Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
25.05.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Заседание Кабинета Министров Туркменистана

Заседание Кабинета Министров Туркменистана

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine döwlet durmuşyna degişli birnäçe meseleler girizildi.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa çykyş edip, ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek, milli parlament tarapyndan alnyp barylýan halkara hyzmatdaşlyk barada maglumat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň düzgünlerine we halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda, Raýat kodeksiniň täze beýanynyň, “Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň taslamalaryny taýýarlamak, hereket edýän birnäçe kanunlara üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada habar berildi.

Parlamentara gatnaşyklary hem-de halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin durmuşa geçirilýän işler, hususan-da, Hytaý Halk Respublikasynyň Halk syýasy konsultatiw geňeşiniň Ählihytaý komitetiniň başlygynyň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen geçirilen duşuşygyň dowamynda parlamentler derejesinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşylandygy barada aýdyldy. Mejlisiň wekilleri Özbegistanyň Samarkant şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynda zenanlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek meselelerine bagyşlanyp geçirilen Aziýa zenanlar forumyna hem-de Indoneziýa Respublikasynda X suw forumynyň çäklerinde geçirilen halkara parlament duşuşygyna gatnaşdylar. Şeýle hem deputatlar Eýran Yslam Respublikasyna iş saparyny amala aşyryp, Magtymguly Pyragynyň we Döwletmämmet Azadynyň aramgählerine zyýarat etdiler.

Ýurdumyzyň Mejlisi, Halk Maslahaty tarapyndan beýleki degişli döwlet edaralary, jemgyýetçilik birleşmeleri bilen bilelikde “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly: Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Döwlet baýdagy — kämil hukuk ulgamynyň we täze eýýamyň belent maksatlaryny durmuşa geçirmegiň mizemez esaslary” atly ylmy-amaly maslahat guraldy. Mejlisiň deputatlary döwlet syýasatynyň esasy maksatlaryny we wezipelerini halk köpçüligine düşündirmek maksady bilen guralýan dürli çärelere gatnaşýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny kämilleşdirmegi dowam etdirmegiň möhümdigine ünsi çekdi we milli ykdysadyýeti mundan beýläk-de berkitmäge, halkymyzyň durmuş derejesini gowulandyrmaga itergi berjek täze kanun taslamalaryny işläp taýýarlamak boýunça netijeli işleriň geçirilmelidigini belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow dünýäniň esasy reýting agentlikleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynda Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy tarapyndan bu ugurda ýöriteleşen kompaniýalardan halkara reýtingleri almak boýunça işleri geçirmek göz öňünde tutulandyr. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer “Fitсh Ratings” agentliginden gelip gowşan degişli teklibi döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň halkara we daşary ýurt maliýe guramalary hem-de agentlikleri bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de giňeltmelidigini belledi hem-de milli ätiýaçlandyryş ulgamynyň halkara maliýe abraýyny ýokarlandyrmak, daşary ykdysady gatnaşyklary ösdürmek üçin degişli işleriň geçirilmelidigini aýdyp, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow “Türkmennebit” döwlet konserniniň önümçilik desgalarynda ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi. Degişli meýilnamada kesgitlenen esasy wezipelere laýyklykda, tehnologik enjamlary abat ýagdaýda saklamak, nebit geçirijileriň durkuny täzelemek, çykarylýan «gara altyny» ygtybarly akdyrmak, ýurdumyzyň käbir gaz gysyjy beketlerinde, nebiti gaýtadan işleýän desgalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek, durkuny täzelemek hem-de täzelerini gurmak boýunça degişli işler geçirilýär. Şunuň bilen birlikde, ugurdaş düzümleri tehniki enjamlar bilen üpjün etmek boýunça işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, «Türkmennebit» döwlet konserniniň garamagyndaky önümçilik desgalarynyň doly güýjünde işledilmegini gazanmagyň zerurdygyny belledi. Şeýle-de wise-premýere nebiti gaýtadan işleýän desgalaryň tehniki ýagdaýyny yzygiderli gözegçilikde saklamak, zerur bolan ýagdaýynda, olarda abatlaýyş işleriniň geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, gowaça ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, hatarara bejergi işlerini geçirmek, otag we ýekelemek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri alnyp barylýar. Bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri tamamlaýjy tapgyrda barýar, hasyly öz wagtynda ýygnap almak boýunça degişli taýýarlyk işleri geçirilýär. Ilatymyzy ýurdumyzda ýetişdirilen ýeralma, gök-bakja önümleri bilen üpjün etmek maksady bilen, häzirki wagtda ýazlyk ekinlere ideg etmek, ýetişdirilen hasyly ýygnap almak işleri dowam edýär. Bellenilen meýilnama laýyklykda, ýurdumyzyň welaýatlarynda ýüpek gurçugyna ideg etmek, pile hasylyny ýygnap alyp, Watan harmanyna tabşyrmak boýunça işler geçirilýär. Ekerançylyk meýdanlarynyň suw üpjünçiligini, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, suw serişdelerini tygşytly we netijeli peýdalanmak ugrunda ähli tagallalar edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gowaça meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň berk gözegçilikde saklanylmagy, hatarara bejergi, otag, ýekelemek we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmegi babatda tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz galla oragyny guramaçylykly geçirmäge gowy taýýarlyk görülmeginiň zerurdygyna ünsi çekip, ýetişdirilen bugdaý hasylyny öz wagtynda ýygnap almak boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynyň suw üpjünçiligini gowulandyrmak, suw serişdelerini tygşytly peýdalanmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmegi wise-premýere tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda, häzirki wagtda beýleki pudaklar bilen bir hatarda, gurluşyk toplumynda alnyp barylýan düýpli özgertmeler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, toplumyň öňünde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, ýurdumyzda dowam edýän gurluşyk-gurnama, durkuny täzelemek we düýpli abatlamak işleriniň bahalaryny döwrüň talabyna laýyklykda işläp düzmek möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, gurluşykda milli çykdajy-ölçeg binýadyny işläp taýýarlamak we nyrh emele getirmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda we ony ýerine ýetirmegiň Meýilnamasynda göz öňünde tutulan işleri durmuşa geçirmek babatda görülýän çäreler hakynda habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň gurluşyk pudagyndaky düýpli özgertmeleri dowam etdirmelidigini, gurluşykda alnyp barylýan işlere ylmy esasda çemeleşmelidigini, öňdebaryjy tehnologiýalary önümçilige giňden ornaşdyrmalydygyny belledi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz gurluşyk işleriniň bahalaryny döwrüň talabyna laýyklykda işläp düzmegiň esasy wezipeleriň biridigini aýdyp, wise-premýere bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew daşary ýurtlar bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň 4-5-nji iýunynda Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparynyň 12-nji mejlisini hem-de onuň çäklerinde işewürler duşuşygyny geçirmek boýunça taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy barada aýdyldy. Mejlisiň gün tertibine laýyklykda, senagatda innowasion tehnologiýalar, energetika, energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri, ekologik taslamalar we galyndylaryň dolandyrylyşy, gurluşyk hem-de ulag infrastrukturasy, hyzmatlar ulgamy, saglygy goraýyş, derman senagaty, oba hojalygy we oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek ýaly ugurlarda döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak göz öňünde tutulýar. Şeýle-de bilelikdäki resminamalara gol çekiler. Işewürler duşuşygynyň dowamynda Awstriýanyň enjamlary öndürýän kompaniýalarynyň işläp taýýarlamalary bilen tanyşmak, birnäçe ulgamlarda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny kesgitlemek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmek, dünýäniň ösen döwletleri bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleri has-da kämilleşdirmelidigini belledi. Döwlet Baştutanymyz daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlygyň ugurlaryny barha giňeltmegiň zerurdygy barada aýdyp, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa şu ýylyň iýun aýynda geçiriljek esasy çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyp ulanmaga berilmeginiň Tertibi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, geljek aýda Çagalary goramagyň halkara güni, Bütindünýä welosiped güni, Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni, Ylymlar güni, Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni, Gurban baýramy mynasybetli dürli çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen bir hatarda, 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edilmeginiň şanyna dürli çäreleri, halkara ylmy-amaly maslahatlary, sergileri, aýdym-sazly dabaralary geçirmek, ozal yglan edilen döredijilik bäsleşikleriniň jemini jemlemek göz öňünde tutulýar. Tomusky dynç alyş möwsüminde çagalaryň we ýetginjekleriň arasynda medeni-köpçülikleýin çäreler, döredijilik, zehin bäsleşikleri, sport ýaryşlary guralar. 1-nji iýunda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň howandarlyk etmeginde yglan edilen «Biz — Arkadag Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri» atly surat çekmek bäsleşiginiň jemlerini jemlemek we ýeňijilere baýraklary gowşurmak dabarasyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Şeýle hem iýun aýynda Olimpiýa şäherçesiniň Tennis toplumynda çagalaryň tennis festiwaly geçiriler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda bellenilýän baýramlar we şanly seneler bilen bagly iýun aýynda geçiriljek esasy çärelere ýokary derejede taýýarlyk görmegi tabşyryp, ulanmaga berilýän medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyş dabaralarynyň ýokary derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi. Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz Çagalary goramagyň halkara güni, Bütindünýä welosiped güni, Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni, Ylymlar güni, Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli çäreleri guramaçylykly geçirmek üçin zerur işleri alyp barmagy wise-premýere tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçiriljek bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çärelerine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, 3-nji iýunda paýtagtymyzda köpçülikleýin welosipedli ýörişi guramagyň göz öňünde tutulýandygy hakynda aýdyldy. Şeýle hem bu sene mynasybetli 31-nji maý — 3-nji iýun aralygynda ýurdumyzyň welosport boýunça ýygyndy toparynyň türgenleriniň gatnaşmagynda ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Mary — Tejen — Aşgabat böleginiň ugry bilen uzynlygy 335 kilometr aralyga dört tapgyrdan ybarat bolan welosipedli ýörişi geçirmek meýilleşdirilýär. Mundan başga-da, Olimpiýa şäherçesiniň “Welotrek” sport toplumynda 27-nji maý — 3-nji iýun aralygynda “Siz bilen sportda gadamlar batly,//Ak geljege ýörelgämiz, Arkadag!” atly welotrek boýunça Türkmenistanyň birinjiligini geçirmek göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Bütindünýä welosiped gününi giňden hem-de dabaraly belläp geçmek üçin gowy taýýarlyk görülmelidigini, bu baýram mynasybetli paýtagtymyzda, welaýatlarda bedenterbiýe-sport çäreleriniň talabalaýyk geçirilmelidigini wise-premýere tabşyrdy.

