Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
04.07.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitindäki çykyşy

Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на Саммите Шанхайской Организации Сотрудничества

Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на Саммите Шанхайской Организации Сотрудничества

Hormatly Kasym-Žomart Kemelewiç!
Hormatly döwlet we wekiliýet Baştutanlary!

Ilki bilen, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Kemelewiç Tokaýewe çakylygy, bildirilen myhmansöýerlik hem-de mejlisiň ýokary derejede guralandygy üçin minnetdarlyk bildirmäge rugsat ediň!

Türkmenistan Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýokary derejede geçirilýän mejlislerine hormatly myhman hökmünde indi birnäçe gezek gatnaşyp gelýär. Munuň özi asylly däbe öwrüldi we biz şeýle derejäni Türkmenistana hormat-sarpanyň nyşany, ýurdumyza bildirilýän ynamyň ýokary derejesiniň we açyklygyň, gurama bilen ysnyşykly hyzmatdaşlygy ösdürmäge çalyşmagyň görkezijisi hökmünde kabul edýäris. Şeýle çemeleşme Türkmenistanyň meýillerine doly laýyk gelýär. Biziň ýurdumyz ŞHG-ni möhüm ähmiýetli we geljegi uly hyzmatdaş hasaplaýar. Bu gurama bilen hyzmatdaşlyk biziň milli bähbitlerimize laýyk gelýär, ol sebit işleriniň barşyna hem-de ugruna oňyn täsir etmäge, halkara ýagdaýy durnuklylaşdyrmaga goşant goşmaga ukyplydyr.

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna girýän we onuň bilen işleşýän halklar we döwletler bilen biziň ýurdumyzy çuňňur taryhy gatnaşyklar, geografik taýdan goňşuçylyk, umumy gymmatlyklar, dünýägaraýyş baglanyşdyrýar. Bu gün bolsa oňa ykdysadyýetde, söwdada, maýa goýumlarda, tehnologiýalarda özara bähbitler hem goşulýar. Elbetde, Türkmenistan ŞHG-niň işiniň esasyny düzýän parahatçylyk, özara hormat goýmak, deňhukuklylyk, hyzmatdaşlyk ýaly düýpli ýörelgeleri doly paýlaşýar. Biziň ýurdumyz bu gurama bilen olaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň üstünde işlemäge taýýardyr.

Türkmenistan indi ençeme ýyllaryň dowamynda halkara giňişlikde parahatçylygyň kepili hökmünde dialog başlangyjyny öňe sürýär. Bu pikir biziň sammitimiziň mowzugyna doly laýyk gelýär. Biz muny BMG-de, beýleki abraýly köptaraplaýyn düzümlerde bilelikdäki netijeli işe başlamak üçin oňat mümkinçilik diýip hasaplaýarys.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň başlangyjy esasynda 2025-nji ýyl Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýlip yglan edildi. Munuň özi Baş Assambleýanyň degişli Kararnamasynda berkidildi. Bu bolsa parahatçylyk we parahatçylyk döredijilik gün tertibi boýunça umumy çemeleşmeleri hem-de utgaşykly garaýyşlary işläp taýýarlamak maksady bilen, biziň döwletlerimizi BMG-de geňeşmeler we gepleşikler prosesine doly derejede çekmek üçin syýasy-hukuk esaslaryny emele getirýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan ŞHG bilen Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny döretmek baradaky başlangyjymyzy goldamak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşmak isleýär. Bu başlangyç Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan geçen ýylyň sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň plenar mejlisinde öňe sürüldi. Bu teklibiň oňyn seslenme döreden halatynda, biziň ýurtlarymyzyň daşary syýasat edaralaryna syýasy geňeşmeleriň degişli meýilnamasyny işläp taýýarlamak boýunça tabşyryklary berip bolardy. Siziň bu teklibi goldamagyňyza umyt edýäris.

