Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
07.06.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Заседание Кабинета Министров Туркменистана

Заседание Кабинета Министров Туркменистана

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň bäş aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa milli parlament tarapyndan ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada maglumat berdi. Häzirki wagtda Mejlisde döredilen iş toparlary tarapyndan ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleri bilen bilelikde raýatlaryň hukuklaryny, kanuny bähbitlerini goramak, oba hojalyk, ylym, saglygy goraýyş, bedenterbiýe we sport ulgamlarynda, daşary syýasy iş babatynda hereket edýän birnäçe kanunlary döwrüň talabyna laýyklykda kämilleşdirmek boýunça işler alnyp barylýar.

Hasabat döwründe Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri üçin kanun çykaryjylyk işiniň döwrebap usullarydyr ýörelgeleri barada okuw sapaklary guraldy. Ýylyň başyndan bäri hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Mejlisde daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçileriniň 6-syndan ynanç hatlary kabul edildi. Daşary ýurtlaryň parlamentleri we halkara guramalar bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak üçin duşuşyklaryň 20-si geçirildi. Deputatlar kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek hem-de döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça halkara guramalar bilen bilelikde guralan maslahatlaryň, duşuşyklaryň 49-syna gatnaşdylar. Kanun çykaryjylyk işinde tejribe alyşmak maksady bilen, Mejlisiň wekilleriniň daşary ýurtlara iş saparlarynyň 15-si amala aşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda işlenip taýýarlanan Türkmenistanyň Kanunlarynyň 9-synyň kabul edilendigini, birnäçe kanunlara üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilendigini aýtdy hem-de milli kanunçylygymyzy mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow şu ýylyň bäş aýynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berip, jemi içerki önümiň ösüşiniň durnukly saklanýandygyny belledi.

2023-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda jemi öndürilen önümiň möçberi artdy. Ykdysadyýetiň pudaklarynda kadaly önümçilik netijeleri gazanyldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, bölek satuw haryt dolanyşygy 11,1 göterim artdy.

Wise-premýer Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi barada-da hasabat berdi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, 2023-nji ýylyň degişli döwrüne görä, 10,4 göterim ýokarlandy. Şu ýylyň bäş aýynda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 17,8 göterim ýokarlandy. Şeýle hem Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi. Hususan-da, hasabat döwründe ýurdumyz boýunça durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň 52-siniň, suw, lagym arassalaýjy desgalaryň 32-siniň, ýaşaýyş jaýlarynyň 480,8 müň inedördül metriniň, inženerçilik ulgamlarynyň hem-de desgalarynyň gurluşyk işleriniň alnyp barlandygy barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynyň jemleri boýunça jemi içerki önümiň ösüş depgininiň 6,3 göterime deň bolandygyny kanagatlanma bilen belledi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 11,5 göterim artdy. Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 102,2 göterime, çykdajy bölegi 97,6 göterime deň boldy. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň öz wagtynda maliýeleşdirilendigini aýdyp, wise-premýere mundan beýläk-de milli ykdysadyýetimiziň makroykdysady görkezijilerini durnukly saklamak boýunça zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow nebitiň we gazyň çykarylyşyny artdyrmak, olary dünýä bazaryna çykarmagyň ugurlaryny giňeltmek boýunça 2024-nji ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, nebiti we gaz kondensatyny çykarmak babatda gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler barada aýdyldy. Hususan-da, “Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan meýilnamanyň 102,6 göterim ýerine ýetirilendigi bellenildi. Konserniň nebiti gaýtadan işleýän zawodlary tarapyndan nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 102,9 göterime deň boldy.

Hasabat döwründe benzin öndürmegiň meýilnamasy 100,7 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy 100 göterim, polipropilen öndürmegiň meýilnamasy 100 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasy 120,9 göterim ýerine ýetirildi. Şeýle-de suwuklandyrylan gazy, tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň tehniki-ykdysady görkezijileri, mawy ýangyjyň daşary ýurtlara iberilişi barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda tebigy gazy we nebiti çykarmakda öňde goýlan meýilnamalary 100 göterim ýerine ýetirmek, nebitgaz senagatyna degişli kärhanalaryň doly güýjünde işledilmegini gazanmak üçin toplumyň işini yzygiderli kämilleşdirip durmagyň wajypdygyna ünsi çekdi we wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň geçen bäş aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri hem-de welaýatlarda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, oba hojalyk pudagy boýunça önümçiligiň ösüş depgini 124,1 göterime deň boldy. Bu görkeziji Oba hojalyk ministrligi boýunça 129,2 göterime, Daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 100,1 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 133,3 göterime, “Türkmenpagta” döwlet konserni boýunça 100 göterime, “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşigi boýunça 224,2 göterime, “Türkmenobahyzmat” döwlet birleşigi boýunça 109,4 göterime, Azyk senagaty döwlet birleşigi boýunça 107,3 göterime, Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşigi boýunça 114 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 101,8 göterime barabar boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 387,8 göterim ýerine ýetirildi.

Şu gün Ahal, Lebap, Mary welaýatlarynda galla oragyna guramaçylykly başlanylýandygy, Balkan we Daşoguz welaýatlarynda bolsa bu işe 14-nji iýunda girişmek boýunça taýýarlyk görülýändigi barada aýdyldy. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatlaryň ekin meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmek, ýetişdirilen gök ekinleriň hasylyny ýygnap almak boýunça degişli işler geçirilýär. Ýurdumyzyň suw hojalygy pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, suwaryş we şor suw akabalaryny arassalamak boýunça çäreler görülýär.

Soňra wise-premýer ýurdumyzyň ýüpekçileriniň pile öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri baradaky hoş habary aýtdy. Bellenilişi ýaly, döwletimiziň ýakyndan goldaw bermegi esasynda ýurdumyzyň zähmetsöýer pileçileri Watan harmanyna bol pile hasylyny tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli berjaý etdiler.

