Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
06.06.2024

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана

Meeting of the State Security Council of Turkmenistan

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz Watanymyzda howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen bagly meseleler girizildi.

Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş edip, hasabat döwründe harby özgertmeleriň çäklerinde kesgitlenen wezipeleri, şol sanda Milli goşunyň goranyş ukybyny berkitmek boýunça wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek babatda görlen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem harby gullukçylary gullukdan boşatmagyň, raýatlaryň nobatdaky harby gulluga çagyrylyşynyň barşy, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek dabaraly harby ýörişe taýýarlyk görlüşi barada hasabat berildi. Mundan başga-da, ýakynda geçirilen harby okuw meýdan türgenleşiginiň netijeleri hakynda aýdyldy.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, döwletimiziň diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinasyna laýyklykda, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagynyň ilkinji nobatdaky wezipeleriň hatarynda çykyş edýändigini belledi. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň tehniki taýdan kämilleşdirilmegi harby gullukçylaryň aýratyn taýýarlygyny talap edýär diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi hem-de harby okuw edaralarynda bilim bermegiň, okatmagyň innowasion usullaryny ulanmagy tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ýakynda geçirilen harby okuw meýdan türgenleşiginiň netijelerine kanagatlanma bildirip, meýilnama laýyklykda, türgenleşigi mundan beýläk-de ýokary hilli geçirmegi dowam etdirmegiň möhümdigini belledi. Okuw türgenleşigi Ýaragly Güýçlerimiziň has-da kämilleşýändigini görkezdi. Şunuň bilen baglylykda, onuň söweşjeň taýýarlygyny has-da ýokarlandyrmak barada görkezme berildi.

Harby gullukçylary harby gullukdan boşatmak hem-de ýurdumyzyň raýatlarynyň harby gulluga çagyrylyşyny bellenen tertibe laýyklykda geçirmek bilen baglanyşykly görkezmeler berildi. Şeýle-de Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministrine Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli geçiriljek dabaraly harby ýörişe talabalaýyk taýýarlyk görülmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Baş prokuror B.Muhamedow şu ýylyň başyndan bäri alnyp barlan işleriň netijeleri, ähli ulgamlarda kanunçylygyň berk we talabalaýyk berjaý edilmegine gözegçilik etmek boýunça görlen toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy esasynda kanunçylyk-hukuk namalarynyň düzgünleriniň ýerine ýetirilişine geçirilen barlaglaryň netijeleri barada-da aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, kanunylygy üpjün etmekde möhüm döwlet edarasy hökmünde prokuraturanyň ähmiýetli ornuna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, düzümiň işgärleriniň öz üstüne ýüklenen wezipäni ýerine ýetirmäge jogapkärçilikli çemeleşmelidikleri bellenildi.

Soňra içeri işler ministri M.Hydyrow gözegçilik edýän düzümleriniň şu ýylyň geçen bäş aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Hususan-da, ýurdumyzda jemgyýetçilik tertibini üpjün etmek, hukuk bozulmalarynyň öňüni almak, ýangyn howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmegini üpjün etmek, ýol gözegçilik gullugynyň işini döwrüň talaplaryna laýyk guramak, durmuş häsiýetli meseleleri çözmek babatda görlen anyk çäreler barada aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ministrligiň ähli düzümleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunda döwrebap tehniki serişdeleri, ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek ulgamlaryny işjeň ornaşdyrmagyň, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň möhümdigi bellenildi. Hormatly Prezidentimiz tomus paslynyň gelmegi bilen howanyň gyzmagy sebäpli, ýangyn howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmegini berk gözegçilikde saklamagy ministre tabşyrdy.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, içeri işler ministri M.Hydyrowa käýinç yglan etdi.

Ýokary kazyýetiň başlygy B.Hojamgulyýew hasabat döwründe kazyýet ulgamyny kämilleşdirmek, döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklary boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen birlikde, bu ulgama sanly ulgamy we öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmak ugrunda görlen çäreler, işgärleriň netijeli zähmet çekmekleri, dynç almaklary üçin döredilýän şertler hakynda aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, öňde durýan wezipeleri üstünlikli çözmek üçin innowasion tehnologiýalaryň işjeň ulanylmagynyň, kazyýet işini kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda» Permana gol çekdi.

Milli howpsuzlyk ministri N.Atagaraýew hasabat döwründe ýerine ýetirilen işler, sanly ulgamyň ornaşdyrylyşy we işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, içerki jemgyýetçilik-syýasy durnuklylygy üpjün etmek işinde Milli howpsuzlyk ministrliginiň möhüm ornuna ünsi çekdi we bu ugurda sazlaşykly işleri alyp barmagy tabşyrdy.

Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýew hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, serhet galalaryny döwrebaplaşdyrmak, şahsy düzümiň netijeli gulluk etmegi, ýaşaýyş-durmuşy üçin oňaýly şertleri döretmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, harby gullukçylaryň söweşjeň we beden taýýarlygyny ýokarlandyrmagyň dost-doganlyk serhedi bolan döwlet serhedimiziň eldegrilmesizligini üpjün etmekde esasy talaplaryň biri bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz gullugyň ýolbaşçysyna döwlet serhedimiziň ygtybarly goragyny üpjün etmek üçin, serhet goşunlaryny yzygiderli kämilleşdirmek, maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça göz öňünde tutulan işlere berk gözegçilik etmegi, olaryň doly hem-de öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Döwlet serhet gullugynyň başlygy — Serhet goşunlarynyň serkerdebaşysy Ý.Nuryýewe berk käýinç yglan etdi.

Adalat ministri M.Taganow ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, milli kanunçylyk binýadyny döwrüň talabyna laýyk getirmek, raýatlaryň hukuk taýdan habarlylygyny ýokarlandyrmak, olara hukuk kömegini bermek boýunça görlen toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, hukuk ulgamynda amala aşyrylýan özgertmeleriň möhüm ugurlaryna ünsi çekdi. Bellenilişi ýaly, kadalaşdyryjy hukuk namalaryny yzygiderli seljermek we milli kanunçylygy döwrüň talaplaryna laýyk getirmek zerurdyr. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy ministrligiň ýolbaşçysyna ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen, halkara hukugyň kadalaryna laýyk gelýän kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamagy dowam etdirmegi tabşyrdy.

Soňra Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew ýolbaşçylyk edýän düzüminiň şu ýylyň geçen bäş aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, Türkmenistanyň serhedinden geçýän, şol sanda üstaşyr geçýän ýüklere has takyk gözegçilik etmek maksady bilen, sanly ulgamyň mümkinçiliklerini ulanmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda üstaşyr ulag geçelgeleriniň ähmiýetini ýokarlandyrmak bilen baglylykda, döwletimiziň eksport kuwwatyny ösdürmek boýunça uly işleriň alnyp barylýandygyny belledi. Ýurdumyzda gümrük gözegçiligini ygtybarly ýerine ýetirmek hem-de gümrük kadalarynyň bozulmagynyň öňüni almak bilen bagly işleri has-da güýçlendirmek möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we gullugyň ýolbaşçysyna degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy A.Sazakow ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, gözegçilik edýän düzüminiň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, işgärler düzümini pugtalandyrmak boýunça görlen çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, adamyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpjün edilmeginiň, halkara hukugyň kadalarynyň berjaý edilmeginiň, şahsyýetiň, jemgyýetiň, döwletiň bähbitleriniň sazlaşygyny üpjün etmegiň bu ulgamdaky döwlet syýasatynyň esasy ýörelgeleriniň hataryndadygyny belläp, gullugyň ýolbaşçysyna birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisi jemläp, Türkmenistanyň goranyş häsiýetli Harby doktrinasyna laýyklykda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň howpsuzlygyny we bitewüligini ýokary derejede üpjün etmek boýunça çäreleriň amala aşyrylýandygyny belledi. Şunuň bilen birlikde, döwletimiziň goranmak ukybyny berkitmäge, Watan goragçylarynyň, olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga uly üns berilýär diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy sözüni dowam etdi we bu ugurdaky işleriň geljekde-de dowam etdiriljekdigini belledi.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşanlara berk jan saglyk, halkymyzyň asuda we bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda alyp barýan jogapkärli gulluklarynda uly üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провёл очередное заседание Государственного совета безопасности, на котором были рассмотрены итоги работы военных и правоохранительных органов за январь–май текущего года. На повестку дня также вынесены воп­росы обеспечения безопасности и мира в нашей независимой Отчизне, укрепления материально-технической базы силовых структур, дальнейшего совершенствования их деятельности.

Первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, доложивший о проделанной подведомственными структурами работе за рассматриваемый период и предпринятых практических шагах с целью успешного выполнения приоритетных задач, определённых военной реформой, в том числе по укреплению оборонительной мощи Национальной армии.

Кроме того, прозвучал отчёт о ходе весенней призывной кампании, подготовке к военному параду, приуроченному к славной 33-й годовщине священной независимости Отчизны, а также о результатах прошедших военно-полевых учений.

