Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
10.06.2024

Iki dostlukly döwletiň Baştutanlarynyň arasynda gepleşikler geçirildi

Переговоры между главами двух дружественных государств

Переговоры между главами двух дружественных государств

Şu gün Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana iki günlük döwlet saparynyň çäklerinde Prezidentler Serdar Berdimuhamedowyň we Ýun Sok Ýoluň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde dostlukly ýurduň Baştutanyny resmi adamlar garşyladylar. Bu ýerde iki ýurduň Döwlet baýdaklary we Hormat garawuly nyzama düzüldi.

Myhmansöýerligiň asylly däbine görä, belent mertebeli myhmana duz-çörek hödürlenildi hem-de gül desseleri gowşuryldy. Howa menzilinden Prezident Ýun Sok Ýol sapar wagty özi üçin niýetlenen, paýtagtymyzyň kaşaň “Oguzkent” myhmanhanasynda ýerleşýän kabulhanasyna tarap ugrady.

Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary, şol sanda dünýäniň ösen döwletleriniň hatarynda öňdäki orunlaryň birini eýeleýän Koreýa Respublikasy bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmek Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar. Ýurtlarymyzyň arasynda ýola goýlan açyk we netijeli dialog ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň esasy şertini emele getirýär. Köp ýyllaryň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda Koreýa Respublikasy bilen syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni ulgamlarda, parlamentleriň ugry boýunça netijeli döwletara gatnaşyklary giňeltmekde giň gerimli işler amala aşyryldy.

Häzirki döwürde köp ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär. Döwletara, hökümetara we pudagara resminamalaryň 100-den gowragyny özünde jemleýän türkmen-koreý gatnaşyklarynyň şertnama-hukuk binýady, şeýle hem üstünlikli durmuşa geçirilen we amala aşyrylmagy meýilleşdirilýän giň möçberli bilelikdäki taslamalar, iri koreý kompaniýalarynyň ýurdumyzda dürli ulgamlarda, ilkinji nobatda, nebitgaz toplumynda, himiýa senagatynda netijeli işlemegi munuň aýdyň güwäsidir. 2023-nji ýylyň sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň çäklerinde Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleriniň arasynda geçirilen gepleşikler syýasy gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna kuwwatly itergi berdi. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmekde parlamentara we hökümetara duşuşyklara, “Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy” forumynyň çäklerindäki köptaraplaýyn gatnaşyklara möhüm orun degişlidir. Ýurtlarymyzyň arasyndaky ykdysady ulgamdaky hyzmatdaşlyk oňyn we uzak möhletleýin häsiýete eýedir. Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň işi muny aýdyňlyk bilen görkezýär. Bu toparyň 9-njy mejlisi şu ýylyň 3-nji iýunynda sanly ulgam arkaly geçirildi.

Türkmenistanda Prezident Ýun Sok Ýoluň häzirki döwlet saparyna döwletara gatnaşyklary giňeltmegiň ýolunda möhüm ädim hökmünde garalýar. Soňky ýyllarda hyzmatdaşlyk täze many-mazmun bilen baýlaşdyryldy. Ýurdumyz milli ykdysadyýeti doly döwrebaplaşdyrmaga, kuwwatly senagat düzümini döretmäge, durmuş ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdirilen giň gerimli özgertmeleri amala aşyrmak bilen, innowasiýalary, öňdebaryjy tehnologiýalary, daşary ýurtlaryň iň gowy tejribesini işjeň ornaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berýär. Şunuň bilen baglylykda, deňhukuklylyk, özara bähbitlilik ýörelgeleri esasynda guralýan netijeli türkmen-koreý hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak üçin giň mümkinçilikler açylýar. Taraplar şol mümkinçiliklerden has netijeli peýdalanmaga çalyşýarlar.

...Günüň ikinji ýarymynda belent mertebeli myhman motosikletçileriň hormat nyzamynyň ugratmagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Oguz han” köşkler toplumyna tarap ugrady. Koreýa Respublikasynyň Prezidentini S.Türkmenbaşy şaýolunyň we Galkynyş köçesiniň aýlawyna çenli atly hormat nyzamy ugratdy.

Toplumyň merkezi girelgesiniň öňünde dostlukly döwletiň Baştutanyny hormatly Prezidentimiz mähirli garşylady. Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Ýun Sok Ýol dostlarça salamlaşyp, köşkler toplumyna barýarlar. Bu ýerde Koreýa Respublikasynyň Liderini resmi garşylamak dabarasy boldy.

Hormat garawulynyň serkerdesi dabaraly hasabat berýär. Koreýa Respublikasynyň hem-de Türkmenistanyň Döwlet senalary ýerine ýetirilýär. Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Ýun Sok Ýol hormat garawulynyň esgerleriniň nyzamynyň öňünden geçýärler. Döwlet Baştutanymyz belent mertebeli myhmany ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary bilen tanyşdyrýar. Soňra Koreýa Respublikasynyň Baştutany hormatly Prezidentimizi dostlukly ýurduň Hökümet wekiliýetiniň agzalary bilen tanyşdyrýar.

Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Döwlet baýdaklarynyň öňünde däp bolan resmi surata düşmek dabarasyndan soňra, iki ýurduň Baştutanlary “Rowaç” zalyna barýarlar. Bu ýerde ýokary derejedäki ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow koreýaly kärdeşini myhmansöýer türkmen topragynda mähirli mübärekläp, Prezident Ýun Sok Ýola Türkmenistana döwlet sapary bilen gelmek baradaky çakylygy kabul edendigi üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Döwlet Baştutanymyz Koreýa Respublikasynyň Baştutanynyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda şahsy goşandyny belläp, bu ugurda edýän tagallalary üçin minnetdarlyk bildirdi.

Prezident Ýun Sok Ýoluň Türkmenistana ilkinji saparyna iki halkyň we döwletiň taryhynda möhüm waka hökmünde garalýar diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi we onuň netijeleriniň hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de berkidilmegine ýardam etjekdigine ynam bildirdi. Türkmen-koreý gatnaşyklarynyň köpasyrlyk taryhynyň bardygy bellenildi. Beýik Ýüpek ýoly biziň ýurtlarymyzyň arasynda özara hereketleri ýola goýmakda uly ähmiýete eýe bolupdyr hem-de halklarymyzyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmekde özboluşly köpri hökmünde hyzmat edipdir.

Türkmenistan Koreýa Respublikasy bilen ýola goýlan ikitaraplaýyn gatnaşyklara ýokary baha berýär we onuň yzygiderli ösdürilmegine uly ähmiýet berýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Dürli ugurlarda alnyp barylýan hyzmatdaşlyk döwletara gatnaşyklary berkitmekde, halklary ýakynlaşdyrmakda hem-de medeniýetleri özara baýlaşdyrmakda wajyp orny eýeleýär. Häzirki wagtda Koreýa Respublikasy Türkmenistanyň Aziýa — Ýuwaş umman sebitinde möhüm hyzmatdaşy bolup durýar, ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklar özara hormat goýmak, birek-birege goldaw bermek esasynda alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iki ýurduň abraýly halkara guramalaryň çäklerinde hem netijeli hyzmatdaşlyk edýändiklerini kanagatlanma bilen belledi we Prezident Ýun Sok Ýola Türkmenistanyň garaýyşlaryny we öňe sürýän halkara başlangyçlaryny goldaýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Öz nobatynda, biziň ýurdumyz hem Koreýa Respublikasynyň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek baradaky tagallalaryny goldaýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi we Türkmenistanyň olary durmuşa geçirmekde netijeli iş alyp barmaga taýýardygyny tassyklady.

Hormatly Prezidentimiz döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejededigini ýene-de bir gezek belläp, türkmen-koreý hyzmatdaşlygyny täze derejä çykarmak üçin bilelikde tagalla etmäge taýýardygyny aýtdy.

Soňra Prezident Ýun Sok Ýola söz berildi. Koreýa Respublikasynyň Baştutany mähirli kabul edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Türkmenistana gelmäge hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga dörän mümkinçilige şatdygyny belledi. Şu günki duşuşyk BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky sessiýasynyň çäklerinde geçen ýylyň sentýabrynda Nýu-Ýorkda geçirilen gepleşiklerden soňky ilkinji duşuşykdyr diýip, dostlukly ýurduň Lideri aýtdy we saparyň netijeleriniň iki döwletiň arasyndaky netijeli dialogy pugtalandyrmaga kuwwatly itergi berjekdigine ynam bildirdi.

Koreýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 30 ýyldan gowrak wagt mundan ozal ýola goýuldy, ýöne däp-dessurlaryň, medeniýetiň umumylygy bilen baglanyşan halklarymyz ençeme ýüzýyllyklaryň dowamynda üstünlikli gatnaşyk edýärler diýip, belent mertebeli myhman nygtady. Prezident Ýun Sok Ýol gürrüňi dowam edip, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2022-nji ýylyň noýabrynda Seula amala aşyran saparynyň ähmiýetini belledi. Şol saparyň netijeleri däp bolan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň taryhynda möhüm sahypany açdy. Şu günki gepleşikler döwletara gatnaşyklary hil taýdan täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmaga ýardam eder. Gepleşikleriň barşynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni ulgamlarda okgunly ösdürilýän hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegine garamak göz öňünde tutulýar diýip, Koreýa Respublikasynyň Baştutany aýtdy.

Nygtalyşy ýaly, biziň ýurtlarymyz sebit we ählumumy gün tertibiniň esasy meseleleri boýunça garaýyşlarynyň ýakyndygyny görkezýärler, birek-biregiň BMG-niň, beýleki halkara düzümleriň çäklerinde öňe sürýän tekliplerini goldaýarlar. Prezident Ýun Sok Ýol Beýik Ýüpek ýoluny täze görnüşde dikeltmäge degişli başlangyçlaryň ähmiýetine ünsi çekip, Türkmenistanyň bu başlangyçlary durmuşa geçirmäge gatnaşmagynyň hyzmatdaşlygy ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde ösdürmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Işjeň ýagdaýda geçen gepleşikleriň dowamynda iki döwletiň Baştutanlary döwletara gatnaşyklaryň meseleleriniň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar we häzirki döwrüň ýagdaýlaryny, uzak möhletli geljegi nazara almak bilen, hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny anyklaşdyrdylar. Söhbetdeşler Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň giň möçberli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge ygrarlydyklaryny tassyklap, söwda-ykdysady, ulag, energetika ulgamlaryny, ýokary tehnologiýalary we beýleki ençeme pudaklary ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezdiler. Taraplar däp bolan ynsanperwer gatnaşyklary pugtalandyrmagyň ähmiýeti barada aýdyp, bilim, ylym, saglygy goraýyş, medeniýet, syýahatçylyk we sport boýunça netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň möhümdigini nygtadylar. Duşuşygyň dowamynda taraplar sebit we halkara syýasatyň özara gyzyklanma bildirilýän derwaýys meseleleriniň birnäçesi boýunça pikir alyşdylar.

Soňra gepleşikler “Soltan Sanjar” zalynda iki ýurduň resmi wekiliýet agzalarynyň gatnaşmagynda giňişleýin düzümde dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýoly we dostlukly ýurduň wekiliýetiniň agzalaryny mähirli mübärekläp, belent mertebeli myhmana Türkmenistana döwlet sapary bilen gelmäge çakylygy kabul edendigi üçin ýene-de bir gezek tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Bu döwlet saparyna ikitaraplaýyn gatnaşyklarda taryhy waka hökmünde garalýar.

