Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
08.06.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Arkadag şäherine iş sapary

Рабочая поездка Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в город Аркадаг

Рабочая поездка Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в город Аркадаг

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde önümçilik desgalarynyň gurluşygy boýunça alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy hem-de degişli ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan asylly işleriniň hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilmegi netijesinde ýurdumyzda giň möçberli özgertmeler amala aşyrylýar. Munuň özi, Diýarymyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, Arkadag şäheriniň durmuş-ykdysady taýdan ösüşinde hem öz beýanyny tapýar.

Täze şäheriň lukmançylyk klasterine degişli önümçilik desgalarynda öndürilmegi meýilleşdirilýän lukmançylyk serişdeleriniň, saglygy goraýyş enjamlarynyň görnüşleri, olary taýýarlamakda ulanylmagy göz öňünde tutulýan ýerli çig mal serişdeleri barada Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow hasabat berdi. Görkezilýän şekil taslamalarynyň hatarynda lukmançylyk serişdeleriniň görnüşleri, ýokary ekologik talaplara laýyk gelýän pamyklar, saglygy goraýyş ulgamynda giňden ulanylýan dokalmadyk matadan taýýarlanan bir gezeklik agyz-burun örtükleri, başgaplar, halatlar, ýorgan-düşek daşlyklary, aýakgap örtükleri, hassahanalar üçin zerur bolan dürli enjamlaryň görnüşleri bar. Şeýle hem ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine, şol sanda Arkadag şäheriniň lukmançylyk edaralaryna zerur bolan saglygy goraýyş enjamlarynyň we serişdeleriň her ýylda zerur hasaplanýan möçberleri baradaky maglumatlar diňlenildi.

Milli Liderimiz täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda meýilleşdirilen önümçilik toplumlarynda öndüriljek serişdeleriň ýokary halkara ülňülere we häzirki zamanyň ekologik talaplaryna doly laýyk gelmelidigini belledi. Munuň üçin döwrebap usullaryň, täzeçil tehnologiýalaryň ulanylmagy, dünýäniň ösen tejribesiniň özleşdirilmegi wajypdyr. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagy işleriň netijeli bolmagynda ähmiýetlidir.

Nygtalyşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň wekilçilikli toparynyň agzalary Ýewropanyň birnäçe ýurtlarynda, Türkiýe Respublikasynda, Hytaý Halk Respublikasynda iş saparlarynda bolup, Arkadag şäherinde gurulmagy meýilleşdirilýän önümçilik desgalarynyň, aýratyn-da, saglygy goraýyş ulgamyna degişli kärhanalaryň gurluşygy boýunça tejribe alyşdylar hem-de bu ugurda iň kämil tejribeleri içgin öwrendiler.

Lukman Arkadagymyz ähli ugurlarda bolşy ýaly, saglygy goraýyş ulgamynda-da daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen geňeşmeleriň geçirilmeginiň, olaryň dowamynda ýurdumyzyň çäginde bar bolan çig mallaryň ekologik we ýaramlylyk derejesi, ýokary ekologik talaplara laýyk gelýän suw çeşmelerini önümçilik maksady bilen ulanmagyň mümkinçilikleri boýunça pikir alyşmalaryň guralmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi. Munuň özi Arkadag şäherinde döredilýän lukmançylyk klasteriniň önümçilik toplumlarynyň işiniň netijeli häsiýete eýe bolmagyny üpjün eder.

Türkmen halkynyň Milli Lideri täze şäheriň önümçilik düzümlerinde taýýarlanyljak serişdeleriň we enjamlaryň hil derejesine, ekologik ýagdaýyna möhüm ähmiýet berilmelidigini, bu ugurda dünýäniň öňdebaryjy usullarynyň netijeli ulanylmalydygyny belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Gahryman Arkadagymyz bu ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýewiň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň wise-prezidenti R.Bazarowyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Milli Liderimiziň başlangyjy hem-de yzygiderli tagallalary netijesinde binýat bolan Arkadag şäheri «akylly» şäher bolmak bilen, döwrebap ýaşaýyş toplumyny, durmuş maksatly desgalary özünde jemleýär. Täze şäherde ilatyň bagtyýar ýaşaýşynyň, sagdynlygynyň we döredijilikli zähmetiniň üpjün edilmegi babatda giň möçberli işler amala aşyrylýar. Munuň özi «Döwlet adam üçindir!», “Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!” diýen ýörelgeleriň barha rowaçlanýandygynyň aýdyň beýanydyr.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy baradaky hasabatynda ýurdumyzda “Arkadag Medisina Klasteri Menejment” kärhanasynyň döredilip, onda saglygy goraýyş ulgamynda gündelik ulanylýan bir gezeklik lukmançylyk serişdeleriniň, agyz-burun örtükleriniň we beýlekileriň öndürilýändigi hakynda habar berdi. Munuň özi lukmançylyk edaralarynda zerur bolan serişdeleriň ýerli çig mallardan öndürilýän möçberiniň artmagynda we saglygy goraýyş edaralarynyň degişli serişdelere bolan isleginiň kanagatlandyrylmagynda ähmiýetlidir.