Заслушав доклад, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны подчеркнул, что в соответствии с Военной доктриной, носящей сугубо оборонительный характер, одной из первоочередных задач выступает укрепление материально-технической базы военных и правоохранительных органов. Техническое переоснащение силовых ведомств требует особой подготовки военнослужащих, продолжил глава государства, распорядившись обновить процесс обучения в профильных учебных заведениях за счёт применения инновационных методов в этой области.

Выразив удовлетворение итогами состоявшихся недавно военно-полевых учений, которые продемонстрировали совершенство Вооружённых Сил, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность проведения их в дальнейшем в соответствии с планами и на высоком уровне. Также было дано указание, связанное с повышением боевой подготовки ВС.

Отдельные распоряжения касались проведения в установленном порядке увольнения в запас из Вооружённых Сил и очередного призыва граждан страны на военную службу. Наряду с этим секретарю Госсовета безопасности, министру обороны было поручено обеспечить надлежащую организацию военного парада в честь очередной годовщины независимости Отчизны.

Генеральный прокурор Б.Мухамедов доложил о результатах осуществлённой с начала года деятельности, реализованных комплексных мерах по надзору за строгим и надлежащим соблюдением законности во всех сферах. Прозвучал также отчёт о проверках исполнения положений нормативно-правовых актов, проведённых по поручению главы Туркменистана.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на значимой роли прокуратуры как важнейшего государственного правоохранительного органа и обеспечения законности. В этой связи отмечалось, что сотрудники ведомства должны ответственно подходить к выполнению возложенных на них полномочий.

Выступивший затем министр внутренних дел М.Хыдыров доложил об итогах работы, проделанной подотчётными структурами за пять месяцев текущего года. В частности, о предпринятых практических шагах по поддержанию общественного порядка, предупреждению правонарушений, обеспечению повсеместного соблюдения правил пожарной безопасности, организации в соответствии с реалиями времени деятельности Службы дорожного надзора, решению вопросов социального характера.

Резюмируя доклад, глава Туркменистана заострил внимание на необходимости дальнейшего совершенствования работы структурных подразделений ведомства. При этом констатировалась важность активного внедрения современных технических средств и систем обес­печения безопасности дорожного движения, повышения квалификации сотрудников.

В связи с наступлением летнего сезона и повышением температуры воздуха Президент Сердар Бердымухамедов поручил министру держать под строгим контролем соблюдение противопожарного режима.

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки объявил выговор министру внутренних дел М.Хыдырову.

Далее о ходе выполнения поручений, ранее данных Президентом Туркменистана, а также о проделанной за обозначенный период работе по модернизации судебной системы доложил председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев. Наряду с этим прозвучал отчёт о реализованных мерах в целях применения передовых методов в данной сфере, а также о создаваемых условиях для плодотворной службы и быта сотрудников.

Резюмируя доклад, глава государства Сердар Бердымухамедов отметил, что для успешного решения стоящих задач необходимо активно использовать инновационные технологии, совершенствовать судопроизводство.

В продолжение заседания был подписан Указ «О назначении и освобождении от должностей судей судов Туркменистана и присвоении им квалификационных классов».

Выступивший затем министр национальной безопасности Н.Атагараев доложил об осуществлённой за рассматриваемый период деятельности, а также о предпринятых практических шагах по внедрению цифровой системы и повышению профессионализма сотрудников.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на важной роли МНБ в обес­печении внутренней общественно-политической стабильности и распорядился проводить надлежащую работу в этом направлении.

Начальник Государственной пограничной службы Я.Нурыев доложил о результатах деятельности подотчётных формирований за январь–май текущего года, реа­лизованных комплексных мерах по модернизации погранзастав, а также о создаваемых условиях для эффективной службы и быта личного состава.

Резюмируя отчёт, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны подчеркнул, что повышение уровня боевой и физической подготовки военно­служащих сегодня является одним из главных требований в деле поддержания неприкосновенности священных рубежей Отчизны – границы дружбы и братства. В целях обеспечения надёжной охраны Государственной границы Президент Сердар Бердымухамедов поручил руководителю Службы держать под строгим контролем выполнение в полном объёме и своевременно предусмотренных задач по систематическому совершенствованию Погранвойск, обновлению их материально-технической базы.

В ходе заседания глава Туркменистана за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки объявил строгий выговор начальнику Государственной пограничной службы Туркменистана, коман­дующему Пограничными войсками Я.Нурыеву.

Далее министр адалат М.Таганов доложил о предпринятых за рассматриваемый период комплексных шагах по совершенствованию законодательной базы, повышению правовой осведомлённости граждан, оказанию им юридической помощи.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов заострил внимание на актуальных аспектах правовой реформы. Как подчёркивалось, следует осуществлять на постоянной основе анализ нормативно-правовых документов и приводить национальное законодательство в соответствие с реалиями времени.