Wise-premýer oba hojalyk pudagynyň işgärleriniň adyndan döwlet Baştutanymyza hem-de Gahryman Arkadagymyza netijeli işlemek babatda döredilýän şertler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk önümleriniň möçberini artdyrmagyň, ilaty azyk önümleri bilen üpjün etmegiň, azyk bolçulygyny döretmegiň, gaýtadan işleýän senagaty çig mal bilen üpjün etmegiň oba hojalyk pudagynyň esasy wezipeleriniň hatarynda durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, pudagyň işini yzygiderli kämilleşdirip durmagyň wajypdygy aýdyldy. Hormatly Prezidentimiz oba hojalyk pudagynda esasy möwsümleriň biri bolan galla oragynyň ýetip gelendigini nygtap, wise-premýere bugdaý hasylyny ýitgisiz ýygnap almak üçin guramaçylyk işlerine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hoş habary kanagatlanma bilen kabul edip, ýurdumyzyň zähmetsöýer pileçilerini Watan harmanyna 2100 tonnadan gowrak pile tabşyryp, şu ýylky şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri bilen tüýs ýürekden gutlady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow gözegçilik edýän gurluşyk we senagat toplumynda 2024-nji ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe toplum tarapyndan öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 117,2 göterime, Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 107,2 göterime barabar boldy. Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň möçberi 735 million manada deň boldy. Hasabat döwründe Energetika ministrligi boýunça önüm öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 108,5 göterim, “Türkmenhimiýa” döwlet konserni boýunça 146,2 göterim berjaý edildi. Geçen bäş aýda Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 107,6 göterim, Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça 121 göterim boldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň gurluşyk-senagat toplumynyň kärhanalarynyň önümçilik kuwwatyny doly peýdalanyp, netijeli işlemegini gazanmagyň zerurdygyny nygtady. Hereket edýän kärhanalarda çykarylýan önümleriň görnüşlerini artdyrmak, täze kärhanalary ýola goýmak boýunça işleri dowam etdirmek möhüm wezipeleriň hatarynda görkezildi. Elektrik energetika pudagynda içerki we halkara taslamalaryň durmuşa geçirilişine aýratyn üns bermek zerurdyr. Awtomobil ýolgurluşyk pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek boýunça işleri dowam etmek wajypdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Hormatly Prezidentimiz şu ýyl açylmagy meýilleşdirilýän binalaryň we desgalaryň bellenen wagtynda ulanmaga berilmelidigini belläp, wise-premýere gurluşyk işleriniň hiline-de berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew gözegçilik edýän söwda we dokma toplumlarynyň ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, telekeçilik ulgamynyň 2024-nji ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 106,5 göterime, önüm öndürmegiň ösüş depgini bolsa 104,1 göterime barabar boldy. Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary boýunça nah ýüplügiň önümçiligi 126,2 göterime, nah matalaryňky 117 göterime, tikin we trikotaž önümleriniň önümçiligi 108,5 göterime, gön önümleriniňki 121,2 göterime barabar boldy. Şu ýylyň başyndan bäri “Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça haly önümlerini öndürmegiň meýilnamasy 100,9 göterim ýerine ýetirildi. Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça ýanwar — maý aýlarynda birža söwdalarynyň 125-si geçirilip, 11 müň 833 sany şertnama hasaba alyndy. Hasabat döwründe Söwda-senagat edarasy tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 105,8 göterime deň boldy. 11 sany sergi, 54 sany maslahat geçirildi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň bäş aýynda oba hojalyk hem-de azyk önümlerini öndürmegiň ösüşi 112 göterime, senagat önümlerini öndürmegiň ösüşi 109,1 göterime deň boldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, söwda ulgamyna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri çaltlandyrmagyň wajypdygyny aýdyp, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işine daşary ýurt biržalarynda giňden ulanylýan tejribäni ornaşdyrmagyň, onuň işini kämilleşdirmegiň möhümdigini belledi. Dokma önümleriniň hilini gowulandyrmak we möçberini artdyrmak boýunça çäreleri görmek, daşarky bazarda dokma önümleriniň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, ykdysadyýetiň hususy pudagyna döwlet goldawyny bermek babatda işleri mundan beýläk-de dowam etdirmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe milli baýramçylyklar, şol sanda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dürli dabaralar, medeni-durmuş maksatly binalaryň ulanmaga berilmegi mynasybetli medeni çäreler guraldy. Gündogaryň beýik akyldary we türkmen nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň hormatyna maý aýynda medeniýet ministrleri derejesinde halkara maslahat geçirildi, “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumynyň, beýik söz ussadynyň ýadygärliginiň açylyş dabarasy boldy, onuň goşgulary ýerleşdirilen täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy guraldy. Şahyryň doglan güni mynasybetli daşary ýurtlarda dürli çäreler geçirildi.

Şeýle hem teatrlaryň, sirkleriň, kinoteatrlaryň, kinokonsert merkezleriniň, kitaphanalaryň, muzeýleriň, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň, Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginiň, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, wise-premýere medeniýet ulgamynyň işini kämilleşdirmek, medeni mirasymyzy öwrenmek, giňden wagyz etmek hem-de geljek nesillerimize ýetirmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe bilim işine okatmagyň öňdebaryjy usullary ornaşdyryldy, okuw kitaplarydyr gollanmalar neşir edildi. Okuwçylardyr talyplar halkara ders, internet bäsleşiklerine işjeň gatnaşyp, üstünlik gazandylar. Ýylyň başyndan bäri halkara olimpiadalaryň 8-si, halkara ylmy-amaly maslahatlaryň 2-si, halkara bäsleşik geçirildi. Orta mekdeplerde “Soňky jaň” dabaralary guraldy. Şu döwürde uniwersitetleriň 3-si, institutlaryň 7-si “Times Higher Eduсation” reýting agentliginiň degişli reýtinginiň agzalygyna saýlanyldy. Çagalaryň we ýetginjekleriň tomusky dynç alyş möwsümini guramaçylykly geçirmek bilen bagly işler alnyp baryldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlary bilen, Türkmenistanda umumybilim maksatnamalary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasy hem-de “Türkmenistanda biotehnologiýany toplumlaýyn ösdürmegiň 2024 — 2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy” we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy. Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň “Oguz han” ylmy-tehnologiýalar merkezi döredildi. Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ylmy-amaly maslahatlar, sergiler, beýleki dabaraly çäreler, şol sanda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň kitaplarynyň tanyşdyrylyş dabaralary geçirildi. “Gadymy Änew medeniýeti”, “Gadymy Amul galasy: geçmişiň syrlarynyň goragçysy”, “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly halkara ylmy maslahatlar dünýäniň ylmy giňişliginde uly seslenme döretdi.

Hasabat döwründe keselleriň öňüni almagyň, bejermegiň öňdebaryjy usullary amaly lukmançylyga ornaşdyryldy. Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň durky täzelenen binalary ulanmaga berildi. Aşgabat şäherinde 5 sany täze merkeziň, “Arçman” şypahanasynda goşmaça täze bejeriş merkeziniň, glisirrizin turşusyny öndürýän kärhananyň gurluşyk işleri dowam etdirilýär.

Ýylyň başyndan bäri ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek boýunça işler has-da işjeňleşdirildi. Türkmen türgenleri halkara sport ýaryşlarynyň 80-sine gatnaşyp, 79 altyn, 64 kümüş, 95 bürünç medal gazandylar. Hokkeý boýunça halkara ýaryş Türkmenistanyň halkara sport abraýyny täze derejä göterdi. Halkara sport ýaryşlarynda baýrakly orunlary eýelän türgenlere hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, geçirilýän işleriň wajypdygyna ünsi çekdi we olary döwrüň talaplaryna laýyklykda guramak babatda degişli tabşyryklary berdi.

Soňra wise-premýer Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri barada hasabat berdi we hormatly Prezidentimiziň garamagyna degişli Kararyň taslamasyny hödürledi.

Bellenilişi ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwlet Baştutanymyzyň berýän hemaýat-goldawlary netijesinde ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn ösüşine mynasyp goşant goşýan kämil nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek üçin ähli şertler döredilýär. Şeýle hem «Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezine halkara ylmy-tehnologiýa parkynyň hukuk ýagdaýyny bermek hakynda» Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Ýurdumyzyň daşary syýasat strategiýasynyň belent maksatlaryndan ugur alnyp, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi tarapyndan dünýäniň abraýly ylmy merkezleri, şol sanda Halkara ylmy parklaryň assosiasiýasy (IASP) bilen hyzmatdaşlygyň gerimi giňeldilýär. Tehnologiýalar merkezine halkara ylmy-tehnologiýa parkynyň hukuk ýagdaýyny bermek baradaky çözgüt “Ylmy-tehnologiýa parklary hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda merkeziň binýadynda amaly ylmy işleriň geçirilmegine, ylym bilen önümçiligi utgaşdyrýan, önümçilik pudaklarynyň ylmy esasda ösdürilmegine we usuly kadalaryň kämilleşdirilmegine içgin gatnaşýan ylmy-önümçilik binýadyny döretmek maksady bilen kabul edildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Garaşsyz ýurdumyzda ýokary bilimli, giň dünýägaraýyşly, hünärine ussat, başarnykly ýaşlary kemala getirmek boýunça maksatnamalaýyn işleriň durmuşa geçirilýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow zehinli ýaşlarymyzy ylma, bilime, täze tehnologiýalar boýunça has ähmiýetli we tutumly işlere höweslendirmek maksady bilen, Ylymlar güni mynasybetli «Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda» Karara gol çekdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda ylmy-barlag işlerini toplumlaýyn esasda ösdürmek, innowasion önümleriň önümçiligini guramak maksady bilen, «Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezine halkara ylmy-tehnologiýa parkynyň hukuk ýagdaýyny bermek hakynda» Karara gol çekdi. Hormatly Prezidentimiz resminamalary wise-premýere sanly ulgam arkaly iberdi we bu ugurda alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berildi. Ol BMG-niň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän ştab-kwartirasyndan hoş habaryň gelip gowşandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna biragyzdan saýlanylandygy barada habar berildi.