Yzygiderli geçirilýän duşuşyklar türkmen-koreý hyzmatdaşlygyny berkitmäge kuwwatly itergi berýär. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň 2022-nji ýylyň noýabrynda Koreýa Respublikasyna amala aşyran saparynyň möhüm waka bolandygy nygtaldy. Parlamentara gatnaşyklaryň döwletara hyzmatdaşlygyň aýrylmaz bölegi bolup durýandygyna aýratyn üns çekildi. Şunda parlament diplomatiýasynyň yzygiderli ösdürilýändigi bellenildi. 2023-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Koreýa Respublikasynyň parlamentleriniň ýolbaşçylarynyň Seulda geçirilen birinji maslahatyna gatnaşandygy muňa mysal hökmünde görkezildi. Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, maslahatyň jemleri boýunça Bilelikdäki Jarnamanyň kabul edilendigini, şoňa laýyklykda, ýurtlarymyzyň parlamentleriniň ýolbaşçylarynyň ikinji maslahatyny 2024-nji ýylda Aşgabatda geçirmek barada ylalaşygyň gazanylandygyny kanagatlanma bilen belledi.

Biziň ýurtlarymyz söwda-ykdysady ulgamda ygtybarly hyzmatdaşlardyr. Biz Koreýa Respublikasynyň mümkinçiliklerini, ykdysady, tehnologik derejesini oňat bilýäris. Türkmenistan hem uly mümkinçiliklere, tebigy baýlyklara, geoykdysady artykmaçlyklara eýe bolan kuwwatly döwletdir. Biziň maksadymyz bu mümkinçilikleri iki döwletiň ösmeginiň, halklarymyzyň abadançylygynyň we gülläp ösmeginiň bähbidine utgaşdyrmak bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi we koreýaly hyzmatdaşlary bu ugurda bilelikde işlemäge çagyrdy.

2008-nji ýylda ýurtlarymyzyň arasynda Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý topary döredildi we häzirki wagtda-da hereket edýär. Şeýle hem 2019-njy ýylyň oktýabrynda «Türkmenistan — Koreýa» işewürler geňeşi döredildi. Maýa goýum hyzmatdaşlygy ösdürilýär. Bilelikde iri taslamalaryň birnäçesi amala aşyryldy. Şolaryň hatarynda «Galkynyş» gaz käninde kükürt arassalaýan zawod hem bar. Bu zawod konsorsiumyň düzüminde koreý korporasiýalarynyň gatnaşmagynda guruldy. Biz iri koreý kompaniýalarynyň Türkmenistanda alyp barýan işini goldaýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy we maýa goýum hyzmatdaşlygynyň iki tarap üçin hem bähbitli bolmalydygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk meselesine degip geçip, gürrüňiň häzirki döwürde Aziýa — Ýuwaş umman sebitinden Ýewropa, Ýakyn we Orta Gündogara yklymüsti üstaşyr ulag geçelgelerini döretmek barada barýandygyny belledi. Türkmenistanda ol “Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek strategiýasy” diýlip atlandyrylýar.

Türkmenistanda şäherleriň täze keşbini döretmekde Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyň uly mümkinçilikleriniň bardygyna aýratyn üns çekildi. Bellenilişi ýaly, geçen ýyl ýurdumyzda Arkadag şäheriniň gurluşygynyň birinji tapgyry tamamlandy. Ol tehniki we tehnologik häsiýetnamalary boýunça özboluşly, täze ölçeglere esaslanýan «akylly» şäheriň nusgasy bolup durýar. Ýakyn geljekde ýene-de bir örän iri taslamany — «Aşgabat-sitini» durmuşa geçirmäge girişmegi meýilleşdirýäris. Bu taslamada müňlerçe adam üçin döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny, ulag ulgamlaryny, ekologik zolaklary, häzirki zaman dynç alyş we dürli ugurly merkezleri gurmak göz öňünde tutulýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi we koreý kompaniýalarynyň bu taslama gatnaşmaga gyzyklanmasyna kanagatlanma bildirdi.

Howanyň üýtgemegi, daşky gurşawy goramak bilen bagly meseleleri çözmek boýunça hyzmatdaşlykda uly mümkinçilikleri görýäris. Biziň ýurdumyz howanyň üýtgemegine garşy göreşmek ulgamynda halkara başlangyçlary durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýar diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, koreý tarapy bilen metanyň howa zyňylmagyny azaltmak babatda hyzmatdaşlyk etmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga taýýarlyk beýan edildi. Maglumat tehnologiýalary we emeli aň, telekommunikasiýa, kosmos ulgamlarynda bilelikde işlemek üçin uly mümkinçilikleriň bardygy bellenildi.

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy bir bitewi medeni giňişlige degişlidir. Ýurtlarymyzyň halklary dünýägaraýşy, medeniýeti, edebi ýörelgeleri boýunça biri-birine ýakyndyr. Bu bolsa medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmäge oňat esaslary döredýär diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy. Ylym we bilim hem hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, Türkmenistanyň bu ulgamda hyzmatdaşlygy giňeltmäge möhüm ähmiýet berýändigini hem-de Koreýa Respublikasynyň bilim merkezlerinde türkmen dilini öwrenmegi guramakda goldaw bermäge taýýardygyny, munuň örän oňat başlangyç boljakdygyny nygtady.

Saglygy goraýyş we lukmançylyk hyzmatdaşlygy hem uly orna eýedir diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we iki ýurduň iri lukmançylyk merkezleriniň, uniwersitetleriniň arasynda göni gatnaşyklary ýola goýmagyň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz sport ulgamynda-da hyzmatdaşlygyň uly mümkinçilikleriniň bardygyna ünsi çekip, koreý türgenlerini geljekki döwürde ýurdumyzda geçiriljek iri halkara sport ýaryşlaryna gatnaşmaga çagyrdy.

Gepleşikleriň dowamynda daşary syýasatda hyzmatdaşlyk meselesine aýratyn üns berildi. Biz bu ulgamda Koreýa Respublikasynyň ileri tutýan ugurlaryny bilýäris diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady we Türkmenistanyň Bitarap döwlet hökmünde dostlukly ýurt bilen bilelikde halkara we sebit ösüşiniň maksatlaryny üpjün etmekde netijeli hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynda we beýleki halkara guramalarda özara hyzmatdaşlyk etmek boýunça koreý tarapynyň tekliplerini ünsli diňlemäge we olara seretmäge taýýardygyny tassyklady.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynda Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny işläp taýýarlamak barada öňe süren başlangyjyna we türkmen tarapynyň teklibi esasynda 2025-nji ýyly “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýip yglan edýän Kararnamanyň Baş Assambleýa tarapyndan kabul edilendigine ünsi çekdi. Bu mowzuklar esasynda Baş Assambleýanyň Aziýa toparynda geňeşmelere başlamagy maksadalaýyk hasap edýäris diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we Türkmenistanyň hem-de Koreýa Respublikasynyň başlangyç bilen çykyş etmek wezipesini öz üstüne alyp biljekdiklerini nygtady.

Durnukly ösüş, ulag, energetika, ekologiýa we beýleki ugurlarda koreý tarapy bilen giň gerimli gepleşikleri geçirmäge taýýarlyk beýan edildi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan tarapyndan Dubaý şäherinde geçirilen Hökümet sammitinde öňe sürlen täze tekliplere üns bermek zerur diýip hasap edýäris diýip, Arkadagly Gahryman Serdarymyz belledi. Bu başlangyçlar geljekki netijeli gatnaşyklar üçin aýdyň ýörelge bolup biler. Türkmenistan ony dürli halkara meýdançalarda we forumlarda, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynda öňe sürmek üçin öz tagallalaryny işjeňleşdirer diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we Koreýa Respublikasyna bu işe goşulmagy teklip etdi.

Hormatly Prezidentimiz Koreýa Respublikasy tarapyndan ýurdumyzyň Bitaraplygyna, halkara başlangyçlaryna goldaw berilýändigine ýokary baha berip, Türkmenistanyň hem, öz nobatynda, Koreýa Respublikasynyň dünýä gün tertibiniň möhüm meseleleriniň birnäçesi boýunça çemeleşmelerine hormat bilen garaýandygyny, onuň netijeli ornuna ýokary baha berýändigini belledi. Mundan başga-da, “Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy” formatynda özara hyzmatdaşlygyň möhümdigi bellenildi. 2023-nji ýylda Aşgabatda «Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk forumynyň 16-njy mejlisi geçirildi. Bu forum hyzmatdaşlygyň ykdysady kuwwatyny giňeltmegiň, logistik mümkinçilikleri artdyrmagyň möhümdigini görkezdi. Ylymda, bilimde, lukmançylykda, daşky gurşawy goramak işinde netijeli gatnaşyklary ýola goýmagyň, senagat, oba hojalygy, ýokary tehnologiýalar ulgamynda taslamalary bilelikde işläp taýýarlamagyň ýurtlarymyzyň halklarynyň düýpli bähbitlerine laýyk gelýändigi aýdyldy. Şunuň bilen baglylykda, biz «Koreýa-Ýüpek ýoly» (K-Silk Road) hyzmatdaşlyk başlangyjynyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda gatnaşyklaryň giňeldilmegini goldaýarys. Bu başlangyç Merkezi Aziýa boýunça ilkinji strategiýa bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Siziň Türkmenistana döwlet saparyňyz möhüm ähmiýetli waka bolar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy we onuň netijeleriniň döwletara gatnaşyklary has-da berkitmäge ýardam etjekdigine hem-de netijeli, özara bähbitli hyzmatdaşlyga täze itergi berjekdigine ynam bildirdi. Sözüniň ahyrynda döwlet Baştutanymyz Koreýa Respublikasynyň dostlukly halkyna parahatçylyk, gülläp ösüş, abadançylyk arzuw etdi.

Koreýa Respublikasynyň Prezidentine söz berilýär. Belent mertebeli myhman hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy we türkmen wekiliýetiniň agzalaryny mübärekläp, Koreýa Respublikasynyň ýakyn dosty bolan Türkmenistana gelip görmegiň özi üçin uly hormatdygyny aýtdy.

Prezident Ýun Sok Ýol ösüşiň ägirt uly kuwwatyna eýe bolan we okgunly ösýän Merkezi Aziýa sebitine tutuş dünýäde uly gyzyklanma bildirilýändigini aýdyp, Türkmenistanyň bu sebitde möhüm hyzmatdaşlaryň biri bolup durýandygyny belledi. Energetika ulgamynda gazanylan üstünliklere, ynanyşmagyň derejesine daýanyp, hyzmatdaşlygy, şol sanda saglygy goraýyş, telekommunikasiýa, gämi gurluşygy ulgamlarynda gatnaşyklary hemmetaraplaýyn giňeltmek zerurdyr.

Belent mertebeli myhman syýasy ulgamdaky hyzmatdaşlyga ünsi çekip, 2022-nji ýylda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň, 2023-nji ýylda bolsa “Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk forumynyň döredilmeginiň 15 ýyllygynyň bellenilendigini nygtady. Parlamentara hyzmatdaşlyk hem ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň möhüm şerti bolup durýar. Koreý Lideri şu ýyl Türkmenistanda Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň parlamentleriniň ýolbaşçylarynyň ikinji duşuşygyny geçirmegiň meýilleşdirilýändigini aýdyp, bu forumyň üstünlikli geçirilmegini arzuw etdi.

Prezident Ýun Sok Ýol söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk barada durup geçip, şu saparyň netijeleri boýunça söwdany hem-de maýa goýumlary höweslendirmek boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekilýändigini belledi. Onuň durmuşa geçirilmegi bu ulgamda ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmäge ýardam eder. Şunuň bilen birlikde, maýa goýum kepillikleri hem-de gümrük işlerinde özara kömek bermek hakynda Ylalaşyklary baglaşmak babatdaky gepleşikleriň çaltlaşdyryljakdygy aýdyldy. Munuň özi koreý kompaniýalarynyň Türkmenistandaky maýa goýum we işewürlik işjeňligini ýokarlandyrmagyň girewidir diýip, dostlukly ýurduň Lideri nygtady.

