и программного обеспечения представлена компьютерной техникой, 

Wi-Fi-роутерами, LED (светодиодными) лампами, пластиковыми картами и другой продукцией.

Особое место в экспозиции нашей страны занимают знаменитые туркменские ковры. Являясь художественным выражением духовной самобытности нашего народа, неотъемлемой составляющей его богатейшего культурного наследия, изделия, созданные руками талантливых туркменских мастериц, высоко ценятся и славятся во всём мире своей совершенной красотой и безупречным качеством. В числе экспонатов также изящные шёлковые ковры.

Здесь можно было увидеть, каким кропотливым трудом создаются прекрасные ковровые полотна, буквально не знающие износа. Женщины демонстрировали процесс обрезки небольшого коврового изделия, который был преподнесён в дар главе Республики Татарстан. В качестве подарка почётным гостям были вручены традиционные ковровые сумки-торбы.

В последние годы отечественные бизнесмены проявляют активность в различных сферах экономики, расширяют производство товаров, предлагают новые идеи и решения. В результате плодотворной деятельности повышается конкурентоспособность производимой в стране качественной продукции, обеспечивается изобилие на внутреннем рынке и расширяются границы внешней торговли. Сегодня товары под маркой «Сделано в Туркменистане» пользуются большим спросом на мировых рынках, содействуя повышению экспортного потенциала Отчизны.

Отдельный раздел экспозиции Туркменистана посвящён транспортно-логистическому сектору. Здесь демонстрируются макеты всех видов транспортных средств, Международного аэропорта столицы, передовая инфраструктура которого предоставляет широкие возможности для воздушных и мультимодальных грузоперевозок в региональном и континентальном масштабе. Благодаря выгодному географическому положению и реализуемой конструктивной внешней политике наша страна становится важнейшим транспортно-транзитнным узлом региона, превращается в крупный международный логистический центр.

Большая часть национального павильона напоминает современный торговый комплекс, где разместились бакалейные ряды, пестрящие свежими овощами и фруктами прилавки, витрины с колбасными изделиями и разнообразной продукцией отечественной пищевой промышленности.

Эта яркая картина подлинного продовольственного изобилия на рынках страны раскрывает суть экономических реформ, инициированных Национальным Лидером туркменского народа и успешно воплощаемых в современную эпоху Президентом Сердаром Бердымухамедовым, нацеленных на обеспечение благополучия людей, охрану их здоровья. Важно отметить – вся продукция упакована и оформлена в соответствии с экологическими и эстетическими требованиями международных стандартов.

Почётное место в экспозиции занял многотомный фундаментальный научный труд Героя-Аркадага, академика Академии наук Туркменистана, доктора медицинских наук Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана». На страницах книги – десятки видов местных целебных трав, корней и плодов растений, подробное описание их лечебных свойств, в том числе эндемиков, возможностей использования в научной и народной медицине.

Особого внимания заслуживает фитобар, где можно отведать ароматный чай, заваренный из целебных растений туркменской земли.

В рамках выставки «Russia Halal Expo» состоялись встречи, в ходе которых туркменские специалисты провели презентации об инвестиционном потенциале отраслей национальной экономики.

Представители бизнес-кругов из разных государств мира имели возможность получить информацию о той или иной отрасли, обсудить планы партнёрства, обменяться мнениями и предложениями относительно новых форм взаимодействия.

Ознакомившись с национальным павильоном нашей страны, Герой-Аркадаг и глава Республики Татарстан высоко оценили уровень его организации, отметив наличие внушительного потенциала для дальнейшего наращивания и диверсификации сотрудничества Туркменистана с Россией и странами Исламского мира.

Затем Национальный Лидер туркменского народа и глава Татарстана вместе проследовали в Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая.

Выразив глубокое удовлетворение итогами состоявшихся накануне переговоров, Герой-Аркадаг и Раис Рустам Минниханов подтвердили неизменную приверженность Туркменистана и Республики Татарстан Российской Федерации дружественным отношениям и обоюдное намерение сторон развивать полномасштабное сотрудничество на взаимовыгодной, равноправной основе.

Ещё раз поблагодарив главу Татарстана за оказанный радушный приём и гостеприимство, Председатель Халк Маслахаты тепло попрощался с ним, поднялся на борт ожидающего его самолёта, на котором отбыл на Родину.

Совершив перелёт до Ашхабада, авиалайнер Национального Лидера туркменского народа приземлился в столичном Международном аэропорту, где Героя-Аркадага встретили официальные лица.

* * *

В рамках рабочего визита Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Татарстан РФ члены делегации Туркменистана провели ряд встреч, в ходе которых были обсуждены возможности расширения многопланового взаимодействия.