Soňra wise-premýer hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Türkmenistanda umumybilim maksatnamalary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasynyň işlenip taýýarlanylan taslamasy barada hasabat berdi.

Bu resminamada çagalar edaralarynda we orta mekdeplerde berilýän bilimiň üznüksizligini hem-de arabaglanyşygyny üpjün etmäge, bilimli, ylymly, watansöýüji şahsyýetleri kemala getirmäge, okatmagyň hilini, bilimiň mazmunyny halkara ülňülere laýyk getirmäge, pedagogik işgärleri taýýarlamagyň gerimini giňeldip, mugallymlaryň hünär bilimlerini çuňlaşdyrmaga, täze tehnologiýalar esasynda okuwyň mazmunyny, görnüşini kämilleşdirmäge, bilimiň hilini bahalandyrýan halkara maksatnamalaryň görkezijilerini milli bilim ulgamyna ornaşdyrmaga gönükdirilen çäreler göz öňünde tutulýar. Wise-premýer Konsepsiýada bellenilen wezipeleriň durmuşa geçirilmeginiň okatmagyň usulyýeti boýunça täze okuw-usulyýet toplumlarynyň, milli programma üpjünçilikleriniň taýýarlanylmagyna, ýurdumyzyň bilim ulgamynyň dünýäniň bilim giňişligine işjeň goşulyşmagyna, okatmagyň usulyýetiniň milli tejribä we halkara bilim standartlaryna laýyklykda döwrebaplaşdyrylmagyna ýardam berjekdigini aýdyp, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň umumybilim berýän edaralarynda bilim bermegiň hilini ýokarlandyrmak boýunça işleri dowam etdirmelidigini belledi hem-de «Türkmenistanda umumybilim maksatnamalary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasyny tassyklamak hakynda» Karara gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, bu ugurda degişli görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary bilen gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek üçin görülýän çäreler barada hasabat berdi. Bu gatnaşyklar döwletimiziň daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugurlarynyň hatarynda çykyş edýär. Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlarynyň häzirki zaman dünýä syýasatynda eýeleýän ähmiýetli ornuny, Türkmenistanyň bu ýurtlar bilen Garaşsyzlyk ýyllaryndaky hyzmatdaşlygynyň baý tejribesini, taryhy gatnaşyklaryny göz öňünde tutup, taýýarlanan teklipler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň Hytaý Halk Respublikasy bilen hemmetaraplaýyn strategik hyzmatdaşlygynyň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda yzygiderli esasda alnyp barylýandygy habar berildi. Şeýle hem geçen ýylyň 29-njy noýabrynda Aşgabat şäherinde geçirilen Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara toparynyň 6-njy mejlisinde gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek maksady bilen, 2024-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň meýilnamasynyň taýýarlanylandygy barada aýdyldy. Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk barada aýdyp, hormatly Prezidentimiziň 2023-nji ýylyň ýanwarynda Hytaýa amala aşyran döwlet saparynyň dowamynda gazanylan ylalaşyklara laýyklykda, şu ýylyň iýulyndan başlap Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýylyna bagyşlanan çäreleriň toplumyny geçirmegiň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Şunuň bilen birlikde, strategik döwletara hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, degişli işler alnyp barylýar, hususan-da, resminamalaryň toplumy işlenip taýýarlanyldy. Bu ulgamdaky meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin şu ýylyň ikinji ýarymynda ikitaraplaýyn pudagara geňeşmeleri geçirmek teklip edildi.