Maliýe edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama hem zawodlary gurmak boýunça gatnaşyklary ösdürmäge ýardam eder diýip, dostlukly döwletiň Baştutany belledi. Koreý kompaniýalary infrastruktura we ulag ulgamyndaky tehnologiýalar babatda uly tejribä eýedir. Şoňa görä-de, bu ulgamlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikler bar.

Koreýa Respublikasynyň Hökümeti Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga uly üns berýär diýip, Prezident Ýun Sok Ýol aýtdy we öz ýurdunyň Türkmenistan üçin gyzyklanma bildirilýän ulgamlara aýratyn üns bermek bilen, hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge meýillidigini tassyklady.

Prezident Ýun Sok Ýol medeni-ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň wajypdygyny belledi. Türkmenistanyň Hökümeti ýaşlaryň sagdyn durmuşyny üpjün etmek üçin sporty ilerletmek babatda işjeň syýasaty alyp barýar. Şunuň bilen baglylykda, belent mertebeli myhman iki ýurduň arasynda sport ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň giňeldiljekdigine ynam bildirdi. Soňky döwürde koreýaly ýaşlar Merkezi Aziýa sebitine gelip görmäge uly gyzyklanma bildirýärler. Şunuň bilen baglylykda, syýahatçylyk ugry boýunça gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmagyň maksadalaýyk boljakdygyna üns çekildi. Koreýa Respublikasynyň Hökümeti geçen hepdede Merkezi Aziýa babatda ilkinji diplomatik strategiýany — «Koreýa-Ýüpek ýoly» (K-Silk Road) hyzmatdaşlyk başlangyjyny hödürledi. Onuň çäklerinde energetika, serişdeler, infrastruktura we döwlet dolandyryşy ulgamynda, senagatlaşdyrmak, azyk howpsuzlygy babatda, medeni-ynsanperwer alyşmalar ugry boýunça hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak göz öňünde tutulýar.

Dostlukly döwletiň Baştutany biziň ýurtlarymyzyň ýakyn dostlar hökmünde halkara giňişlikde, hususan-da, BMG-niň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlyk edýändiklerini belledi. Şunuň bilen baglylykda, Prezident Ýun Sok Ýol Türkmenistanyň hemişelik Bitarap döwlet hökmünde Koreýa Respublikasynyň tagallalaryny goldajakdygyna ynam bildirdi. Sözüniň ahyrynda belent mertebeli myhman hormatly Prezidentimiz bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň wajyp meseleleri boýunça netijeli dialogy geçirýändigine şatdygyny aýtdy hem-de Bilelikdäki Beýannamanyň düzgünlerini üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, iki ýurduň Hökümetleriniň arasynda ýakyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de dowam etdiriljekdigine ynam bildirdi.

Giňişleýin düzümdäki gepleşikler tamamlanandan soňra, “Seljuk han” zalynda ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. Döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň (Türkmenistan) we «Hyundai Engineering Co., Ltd» kompaniýasynyň (Koreýa Respublikasy) arasynda Gyýanlydaky polimer zawodynyň üstünlikli işe girizilmegi we durnukly işlemegi üçin zerur çäreleriň we işleriň ýerine ýetirilmegi barada hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşyga; «Türkmengaz» döwlet konserniniň (Türkmenistan) we «Hyundai Engineering Co., Ltd» kompaniýasynyň (Koreýa Respublikasy) arasynda «Galkynyş» gaz käniniň IV tapgyrynda öndürijiligi ýylda 10 milliard kub metr harytlyk gazy taýýarlaýjy desgalary we guýulary doly taýýar edip gurmak şerti bilen taslamalaşdyrmak, satyn almak we gurmak taslamasy boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakynda Çarçuwaly ylalaşyga; Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezi bilen Koreýa Respublikasynyň Kýonpuk milli uniwersitetiniň ýanyndaky «Çilgok» hassahanasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi bilen Koreýa Respublikasynyň Kýonpuk milli uniwersitetiniň ýanyndaky «Çilgok» hassahanasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Aşgabat şäher häkimligi bilen Koreýa Respublikasynyň Ýer, infrastruktura we ulag ministrliginiň arasynda energiýa infrastrukturasy we täze şäherleri ösdürmek boýunça hyzmatdaşlyk babatda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Koreýanyň eksport-import bankynyň we Koreýanyň Söwda ätiýaçlandyryş korporasiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Koreýa Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda bilelikdäki hyzmatdaşlyk toparynyň işine ýardam bermek boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Koreýa Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda söwda we maýa goýumy höweslendirmek babatda binýady döretmek boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekilýär.

Ýygnananlaryň el çarpyşmalary astynda Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Ýun Sok Ýol Bilelikdäki Beýannama gol çekýärler. Resminamalara gol çekmek dabarasy tamamlanandan soňra, iki döwletiň Baştutanlary “Magtymguly” zalyna barýarlar we şol ýerde metbugat wekillerine ýüzlenme bilen çykyş edýärler.

Hormatly Prezidentimiz ýokary derejedäki duşuşygyň netijelerini teswirläp, geçirilen gepleşikleriň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary, halkara syýasatyň möhüm meseleleri boýunça pikir alşylandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz seredilen ähli meseleler boýunça Prezident Ýun Sok Ýol bilen özara düşünişmegiň gazanylandygyny kanagatlanma bilen aýtdy. Şunuň bilen birlikde, iki tarapyň hem deňhukuklylyk, özara hormat goýmak esasynda türkmen-koreý gatnaşyklaryny berkitmäge çalyşýandygy tassyklanyldy.

Biziň ýurtlarymyz daşary syýasatda ählumumy we sebit parahatçylygyny, durnuklylygyny berkitmek maksady bilen bilelikdäki işi dowam etdirerler. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge ýardam etjekdikleri hem-de ekologiýa, azyk, energetika, ulag, sanly ulgam ýaly ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk etjekdikleri bellenildi. Çykyşynyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Prezident Ýun Sok Ýola dostlukly ýurduň Türkmenistanyň Bitaraplygyny, ählumumy howpsuzlygy we hyzmatdaşlygy üpjün etmäge gönükdirilen halkara başlangyçlaryny goldaýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistan hem, öz nobatynda, Koreýa Respublikasynyň dünýä giňişligindäki ornuna ýokary baha berýär. Döwlet Baştutanymyz ýurtlarymyzyň özara hyzmatdaşlygynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynyň berjaý edilmegine we halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalarynyň ýerine ýetirilmegine oňyn täsir etmäge ukyplydygyna ynam bildirdi. Şeýle hem ählumumy howplara we wehimlere garşy göreşmek boýunça tagallalary mundan beýläk-de utgaşdyrmak barada ylalaşylandygy aýdyldy.

“Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy” ugry boýunça hyzmatdaşlygyň möhümdigi bellenildi. 2023-nji ýylda Aşgabatda «Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk forumynyň 16-njy mejlisi geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz «Koreýa-Ýüpek ýoly» (K-Silk Road) hyzmatdaşlyk başlangyjynyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda gatnaşyklaryň giňeldilmeginiň goldanylýandygyny belledi. Bu başlangyç Merkezi Aziýa boýunça ilkinji strategiýa bolup durýar. Koreýa Respublikasynyň Hökümeti bu strategiýany ýakynda, 7-nji iýunda yglan etdi. Biz ony durmuşa geçirmekde iki ýurduň Hökümetlerini ýakyndan hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýarys diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Bellenilişi ýaly, gepleşikleriň dowamynda söwda-ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygyna möhüm ähmiýet berildi. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň alyp barýan işine aýratyn üns çekildi. Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanda iri koreý kompaniýalarynyň energetika, ulag, kommunikasiýalar ýaly ulgamlarda netijeli işleýändigini nygtady. Şunuň bilen birlikde, özara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak, kiçi we orta telekeçiligiň ornuny güýçlendirmek meseleleri boýunça hyzmatdaşlyga özara gyzyklanma bildirildi. Türkmenistan we Koreýa Respublikasy Gündogar — Günbatar we Günorta — Demirgazyk ugurlary boýunça Aziýadan Ýewropa yklymüsti ulag geçelgelerini döretmekde bilelikdäki işiň ägirt uly mümkinçilikleriniň bardygyny ykrar edýär. Energetika pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge-de özara gyzyklanmanyň bardygy bellenildi.

Gepleşikleriň dowamynda parlamentleriň ugry boýunça hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine seredildi. Bu hyzmatdaşlyk häzirki döwürde döwletara gatnaşyklary ösdürmekde möhüm ähmiýete eýedir. Medeni-ynsanperwer, ylym, bilim, sport ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmek barada ylalaşyklar gazanyldy. Türkmenistanyň wekiliýeti geçirilen gepleşikleriň netijelerine doly kanagatlanma bildirýär. Gepleşikleriň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalaryň uly toplumyna gol çekildi diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ikitaraplaýyn gatnaşyklary yzygiderli esasda ýola goýmagy berk maksat edinýändigini tassyklap, Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet saparynyň iki dostlukly halkyň we döwletiň gatnaşyklarynyň taryhynda möhüm waka öwrüljekdigine ynam bildirdi. Sözüniň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Prezident Ýun Sok Ýola we onuň wekiliýetiniň ähli agzalaryna netijeli gepleşikleri geçirendikleri üçin minnetdarlyk bildirdi hem-de Koreýa Respublikasynyň dostlukly halkyna parahatçylyk we abadançylyk arzuw etdi.

Öz nobatynda, Prezident Ýun Sok Ýol köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň öňünde çykyş edip, Koreýa Respublikasynyň Baştutany wezipesine girişenden bäri Türkmenistana ilkinji gezek döwlet sapary bilen gelmek mümkinçiligine şatdygyny belledi. Belent mertebeli myhman hormatly Prezidentimize we Türkmenistanyň halkyna mähirli kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlan döwründen bäri köp ulgamlarda uly üstünliklere eýe bolandygyny kanagatlanma bilen nygtady.

Döwlet Baştutanymyz bilen geçirilen duşuşygyň barşynda däp bolan hyzmatdaşlygy giňeltmek hem-de täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmak, türkmen-koreý gatnaşyklaryny giňeltmek barada ylalaşyklar gazanyldy. Nygtalyşy ýaly, koreý tarapy söwdany we maýa goýumlary höweslendirmek boýunça özara düşünişmek hakynda gol çekilen Ähtnamany goldaýar. Bu resminamanyň çäklerinde şu ugurlarda hyzmatdaşlygy diwersifikasiýalaşdyrmak üçin zerur tagallalary etmek meýilleşdirilýär.

Bellenilişi ýaly, maýa goýum kepillikleri we gümrük işlerinde özara kömek baradaky Ylalaşygy baglaşmak işini işjeňleşdirmek barada ylalaşyk gazanyldy. Täze şäherleri ösdürmek ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnamanyň tassyklanylmagy bilen baglylykda, Prezident Ýun Sok Ýol bu resminamanyň durmuşa geçirilmeginiň şähergurluşyk ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga ýardam etjekdigini belledi.

Dostlukly döwletiň Baştutany gämigurluşyk, ulag ulgamlaryndaky gatnaşyklary geljegi uly ugurlaryň hatarynda görkezip, taraplaryň bu ugurlarda hyzmatdaşlyk boýunça täze taslamalary işläp taýýarlamak barada ylalaşandyklaryny aýtdy. Belent mertebeli myhman parlamentleriň derejesinde, şol sanda “Koreýa Respublikasy — Merkezi Aziýa” formatynda gatnaşyklary pugtalandyrmagyň wajypdygyna ünsi çekdi.

