Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
05.07.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Заседание Кабинета Министров Туркменистана

Meeting of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere garaldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa çykyş edip, alnyp barylýan kanun çykaryjylyk işi barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda raýat-hukuk gatnaşyklaryny ösdürmek, döwletimiziň býujet ulgamynyň işini we dolandyrylyşyny döwrebaplaşdyrmak, Pensiýa gaznasynyň işine sanly ulgamy ornaşdyrmak, Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň işlerini has-da kämilleşdirmek, maýyplygy bolan adamlaryň dürli derejeli halkara sport ýaryşlaryna gatnaşmaklaryny düzgünleşdirmek, ýaş alymlaryň ylmy işler bilen meşgullanmagy üçin has giň mümkinçilikleri döretmek, ýurdumyzda sport ulgamynda amala aşyrylýan işleri Bütindünýä dopinge garşy göreş agentliginiň kodeksine laýyk getirmek, adwokatura we adwokatlyk işi, raýat ýagdaýynyň namalary, tohumçylyk işi bilen bagly kanunlara degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça işler alnyp barylýar.

Şeýle hem Nikaragua Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç haty kabul edildi. BMG-niň halkara bilermeni bilen geçirilen duşuşygyň barşynda “Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasynyň” çäklerinde alnyp barylýan işlere syn berildi. Mejlisiň deputatlary BMG-niň Çagalar gaznasynyň, ÝHHG-niň ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary bilen bilelikde geçiren çärelerine gatnaşdylar. Bulardan başga-da, deputatlar Özbegistan Respublikasynyň Daşkent, Belarus Respublikasynyň Minsk, Awstriýa Respublikasynyň Wena şäherlerinde iş saparlarynda boldular, ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçirilen 31-nji ýyllyk mejlisine gatnaşdylar. Deputatlaryň döwlet syýasatyny, “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň taryhy we syýasy-jemgyýetçilik ähmiýetini, kabul edilýän kanunlaryň many-mazmunyny halk köpçüligine düşündirmek, wagyz etmek boýunça degişli işleri alyp barýandyklary barada hem aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze kanunlaryň taslamalaryny işläp taýýarlamaga aýratyn üns bermegiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen birlikde, bu ugurda alnyp barylýan işleri düýpli kämilleşdirmegiň wajypdygyna üns çekildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow ykdysadyýetiň pudaklarynda sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak, innowasion tehnologiýalary ulanmak arkaly bank hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” karzlaşdyrmakda onlaýn ýüztutmalar arkaly berilýän karzlaryň möçberini artdyrmak we onlaýn karzlaşdyrma amallaryny kämilleşdirmek boýunça degişli çäreleri amala aşyrmak wezipesi öňde goýuldy. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer Türkmenistanyň “Halkbank” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan öz müşderileri bolan fiziki şahslar üçin işlenip taýýarlanylan “Sanly karz” ulgamynyň mümkinçilikleri we artykmaçlyklary barada habar berdi. Hyzmatlaryň bu görnüşi internet ulgamy arkaly müşderilere uzak aralykdan hyzmat edilmegini, şol sanda banklar tarapyndan raýatlar üçin karzlaryň resmileşdirilmeginde sanly ulgamyň kömegi arkaly ýeňillikleriň döredilmegini göz öňünde tutýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna sanly ulgamyň giňden ornaşdyrylýandygyny, bank hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmaga we görnüşlerini artdyrmaga yzygiderli üns berilýändigini kanagatlanma bilen belledi. Döwlet Baştutanymyz «Halkbank» paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan fiziki şahslar üçin niýetlenen «Sanly karz» ulgamyny ulanyşa girizmek baradaky teklibi goldap, wise-premýere bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow “Türkmengaz” döwlet konserni tarapyndan gaz üpjünçilik ulgamynda sanly ulgamy ornaşdyrmak babatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Nygtalyşy ýaly, “Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda” göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, ýurdumyzda zerur çäreler görülýär, hususan-da, täze tehnologiýalara laýyklykda, tebigy gazy sarp edýän hojalyklarda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnamak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ilatymyzy, edara-kärhanalary tebigy we suwuklandyrylan gaz bilen howpsuz hem-de ygtybarly üpjün etmäge mümkinçilik berýän döwrebap gaz hasaplaýjy enjamlaryň gurnalmagynyň wajypdygyny belledi. Gaz üpjünçilik desgalarynyň önümçiligine has kämil aragatnaşyk ulgamynyň ornaşdyrylmagy bolsa sarp edilýän tebigy gaza gözegçiligi has-da güýçlendirmäge mümkinçilik berer diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we wise-premýere degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew oba hojalyk toplumynda işleriň ýagdaýy, welaýatlarda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda galla oragy dowam edýär, ýygnalan bugdaý hasylyny talabalaýyk saklamak üçin hasyly galla kabul ediş nokatlaryndan ammarlara we elewatorlara daşamak işleri geçirilýär. Diýarymyzda 2025-nji ýylyň bugdaý hasylynyň düýbüni tutmak, ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak maksady bilen, häzirki wagtda galla oragyndan boşan meýdanlarda sürüm işleri geçirilýär, bugdaý tohumlaryny, oba hojalyk tehnikalaryny taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Gowaça ekilen meýdanlarda ideg işleri, hususan-da, hatarara bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri dowam edýär. Ýurdumyzda azyk bolçulygyny has-da pugtalandyrmak boýunça zerur tagallalar edilýär. Daşoguz we Lebap welaýatlarynyň şaly ekilen