Рассматривая перспективы наращивания сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, стороны высказались за активизацию партнёрства с крупными российскими компаниями, специализирующимися в данном направлении.

Как подчёркивалось, сегодня как никогда актуально задействование выгодного географического расположения обеих стран, через которые пролегают торговые маршруты из Азии в Европу. Туркменистан и Россия придают особое значение развитию железнодорожной, автомобильной и авиационной отраслей и совершенствованию профильной инфраструктуры. Принимаемые в этом направлении меры открывают огромные возможности для расширения транспортно-транзитных маршрутов и увеличения объёмов грузо- и пассажироперевозок.

Выдвигаемые Туркменистаном на полях различных форумов инициативы отвечают реалиям времени и нацелены на укрепление и расширение торгово-экономического партнёрства, в том числе с Российской Федерацией и её субъектами, одним из которых является Республика Татарстан.

Вопросы управления городским хозяйством были обсуждены в ходе встречи туркменской делегации с руководителем исполнительного комитета мэрии города Казань.

Перспективы развития цифровой системы – главная тема встречи в технопарке в сфере высоких технологий. Туркменская сторона проинформировала о реализованных проектах и принимаемых в стране масштабных мерах в этой области, в том числе о внедрении данной системы в городе Аркадаг.

Состоялась также встреча с муфтием Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Как отмечалось, братские народы Туркменистана и Татарстана связывает исторически сложившаяся общность культур и духовных ценностей, которые сегодня обретают достойное продолжение и новое наполнение.

Члены туркменской делегации также встретились с мэром города Иннополис, в ходе которой отмечалась важность обмена опытом в сфере градостроительства, рассмотрены возможности реализации совместных проектов.

В ходе встречи в Казанском национальном исследовательском технологическом университете подчёркивалось, что сотрудничество по линии науки и образования выступает приоритетным направлением туркмено-татарстанских отношений.

В высших учебных заведениях Республики Татарстан учится большое число туркменских студентов, что позволяет им получать современные знания и вносить достойный вклад в развитие Туркменистана.

Студенты из Туркменистана, обучающиеся в данном вузе, выразили искреннюю признательность Герою-Аркадагу и Аркадаглы Герою Сердару за возможность получать современное образование в ведущих зарубежных вузах.

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Республику Татарстан Российской Федерации в качестве почётного гостя принял участие в XV Международном экономическом форуме «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024», а также провёл ряд встреч.

Главная цель Форума – укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также содействие развитию институтов исламской финансовой системы в РФ. В нынешнем году его ключевой темой определено «Доверие и сотрудничество». В Форуме принимают участие представители более 80 государств, включая 40 стран-членов ОИС, а также 83 региона России.

…Утром, во время состоявшейся в резиденции главы Республики Татарстан РФ прогулки, Национальный Лидер туркменского народа и Раис Рустам Минниханов обменялись мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества, выстраиваемого на принципах обоюдной выгоды, долгосрочности и богатого позитивного опыта совместной работы.

Затем совместный автокортеж Героя-Аркадага и Раиса Рустама Минниханова прибыл к технопарку в сфере высоких технологий «ИТ-парк имени Башира Рамеева».

Здесь, в конференц-зале, состоялось заседание Группы стратегического видения «Россия–Исламский мир», тема которого в этом году – «Россия–Исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие».

Участие в очередной раз Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в качестве почётного гостя в данном представительном мероприятии, зарекомендовавшем себя как открытая международная платформа для определения новых перспектив взаимовыгодного партнёрства и реализации совместных проектов, призвано стать важным шагом на пути укрепления экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества Туркменистана как с регионами Российской Федерации, так и с государствами ОИС.

Открывая встречу, глава Республики Татарстан отметил, что в настоящее время роль Группы особенно возросла. Она стала несущей конструкцией в отношениях между Россией и Организацией исламского сотрудничества, инструментом укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия. Кроме того, Группа – это уникальная площадка межрелигиозного диалога глобального уровня, нацеленного на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, сказал Раис Рустам Минниханов.

Затем слово было предоставлено Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Приветствуя участников заседания, Герой-Аркадаг выразил слова благодарности Раису Республики Татарстан за приглашение принять участие и выступить на этом важном Форуме.

Отметив огромную роль Рустама Минниханова в укреплении братских отношений между Туркменистаном и Татарстаном, его многолетние заслуги в расширении экономических, культурных, научных, образовательных, спортивных связей c нашей страной, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул закономерность того, что Раис Республики Татарстан пользуется большим уважением и авторитетом у всего туркменского народа.

