Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
22.06.2024

Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň işleri baradaky Milli toparynyň Jogapkär sekretary Ç.Rüstemowanyň Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan «Halklary birleşdirýän taryhy we medeni gymmatlyklar» atly ýörite maslahatda ÇYKYŞY

Выступление Ответственного секретаря Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Ч.Рустамовой на специальном заседании «Исторические и культурные ценности, объединяющие народы», посвящённое 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги

Speech of the Executive Secretary of the National Commission of Turkmenistan for UNESCO Affairs Ch. Rustamova at the special session entitled «Historical and cultural values that unite nations», dedicated to the 300th Anniversary of the birth of Magtymguly Fragi

 

Hormatly ýörite maslahata gatnaşyjylar!

Gadyrly myhmanlar!

 

Ýurdumyzda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen we Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda türkmen halkynyň şöhratly taryhyny dikeltmek we ylmy taýdan çuňňur öwrenmek, ýaş nesli medeni-ruhy gymmatlyklaryň, ata-babalarymyzdan we umumadamzat ösüşine uly goşant goşan beýik şahsyýetlerimizden miras galan mukaddes däp-dessurlarymyzyň ruhunda terbiýelemek ugrunda maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar.

Adamzat taryhynda dünýä meselelerine özboluşly garaýyşlary diňe bir öz ýaşan döwürlerinde çuňňur yz galdyrman, eýsem, gymmatly döredijilik goşantlary umumadamzat maksatlary bilen sazlaşykda häzirki zaman dünýäsinde hem möhüm ähmiýete eýe bolmagy dowam edýän köpsanly beýik şahsyýetler bar. Dünýä edebiýatynyň köptaraply döredijilik mirasly şeýle ajaýyp söz ussatlarynyň biri hem özüniň goşgulary tutuş Gündogaryň jemgyýetçilik-syýasy we edebi-ruhy aňyýetine güýçli täsir eden Magtymguly Pyragydyr.

ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň Pariž şäherinde geçirilen 216-njy mejlisinde beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň golýazmalar toplumy ÝUNESKO-nyň «Dünýäniň hakydasy» maksatnamasynyň halkara sanawyna girizildi, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy 2024-2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilýän şanly seneleriň sanawyna goşuldy, Türki medeniýetiň halkara guramasy bolan TÜRKSOÝ tarapyndan 2024-nji ýyl «Türk dünýäsiniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň ýyly» diýlip yglan edildi.

Ýurdumyzda iri halkara guramalar, şol sanda ÝUNESKO bilen bilelikde umumadamzat medeni gymmatlyklary aýawly saklamak, olaryň dünýä halklary üçin elýeterli bolmagyny üpjün etmek we Älemde dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmek babatda döwlet derejesinde uly göwrümli işler durmuşa geçirilýär.

Magtymguly Türkmenistanyň taryhynyň iň çylşyrymly döwründe ýaşapdyr. Bu döwletara uruşlaryň we milletara çaknyşyklaryň döwri boldy. Bu döwürde biziň beýik şahyrymyz halkyň pikirleriniň we isleg-arzuwlarynyň baş baýançysy bolup, garaňky asmanda aýdyň şöhle ýaly dünýä indi we dagynyk türkmen taýpalaryny agzybirlige, jebislige we güýçli döwlet döretmäge ýadawsyz çagyrdy. Pyragy umytsyz türkmen taýpalarynyň diňe jebisleşmek bilen intellektual we ahlak raýdaşlygyny gazanyp biljekdigine ynanýardy. Onuň milli döwletiň çäginde agzybirligiň ähmiýeti baradaky garaýyşlary, türkmenleriň röwşen geljegi barada arzuwlary halkyň milli özboluşlylygynyň özenine öwrüldi, munuň özi bolsa şahyryň erkinlige we garaşsyz ösüşe bolan tutanýerliliginini kesgitledi. 

Şahyryň durmuşy we döredijilik ýoly kyn, tükeniksiz synaglardan, kynçylyklarlardan we ejirlerden doly bolup, netijede çuňňur many-mazmunly şygyrlaryň ýalynly setirleri dünýä indi, ol setirlerde dünýä halklaryny ähli döwürlerde gyzyklandyran umumadamzat taglymlary, ideallar we pikirler päk göwher ýaly öz beýanyny tapdy. Ondan öňki şahyrlaryň hiç biri-de öz döwri hakda doly we erkin gürläp, ynsan duýgularyny we isleg-arzuwlaryny, ene topraga söýgüsini beýan edip bilmedi. Onuň şygryýetinde ilkinji gezek türkmen halkynyň durmuşy, pikirleri we islegleri, gaýgylary we arzuwlary dolulygyna şöhlelendi.