Prezident Ýun Sok Ýol Merkezi Aziýa boýunça saparynyň ilkinji ýurdunda — Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa “K-Silk Road” hyzmatdaşlyk başlangyjyny hödürledi we “Koreýa Respublikasy — Merkezi Aziýa” birinji sammitini geçirmegi teklip etdi. Türkmenistanyň Prezidenti bu pikirleri doly goldady we şu başlangyjy ilerletmek hem-de özara gatnaşyklary ösdürmek barada ylalaşyk gazanyldy diýip, belent mertebeli myhman aýtdy. Dostlukly ýurduň Baştutany çykyşyny jemläp, gepleşikleriň dowamynda taraplaryň Koreýa Respublikasynyň we Türkmenistanyň iki ýurduň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge çalyşýandyklaryny tassyklandyklaryny nygtady.

Metbugat maslahaty tamamlanandan soňra, iki döwletiň Baştutanlary “Magtymguly” zalyndan ugradylar.

***

Şu gün belent mertebeli myhman Türkmenistanyň Garaşsyzlyk binasyna gül goýdy. Asylly däbe görä, Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bu ýerde ýerleşýän Hormatly myhmanlar seýilbagynda iki döwletiň we halklaryň arasyndaky mizemez dostlugyň nyşany hökmünde agaç nahalyny oturtdy.

Agşam hormatly Prezidentimiz belent mertebeli myhmanyň hormatyna resmi agşamlyk naharyny berdi. Onda iki ýurduň Liderleri söz sözlediler.

Ertir — Koreýa Respublikasynyň Baştutanynyň ýurdumyza döwlet saparynyň jemleýji gününde Prezident Ýun Sok Ýoluň türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow bilen bilelikde Türkmen-koreý işewürlik maslahatyna gatnaşmagyna garaşylýar. Forum Söwda-senagat edarasynda geçiriler. Belent mertebeli myhmanyň ýurdumyzda bolmagynyň maksatnamasynda onuň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz bilen ikitaraplaýyn duşuşygy göz öňünde tutulýar. Onda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşylar. Şeýle hem dostlukly günortanlyk nahary berler.

Сегодня в рамках двухдневного государственного визита главы Республики Корея в Туркменистан состоялись переговоры на высшем уровне между Президентами Сердаром Бердымухамедовым и Юн Сок Ёлем.

В Международном аэропорту туркменской столицы, где на флагштоках были подняты Государственные флаги двух стран и выстроен почётный караул, главу дружественной страны встретили официальные лица.

По сложившейся доброй традиции гостеприимства высокому гостю были преподнесены хлеб-соль и цветы. Из аэропорта Президент Юн Сок Ёль проследовал в отведённую на время визита резиденцию, разместившуюся в фешенебельном столичном отеле «Oguzkent».

Наращивание эффективных отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с Республикой Корея, занимающей лидирующие позиции среди развитых государств мира, выступает в числе ключевых аспектов внешнеполитической стратегии нашей Отчизны. Главным фактором укрепления сотрудничества с Рес­публикой Корея является открытый и плодотворный диалог, установившийся между нашими странами. Так, на протяжении многих лет под руководством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага осуществлялась масштабная работа по расширению продуктивных межгосударственных связей с Рес­публикой Корея в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурной сферах и по линии парламентов.

В нынешнюю эпоху активно развивается двустороннее партнёрство по широкому спектру направлений. Яркими примерами тому служат солидная договорно-правовая база туркмено-корейских связей, включающая более 100 межгосударственных, межправительственных и межотраслевых документов, а также успешно претворённые в жизнь и планируемые к реализации крупномасштабные совместные проекты, активная деятельность в нашей стране крупнейших корейских компаний в различных сферах, прежде всего в нефтегазовом комплексе, химической промышленности.

Большой импульс упрочению политических отношений придали переговоры, состоявшиеся в Нью-Йорке в сентябре 2023 года между Президентами Туркменистана и Республики Корея в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Значимая роль в развитии двустороннего партнёрства отводится межпарламентским и межправительственным встречам, многостороннему взаимодействию в рамках Форума «Центральная Азия–Республика Корея».

Отношениям в сфере экономики между нашими странами свойственны не только положительная динамика, но и долгосрочный характер. Наиболее наглядно это отражает деятельность совместной Межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, 9-е заседание которой прошло в режиме видеоконференцсвязи 3 июня текущего года.

Нынешний государственный визит Президента Юн Сок Ёля в Туркменистан рассматривается как важный шаг на пути расширения межгосударственных связей, обретших в последние годы новое качество и наполнение. Претворяя в жизнь кардинальные преобразования, нацеленные на полную модернизацию национальной экономики, формирование мощной индустриальной инфраструктуры, совершенствование социальной сферы, наша страна делает ставку на активное внедрение инноваций, передовых технологий и лучшего зарубежного опыта. В этом плане для укрепления эффективного туркмено-корейского сотрудничества, выстраиваемого на принципах равноправия и обоюдной выгоды, открываются широкие возможности, которые стороны стремятся реализовать с оптимальной отдачей.

…Во второй половине дня высокий гость в сопровождении почётного эскорта мотоциклистов проследовал к Президентскому Дворцовому комплексу «Oguzhan». От перекрёстка улиц Туркменбаши–Галкыныш автокортеж Президента Республики Корея сопровождал почётный конный эскорт.

У центрального входа в Дворцовый комплекс главу дружественного государства тепло и радушно приветствовал глава Туркменистана.

Обменявшись дружескими рукопожатия­ми, Президенты Сердар Бердымухамедов и Юн Сок Ёль проходят внутрь Дворцового комплекса, где состоялась церемония официальной встречи лидера Республики Корея.

Торжественно рапортует командующий ротой почётного караула. Исполняются Государственные гимны Республики Корея и Туркменистана. Президенты Сердар Бердымухамедов и Юн Сок Ёль обходят строй воинов почётного караула.

Глава государства представляет высокому гостю членов правительственной делегации нашей страны. Затем Президент Республики Корея представляет Президенту Сердару Бердымухамедову членов правительственной делегации своего государства.

После традиционной церемонии офи­циального фотографирования на фоне Государственных флагов Туркменистана и Республики Корея главы двух стран проходят в зал «Rowaç», где состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.

Сердечно приветствуя своего корейского коллегу на гостеприимной туркменской земле, Президент Сердар Бердымухамедов выразил глубокую признательность Президенту Юн Сок Ёлю за принятое приглашение посетить Туркменистан с государственным визитом. Отметив личный вклад главы Республики Корея в укрепление двустороннего партнёрства, глава государства поблагодарил лидера дружественной страны за усилия, предпринимаемые в данном направлении.

Первый визит Президента Юн Сок Ёля в Туркменистан рассматривается как важное событие в истории двух народов и государств, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, выразив уверенность, что его итоги будут содействовать дальнейшему упрочению туркмено-корейских связей. Как подчёркивалось, отношения между нашими странами имеют многовековую историю. Великий Шёлковый путь был значимым в деле налаживания контактов между нашими странами и служил свое­образным мостом для развития взаимодействия между народами.

Туркменистан высоко оценивает уровень установленного взаимодействия с Респуб­ликой Корея и придаёт большое значение его последовательному расширению, отметил глава государства. Ведущееся в различных областях сотрудничество играет огромную роль в укреплении межгосударственных отношений, сближении народов и взаимообогащении культур. В настоящее время Республика Корея, диалог с которой выстраивается на принципах обоюдного уважения и поддержки друг друга, является важным партнёром Туркменистана в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вместе с тем Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал эффективный характер взаимодействия двух стран в рамках международных организаций и поблагодарил Президента Юн Сок Ёля за поддержку позиции Туркменистана и выдвигаемых международных инициатив. В свою очередь наша страна поддерживает усилия Республики Корея по развитию глобального сотрудничества, продолжил глава государства, подтвердив стремление Туркменистана плодотворно сотрудничать для их практической реализации.

Ещё раз отметив высокую динамику межгосударственного диалога, Президент Сердар Бердымухамедов высказал готовность совместно действовать для вывода туркмено-корейского партнёрства на новый уровень.

Затем слово было предоставлено Президенту Юн Сок Ёлю.

Высказав искреннюю признательность за оказанный радушный приём, глава Республики Корея отметил, что рад возможности посетить Туркменистан и обсудить с Президентом Сердаром Бердымухамедовым вопросы укрепления межгосударственного взаимодействия.

Нынешняя встреча – первая после переговоров в Нью-Йорке, состоявшихся в сентябре минувшего года в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сказал лидер дружественной страны, выразив уверенность в том, что итоги визита придадут мощный импульс упрочению плодотворного диалога между двумя странами.

Дипломатические отношения Респуб­лика Корея–Туркменистан установлены свыше 30 лет назад, однако наши народы, связанные общностью традиций, культуры, успешно взаимодействуют на протяжении нескольких столетий, подчеркнул высокий гость.

В продолжение Президент Юн Сок Ёль отметил значение визита в ноябре 2022 года в Сеул Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, результаты которого открыли важную веху в истории традиционно дружественного двустороннего сотрудничества.

Сегодняшние переговоры, в ходе которых намечено рассмотреть перспективы расширения динамично развивающегося партнёрства в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурной сферах, призваны придать межгосударственным отношениям качественно новое наполнение, сказал глава Республики Корея.

Также отмечалось, что наши страны демонстрируют схожесть позиций по ключевым аспектам региональной и глобальной повестки дня, поддерживают предложения друг друга, выдвигаемые в рамках ООН и других международных структур. Сделав акцент на значении инициативы, касающейся возрождения в новом формате Великого Шёлкового пути, Президент Юн Сок Ёль выразил уверенность в том, что участие Туркменистана в практической реализации данной инициативы будет содействовать наращиванию двустороннего сотрудничества и партнёрству в многостороннем формате.

В продолжение переговоров, проходивших в деловом ключе, главы двух государств обсудили широкий спектр вопросов межгосударственного взаимодействия, конкретизировав его приоритеты с учётом реалий современности и с расчётом на долгосрочную перспективу. Подтвердив приверженность Туркменистана и Республики Корея и далее развивать полномасштабное сотрудничество, собеседники в числе ключевых направлений назвали торгово-экономическую сферу, транспорт, энергетику, область высоких технологий и ряд других отраслей.

Говоря о значении упрочения традиционных гуманитарных связей, стороны высказались за дальнейшее развитие установившихся плодотворных контактов по линии образования, науки, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

Далее переговоры продолжились в зале «Soltan Sanjar» в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций двух стран.

Тепло поприветствовав Президента Юн Сок Ёля и членов делегации Республики Корея в Ашхабаде, Президент Сердар Бердымухамедов ещё раз высказал глубокую благодарность высокому гостю за принятое приглашение посетить Туркменистан с государственным визитом, который рассматривается как важное историческое событие в двусторонних отношениях.

Как отмечалось, регулярно проводимые встречи придают импульс укреплению туркмено-корейских связей. В данном контексте подчёркивалось, что значимым событием стали итоги плодотворного визита в Республику Корея в ноябре 2022 года Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага.

Особый акцент был сделан на том, что важной составляющей межгосударственного диалога выступают межпарламентские отношения. В этом плане подчёркивалось, что последовательно развивается парламентская дипломатия. В качестве примера было приведено участие делегации во главе с Председателем Меджлиса Туркменистана в первом Совещании спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея, состоявшемся в сентябре 2023 года в Сеуле.

В продолжение темы глава государства с удовлетворением отметил, что в соответствии с принятой по итогам Форума Совместной декларацией достигнута договорённость о проведении второго Совещания спикеров парламентов стран-участниц данного формата в 2024 году в Ашхабаде.