– Мы видим в его лице не просто руководителя одного из самых развитых регионов России, с которым наша страна на протяжении многих лет развивает взаимовыгодные отношения, но и верного, преданного друга, неуклонного и всестороннего прагматика братских туркмено-татарстанских связей как важнейшего фактора успешного наращивания стратегического партнёрства между Туркменистаном и Российской Федерацией, – сказал Председатель Халк Маслахаты, выразив главе Татарстана за это огромную признательность.

Вместе с тем был отмечен выдающийся вклад Раиса Рустама Минниханова в укрепление диалога России с Исламским миром, наведение мостов взаимопонимания и сотрудничества, сопряжение долгосрочных интересов и целей. Как подчёркивалось, во многом благодаря его деятельности, умению как политика и дипломата выстраивать уважительные, доверительные, открытые отношения с руководителями многих государств мы видим значительные успехи в этом направлении. Одним из результатов является и проведение нынешнего Форума, широкий и представительный состав его участников.

Очевидно, что сегодня взаимодействие России с Исламским миром находится на подъёме. Оно приобретает динамику и последовательность, охватывает новые сферы, имеет всё более чёткие ориентиры и растущий потенциал, продолжил Герой-Аркадаг, отметив закономерность и объективность данного процесса.

В основе его лежат глубокий исторический контекст, многовековой опыт географического соседства, взаимного культурного и духовного проникновения и обогащения, схожее понимание подлинных ценностей и нравственных установок, присущих народам России и исламских государств.

На протяжении столетий Россия и мусульманские страны создавали цивилизационный пояс, соединявший Восток и Запад от Тихого океана до Атлантики. Формировались уникальные формы взаимоотношений, которые в основе своей строились на взаимном уважении, толерантности, признании интересов друг друга, сказал Герой-Аркадаг, констатировав, что этот исторический опыт в нынешних условиях вновь приобретает особую значимость и необходимость.

В данном контексте Россия и исламские страны демонстрируют пример того, как можно и нужно строить отношения между государствами и народами – уважительно, равноправно, понимая потребности и нужды партнёра, не прибегая к давлению, угрозам, использованию сиюминутных выгод. Убеждён, именно в этом наша сила, преимущество и перспектива, заявил Национальный Лидер туркменского народа, подчеркнув, что такой подход приобретает всё больше сторонников в мире.

Вместе с тем, помимо упомянутых принципов, считаю, что Россия и Исламский мир призваны показать образцы эффективных и привлекательных экономических и технологических моделей сотрудничества. Приверженность традиционным ценностям, миру и социальной справедливости, которые служат для нас нравственным стержнем и опорой, должна сочетаться с приобщением к современным тенденциям, инновационным внедрениям в экономику, повседневную жизнь, сказал Герой-Аркадаг, выразив убеждённость в том, что есть огромное поле для совместной деятельности.

В данном контексте констатировалось, что мощный технологический, научный, образовательный потенциал России в совокупности с такими неоспоримыми преимуществами многих государств Исламского мира, как развитая инфраструктура, наличие обширных природных ресурсов, молодого и мобильного населения, других факторов роста, создаёт условия для масштабных совместных проектов, выстраивания устойчивых линий промышленного, энергетического, транспортного сотрудничества, научных и образовательных обменов, объединения интеллектуальных сил и передовых, прорывных решений.

В целом, продолжил Председатель Халк Маслахаты, убеждён, что, будучи открытыми к партнёрству для всего мира, Россия и исламские страны, объединив свои огромные возможности, способны самым серьёзным образом и в позитивном ключе повлиять на глобальные тенденции – в политике, экономике, в нравственном и психологическом плане, демонстрируя, что добрая воля, миролюбие, уважение и стремление к прогрессу не в ущерб самобытности, национальному достоинству и историческому опыту должны оставаться краеугольным камнем в отношениях между государствами и народами. При этом акцент был сделан на том, что альтернативы здесь нет.

Подчёркивалось, что Туркменистан, как ответственный член мирового сообщества и часть Исламского мира, видит своей целью содействие такому подходу, предлагая конкретные шаги и действия.

Как известно, на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Президент Сердар Бердымухамедов выступил с инициативой разработки Стратегии глобальной безопасности, органичной составляющей которой стало бы использование потенциала нейтралитета и превентивной дипломатии.

Ещё одно важное событие – единогласное, при соавторстве 86 государств-членов ООН, принятие 21 марта 2024 года Генеральной Ассамблеей предложенной Туркменистаном Резолюции об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия». В данной связи Национальный Лидер туркменского народа, пользуясь случаем, выразил признательность всем странам и особенно государствам-соавторам, многие представители которых к делегаты нынешнего Форума в Казани, за понимание и активное участие в подготовке и одобрении этого документа.