Ýaponiýa bilen hyzmatdaşlyk soňky ýyllarda depginli ösdürilýär. Şunuň bilen baglylykda, häzirki wagtda Astana şäherinde geçiriljek “Merkezi Aziýa — Ýaponiýa” dialogynyň birinji sammitiniň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň duşuşygyny guramak boýunça işleriň alnyp barylýandygy habar berildi. Şunuň bilen birlikde, hyzmatdaşlygyň dürli ulgamlaryny gurşap alýan we gol çekilmegi meýilleşdirilýän ikitaraplaýyn resminamalar barada aýdyldy.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy Koreýa Respublikasy bilen döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri barada aýdyp, soňky ýyllarda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýe bolandygyny, hil taýdan täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylandygyny belledi.

Şeýle-de ýurdumyzyň möhüm hyzmatdaşlarynyň biri bolan Malaýziýa bilen özara gatnaşyklar barada aýdylyp, döwletara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen birnäçe teklipler beýan edildi. Nygtalyşy ýaly, Türkmenistan 2022-nji ýylda “Merkezi Aziýa — ASEAN” formatyny döretmek baradaky başlangyç bilen çykyş etdi. Bu başlangyjy iş ýüzünde amala aşyrmak maksady bilen, şu ýylyň ikinji ýarymynda Türkmenistanda halkara duşuşygy ýa-da maslahaty geçirmek teklip edildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň dünýä döwletleri bilen diplomatik gatnaşyklary saklaýandygyny belledi. Nygtalyşy ýaly, Türkmenistan Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary bilen syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürýär. Şunuň bilen baglylykda, bu sebitiň döwletleri bilen gatnaşyklaryň ugurlaryny giňeltmegiň zerurdygyna üns çekildi. Döwlet Baştutanymyz beýan edilen teklipleri goldap, ýokary derejede geçiriljek gepleşiklere, saparlara, dürli görnüşdäki duşuşyklara ünsi çekdi hem-de wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysyna ähli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ulag we kommunikasiýalar pudagynyň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda kosmos pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek, hemra aragatnaşygynyň täze hyzmatlaryny döretmek, milli ykdysadyýetimiziň ösüşine goşant goşmak maksady bilen, Kosmos işi babatda döwlet syýasatynyň konseptual esaslarynyň taslamasyny işläp taýýarlamak meýilleşdirilýär. Bu resminamanyň esasy wezipeleri ýurdumyzda kosmos pudagy babatda alnyp barylýan işleri döwrüň talabyna laýyklykda dowam etdirmekden we täze tehnologiýalary ornaşdyrmakdan, “TürkmenÄlem52oE” milli aragatnaşyk hemrasynyň hyzmatlarynyň gerimini giňeltmekden, ýerüsti kosmos infrastrukturasynyň obýektlerini döwrebaplaşdyrmakdan ybaratdyr. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli teklip hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, sanly ulgamy ösdürmek üçin hemra aragatnaşygynyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmagyň möhümdigini belledi. Ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýa pudagynyň hukuk binýadyny döwrüň talabyna laýyk ösdürmegi dowam etdirmelidigini aýdyp, döwlet Baştutanymyz agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara hem-de ähli türkmenistanlylara ýüzlenip: “Biz şu gün Aşgabat şäheriniň gününi, şeýle hem «Soňky jaň» dabarasyny geçirýäris. Ertir bolsa Türkmen halysynyň baýramyny dabaraly ýagdaýda belläp geçeris” diýip belledi we Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň dünýä meşhur halyçylyk sungatynyň ösdürilmegine aýratyn üns berilýändigini aýtdy. Bu ajaýyp sungaty dünýä ýaýmak, halylaryň gadymy asyl nusgalaryny gorap saklamak we dikeltmek, täze görnüşlerini döretmek üçin möhüm şertler üpjün edilýär. Biz geljekde-de halyçylyk sungatyny ösdürmäge döwlet derejesinde uly üns bereris diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň dowamynda Hökümet agzalaryny hem-de mähriban halkymyzy Aşgabat şäheriniň güni, Türkmen halysynyň baýramy bilen, şeýle hem «Soňky jaň» dabarasy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Soňra mejlise gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy hem-de Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy şanly seneler bilen tüýs ýürekden gutladylar hem-de berk jan saglyk, uzak ömür, il-ýurt bähbitli işleriniň rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой сис­теме провёл очередное заседание Кабинета Министров, на повестку дня которого был вынесен ряд воп­росов государственной политики.

Первой выступила Председатель Меджлиса Д.Гулманова, проинформировавшая о ходе совершенствования национальной правовой базы, а также о международной деятельности парламента.

В данной связи сообщалось о разработке в соответствии с положения­ми Конституции Туркменистана и общепринятыми нормами международного права проектов новой редакции Гражданского кодекса, Закона «О культурном наследии Махтумкули Фраги», а также о внесении изменений и дополнений в ряд действующих законов.