Наши страны являются надёжными парт­нёрами в торгово-экономической сфере. Нам известны возможности, уровень экономического и технологического прогресса Республики Корея, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что благодаря наличию огромного потенциала, природных ресурсов, геоэкономических особенностей Туркменистан является мощным государством. Наша цель – объе­динить эти возможности в интересах развития двух стран, во имя благополучия и процветания обоих народов, подчеркнул глава государства, призвав корейских коллег к совместному партнёрству.

В 2008 году была создана Межправительственная туркмено-корейская комиссия по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, которая действует и в настоящее время. В октябре 2019 году создан Деловой совет «Туркменистан–Корея». Наряду с этим развивается взаимодействие в сфере инвестиций.

Совместно реализован ряд крупных проектов, в числе которых строительство при участии консорциума корейских корпораций завода по очистке газа от серы на газовом месторождении «Galkynyş».

Мы поддерживаем работу, осуществляемую крупными корейскими компаниями, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что вместе с тем взаимовыгодным для двух сторон будет инвестиционное сотрудничество.

Затронув тему сотрудничества в транспортном секторе, глава государства отметил, что в настоящее время речь идёт о формировании трансконтинентального транспортно-транзитного коридора от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы, Ближнего и Среднего Востока. В Туркменистане под этим подразумевается возрождение Великого Шёлкового пути.

Особый акцент был сделан на больших возможностях сотрудничества с Республикой Корея в плане создания нового облика туркменских городов. Как подчёркивалось, в минувшем году в Туркменистане был завершён первый этап строительства города Аркадаг, являющегося образцом «умного» города, основанного на новых тенденциях, уникального по техническим и технологическим характеристикам.

В ближайшей перспективе мы планируем приступить к воплощению в жизнь ещё одного мега-проекта – «Aşgabat-siti», в рамках которого предусматривается построить современные жилые дома для тысяч людей, транспортные системы, экологические зоны, центры отдыха и современные комплексы различной направленности, продолжил глава государства Сердар Бердымухамедов, выразив удовлетворение заинтересованностью корейских компаний в участии в данном проекте.

Одним из наиболее перспективных векторов двустороннего сотрудничества было названо решение вопросов в сфере изменения климата и охраны окружающей среды. Наша страна, сказал Президент Туркменистана, принимает деятельное участие в реализации международных инициатив в этой области. В данном контексте констатировалась готовность обсудить с корейской стороной возможности сотрудничества по снижению выбросов метана в атмосферу.

Наличие большего потенциала отмечалось в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, по линии телекоммуникаций и космоса.

Туркменистан и Республика Корея принадлежат к единому культурному пространству. Народы наших стран близки друг другу по мировоззрению, культуре, литературным принципам, что выступает хорошей основой для развития культурно-гуманитарных связей, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

В ряду важных направлений сотрудничества были названы наука и образование.

В продолжение темы глава государства отметил, что Туркменистан придаёт огромное значение наращиванию сотрудничества в данной сфере и готов оказать поддержку в организации обучения туркменскому языку в корейских образовательных цент­рах, что станет хорошим начинанием.

Большая роль отводится партнёрству в сфере здравоохранения и медицины, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, констатировав необходимость установления прямых контактов между крупными медицинскими центрами и университетами двух стран.

Говоря о наличии огромных возможностей для взаимодействия в области спорта, глава Туркменистана пригласил корейских спортсменов к участию в крупных международных состязаниях, которые будут проводиться в нашей стране.

В ходе переговоров особое внимание было уделено сотрудничеству во внешней политике. Нам известны приоритетные позиции Республики Корея в этой сфере, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, заявив, что Туркменистан в качестве нейтрального государства готов эффективно совместно взаимодействовать с дружественной страной во имя достижения целей международного и регионального прогресса.

Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана в свою очередь внимательно выслушать и рассмотреть предложения корейской стороны относительно взаимодействия в Организации Объединённых Наций и других международных структурах.

Глава государства также заострил внимание на недавно выдвинутой туркменской стороной в ООН инициативы о разработке Стратегии глобальной безопасности и приня­той Генеральной Ассамблеей Резолюции об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия.

Считаем целесообразным на основе этих тем приступить к консультациям в Азиатской группе Генассамблеи, отметил Президент Сердар Бердымухамедов, подчерк­нув, что Туркменистан и Республика Корея могли бы выступить с этим предложением.

Наряду с этим была высказана готовность к проведению масштабных переговоров с корейской стороной в таких направлениях, как устойчивое развитие, транспорт, энергетика, экология и др.

Вместе с тем отмечалась необходимость обратить внимание на озвученные Туркменистаном на Всемирном Правительственном саммите, прошедшем недавно в городе Дубай, новые предложения.

Эти предложения служат чёткими принципами для продуктивного взаимодействия в перспективе. Туркменистан усиливает меры, нацеленные на продвижение их на различных международных площадках и форумах, в том числе в Организации Объединённых Наций, заявил глава государства, предложив Республике Корея присоединиться к этой работе.

Дав высокую оценку, оказываемую корейской стороной поддержке нейтралитета нашей страны, международных инициатив, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан в свою очередь с уважением относится к позиции Республики Корея по ряду вопросов мировой повестки дня, высоко оценивает её деятельную роль.

Кроме того, подчёркивалась важность взаимодействия в формате «Центральная Азия–Республика Корея», 16-й форум которого был проведён в 2023 году в Ашхабаде. Итоги этой встречи продемонстрировали значимость наращивания экономического потенциала, увеличения логистических возможностей для развития сотрудничества, а также соответствие коренным интересам народов наших стран работы, ведущейся в целях налаживания эффективных отношений в науке, образовании, медицине, в области охраны окружающей среды, совместной разработке проектов в промышленности, сельском хозяйстве, в области высоких технологий. В данном контексте была подтверждена готовность поддержать наращивание отношений между странами Центральной Азии и Республикой Корея в рамках Инициативы сотрудничества «Корея – Шёлковый путь» «K-Silk Road», которая является первой подобной стратегией по Центральной Азии.

– Ваш государственный визит в Туркменистан является событием особой значимости, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов, выразив уверенность, что его итоги будут содействовать дальнейшему укреплению межгосударственного диалога и придадут новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества.

В заключение глава государства, пользуясь возможностью, адресовал дружественному народу Республики Корея мира, процветания и благополучия.

Слово предоставляется Президенту Республики Корея.

Приветствуя Президента Сердара Бердымухамедова и членов туркменской делегации, высокий гость отметил, что для него большая честь посетить с государственным визитом Туркменистан, являющийся близким другом Республики Кореи.

Говоря о растущей роли в мире Центральной Азии, которая обладает огромным потенциалом и динамично развивается, Президент Юн Сок Ёль подчеркнул, что Туркменистан является одним из важнейших партнёров в данном регионе. Опираясь на успехи и уровень доверия, достигнутый в сфере энергетики, следует всесторонне расширять сотрудничество, включив в спектр взаимодействия здравоохранение, инфраструктуру телекоммуникационного сектора и судостроение.

Затронув тему политического партнёрства, высокий гость отметил, что в 2022 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений, а в 2023 году – 15 лет со дня запуска Форума сотрудничества «Республика Корея–Центральная Азия».

Одним из ключевых факторов в деле упрочения двусторонних отношений были названы межпарламентские связи. В текущем году запланировано второе Совещание спикеров Национальной Ассамблеи Республики Корея и парламентов ЦА в Туркменистане, сказал высокий гость, пожелав успешного проведения предстоящего форума.

Относительно торгово-экономического сотрудничества Президент Юн Сок Ёль заявил, что по итогам нынешнего визита подписываются Меморандум о взаимопонимании по стимулированию торговли и инвестиций, практическая реализация которого будет способствовать активизации двусторонних связей в данной сфере. Вместе с тем была выражена уверенность в ускорении процесса, касающегося заключения Соглашений об инвестиционных гарантиях и взаимопомощи в таможенных делах. Этот шаг – залог увеличения инвестиций и деловой активности корейских компаний в Туркменистане, подчеркнул лидер дружественной страны.

Подписание Меморандума о сотрудничестве между финансовыми учреждениями также будет способствовать развитию партнёрства в области строительства заводов, подчеркнул глава дружественного государства.

Корейские компании обладают богатым опытом ведения бизнеса и технологиями в области инфраструктуры и транспорта. В этом плане имеется огромный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества в данных сферах.

Корейское Правительство уделяет огромное внимание сотрудничеству с нашей страной, зая­вил Президент Юн Сок Ёль, подтвердив приверженность Республики Корея к расширению двусторонних отношений, в том числе в сферах, представляющих интерес для Туркменистана.

Далее Президент Юн Сок Ёль отметил важность дальнейшего развития взаимодействия в культурно-гуманитарной области.

Правительство Туркменистана проводит активную политику продвижения спорта для утверждения принципов здорового образа жизни среди молодёжи. В связи с этим высокий гость выразил уверенность в расширении спортивных обменов между нашими странами.

В последнее время среди корейской молодёжи растёт интерес к посещению Центральной Азии. В данном контексте акцент был сделан на целесообразности обсудить возможности развития отношений по линии туризма.

Правительство Республики Корея на прошлой неделе представило первую дипломатическую стратегию по отношению к Центральной Азии – Инициативу сотрудничества «K-Silk Road», в рамках которой предусматривается укреплять партнёрство в области энергетики, ресурсов, инфраструктуры и также в сфере государственного управления, индустриализации и продовольственной безопасности, по линии культуры и гуманитарных обменов.

Также глава дружественного государства отметил, что наши страны активно взаимодействуют как близкие друзья и на международной арене, в частности, на платформе ООН. В данном контексте Президент Юн Сок Ёль выразил надежду, что Туркменистан как миролюбивое, постоянно нейтральное государство будет поддерживать усилия Республики Корея и впредь сотрудничать на мировых площадках.

В завершение высокий гость отметил, что рад был сегодня провести конструктивный диалог с Президентом Сердаром Бердымухамедовым по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и выразил уверенность в дальнейшем тесном парт­нёрстве между правительствами двух стран с целью успешной реализации положений Совместного Заявления.

По окончании переговоров в расширенном составе в зале «Seljuk han» состоялась церемония подписания двусторонних документов.

В присутствии глав государств подписываются: Соглашение о сотрудничестве между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» (Туркменистан) и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd» (Республика Корея) о реализации необходимых мер и работ для успешного ввода в строй и стабильного функционирования полимерного завода в Киянлы; Рамочное соглашение о сотрудничестве на IV этапе газового месторождения «Galkynyş» между Государственным концерном «Türkmengaz» (Туркменистан) и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd» (Республика Корея) на проектирование, строительство «с условием возведения с полной готовностью» скважин, объектов подготовки товарного газа мощностью производства 10 миллиардов кубометров в год и его приобретение; Меморандум о взаимопонимании между Центром неотложной скорой помощи Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и больницей «Чилгок» при Национальном университете Кёнпук Республики Корея; Меморандум о взаимопонимании между Научно-клиническим центром онкологии Министерства здравоохранения и медицинской промышлен­ности Туркменистана и больницей «Чилгок» при Национальном университете Кёнпук Республики Корея; Меморандум о взаимопонимании между хякимликом города Ашхабад и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея относительно сотрудничества в области энергетической инфраструктуры и развития новых городов; Меморандум о взаимопонимании между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Экспортно-импортным банком Кореи и Корейской торговой страховой корпорацией; Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея об оказании содействия деятельности совместной комиссии по сотрудничеству; Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея о создании базы по стимулированию торговли и инвестиций.

Под аплодисменты присутствующих Президенты Сердар Бердымухамедов и Юн Сок Ёль ставят свои подписи под Совместным Заявлением.