Wise-premýer, daşary işler ministri hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy bu şanly waka bilen tüýs ýürekden gutlap, Arkadagly Gahryman Serdarymyza, Gahryman Arkadagymyza iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Hormatly Prezidentimiz bu habary kanagatlanma bilen kabul edip hem-de Ministrler Kabinetiniň agzalaryna we ähli watandaşlarymyza ýüzlenip, şu ýylyň 6-njy iýunynda ýurdumyzyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň Başlygynyň orunbasarlygyna biragyzdan saýlanylandygyny belledi. Munuň özi Watanymyzyň alyp barýan daşary syýasatynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň goldawa eýe bolýandygynyň ykrarnamasydyr. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň geljekde-de Birleşen Milletler Guramasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy dowam etdirjekdigini aýdyp, hemmeleri bu hoş habar bilen tüýs ýürekden gutlady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda Daşary işler ministrligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasyny durmuşa geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryny hem-de öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, halkara guramalaryň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça toplumlaýyn işler amala aşyryldy. Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine, üçünji Antalýa diplomatiýa forumyna gatnaşmak üçin Türkiýe Respublikasyna, Täjigistan Respublikasyna, “Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2024” halkara ykdysady forumyna hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş saparlaryny amala aşyrdy. Şeýle-de Gahryman Arkadagymyz Eýran Yslam Respublikasynda saparda boldy.

Hormatly Prezidentimiz Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz 9-njy maýda Moskwada 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaraly çärelere hormatly myhman hökmünde gatnaşdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz birnäçe ýurtlaryň Liderleri bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri geçirdi. Hasabat döwründe Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Türkmenistanda saparda boldy.

24-nji maýda paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi. Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşmak üçin Aşgabada gelen wekiliýetleriň ýolbaşçylary bilen duşuşyklary geçirdi. Hasabat döwründe daşary ýurtlaryň wekiliýetleriniň Türkmenistana amala aşyran saparlary, ýurdumyzyň wekiliýetleriniň daşary ýurtlara bolan saparlary dürli ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, dünýä ýurtlary bilen söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer, ylym-bilim ulgamlaryndaky gatnaşyklary, abraýly halkara we sebit guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmegiň wajypdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýer, daşary işler ministrine degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana boljak döwlet saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmekde Aziýa sebitiniň ýurtlary bilen netijeli gatnaşyklary giňeltmäge uly ähmiýet berilýär. Şolaryň hatarynda Koreýa Respublikasy hem bar. Bu ýurt bilen hyzmatdaşlyk okgunly, özara bähbitli häsiýete eýedir. Döwletara gatnaşyklar ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde üstünlikli ösdürilýär. Söwda-ykdysady ulgam bilen bir hatarda, medeni-ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk hem türkmen-koreý gatnaşyklarynyň aýratyn bölegi bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň amala aşyrjak döwlet sapary iki ýurduň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň ýolunda möhüm ädim bolar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň köp ýyllaryň dowamynda dürli ugurlarda netijeli hyzmatdaşlyk edýändiklerini belledi. Soňky ýyllarda nebitgaz, himiýa we ulag ulgamlarynda durmuşa geçirilen ençeme bilelikdäki taslamalar munuň aýdyň güwäsidir. Döwlet Baştutanymyz şular barada aýtmak bilen, ýokary derejede geçiriljek ikitaraplaýyn gepleşikleriň ähmiýetini nygtady. Şol gepleşikleriň netijeleri boýunça hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýadyny pugtalandyrmaga, gatnaşyklaryň köpugurly mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmaga gönükdirilen resminamalaryň toplumyna gol çekmek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýer, daşary işler ministrine hem-de Ministrler Kabinetiniň beýleki agzalaryna ýüzlenip, bu saparyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe bu toplumda ýerine ýetirilen işler we hyzmatlar boýunça gazanylan ösüş 117,5 göterime deň boldy. Şu ýylyň bäş aýynda awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük daşamagyň ösüş depgini 105,9 göterime, ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini bolsa 102,9 göterime deň boldy. Ýanwar — maý aýlarynda hyzmatlary ýerine ýetirmek babatda ösüş “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça 104,8 göterime, “Türkmenawtoulaglary” agentligi boýunça 111,4 göterime, “Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça 153 göterime barabar boldy.

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi boýunça 115,8 göterim, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça 112,2 göterim ösüş depgini gazanyldy.

Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýerine ýetirilen işler barada hem aýdyldy. Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde ulag-kommunikasiýa toplumy üçin önümçilik, durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy barada hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ulag-kommunikasiýalar toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri doly ýerine ýetirmek üçin toplumyň işini döwre görä yzygiderli kämilleşdirip durmagyň möhümdigini nygtady we agentligiň ýolbaşçysyna bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, ýurdumyzda şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleriniň kabul edilen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezýändigini kanagatlanma bilen belledi. Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,3 göterime deň boldy. Bu görkeziji senagat pudagynda 3,6 göterime, ulag we aragatnaşykda 7,1 göterime, hyzmatlar ulgamynda 7,9 göterime, söwda ulgamynda 7,8 göterime, gurluşykda 7,8 göterime, oba hojalyk pudagynda bolsa 5,4 göterime deň boldy. Şeýle hem hasabat döwründe ýurdumyzda iri senagat we durmuş maksatly desgalardyr binalar dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berildi.

Döwlet Baştutanymyz 12-nji iýunda ýurdumyzda Ylymlar gününiň giňden bellenilip geçiljekdigine ünsi çekdi. Garaşsyz ýurdumyzda ylym ulgamyny ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Raýatlarymyzyň ylym-bilim bilen meşgullanmagy we häzirki zaman ylmynyň gazananlaryna mynasyp goşant goşmagy üçin ähli şertler döredilýär diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we mejlise gatnaşyjylary hem-de mähriban halkymyzy Ylymlar güni bilen tüýs ýürekden gutlady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл очередное заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены итоги работы отраслей национальной экономики за пять месяцев текущего года.

Первой выступила Председатель Меджлиса Д.Гулманова, проинформировавшая о результатах деятельности национального парламента за январь–май.

В настоящее время Рабочей комиссией совместно с представителями министерств и отраслевых ведомств приводятся в соответствие реалиям времени действующие законы в области защиты прав и законных интересов граждан, в сферах сельского хозяйства, ­науки, здравоохранения, физкультуры и спорта, внешнеполитической деятельности.

В отчётный период для слушателей Академии государственной службы при Президенте Туркменистана был организован семинар о современных методах и принципах законотворчества.

С начала года по поручению Президента Туркменистана приняты верительные грамоты от шести Чрезвычайных и Полномочных Послов государств, аккредитованных в нашей стране. В целях укрепления отношений с зарубежными парламентами и международными организациями проведено 20 встреч. Депутаты приняли участие в совместных с авторитетными структурами 49 семинарах по вопросам совершенствования законодательной деятельности и обеспечения реализации госпрограмм. В рамках изучения передового опыта в области законотворчества состоялось 15 служебных поездок представителей Меджлиса за рубеж.

Отметив, что за январь–май текущего года в рамках совершенствования правовой базы принято 9 законов Туркменистана, в ряд законов внесены изменения и дополнения, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на необходимости дальнейшей модернизации национального законодательства.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов, отчитываясь о макроэкономических индикаторах за пять месяцев нынешнего года, сообщил, что наблюдается стабильный рост ВВП.

В сопоставлении с аналогичным периодом 2023 года за январь–май увеличился объём произведённой продукции. В отраслях экономики отмечаются положительные производственные показатели.

Розничный товарооборот в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на 11,1 процента.

Было также доложено о показателях по исполнению Государственного бюджета.

Размеры заработной платы по крупным и средним предприя­тиям страны в сопоставлении с соответствующим периодом 2023 года за январь–май выше на 10,4 процента.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года за пять месяцев объём капиталовложений, освоенных за счёт всех источников финансирования, увеличился на 17,8 процента.

Прозвучал также отчёт о ходе реализации Национальной сельской программы. В частности, сообщалось, что в рассматриваемый период велось строительство 52 объектов социального назначения, 32 водоочистных сооружений, 480,8 тысячи квадратных метров жилья, инженерных систем.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов с удов­летворением констатировал, что по итогам за январь–май темп роста ВВП достиг 6,3 процента. В сопоставлении с соответствующим периодом минувшего года, в целом объём произведённой продукции увеличился на 11,5 процента. Как отмечалось, исполнение доходной части Государственного бюджета составило 102,2 процента, а расходной – 97,6 процента.