Çykyşymyň daşary syýasy bölegini teswirlemek bilen, Bitarap Türkmenistanyň esasy maksatlarynyň diňe parahatçylykly, durnukly we açyk-aýdyň ösüş bilen baglanyşyklydygyny nygtamak isleýärin. Ählumumy parahatçylygyň hem-de howpsuzlygyň esasy hökmünde birek-birege hormat goýmak ýörelgesine daýanýan dialogyň formulasyna özara gatnaşyklaryň hut şeýle ugruna geçmegiň, olary yzygiderli ösdürmegiň we ýagdaýy kadalaşdyrmagyň esasy şerti hökmünde garaýarys.

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!

Türkmenistan ŞHG bilen hyzmatdaşlyga berýän bahasynda biziň ykdysady bähbitlerimiziň sazlaşdyrylmagyndan ugur alýar. Bu gün eýýäm hyzmatdaşlygyň geljegi we onuň uzak möhletli häsiýete eýedigi äşgärdir. Ýewraziýa giňişligi egsilmez serişdeler we demografik kuwwata eýedir, ol okgunly ykdysady ösüşi, ajaýyp ylmy-tehnologik üstünlikleri görkezýär. Bu ýagdaýlar bilelikde Türkmenistan bilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň strategik ulgamlarda — ulag-kommunikasiýa, energetika ulgamlarynda, beýleki köp ugurlarda netijeli gatnaşyklary babatda oňyn mümkinçilikleri açýar.

Gündogar — Günbatar we Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň durnukly, esasy ugurlaryny ýola goýmak üçin bizde ähli şertleriň bardygyna ynanýaryn. Türkmenistan geografik taýdan bu uly taslamanyň tebigy we has oňaýly halkasy bolup durýar. Onuň çäklerinde ŞHG döwletleri bilen dürli formatlarda hem-de düzümlerde işleşmäge taýýardyrys. Üstaşyr ulag ulgamy barada aýdylanda bolsa, bu babatda Merkezi Aziýanyň üsti bilen Hytaýdan Ýewropa we Ýakyn Gündogara barýan ugry bellemek isleýäris. Anyk aýdylanda, gürrüň Ýewropa çykalgasy bolan Hytaý — Gyrgyzystan — Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Türkiýe geçelgesi barada barýar. Logistik nukdaýnazardan, bu örän amatly ýoldur. Onuň netijeli işlemegi üçin möhüm meseleleri, şol sanda ýükleriň serhetüsti daşalmagy bilen baglanyşykly meseleleri çözmek zerur bolup durýar.

Biziň pikirimizçe, ulag gatnawlary üçin has amatly ýagdaýy döretmek, serhetleriň kesişýän ýerlerinde nyrh, gümrük we beýleki ýeňillikleri bermek barada gürrüň edilmelidir. Bu meseläni gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen içgin ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyrys.

Türkmenistanyň hem-de ŞHG ýurtlarynyň gatnaşmagynda beýleki bir möhüm ähmiýetli utgaşykly ugur Türkmenbaşy şäheriniň üsti bilen Hazar deňziniň gündogar kenarýakasynyň ugry boýunça we soňra günorta tarapa, Eýranyň aýlagdaky deňiz terminallaryna barýan Demirgazyk — Günorta geçelgesi bilen baglanyşyklydyr. Merkezi Aziýanyň, Hindistanyň we Pakistanyň serişde, ykdysady, ulag kuwwatyny birleşdirmek bilen baglylykda, oňa Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy ýurtlarynyň gatnaşmagy üçin mümkinçilikleriň bardygyny görýäris.

Energetika ulgamynda hem bilelikde işlemek üçin uly mümkinçilikler bar diýip hasaplaýarys. Türkmenistan ŞHG ýurtlaryna iberilýän uglewodorod çig malynyň we elektrik energiýasynyň möçberini ep-esli artdyrmak mümkinçiligine eýedir. Şunda tebigy gazyň möçberi we iberilýän möhletleri babatda özümiziň şertnamalaýyn borçnamalarymyzy takyk ýerine ýetirýändigimizi nygtamak isleýärin. ŞHG-niň gyzyklanma bildirýän döwletlerine Türkmenistanyň başlangyjy bilen Owganystanyň çäginde amala aşyrylýan energetika, kommunikasiýa taslamalaryna gatnaşmaklarynyň mümkinçiliklerine garamagy teklip edýäris. Gürrüň Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan ugry boýunça elektrik geçirijisiniň we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň gurluşygynyň taslamalarynyň durmuşa geçirilişi barada barýar. Ykdysady bähbitlerden başga-da, şeýle iş Owganystanyň sebit we yklym işlerine çalt hem-de netijeli goşulmagyny üpjün eder, ýurduň ykdysady, durmuş taýdan dikeldilmegine, diýmek, syýasy ýagdaýyň durnuklylaşmagyna, parahatçylygyň we ylalaşyklylygyň gazanylmagyna ýardam eder.