Считаю, подчеркнул Герой-Аркадаг, что в деле продвижения мира и доверия исламские страны могут сыграть значимую роль. Их голос должен твёрдо и авторитетно прозвучать с ясным призывом сделать максимум для деэскалации обстановки в мире, перевода конфликтов в переговорное русло, создать условия для уважительного диалога, утверждения в международных делах не только культуры общения, но и культуры консенсуса.

Наряду с этим Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов предложил на нынешнем Форуме обсудить возможность разработки «Исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия», которую Туркменистан рассматривает как согласованный комплекс подходов и предложений, своеобразную Дорожную карту на основе постулатов ислама как религии мира, добра и справедливости и обращённой к народам планеты.

В данном контексте Национальный Лидер туркменского народа отметил целесообразность обсуждения этого предложения с Организацией исламского сотрудничества, другими заинтересованными международными структурами, совместно поработать над текстом и выдвинуть его на одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН в качестве официального документа.

В продолжение акцент был сделан на таком важном моменте, как открытость «Исламской инициативы» для присоединения к ней всех государств. Вместе с тем была высказана уверенность в том, что в данном виде она найдёт отклик у всех здравомыслящих и ответственных сторон мирового сообщества, не только у политиков, но и у простых людей, даст чёткий и мощный сигнал – исламская умма не стоит в стороне, а консолидированно и при поддержке других государств и народов активно и конструктивно намерена влиять на положение дел в мире, содействовать достижению согласия и компромиссов.

Как отмечалось, ислам – это одна из тех прочных и устойчивых духовных скреп, которые веками связывают многонациональный народ России и народы мусульманских государств.

Высочайшая культура, нравственная сила, глубокая духовность, отражённые в бессмертных творениях поэтов, философов, мыслителей, просветителей России и исламских стран – это наше общее достояние. Мы не отделяем себя от великой русской культуры, литературы, музыки, кинематографа, знаем, что они питались в том числе из источника мудрости, знаний и мировоззрения ислама и потому принадлежат в равной степени и России, и мусульманским странам, сказал Герой-Аркадаг.

В нынешнем году в Туркменистане и за его пределами широко отмечается 300-летие со дня рождения великого классика туркменской литературы, выдающегося мыслителя Востока Махтумкули Фраги. В России, в частности, в Москве, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге, Астраханской области, во многих странах Исламского мира проходят мероприятия, посвящённые этому юбилею. Как отметил Председатель Халк Маслахаты, в Туркменистане высоко ценят такую поддержку и рассматривают её не просто как дань памяти национальному гению, но и как знак уважения к туркменскому народу, готовности укреплять культурные и духовные связи с нашей страной.

– В этой связи считаю нужным высказать ещё одну важную, на мой взгляд, мысль. Хотелось бы, чтобы юбилей Махтумкули не закончился вместе с самими торжествами, – продолжил Национальный Лидер туркменского народа.

Пусть он станет отправной точкой для формирования нового этапа культурного, гуманитарного, духовного, научного сотрудничества между Туркменистаном и Россией, странами Исламского мира, воодушевит наших литераторов, издателей, учёных, исследователей на совместные проекты по широкому кругу историко-литературных, философских тем, помогает взаимному творчеству молодых дарований, выработке тематических программ по линии учебных заведений, подчеркнул Председатель Халк Маслахаты.

Как отмечалось, это вклад в будущее, который обеспечит нашим странам одну из важнейших стратегических перспектив сотрудничества, прогресса, взаимопонимания и симпатии, ещё более упрочит общность благородных помыслов и устремлений России и Исламского мира.

В завершение Национальный Лидер туркменского народа поблагодарил участников заседания за внимание и пожелал всем крепкого здоровья, успехов в их ответственной деятельности, а братскому народу Татарстана – мира и благополучия.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов ещё раз отметил весомый вклад Раиса Рустама Минниханова в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и странами Исламского мира, выразив признательность за предпринимаемые усилия в этом направлении.

Выступление Героя-Аркадага было заслушано с глубоким вниманием.

В докладах участников заседания отмечалось, что KazanForum уже на протяжении многих лет служит площадкой для диалога, сотрудничества и взаимопонимания в формате «Россия–Исламский мир». Как констатировалось, нынешнее мероприятие, проходящее с большим успехом в пятнадцатый раз, наглядно демонстрирует достигнутый за эти годы значительный прогресс в развитии межгосударственных отношений и вместе с тем обоюдное уважение, доверие и стремление к совместному процветанию.