Вместе с тем прозвучала информация о предпринимаемых шагах в целях углубления межпарламентских связей и взаимодействия с международными организациями. В частности, в ходе состоявшейся встречи с делегацией во главе с заместителем Председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества на уровне парламентов.

Наряду с этим сообщалось, что представители Меджлиса стали делегатами прошедшего в Самарканде (Республика Узбекистан) Азиатского форума женщин, посвящённого вопросам расширения прав и возможностей женщин в странах Центральной Азии, международной Парламентской встречи в рамках 10-го Всемирного водного саммита, состоявшегося в городе Бали (Респуб­лика Индонезия), а также в составе делегации Туркменистана совершили паломничество к находящимся на территории Ирана могилам Махтумкули Фраги и Довлетмаммета Азади.

В рассматриваемый период нацио­нальным парламентом совместно с Халк Маслахаты и соответствующими госорганами и общественными организациями проведена научно-практическая конференция «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly: Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Döwlet baýdagy kämil hukuk ulgamynyň we täze eýýamyň belent maksatlaryny durmuşa geçirmegiň mizemez esaslary».

Также народные избранники принимают участие в различных мероприятиях по разъяснению населению ключевых целей и задач государственной политики, принимаемых законов.

Резюмируя прозвучавшую информацию, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на важности дальнейшего совершенствования правовой системы страны. Вместе с тем отмечалась необходимость проведения эффективной работы по подготовке новых законопроектов, призванных значительно укрепить экономику нашей Отчизны и улучшить уровень жизни народа.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов отчитался о реализуемых мерах по расширению партнёрства с ведущими мировыми рейтинговыми агентствами.

Как сообщалось, согласно Плану мероприятий по реализации «Прог­раммы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» предусмотрено осуществление деятельности по получению Государственной страховой организацией страны международного рейтинга от компаний, специализирующихся в этой сфере. В данной связи вице-премьер представил на рассмотрение главы государства соответствующее предложение, поступившее от Агентства «Fitch Ratings».

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания сотрудничества между Государственной страховой организацией Туркменистана и международными и зарубежными финансовыми структурами, рейтинговыми агентствами. Сделав акцент на важности принятия мер в целях повышения международного финансового авторитета национальной системы страхования, развития внешнеэкономических отношений, глава государства адресовал вице-премьеру ряд конкретных поручений.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов доложил о реализуемых мерах, обозначенных в Плане мероприятий по выполнению работ на производственных объектах Государственного концерна «Türkmennebit».

В соответствии с основными задачами, определёнными в Плане, предпринимаются практические шаги для поддержания в исправном состоянии технологического оборудования, реконструкции нефтепроводов, обеспечения надёжной транспортировки добываемой нефти, проведения капремонта соответствующих установок на некоторых газокомпрессорных станциях страны, а также модернизации действующих нефтеперерабатывающих объектов и строительства новых. Наряду с этим ведётся работа по снабжению их необходимыми запчастями и обеспечению профильных структур техническим оборудованием.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что следует добиться задействования на полную мощность производственных предприятий, подведомственных Государственному концерну «Türkmennebit». Также вице-премьеру было поручено осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием неф­теперерабатывающих объектов и при необходимости осуществлять их ремонт.

Затем о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний отчитался заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев.

Как сообщалось, на хлопковых полях согласно нормам агротехники продолжаются междурядная обработка, прореживание, прополка и подкормка минеральными удобрениями. На завершающем этапе – уход за пшеницей, предпринимаются соответствующие шаги по организованному и своевременному сбору зерна.

В целях обеспечения населения картофелем и овощебахчевой продукцией, производимой в стране, в настоящее время осуществляется уборка урожая весенних культур. Согласно намеченному плану в регионах ведутся работы по уходу за шелкопрядом, заготовке и сдаче государству коконов.

Также было доложено о предпринимаемых практических шагах для улучшения водоснабжения и мелиорации сельскохозяйственных угодий, рационального использования водных ресурсов.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность строгого контроля за ходом работ на полях, засеянных хлопчатником, проведения междурядной обработки, прореживания, прополки и подкормки минеральными удобрениями в соответствии с нормами агротехники.

Сделав акцент на необходимости надлежащей подготовки к организации жатвы, глава государства распорядился принять необходимые меры для своевременного сбора выращенного урожая.

Наряду с этим Президент Туркменистана поручил вице-премьеру провести соответствующую работу по улучшению водоснабжения сельскохозяйственных площадей страны, эффективному использованию водных ресурсов.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов доложил, что в соответствии с поручениями главы государства в настоящее время в строительном комплексе, как и в других отраслях, претворяются в жизнь кардинальные реформы.

Как сообщалось, в целях успешного выполнения поставленных перед данным сектором задач реализуются комплексные меры по формированию стоимости проводимых в стране строительно-монтажных, реконструкционных и капитально-ремонтных работ. В этой связи прозвучала информация о предпринимаемых шагах в соответствии с «Государственной программой по разработке национальной сметно-нормативной базы и совершенствованию системы ценообразования в строительстве на 2019–2025 годы» и Планом её реализации.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на важности продолжения претворения в жизнь кардинальных преобразований в строительном секторе. При этом отмечалось, что следует на научной основе подходить к ведущимся работам в данной отрасли и широко внедрять в производство передовые технологии. Одной из ключевых задач современности выступает составление в соответствии с требованиями времени стоимости строительных работ, подчеркнул глава Туркменистана, поручив вице-премьеру предпринимать необходимый комплекс мер в этом направлении.

Выступивший затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил об осуществляе­мой деятельности по укреплению торгово-экономических связей и расширению продуктивного сотрудничества с зарубежными странами.

В данной связи сообщалось о подготовке к очередному, 12-му заседанию Совместной туркмено-­австрийской комиссии и в его рамках деловой встречи, намеченных на 4–5 июня текущего года. В повестку дня заседания предусматривается включить вопросы дальнейшего развития межгосударственных отношений в таких направлениях, как инновационные технологии в промышленности, энергетика, возоб­новляемые источники энергии, экологические проекты, управление отходами, строительство, транспортная инфраструктура, сфера услуг, здравоохранение, фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Также ожидается подписание сов­местных документов.