meýdanlarynda ideg işleri, Mary welaýatynda bolsa güýzlük gant şugundyrynyň ekişini geçirmek, gögeriş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk toplumyny ösdürmegi dowam etmegiň, welaýatlarda galla oragyny guramaçylykly geçirmegiň, ýygnalan hasyly kabul ediş bölümlerine tabşyrmak işlerine berk gözegçilik etmegiň, bu ugurda tehnikalaryň doly güýjünde we bökdençsiz işledilmegini üpjün etmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz geljek ýylyň bugdaý hasylynyň düýbüni tutmak, ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça hem degişli işleri geçirmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Gowaça ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehniki kadalara laýyk geçirilmegini berk gözegçilikde saklamak, beýleki möwsümleýin oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek işlerini-de talabalaýyk alyp barmak zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we wise-premýere bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow ýurdumyzyň himiýa senagatynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny we düzümini pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan içerki sarp edijileri himiýa önümleri, hususan-da, himiýa we nebitgaz pudaklarynyň önümçiliklerinde ulanylýan suwuk hlor bilen üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Bu serişdäni bildirilýän talaplara laýyklykda saklamak maksady bilen, “Balkanabat” ýod zawodynyň Jebel ýük saklanýan bölüminiň durkuny täzelemek we döwrebaplaşdyrmak teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň içerki sarp edijilerini himiýa önümleri bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işleri döwrebap guramaga möhüm ähmiýet bermegiň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Balkanabat» ýod zawodynyň Jebel ýük saklanýan bölüminiň durkuny täzelemek we döwrebaplaşdyrmak boýunça taýýarlanan teklibi goldady we wise-premýere degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew goňşy döwletler bilen özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Hökümeti bilen Özbegistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda ikitaraplaýyn daşary ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk hem ösdürmek hakynda 2022-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda gol çekilen Ylalaşyga laýyklykda degişli işler alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli teklip hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Özbegistan Respublikasynyň biziň iň ýakyn hyzmatdaş döwletlerimiziň biri bolup durýandygyny belledi we goňşy ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin zerur çäreleri görmegiň wajypdygyny aýtdy hem-de hödürlenen teklibi goldap, wise-premýere bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa geljek ýylda Ahal welaýatynda Medeniýet hepdeligini geçirmek hakynda Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, asylly däbe görä, bu döredijilik çäresi her ýyl Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli guralýar. Şu ýyl bu sungat baýramçylygy Arkadag şäherinde geçirildi. Onuň çäklerinde milli medeni mirasy wagyz etmäge gönükdirilen dürli çäreler guraldy. Hasabatyň dowamynda wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 2025-nji ýylda Medeniýet hepdeligini Ahal welaýatynda geçirmek baradaky degişli resminamanyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny yzygiderli ösdürmegiň möhüm wezipeleriň biri bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen medeniýetini we sungatyny has-da kämilleşdirmäge uly üns berilýär. Döwlet Baştutanymyz Medeniýet hepdeligini türkmen medeniýetiniň, sungatynyň, edebiýatynyň baýramy görnüşinde geçirmek maksady bilen, «Ahal welaýatynda Medeniýet hepdeligini geçirmek hakynda» Karara gol çekip, resminamany sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow Döwlet ylmy-tehniki maksatnamalaryny işläp taýýarlamagyň, ýerine ýetirmegiň we maliýeleşdirmegiň Tertibini tassyklamak hakynda Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym ulgamy yzygiderli kämilleşdirilip, milli ykdysadyýetimiziň şu günki we geljekki ösüşleri üçin berk binýadyň döredilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň kämil kanunçylyk-hukuk binýady kemala getirilýär. Şunuň bilen baglylykda, ylmy, ylmy-tehniki we innowasiýa işiniň ileri tutulýan ugurlary boýunça döwlet ylmy-tehniki syýasatynyň amala aşyrylyşynyň netijeliligini has-da ýokarlandyrmak, täze işläp taýýarlamalaryň, öňdebaryjy usullaryň, tejribeleriň we tehnologiýalaryň, ylmyň hem-de tehnikanyň soňky gazananlarynyň önümçilige ornaşdyrylyşyny çaltlandyrmak, maksatnamalary işläp taýýarlamak, maliýeleşdirmek bilen bagly gatnaşyklaryň düzgünleşdirilişini kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan degişli resminamanyň taslamasy taýýarlanyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzda ylmy-tehniki maksatnamalary işläp taýýarlamagyň, maliýeleşdirmegiň we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz degişli Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de ylym ulgamynda täze işläp taýýarlamalary, öňdebaryjy usullary we tehnologiýalary, ylmyň, tehnikanyň soňky gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmagy has-da çaltlandyrmak babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Gündogar Ýewropa ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri Ýewropa sebitiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmekden ybaratdyr. Hususan-da, Ýewropa Bileleşigine agza bolan Gündogar Ýewropa ýurtlary, ýagny Polşa, Wengriýa, Çehiýa, Rumyniýa we Slowakiýa bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, Daşary işler ministrligi tarapyndan birnäçe teklipler taýýarlanyldy.