По завершении церемонии подписания документов главы двух государств проследовали в зал «Magtumguly», где выступили с обращением к представителям средств массовой информации.

Комментируя итоги состоявшейся встречи в верхах, Президент Туркменистана отметил, что в ходе прошедших переговоров были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества, состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам международной политики.

Глава государства с удовлетво­рением констатировал, что по всем рассмотренным вопросам достигнуто обоюдное понимание с Президентом Юн Сок Ёлем. Вместе с тем отмечалось, что нынешние переговоры подтвердили стремление сторон к укреплению туркмено-корейских отношений на основе равноправия, взаимного уважения.

Наши страны, как подчёркивалось, во внешнеполитической сфере продолжат совместную ­деятельность, нацеленную на поддержание и укрепление всеобщей и региональной безопасности. В данном контексте отмечалось, что Туркменистан и Республика Корея будут содействовать достижению Целей устойчивого развития и взаимодействовать в таких направлениях, как экология, продовольствие, энергетика, транспорт и цифровая система.

В продолжение выступления Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил Президента Юн Сок Ёля за поддержку дружественной страной нейтралитета нашего государства, международных инициатив, направленных на обеспечение всеобщей безопасности и сотрудничества. Как подчёркивалось, Туркменистан, в свою очередь, высоко оценивает роль Республики Корея в мировом сообществе.

Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие наших стран будет позитивно содействовать соблюдению норм Устава Организации Объединённых Наций и выполнению общепринятых норм международного права.

Наряду с этим констатировалось, что достигнуто соглашение о дальнейшей консолидации усилий по противодействию глобальным вызовам и угрозам.

Вместе с тем отмечалась важность сотрудничества в формате Центральная Азия–Республика Корея. В этом плане говорилось, что 16-й форум сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» состоялся в 2023 году в Ашхабаде.

В продолжение Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на том, что туркменская сторона поддерживает наращивание отношений между странами Центральной Азии и Республикой Корея в рамках Инициативы сотрудничества «K-Silk Road», которая была объявлена Правительством дружественной страны 7 июня текущего года и является первой подобной стратегией по Центральной Азии. В данном контексте была подтверждена готовность тесно взаимодействовать на межправительственном уровне в целях её практической реализации.

Как отмечалось, в ходе пере­говоров особое значение придавалось торгово-экономическому и инвес­тиционному сотрудничеству. В этой связи акцент был сделан на значении деятельности Межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству.

Вместе с тем Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что была констатирована эффективность работы в Туркменистане крупных корейских компаний в таких сферах, как энергетика, транспорт, коммуникации. Также была выражена обоюдная заинтересованность сторон к увеличению объёмов товарооборота, усилению роли малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, констатировалось, что Туркменистан и Республика Корея видят наличие огромных возможностей для совместной деятельности в области создания трансконтинентальных транспортных коридоров из Азии в Европу по направлениям Восток–Запад и Юг–Север.

Также отмечалось, что было выражено взаимное стремление к наращиванию сотрудничества в энергетическом секторе.

Как подчёркивалось, в рамках переговоров рассмотрены возможности межпарламентского взаимодействия, которое в современную эпоху играет значимую роль в развитии межгосударственного диалога.

Кроме того, констатировалось, что достигнуты соглашения относительно наращивания партнёрства в культурно-гуманитарной сфере, по линии науки и образования, а также в области спорта.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что делегация Туркменистана полностью удовлетворена проведёнными переговорами, по итогам которых подписан большой пакет двусторонних документов.

Подтвердив твёрдую приверженность нашей страны в налаживании на последовательной основе двусторонних отношений, глава государства высказал убеждённость, что государственный визит Президента Республики Корея в Туркменистан призван стать важным событием в истории отношений между двумя дружественными народами и странами.

В завершение Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил Президента Юн Сок Ёля и членов его делегации за продуктивные встречи и переговоры и адресовал дружественному народу Республики Корея мира и благополучия.

В свою очередь, выступая перед представителями СМИ, Президент Юн Сок Ёль подчеркнул, что рад возможности с государственным визитом посетить Туркменистан после вступления в должность главы Республики Корея.

Поблагодарив Президента Сердара Бердымухамедова и народ Туркменистана за оказанный тёплый приём, высокий гость с удовлетворением констатировал, что двустороннее сотрудничество с момента установления дипотношений достигло значительных успехов во многих сферах.

В ходе встречи с главой государства достигнута договорённость об укреплении и качественном наполнении содержания традиционного партнёрства, а также о расширении спектра корейско-туркменского взаимодействия в будущем, отметил высокий гость.

В продолжение темы отмечалось, что корейская сторона приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании по стимулированию торговли и инвестиций, в рамках которого планируется приложить необходимые усилия для диверсификации партнёрства в этих направлениях.

Также подчёркивалось, что достигнута договорённость об активизации процесса заключения соглашений об инвестиционных гарантиях и о взаимопомощи в таможенных делах. Относительно заключённого Меморандума о сотрудничестве в области развития новых городов, Президент Юн Сок Ёль отметил, что реализация данного документа будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в сфере градостроения.

Обозначив в числе перспективных векторов взаимодействия судостроение, транспорт, глава дружественного государства заявил, что стороны договорились разработать новые проекты по сотрудничеству в этих направлениях.

Высокий гость также сделал акцент на важности укрепления взаимодействия на уровне парламентов, в том числе в формате Республика Корея – Центральная Азия.

В заключение Президент Юн Сок Ёль отметил, что в Туркменистане – первой стране во время турне по Центральной Азии – подробно представил Президенту Сердару Бердымухамедову Инициативу сотрудничества «K-Silk Road» и предложил провести Первый саммит «Республика Корея – Центральная Азия». Глава Туркменистана выразил полную поддержку нашим идеям и в этом плане достигнута договорённость продвигать данную инициативу и тесно взаимодействовать в этом направлении, сказал высокий гость.

Подытоживая своё выступление, глава дружественной страны подчеркнул, что во время переговоров стороны ещё раз подтвердили стремление Республики Корея и Туркменистана развивать плодо­творное партнёрство между двумя странами.

По завершении пресс-кон­ференции главы двух государств покинули зал «Magtumguly».

* * *

В этот же день высокий гость возложил цветы к Монументу независимости Туркменистана. По сложившейся доброй традиции Президент Республики Корея посадил на расположенной здесь Аллее почётных гостей молодое деревце как символ нерушимой дружбы между двумя государствами и народами.

Вечером в честь высокого гостя Президент Туркменистана дал официальный ужин, на котором лидеры двух стран обменялись речами.

Завтра, в заключительный день государственного визита главы Республики Корея в нашу страну, ожидается участие Президента Юн Сок Ёля совместно с Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым в туркмено-корейском бизнес-форуме, который пройдёт в Торгово-промышленной палате.

Программой пребывания высокого гостя предусматри­вается двусторонняя встреча с Председателем Халк Маслахаты ­Героем-Аркадагом, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества между двумя странами. Также ­состоится дружеский обед.

Сегодня в рамках двухдневного государственного визита главы Республики Корея в Туркменистан состоялись переговоры на высшем уровне между Президентами Сердаром Бердымухамедовым и Юн Сок Ёлем.

В Международном аэропорту туркменской столицы, где на флагштоках были подняты Государственные флаги двух стран и выстроен почётный караул, главу дружественной страны встретили официальные лица.

По сложившейся доброй традиции гостеприимства высокому гостю были преподнесены хлеб-соль и цветы. Из аэропорта Президент Юн Сок Ёль проследовал в отведённую на время визита резиденцию, разместившуюся в фешенебельном столичном отеле «Oguzkent».

Наращивание эффективных отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с Республикой Корея, занимающей лидирующие позиции среди развитых государств мира, выступает в числе ключевых аспектов внешнеполитической стратегии нашей Отчизны. Главным фактором укрепления сотрудничества с Рес­публикой Корея является открытый и плодотворный диалог, установившийся между нашими странами. Так, на протяжении многих лет под руководством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага осуществлялась масштабная работа по расширению продуктивных межгосударственных связей с Рес­публикой Корея в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурной сферах и по линии парламентов.

В нынешнюю эпоху активно развивается двустороннее партнёрство по широкому спектру направлений. Яркими примерами тому служат солидная договорно-правовая база туркмено-корейских связей, включающая более 100 межгосударственных, межправительственных и межотраслевых документов, а также успешно претворённые в жизнь и планируемые к реализации крупномасштабные совместные проекты, активная деятельность в нашей стране крупнейших корейских компаний в различных сферах, прежде всего в нефтегазовом комплексе, химической промышленности.

Большой импульс упрочению политических отношений придали переговоры, состоявшиеся в Нью-Йорке в сентябре 2023 года между Президентами Туркменистана и Республики Корея в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Значимая роль в развитии двустороннего партнёрства отводится межпарламентским и межправительственным встречам, многостороннему взаимодействию в рамках Форума «Центральная Азия–Республика Корея».

Отношениям в сфере экономики между нашими странами свойственны не только положительная динамика, но и долгосрочный характер. Наиболее наглядно это отражает деятельность совместной Межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, 9-е заседание которой прошло в режиме видеоконференцсвязи 3 июня текущего года.

Нынешний государственный визит Президента Юн Сок Ёля в Туркменистан рассматривается как важный шаг на пути расширения межгосударственных связей, обретших в последние годы новое качество и наполнение. Претворяя в жизнь кардинальные преобразования, нацеленные на полную модернизацию национальной экономики, формирование мощной индустриальной инфраструктуры, совершенствование социальной сферы, наша страна делает ставку на активное внедрение инноваций, передовых технологий и лучшего зарубежного опыта. В этом плане для укрепления эффективного туркмено-корейского сотрудничества, выстраиваемого на принципах равноправия и обоюдной выгоды, открываются широкие возможности, которые стороны стремятся реализовать с оптимальной отдачей.

…Во второй половине дня высокий гость в сопровождении почётного эскорта мотоциклистов проследовал к Президентскому Дворцовому комплексу «Oguzhan». От перекрёстка улиц Туркменбаши–Галкыныш автокортеж Президента Республики Корея сопровождал почётный конный эскорт.

У центрального входа в Дворцовый комплекс главу дружественного государства тепло и радушно приветствовал глава Туркменистана.

Обменявшись дружескими рукопожатия­ми, Президенты Сердар Бердымухамедов и Юн Сок Ёль проходят внутрь Дворцового комплекса, где состоялась церемония официальной встречи лидера Республики Корея.

Торжественно рапортует командующий ротой почётного караула. Исполняются Государственные гимны Республики Корея и Туркменистана. Президенты Сердар Бердымухамедов и Юн Сок Ёль обходят строй воинов почётного караула.

Глава государства представляет высокому гостю членов правительственной делегации нашей страны. Затем Президент Республики Корея представляет Президенту Сердару Бердымухамедову членов правительственной делегации своего государства.

После традиционной церемонии офи­циального фотографирования на фоне Государственных флагов Туркменистана и Республики Корея главы двух стран проходят в зал «Rowaç», где состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.

Сердечно приветствуя своего корейского коллегу на гостеприимной туркменской земле, Президент Сердар Бердымухамедов выразил глубокую признательность Президенту Юн Сок Ёлю за принятое приглашение посетить Туркменистан с государственным визитом. Отметив личный вклад главы Республики Корея в укрепление двустороннего партнёрства, глава государства поблагодарил лидера дружественной страны за усилия, предпринимаемые в данном направлении.

Первый визит Президента Юн Сок Ёля в Туркменистан рассматривается как важное событие в истории двух народов и государств, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, выразив уверенность, что его итоги будут содействовать дальнейшему упрочению туркмено-корейских связей. Как подчёркивалось, отношения между нашими странами имеют многовековую историю. Великий Шёлковый путь был значимым в деле налаживания контактов между нашими странами и служил свое­образным мостом для развития взаимодействия между народами.

