Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
24.05.2024

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine

Выпускникам, учителям средних школ и работникам сферы образования Туркменистана

Выпускникам, учителям средних школ и работникам сферы образования Туркменистана

Hormatly mugallymlar we 

bilim işgärleri, mähriban uçurymlar! 

Sizi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe jemgyýetçilik durmuşymyza ajaýyp öwüşgin çaýýan «Soňky jaň» dabarasy hem-de okuw ýylyny üstünlikli tamamlamagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Belent maksatlara ruhlandyrýan «Soňky jaň» dabarasynyň bilimlerini, güýçlerini we gujurlaryny eziz Diýarymyzyň gülläp ösmegine bagyş etjek bagtyýar uçurymlarymyzyň ýüreginde ýakymly duýgulary oýarjakdygyna berk ynanýaryn. 

«Soňky jaň» dabarasy bagtyýar ýaşlaryň juwan kalbynda Watanymyza, merdana halkymyza bolan beýik buýsanjy, guwanjy hem-de söýgini terbiýeleýän ajaýyp bilimler baýramydyr. Bu baýramyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylýan «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň milli we halkara ähmiýetli şanly wakalary, Aşgabat şäheriniň güni bilen utgaşyp gelmegi mähriban uçurymlarymyzy täze menzillere, belent maksatlara ruhlandyrýar. Aşgabat we Arkadag şäherlerinde, welaýat merkezlerinde, ähli şäherdir obalarda «Soňky jaň» dabarasyna bagyşlanan aýdym-sazly, şowhunly medeni-köpçülikleýin çäreler geçirilýär. Arkadag şäherinde ilkinji gezek geçirilýän baý many-mazmunly çäreler bolsa «Soňky jaň» dabarasynyň jemgyýetçilik durmuşymyzda tutýan ornuny has-da ýokarlandyrmak bilen, bilimler merkezine öwrülýän we halkara bilim giňişligine işjeň goşulyşýan Watanymyzyň abraý-mertebesini dünýä ýaýar. Bularyň ählisi türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň ösüşlerimize badalga berýän «Döwlet adam üçindir!» diýen şygarynyň, şeýle hem «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ýörelgämiziň has-da rowaçlanýandygyny aýdyň görkezýär. 

Eziz uçurymlar! 

Taryhyň bütin dowamynda parahatçylygy we dostlugy ündäp gelýän, halklary bagtyýarlyga çagyrýan, ynsanperwerligi dabaralandyrýan halkymyzyň maksada okgunly nesilleri hökmünde siz watansöýüjiligi, ynsanperwerligi, zähmetsöýerligi, belent ahlaklylygy özüňize hemişelik ýörelge edinmelisiňiz. Dünýä taryhynda nusgalyk yz galdyran Oguz han, Gorkut ata, Görogly beg, Alp Arslan, Jelaleddin Menguberdi, Keýmir serdar ýaly beýik ärlerimiziň, Mahmyt Kaşgarly, Abu Seýit Abulhaýyr, Hoja Ahmet Ýasawy, Baýram han, Döwletmämmet Azady, Magtymguly Pyragy ýaly ägirtlerimiziň dürdäne öwüt-ündewlerine, gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan milli ýörelgelerimize eýerip, şanly geçmişimize, beýik döwrümize buýsanjyňyz, giň dünýägaraýşyňyz, gujur-gaýratly, döredijilikli we tutanýerli zähmetiňiz bilen berkarar döwletimizi has-da gülledip ösdürmelisiňiz. Watanymyzyň geljeginiň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň, asuda we abadan durmuşynyň bähbidine okamak, öwrenmek, döredijilikli, yhlasly zähmet çekmek, hemişe kämillige ymtylmak, il-ýurdumyzyň mertebesini, abraýyny gözüň göreji deýin goramak siziň durmuş ýoluňyzdaky baş maksadyňyz bolmalydyr. Watana, halka, adamzada ak ýürekden hyzmat edip, sylag-hormata mynasyp bolmak siziň mukaddes borjuňyzdyr. 

Hormatly mugallymlar we 

bilim işgärleri! 