Türkmen-polýak hyzmatdaşlygyny giňeltmek maksady bilen, şu ýylyň 17-nji iýunynda Warşawa şäherinde iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Duşuşygyň barşynda dürli ulgamlarda özara gatnaşyklaryň möhüm meseleleri boýunça pikir alşyldy. Şeýle hem “Türkmenistanyň we Polşanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda 2025-2026-njy ýyllarda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Maksatnama” gol çekildi. Gepleşikleriň dowamynda polýak tarapy ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmek maksady bilen, Warşawada Türkmenistanyň konsullyk edarasyny ýa-da nokadyny açmak meselesiniň oňyn ýagdaýda çözülmegine gyzyklanma bildirdi. Bu teklibi içgin öwrenmek üçin şu ýylyň dördünji çärýeginde ýurdumyzyň degişli döwlet düzümleriniň wekillerini Polşanyň paýtagtyna iş saparyna ibermek teklip edilýär.

Şeýle hem ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ikitaraplaýyn iş toparyny döretmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Häzirki wagtda bu ugurda polýak tarapy bilen degişli işler alnyp barylýar. Medeni-ynsanperwer ulgamda gatnaşyklaryň geljegi, şol sanda muzeýleriň ugry boýunça gatnaşyklary ýola goýmagyň mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, 2025-nji ýylyň dowamynda Warşawada ýurdumyzdaky muzeý eksponatlarynyň, şol sanda polýak medeniýetine degişli gymmatlyklaryň sergisini guramak boýunça işleriň geçirilmegi teklip edilýär. Polýak tarapy şu ýylyň 17-nji maýynda Aşgabatda açylan “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumynda meşhur şahyr Adam Miskewiçiň heýkeliniň oturdylandygy üçin hoşallygyny beýan etdi.

Türkmenistan bilen Wengriýany hem dostlukly, özara bähbitli gatnaşyklar baglanyşdyrýar. Şunuň bilen baglylykda, ilkinji nobatda, ýokary derejedäki özara saparlary bellemek gerek. Mälim bolşy ýaly, Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orban 2023-nji ýylyň iýunynda Türkmenistanda saparda boldy. Şol ýylyň awgustynda bolsa hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Wengriýa iş saparyny amala aşyrdy. Gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, şu ýylyň 18-nji iýunynda Budapeşt şäherinde Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýeti Wengriýanyň Milli Assambleýasynyň Başlygynyň orunbasary bilen duşuşdy.

Netijeli türkmen-wenger dialogyny pugtalandyrmak maksady bilen, 2025-nji ýylyň birinji ýarymynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparyň altynjy mejlisini geçirmek teklip edilýär. Bellenilişi ýaly, wenger tarapynyň çakylygy boýunça, şu ýylyň 7 — 11-nji awgustynda Türkmenistanyň wekiliýeti Wengriýada geçiriljek “Kurultaý” medeni çäresine gatnaşar. Saparyň çäklerinde ýurdumyzyň Medeniýet günlerini we bu ýurtda Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň açylyşy bilen bagly dabaraly çäreleri guramak teklip edilýär. Wenger tarapy hem “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumynda bu ýurduň meşhur şahyry Şandor Petefiniň heýkeliniň oturdylandygy üçin türkmen tarapyna hoşallyk bildirdi. Bilim ulgamynda özara gatnaşyklar bilen baglylykda, “Stipendium Hungaricum” maksatnamasynyň çäklerinde geljekki hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine garaldy.