В ходе деловой встречи будут представлены презентации разработок австрийских компаний-производителей оборудования, а также обсуждены перспективы наращивания сотрудничества в ряде сфер, определение новых векторов плодотворного партнёрства.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность дальнейшего совершенствования ведущейся работы по укреплению экономической мощи Отчизны, активизации торгово-экономических связей с развитыми государствами мира. Говоря о необходимости расширения спектра взаимодействия с зарубежными странами, глава Туркменистана адресовал вице-премьеру ряд конкретных поручений.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова отчиталась о Порядке основных мероприятий и открытия объектов социально-культурного назначения в июне текущего года.

Как сообщалось, на предстоящий месяц запланированы различные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, Всемирному дню велосипеда, Всемирному дню охраны окружающей среды, Дню науки, Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги, Курбан байрамы. Наряду с этим по случаю объявления девизом 2024 года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» предусматривается проведение форумов, международных научно-практических конференций, выставок, песенно-музыкальных торжеств, подведение итогов ранее объявленных конкурсов.

В сезон летних каникул для детей и подростков намечены культурно-массовые мероприятия, творческие и интеллектуальные состязания, а также спортивные соревнования.

Итоги объявленного Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова конкурса рисунков «Biz – Arkadag Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri» преду­сматривается подвести 1 июня. В этот же день пройдёт церемония вручения призов победителям.

В следующем месяце в Теннисном комплексе Олимпийского городка будет проведён Детский теннисный фестиваль.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился должным образом подготовиться к основным мероприятиям, которые пройдут в июне по случаю отмечаемых в стране праздников и знаменательных дат. Также акцент был сделан на важности проведения на высоком уровне церемоний открытия объектов социально-культурного назначения.

Вместе с тем вице-премьеру было поручено принять все меры для надлежащей организации торжеств, приуроченных к Международному дню защиты детей, Всемирному дню велосипеда, Всемирному дню охраны окружающей среды, Дню науки, Дню работников культуры и искусства, а также ­поэзии Махтумкули Фраги.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов отчитался о подготовке к проведению физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий по случаю Всемирного дня велосипеда.

В данной связи сообщалось, что 3 июня в столице предусматривается организовать массовый велопробег. В период с 31 мая по 3 июня также намечен веломарафон с учас­тием сборной команды страны по велоспорту по специальному маршруту на участке высокоскоростной автомагистрали Мары–Теджен–Ашхабад протяжённостью 335 км.

Кроме того, в спорткомплексе «Welotrek» Олимпийского городка с 27 мая по 3 июня запланировано первенство Туркменистана по велотреку «Siz bilen sportda gadamlar batly, Ak geljege ýörelgämiz Arkadag».

Резюмируя отчёт, глава государства поручил надлежащим образом подготовиться к широкому и торжественному празднованию Всемирного дня велосипеда, а также на должном уровне провести в столице и велаятах физкуль­турно-спортивные мероприятия по случаю этого праздника.

Затем вице-премьер отчитался о разработке в соответствии с поручениями Президента Туркменистана проекта Концепции совершенствования методики ­обучения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года.

В предлагаемом документе предус­мотрены меры, направленные на обеспечение непрерывности и взаимосвязанности образования, предоставляемого в детских учреждениях и средних школах, формирование образованных, интеллектуально развитых, патриотически настроенных личностей, приведение в соответствие с международными стандартами качества образования. Кроме того, планируется принять практические шаги, нацеленные на углубление профессиональных знаний учителей посредством расширения спектра подготовки педагогических работников, совершенствование содержания, форм обу­чения на основе новых технологий, внедрение в национальную систему образования показателей международных программ, оценивающих качество образования.

Как было доложено, реализация определённых в Концепции задач будет содействовать разработке новых учебно-методических систем, национального программного обес­печения, активной интеграции отечественной сферы образования в мировое образовательное пространство. В этой связи вице-премьер представил на рассмотрение главы Туркменистана проект соответствующего Постановления.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что следует продолжить работу по повышению качества преподавания в общеобразовательных учреждениях страны. Подписав Постановление «Об утверждении Концепции совершенствования методики обучения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года», глава государства направил документ по цифровой системе и адресовал вице-премьеру ряд поручений.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов отчитался о реализуемых мерах по дальнейшему развитию отношений Туркменистана со странами Азиатско-Тихо­океанского региона, что выступает в числе ключевых векторов внешнеполитической стратегии нашей Отчизны.

В продолжение было доложено о предложениях, подготовленных с учётом значимой роли в современной мировой политике государств Азиатско-Тихоокеанского региона, а также исторических связей Туркменистана с данными странами и богатого опыта партнёрства, накопленного за годы независимости.

В отношении Китайской Народной Республики вице-премьер, руководитель МИД сообщил, что всестороннее стратегическое парт­нёрство с КНР эффективно развивается в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также было доложено, что в целях практической реализации договорённостей, достигнутых в ходе состоявшегося в Ашхабаде 29 ноября прошлого года 6-го заседания Межправительственного туркмено-китайского комитета по сотрудничеству, разработан План действий на 2024–2025 годы.

Касаясь отношений в гуманитарном направлении, вице-премьер, руководитель МИД проинформировал, что в соответствии с договорённостями, достигнутыми в ходе государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова в Китай в январе 2023 года, начиная с июля текущего года планируется провести комплекс мероприятий, посвящённых Году культуры Туркменистана в Китае.

Наряду с этим ведётся работа в целях укрепления договорно-правовой базы стратегического межгосударственного сотрудничества, в частности, разработан пакет документов. Для обсуждения вопросов в этой сфере было предложено организовать во втором полугодии двусторонние межведомственные консультации.

Также прозвучал отчёт о сотрудничестве с Японией, которое в последние годы динамично развивается.

В этой связи сообщалось, что в настоящее время ведётся работа по организации встречи Президента Туркменистана с Премьер-министром Японии в рамках предстоящего в Астане Саммита «Центральная Азия+Япония». Вместе с тем прозвучала информация о планируемых к подписанию двусторонних документах, охватывающих различные сферы взаимодействия.

Касаясь вопросов развития межгосударственного взаимодействия с Республикой Корея, вице-премьер, руководитель МИД отметил, что в последние годы двусторонние отношения обрели эффективный характер и качественно новое наполнение.