Magtymguly öz halkynyň kyn ykbaly barada uly alada edýärdi we kyn durmuşdan elmydama çykalga gözleýärdi. Durmuşyň we jemgyýetiň kynçylyklarynyň esasy sebäbiniň halkyň sowatsyzlygynyň hem bolup durýandygyna ol ynanýardy we bu meseläni adamlara bilim bermek arkaly çözmäge çagyrdy. Ol adamlary sowatsyzlyga we nadanlyga garşy kesgitli göreşmäge ruhlandyran ilkinji türkmen şahyrydy. Magtymguly akyldar-şahyr, öz döwrüniň örän sowatly adamy hökmünde iň ösen pikirleniş usullaryna bil baglap, adalatly dünýä we ygtybarly, erkin jemgyýet baradaky çagyryşlaryny birleşdirmegi başardy.

Gadymy XVIII asyrda Magtymguly Pyragynyň goşgularynyň esasyny düzen bu ynsanperwer ideallar, Birleşen Milletler Guramasynyň dört sany parahatçylykly maksadyna, ýagny: Bütin dünýäde parahatçylygy goldamak; Milletleriň arasynda dostlukly gatnaşyklary ösdürmek; Garyp düşen adamlaryň durmuşyny gowulandyrmak, sowatsyzlyga garşy göreşmek we birek-biregiň hukuklaryna hem-de azatlyklaryna hormat goýmagy höweslendirmek maksadyna aýdyň utgaşýar. Şahyryň şeýle pelsepewi garaýyşlary häzirki zaman dünýäsinde ählumumy howpsuzlygy üpjün etmek babatda Türkmenistanyň BMG we ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygynda işjeň häsiýete eýedir. Olar geljege gönükdirilen we diňe bir türkmen halkynyň däl, eýsem, tutuş adamzadyň ruhy isleglerini kanagatlandyrýan çuňňur pikirleri beýan edýär. 

Türkmen şahyrynyň geljege gönükdirilen goşgularyndaky çuňňur pikirleriň dogruçyllyk, sahylyk, ynsanperwerlik ýaly möhüm ruhy zerurlyklary kanagatlandyrýandygy bellärliklidir. Magtymguly goşgularynyň köpüsinde adamlara gysgançlyk we doňýüreklilik ýaly  ýaramaz durmuş endiklerinden saplanmagy ündedi, ýagny «Ýetimi göreňde, güler ýüz bergil, Goldan gelse, oňa tagam-duz bergil» diýip wesýet etdi.

Ýokardaky aýdylanlar Magtymgulynyň danalygynyň milli serhetlerden aşýandygynyň şübhesizdigini we şahyrana mirasynyň dünýä mirasydygyny tassyklaýar. Hut şu sebäpden, Magtymgulynyň ýokary adamzat ideallaryna halkara giňişliginde onuň at-abraýyny ýokarlandyrmak üçin biragyzdan ses beren dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ýokary baha berilýär.

Hormatly ýörite maslahata gatnaşyjylar!

Taryhy we medeni mirasyň manysy we ähmiýeti, belli bir halkyň milli mirasynyň giňden ýaýrap, beýlekilere geçmeginden ýa-da başga bir medeni gurşawa goşulyp, beýleki halklaryň medeniýetiniň gümmatlyklaryny özüne siňdirýändiginden we şeýlelik bilen ruhy özara täsirlenmä ýardam edýändiginden ybaratdyr. Bu ýagdaýda paýlaýan ýitirmeýär, gaýta edinýär, eçilýän garyp düşmeýär, gaýta baýaýar.

Magtymgulynyň döredijilik taglymatynyň we dünýägaraýyşlarynyň umumadamzat maksatlary bilen meňzeşligi hakynda pikirleneniňde, nusgawy şahyrymyza «türkmen edebiýatynyň goňşy doganlyk halklary ýagtylandyrýan akyldary» diýip baha beren Çingiz Aýtmatow biygtyýar ýadyňa düşýär. 

Biziň ýurdumyz dünýä belli beýik şahyry Magtymguly Pyraga, şeýle hem ÝUNESKO-nyň sanawyna giren taryhy-medeni we tebigy ýadygärliklerine, owadan we  nepis halylaryna, enaýy keşdelerine, täsin Küştdepdi tansyna we dutarçylyk saz sungatyna, behişdi Ahalteke buýsanýar. 