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasyndaky köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri şu ýylyň 20-nji iýunynda Daşary işler ministrlikleriniň arasynda Pragada geçirilen syýasy geňeşmeleriň gün tertibine girizildi. Türkmen wekiliýetiniň saparynyň çäklerinde Çehiýanyň Parlamentiniň Başlygynyň orunbasary bilen hem duşuşyk geçirildi. Gepleşikleriň netijeleri boýunça birnäçe teklipler, şol sanda iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda özara hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnamanyň ýa-da Maksatnamanyň taslamasyny taýýarlamak, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça iş toparyny döretmek, 2025-nji ýylda Çehiýanyň wekiliýetiniň ýurdumyza saparyny guramak baradaky teklipler taýýarlanyldy.

Ýewropa Bileleşiginiň çäklerinde Türkmenistanyň wajyp hyzmatdaşlarynyň biri hem Rumyniýadyr. 2008-nji ýyldan bäri ýokary derejedäki özara saparlaryň we duşuşyklaryň 5-si geçirildi. Iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda duşuşyklar yzygiderli guralýar. Ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-rumyn hökümetara topary hereket edýär, energetika we ulag pudaklaryndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen, bu ugurlardaky ýörite iş toparlarynyň mejlisleri yzygiderli geçirilýär. Ynsanperwer ulgamda, şol sanda bilim ulgamynda gatnaşyklar okgunly ösdürilýär.

Döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak maksady bilen, 17-18-nji iýulda Buharest şäherinde iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeleri geçirmek, şeýle hem şu ýylyň ikinji ýarymynda Buharestde hökümetara toparyň 8-nji mejlisini guramak boýunça zerur işleri amala aşyrmak teklip edilýär. Şonuň bilen birlikde, 2025-nji ýylda Rumyniýa ýokary derejedäki sapary guramak baradaky teklip beýan edildi.

Ýurdumyzyň Slowakiýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça netijeli çäreler görülýär. Döwletara dialogy täze derejä çykarmak, syýasy-diplomatik gatnaşyklary işjeňleşdirmek maksady bilen, şu ýylyň 16-17-nji iýulynda Bratislawada Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeleri geçirmek teklip edilýär. Türkmenistanyň wekiliýetiniň saparynyň çäklerinde Slowakiýanyň Söwda-senagat edarasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşygyň göz öňünde tutulýandygyny, slowak kompaniýalarynyň türkmen hyzmatdaşlary bilen netijeli işewür gatnaşyklary ýola goýmaga gyzyklanma bildirýändigini nazara almak bilen, şu ýylyň 4-nji çärýeginde ýurdumyza dostlukly döwletiň işewür toparlarynyň wekilleriniň saparyny guramak teklip edildi. Şunuň bilen birlikde, 2024-nji ýylyň dowamynda ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky hökümetara Ylalaşygyň taslamasyny taýýarlamak boýunça işi tamamlamak hem-de şoňa laýyklykda, 2025-nji ýylyň birinji ýarymynda Bratislawada hökümetara türkmen-slowak toparynyň mejlisini geçirmek baradaky teklip aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasaty esasynda dünýä ýurtlary, şol sanda Ýewropa ýurtlary bilen netijeli gatnaşyklary alyp barýandygyny, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň zerur ugurlary boýunça gatnaşyklary ösdürmäge çalyşýandygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, daşary işler ministrine Türkmenistan bilen Ýewropa ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy has-da berkitmek boýunça zerur işleri geçirmegi dowam etdirmek tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gämigurluşyk hem-de gämi abatlaýyş işlerini kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň çäklerinde ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak, senagaty ösdürmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmek boýunça döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, ýerli çig maly önümçilikde, şol sanda gämileri arassalamakda ulanmak hem-de ony daşary ýurtlara eksport etmek mümkinçiliginiň öwrenilýändigi barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda gämi gurluşygy bilen bir hatarda, gämi abatlaýyş işleriniň hem kämilleşdirilýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz degişli işlerde ýerli çig maly ulanmak baradaky teklibi goldap, agentligiň ýolbaşçysyna zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisini jemläp, hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой сис­теме провёл очередное заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены актуальные воп­росы жизнедеятельности страны.

Первой выступила Председатель Меджлиса Д.Гулманова, которая проинформировала об осуществляемой законотворческой работе.

Как сообщалось, в настоящее время ведётся подготовка законопроектов, нацеленных на совершенствование гражданско-правовых отношений, приведение в соответствие реалиям времени бюджетной системы, а также работ, проводимых в области спорта согласно положениям Всемирного антидопингового Кодекса. Наряду с этим разрабатываются проекты правовых актов, направленных на внедрение цифровой системы в деятельность Пенсионного фонда, модернизацию работы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, регулирование участия лиц с различной группой инвалидности в международных состязаниях, создание широких возможностей для занятий наукой молодыми учёными. Кроме того, вносятся изменения и дополнения в законы об адвокатуре и адвокатской деятельности, актах гражданского состояния, о семеноводстве.