Затронув тему сотрудничества с Малайзией, которая выступает в числе значимых партнёров нашей страны, вице-премьер, руководитель внешнеполитического ведомства озвучил ряд предложений, нацеленных на укрепление межгосударственных отношений.

Как подчёркивалось, наша страна в 2022 году выступила с инициативой о создании формата «Центральная Азия+АСЕАН». В целях её практической реализации было предложено провести во втором полугодии в Туркменистане соответствующую международную встречу или форум.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что наша Отчизна поддерживает дипломатические отношения с государствами мира. Как подчёркивалось, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона Туркменистан успешно развивает всестороннее партнёрство в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В данном контексте акцент был сделан на необходимости дальнейшего укреп­ления и расширения спектра сотрудничества с государствами АТР.

Одобрив представленные предложения, глава Туркменистана заострил внимание на предстоящих переговорах на высшем уровне, визитах, встречах различного формата и поручил вице-премьеру, руководителю МИД обеспечить надлежащую организацию всех запланированных мероприятий.

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев доложил о проводимой работе по модернизации в соответствии с требованиями современности нормативно-правовой базы транспортно-­коммуникационного комплекса.

Как сообщалось, в целях дальнейшего развития в стране космической отрасли, предоставления новых услуг и модернизации спутниковой связи предусмотрена разработка проекта Концептуальной основы государственной политики в сфере космической деятельности.

При этом основными задачами выступают совершенствование согласно реалиям времени и посредством внедрения новых технологий работ в области космоса, расширение спектра услуг Национального спутника «TürkmenÄlem 52°E», модернизация объектов наземной космической инфраструктуры. В данной связи на рассмотрение главы государства было представлено соответствующее предложение.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность эффективного использования потенциала спутниковой связи для развития цифровой системы. Следует продолжить совершенствовать в соответствии с реалиями времени правовую базу транспортно-­коммуникационного сектора, подчеркнул глава Туркменистана, поручив руководителю Агентства осуществлять работу в данном направлении.

Затем, обращаясь к участникам заседания и туркменистанцам, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что сегодня празднуется День города Ашхабад и
«Последний звонок», а завтра будет торжественно отмечен Праздник туркменского ковра. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства особое значение придаётся развитию известного во всём мире искусства ковроделия нашего народа, продолжил глава Туркменистана.

Создаются условия для популяризации в мире этого великолепного искусства, для сохранения и восстановления старинных образцов ковровых орнаментов, создания новых разновидностей, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что развитию коврового искусства и впредь будет уделяться внимание на государственном уровне.

В продолжение глава государства сердечно поздравил членов Правительства и всех соотечественников с Днём города Ашхабад и Праздником туркменского ковра, а выпускников – с торжествами по случаю «Последнего звонка».

Затем участники заседания сердечно поздравили Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова со знаменательными событиями, адресовав самые наилучшие пожелания.

На заседании также был рассмот­рен ряд других вопросов государственной жизни, по которым приняты соответствующие решения.

Завершая заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в осуществляемой работе во имя дальнейшего процветания суверенного Отечества.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой сис­теме провёл очередное заседание Кабинета Министров, на повестку дня которого был вынесен ряд воп­росов государственной политики.

Первой выступила Председатель Меджлиса Д.Гулманова, проинформировавшая о ходе совершенствования национальной правовой базы, а также о международной деятельности парламента.

В данной связи сообщалось о разработке в соответствии с положения­ми Конституции Туркменистана и общепринятыми нормами международного права проектов новой редакции Гражданского кодекса, Закона «О культурном наследии Махтумкули Фраги», а также о внесении изменений и дополнений в ряд действующих законов.

Вместе с тем прозвучала информация о предпринимаемых шагах в целях углубления межпарламентских связей и взаимодействия с международными организациями. В частности, в ходе состоявшейся встречи с делегацией во главе с заместителем Председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества на уровне парламентов.

Наряду с этим сообщалось, что представители Меджлиса стали делегатами прошедшего в Самарканде (Республика Узбекистан) Азиатского форума женщин, посвящённого вопросам расширения прав и возможностей женщин в странах Центральной Азии, международной Парламентской встречи в рамках 10-го Всемирного водного саммита, состоявшегося в городе Бали (Респуб­лика Индонезия), а также в составе делегации Туркменистана совершили паломничество к находящимся на территории Ирана могилам Махтумкули Фраги и Довлетмаммета Азади.

В рассматриваемый период нацио­нальным парламентом совместно с Халк Маслахаты и соответствующими госорганами и общественными организациями проведена научно-практическая конференция «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly: Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Döwlet baýdagy kämil hukuk ulgamynyň we täze eýýamyň belent maksatlaryny durmuşa geçirmegiň mizemez esaslary».

Также народные избранники принимают участие в различных мероприятиях по разъяснению населению ключевых целей и задач государственной политики, принимаемых законов.

Резюмируя прозвучавшую информацию, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на важности дальнейшего совершенствования правовой системы страны. Вместе с тем отмечалась необходимость проведения эффективной работы по подготовке новых законопроектов, призванных значительно укрепить экономику нашей Отчизны и улучшить уровень жизни народа.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов отчитался о реализуемых мерах по расширению партнёрства с ведущими мировыми рейтинговыми агентствами.

Как сообщалось, согласно Плану мероприятий по реализации «Прог­раммы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» предусмотрено осуществление деятельности по получению Государственной страховой организацией страны международного рейтинга от компаний, специализирующихся в этой сфере. В данной связи вице-премьер представил на рассмотрение главы государства соответствующее предложение, поступившее от Агентства «Fitch Ratings».

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания сотрудничества между Государственной страховой организацией Туркменистана и международными и зарубежными финансовыми структурами, рейтинговыми агентствами. Сделав акцент на важности принятия мер в целях повышения международного финансового авторитета национальной системы страхования, развития внешнеэкономических отношений, глава государства адресовал вице-премьеру ряд конкретных поручений.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов доложил о реализуемых мерах, обозначенных в Плане мероприятий по выполнению работ на производственных объектах Государственного концерна «Türkmennebit».

В соответствии с основными задачами, определёнными в Плане, предпринимаются практические шаги для поддержания в исправном состоянии технологического оборудования, реконструкции нефтепроводов, обеспечения надёжной транспортировки добываемой нефти, проведения капремонта соответствующих установок на некоторых газокомпрессорных станциях страны, а также модернизации действующих нефтеперерабатывающих объектов и строительства новых. Наряду с этим ведётся работа по снабжению их необходимыми запчастями и обеспечению профильных структур техническим оборудованием.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что следует добиться задействования на полную мощность производственных предприятий, подведомственных Государственному концерну «Türkmennebit». Также вице-премьеру было поручено осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием неф­теперерабатывающих объектов и при необходимости осуществлять их ремонт.