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň beýleki möhüm ugurlarynyň hatarynda söwdany, senagat kooperasiýasyny, oba hojalyk ulgamyny, “ýaşyl” gün tertibini, maglumat tehnologiýalary ulgamyndaky hyzmatdaşlygy görkezmek bolar. Kiçi we orta telekeçiligi çekmek bilen, serhetýaka we sebit işewürlik gatnaşyklarynyň-da geljegi uly hasaplanýar.

Ynsanperwer, ylym we bilim ulgamlarynda gatnaşyklary giňeltmäge hem-de işjeňleşdirmäge çalyşýandygymyzy beýan edýäris. Taryhy-medeni mirasy öwrenmek, innowasion geljek, ýaşlaryň daşky gurşawy goramaga goşandy, ýaşlar telekeçiligi we işewürlik taslamalary ýaly ugurlar boýunça bilelikdäki ýaşlar maksatnamalaryny işläp taýýarlamak ugrunda çykyş edýäris. Sport babatdaky hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet berýäris. Mälim bolşy ýaly, golaýda Aşgabat “Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri” derejesine mynasyp boldy. Bu dereje giň halkara hyzmatdaşlyk, şol sanda ŞHG döwletleriniň türgenleriniň gatnaşmagy arkaly hyzmatdaşlyk üçin açyklygy göz öňünde tutýar.

Hormatly dostlar!

Sözümiň ahyrynda Türkmenistanyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň işine uly hormat goýýandygyny, onuň bilen hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk gatnaşyklaryna berk ygrarlydygyny tassyklaýaryn hem-de mejlise gatnaşyjylaryň ählisine üstünlikli işlemegi arzuw edýärin.

(Astana şäheri, 2024-nji ýylyň 4-nji iýuly)

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!
Уважаемые главы государств и делегаций!

Прежде всего позвольте выразить признательность уважаемому Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за приглашение, гостеприимство и прекрасную организацию заседания.

Вот уже не в первый раз Туркменистан присутствует на заседаниях Шанхайской Организации Сотрудничества на высшем уровне в качестве почётного гостя.

Это стало доброй традицией, и мы воспринимаем такой статус как знак уважения к Туркменистану, показатель высокого уровня доверия и открытости к нашей стране, стремления развивать с ней тесные партнёрские связи.

Такой подход полностью отвечает намерениям Туркменистана. Наша страна видит в лице ШОС значимого и перспективного партнёра, сотрудничество с которым отвечает национальным интересам, способно существенно и в позитивном ключе пов­лиять на ход и направленность региональных процессов, внести вклад в стабилизацию международной обстановки.

С народами и государствами, входящими в Шанхайскую Организацию Сотрудничества и работающими с ней, нашу страну связывают глубокие исторические связи, географическое соседство, общие ценности и мировоззрение. Сегодня к этому прибавляется взаимный интерес в экономике, торговле, инвестициях, технологиях.

И конечно, Туркменистан полностью разделяет фундаментальные принципы, лежащие в основе деятельности Шанхайской Организации, – мир, взаимное уважение, равноправие, сотрудничество. Вместе с ШОС Туркменистан готов работать над их практическим воплощением.

В этой связи Туркменистан настойчиво и на протяжении ряда лет продвигает на международной арене инициативу диалога как гарантии мира. Эта идея полностью соотносится с темой нашего Саммита. Видим в этом хорошую предпосылку для начала предметной совместной работы в ООН, других авторитетных многосторонних структурах.