Приняты верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Никарагуа в нашей стране. В ходе встречи с международным экспертом ООН был дан обзор проводимой работы в рамках «Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций на 2021–2025 годы». Депутаты Меджлиса приняли участие в мероприятиях, организованных соответствующими госучреждениями страны совместно с Детским фондом ООН и ОБСЕ.

Кроме того, национальные парламентарии побывали в служебных поездках в Ташкенте (Республика Узбекистан), Минске (Республика Беларусь), Вене (Австрийская ­Республика), стали делегатами 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая прошла в городе Бухарест (Румыния).

Вместе с тем прозвучала информация об участии народных избранников в мероприятиях по разъяснению широким слоям населения основных аспектов государственной политики независимой Отчизны, исторического и общественно-политического значения года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», а также целей принимаемых законодательных актов.

Резюмируя информацию, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что особое внимание следует уделять разработке новых законопроектов, соответствующих реалиям современности. Акцент был сделан на необходимости кардинального совершенствования деятельности, осуществляемой в данном направлении.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов отчитался о ведущейся работе, направленной на широкое применение в отраслях экономики цифровой системы, повышение качества банковских услуг посредством использования инновационных технологий.

Как сообщалось, «Программой Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019–2025 гг.» определено принятие мер по увеличению объёмов выдаваемых кредитов на основе онлайн-обращений и совершенствованию кредитных операций в режиме реального времени.

В данной связи вице-премьер доложил о возможностях и преимуществах предназначенной для физических лиц системы «Цифровой кредит», разработанной Акционерным коммерческим банком Туркменистана «Halkbank». Эта услуга предусматривает дистанционное обслуживание клиентов через Интернет-сеть, в том числе создание льгот с помощью цифровой системы в оформлении банками кредитов для граждан.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал, что в настоящее время во всех отраслях экономики широко внедряется цифровая система, пристальное внимание уделяется повышению качества банковских услуг и расширению их спектра. Одобрив представленное предложение о введении в действие предназначенной для физических лиц системы «Цифровой кредит» Акционерного коммерческого банка Туркменистана «Halkbank», глава Туркменистана поручил вице-премьеру провести необходимую работу в этом направлении.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов отчитался о принимаемых Государственным концерном «Türkmengaz» мерах по широкому внедрению цифровой системы в газообеспечивающую структуру.

Как сообщалось, в целях успешной реализации запланированных в соответствии с «Государственной программой по развитию цифровой экономики в Туркменистане на 2021–2025 годы» задач, в стране проводятся необходимые мероприя­тия по внедрению новых технологий, в частности, ведётся работа по установке «умных» счётчиков газа в домохозяйствах, потребляющих природный газ.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность установления современных счётчиков газа, позволяющих безопасно и надёжно обеспечивать население и предприятия природным и сжиженным газом.

Внедрение передовых технологий на объектах газоснабжения позволит усилить контроль за потреблением природного газа, отметил глава государства, поручив вице-премьеру продолжить работу в этом направлении.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев доложил о положении дел в агропромышленном секторе, в частности, о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний в регионах страны.

Как сообщалось, в велаятах интенсивными темпами продолжается хлебоуборочная страда, ведётся соответствующая работа для надлежащего хранения собранного зерна, его транспортировки в приёмные пункты, на склады и элеваторы.

В целях закладки основ урожая пшеницы 2025 года в настоящее время на освободившихся после косовицы полях проводится вспашка, а также подготовка сельхозтехники и семян к посевной.

На сельхозугодиях, засеянных хлопчатником, осуществляется уход, в частности, междурядная обработка, подкормка минеральными удобрениями и полив.

Прилагаются все усилия для укрепления продовольственного изобилия в стране. В Дашогузском и Лебапском велаятах ведётся уход за посевами риса, в Марыйском – посадка сахарной свёклы, а также полив появившихся всходов данной культуры.

Заслушав отчёт и отметив важность продолжения комплексного развития аграрного сектора страны, Президент Туркменистана поручил держать в поле зрения вопросы организации косовицы в велаятах и транспортировки выращенного урожая в приёмные пункты. В данной связи глава государства подчеркнул необходимость задействования сельхозтехники на полную мощность.

Говоря о закладке урожая пшеницы следующего года и подготовке земель к посевной, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился своевременно провести все соответствующие работы.