Туркменистан высоко оценивает уровень установленного взаимодействия с Респуб­ликой Корея и придаёт большое значение его последовательному расширению, отметил глава государства. Ведущееся в различных областях сотрудничество играет огромную роль в укреплении межгосударственных отношений, сближении народов и взаимообогащении культур. В настоящее время Республика Корея, диалог с которой выстраивается на принципах обоюдного уважения и поддержки друг друга, является важным партнёром Туркменистана в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вместе с тем Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал эффективный характер взаимодействия двух стран в рамках международных организаций и поблагодарил Президента Юн Сок Ёля за поддержку позиции Туркменистана и выдвигаемых международных инициатив. В свою очередь наша страна поддерживает усилия Республики Корея по развитию глобального сотрудничества, продолжил глава государства, подтвердив стремление Туркменистана плодотворно сотрудничать для их практической реализации.

Ещё раз отметив высокую динамику межгосударственного диалога, Президент Сердар Бердымухамедов высказал готовность совместно действовать для вывода туркмено-корейского партнёрства на новый уровень.

Затем слово было предоставлено Президенту Юн Сок Ёлю.

Высказав искреннюю признательность за оказанный радушный приём, глава Республики Корея отметил, что рад возможности посетить Туркменистан и обсудить с Президентом Сердаром Бердымухамедовым вопросы укрепления межгосударственного взаимодействия.

Нынешняя встреча – первая после переговоров в Нью-Йорке, состоявшихся в сентябре минувшего года в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сказал лидер дружественной страны, выразив уверенность в том, что итоги визита придадут мощный импульс упрочению плодотворного диалога между двумя странами.

Дипломатические отношения Респуб­лика Корея–Туркменистан установлены свыше 30 лет назад, однако наши народы, связанные общностью традиций, культуры, успешно взаимодействуют на протяжении нескольких столетий, подчеркнул высокий гость.

В продолжение Президент Юн Сок Ёль отметил значение визита в ноябре 2022 года в Сеул Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, результаты которого открыли важную веху в истории традиционно дружественного двустороннего сотрудничества.

Сегодняшние переговоры, в ходе которых намечено рассмотреть перспективы расширения динамично развивающегося партнёрства в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурной сферах, призваны придать межгосударственным отношениям качественно новое наполнение, сказал глава Республики Корея.

Также отмечалось, что наши страны демонстрируют схожесть позиций по ключевым аспектам региональной и глобальной повестки дня, поддерживают предложения друг друга, выдвигаемые в рамках ООН и других международных структур. Сделав акцент на значении инициативы, касающейся возрождения в новом формате Великого Шёлкового пути, Президент Юн Сок Ёль выразил уверенность в том, что участие Туркменистана в практической реализации данной инициативы будет содействовать наращиванию двустороннего сотрудничества и партнёрству в многостороннем формате.

В продолжение переговоров, проходивших в деловом ключе, главы двух государств обсудили широкий спектр вопросов межгосударственного взаимодействия, конкретизировав его приоритеты с учётом реалий современности и с расчётом на долгосрочную перспективу. Подтвердив приверженность Туркменистана и Республики Корея и далее развивать полномасштабное сотрудничество, собеседники в числе ключевых направлений назвали торгово-экономическую сферу, транспорт, энергетику, область высоких технологий и ряд других отраслей.

Говоря о значении упрочения традиционных гуманитарных связей, стороны высказались за дальнейшее развитие установившихся плодотворных контактов по линии образования, науки, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

Далее переговоры продолжились в зале «Soltan Sanjar» в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций двух стран.

Тепло поприветствовав Президента Юн Сок Ёля и членов делегации Республики Корея в Ашхабаде, Президент Сердар Бердымухамедов ещё раз высказал глубокую благодарность высокому гостю за принятое приглашение посетить Туркменистан с государственным визитом, который рассматривается как важное историческое событие в двусторонних отношениях.

Как отмечалось, регулярно проводимые встречи придают импульс укреплению туркмено-корейских связей. В данном контексте подчёркивалось, что значимым событием стали итоги плодотворного визита в Республику Корея в ноябре 2022 года Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага.

Особый акцент был сделан на том, что важной составляющей межгосударственного диалога выступают межпарламентские отношения. В этом плане подчёркивалось, что последовательно развивается парламентская дипломатия. В качестве примера было приведено участие делегации во главе с Председателем Меджлиса Туркменистана в первом Совещании спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея, состоявшемся в сентябре 2023 года в Сеуле.

В продолжение темы глава государства с удовлетворением отметил, что в соответствии с принятой по итогам Форума Совместной декларацией достигнута договорённость о проведении второго Совещания спикеров парламентов стран-участниц данного формата в 2024 году в Ашхабаде.

Наши страны являются надёжными парт­нёрами в торгово-экономической сфере. Нам известны возможности, уровень экономического и технологического прогресса Республики Корея, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что благодаря наличию огромного потенциала, природных ресурсов, геоэкономических особенностей Туркменистан является мощным государством. Наша цель – объе­динить эти возможности в интересах развития двух стран, во имя благополучия и процветания обоих народов, подчеркнул глава государства, призвав корейских коллег к совместному партнёрству.

В 2008 году была создана Межправительственная туркмено-корейская комиссия по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, которая действует и в настоящее время. В октябре 2019 году создан Деловой совет «Туркменистан–Корея». Наряду с этим развивается взаимодействие в сфере инвестиций.

Совместно реализован ряд крупных проектов, в числе которых строительство при участии консорциума корейских корпораций завода по очистке газа от серы на газовом месторождении «Galkynyş».

Мы поддерживаем работу, осуществляемую крупными корейскими компаниями, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что вместе с тем взаимовыгодным для двух сторон будет инвестиционное сотрудничество.

Затронув тему сотрудничества в транспортном секторе, глава государства отметил, что в настоящее время речь идёт о формировании трансконтинентального транспортно-транзитного коридора от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы, Ближнего и Среднего Востока. В Туркменистане под этим подразумевается возрождение Великого Шёлкового пути.

Особый акцент был сделан на больших возможностях сотрудничества с Республикой Корея в плане создания нового облика туркменских городов. Как подчёркивалось, в минувшем году в Туркменистане был завершён первый этап строительства города Аркадаг, являющегося образцом «умного» города, основанного на новых тенденциях, уникального по техническим и технологическим характеристикам.

В ближайшей перспективе мы планируем приступить к воплощению в жизнь ещё одного мега-проекта – «Aşgabat-siti», в рамках которого предусматривается построить современные жилые дома для тысяч людей, транспортные системы, экологические зоны, центры отдыха и современные комплексы различной направленности, продолжил глава государства Сердар Бердымухамедов, выразив удовлетворение заинтересованностью корейских компаний в участии в данном проекте.

Одним из наиболее перспективных векторов двустороннего сотрудничества было названо решение вопросов в сфере изменения климата и охраны окружающей среды. Наша страна, сказал Президент Туркменистана, принимает деятельное участие в реализации международных инициатив в этой области. В данном контексте констатировалась готовность обсудить с корейской стороной возможности сотрудничества по снижению выбросов метана в атмосферу.

Наличие большего потенциала отмечалось в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, по линии телекоммуникаций и космоса.

Туркменистан и Республика Корея принадлежат к единому культурному пространству. Народы наших стран близки друг другу по мировоззрению, культуре, литературным принципам, что выступает хорошей основой для развития культурно-гуманитарных связей, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

В ряду важных направлений сотрудничества были названы наука и образование.

В продолжение темы глава государства отметил, что Туркменистан придаёт огромное значение наращиванию сотрудничества в данной сфере и готов оказать поддержку в организации обучения туркменскому языку в корейских образовательных цент­рах, что станет хорошим начинанием.

Большая роль отводится партнёрству в сфере здравоохранения и медицины, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, констатировав необходимость установления прямых контактов между крупными медицинскими центрами и университетами двух стран.

Говоря о наличии огромных возможностей для взаимодействия в области спорта, глава Туркменистана пригласил корейских спортсменов к участию в крупных международных состязаниях, которые будут проводиться в нашей стране.

В ходе переговоров особое внимание было уделено сотрудничеству во внешней политике. Нам известны приоритетные позиции Республики Корея в этой сфере, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, заявив, что Туркменистан в качестве нейтрального государства готов эффективно совместно взаимодействовать с дружественной страной во имя достижения целей международного и регионального прогресса.

Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана в свою очередь внимательно выслушать и рассмотреть предложения корейской стороны относительно взаимодействия в Организации Объединённых Наций и других международных структурах.

Глава государства также заострил внимание на недавно выдвинутой туркменской стороной в ООН инициативы о разработке Стратегии глобальной безопасности и приня­той Генеральной Ассамблеей Резолюции об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия.

Считаем целесообразным на основе этих тем приступить к консультациям в Азиатской группе Генассамблеи, отметил Президент Сердар Бердымухамедов, подчерк­нув, что Туркменистан и Республика Корея могли бы выступить с этим предложением.

Наряду с этим была высказана готовность к проведению масштабных переговоров с корейской стороной в таких направлениях, как устойчивое развитие, транспорт, энергетика, экология и др.

Вместе с тем отмечалась необходимость обратить внимание на озвученные Туркменистаном на Всемирном Правительственном саммите, прошедшем недавно в городе Дубай, новые предложения.

Эти предложения служат чёткими принципами для продуктивного взаимодействия в перспективе. Туркменистан усиливает меры, нацеленные на продвижение их на различных международных площадках и форумах, в том числе в Организации Объединённых Наций, заявил глава государства, предложив Республике Корея присоединиться к этой работе.

Дав высокую оценку, оказываемую корейской стороной поддержке нейтралитета нашей страны, международных инициатив, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан в свою очередь с уважением относится к позиции Республики Корея по ряду вопросов мировой повестки дня, высоко оценивает её деятельную роль.

Кроме того, подчёркивалась важность взаимодействия в формате «Центральная Азия–Республика Корея», 16-й форум которого был проведён в 2023 году в Ашхабаде. Итоги этой встречи продемонстрировали значимость наращивания экономического потенциала, увеличения логистических возможностей для развития сотрудничества, а также соответствие коренным интересам народов наших стран работы, ведущейся в целях налаживания эффективных отношений в науке, образовании, медицине, в области охраны окружающей среды, совместной разработке проектов в промышленности, сельском хозяйстве, в области высоких технологий. В данном контексте была подтверждена готовность поддержать наращивание отношений между странами Центральной Азии и Республикой Корея в рамках Инициативы сотрудничества «Корея – Шёлковый путь» «K-Silk Road», которая является первой подобной стратегией по Центральной Азии.

– Ваш государственный визит в Туркменистан является событием особой значимости, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов, выразив уверенность, что его итоги будут содействовать дальнейшему укреплению межгосударственного диалога и придадут новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества.

В заключение глава государства, пользуясь возможностью, адресовал дружественному народу Республики Корея мира, процветания и благополучия.

Слово предоставляется Президенту Республики Корея.

Приветствуя Президента Сердара Бердымухамедова и членов туркменской делегации, высокий гость отметил, что для него большая честь посетить с государственным визитом Туркменистан, являющийся близким другом Республики Кореи.

Говоря о растущей роли в мире Центральной Азии, которая обладает огромным потенциалом и динамично развивается, Президент Юн Сок Ёль подчеркнул, что Туркменистан является одним из важнейших партнёров в данном регионе. Опираясь на успехи и уровень доверия, достигнутый в сфере энергетики, следует всесторонне расширять сотрудничество, включив в спектр взаимодействия здравоохранение, инфраструктуру телекоммуникационного сектора и судостроение.