Lukman Arkadagymyz başy başlanan işiň üstünlikli dowam etdirilmelidigini, şunda degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde bu önümleri ulanmak, sarp etmek boýunça gollanmalary, düzgünnamalary taýýarlamak hem-de degişli usulyýet işini ýola goýmak babatda birnäçe görkezmeleri berdi. Şeýle-de ýurdumyz boýunça sarp ediljek bu önümleriň zerur bolan mukdary barada maglumatlar taýýarlanylmalydyr.

Häzirki döwürde Diýarymyzyň ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynda işlenip taýýarlanylýan polipropilenleriň hil we ekologik derejesiniň dünýäde ýokary baha mynasyp bolýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew polipropilen we polietilen önümlerinden taýýarlanylýan hem-de lukmançylyk edaralarynda gündelik ulanylýan sanjym enjamlaryny peýdalanmak babatda örän uly geljegiň bardygyny belledi.

Gahryman Arkadagymyz lukmançylyk serişdelerini öndürmekde zerur bolan çig mallaryň üpjünçiliginiň, ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplara laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça degişli işleriň geçirilmeginiň, önümçiligi meýilleşdirilýän çig mallar we önümler babatda standartlaryň kabul edilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunda ISO halkara güwänamalarynyň alynmagy boýunça işler amala aşyrylmalydyr.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şol sanda “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň edara-kärhanalarynda we duz ýataklarynda ýerine ýetirilýän ylmy işler, olaryň netijelerini önümçilige ornaşdyrmak babatda edilýän tagallalar barada hasabat berdi.

Halk Maslahatynyň Başlygy “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň Gyýanlydaky polimer zawodynda abatlaýyş işleri geçirilende, halkara talaplara laýyk gelýän lukmançylyk polipropileniniň önümçiligini ýola goýmak, ýurdumyzyň duz ýataklarynda, konserne degişli kärhanalarda halkara görkezijilere laýyk gelýän lukmançylyk duzuny almak boýunça netijeli işleri geçirmegi tabşyrdy. Şunda ulanylýan çig mallara degişli standartlaryň kabul edilmegi we olara halkara güwänamalaryň alynmagy boýunça zerur tagallalar edilmelidir.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow häzirki döwürde degişli düzümler bilen bilelikde lukmançylyk önümlerini satyn almak üçin maliýe meselelerini işjeň öwrenmek, olaryň zerur bolan möçberini kesgitlemek ugrunda işleriň amala aşyrylýandygy barada hasabat berdi.

Gahryman Arkadagymyz öndürilýän önümlere degişli standartlaryň berilmegini we güwänamalaşdyrylmagyny üpjün etmek, önümçiligi meýilleşdirilýän çig mallara we önümlere degişli standartlaryň, olara güwänamalaryň, şol sanda ISO halkara güwänamalarynyň alynmagy boýunça işleri düzgünleşdirmek babatda birnäçe görkezmeleri berdi. Bu baradaky gürrüňi dowam edip, türkmen halkynyň Milli Lideri “Arkadag Medisina Klasteri Menejment” kärhanasynyň önümlerine Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde “satyş markasyny” resmileşdirmek we degişli patentleri bermek boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Şunda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine, beýleki ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna ýylyň dowamynda zerur bolan önümleri satyn almak babatda maliýeleşdirmegiň çeşmeleri kesgitlenilmelidir.