Затем Раис Рустам Минниханов обозначил ряд глобальных проблем современного мира, отметив, что Группа стратегического видения «Россия–Исламский мир» на своём уровне призвана способствовать поиску ответов на эти вопросы. Особый акцент был сделан на наличии огромного потенциала для укрепления сотрудничества между странами-участниками данного формата в целях обеспечения стабильности политической системы, повышения экономической мощи, сохранения и развития культурных и духовно-нравственных ценностей.

По завершении заседания состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа с заместителем председателя Совета Федерации Российской Федерации Константином Косачёвым.

Тепло поприветствовав Героя-Аркадага, зампредседателя Совета Федерации РФ выразил удовлетворение возможностью встретиться с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в рамках столь представительного мероприятия. Как было подчёркнуто, участие Национального Лидера туркменского народа в нынешнем форуме имеет огромное значение для дальнейшего углубления российско-туркменского сотрудничества, обретшего в последние годы новое качественное наполнение.

Особый акцент Константин Косачёв сделал на важности и актуальности инициатив, выдвинутых сегодня Героем-Аркадагом. При этом отмечалось, что практическая реализация конструктивных предложений призвана придать действенный импульс многолетним межгосударственным отношениям в рамках «Россия–Исламский мир».

Поблагодарив за добрые слова, Национальный Лидер туркменского народа отметил, что наша страна рассматривает данный формат сотрудничества в качестве уникальной платформы для выстраивания долгосрочного партнёрства со всеми заинтересованными государствами. В этом контексте была подтверждена готовность Туркменистана и далее содействовать совместной выработке востребованных временем эффективных форм взаимодействия.

В ходе обмена мнениями о приоритетных планах сотрудничества Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов и зампредседателя Совета Федерации РФ выразили твёрдую уверенность, что принятые решения и достигнутые договорённости в рамках нынешнего Форума будут способствовать укреплению продуктивных отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией, а также со странами Исламского мира.

В рамках XV Международного экономического форума «Россия–Исламский мир» Председатель Халк Маслахаты Туркменистана также встретился с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

Выразив искреннюю признательность за возможность встретиться с Национальным Лидером туркменского народа на столь крупном и важном мероприятии, Григорий Карасин подчеркнул, что в России высоко ценят традиционно дружественные отношения с Туркменистаном и уделяют огромное внимание развитию многолетнего взаимодействия.

Председатель Комитета Совета Федерации также отметил значение официального визита Председателя Халк Маслахаты в Российскую Федерацию, по итогам которого было подписано Соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, что стало важным практическим шагом на пути укрепления плодотворных связей между законодательными структурами двух дружественных стран. При этом особый акцент был сделан на весомом вкладе Героя-Аркадага в развитие российско-туркменских парламентских отношений.

Вместе с тем была отмечена огромная роль Национального Лидера туркменского народа в расширении партнёрства со странами Исламского мира, обретающего сегодня характер взаимовыгодного сотрудничества.

Поблагодарив за добрые слова, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что развитие конструктивного диалога с Россией и с государствами-членами Организации исламского сотрудничества выступает в числе приоритетных векторов проводимого нейтральным Туркменистаном внешнеполитического курса. Говоря о значении «KazanForum 2024», в котором делегация нашей страны принимает участие по приглашению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, Герой-Аркадаг подчеркнул, что этот Форум служит успешной и авторитетной площадкой для налаживания диалога между представителями разных народов, религий и культур. В данном контексте была выражена уверенность в том, что позитивное взаимодействие между странами-участницами ежегодного представительного мероприятия будет способствовать обеспечению безопасного развития в условиях справедливого многополярного мироустройства.

Затем в «Гостевом Доме при Управлении делами Раиса Республики Татарстан» состоялась встреча Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Государственным советником Республики Татарстан РФ Минтимером Шаймиевым.

Сердечно приветствуя друг друга, собеседники выразили удовлетворение возможностью встретиться в рамках юбилейного, XV Международного экономического форума «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024». Как подчёркивалось, в настоящее время Республика Татарстан успешно развивается по различным направлениям и стала местом проведения важных конференций международного уровня, что является показателем её неуклонно растущего авторитета во всём мире.

Пользуясь случаем, Герой-Аркадаг пожелал успешного проведения данного Форума и всех мероприятий в его рамках, которые нацелены на раскрытие потенциала взаимодействия России с государствами Исламского мира в торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных областях.

Государственный советник Республики Татарстан РФ, отметив значение участия Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в XV Международном экономическом форуме «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024», сделал акцент на актуальности и востребованности выдвинутых Героем-Аркадагом предложений, в том числе о разработке «Исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия».