Затем о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний отчитался заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев.

Как сообщалось, на хлопковых полях согласно нормам агротехники продолжаются междурядная обработка, прореживание, прополка и подкормка минеральными удобрениями. На завершающем этапе – уход за пшеницей, предпринимаются соответствующие шаги по организованному и своевременному сбору зерна.

В целях обеспечения населения картофелем и овощебахчевой продукцией, производимой в стране, в настоящее время осуществляется уборка урожая весенних культур. Согласно намеченному плану в регионах ведутся работы по уходу за шелкопрядом, заготовке и сдаче государству коконов.

Также было доложено о предпринимаемых практических шагах для улучшения водоснабжения и мелиорации сельскохозяйственных угодий, рационального использования водных ресурсов.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность строгого контроля за ходом работ на полях, засеянных хлопчатником, проведения междурядной обработки, прореживания, прополки и подкормки минеральными удобрениями в соответствии с нормами агротехники.

Сделав акцент на необходимости надлежащей подготовки к организации жатвы, глава государства распорядился принять необходимые меры для своевременного сбора выращенного урожая.

Наряду с этим Президент Туркменистана поручил вице-премьеру провести соответствующую работу по улучшению водоснабжения сельскохозяйственных площадей страны, эффективному использованию водных ресурсов.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов доложил, что в соответствии с поручениями главы государства в настоящее время в строительном комплексе, как и в других отраслях, претворяются в жизнь кардинальные реформы.

Как сообщалось, в целях успешного выполнения поставленных перед данным сектором задач реализуются комплексные меры по формированию стоимости проводимых в стране строительно-монтажных, реконструкционных и капитально-ремонтных работ. В этой связи прозвучала информация о предпринимаемых шагах в соответствии с «Государственной программой по разработке национальной сметно-нормативной базы и совершенствованию системы ценообразования в строительстве на 2019–2025 годы» и Планом её реализации.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на важности продолжения претворения в жизнь кардинальных преобразований в строительном секторе. При этом отмечалось, что следует на научной основе подходить к ведущимся работам в данной отрасли и широко внедрять в производство передовые технологии. Одной из ключевых задач современности выступает составление в соответствии с требованиями времени стоимости строительных работ, подчеркнул глава Туркменистана, поручив вице-премьеру предпринимать необходимый комплекс мер в этом направлении.

Выступивший затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил об осуществляе­мой деятельности по укреплению торгово-экономических связей и расширению продуктивного сотрудничества с зарубежными странами.

В данной связи сообщалось о подготовке к очередному, 12-му заседанию Совместной туркмено-­австрийской комиссии и в его рамках деловой встречи, намеченных на 4–5 июня текущего года. В повестку дня заседания предусматривается включить вопросы дальнейшего развития межгосударственных отношений в таких направлениях, как инновационные технологии в промышленности, энергетика, возоб­новляемые источники энергии, экологические проекты, управление отходами, строительство, транспортная инфраструктура, сфера услуг, здравоохранение, фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Также ожидается подписание сов­местных документов.

В ходе деловой встречи будут представлены презентации разработок австрийских компаний-производителей оборудования, а также обсуждены перспективы наращивания сотрудничества в ряде сфер, определение новых векторов плодотворного партнёрства.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность дальнейшего совершенствования ведущейся работы по укреплению экономической мощи Отчизны, активизации торгово-экономических связей с развитыми государствами мира. Говоря о необходимости расширения спектра взаимодействия с зарубежными странами, глава Туркменистана адресовал вице-премьеру ряд конкретных поручений.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова отчиталась о Порядке основных мероприятий и открытия объектов социально-культурного назначения в июне текущего года.

Как сообщалось, на предстоящий месяц запланированы различные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, Всемирному дню велосипеда, Всемирному дню охраны окружающей среды, Дню науки, Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги, Курбан байрамы. Наряду с этим по случаю объявления девизом 2024 года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» предусматривается проведение форумов, международных научно-практических конференций, выставок, песенно-музыкальных торжеств, подведение итогов ранее объявленных конкурсов.

В сезон летних каникул для детей и подростков намечены культурно-массовые мероприятия, творческие и интеллектуальные состязания, а также спортивные соревнования.

Итоги объявленного Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова конкурса рисунков «Biz – Arkadag Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri» преду­сматривается подвести 1 июня. В этот же день пройдёт церемония вручения призов победителям.

В следующем месяце в Теннисном комплексе Олимпийского городка будет проведён Детский теннисный фестиваль.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился должным образом подготовиться к основным мероприятиям, которые пройдут в июне по случаю отмечаемых в стране праздников и знаменательных дат. Также акцент был сделан на важности проведения на высоком уровне церемоний открытия объектов социально-культурного назначения.

Вместе с тем вице-премьеру было поручено принять все меры для надлежащей организации торжеств, приуроченных к Международному дню защиты детей, Всемирному дню велосипеда, Всемирному дню охраны окружающей среды, Дню науки, Дню работников культуры и искусства, а также ­поэзии Махтумкули Фраги.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов отчитался о подготовке к проведению физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий по случаю Всемирного дня велосипеда.

В данной связи сообщалось, что 3 июня в столице предусматривается организовать массовый велопробег. В период с 31 мая по 3 июня также намечен веломарафон с учас­тием сборной команды страны по велоспорту по специальному маршруту на участке высокоскоростной автомагистрали Мары–Теджен–Ашхабад протяжённостью 335 км.

Кроме того, в спорткомплексе «Welotrek» Олимпийского городка с 27 мая по 3 июня запланировано первенство Туркменистана по велотреку «Siz bilen sportda gadamlar batly, Ak geljege ýörelgämiz Arkadag».

Резюмируя отчёт, глава государства поручил надлежащим образом подготовиться к широкому и торжественному празднованию Всемирного дня велосипеда, а также на должном уровне провести в столице и велаятах физкуль­турно-спортивные мероприятия по случаю этого праздника.