Подчеркнув, что своевременно профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии, глава Туркменистана поручил вице-премьеру проводить необходимую деятельность по поддержанию и впредь стабильности макроэкономических показателей национальной экономики.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов отчитался о результатах работы по увеличению объёмов добычи нефти и газа, а также по расширению маршрутов поставок энергоносителей на мировой рынок за январь–май 2024 года.

Было доложено о технико-экономических показателях, достигнутых в области добычи нефти и газового конденсата, в частности, Госконцерном «Türkmennebit» план выполнен на уровне 102,6 процента.

Прозвучала также информация о выполнении плана по переработке нефти на нефтеперерабатывающих заводах, что составило 102,9 процента.

За рассматриваемый период план по производству бензина выполнен на 100,7 процента, дизельного топлива – на 100 процентов, полипропилена – на 100 процентов, смазочных масел – на 120,9 процента.

Наряду с этим сообщалось о технико-экономических показателях, достигнутых в области производства сжиженного газа, добычи природного и попутного газа, поставок «голубого топлива» за рубеж.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана заострил внимание на важности стопроцентной реализации намеченных планов по добыче природного газа и нефти в стране, а также обеспечения работы промышленных предприятий отрасли на полную мощность.

В данной связи, отметив необходимость постоянного совершенствования деятельности ТЭК, глава государства Сердар Бердымухамедов адресовал вице-премьеру соответствующие поручения.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев отчитался о результатах работ, выполненных в курируемых отраслях за январь–май текущего года, и о ходе сезонных сельхозкампаний в стране.

Как сообщалось, в целом по агропромышленному комплексу темп роста объёмов производства продукции составил 124,1 процента. При этом по Министерст­ву сельского хозяйства – 129,2 про­цента, Министерству охраны окружающей среды – 100,1 процента, Государственному комитету водного хозяйства – 133,3 процента, Государственному концерну «Türkmenpagta» – 100 процентов, Государственному объединению «Türkmengallaönümleri» – 224,2 процента, Государственному объе­динению «Türkmen­obahyzmat» – 109,4 процента, Государственному объединению пищевой промышленности – 107,3 процента, Государственному объединению животноводческой и птицеводческой промышленности – 114 процентов, Государственному объединению «Türkmen atlary» – 101,8 процента. План по освое­нию инвестиций выполнен на 387,8 процента.

Было доложено, что сегодня в Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах организованно приступили к жатве пшеницы, а в Балканском и Дашогузском велаятах ведётся тщательная подготовка к косовице, которая стартует здесь 14 июня.

Наряду с этим, в соответствии с агротехническими нормами, осуществляется уход за посевными площадями, принимаются меры по сбору урожая. Прилагаются усилия по укреплению материально-технической базы водного хозяйства страны, проводится очистка оросительных и дренажных сетей.

Далее вице-премьер сообщил ­добрую весть об успешном выполнении отечественными шелководами договорных обязательств по заготовке коконов.

Отмечалось, что благодаря масштабной государственной поддержке труженики отрасли, сдав на харман Родины богатый урожай коконов, с честью выполнили свои договорные обязательства.

От имени работников сельского хозяйства вице-премьер выразил главе Туркменистана и Герою-­Аркадагу искреннюю признательность за создаваемые условия для плодотворного труда дайхан.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что основными задачами сельскохозяйственного сектора являются увеличение объёмов производства сельхозпродукции, обеспечение населения продуктами питания, создание продовольственного изобилия, снабжение сырьём перерабатывающей промышленности. В данном контексте глава государства дал распоряжение по последовательному совершенствованию деятельности АПК.

Отметив, что в настоящее время для тружеников отрасли наступил ответственный сезон – жатва пшеницы, Президент Туркменистана поручил вице-премьеру держать под строгим контролем все организационные меры для уборки выращеннего урожая без потерь.

С удовлетворением восприняв ­добрую весть об успешном выполнении договорных обязательств шелководами страны, сдавшими государству более 2 тысяч 100 тонн коконов, Президент Сердар Бердымухамедов сердечно поздравил их с трудовой победой.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов отчитался об итогах деятельности строительного и промышленного секторов за январь–май 2024 года.

Как было доложено, план по производству продукции и осуществлённой комплексом работе за обозначенный период выполнен на 117,2 процента.

По Министерству строительства и архитектуры план по проведённой работе реализован на 107,2 процента.

За пять месяцев текущего года Министерство промышленности и строительного производства выпус­тило продукцию и осуществило работы на 735 миллионов манатов.

В отчётный период Министерст­вом энергетики план по производству продукции и проделанной работе выполнен на уровне 108,5 процента.

С начала года Государственным концерном «Türkmenhimiýa» план по выпуску продукции и осуществ­лённой работе выполнен на 146,2 процента.

В январе–мае нынешнего года план по произведённым работам Государственным агентством по управлению строительством автомобильных дорог выполнен на 107,6 процента, а хякимликом города Ашхабад – на 121 процент.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что предприятия строительно-промышленного комплекса страны должны всецело использовать свои производственные мощности и добиться эффективной деятельности. В числе первостепенных задач были обозначены увеличение ассортимента продукции, выпускаемой на действующих предприятиях, и продолжение работы по созданию новых производств.

Особое внимание также следует уделять реализации отечественных и международных проектов в сфере электроэнергетики.

Для успешного решения задач, поставленных перед отраслью автодорожного строительства, необходимо и далее принимать меры по укреплению её материально-технической базы, продолжил глава государства.

Отметив, что все здания и сооружения, запланированные к открытию в этом году, должны быть сданы в эксплуатацию в срок, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру обеспечить строгий контроль за качеством и ходом строительства.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил об итогах работы курируемых министерств и ведомств торгового и текстильного комплексов, а также предпринимательского сектора за январь–май 2024 года.

По Министерству торговли и внешнеэкономических связей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост торгового оборота составил 106,5 процента, производства продукции – 104,1 процента.

В сопоставлении с тем же периодом минувшего года, объём выпущенной предприятиями Министерства текстильной промышленности хлопковой пряжи и тканей равен, соответственно, 126,2 и 117 процентов, швейных и трикотажных изделий – 108,5 процента, кожаных изделий – 121,2 процента.

С начала текущего года план по производству ковровой продукции по Государственному объединению «Türkmenhaly» выполнен на 100,9 процента.

Государственной товарно-сырьевой биржей за январь–май проведено 125 торговых сессий, на которых зарегистрировано 11 тысяч 833 договора.

Темп роста по работам, осуществ­лённым Торгово-промышленной палатой за рассматриваемый период, составил 105,8 процента. ТПП проведено 11 выставок и 54 форума.

По Союзу промышленников и предпринимателей рост объёмов производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции за пять месяцев текущего года достиг 112 процентов, промышленной – 109,1 процента.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что следует ускорить работы по внедрению цифровых технологий в торговую сферу. Государственной товарно-сырьевой бирже необходимо постоянно совершенствовать свою деятельность на основе опыта, широко применяемого на зарубежных фондовых биржах.

Нужно принять меры по улучшению качества и увеличению объёмов производства текстильной продукции, повышению её конкурентоспособности на внешнем рынке. Следует также продолжить работу по оказанию государственной поддержки частному сектору экономики, указал глава Туркменистана, адресовав в этой связи вице-премьеру ряд поручений.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова отчиталась об итогах деятельности курируемой сферы за январь–май текущего года.

Как сообщалось, в рассматриваемый период были организованы различные торжества по случаю национальных праздников, в том числе приуроченные ко Дню Конституции и Государственного флага Туркменистана, а также к вводу в строй объектов социально-культурного назначения. Вместе с тем подведены итоги ранее объявленных конкурсов и проведены церемонии награждения победителей.

В честь 300-летия со дня рождения выдающегося мыслителя Востока, туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги в мае состоялись международная конференция на уровне министров культуры, открытие культурно-паркового комплекса «Magtymguly Pyragy» и памятника великому мастеру художественного слова, презентация нового сборника его стихов. По случаю юбилея гениального поэта различные мероприятия проведены за рубежом.