Как известно, по инициативе Туркменистана 2025 год объявлен Организацией Объединённых Наций «Международным годом мира и доверия». Это зафиксировано в соответствующей Резолюции Генеральной Ассамблеи, что даёт политико-правовые основания для полноформатного вовлечения наших государств в процесс консультаций и переговоров в ООН с целью выработки общих подходов и консолидированной позиции по мирной и миротворческой повестке.

В этом же контексте Туркменистан хотел бы обсудить с ШОС возможности поддержки нашей инициативы о формировании Стратегии глобальной безо­пасности, выдвинутой Президентом Туркменистана в сентябре прошлого года на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В случае положительного отклика можно было бы дать поручения внешне­политическим службам наших стран разработать соответствующий план политических консультаций. Рассчитываем на вашу поддержку этого предложения.

Резюмируя внешнеполитическую часть своего выступления, хотел бы подчеркнуть: основополагающие цели нейтрального Туркменистана лежат исключительно в плоскости мирного, устойчивого и предсказуемого развития.

Формулу уважительного диалога как основы глобального мира и безо­пасности рассматриваем как ключевую предпосылку перехода именно к такому вектору взаимоотношений, их последовательной нормализации и деэскалации обстановки.

Уважаемые участники!

В своих оценках сотрудничества с ШОС Туркменистан исходит из сопряжения наших экономических интересов. Считаем, что перспективы партнёрства и его долгосрочный характер сегодня уже очевидны.

Евразийское пространство обладает неисчерпаемым ресурсным и демографическим потенциалом, демонстрирует быстрый экономический рост, выдающиеся научные и технологические достижения.

В совокупности эти факторы открывают уникальные возможности для конструктивного взаимодействия Туркменистана и Шанхайской Организации Сотрудничества в стратегических сферах – транспорте, коммуникациях, энергетике, по целому ряду других направлений.

Убеждён, что у нас есть все предпосылки выстроить устойчивые, магистральные маршруты партнёрства по линии Восток–Запад и Север–Юг.

Географически Туркменистан является естественным оптимальным звеном этого большого проекта. В его рамках готовы работать с государствами ШОС в различных форматах и конфигурациях. Если говорить о транспортно-транзитном сегменте, то здесь выделяем маршрут через Центральную Азию из Китая в Европу и на Ближний Восток.

Конкретно речь идёт о коридоре Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция с выходом на Европу. С точки зрения логистики, это очень удобный путь.

Для его эффективного функционирования будет необходимо решить в том числе вопросы, связанные с трансграничным передвижением грузов.

Речь должна идти, на наш взгляд, о создании режима наибольшего благоприятствования транспортному сообщению, предоставления тарифных, таможенных и иных преференций в местах пересечения границы. Предметно готовы обсудить этот вопрос с заинтересованными партнёрами.

Другой значимый комбинированный маршрут с участием Туркменистана и стран ШОС – коридор ­Север–Юг вдоль восточного побережья Каспийского моря через город-порт Туркменбаши и далее на юг к иранским морским терминалам в заливе.

Видим перспективы участия стран ШОС в контексте объединения ресурсных, экономических и транспортных потенциалов Центральной Азии, Индии и Пакистана.

В энергетической сфере также видим большие перспективы для совместной работы. Туркменистан имеет возможности существенно нарастить объёмы поставляемого углеводородного сырья и электроэнергии в страны ШОС.

В этом контексте хочу подчерк­нуть, что мы чётко выполняем свои контрактные обязательства в плане объёмов и сроков поставок природного газа.

Предлагаем заинтересованным государствам ШОС рассмотреть параметры своего участия в энергетических и коммуникационных проектах на территории Афганистана, инициированных Туркменистаном. Речь идёт о реализации проектов строительства газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, линиях электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан.

Помимо чисто экономических выгод, такая работа обеспечит скорейшую эффективную интеграцию Афганистана в региональные и континентальные процессы, будет способствовать экономическому и социальному восстановлению страны, а значит и стабилизации политической обстановки, достижению мира и согласия.