В этой связи Минтимер Шаймиев заявил, что Татарстан поддерживает данное предложение Туркменистана и считает целесообразным его выдвижение на одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН в качестве официального документа. Также была подтверждена готовность России и впредь поддерживать конструктивные инициативы туркменской стороны, нацеленные на обеспечение всеобщего мира и устойчивого развития на региональном и международном уровнях.

В продолжение стороны отметили, что на протяжении веков наши народы поддерживают дружественные связи, основанные на общности культур, сходстве языков, единой религии, уважении друг к другу и равноправии. Высокий уровень доверия и обоюдного понимания, присущий туркмено-татарстанским отношениям, служит прочной основой для конструктивного развития двустороннего диалога.

Как подчёркивалось, доброй традицией стало взаимное участие в национальных праздниках и крупных международных мероприятиях, проводимых в Туркменистане и Татарстане, что является ярким примером крепкой дружбы и добрых отношений между нашими народами.

С удовлетворением констатировав эффективный характер двустороннего сотрудничества по различным направлениям, в частности, в нефтегазовой отрасли, судостроении, химической промышленности, в области поставок авиационной техники и грузовых автомобилей, собеседники высказались за полноценное использование всех возможностей для раскрытия имеющегося огромного потенциала в целях развития торгово-экономических отношений.

Особый акцент был сделан на продуктивности налаженного партнёрства в культурно-гуманитарной сфере. В данной связи отмечалось, что многочисленные туркменские студенты получают качественное образование в высших учебных заведениях Татарстана, устанавливается успешное взаимодействие между вузами двух стран.

В продолжение встречи Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что современные достижения Татарстана в различных направлениях являются результатом видений и дальновидности принятых решений Минтимером Шаймиевым, который и сегодня, будучи Государственным советником Республики Татарстан, неустанно продолжает своё беззаветное служение народу. Пользуясь случаем, Герой-Аркадаг поблагодарил Минтимера Шаймиева за весомый вклад в развитие взаимовыгодного туркмено-татарстанского сотрудничества, выступающего важной составляющей туркмено-российского стратегического партнёрства.

В завершение встречи, выразив уверенность, что взаимное обогащение культур, основанное на давних традициях дружбы, будет и впредь способствовать углублению двусторонних отношений и служить прочным фундаментом для дальнейшего взаимодействия, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Государственный советник Республики Татарстан обменялись наилучшими пожеланиями в адрес друг друга и двух братских народов.

Затем совместный автокортеж Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Раиса Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова проследовал к международному выставочному центру «Казань ЭКСПО».

Здесь, в рамках XV Международного экономического форума «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024», на площади 30 000 квадратных метров развернулась выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов «Russia Halal Expo».

Данный смотр служит открытой площадкой для определения приоритетных направлений межгосударственного сотрудничества и формирования его эффективных механизмов с расчётом на перспективу, взаимополезного обмена опытом в различных сферах, проведения деловых встреч и переговоров.

В выставке приняли участие представители практически всех отраслей экономики, включая производство продуктов питания, здравоохранение, промышленность, индустрию моды и красоты, туризм, информационные технологии, финансы и инвестиции из разных регионов РФ и зарубежных стран, в том числе из Туркменистана. В числе экспонентов – инициативы исламской экономики, взаимовыгодные технологические альянсы, проекты и продукты крупного бизнеса и субъектов среднего предпринимательства.

…По прибытии перед центральным входом Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова и Раиса Рустама Минниханова встречает генеральный директор международного выставочного центра «Казань ЭКСПО».

Участие нашей страны в этом представительном смотре призвано способствовать не только наращиванию торгово-экономического партнёрства с крупнейшими регионами России и странами-членами ОИС, но и укреплению её позиций на мировом халяль-рынке, привлечению финансовых вложений в национальную экономику.

На огромных мониторах демонстрируются видеоролики, рассказывающие о достижениях в различных отраслях экономики Республики Татарстан РФ, ключевых направлениях туркмено-татарстанского партнёрства в контексте имеющегося большого торгово-экономического и инвестиционного потенциала, в том числе расширения двустороннего товарооборота. Яркими примерами плодотворного взаимодействия стали кадры об участии в реализации совместных проектов таких ведущих компаний, как «КАМАЗ», «Татнефть», «КЭР-Холдинг», машиностроительные предприятия.

Следует отметить, что всестороннее расширение конструктивного диалога с Российской Федерацией и её крупными регионами, ведущими промышленными, научно-образовательными и культурными центрами является одним из основных векторов внешней политики Туркменистана, успешно претворяемой в жизнь под руководством Президента Сердара Бердымухамедова. Наглядным подтверждением тому служат продуктивные отношения с Республикой Татарстан, в основе которых – наработанный солидный опыт взаимодействия и его разноплановый потенциал.