Было также доложено о результатах работы за обозначенный период театров, цирков, кинотеатров, киноконцертных центров, библиотек, музеев, Туркменской государственной издательской службы, Объединения «Türkmenfilm» имени Огузхана, Государственного информационного агентства.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру принять меры по совершенствованию деятельности курируемой сферы, изучению и широкой популяризации культурного наследия, сохранению его для будущих поколений.

Затем об итогах работы за пять месяцев текущего года доложил заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов.

За отчётный период в сфере образования внедрены передовые методы обучения, изданы учебники и учебные пособия. Учащиеся школ и студенческая молодёжь принимали активное участие в международных конкурсах и Интернет-олимпиадах, где добились успехов. С начала года проведено 8 международных олимпиад, 2 международные научно-практические конференции, международный конкурс.

В общеобразовательных школах были организованы праздничные торжества по случаю «Последнего звонка».

За рассматриваемый период 3 университета и 7 институтов включены в мировой рейтинг Великобритании Times Higher Education.

Состоялись мероприятия, связанные с организованным проведением сезона летних каникул детей и подростков.

Постановлениями Президента Туркменистана утверждены Концепция совершенствования методики обучения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года, Государственная программа комплексного развития биотехнологии в Туркменистане на 2024–2028 годы и Планы меро­приятий по их реализации.

Создан Научно-технический центр «Oguz han» Инженерно-технологического университета имени Огуз хана.

В честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги проведены научно-практические конференции, выставки и другие мероприятия, в том числе презентации книг Президента Сердара Бердымухамедова. Большой резонанс в мировом научном сообществе вызвали международные научные форумы «Древняя культура Анау», «Древняя крепость Амуль: хранительница тайн прошлого», «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

В отчётный период в сфере здравоохранения в практическую медицину внедрялись передовые методы профилактики и лечения различных заболеваний. Состоялось открытие Центра охраны здоровья матери и ребёнка Марыйского велаята, продолжены работы по строительству 5 новых центров в Ашхабаде, дополнительного комп­лекса зданий лечебного центра в санатории «Arçman», а также предприятия по производству глицирризиновой кислоты.

С начала года в стране активизировалась деятельность по развитию физической культуры и спорта. Туркменские спортсмены приняли участие в 80 международных соревнованиях, завоевав 79 золотых, 64 серебряных и 95 бронзовых медалей. На новый уровень спортивный престиж Туркменистана поднял Международный турнир по хоккею. Спортсменам, занявшим призовые места на международных состязаниях, были торжественно вручены подарки от Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Сердара Бердымухамедова.

Резюмируя отчёт, глава госу­дарства заострил внимание на важности осуществляемой деятельности и адресовал соответствующие указания по её организации согласно требованиям времени.

Далее вице-премьер отчитался об итогах конкурса научных работ среди молодёжи страны и представил на рассмотрение Президента Сердара Бердымухамедова проект соответствующего Постановления.

Как отмечалось, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства благодаря поддержке главы Туркменистана создаются все условия для воспитания молодого поколения, призванного внести достойный вклад во всестороннее развитие Отчизны.

Наряду с этим был представлен проект Постановления о присвоении Центру технологий Академии наук Туркменистана статуса международного научно-технологического парка.

Исходя из высоких целей внешне­политической стратегии, Центр технологий АНТ активно расширяет сферу сотрудничества с престижными мировыми профильными центрами, в том числе с Международной ассоциацией научных парков (IASP).

Решение о присвоении ему вышеназванного статуса принято в соответствии с Законом Туркменистана «О научно-технологических парках» в целях создания надлежащей базы для проведения практической научной работы, координации науки и производства, развития промышленного сектора на научной основе и совершенствования технических стандартов.

Заслушав отчёт, глава государства подчеркнул, что в нашей ­независимой Отчизне реализуются программы по воспитанию высокообразованной, эрудированной, профессиональной и способной молодёжи.

В данной связи, в целях стимулирования молодого поколения к более значимой и эффективной работе в сфере науки, образования и новых технологий, а также по случаю Дня науки Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление об итогах конкурса научных работ среди молодёжи Туркменистана.

В целях комплексного развития научно-исследовательской деятельности в стране, организации производства инновационной продукции глава государства также подписал Постановление «О присвоении Центру технологий Академии наук Туркменистана статуса международного научно-технологического парка». Направив документы вице-премьеру по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов поручил держать осуществляемую в данном направлении работу под строгим контролем.

Затем слово было предоставлено заместителю Председателя Кабинета Министров, министру иностранных дел Р.Мередову, который проинформировал о благой вести, поступившей из расположенной в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН. Сообщалось, что Туркменистан был полным консенсусом избран вице-председателем 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Вице-премьер, руководитель МИД сердечно поздравил Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с этим важным событием, адресовав Аркадаглы Герою Сердару и Герою-Аркадагу самые наилучшие пожелания.

С удовлетворением восприняв прозвучавшую информацию, Президент Туркменистана, обращаясь к членам Кабинета Минист­ров и ко всем соотечественникам, отметил, что 6 июня текущего года наша страна была единогласно избрана заместителем председателя 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это является очередным свидетельством широкой поддержки мировым сообществом внешнеполитического курса Отчизны, основанного на статусе нейтралитета.

Подчеркнув, что Туркменистан и в дальнейшем продолжит эффективное сотрудничество с Организацией Объединённых Наций, глава государства сердечно поздравил всех со знаменательным событием.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел отчитался об итогах деятельности МИД за январь–май.

В целях практической реализации внешнеполитической стратегии нейт­рального Туркменистана, выполнения данных главой государства поручений и решения поставленных задач, проводилась комплексная работа по развитию конструктивного сотрудничества с зарубежными партнёрами в двустороннем и многостороннем форматах, в рамках авторитетных международных организаций.

В данном контексте сообщалось, что в рассматриваемый период Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов посетил с визитами Объединённые Арабские Эмираты, Турецкую Республику – для участия в третьем Анталийском дипломатическом форуме, Республику Таджикистан, Республику Татарстан Российской Федерации – для участия в качестве почётного гостя в XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024». Герой-Аркадаг также совершил поездку в Исламскую Республику Иран.

Президент Туркменистана посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию, где в качестве почётного гостя принял участие в состоявшихся в Москве 9 мая торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Глава государства также провёл телефонные разговоры с руководителями ряда стран.

В обозначенный период Туркменистан посетил Раис Республики Татарстан Российской Федерации.

Отмечалось также, что 24 мая в столице состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Президент Туркменистана провёл встречи с руководителями делегаций, прибывших в Ашхабад для участия в заседании.

На укрепление и расширение плодотворного сотрудничества в различных сферах были нацелены состоявшиеся в отчётный период визиты в Туркменистан иностранных делегаций, а также визиты отечественных делегаций за рубеж.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность продолжения целенаправленной работы по развитию плодотворного торгово-экономического, культурно-гуманитарного и научно-образовательного взаимодействия с государствами мира, а также конструктивного сотрудничества с авторитетными международными и региональными организациями. В данном контексте глава Туркменистана дал вице-премьеру, руководителю МИД соответствующие поручения.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел доложил о подготовке к государственному визиту в нашу страну Президента Республики Корея.

Как отмечалось, в претворении в жизнь внешнеполитической стратегии Отчизны большое значение придаётся расширению и укреплению конструктивных отношений с государствами Азиатского континента. В их числе – Республика Корея, сотрудничество с которой носит динамичный, взаимовыгодный характер. Межгосударственный диалог успешно развивается как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Наряду с торгово-экономическим партнёрством, неотъемлемой составляющей турк­мено-корейского взаимодействия являются культурно-гуманитарные контакты.

В данной связи предстоящий государственный визит Президента Республики Корея станет важным шагом на пути дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между двумя странами.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что на протяжении многих лет Туркменистан и Республика Корея продуктивно сотрудничают в различных направлениях. Наглядное тому подтверждение – ряд совместных проектов, реализованных за прошедшие годы в нефтегазовой, химической и транспортной сферах.