Помимо этого, глава государства заострил внимание на важности строгого соблюдения норм агротехники при уходе за хлопчатником, а также принятия надлежащих мер для выращивания богатого урожая других сезонных сельскохозяйственных культур и дал вице-премьеру ряд конкретных указаний на этот счёт.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов отчитался об осуществляемых шагах по укреплению материально-технической базы и инфраструктуры отечественной химической промышленности.

Как отмечалось, Государственным концерном «Türkmenhimiýa» ведётся соответствующая работа по снабжению внутренних потребителей химической продукцией, в частности, жидким хлором, который используется на производствах химической и нефтегазовой отраслей.

В целях надлежащего хранения этого ядовитого вещества, с учётом предъявляемых к складским помещениям требований предлагается провести реконструкцию и модернизацию Джебельского отделения хранения грузов йодного завода «Balkanabat».

Заслушав отчёт, глава государства подчеркнул большое значение организации слаженной работы по снабжению внутренних потребителей страны необходимой химической продукцией.

В данной связи вице-премьеру было поручено провести соответствующую работу по обоснованию предложения по реконструкции и модернизации Джебельского грузового склада йодного завода «Balkanabat» Государственного концерна «Türkmenhimiýa».

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил о проводимой деятельности по расширению взаимовыгодных торгово-экономических отношений с соседними государствами.

Сообщалось, что в соответствии с Декларацией об углублении стратегического партнёрства между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, принятой 21 октября 2022 года, ведётся последовательная работа.

В данной связи на рассмотрение главы государства было представлено соответствующее предложение.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов констатировал, что Республика Узбекистан является одной из ближайших соседних стран-партнёров, и указал на необходимость продолжить усилия по дальнейшему развитию сотрудничества с сопредельными государствами.

Одобрив представленное вице-премьером предложение в данном направлении, глава государства распорядился принять соответствующие меры по расширению взаимовыгодного торгово-экономического взаимодействия.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова доложила о проекте Постановления по проведению в будущем году Недели культуры в Ахалском велаяте.

Как отмечалось, по сложившейся доброй традиции, эта творческая акция ежегодно организуется по случаю Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги. В текущем году Неделя культуры прошла в городе Аркадаг. В её рамках состоялись различные мероприятия, нацеленные на широкую популяризацию национального культурного наследия.

В продолжение отчёта вице-премьер представила на рассмотрение главы Туркменистана проект соответствующего документа о проведении в 2025 году культурного форума в Ахалском велаяте.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что последовательное развитие сферы культуры является важной задачей. В этой связи большое внимание уделяется совершенствованию в соответствии с требованиями времени туркменской культуры и искусства.

Подписав Постановление «О проведении Недели культуры в Ахалском велаяте» в целях организации ежегодного творческого форума как праздника туркменской культуры, искусства и литературы, глава Туркменистана направил документ вице-премьеру по цифровой системе, адресовав ряд конкретных поручений.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов отчитался о проекте Постановления «Об утверждении Порядка разработки, выполнения и финансирования Государственных научно-технических программ».

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в Туркменистане постоянно совершенствуется научная система, при этом особое значение придаётся созданию прочной основы для текущего и перспективного развития народного хозяйства.

В настоящее время формируется надёжная правовая база. В целях совершенствования регулирования отношений, связанных с разработкой и финансированием программ, Академией наук Туркменистана подготовлен проект соответствующего документа, призванного содействовать повышению эффективности государственной научно-технической политики по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности, внед­рению в производство передовых разработок, методов и технологий, а также новейших ­достижений науки и техники.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на важности финансирования и контроля за выполнением реализуемых в стране научно-технических программ.

Подписав соответствующее Постановление, глава государства направил его вице-премьеру по цифровой связи, дав ряд конкретных поручений относительно дальнейших мер по ускоренному внедрению в производство новых технологий и инновационных разработок.

Заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов отчитался о проводимой работе по развитию сотрудничества Туркменистана со странами Восточной Европы.

Как отмечалось, наращивание взаимовыгодного партнёрства с государствами Европейского региона является одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса Отчизны. В данной связи предпринимаются шаги по укреплению отношений со странами Восточной Европы, являющимися членами Европейского Союза, в том числе с Республикой Польша, Венгрией, Чешской Республикой, Румынией и Словацкой Республикой. В этом контексте МИД подготовило ряд соответствующих предложений.

Так, в целях расширения туркмено-польских отношений 17 июня текущего года в Варшаве были проведены межмидовские политические консультации. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в различных сферах. Была также подписана Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Польши на 2025–2026 годы.

В ходе переговоров польская сторона в целях активизации межгосударственных отношений обратилась с просьбой о положительном решении вопроса об открытии Консульского учреждения или пункта Туркменистана в Варшаве. Для его детального изучения предлагается в четвёртом квартале нынешнего года направить с рабочим визитом в столицу Польши представителей соответствующих госструктур нашей страны.