Garaşsyz Watanymyz sazlaşykly ösýän kuwwatly döwletleriň biri hökmünde bu gün dünýäde giňden tanalýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan ugurlary bilen bir hatarda, ýurdumyzyň bilim ulgamyny hem yzygiderli döwrebaplaşdyrmagyň, ony milli we öňdebaryjy tejribeler, umumy ykrar edilen halkara kadalar esasynda kämilleşdirmegiň aýgytlaýjy eýýamydyr. Milli bilim ulgamyny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmekde toplanan ägirt uly tejribelerimizden ugur alyp, bu gün ýaş nesilleri terbiýelemek we okatmak babatda uly özgertmeleri üstünlikli amala aşyrýarys. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde häzirki zaman çagalar baglaryny, orta mekdepleri, hünär bilimi edaralaryny gurup, ýaş nesillerimiziň ýokary hilli bilim almaklary, sagdyn ösmekleri üçin oňaýly şertleri döredýäris. Abraýly halkara guramalar, dünýä döwletleri bilen gatnaşyklarymyzyň has-da ösdürilmegine uly üns berýäris. 

Hormatly mugallymlar we 

bilim işgärleri, mähriban uçurymlar! 

Sizi «Soňky jaň» dabarasy we okuw ýylyny üstünlikli tamamlamagyňyz bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti 

Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Уважаемые учителя и работники образования, 

дорогие выпускники!

От всей души поздравляю вас с церемонией «Последнего звонка» и успешным завершением учебного года! Уверен, что сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, насыщенные торжества, приуроченные к этому событию, станут незабываемыми и оставят приятные воспоминания у счастливых выпускников, которым предстоит приложить свои силы и знания для достижения намеченных грандиозных целей и продвижения Отчизны по пути процветания!

Церемония «Последнего звонка» – это замечательный праздник знаний, призванный приумножить у молодёжи чувства великой любви и гордости за Родину и наш мужественный народ. Торжества пройдут на фоне знаменательных событий национального и международного уровня года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», который золотыми буквами вписывается в летопись независимой нейтральной Отчизны в том числе Дня города Ашхабад. В целом они воодушевят наших выпускников на новые большие достижения.

Музыкально-песенные и культурно-массовые мероприятия, приуроченные к церемонии «Последнего звонка», проходят по всей стране – в столице и городе Аркадаг, в административных центрах регионов и сёлах. Подобные содержательные торжества впервые пройдут в городе Аркадаг, что значительно повышает роль церемонии в жизни общества и авторитет нашей Родины, которая превращается в центр обучения и активно интегрируется в международное образовательное пространство. Все эти процессы служат наглядным подтверждением успешного претворения в жизнь принципа Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага «Государство – для человека!», который заложил основу для наших достижений, и девиза «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!».

Дорогие выпускники!

Во все времена туркмены выступали за мир, дружбу и гуманизм, призывая другие народы стремиться к счастливой жизни. Вы как наше молодое поколение должны быть целеустремлёнными, сделать для себя приоритетом такие принципы, как патриотизм, гуманность, трудолюбие, благородство, высокие идеалы нравственности. Огуз хан, Горкут ата, Гёроглы бег, Алп Арслан, Джелаледдин Менгуберды и Кеймир сердар – это выдающиеся мужи нашего народа, оставившие немеркнущий след в мировой истории. Махмуд Кашгари, Абу Сагид Абулхаир, Ходжа Ахмед Ясави, Байрам хан, Довлетмаммет Азади и Махтумкули Фраги – великие мыслители. Следуя их заветам, мудрым наставлениям и исконным национальным принципам, вам, молодому поколению, преисполненному гордостью за славное прошлое и настоящее родного народа, предстоит приумножить величие суверенной Отчизны своими знаниями и энергией, созидательным трудом.

Ваша главная задача – учиться, перенимать лучшее, проявлять креативность и рвение в труде, стремиться к совершенству, оберегать как зеницу ока честь и достоинство нации во имя будущего Родины и счастливой жизни нашего общества в благополучии и мире. Служить государству, народу и человечеству всем сердцем и добиться признания и уважения – вот ваша священная миссия на жизненном пути.

Уважаемые учителя и работники системы образования!

Сегодня Туркменистан известен в мире как одна из прогрессивных держав. А потому эра Возрождения новой эпохи могущественного государства – судьбоносное время для дальнейшего развития и модернизации системы образования, наряду с другими важнейшими сферами народнохозяйственного комплекса страны, на основе национального опыта и передовой практики, общепризнанных международных норм.

Опираясь на этот колоссальный опыт в деле совершенствования национальной системы образования адекватно запросам времени, мы успешно реализуем масштабные реформы в контексте воспитания и обучения молодого поколения. По всей стране строим современные детские сады, общеобразовательные средние школы, учреждения профессионального образования, в которых созданы оптимальные условия для получения молодёжью качественных знаний и её полноценного здорового развития. Большое внимание уделяется и расширению целевого взаимодействия с ведущими международными организациями и государствами мира.