Bizi beýik Magtymguly Pyragynyň ýaşan we döreden döwründen, takmynan, üç asyr aýyrýar. Watanymyzy bütin dünýäde şöhratlandyran şahyr bilen aramyzda şonça döwrüň bardygyna garamazdan, ol her bir türkmeniň aňynda we kalbynda ýaşaýar, biziň her birimiz beýik Magtymgulynyň sesini millionlarça adamyň arasynda şübhesiz tapawutlandyryp bileris. Sebäbi Magtymguly türkmen halky üçin diňe bir şahyr bolman, eýsem, wepaly dost, paýhasly geňeşçi we tejribeli halypa hökmünde biziň her birimiziň ýüregimizde aýratyn orun tutýar.

Bularyň ählisi Magtymgulynyň öz şahyrana zehini bilen bu günki gün häzirki döwürden, eýýamdan we bütin dünýäden arşa galandygy baradaky hakykaty aýan edýär.

Diňläniňiz üçin sag boluň!

 

Уважаемые участники специального заседания!

Дорогие гости!

 

В нашей стране благодаря бесподобным усилиям Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова и под мудрым руководством уважаемого Президент Туркменистана Сердара Бердымухамедова  проводится программная деятельность в области возрождения и глубокого научного изучения славной истории туркменского народа, воспитания молодого поколения в духе культурно-духовных ценностей, священных традиций, оставленных нам нашими предками и великими личностями, внесшими огромный вклад в общечеловеческое развитие. 

 

В истории Человечества есть много великих личностей, чьи уникальные взгляды на мировые проблемы оставили глубокий след не только в той эпохе, в которой они жили, их ценный творческий вклад продолжает играть значительную роль в современном мире, имея большое сходство с общечеловеческими целями. Одним из таких выдающихся мастеров слова мировой литературы с многогранным творческим наследием является Махтумкули Фраги, чьи стихи оказали сильное влияние на общественно-политическую и литературно-духовную мысль всего Востока.

 

216-ом заседании Исполнительного Совета ЮНЕСКО, проведённом в городе Париж, коллекции рукописей великого туркменского поэта Махтумкули Фраги в Международный список «Память мира», включение 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги в список памятных дат, отмечаемых в 2024-2025 годы совместно с ЮНЕСКО, объявление 2024 года Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги». Реализуется широкомасштабная деятельность на государственном уровне совместно с крупными международными организациями, в том числе ЮНЕСКО, в области бережного сохранения общечеловеческих культурных ценностей, доступности для народов мира и дружественно-братских отношений на Планете. 

 

Махтумкули жил в самый сложный период истории Туркменистана. Это была эпоха межгосударственных войн и межэтнических конфликтов. В этот период, подобно ясной молнии в хмуром небе родился наш великий поэт, и, как главный выразитель мыслей и чаяний народа, Он неустанно призывал разрозненных туркменских племен к сплоченности и созданию сильного государства. Фраги был уверен, что, только объединившись, отчаявшиеся туркменские племена смогут достичь интеллектуальной и моральной солидарности. Его взгляды на значение единства в рамках национального государства, его мечты о светлом будущем туркмен стали сердцевиной менталитета народа, определившей его стремление к свободе и независимому развитию.

 

Жизненный и творческий путь поэта  был нелегким,  полон  бесконечных испытаний, искушений и страданий, в результате которых рождались огненные строки стихов, в которых, как в чистейшем кристалле нашли яркое отражение общечеловеческие идеи, идеалы и мысли, волновавшие все народы во все времена. При этом, никто из поэтов до него не смог так полно и свободно рассказать о  своем времени, выразить  все человеческие чувства и настроения, воспеть земную любовь. B его поэзии впервые  c такой силой, полнотой и  сопричастностью отразилась  жизнь туркменского народа, его  думы и чаяния, скорби и мечты. 

 

Махтумкули сильно переживал за тяжелую судьбу своего народа, постоянно искал выход из трудной жизненной ситуации. Он был убежден, что главной причиной недугов жизни и общества является также неграмотность народа, и призывал решать эту проблему путем просвещения людей. Он был первым туркменским поэтом, который настроил людей целеустремленно бороться против неграмотности и невежества. Как поэт-мыслитель, высокообразованный человек своего времени, опираясь на самые передовые способы мышления, Махтумкули смог объединить свои представления о справедливом мире и о безопасном, свободном обществе. 