Говоря об этом, глава государства подчеркнул значение предстоящих двусторонних переговоров в верхах, по итогам которых предусматривается подписание пакета документов, призванных способствовать укреплению солидной нормативно-правовой базы партнёрства, оптимальному задействованию его разнопланового потенциала.

Обращаясь к вице-премьеру, руководителю МИД и другим членам Кабинета Министров, Президент Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить высокий организационный уровень данного визита.

Следующим о результатах дея­тельности подведомственных учреждений за пять месяцев года доложил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев.

За отчётный период по данному комплексу темп роста по выполнению работ и оказанию услуг равен 117,5 процента.

За пять месяцев этот показатель в сфере грузоперевозок посредством автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта составил 105,9 процента, а по пассажироперевозкам – 102,9 процента.

Темп роста по оказанию услуг за январь–май по агентству «Türkmendemirýollary» равен 104,8 процента, агентству «Türk­men­awtoulaglary» – 111,4 процента, агентству «Türkmenhowaýollary» – 153 процента, агентству «Türkmen­deňizderýaýollary» – 115,8 процента, агентству «Türkmenaragatnaşyk» – 112,2 процента.

Прозвучала также информация о работе, выполненной в рамках реализации Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане в 2019–2025 годах.

Наряду с этим сообщалось о ходе строительства в различных уголках страны объектов производственного и социального назначения для транспортно-коммуникационного комплекса.

Резюмируя отчёт и подчеркнув, что для оптимальной реализации задач, стоящих перед данным комп­лексом, следует постоянно модернизировать его деятельность в соответствии с требованиями времени, глава государства дал руководителю Агентства поручения на этот счёт.

Затем, обращаясь к членам Кабинета Министров, Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал, что итоги работ, проведённых в стране за пять месяцев текущего года, демонстрируют успешность реализации принятых программ. Так, в рассматриваемый период темп роста ВВП составил 6,3 процента. Этот показатель в промышленном комплексе равен 3,6 процента, в транспортно-коммуникационном секторе – 7,1 процента, в сфере услуг – 7,9 процента, в торговле – 7,8 процента, в строительстве – 7,8 процента, в сельском хозяйстве – 5,4 процента.

В обозначенный период в Отчизне также были торжественно открыты и введены в эксплуатацию крупные объекты производственного и социального назначения.

Далее глава государства сделал акцент на том, что 12 июня в нашей стране будет широко отмечаться День науки. Развитию данной сферы, отметил Президент Сердар Бердымухамедов, в Туркменистане придаётся особое значение. Созданы все условия для того, чтобы наши граждане могли заниматься научно-образовательной деятельностью, внося достойный вклад в современный научный прогресс, сказал глава государства, поздравив участников заседания и всех туркменистанцев с этим замечательным праздником.

Завершая заседание Кабинета Министров, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в труде во имя процветания суверенной Отчизны.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл очередное заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены итоги работы отраслей национальной экономики за пять месяцев текущего года.

Первой выступила Председатель Меджлиса Д.Гулманова, проинформировавшая о результатах деятельности национального парламента за январь–май.

В настоящее время Рабочей комиссией совместно с представителями министерств и отраслевых ведомств приводятся в соответствие реалиям времени действующие законы в области защиты прав и законных интересов граждан, в сферах сельского хозяйства, ­науки, здравоохранения, физкультуры и спорта, внешнеполитической деятельности.

В отчётный период для слушателей Академии государственной службы при Президенте Туркменистана был организован семинар о современных методах и принципах законотворчества.

С начала года по поручению Президента Туркменистана приняты верительные грамоты от шести Чрезвычайных и Полномочных Послов государств, аккредитованных в нашей стране. В целях укрепления отношений с зарубежными парламентами и международными организациями проведено 20 встреч. Депутаты приняли участие в совместных с авторитетными структурами 49 семинарах по вопросам совершенствования законодательной деятельности и обеспечения реализации госпрограмм. В рамках изучения передового опыта в области законотворчества состоялось 15 служебных поездок представителей Меджлиса за рубеж.

Отметив, что за январь–май текущего года в рамках совершенствования правовой базы принято 9 законов Туркменистана, в ряд законов внесены изменения и дополнения, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на необходимости дальнейшей модернизации национального законодательства.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов, отчитываясь о макроэкономических индикаторах за пять месяцев нынешнего года, сообщил, что наблюдается стабильный рост ВВП.

В сопоставлении с аналогичным периодом 2023 года за январь–май увеличился объём произведённой продукции. В отраслях экономики отмечаются положительные производственные показатели.

Розничный товарооборот в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на 11,1 процента.

Было также доложено о показателях по исполнению Государственного бюджета.

Размеры заработной платы по крупным и средним предприя­тиям страны в сопоставлении с соответствующим периодом 2023 года за январь–май выше на 10,4 процента.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года за пять месяцев объём капиталовложений, освоенных за счёт всех источников финансирования, увеличился на 17,8 процента.

Прозвучал также отчёт о ходе реализации Национальной сельской программы. В частности, сообщалось, что в рассматриваемый период велось строительство 52 объектов социального назначения, 32 водоочистных сооружений, 480,8 тысячи квадратных метров жилья, инженерных систем.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов с удов­летворением констатировал, что по итогам за январь–май темп роста ВВП достиг 6,3 процента. В сопоставлении с соответствующим периодом минувшего года, в целом объём произведённой продукции увеличился на 11,5 процента. Как отмечалось, исполнение доходной части Государственного бюджета составило 102,2 процента, а расходной – 97,6 процента.

Подчеркнув, что своевременно профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии, глава Туркменистана поручил вице-премьеру проводить необходимую деятельность по поддержанию и впредь стабильности макроэкономических показателей национальной экономики.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов отчитался о результатах работы по увеличению объёмов добычи нефти и газа, а также по расширению маршрутов поставок энергоносителей на мировой рынок за январь–май 2024 года.

Было доложено о технико-экономических показателях, достигнутых в области добычи нефти и газового конденсата, в частности, Госконцерном «Türkmennebit» план выполнен на уровне 102,6 процента.

Прозвучала также информация о выполнении плана по переработке нефти на нефтеперерабатывающих заводах, что составило 102,9 процента.

За рассматриваемый период план по производству бензина выполнен на 100,7 процента, дизельного топлива – на 100 процентов, полипропилена – на 100 процентов, смазочных масел – на 120,9 процента.

Наряду с этим сообщалось о технико-экономических показателях, достигнутых в области производства сжиженного газа, добычи природного и попутного газа, поставок «голубого топлива» за рубеж.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана заострил внимание на важности стопроцентной реализации намеченных планов по добыче природного газа и нефти в стране, а также обеспечения работы промышленных предприятий отрасли на полную мощность.

В данной связи, отметив необходимость постоянного совершенствования деятельности ТЭК, глава государства Сердар Бердымухамедов адресовал вице-премьеру соответствующие поручения.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев отчитался о результатах работ, выполненных в курируемых отраслях за январь–май текущего года, и о ходе сезонных сельхозкампаний в стране.

Как сообщалось, в целом по агропромышленному комплексу темп роста объёмов производства продукции составил 124,1 процента. При этом по Министерст­ву сельского хозяйства – 129,2 про­цента, Министерству охраны окружающей среды – 100,1 процента, Государственному комитету водного хозяйства – 133,3 процента, Государственному концерну «Türkmenpagta» – 100 процентов, Государственному объединению «Türkmengallaönümleri» – 224,2 процента, Государственному объе­динению «Türkmen­obahyzmat» – 109,4 процента, Государственному объединению пищевой промышленности – 107,3 процента, Государственному объединению животноводческой и птицеводческой промышленности – 114 процентов, Государственному объединению «Türkmen atlary» – 101,8 процента. План по освое­нию инвестиций выполнен на 387,8 процента.

Было доложено, что сегодня в Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах организованно приступили к жатве пшеницы, а в Балканском и Дашогузском велаятах ведётся тщательная подготовка к косовице, которая стартует здесь 14 июня.