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны поручил руководителю Министерства продолжить разработку согласно требованиям международного права законодательных актов, нацеленных на обеспечение дальнейшего социально-экономического развития страны.

Затем председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев доложил об итогах деятельности вверенной структуры за пять месяцев текущего года, предпринимаемых практических шагах по применению возможностей цифровой системы с целью осуществления более чёткого мониторинга за потоком проходящих через границу Туркменистана грузов, включая транзитные.

Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что в настоящее время в контексте повышения значимости транспортно-транзитных коридоров Отчизны ведётся масштабная работа по наращиванию экспортного потенциала нашего государства. Следует усилить меры, направленные на обеспечение надлежащего таможенного контроля и предупреждение нарушений соответствующих правил, отметил глава Туркменистана, адресовав руководителю Службы конкретные поручения.

Далее председатель Государственной миграционной службы А.Сазаков доложил о работе, проделанной с начала года, предпринятых практических шагах по модернизации материально-технической базы подведомственных структур, укреплению кадрового состава.

Отметив, что обеспечение прав и свобод человека, соблюдение норм национального и международного права, гармонизация интересов личности, общества и государства выступают в числе основных принципов политики Туркменистана в области миграции, Президент Сердар Бердымухамедов адресовал руководителю Службы ряд указаний.

Подытоживая заседание, глава государства заявил, что в соответствии с оборонительной Военной доктриной Туркменистана предпринимаются меры по обеспечению на высоком уровне безопасности и целостности независимой нейтральной Родины. Приоритетное внимание уделяется укреплению обороноспособности Отчизны, улучшению социально-бытовых условий жизни защитников Отечества и членов их семей, продолжил Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны, отметив, что работы в данном направлении будут продолжены.

На заседании Госсовета безопасности также был рассмотрен ряд других вопросов, по которым приняты соответствующие решения.

В завершение заседания Президент Туркменистана, Верховный Главно­командующий Вооружёнными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья и больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа.

Today, the President of Turkmenistan, Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of the country, Army General Serdar Berdimuhamedov, held a regular meeting of the State Security Council to consider the results of the work of military and law enforcement agencies for January-May of the current year. The agenda also includes issues of ensuring security and peace in our independent Homeland, strengthening the material and technical base of security forces, and further improving their activities.

The first speaker was the Secretary of the State Security Council, Minister of Defense B.Gundogdyev, who reported on the work done by subordinate structures during the period under review and the practical steps taken to successfully implement the priority tasks identified by the military reform, including strengthening the defensive power of the National Army.

In addition, a report was made on the progress of the spring conscription campaign, preparations for the military parade dedicated to the glorious 33rd anniversary of the sacred independence of the Homeland, as well as on the results of past military field exercises.

After hearing the report, the Supreme Commander-in-Chief of the country’s Armed Forces emphasized that in accordance with the Military Doctrine, which is purely defensive in nature, one of the priority tasks is strengthening the material and technical base of military and law enforcement agencies. Technical re-equipment of law enforcement agencies requires special training of military personnel, the head of state continued, ordering to update the training process in specialized educational institutions through the use of innovative methods in this area.

Expressing satisfaction with the results of the recently held military field exercises, which demonstrated the perfection of the Armed Forces, President Serdar Berdimuhamedov noted the importance of conducting them in the future in accordance with plans and at a high level. An instruction was also given related to increasing the combat training of the Armed Forces.

Separate orders related to the transfer to the reserve from the Armed Forces in accordance with the established procedure and the next conscription of the country’s citizens for military service. Along with this, the Secretary of the State Security Council and the Minister of Defense were instructed to ensure the proper organization of the military parade in honor of the next anniversary of the Homeland’s independence.

Prosecutor General B.Muhamedov reported on the results of the activities carried out since the beginning of the year, the implementation of comprehensive measures to supervise strict and proper compliance with the rule of law in all areas. There was also a report on inspections of compliance with the provisions of regulatory legal acts carried out on behalf of the head of Turkmenistan.

After hearing the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized the significant role of the prosecutor’s office as the most important state law enforcement agency and ensuring the rule of law. In this regard, it was noted that department employees must take a responsible approach to fulfilling the powers assigned to them.

Minister of Internal Affairs M.Hydyrov, who then spoke, reported on the results of the work done by the reporting structures over the five months of this year. In particular, about the practical steps taken to maintain public order, prevent crime, ensure universal compliance with fire safety rules, organize the activities of the Road Supervision Service in accordance with the realities of the time, and resolve issues of a social nature.