Обсуждался также вопрос создания двусторонней Рабочей группы по экономическому сотрудничеству. В настоящее время в данном направлении осуществляется надлежащая работа с польской стороной.

Наряду с этим состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия в культурно-гуманитарной области, в том числе налаживания контактов по линии музеев. В данной связи предлагается в течение 2025 года организовать в Варшаве выставку музейных экспонатов нашей страны, в том числе артефактов, относящихся к польской культуре. От имени Польши в адрес Туркменистана была выражена признательность за установление памятника известному польскому поэту Адаму Мицкевичу в культурно-парковом комплексе «Magtymguly Pyragy», открытом 17 мая в Ашхабаде.

Дружественные, взаимовыгодные отношения также связывают Туркменистан и Венгрию. В данном аспекте, прежде всего следует отметить взаимные визиты на высшем уровне. Как известно, в июне 2023 года состоялся визит Премьер-министра Виктора Орбана в нашу страну, а в августе того же года – визит Президента Сердара Бердымухамедова в Венгрию.

Для обсуждения вопросов дальнейшего развития многопланового сотрудничества и практической реализации достигнутых договорённостей 18 июня текущего года в Будапеште состоялись межмидовские политические консультации. В рамках визита делегации Туркменистана также была организована встреча с заместителем Председателя Национальной Ассамблеи Венгрии.

В целях укрепления плодотворного туркмено-венгерского диалога предлагается провести в первой половине 2025 года 6-е заседание совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Отмечалось также, что по приглашению венгерской стороны 7–11 августа текущего года делегация Туркменистана примет участие в культурном мероприятии «Курултай». В рамках этого визита предлагается провести Дни культуры нашей страны в Венгрии и организовать торжество, связанное с открытием бюста Махтумкули Фраги.

Венгрия также выразила признательность Туркменистану за установление в культурно-парковом комплексе «Magtymguly Pyragy» скульптуры известного венгерского поэта Шандора Петёфи.

В контексте взаимодействия в образовательной сфере были рассмот­рены возможности дальнейшего сотрудничества в рамках Программы «Stipendium Hungarikum».

Вопросы развития многовекторного партнёрства между Туркменистаном и Чешской Республикой были вынесены на повестку дня двусторонних межмидовских политических консультаций, проведённых 20 июня текущего года в Праге. В рамках визита туркменской делегации также состоялась встреча с заместителем Председателя Палаты депутатов Парламента Чехии.

По итогам переговоров подготовлен ряд предложений, в том числе по разработке Меморандума или Программы сотрудничества между Министерствами иностранных дел двух стран, созданию Рабочей группы по экономическому сотрудничеству, организации в нынешнем и 2025 годах визитов в нашу страну делегаций Чехии.

Одним из ключевых партнёров Туркменистана в Европейском ­Союзе является Румыния. С 2008 года между двумя странами сос­тоялось пять визитов и встреч на высшем уровне. На систематической основе осуществляются контакты по линии МИД.

Действует Межправительственная туркмено-румынская комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, регулярно проводятся заседания специальных Рабочих групп по взаимодействию в энергетической и транспортной сферах. Динамично развиваются гуманитарные связи, в том числе в области образования.

В целях дальнейшего укрепления межгосударственных отношений предлагается 17–18 июля текущего года провести в Бухаресте политические консультации между МИД двух стран, а также во второй половине нынешнего года осуществить необходимую работу по организации в Бухаресте очередного, 8-го заседания совместной Межправительственной комиссии.

Кроме того, было озвучено предложение по организации на высоком уровне в 2025 году визита в Румынию.

Предпринимаются последовательные шаги по развитию сотрудничества нашей страны со Словацкой Республикой. Для вывода межгосударственного диалога на новый уровень, в целях активизации политико-дипломатических отношений предлагается 16–17 июля этого года провести в Братиславе двусторонние межмидовские консультации.

С учётом того, что в рамках визита делегации Туркменистана предусмат­ривается встреча с руководителем Торгово-промышленной палаты Словакии, принимая во внимание заинтересованность словацких компаний в налаживании эффективного делового сотрудничества с туркменскими партнёрами, было предложено организовать в четвёртом квартале нынешнего года визит в нашу страну представителей бизнес-кругов дружественного государства.

Наряду с этим предлагается в течение 2024 года завершить работу по подготовке проекта Межправительственного соглашения по экономическому сотрудничеству и в соответствии с этим провести в первой половине 2025 года в Братиславе заседание Межправительственной туркмено-словацкой комиссии.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что Туркменистан, основываясь на политике нейтралитета, поддерживает дружественные и братские отношения со странами мира, в том числе с европейскими, и стремится развивать взаимовыгодное партнёрство на приоритетных направлениях. В данной связи вице-премьеру, руководителю МИД было поручено продолжить соответствующую работу по укреплению сотрудничества с государствами Европы.