Наряду с этим, в соответствии с агротехническими нормами, осуществляется уход за посевными площадями, принимаются меры по сбору урожая. Прилагаются усилия по укреплению материально-технической базы водного хозяйства страны, проводится очистка оросительных и дренажных сетей.

Далее вице-премьер сообщил ­добрую весть об успешном выполнении отечественными шелководами договорных обязательств по заготовке коконов.

Отмечалось, что благодаря масштабной государственной поддержке труженики отрасли, сдав на харман Родины богатый урожай коконов, с честью выполнили свои договорные обязательства.

От имени работников сельского хозяйства вице-премьер выразил главе Туркменистана и Герою-­Аркадагу искреннюю признательность за создаваемые условия для плодотворного труда дайхан.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что основными задачами сельскохозяйственного сектора являются увеличение объёмов производства сельхозпродукции, обеспечение населения продуктами питания, создание продовольственного изобилия, снабжение сырьём перерабатывающей промышленности. В данном контексте глава государства дал распоряжение по последовательному совершенствованию деятельности АПК.

Отметив, что в настоящее время для тружеников отрасли наступил ответственный сезон – жатва пшеницы, Президент Туркменистана поручил вице-премьеру держать под строгим контролем все организационные меры для уборки выращеннего урожая без потерь.

С удовлетворением восприняв ­добрую весть об успешном выполнении договорных обязательств шелководами страны, сдавшими государству более 2 тысяч 100 тонн коконов, Президент Сердар Бердымухамедов сердечно поздравил их с трудовой победой.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов отчитался об итогах деятельности строительного и промышленного секторов за январь–май 2024 года.

Как было доложено, план по производству продукции и осуществлённой комплексом работе за обозначенный период выполнен на 117,2 процента.

По Министерству строительства и архитектуры план по проведённой работе реализован на 107,2 процента.

За пять месяцев текущего года Министерство промышленности и строительного производства выпус­тило продукцию и осуществило работы на 735 миллионов манатов.

В отчётный период Министерст­вом энергетики план по производству продукции и проделанной работе выполнен на уровне 108,5 процента.

С начала года Государственным концерном «Türkmenhimiýa» план по выпуску продукции и осуществ­лённой работе выполнен на 146,2 процента.

В январе–мае нынешнего года план по произведённым работам Государственным агентством по управлению строительством автомобильных дорог выполнен на 107,6 процента, а хякимликом города Ашхабад – на 121 процент.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что предприятия строительно-промышленного комплекса страны должны всецело использовать свои производственные мощности и добиться эффективной деятельности. В числе первостепенных задач были обозначены увеличение ассортимента продукции, выпускаемой на действующих предприятиях, и продолжение работы по созданию новых производств.

Особое внимание также следует уделять реализации отечественных и международных проектов в сфере электроэнергетики.

Для успешного решения задач, поставленных перед отраслью автодорожного строительства, необходимо и далее принимать меры по укреплению её материально-технической базы, продолжил глава государства.

Отметив, что все здания и сооружения, запланированные к открытию в этом году, должны быть сданы в эксплуатацию в срок, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру обеспечить строгий контроль за качеством и ходом строительства.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил об итогах работы курируемых министерств и ведомств торгового и текстильного комплексов, а также предпринимательского сектора за январь–май 2024 года.

По Министерству торговли и внешнеэкономических связей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост торгового оборота составил 106,5 процента, производства продукции – 104,1 процента.

В сопоставлении с тем же периодом минувшего года, объём выпущенной предприятиями Министерства текстильной промышленности хлопковой пряжи и тканей равен, соответственно, 126,2 и 117 процентов, швейных и трикотажных изделий – 108,5 процента, кожаных изделий – 121,2 процента.

С начала текущего года план по производству ковровой продукции по Государственному объединению «Türkmenhaly» выполнен на 100,9 процента.

Государственной товарно-сырьевой биржей за январь–май проведено 125 торговых сессий, на которых зарегистрировано 11 тысяч 833 договора.

Темп роста по работам, осуществ­лённым Торгово-промышленной палатой за рассматриваемый период, составил 105,8 процента. ТПП проведено 11 выставок и 54 форума.

По Союзу промышленников и предпринимателей рост объёмов производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции за пять месяцев текущего года достиг 112 процентов, промышленной – 109,1 процента.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что следует ускорить работы по внедрению цифровых технологий в торговую сферу. Государственной товарно-сырьевой бирже необходимо постоянно совершенствовать свою деятельность на основе опыта, широко применяемого на зарубежных фондовых биржах.

Нужно принять меры по улучшению качества и увеличению объёмов производства текстильной продукции, повышению её конкурентоспособности на внешнем рынке. Следует также продолжить работу по оказанию государственной поддержки частному сектору экономики, указал глава Туркменистана, адресовав в этой связи вице-премьеру ряд поручений.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова отчиталась об итогах деятельности курируемой сферы за январь–май текущего года.

Как сообщалось, в рассматриваемый период были организованы различные торжества по случаю национальных праздников, в том числе приуроченные ко Дню Конституции и Государственного флага Туркменистана, а также к вводу в строй объектов социально-культурного назначения. Вместе с тем подведены итоги ранее объявленных конкурсов и проведены церемонии награждения победителей.

В честь 300-летия со дня рождения выдающегося мыслителя Востока, туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги в мае состоялись международная конференция на уровне министров культуры, открытие культурно-паркового комплекса «Magtymguly Pyragy» и памятника великому мастеру художественного слова, презентация нового сборника его стихов. По случаю юбилея гениального поэта различные мероприятия проведены за рубежом.

Было также доложено о результатах работы за обозначенный период театров, цирков, кинотеатров, киноконцертных центров, библиотек, музеев, Туркменской государственной издательской службы, Объединения «Türkmenfilm» имени Огузхана, Государственного информационного агентства.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру принять меры по совершенствованию деятельности курируемой сферы, изучению и широкой популяризации культурного наследия, сохранению его для будущих поколений.

Затем об итогах работы за пять месяцев текущего года доложил заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов.

За отчётный период в сфере образования внедрены передовые методы обучения, изданы учебники и учебные пособия. Учащиеся школ и студенческая молодёжь принимали активное участие в международных конкурсах и Интернет-олимпиадах, где добились успехов. С начала года проведено 8 международных олимпиад, 2 международные научно-практические конференции, международный конкурс.

В общеобразовательных школах были организованы праздничные торжества по случаю «Последнего звонка».

За рассматриваемый период 3 университета и 7 институтов включены в мировой рейтинг Великобритании Times Higher Education.

Состоялись мероприятия, связанные с организованным проведением сезона летних каникул детей и подростков.

Постановлениями Президента Туркменистана утверждены Концепция совершенствования методики обучения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года, Государственная программа комплексного развития биотехнологии в Туркменистане на 2024–2028 годы и Планы меро­приятий по их реализации.

Создан Научно-технический центр «Oguz han» Инженерно-технологического университета имени Огуз хана.

В честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги проведены научно-практические конференции, выставки и другие мероприятия, в том числе презентации книг Президента Сердара Бердымухамедова. Большой резонанс в мировом научном сообществе вызвали международные научные форумы «Древняя культура Анау», «Древняя крепость Амуль: хранительница тайн прошлого», «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

В отчётный период в сфере здравоохранения в практическую медицину внедрялись передовые методы профилактики и лечения различных заболеваний. Состоялось открытие Центра охраны здоровья матери и ребёнка Марыйского велаята, продолжены работы по строительству 5 новых центров в Ашхабаде, дополнительного комп­лекса зданий лечебного центра в санатории «Arçman», а также предприятия по производству глицирризиновой кислоты.

С начала года в стране активизировалась деятельность по развитию физической культуры и спорта. Туркменские спортсмены приняли участие в 80 международных соревнованиях, завоевав 79 золотых, 64 серебряных и 95 бронзовых медалей. На новый уровень спортивный престиж Туркменистана поднял Международный турнир по хоккею. Спортсменам, занявшим призовые места на международных состязаниях, были торжественно вручены подарки от Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Сердара Бердымухамедова.

Резюмируя отчёт, глава госу­дарства заострил внимание на важности осуществляемой деятельности и адресовал соответствующие указания по её организации согласно требованиям времени.