Summarizing the report, the head of Turkmenistan focused on the need to further improve the work of the department’s structural divisions. At the same time, the importance of the active implementation of modern technical means and systems for ensuring road safety and improving the skills of employees was stated.

In connection with the onset of the summer season and rising air temperatures, President Serdar Berdimuhamedov assigned the minister to keep compliance with the fire safety regime under strict control.

The Supreme Commander-in-Chief of the country’s Armed Forces reprimanded Minister of Internal Affairs M.Hydyrov for improper performance of official duties and shortcomings in his work.

Next, the Chairman of the Supreme Court B.Hojamgulyev reported on the progress of implementation of instructions previously given by the President of Turkmenistan, as well as on the work done during the indicated period to modernize the judicial system. Along with this, a report was made on the measures taken to apply advanced methods in this area, as well as on the conditions created for the fruitful service and life of employees.

Summarizing the report, head of state Serdar Berdimuhamedov noted that in order to successfully solve the current problems it is necessary to actively use innovative technologies and improve legal proceedings.

Continuing the meeting, the Decree “On the appointment and dismissal of judges of the courts of Turkmenistan and the assignment of qualification classes to them” was signed.

Minister of National Security N.Atagaraev, who then spoke, reported on the activities carried out during the period under review, as well as on practical steps taken to introduce a digital system and improve the professionalism of employees.

After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized the important role of the MNS in ensuring internal socio-political stability and ordered proper work in this direction.

Head of the State Border Service Ya.Nuryev reported on the results of the activities of the reporting units for January-May of the current year, the comprehensive measures implemented to modernize border posts, as well as the conditions created for effective service and life of personnel.

Summarizing the report, the Supreme Commander-in-Chief of the country’s Armed Forces emphasized that increasing the level of combat and physical training of military personnel today is one of the main requirements in maintaining the inviolability of the sacred borders of the Homeland – the borders of friendship and brotherhood. In order to ensure reliable protection of the State Border, President Serdar Berdimuhamedov commissioned the head of the Service to keep under strict control the implementation in full and in a timely manner of the planned tasks for the systematic improvement of the Border Troops, updating their material and technical base.

During the meeting, the head of Turkmenistan severely reprimanded the head of the State Border Service of Turkmenistan, commander of the Border Troops, Y.Nuryev, for improper performance of official duties and shortcomings in his work.

Next, Minister of Adalat M. Taganov reported on the comprehensive steps taken during the period under review to improve the legislative framework, increase legal awareness of citizens, and render them legal assistance.

Summarizing the report, President Serdar Berdimuhamedov focused on current aspects of legal reform. As emphasized, it is necessary to carry out an ongoing analysis of regulatory documents and bring national legislation into line with the realities of the time.

The Supreme Commander-in-Chief of the country’s Armed Forces instructed the head of the Ministry to continue developing, in accordance with the requirements of international law, legislative acts aimed at ensuring the further socio-economic development of the country.

Then the Chairman of the State Customs Service M.Hudaykulyev reported on the results of the activities of the entrusted structure for five months of the current year, practical steps taken to use the capabilities of the digital system in order to more clearly monitor the flow of cargo passing through the border of Turkmenistan, including transit.

After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized that currently, in the context of increasing the importance of transport and transit corridors of the Homeland; large-scale work is underway to increase the export potential of our state. It is necessary to strengthen measures aimed at ensuring proper customs control and preventing violations of relevant rules, the head of Turkmenistan noted, addressing specific assignments to the head of the Service.

Next, Chairman of the State Migration Service A.Sazakov reported on the work done since the beginning of the year, practical steps taken to modernize the material and technical base of subordinate structures, and strengthen personnel.

Noting that ensuring human rights and freedoms, compliance with national and international law, harmonization of the interests of the individual, society and the state are among the main principles of Turkmenistan’s migration policy, President Serdar Berdimuhamedov addressed the head of the Service a number of instructions.

Summing up the meeting, the head of state said that in accordance with the defensive Military doctrine of Turkmenistan, measures are being taken to ensure a high level of security and integrity of the independent neutral Homeland. Priority attention is paid to strengthening the defense capability of the Homeland, improving the social and living conditions of the defenders of the Homeland and members of their families, the Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of the country continued, noting that work in this direction will continue.

At the meeting of the State Security Council, a number of other issues were also considered, and appropriate decisions were adopted.

At the end of the meeting, the President of Turkmenistan, Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of the country, Army General Serdar Berdimuhamedov wished the participants sound health and great success in responsible service for the sake of the peaceful and happy life of the people.