Затронув тему политического партнёрства, высокий гость отметил, что в 2022 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений, а в 2023 году – 15 лет со дня запуска Форума сотрудничества «Республика Корея–Центральная Азия».

Одним из ключевых факторов в деле упрочения двусторонних отношений были названы межпарламентские связи. В текущем году запланировано второе Совещание спикеров Национальной Ассамблеи Республики Корея и парламентов ЦА в Туркменистане, сказал высокий гость, пожелав успешного проведения предстоящего форума.

Относительно торгово-экономического сотрудничества Президент Юн Сок Ёль заявил, что по итогам нынешнего визита подписываются Меморандум о взаимопонимании по стимулированию торговли и инвестиций, практическая реализация которого будет способствовать активизации двусторонних связей в данной сфере. Вместе с тем была выражена уверенность в ускорении процесса, касающегося заключения Соглашений об инвестиционных гарантиях и взаимопомощи в таможенных делах. Этот шаг – залог увеличения инвестиций и деловой активности корейских компаний в Туркменистане, подчеркнул лидер дружественной страны.

Подписание Меморандума о сотрудничестве между финансовыми учреждениями также будет способствовать развитию партнёрства в области строительства заводов, подчеркнул глава дружественного государства.

Корейские компании обладают богатым опытом ведения бизнеса и технологиями в области инфраструктуры и транспорта. В этом плане имеется огромный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества в данных сферах.

Корейское Правительство уделяет огромное внимание сотрудничеству с нашей страной, зая­вил Президент Юн Сок Ёль, подтвердив приверженность Республики Корея к расширению двусторонних отношений, в том числе в сферах, представляющих интерес для Туркменистана.

Далее Президент Юн Сок Ёль отметил важность дальнейшего развития взаимодействия в культурно-гуманитарной области.

Правительство Туркменистана проводит активную политику продвижения спорта для утверждения принципов здорового образа жизни среди молодёжи. В связи с этим высокий гость выразил уверенность в расширении спортивных обменов между нашими странами.

В последнее время среди корейской молодёжи растёт интерес к посещению Центральной Азии. В данном контексте акцент был сделан на целесообразности обсудить возможности развития отношений по линии туризма.

Правительство Республики Корея на прошлой неделе представило первую дипломатическую стратегию по отношению к Центральной Азии – Инициативу сотрудничества «K-Silk Road», в рамках которой предусматривается укреплять партнёрство в области энергетики, ресурсов, инфраструктуры и также в сфере государственного управления, индустриализации и продовольственной безопасности, по линии культуры и гуманитарных обменов.

Также глава дружественного государства отметил, что наши страны активно взаимодействуют как близкие друзья и на международной арене, в частности, на платформе ООН. В данном контексте Президент Юн Сок Ёль выразил надежду, что Туркменистан как миролюбивое, постоянно нейтральное государство будет поддерживать усилия Республики Корея и впредь сотрудничать на мировых площадках.

В завершение высокий гость отметил, что рад был сегодня провести конструктивный диалог с Президентом Сердаром Бердымухамедовым по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и выразил уверенность в дальнейшем тесном парт­нёрстве между правительствами двух стран с целью успешной реализации положений Совместного Заявления.

По окончании переговоров в расширенном составе в зале «Seljuk han» состоялась церемония подписания двусторонних документов.

В присутствии глав государств подписываются: Соглашение о сотрудничестве между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» (Туркменистан) и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd» (Республика Корея) о реализации необходимых мер и работ для успешного ввода в строй и стабильного функционирования полимерного завода в Киянлы; Рамочное соглашение о сотрудничестве на IV этапе газового месторождения «Galkynyş» между Государственным концерном «Türkmengaz» (Туркменистан) и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd» (Республика Корея) на проектирование, строительство «с условием возведения с полной готовностью» скважин, объектов подготовки товарного газа мощностью производства 10 миллиардов кубометров в год и его приобретение; Меморандум о взаимопонимании между Центром неотложной скорой помощи Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и больницей «Чилгок» при Национальном университете Кёнпук Республики Корея; Меморандум о взаимопонимании между Научно-клиническим центром онкологии Министерства здравоохранения и медицинской промышлен­ности Туркменистана и больницей «Чилгок» при Национальном университете Кёнпук Республики Корея; Меморандум о взаимопонимании между хякимликом города Ашхабад и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея относительно сотрудничества в области энергетической инфраструктуры и развития новых городов; Меморандум о взаимопонимании между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Экспортно-импортным банком Кореи и Корейской торговой страховой корпорацией; Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея об оказании содействия деятельности совместной комиссии по сотрудничеству; Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея о создании базы по стимулированию торговли и инвестиций.

Под аплодисменты присутствующих Президенты Сердар Бердымухамедов и Юн Сок Ёль ставят свои подписи под Совместным Заявлением.

По завершении церемонии подписания документов главы двух государств проследовали в зал «Magtumguly», где выступили с обращением к представителям средств массовой информации.

Комментируя итоги состоявшейся встречи в верхах, Президент Туркменистана отметил, что в ходе прошедших переговоров были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества, состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам международной политики.

Глава государства с удовлетво­рением констатировал, что по всем рассмотренным вопросам достигнуто обоюдное понимание с Президентом Юн Сок Ёлем. Вместе с тем отмечалось, что нынешние переговоры подтвердили стремление сторон к укреплению туркмено-корейских отношений на основе равноправия, взаимного уважения.

Наши страны, как подчёркивалось, во внешнеполитической сфере продолжат совместную ­деятельность, нацеленную на поддержание и укрепление всеобщей и региональной безопасности. В данном контексте отмечалось, что Туркменистан и Республика Корея будут содействовать достижению Целей устойчивого развития и взаимодействовать в таких направлениях, как экология, продовольствие, энергетика, транспорт и цифровая система.

В продолжение выступления Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил Президента Юн Сок Ёля за поддержку дружественной страной нейтралитета нашего государства, международных инициатив, направленных на обеспечение всеобщей безопасности и сотрудничества. Как подчёркивалось, Туркменистан, в свою очередь, высоко оценивает роль Республики Корея в мировом сообществе.

Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие наших стран будет позитивно содействовать соблюдению норм Устава Организации Объединённых Наций и выполнению общепринятых норм международного права.

Наряду с этим констатировалось, что достигнуто соглашение о дальнейшей консолидации усилий по противодействию глобальным вызовам и угрозам.

Вместе с тем отмечалась важность сотрудничества в формате Центральная Азия–Республика Корея. В этом плане говорилось, что 16-й форум сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» состоялся в 2023 году в Ашхабаде.

В продолжение Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на том, что туркменская сторона поддерживает наращивание отношений между странами Центральной Азии и Республикой Корея в рамках Инициативы сотрудничества «K-Silk Road», которая была объявлена Правительством дружественной страны 7 июня текущего года и является первой подобной стратегией по Центральной Азии. В данном контексте была подтверждена готовность тесно взаимодействовать на межправительственном уровне в целях её практической реализации.

Как отмечалось, в ходе пере­говоров особое значение придавалось торгово-экономическому и инвес­тиционному сотрудничеству. В этой связи акцент был сделан на значении деятельности Межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству.

Вместе с тем Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что была констатирована эффективность работы в Туркменистане крупных корейских компаний в таких сферах, как энергетика, транспорт, коммуникации. Также была выражена обоюдная заинтересованность сторон к увеличению объёмов товарооборота, усилению роли малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, констатировалось, что Туркменистан и Республика Корея видят наличие огромных возможностей для совместной деятельности в области создания трансконтинентальных транспортных коридоров из Азии в Европу по направлениям Восток–Запад и Юг–Север.

Также отмечалось, что было выражено взаимное стремление к наращиванию сотрудничества в энергетическом секторе.

Как подчёркивалось, в рамках переговоров рассмотрены возможности межпарламентского взаимодействия, которое в современную эпоху играет значимую роль в развитии межгосударственного диалога.

Кроме того, констатировалось, что достигнуты соглашения относительно наращивания партнёрства в культурно-гуманитарной сфере, по линии науки и образования, а также в области спорта.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что делегация Туркменистана полностью удовлетворена проведёнными переговорами, по итогам которых подписан большой пакет двусторонних документов.

Подтвердив твёрдую приверженность нашей страны в налаживании на последовательной основе двусторонних отношений, глава государства высказал убеждённость, что государственный визит Президента Республики Корея в Туркменистан призван стать важным событием в истории отношений между двумя дружественными народами и странами.

В завершение Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил Президента Юн Сок Ёля и членов его делегации за продуктивные встречи и переговоры и адресовал дружественному народу Республики Корея мира и благополучия.

В свою очередь, выступая перед представителями СМИ, Президент Юн Сок Ёль подчеркнул, что рад возможности с государственным визитом посетить Туркменистан после вступления в должность главы Республики Корея.

Поблагодарив Президента Сердара Бердымухамедова и народ Туркменистана за оказанный тёплый приём, высокий гость с удовлетворением констатировал, что двустороннее сотрудничество с момента установления дипотношений достигло значительных успехов во многих сферах.

В ходе встречи с главой государства достигнута договорённость об укреплении и качественном наполнении содержания традиционного партнёрства, а также о расширении спектра корейско-туркменского взаимодействия в будущем, отметил высокий гость.

В продолжение темы отмечалось, что корейская сторона приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании по стимулированию торговли и инвестиций, в рамках которого планируется приложить необходимые усилия для диверсификации партнёрства в этих направлениях.

Также подчёркивалось, что достигнута договорённость об активизации процесса заключения соглашений об инвестиционных гарантиях и о взаимопомощи в таможенных делах. Относительно заключённого Меморандума о сотрудничестве в области развития новых городов, Президент Юн Сок Ёль отметил, что реализация данного документа будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в сфере градостроения.

Обозначив в числе перспективных векторов взаимодействия судостроение, транспорт, глава дружественного государства заявил, что стороны договорились разработать новые проекты по сотрудничеству в этих направлениях.

Высокий гость также сделал акцент на важности укрепления взаимодействия на уровне парламентов, в том числе в формате Республика Корея – Центральная Азия.

В заключение Президент Юн Сок Ёль отметил, что в Туркменистане – первой стране во время турне по Центральной Азии – подробно представил Президенту Сердару Бердымухамедову Инициативу сотрудничества «K-Silk Road» и предложил провести Первый саммит «Республика Корея – Центральная Азия». Глава Туркменистана выразил полную поддержку нашим идеям и в этом плане достигнута договорённость продвигать данную инициативу и тесно взаимодействовать в этом направлении, сказал высокий гость.

Подытоживая своё выступление, глава дружественной страны подчеркнул, что во время переговоров стороны ещё раз подтвердили стремление Республики Корея и Туркменистана развивать плодо­творное партнёрство между двумя странами.

По завершении пресс-кон­ференции главы двух государств покинули зал «Magtumguly».

* * *

В этот же день высокий гость возложил цветы к Монументу независимости Туркменистана. По сложившейся доброй традиции Президент Республики Корея посадил на расположенной здесь Аллее почётных гостей молодое деревце как символ нерушимой дружбы между двумя государствами и народами.

Вечером в честь высокого гостя Президент Туркменистана дал официальный ужин, на котором лидеры двух стран обменялись речами.

Завтра, в заключительный день государственного визита главы Республики Корея в нашу страну, ожидается участие Президента Юн Сок Ёля совместно с Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым в туркмено-корейском бизнес-форуме, который пройдёт в Торгово-промышленной палате.

Программой пребывания высокого гостя предусматри­вается двусторонняя встреча с Председателем Халк Маслахаты ­Героем-Аркадагом, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества между двумя странами. Также ­состоится дружеский обед.