Затем вице-премьер отчитался о разработке в соответствии с поручениями Президента Туркменистана проекта Концепции совершенствования методики ­обучения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года.

В предлагаемом документе предус­мотрены меры, направленные на обеспечение непрерывности и взаимосвязанности образования, предоставляемого в детских учреждениях и средних школах, формирование образованных, интеллектуально развитых, патриотически настроенных личностей, приведение в соответствие с международными стандартами качества образования. Кроме того, планируется принять практические шаги, нацеленные на углубление профессиональных знаний учителей посредством расширения спектра подготовки педагогических работников, совершенствование содержания, форм обу­чения на основе новых технологий, внедрение в национальную систему образования показателей международных программ, оценивающих качество образования.

Как было доложено, реализация определённых в Концепции задач будет содействовать разработке новых учебно-методических систем, национального программного обес­печения, активной интеграции отечественной сферы образования в мировое образовательное пространство. В этой связи вице-премьер представил на рассмотрение главы Туркменистана проект соответствующего Постановления.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что следует продолжить работу по повышению качества преподавания в общеобразовательных учреждениях страны. Подписав Постановление «Об утверждении Концепции совершенствования методики обучения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года», глава государства направил документ по цифровой системе и адресовал вице-премьеру ряд поручений.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов отчитался о реализуемых мерах по дальнейшему развитию отношений Туркменистана со странами Азиатско-Тихо­океанского региона, что выступает в числе ключевых векторов внешнеполитической стратегии нашей Отчизны.

В продолжение было доложено о предложениях, подготовленных с учётом значимой роли в современной мировой политике государств Азиатско-Тихоокеанского региона, а также исторических связей Туркменистана с данными странами и богатого опыта партнёрства, накопленного за годы независимости.

В отношении Китайской Народной Республики вице-премьер, руководитель МИД сообщил, что всестороннее стратегическое парт­нёрство с КНР эффективно развивается в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также было доложено, что в целях практической реализации договорённостей, достигнутых в ходе состоявшегося в Ашхабаде 29 ноября прошлого года 6-го заседания Межправительственного туркмено-китайского комитета по сотрудничеству, разработан План действий на 2024–2025 годы.

Касаясь отношений в гуманитарном направлении, вице-премьер, руководитель МИД проинформировал, что в соответствии с договорённостями, достигнутыми в ходе государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова в Китай в январе 2023 года, начиная с июля текущего года планируется провести комплекс мероприятий, посвящённых Году культуры Туркменистана в Китае.

Наряду с этим ведётся работа в целях укрепления договорно-правовой базы стратегического межгосударственного сотрудничества, в частности, разработан пакет документов. Для обсуждения вопросов в этой сфере было предложено организовать во втором полугодии двусторонние межведомственные консультации.

Также прозвучал отчёт о сотрудничестве с Японией, которое в последние годы динамично развивается.

В этой связи сообщалось, что в настоящее время ведётся работа по организации встречи Президента Туркменистана с Премьер-министром Японии в рамках предстоящего в Астане Саммита «Центральная Азия+Япония». Вместе с тем прозвучала информация о планируемых к подписанию двусторонних документах, охватывающих различные сферы взаимодействия.

Касаясь вопросов развития межгосударственного взаимодействия с Республикой Корея, вице-премьер, руководитель МИД отметил, что в последние годы двусторонние отношения обрели эффективный характер и качественно новое наполнение.

Затронув тему сотрудничества с Малайзией, которая выступает в числе значимых партнёров нашей страны, вице-премьер, руководитель внешнеполитического ведомства озвучил ряд предложений, нацеленных на укрепление межгосударственных отношений.

Как подчёркивалось, наша страна в 2022 году выступила с инициативой о создании формата «Центральная Азия+АСЕАН». В целях её практической реализации было предложено провести во втором полугодии в Туркменистане соответствующую международную встречу или форум.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что наша Отчизна поддерживает дипломатические отношения с государствами мира. Как подчёркивалось, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона Туркменистан успешно развивает всестороннее партнёрство в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В данном контексте акцент был сделан на необходимости дальнейшего укреп­ления и расширения спектра сотрудничества с государствами АТР.

Одобрив представленные предложения, глава Туркменистана заострил внимание на предстоящих переговорах на высшем уровне, визитах, встречах различного формата и поручил вице-премьеру, руководителю МИД обеспечить надлежащую организацию всех запланированных мероприятий.

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев доложил о проводимой работе по модернизации в соответствии с требованиями современности нормативно-правовой базы транспортно-­коммуникационного комплекса.

Как сообщалось, в целях дальнейшего развития в стране космической отрасли, предоставления новых услуг и модернизации спутниковой связи предусмотрена разработка проекта Концептуальной основы государственной политики в сфере космической деятельности.

При этом основными задачами выступают совершенствование согласно реалиям времени и посредством внедрения новых технологий работ в области космоса, расширение спектра услуг Национального спутника «TürkmenÄlem 52°E», модернизация объектов наземной космической инфраструктуры. В данной связи на рассмотрение главы государства было представлено соответствующее предложение.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность эффективного использования потенциала спутниковой связи для развития цифровой системы. Следует продолжить совершенствовать в соответствии с реалиями времени правовую базу транспортно-­коммуникационного сектора, подчеркнул глава Туркменистана, поручив руководителю Агентства осуществлять работу в данном направлении.

Затем, обращаясь к участникам заседания и туркменистанцам, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что сегодня празднуется День города Ашхабад и
«Последний звонок», а завтра будет торжественно отмечен Праздник туркменского ковра. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства особое значение придаётся развитию известного во всём мире искусства ковроделия нашего народа, продолжил глава Туркменистана.

Создаются условия для популяризации в мире этого великолепного искусства, для сохранения и восстановления старинных образцов ковровых орнаментов, создания новых разновидностей, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что развитию коврового искусства и впредь будет уделяться внимание на государственном уровне.

В продолжение глава государства сердечно поздравил членов Правительства и всех соотечественников с Днём города Ашхабад и Праздником туркменского ковра, а выпускников – с торжествами по случаю «Последнего звонка».

Затем участники заседания сердечно поздравили Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова со знаменательными событиями, адресовав самые наилучшие пожелания.

На заседании также был рассмот­рен ряд других вопросов государственной жизни, по которым приняты соответствующие решения.

Завершая заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в осуществляемой работе во имя дальнейшего процветания суверенного Отечества.