Национальный Лидер туркменского народа и глава Республики Татарстан ознакомились с оригинальными проектами, современными технологиями, оборудованием и материалами для промышленного, гражданского, дорожного и жилищного строительства, дорожно-строительной и подъёмной техникой, представленными крупнейшими российскими компаниями.

Международные фирмы, государственные корпорации, ведущие банки и финансовые институты также представили свои стенды в этом масштабном смотре, что делает выставку не только площадкой для демонстрации технологических достижений, но и платформой для обсуждения инвестиционных возможностей и развития бизнес-связей.

Затем Герой-Аркадаг и глава Республики Татарстан направились к национальному павильону Туркменистана, который позволяет получить наглядное представление о достижениях и успехах нашей страны во всех ключевых отраслях экономики, в том числе частного сектора, об имеющемся потенциале и возможностях для продуктивного долгосрочного взаимодействия с зарубежными партнёрами, претворения в жизнь инвестиционных проектов. Всё это также находит отображение в видеороликах, которые демонстрируются на экранах установленных здесь мониторов.

Инициированная Национальным Лидером туркменского народа и реализуемая под руководством Президента Сердара Бердымухамедова в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства экономическая стратегия, осуществляемые комплексные реформы нацелены на инновационное развитие Отчизны, индустриализацию, коренную модернизацию отраслевой инфраструктуры, внедрение передовых технологий. При этом большое значение придаётся стимулированию и поддержке частного сектора. В приоритете – поэтапное формирование высокоэффективной экономики с современными рыночными отношениями, решение задач импортозамещения, наращивание экспортного потенциала, а также цифровая трансформация как один из факторов достижения устойчивых темпов роста.

В павильоне Туркменистана демонстрируется продукция ведущих отраслей народного хозяйства, в том числе топливно-энергетического сектора и нефтегазохимической индустрии, выпускающей высококачественные нефтепродукты, полиэтилен, полипропилен и т.д. Здесь также представлены разнообразные изделия лёгкой промышленности, стекольная продукция, различные виды строительных материалов. Смотр даёт возможность оценить достижения в текстильном и кожевенном производствах, в области традиционных ремёсел.

Цифровизация национальной экономики способствует развитию отечественной электронной промышленности. Сфера цифровых технологий и программного обеспечения представлена компьютерной техникой, 

Wi-Fi-роутерами, LED (светодиодными) лампами, пластиковыми картами и другой продукцией.

Особое место в экспозиции нашей страны занимают знаменитые туркменские ковры. Являясь художественным выражением духовной самобытности нашего народа, неотъемлемой составляющей его богатейшего культурного наследия, изделия, созданные руками талантливых туркменских мастериц, высоко ценятся и славятся во всём мире своей совершенной красотой и безупречным качеством. В числе экспонатов также изящные шёлковые ковры.

Здесь можно было увидеть, каким кропотливым трудом создаются прекрасные ковровые полотна, буквально не знающие износа. Женщины демонстрировали процесс обрезки небольшого коврового изделия, который был преподнесён в дар главе Республики Татарстан. В качестве подарка почётным гостям были вручены традиционные ковровые сумки-торбы.

В последние годы отечественные бизнесмены проявляют активность в различных сферах экономики, расширяют производство товаров, предлагают новые идеи и решения. В результате плодотворной деятельности повышается конкурентоспособность производимой в стране качественной продукции, обеспечивается изобилие на внутреннем рынке и расширяются границы внешней торговли. Сегодня товары под маркой «Сделано в Туркменистане» пользуются большим спросом на мировых рынках, содействуя повышению экспортного потенциала Отчизны.

Отдельный раздел экспозиции Туркменистана посвящён транспортно-логистическому сектору. Здесь демонстрируются макеты всех видов транспортных средств, Международного аэропорта столицы, передовая инфраструктура которого предоставляет широкие возможности для воздушных и мультимодальных грузоперевозок в региональном и континентальном масштабе. Благодаря выгодному географическому положению и реализуемой конструктивной внешней политике наша страна становится важнейшим транспортно-транзитнным узлом региона, превращается в крупный международный логистический центр.

Большая часть национального павильона напоминает современный торговый комплекс, где разместились бакалейные ряды, пестрящие свежими овощами и фруктами прилавки, витрины с колбасными изделиями и разнообразной продукцией отечественной пищевой промышленности.