Далее вице-премьер отчитался об итогах конкурса научных работ среди молодёжи страны и представил на рассмотрение Президента Сердара Бердымухамедова проект соответствующего Постановления.

Как отмечалось, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства благодаря поддержке главы Туркменистана создаются все условия для воспитания молодого поколения, призванного внести достойный вклад во всестороннее развитие Отчизны.

Наряду с этим был представлен проект Постановления о присвоении Центру технологий Академии наук Туркменистана статуса международного научно-технологического парка.

Исходя из высоких целей внешне­политической стратегии, Центр технологий АНТ активно расширяет сферу сотрудничества с престижными мировыми профильными центрами, в том числе с Международной ассоциацией научных парков (IASP).

Решение о присвоении ему вышеназванного статуса принято в соответствии с Законом Туркменистана «О научно-технологических парках» в целях создания надлежащей базы для проведения практической научной работы, координации науки и производства, развития промышленного сектора на научной основе и совершенствования технических стандартов.

Заслушав отчёт, глава государства подчеркнул, что в нашей ­независимой Отчизне реализуются программы по воспитанию высокообразованной, эрудированной, профессиональной и способной молодёжи.

В данной связи, в целях стимулирования молодого поколения к более значимой и эффективной работе в сфере науки, образования и новых технологий, а также по случаю Дня науки Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление об итогах конкурса научных работ среди молодёжи Туркменистана.

В целях комплексного развития научно-исследовательской деятельности в стране, организации производства инновационной продукции глава государства также подписал Постановление «О присвоении Центру технологий Академии наук Туркменистана статуса международного научно-технологического парка». Направив документы вице-премьеру по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов поручил держать осуществляемую в данном направлении работу под строгим контролем.

Затем слово было предоставлено заместителю Председателя Кабинета Министров, министру иностранных дел Р.Мередову, который проинформировал о благой вести, поступившей из расположенной в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН. Сообщалось, что Туркменистан был полным консенсусом избран вице-председателем 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Вице-премьер, руководитель МИД сердечно поздравил Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с этим важным событием, адресовав Аркадаглы Герою Сердару и Герою-Аркадагу самые наилучшие пожелания.

С удовлетворением восприняв прозвучавшую информацию, Президент Туркменистана, обращаясь к членам Кабинета Минист­ров и ко всем соотечественникам, отметил, что 6 июня текущего года наша страна была единогласно избрана заместителем председателя 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это является очередным свидетельством широкой поддержки мировым сообществом внешнеполитического курса Отчизны, основанного на статусе нейтралитета.

Подчеркнув, что Туркменистан и в дальнейшем продолжит эффективное сотрудничество с Организацией Объединённых Наций, глава государства сердечно поздравил всех со знаменательным событием.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел отчитался об итогах деятельности МИД за январь–май.

В целях практической реализации внешнеполитической стратегии нейт­рального Туркменистана, выполнения данных главой государства поручений и решения поставленных задач, проводилась комплексная работа по развитию конструктивного сотрудничества с зарубежными партнёрами в двустороннем и многостороннем форматах, в рамках авторитетных международных организаций.

В данном контексте сообщалось, что в рассматриваемый период Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов посетил с визитами Объединённые Арабские Эмираты, Турецкую Республику – для участия в третьем Анталийском дипломатическом форуме, Республику Таджикистан, Республику Татарстан Российской Федерации – для участия в качестве почётного гостя в XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024». Герой-Аркадаг также совершил поездку в Исламскую Республику Иран.

Президент Туркменистана посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию, где в качестве почётного гостя принял участие в состоявшихся в Москве 9 мая торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Глава государства также провёл телефонные разговоры с руководителями ряда стран.

В обозначенный период Туркменистан посетил Раис Республики Татарстан Российской Федерации.

Отмечалось также, что 24 мая в столице состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Президент Туркменистана провёл встречи с руководителями делегаций, прибывших в Ашхабад для участия в заседании.

На укрепление и расширение плодотворного сотрудничества в различных сферах были нацелены состоявшиеся в отчётный период визиты в Туркменистан иностранных делегаций, а также визиты отечественных делегаций за рубеж.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность продолжения целенаправленной работы по развитию плодотворного торгово-экономического, культурно-гуманитарного и научно-образовательного взаимодействия с государствами мира, а также конструктивного сотрудничества с авторитетными международными и региональными организациями. В данном контексте глава Туркменистана дал вице-премьеру, руководителю МИД соответствующие поручения.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел доложил о подготовке к государственному визиту в нашу страну Президента Республики Корея.

Как отмечалось, в претворении в жизнь внешнеполитической стратегии Отчизны большое значение придаётся расширению и укреплению конструктивных отношений с государствами Азиатского континента. В их числе – Республика Корея, сотрудничество с которой носит динамичный, взаимовыгодный характер. Межгосударственный диалог успешно развивается как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Наряду с торгово-экономическим партнёрством, неотъемлемой составляющей турк­мено-корейского взаимодействия являются культурно-гуманитарные контакты.

В данной связи предстоящий государственный визит Президента Республики Корея станет важным шагом на пути дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между двумя странами.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что на протяжении многих лет Туркменистан и Республика Корея продуктивно сотрудничают в различных направлениях. Наглядное тому подтверждение – ряд совместных проектов, реализованных за прошедшие годы в нефтегазовой, химической и транспортной сферах.

Говоря об этом, глава государства подчеркнул значение предстоящих двусторонних переговоров в верхах, по итогам которых предусматривается подписание пакета документов, призванных способствовать укреплению солидной нормативно-правовой базы партнёрства, оптимальному задействованию его разнопланового потенциала.

Обращаясь к вице-премьеру, руководителю МИД и другим членам Кабинета Министров, Президент Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить высокий организационный уровень данного визита.

Следующим о результатах дея­тельности подведомственных учреждений за пять месяцев года доложил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев.

За отчётный период по данному комплексу темп роста по выполнению работ и оказанию услуг равен 117,5 процента.

За пять месяцев этот показатель в сфере грузоперевозок посредством автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта составил 105,9 процента, а по пассажироперевозкам – 102,9 процента.

Темп роста по оказанию услуг за январь–май по агентству «Türkmendemirýollary» равен 104,8 процента, агентству «Türk­men­awtoulaglary» – 111,4 процента, агентству «Türkmenhowaýollary» – 153 процента, агентству «Türkmen­deňizderýaýollary» – 115,8 процента, агентству «Türkmenaragatnaşyk» – 112,2 процента.

Прозвучала также информация о работе, выполненной в рамках реализации Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане в 2019–2025 годах.

Наряду с этим сообщалось о ходе строительства в различных уголках страны объектов производственного и социального назначения для транспортно-коммуникационного комплекса.

Резюмируя отчёт и подчеркнув, что для оптимальной реализации задач, стоящих перед данным комп­лексом, следует постоянно модернизировать его деятельность в соответствии с требованиями времени, глава государства дал руководителю Агентства поручения на этот счёт.

Затем, обращаясь к членам Кабинета Министров, Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал, что итоги работ, проведённых в стране за пять месяцев текущего года, демонстрируют успешность реализации принятых программ. Так, в рассматриваемый период темп роста ВВП составил 6,3 процента. Этот показатель в промышленном комплексе равен 3,6 процента, в транспортно-коммуникационном секторе – 7,1 процента, в сфере услуг – 7,9 процента, в торговле – 7,8 процента, в строительстве – 7,8 процента, в сельском хозяйстве – 5,4 процента.

В обозначенный период в Отчизне также были торжественно открыты и введены в эксплуатацию крупные объекты производственного и социального назначения.

Далее глава государства сделал акцент на том, что 12 июня в нашей стране будет широко отмечаться День науки. Развитию данной сферы, отметил Президент Сердар Бердымухамедов, в Туркменистане придаётся особое значение. Созданы все условия для того, чтобы наши граждане могли заниматься научно-образовательной деятельностью, внося достойный вклад в современный научный прогресс, сказал глава государства, поздравив участников заседания и всех туркменистанцев с этим замечательным праздником.

Завершая заседание Кабинета Министров, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в труде во имя процветания суверенной Отчизны.