Soňra Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda meýilleşdirilen önümçilik desgalarynyň bina edilmegi, oňa gatnaşýan ýerli gurluşyk kärhanalarynyň sanawyny kesgitlemek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Lukman Arkadagymyz hasabaty diňläp, ýerli çig mal serişdelerini ýokary derejede gaýtadan işläp, olardan ekologik taýdan arassa, ýokary hil görkezijilerine laýyk gelýän önümleriň öndürilmegi ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi. Munuň özi ýurdumyzy senagatlaşdyrmak, halkymyzyň iş bilen üpjünçiligini gowulandyrmak, şol bir wagtyň özünde gündelik durmuşda zerur bolan önümleriň önümçiligini, hyzmatlar ulgamyny ýola goýmak boýunça maksatnamanyň üstünlikli amala aşyrylmagyny üpjün eder.

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň wise-prezidenti R.Bazarow Arkadag şäherinde alnyp barylýan işleriň, aýratyn-da, lukmançylyk klasterine degişli desgalaryň gurluşygynyň ähmiýeti barada aýdyp, bu çäreleriň ynsanperwer ýörelgeleri esasy ugur edinýän gaznanyň işiniň ilerlemegine oňyn täsirini ýetirjekdigini belledi.

Häzirki döwürde ýurdumyzda, şol sanda Arkadag şäherinde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegine, senagat we önümçilik desgalarynyň ýokary ekologik talaplara laýyk gelmegine möhüm ähmiýet berilýändigini nygtap, Gahryman Arkadagymyz bu işleriň milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak bilen bir hatarda, önümçilik kuwwatlyklaryny ýokary ekologik derejä laýyk getirmek meseleleriniň hem ünsden düşürilmeýändigini aýtdy.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen işlenip taýýarlanylan “Saglyk” Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, ýurdumyzyň çäginde bar bolan dermanlyk ösümlikleriň ekologik derejesi, olaryň dermanlyk häsiýetleri ylmy esasda öwrenilýär. Bu bolsa ýerli çig mallardan saglygy goraýyş ulgamynda zerur bolan derman serişdelerini öndürmek üçin giň mümkinçilikleri açýar.

Täze şäherde dünýäniň öňdebaryjy tejribesiniň, häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň ulanylmagyna zerur üns berilýändigini belläp, hormatly Arkadagymyz bu ugurda öňde goýlan wezipeleriň yzygiderli we üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň esasynda iň döwrebap “akylly” şäheriň kemala gelendigini aýtdy. Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina ediljek önümçilik kuwwatlyklarynyň, lukmançylyk klasterine degişli desgalaryň gurluşygy, olarda ýola goýulmagy meýilleşdirilýän önümçilikler bilen bir hatarda, olaryň enjamlaşdyrylyş we üpjünçilik derejesi baradaky maglumatlar köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňden beýan edilmelidir. Munuň özi dünýä jemgyýetçiligini ýurdumyzda ynsan saglygynyň berkidilmegine, ykdysadyýetimiziň eksport kuwwatynyň artmagyna gönükdirilen giň möçberli işler bilen tanyşdyrmakda ähmiýetlidir. Bu işde ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri işjeňlik görkezmelidir.

Türkmen topragynyň çig mal we ekologik taýdan arassa çeşme suwlaryndan taýýarlanylýan derman serişdeleriniň möçberini artdyrmak üçin ähli zerur mümkinçilikleriň bardygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz bu önümleriň içerki sarp edijileri doly üpjün etmek bilen bir hatarda, olaryň eksport mümkinçilikleriniň hem artjakdygyna ynam bildirdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow öňde durýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek babatda degişli düzümler bilen bilelikde sazlaşykly işleriň alnyp barylmalydygyny belläp, hemmelere üstünlik arzuw etdi we bu ýerden ugrady.

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Почётный старейшина Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг, где ознакомился с ходом строительства производственных мощностей и провёл рабочее совещание с соответствующими руководителями.

В результате успешного продолжения благородных начинаний Героя-Аркадага в настоящее время под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова осуществляются широкомасштабные реформы для достижения великих целей. Всё это находит отражение в социально-экономическом развитии всех уголков страны, в том числе города Аркадаг.

Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов отчитался о разновидностях медицинских препаратов и средств, планируемых к производству на промышленных объектах, относящихся к сфере здравоохранения этого города, местном сырье, которое намечено использовать в их производстве.