 

Эти гуманистические идеалы Махтумкули Фраги, которые легли в основу его стихов еще в том далеком 18 веке, имеют четкое сходство с четырьмя мирными целями Организации Объединенных Наций, как: Поддержание мира во всем мире; Развитие дружественных отношений между нациями; Улучшение жизни обедневших людей, борьба с неграмотностью и поощрение уважения прав и свобод друг друга.Подобные философские взгляды поэта остаются актуальными и сегодня во взаимодействии Туркменистана с ООН и ЮНЕСКО по обеспечению глобальной безопасности в современном мире. Они выражают глубокие мысли, обращенные к будущему и отвечающие духовным потребностям не только туркменского народа, но и всего Человечества.

 

Примечательно, что глубокие мысли стихов туркменского поэта, устремленные в будущее, отвечают таким важным духовным потребностям человечества, как честность, великодушие, гуманность. В большинстве своих стихотворениях Махтумкули предостерегал людей от таких жизненных пороков, как жадность и бессердечие: “Будьте дружелюбны к бездомному сироте, примите его, обогрейте, накормите", - призывал он.

 

Вышесказанное подтверждает тот факт, что гениальность Махтумкули, несомненно, превосходит национальные границы, а его поэтическое наследие является мировым достоянием. Именно по этой причине высоко человеческие идеалы Махтумкули достойно ценятся мировым сообществом, которое единогласно проголосовало за повышение его имиджа в международной сфере.

 

Дорогие участники специального заседания!

 

Смысл и значение историко-культурного наследия заключается в том, что национальное достояние того или иного народа щедро распространившись, передается другим, и наоборот, интегрировавшись   в другую культурную среду, они впитывают в себя ценности культуры других народов и тем самым способствуют процессу духовного взаимовлияния. Это тот случай, когда раздающий не теряет, а приобретает, воздающий не скуднеет, а обогащается.

 

Когда задумываешься о творческом феномене Махтумкули и сходстве  его мировоззрений с общечеловеческими целями, невольно вспоминается талантливый писатель Чингиз Айтматов, считавшего его «гением туркменской литературы, свет которого освещает соседние братские народы».

Наша страна гордится известным во всем мире своим великим поэтом Махтумкули Фраги, достойными историко-культурными и природными памятниками, красивыми и изящными коврами, изумительными вышивками, чудесным танцем Куштдепди и музыкальным дутаром, а также бесценными Ахалтекинскими конями, вошедшие в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Около трех столетий отделяют нас от эпохи, в которой жил и творил великий Махтумкули Фраги. Не смотря на то что более 200 лет нет с нами Поэта, прославившего нашу Родину на весь мир, но память о нем живет в сознании каждого туркмена настолько, что любой из нас, несомненно, сможет отличить голос великого Махтумкули среди миллионов. Это потому, что Махтумкули был и останется для туркмен не просто поэтом, он занимает особое место в сердцах каждого из нас, как верный друг, мудрый советчик и опытный наставник.

 

Все это провозглашает одну истину, что Махтумкули, с его поэтическим талантом, поднялся сегодня над временем, над эпохой и над всем миром!

 

Спасибо за ваше внимание!

 

Dear participants of the special session!

Dear Guests!

 

Thanks to the incomparable efforts of the National Leader of the Turkmen people, the Chairman of the People's Council of Turkmenistan, the Hero-Arkadag Gurbanguly Berdimuhamedov and under the wise leadership of the Esteemed President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov, program activities are carried out in our country in the field of revival and in-depth scientific study of the glorious history of the Turkmen people, educating the young generation in the spirit cultural and spiritual values, sacred traditions, left to us by our ancestors and great personalities, who have made a huge contribution to human development.

In the history of mankind, there are many great personalities whose unique views on world problems left a deep mark not only in the era in which they live, and their valuable creative contribution continues to play a significant role in the modern world, having a great similarity with the goals of humanity. One of such outstanding masters of world literature with a multidimensional creative heritage is Magtymguly Fragi, whose poems had a strong influence on the socio-political and literary-spiritual thought of the entire East.

At the 216th meeting of the Executive Council of UNESCO, held in Paris, the collection of manuscripts of the great Turkmen poet Magtymguly Fragi was included in the International List of «Truth of the World», the 300th Anniversary of the birth of Magtymguly Fragi was included in the list of commemorative dates to be celebrated in 2024-2025 together with UNESCO, 2024 year declared by the  International Organization of Turkic Culture TURKSOY «Year of the Great Poet and Thinker of the Turkic World Magtymguly Fragi». Large-scale activities at the state level are implemented in cooperation with major international organizations, including UNESCO, in the field of safe preservation of universal cultural values, accessibility for the peoples of the world, and friendly and fraternal relations on the planet.