Уважаемые учителя и работники сферы образования, дорогие выпускники!

Ещё раз от всей души поздравляю вас с церемонией «Последнего звонка» и успешным окончанием учебного года!

Желаю вам крепкого здоровья, счастливой благополучной жизни и больших успехов в продвижении суверенной Отчизны по пути процветания!

Президент Туркменистана 

Сердар Бердымухамедов.

Уважаемые учителя и работники образования, 

дорогие выпускники!

От всей души поздравляю вас с церемонией «Последнего звонка» и успешным завершением учебного года! Уверен, что сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, насыщенные торжества, приуроченные к этому событию, станут незабываемыми и оставят приятные воспоминания у счастливых выпускников, которым предстоит приложить свои силы и знания для достижения намеченных грандиозных целей и продвижения Отчизны по пути процветания!

Церемония «Последнего звонка» – это замечательный праздник знаний, призванный приумножить у молодёжи чувства великой любви и гордости за Родину и наш мужественный народ. Торжества пройдут на фоне знаменательных событий национального и международного уровня года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», который золотыми буквами вписывается в летопись независимой нейтральной Отчизны в том числе Дня города Ашхабад. В целом они воодушевят наших выпускников на новые большие достижения.

Музыкально-песенные и культурно-массовые мероприятия, приуроченные к церемонии «Последнего звонка», проходят по всей стране – в столице и городе Аркадаг, в административных центрах регионов и сёлах. Подобные содержательные торжества впервые пройдут в городе Аркадаг, что значительно повышает роль церемонии в жизни общества и авторитет нашей Родины, которая превращается в центр обучения и активно интегрируется в международное образовательное пространство. Все эти процессы служат наглядным подтверждением успешного претворения в жизнь принципа Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага «Государство – для человека!», который заложил основу для наших достижений, и девиза «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!».

Дорогие выпускники!

Во все времена туркмены выступали за мир, дружбу и гуманизм, призывая другие народы стремиться к счастливой жизни. Вы как наше молодое поколение должны быть целеустремлёнными, сделать для себя приоритетом такие принципы, как патриотизм, гуманность, трудолюбие, благородство, высокие идеалы нравственности. Огуз хан, Горкут ата, Гёроглы бег, Алп Арслан, Джелаледдин Менгуберды и Кеймир сердар – это выдающиеся мужи нашего народа, оставившие немеркнущий след в мировой истории. Махмуд Кашгари, Абу Сагид Абулхаир, Ходжа Ахмед Ясави, Байрам хан, Довлетмаммет Азади и Махтумкули Фраги – великие мыслители. Следуя их заветам, мудрым наставлениям и исконным национальным принципам, вам, молодому поколению, преисполненному гордостью за славное прошлое и настоящее родного народа, предстоит приумножить величие суверенной Отчизны своими знаниями и энергией, созидательным трудом.

Ваша главная задача – учиться, перенимать лучшее, проявлять креативность и рвение в труде, стремиться к совершенству, оберегать как зеницу ока честь и достоинство нации во имя будущего Родины и счастливой жизни нашего общества в благополучии и мире. Служить государству, народу и человечеству всем сердцем и добиться признания и уважения – вот ваша священная миссия на жизненном пути.

Уважаемые учителя и работники системы образования!

Сегодня Туркменистан известен в мире как одна из прогрессивных держав. А потому эра Возрождения новой эпохи могущественного государства – судьбоносное время для дальнейшего развития и модернизации системы образования, наряду с другими важнейшими сферами народнохозяйственного комплекса страны, на основе национального опыта и передовой практики, общепризнанных международных норм.

Опираясь на этот колоссальный опыт в деле совершенствования национальной системы образования адекватно запросам времени, мы успешно реализуем масштабные реформы в контексте воспитания и обучения молодого поколения. По всей стране строим современные детские сады, общеобразовательные средние школы, учреждения профессионального образования, в которых созданы оптимальные условия для получения молодёжью качественных знаний и её полноценного здорового развития. Большое внимание уделяется и расширению целевого взаимодействия с ведущими международными организациями и государствами мира.

Уважаемые учителя и работники сферы образования, дорогие выпускники!

Ещё раз от всей души поздравляю вас с церемонией «Последнего звонка» и успешным окончанием учебного года!

Желаю вам крепкого здоровья, счастливой благополучной жизни и больших успехов в продвижении суверенной Отчизны по пути процветания!

Президент Туркменистана 

Сердар Бердымухамедов.