 Герою-Аркадагу были представлены различные медицинские средства, в том числе вата, соответствующая высоким экологическим требованиям, широко применяемые одноразовые маски из нетканого материала, халаты, постельные принадлежности, бахилы и другие медпринадлежности.

Также была озвучена информация о ежегодно необходимом объёме медицинского оборудования и препаратов для Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, в том числе для медучреждений города Аркадаг.

Герой-Аркадаг отметил, что препараты, которые будут производиться на профильном предприятии, планируемом к возведению в рамках второй очереди строительства нового города, должны соответствовать высоким международным стандартам и современным экологическим нормам. Подчёркивалась важность применения в работе инновационных методов, новейших технологий и передового мирового опыта. В данной связи налаживание международного сотрудничества имеет большое значение для соответствия выполняемых работ требованиям времени.

Как отмечалось, согласно поручению Президента Сердара Бердымухамедова представители Туркменистана побывали с рабочими командировками в разных странах Европы, в Турецкой Республике и Китайской Народной Республике, где обменялись опытом в области строительства производственных объектов, особенно предприятий, относящихся к сфере здравоохранения, глубоко изучили лучший мировой опыт.

Врач Аркадаг заострил внимание на важности проведения совещаний с иностранными партнёрами, в том числе по всем направлениям, в ходе которых осуществляется обмен мнениями об экологическом уровне и пригодности имеющегося на территории страны сырья, о возможностях использования водных ресурсов в производственных целях. Это обеспечит эффективную деятельность производственных комплексов создаваемого в городе Аркадаг медицинского кластера.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты отметил, что следует придавать большое значение качеству и экологической составляющей оборудования и препаратов, которые будут изготавливаться в производственных структурах нового города, и в этой работе необходимо в полном объёме применять мировой передовой опыт, адресовав в этой связи соответствующим руководителям ряд поручений.

Далее Герой-Аркадаг провёл рабочее совещание с участием некоторых заместителей Председателя Кабинета Министров, советника Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам А.Беглиева, Председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразова, вице-президента Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Р.Базарова и руководителей средств массовой информации.

Город Аркадаг, строительство которого инициировано и ведётся под пристальным вниманием Национального Лидера туркменского народа, будучи «умным» городом, включает современный жилой комплекс и объекты социального назначения. Здесь осуществляются широкомасштабные работы для обеспечения счастливой жизни, здоровья и творческой деятельности нашего народа. Это яркое свидетельство успешной реализации главных принципов политики Туркменистана «Государство – для человека!», «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!»

Заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов отчитался о работе курируемых им структур, о созданном предприятии «Arkadag Medisina Klasteri Menejment», на котором будут производиться повседневно используемые в сфере здравоохранения одноразовые спецсредства, в том числе медицинские маски и др. Это имеет важное значение в деле увеличения объёмов производства из местного сырья препаратов, необходимых для удовлетворения в них потребностей медицинских учреждений.

Врач Аркадаг дал ряд поручений, касающихся успешного продолжения начатой работы, а также подготовки пособий и положений по совместному использованию министерствами и отраслевыми органами управления произведённой продукции и налаживанию соответствующей методической деятельности. Кроме того, нужно подготовить сведения о необходимом объёме данной продукции в целом по стране.

Отметив, что в настоящее время в мире высоко ценится качество и экологический уровень полипропиленов, производимых на отечественных предприятиях топливно-энергетического комплекса, советник Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам А.Беглиев подчеркнул, что в стране в перспективе возможно использование инъекционного оборудования, выпускаемого из полипропилена и полиэтилена, повседневно востребованного в медучреждениях.

Герой-Аркадаг заострил внимание на важности поставок сырья, необходимого для выпуска изделий медицинского назначения, надлежащих мер по налаживанию производства медицинского полипропилена из местного сырья согласно международным требованиям, а также для принятия стандартов качества на сырьё и продукцию, планируемые к производству. Должны быть предприняты соответствующие шаги для получения международных сертификатов ISO.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов отчитался об осуществляемой работе в подведомственных структурах, в том числе об исследованиях учёных и усилиях по внедрению научных достижений в деятельность учреждений и производственных предприятий Государственного концерна «Türkmenhimiýa» и в разработку соляных месторождений.