Magtymguly lived in the most difficult period in the history of Turkmenistan. This was the era of interstate wars and interethnic conflicts. In this period, like a clear lightning in the dark sky, our great poet was born, and as the main exponent of the thoughts and aspirations of the people, He constantly called the scattered Turkmen tribes to unity and creating a strong state. Fragi was confident that only by unity; the desperate Turkmen tribes would be able to achieve intellectual and moral solidarity. His views on the importance of unity within the framework of the national state, his dreams of a bright future Turkmen became the core mentality of the nation, which determined his desire for freedom and independent development.

The life and creative path of the poet was difficult, full of endless trials, temptations and sufferings, as a result of which fiery lines of verses were born, in which, as in the purest crystal, found a bright reflection of universal ideas, ideals and thoughts, which excited all nations at all times. At the same time, none of the poets before him could talk so fully and freely about his time, express all human feelings and moods, and praise land love. For the first time in his poetry, the life of the Turkmen people, his dreams and hopes, sorrows and dreams were reflected with such force, fullness and sympathy.

Magtymguly was deeply concerned about the difficult fate of his people, constantly looking for a way out of a difficult life situation. He was convinced that the illiteracy of the people is also the main cause of the complications of life and society, and he called to solve this problem by educating people. He was the first Turkmen poet who inspired people to actively fight against illiteracy. As a poet-thinker, a highly educated person of his time, relying on the most advanced ways of thinking, Magtymguly was able to combine his ideas about a just world and a safe, free society.

These humanistic ideals of Magtymguly Fragi, which formed the basis of his poems in the distant 18th century, have a clear similarity with the four peace goals of the United Nations, such as: Maintaining peace in the world; Development of friendly relations between nations; Improving the life of poor people, eradicating illiteracy and promoting respect for rights and freedoms. Similar philosophical views of the poet remain relevant today in the cooperation of Turkmenistan with the UN and UNESCO to ensure global security in the modern world. They express deep thoughts, addressed to the future and meeting the spiritual needs not only of the Turkmen people, but also of all mankind.

It is noteworthy that the deep thoughts of the Turkmen poet's verses, aimed at the future, correspond to such important spiritual needs of mankind as honesty, generosity, and humanity. In most of his poems, Magtymguly warned people against such life vices as greed and anger: «Be friendly to the homeless orphan, accept him, warm him, and feed him. » he called.

The above mentions are confirmed by the fact that Magtymguly’s genius undoubtedly transcends national borders, and his poetic heritage is a world heritage. For this reason, Magtymguly's high human ideals are well appreciated by the world community, which unanimously voted to improve his image in the international sphere.

Dear participants of the special session!

The meaning and importance of the historical and cultural heritage is the national heritage of one or another nation is generously distributed and transferred to others, and vice versa, integrating into another cultural environment, they absorb the values ​​of the culture of other nations and thereby contribute to the process of spiritual interaction. This is the case when the giver does not lose, but acquires, and the giver does not become poor, but becomes rich.

When you think about the creative phenomenon of Magtymguly and the similarity of his worldview with universal human goals, you involuntarily remember the talented writer Chingiz Aytmatov, who considered him «the Genius of Turkmen literature, whose light illuminates the neighboring fraternal nations. »

Our country is proud of its world-famous great poet Magtymguly Fragi, worthy historical-cultural and natural monuments, beautiful and exquisite carpets, wonderful embroidery, wonderful Kushtdepdi dance and playing musical instrument dutar, as well as priceless Ahal-Teke horses, which are included in the UNESCO Heritage List of Masterpieces of Oral and Intangible Culture. 

About three centuries separate us from the era in which the great Magtymguly Fragi was created. Despite the fact that for more than 200 years, the poet who glorified our homeland to the whole world has not been with us, but the memory of him lives in the consciousness of every Turkmen so much that any of us, without a doubt, will be able to distinguish the voice of the great Magtymguly millions. This is because Magtymguly will remain for the Turkmen not just a poet; he occupies a special place in the hearts of each of us, as a faithful friend, a wise adviser and an experienced educator.

All this proclaims one truth; Magtymguly rose above time, above the age and above the whole world with his poetic talent!

Thank you for your attention!