Среди других важных направлений сотрудничества с ШОС выделяем торговлю, промышленную кооперацию, сферу сельского хозяйства, «зелёную» повестку, партнёрство в области информационных технологий. Перспективными выглядят модели приграничного и регионального делового партнёрства с привлечением малого и среднего бизнеса.

Выражаем стремление к расширению и активизации гуманитарных, научных и образовательных связей. Выступаем за разработку совместных молодёжных программ по таким направлениям, как изучение историко-культурного наследия; инновационное будущее; вклад молодёжи в охрану окружающей среды; молодёжное предпринимательство и бизнес-проекты.

Отводим важное место спортивному сотрудничеству. Как известно, не так давно Ашхабад получил статус Города новых спортивных возможностей Содружества Независимых Государств. Этот статус предполагает открытость для самого широкого международного спортивного сотрудничества, в том числе с участием атлетов из государств ШОС.

Уважаемые друзья!

В заключение хотел бы подтвердить большое уважение Туркменистана к деятельности Шанхайской Организации Сотрудничества, твёрдую приверженность углублению с ней добрососедских, дружественных связей и пожелать всем участникам заседания успешной работы.

(4 июля 2024 года, г. Астана)

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!
Уважаемые главы государств и делегаций!

Прежде всего позвольте выразить признательность уважаемому Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за приглашение, гостеприимство и прекрасную организацию заседания.

Вот уже не в первый раз Туркменистан присутствует на заседаниях Шанхайской Организации Сотрудничества на высшем уровне в качестве почётного гостя.

Это стало доброй традицией, и мы воспринимаем такой статус как знак уважения к Туркменистану, показатель высокого уровня доверия и открытости к нашей стране, стремления развивать с ней тесные партнёрские связи.

Такой подход полностью отвечает намерениям Туркменистана. Наша страна видит в лице ШОС значимого и перспективного партнёра, сотрудничество с которым отвечает национальным интересам, способно существенно и в позитивном ключе пов­лиять на ход и направленность региональных процессов, внести вклад в стабилизацию международной обстановки.

С народами и государствами, входящими в Шанхайскую Организацию Сотрудничества и работающими с ней, нашу страну связывают глубокие исторические связи, географическое соседство, общие ценности и мировоззрение. Сегодня к этому прибавляется взаимный интерес в экономике, торговле, инвестициях, технологиях.

И конечно, Туркменистан полностью разделяет фундаментальные принципы, лежащие в основе деятельности Шанхайской Организации, – мир, взаимное уважение, равноправие, сотрудничество. Вместе с ШОС Туркменистан готов работать над их практическим воплощением.

В этой связи Туркменистан настойчиво и на протяжении ряда лет продвигает на международной арене инициативу диалога как гарантии мира. Эта идея полностью соотносится с темой нашего Саммита. Видим в этом хорошую предпосылку для начала предметной совместной работы в ООН, других авторитетных многосторонних структурах.

Как известно, по инициативе Туркменистана 2025 год объявлен Организацией Объединённых Наций «Международным годом мира и доверия». Это зафиксировано в соответствующей Резолюции Генеральной Ассамблеи, что даёт политико-правовые основания для полноформатного вовлечения наших государств в процесс консультаций и переговоров в ООН с целью выработки общих подходов и консолидированной позиции по мирной и миротворческой повестке.

В этом же контексте Туркменистан хотел бы обсудить с ШОС возможности поддержки нашей инициативы о формировании Стратегии глобальной безо­пасности, выдвинутой Президентом Туркменистана в сентябре прошлого года на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В случае положительного отклика можно было бы дать поручения внешне­политическим службам наших стран разработать соответствующий план политических консультаций. Рассчитываем на вашу поддержку этого предложения.

Резюмируя внешнеполитическую часть своего выступления, хотел бы подчеркнуть: основополагающие цели нейтрального Туркменистана лежат исключительно в плоскости мирного, устойчивого и предсказуемого развития.

Формулу уважительного диалога как основы глобального мира и безо­пасности рассматриваем как ключевую предпосылку перехода именно к такому вектору взаимоотношений, их последовательной нормализации и деэскалации обстановки.