В рамках ремонтных работ на заводе полимеров в Киянлы Государственного концерна «Türkmenhimiýa» Герой-Аркадаг поручил наладить производство медицинского полипропилена с учётом международных требований и предпринять эффективные меры для получения медицинской соли, соответствующей мировым стандартам, на соляных месторождениях страны и на предприятиях концерна. Следует приложить все усилия для принятия стандартов на используемое сырьё и получения на него международных сертификатов.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов доложил о проведении совместно с соответствующими ведомствами мероприятий в области активной проработки финансовых вопросов закупки медицинских изделий, а также по определению их необходимого количества.

В целях обеспечения соответствия выпускаемой в стране продукции мировым стандартам Герой-Аркадаг дал ряд поручений по регулированию, стандартизации сырья и продукции, планируемой к производству, а также по их сертификации, в том числе по получению международных сертификатов ISO.

В продолжение Национальный Лидер туркменского народа дал поручения, касающиеся оформления торговой марки в Министерстве финансов и экономики на продукцию компании «Arkadag Medisina Klasteri Menejment» и выдачи соответствующих патентов. В связи с этим Министерству здравоохранения и медицинской промышленности, другим министерствам и ведомственным учреждениям следует определить источники финансирования закупок необходимой в течение года продукции.

Затем Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов доложил о возведении промышленных объектов, запланированных в рамках второй очереди застройки нового города, и представил перечень задействованных местных строительных компаний.

Заслушав отчёт, врач Аркадаг подчеркнул, что следует предпринять меры для переработки на высоком уровне имеющегося сырья, изготовления из него экологически чистой и высококачественной продукции. Это обеспечит успешную реализацию программы, направленной на индустриализацию страны, позволит повысить уровень занятости населения и в то же время наладить систему обслуживания и производства необходимой для повседневной жизни продукции.

Вице-президент Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Р.Базаров, говоря о важности проводимых работ в городе Аркадаг, особенно строительства объектов медицинского кластера, отметил, что это также будет способствовать эффективности деятельности Фонда, основанной на принципах гуманизма.

Подчеркнув, что в настоящее время в стране, в том числе в городе Аркадаг, придаётся большое значение укреплению в обществе здорового образа жизни, соответствию промышленных объектов высоким экологическим требованиям, Герой-Аркадаг отметил, что наряду с индустриализацией национальной экономики вопросы соответствия производственных мощностей экологическим нормам должны находиться под неослабным вниманием.

Согласно Государственной программе «Saglyk», разработанной Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, на научной основе изучаются экологический уровень существующих на территории страны лекарственных растений, их целебные свойства. Это открывает широкие возможности для производства необходимых для системы здравоохранения лекарственных средств из местного сырья.

Отметив, что в новом городе особое внимание придаётся использованию передового мирового опыта и инновационных технологий, Герой-Аркадаг подчеркнул, что современный «умный» город появился благодаря последовательной и успешной реализации поставленных задач в данном направлении. В связи с этим следует широко освещать деятельность, осуществляемую на территории города Аркадаг, особенно ход строительства объектов медицинского кластера и планируемые к налаживанию производства.

Помимо качества проводимых работ на возведении промышленных объектов в рамках второй очереди застройки города Аркадаг, в частности, медицинских учреждений, в СМИ должна быть отражена информация об их оснащении и уровне снабжения. Это важно для ознакомления мирового сообщества с масштабной деятельностью, направленной на укрепление здоровья населения нашей страны, повышение экспортного потенциала национальной экономики. В данной работе отечественные средства массовой информации должны демонстрировать активность.

Отметив, что в Туркменистане имеются все возможности для увеличения объёмов производства лекарственных препаратов из сырья и экологически чистой родниковой воды, Герой-Аркадаг выразил уверенность, что данная продукция будет в полном объёме обеспечивать туркменистанцев наряду с возможностью увеличения её экспортного потенциала.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость совместной работы с соответствующими организациями для успешного достижения поставленных целей и, пожелав всем успехов в решении задач в данном направлении, отбыл с места события.

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Почётный старейшина Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг, где ознакомился с ходом строительства производственных мощностей и провёл рабочее совещание с соответствующими руководителями.

В результате успешного продолжения благородных начинаний Героя-Аркадага в настоящее время под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова осуществляются широкомасштабные реформы для достижения великих целей. Всё это находит отражение в социально-экономическом развитии всех уголков страны, в том числе города Аркадаг.

Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов отчитался о разновидностях медицинских препаратов и средств, планируемых к производству на промышленных объектах, относящихся к сфере здравоохранения этого города, местном сырье, которое намечено использовать в их производстве.

 Герою-Аркадагу были представлены различные медицинские средства, в том числе вата, соответствующая высоким экологическим требованиям, широко применяемые одноразовые маски из нетканого материала, халаты, постельные принадлежности, бахилы и другие медпринадлежности.

Также была озвучена информация о ежегодно необходимом объёме медицинского оборудования и препаратов для Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, в том числе для медучреждений города Аркадаг.

Герой-Аркадаг отметил, что препараты, которые будут производиться на профильном предприятии, планируемом к возведению в рамках второй очереди строительства нового города, должны соответствовать высоким международным стандартам и современным экологическим нормам. Подчёркивалась важность применения в работе инновационных методов, новейших технологий и передового мирового опыта. В данной связи налаживание международного сотрудничества имеет большое значение для соответствия выполняемых работ требованиям времени.

Как отмечалось, согласно поручению Президента Сердара Бердымухамедова представители Туркменистана побывали с рабочими командировками в разных странах Европы, в Турецкой Республике и Китайской Народной Республике, где обменялись опытом в области строительства производственных объектов, особенно предприятий, относящихся к сфере здравоохранения, глубоко изучили лучший мировой опыт.

Врач Аркадаг заострил внимание на важности проведения совещаний с иностранными партнёрами, в том числе по всем направлениям, в ходе которых осуществляется обмен мнениями об экологическом уровне и пригодности имеющегося на территории страны сырья, о возможностях использования водных ресурсов в производственных целях. Это обеспечит эффективную деятельность производственных комплексов создаваемого в городе Аркадаг медицинского кластера.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты отметил, что следует придавать большое значение качеству и экологической составляющей оборудования и препаратов, которые будут изготавливаться в производственных структурах нового города, и в этой работе необходимо в полном объёме применять мировой передовой опыт, адресовав в этой связи соответствующим руководителям ряд поручений.

Далее Герой-Аркадаг провёл рабочее совещание с участием некоторых заместителей Председателя Кабинета Министров, советника Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам А.Беглиева, Председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразова, вице-президента Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Р.Базарова и руководителей средств массовой информации.

Город Аркадаг, строительство которого инициировано и ведётся под пристальным вниманием Национального Лидера туркменского народа, будучи «умным» городом, включает современный жилой комплекс и объекты социального назначения. Здесь осуществляются широкомасштабные работы для обеспечения счастливой жизни, здоровья и творческой деятельности нашего народа. Это яркое свидетельство успешной реализации главных принципов политики Туркменистана «Государство – для человека!», «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!»

Заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов отчитался о работе курируемых им структур, о созданном предприятии «Arkadag Medisina Klasteri Menejment», на котором будут производиться повседневно используемые в сфере здравоохранения одноразовые спецсредства, в том числе медицинские маски и др. Это имеет важное значение в деле увеличения объёмов производства из местного сырья препаратов, необходимых для удовлетворения в них потребностей медицинских учреждений.

Врач Аркадаг дал ряд поручений, касающихся успешного продолжения начатой работы, а также подготовки пособий и положений по совместному использованию министерствами и отраслевыми органами управления произведённой продукции и налаживанию соответствующей методической деятельности. Кроме того, нужно подготовить сведения о необходимом объёме данной продукции в целом по стране.

Отметив, что в настоящее время в мире высоко ценится качество и экологический уровень полипропиленов, производимых на отечественных предприятиях топливно-энергетического комплекса, советник Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам А.Беглиев подчеркнул, что в стране в перспективе возможно использование инъекционного оборудования, выпускаемого из полипропилена и полиэтилена, повседневно востребованного в медучреждениях.

Герой-Аркадаг заострил внимание на важности поставок сырья, необходимого для выпуска изделий медицинского назначения, надлежащих мер по налаживанию производства медицинского полипропилена из местного сырья согласно международным требованиям, а также для принятия стандартов качества на сырьё и продукцию, планируемые к производству. Должны быть предприняты соответствующие шаги для получения международных сертификатов ISO.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов отчитался об осуществляемой работе в подведомственных структурах, в том числе об исследованиях учёных и усилиях по внедрению научных достижений в деятельность учреждений и производственных предприятий Государственного концерна «Türkmenhimiýa» и в разработку соляных месторождений.