Эта яркая картина подлинного продовольственного изобилия на рынках страны раскрывает суть экономических реформ, инициированных Национальным Лидером туркменского народа и успешно воплощаемых в современную эпоху Президентом Сердаром Бердымухамедовым, нацеленных на обеспечение благополучия людей, охрану их здоровья. Важно отметить – вся продукция упакована и оформлена в соответствии с экологическими и эстетическими требованиями международных стандартов.

Почётное место в экспозиции занял многотомный фундаментальный научный труд Героя-Аркадага, академика Академии наук Туркменистана, доктора медицинских наук Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана». На страницах книги – десятки видов местных целебных трав, корней и плодов растений, подробное описание их лечебных свойств, в том числе эндемиков, возможностей использования в научной и народной медицине.

Особого внимания заслуживает фитобар, где можно отведать ароматный чай, заваренный из целебных растений туркменской земли.

В рамках выставки «Russia Halal Expo» состоялись встречи, в ходе которых туркменские специалисты провели презентации об инвестиционном потенциале отраслей национальной экономики.

Представители бизнес-кругов из разных государств мира имели возможность получить информацию о той или иной отрасли, обсудить планы партнёрства, обменяться мнениями и предложениями относительно новых форм взаимодействия.

Ознакомившись с национальным павильоном нашей страны, Герой-Аркадаг и глава Республики Татарстан высоко оценили уровень его организации, отметив наличие внушительного потенциала для дальнейшего наращивания и диверсификации сотрудничества Туркменистана с Россией и странами Исламского мира.

Затем Национальный Лидер туркменского народа и глава Татарстана вместе проследовали в Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая.

Выразив глубокое удовлетворение итогами состоявшихся накануне переговоров, Герой-Аркадаг и Раис Рустам Минниханов подтвердили неизменную приверженность Туркменистана и Республики Татарстан Российской Федерации дружественным отношениям и обоюдное намерение сторон развивать полномасштабное сотрудничество на взаимовыгодной, равноправной основе.

Ещё раз поблагодарив главу Татарстана за оказанный радушный приём и гостеприимство, Председатель Халк Маслахаты тепло попрощался с ним, поднялся на борт ожидающего его самолёта, на котором отбыл на Родину.

Совершив перелёт до Ашхабада, авиалайнер Национального Лидера туркменского народа приземлился в столичном Международном аэропорту, где Героя-Аркадага встретили официальные лица.

* * *

В рамках рабочего визита Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Татарстан РФ члены делегации Туркменистана провели ряд встреч, в ходе которых были обсуждены возможности расширения многопланового взаимодействия.

Рассматривая перспективы наращивания сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, стороны высказались за активизацию партнёрства с крупными российскими компаниями, специализирующимися в данном направлении.

Как подчёркивалось, сегодня как никогда актуально задействование выгодного географического расположения обеих стран, через которые пролегают торговые маршруты из Азии в Европу. Туркменистан и Россия придают особое значение развитию железнодорожной, автомобильной и авиационной отраслей и совершенствованию профильной инфраструктуры. Принимаемые в этом направлении меры открывают огромные возможности для расширения транспортно-транзитных маршрутов и увеличения объёмов грузо- и пассажироперевозок.

Выдвигаемые Туркменистаном на полях различных форумов инициативы отвечают реалиям времени и нацелены на укрепление и расширение торгово-экономического партнёрства, в том числе с Российской Федерацией и её субъектами, одним из которых является Республика Татарстан.

Вопросы управления городским хозяйством были обсуждены в ходе встречи туркменской делегации с руководителем исполнительного комитета мэрии города Казань.

Перспективы развития цифровой системы – главная тема встречи в технопарке в сфере высоких технологий. Туркменская сторона проинформировала о реализованных проектах и принимаемых в стране масштабных мерах в этой области, в том числе о внедрении данной системы в городе Аркадаг.

Состоялась также встреча с муфтием Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Как отмечалось, братские народы Туркменистана и Татарстана связывает исторически сложившаяся общность культур и духовных ценностей, которые сегодня обретают достойное продолжение и новое наполнение.

Члены туркменской делегации также встретились с мэром города Иннополис, в ходе которой отмечалась важность обмена опытом в сфере градостроительства, рассмотрены возможности реализации совместных проектов.

В ходе встречи в Казанском национальном исследовательском технологическом университете подчёркивалось, что сотрудничество по линии науки и образования выступает приоритетным направлением туркмено-татарстанских отношений.

В высших учебных заведениях Республики Татарстан учится большое число туркменских студентов, что позволяет им получать современные знания и вносить достойный вклад в развитие Туркменистана.

Студенты из Туркменистана, обучающиеся в данном вузе, выразили искреннюю признательность Герою-Аркадагу и Аркадаглы Герою Сердару за возможность получать современное образование в ведущих зарубежных вузах.