Уважаемые участники!

В своих оценках сотрудничества с ШОС Туркменистан исходит из сопряжения наших экономических интересов. Считаем, что перспективы партнёрства и его долгосрочный характер сегодня уже очевидны.

Евразийское пространство обладает неисчерпаемым ресурсным и демографическим потенциалом, демонстрирует быстрый экономический рост, выдающиеся научные и технологические достижения.

В совокупности эти факторы открывают уникальные возможности для конструктивного взаимодействия Туркменистана и Шанхайской Организации Сотрудничества в стратегических сферах – транспорте, коммуникациях, энергетике, по целому ряду других направлений.

Убеждён, что у нас есть все предпосылки выстроить устойчивые, магистральные маршруты партнёрства по линии Восток–Запад и Север–Юг.

Географически Туркменистан является естественным оптимальным звеном этого большого проекта. В его рамках готовы работать с государствами ШОС в различных форматах и конфигурациях. Если говорить о транспортно-транзитном сегменте, то здесь выделяем маршрут через Центральную Азию из Китая в Европу и на Ближний Восток.

Конкретно речь идёт о коридоре Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция с выходом на Европу. С точки зрения логистики, это очень удобный путь.

Для его эффективного функционирования будет необходимо решить в том числе вопросы, связанные с трансграничным передвижением грузов.

Речь должна идти, на наш взгляд, о создании режима наибольшего благоприятствования транспортному сообщению, предоставления тарифных, таможенных и иных преференций в местах пересечения границы. Предметно готовы обсудить этот вопрос с заинтересованными партнёрами.

Другой значимый комбинированный маршрут с участием Туркменистана и стран ШОС – коридор ­Север–Юг вдоль восточного побережья Каспийского моря через город-порт Туркменбаши и далее на юг к иранским морским терминалам в заливе.

Видим перспективы участия стран ШОС в контексте объединения ресурсных, экономических и транспортных потенциалов Центральной Азии, Индии и Пакистана.

В энергетической сфере также видим большие перспективы для совместной работы. Туркменистан имеет возможности существенно нарастить объёмы поставляемого углеводородного сырья и электроэнергии в страны ШОС.

В этом контексте хочу подчерк­нуть, что мы чётко выполняем свои контрактные обязательства в плане объёмов и сроков поставок природного газа.

Предлагаем заинтересованным государствам ШОС рассмотреть параметры своего участия в энергетических и коммуникационных проектах на территории Афганистана, инициированных Туркменистаном. Речь идёт о реализации проектов строительства газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, линиях электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан.

Помимо чисто экономических выгод, такая работа обеспечит скорейшую эффективную интеграцию Афганистана в региональные и континентальные процессы, будет способствовать экономическому и социальному восстановлению страны, а значит и стабилизации политической обстановки, достижению мира и согласия.

Среди других важных направлений сотрудничества с ШОС выделяем торговлю, промышленную кооперацию, сферу сельского хозяйства, «зелёную» повестку, партнёрство в области информационных технологий. Перспективными выглядят модели приграничного и регионального делового партнёрства с привлечением малого и среднего бизнеса.

Выражаем стремление к расширению и активизации гуманитарных, научных и образовательных связей. Выступаем за разработку совместных молодёжных программ по таким направлениям, как изучение историко-культурного наследия; инновационное будущее; вклад молодёжи в охрану окружающей среды; молодёжное предпринимательство и бизнес-проекты.

Отводим важное место спортивному сотрудничеству. Как известно, не так давно Ашхабад получил статус Города новых спортивных возможностей Содружества Независимых Государств. Этот статус предполагает открытость для самого широкого международного спортивного сотрудничества, в том числе с участием атлетов из государств ШОС.

Уважаемые друзья!

В заключение хотел бы подтвердить большое уважение Туркменистана к деятельности Шанхайской Организации Сотрудничества, твёрдую приверженность углублению с ней добрососедских, дружественных связей и пожелать всем участникам заседания успешной работы.

(4 июля 2024 года, г. Астана)