В рамках ремонтных работ на заводе полимеров в Киянлы Государственного концерна «Türkmenhimiýa» Герой-Аркадаг поручил наладить производство медицинского полипропилена с учётом международных требований и предпринять эффективные меры для получения медицинской соли, соответствующей мировым стандартам, на соляных месторождениях страны и на предприятиях концерна. Следует приложить все усилия для принятия стандартов на используемое сырьё и получения на него международных сертификатов.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов доложил о проведении совместно с соответствующими ведомствами мероприятий в области активной проработки финансовых вопросов закупки медицинских изделий, а также по определению их необходимого количества.

В целях обеспечения соответствия выпускаемой в стране продукции мировым стандартам Герой-Аркадаг дал ряд поручений по регулированию, стандартизации сырья и продукции, планируемой к производству, а также по их сертификации, в том числе по получению международных сертификатов ISO.

В продолжение Национальный Лидер туркменского народа дал поручения, касающиеся оформления торговой марки в Министерстве финансов и экономики на продукцию компании «Arkadag Medisina Klasteri Menejment» и выдачи соответствующих патентов. В связи с этим Министерству здравоохранения и медицинской промышленности, другим министерствам и ведомственным учреждениям следует определить источники финансирования закупок необходимой в течение года продукции.

Затем Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов доложил о возведении промышленных объектов, запланированных в рамках второй очереди застройки нового города, и представил перечень задействованных местных строительных компаний.

Заслушав отчёт, врач Аркадаг подчеркнул, что следует предпринять меры для переработки на высоком уровне имеющегося сырья, изготовления из него экологически чистой и высококачественной продукции. Это обеспечит успешную реализацию программы, направленной на индустриализацию страны, позволит повысить уровень занятости населения и в то же время наладить систему обслуживания и производства необходимой для повседневной жизни продукции.

Вице-президент Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Р.Базаров, говоря о важности проводимых работ в городе Аркадаг, особенно строительства объектов медицинского кластера, отметил, что это также будет способствовать эффективности деятельности Фонда, основанной на принципах гуманизма.

Подчеркнув, что в настоящее время в стране, в том числе в городе Аркадаг, придаётся большое значение укреплению в обществе здорового образа жизни, соответствию промышленных объектов высоким экологическим требованиям, Герой-Аркадаг отметил, что наряду с индустриализацией национальной экономики вопросы соответствия производственных мощностей экологическим нормам должны находиться под неослабным вниманием.

Согласно Государственной программе «Saglyk», разработанной Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, на научной основе изучаются экологический уровень существующих на территории страны лекарственных растений, их целебные свойства. Это открывает широкие возможности для производства необходимых для системы здравоохранения лекарственных средств из местного сырья.

Отметив, что в новом городе особое внимание придаётся использованию передового мирового опыта и инновационных технологий, Герой-Аркадаг подчеркнул, что современный «умный» город появился благодаря последовательной и успешной реализации поставленных задач в данном направлении. В связи с этим следует широко освещать деятельность, осуществляемую на территории города Аркадаг, особенно ход строительства объектов медицинского кластера и планируемые к налаживанию производства.

Помимо качества проводимых работ на возведении промышленных объектов в рамках второй очереди застройки города Аркадаг, в частности, медицинских учреждений, в СМИ должна быть отражена информация об их оснащении и уровне снабжения. Это важно для ознакомления мирового сообщества с масштабной деятельностью, направленной на укрепление здоровья населения нашей страны, повышение экспортного потенциала национальной экономики. В данной работе отечественные средства массовой информации должны демонстрировать активность.

Отметив, что в Туркменистане имеются все возможности для увеличения объёмов производства лекарственных препаратов из сырья и экологически чистой родниковой воды, Герой-Аркадаг выразил уверенность, что данная продукция будет в полном объёме обеспечивать туркменистанцев наряду с возможностью увеличения её экспортного потенциала.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость совместной работы с соответствующими организациями для успешного достижения поставленных целей и, пожелав всем успехов в решении задач в данном направлении, отбыл с места события.