Далее генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев доложил о принимаемых мерах по модернизации отрасли судостроения и судоремонта.

Отмечалось, что в рамках социально-экономических реформ, проводимых в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги», успешно реализуются государственные программы по диверсификации экономики, развитию промышленности и производству аналогов импортируемых товаров.

В данной связи сообщалось, что изучаются возможности использования местного сырья в производстве, в том числе при ремонте судов, и его экспорта.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что в стране наряду со сферой судостроения совершенствуется судоремонтное производство. Одоб­рив представленное руководителем Агентства предложение об использовании местного сырья, глава государства распорядился провести работу в этом направлении.

На заседании также рассмотрен ряд других вопросов государственной жизни, по которым приняты соответствующие решения.

Завершая очередное заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе во имя процветания суверенной Отчизны.

Today, President Serdar Berdimuhamedov held a regular meeting of the Cabinet of Ministers via the digital system, to discuss topical issues of the country’s life.

The first speaker was the Chairwoman of the Mejlis D. Gulmanova, who informed about the ongoing legislative work.

As reported, draft laws are currently being prepared aimed at improving civil law relations, bringing the budget system into line with the realities of the time, as well as work carried out in the field of sports in accordance with the provisions of the World Anti-Doping Code. Along with this, draft legal acts are being developed aimed at introducing a digital system into the activities of the Pension Fund, modernizing the work of the State Sanitary and Epidemiological Service, regulating the participation of persons with various groups of disabilities in international competitions, and creating ample opportunities for young scientists to engage in science. In addition, changes and additions are being made to the laws on the legal profession and advocacy, acts of civil status, and on seed production.

The credentials from the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Nicaragua to our country were accepted. During the meeting with an international UN expert, an overview of the work being carried out within the framework of the “Framework program for cooperation in the field of sustainable development between Turkmenistan and the United Nations for 2021–2025” was given. Deputies of the Mejlis took part in events organized by the relevant government agencies of the country together with the UN Children’s Fund and the OSCE.

In addition, national parliamentarians went on official trips to Tashkent (Republic of Uzbekistan), Minsk (Republic of Belarus), Vienna (Republic of Austria), and became delegates to the 31st annual session of the OSCE Parliamentary Assembly, which was held in Bucharest (Romania).

At the same time, information was given about the participation of people’s representatives in events to explain to the general population the main aspects of the state policy of the independent Homeland, the historical and socio-political significance of the year “The Fount of Wisdom of Magtymguly Fragi,” as well as the goals of the adopted legislative acts.

Summarizing the information, President Serdar Berdimuhamedov noted that special attention should be paid to the development of new bills that correspond to the realities of our time. The emphasis was placed on the need to radically improve activities carried out in this direction.

Then Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers H. Geldimyradov reported on the ongoing work aimed at widespread use of the digital system in economic sectors and improving the quality of banking services through the use of innovative technologies.

As reported, the “Program of the President of Turkmenistan for the socio-economic development of the country for 2019–2025” it was determined to take measures to increase the volume of loans issued based on online applications and improve credit operations in real time.

In this regard, the Deputy Prime Minister reported on the capabilities and advantages of the Digital Credit system designed for individuals, developed by the Halkbank Joint-Stock Commercial Bank of Turkmenistan. This service provides for remote customer service via the Internet, including the creation of benefits using a digital system in the processing of loans by banks for citizens.

After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov noted with satisfaction that the digital system is currently being widely implemented in all sectors of the economy, and close attention is paid to improving the quality of banking services and expanding their range. Having approved the submitted proposal to introduce the Digital Credit system of the Halkbank Joint Stock Commercial Bank of Turkmenistan intended for individuals, the head of Turkmenistan instructed the Deputy Prime Minister to carry out the necessary work in this direction.

Then Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers B. Amanov reported on the measures taken by the Türkmengaz State Concern for the widespread introduction of a digital system into the gas supply structure.

As reported, in order to successfully implement the tasks planned in accordance with the “State Program for the Development of the Digital Economy in Turkmenistan for 2021–2025”, the country is taking the necessary measures to introduce new technologies, in particular, work is underway to install “smart” gas meters in households consuming natural gas.

After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov noted the importance of installing modern gas meters that allow the population and enterprises to be safely and reliably supplied with natural and liquefied gas.

The introduction of advanced technologies at gas supply facilities will make it possible to strengthen control over natural gas consumption, the head of state noted, instructing the Deputy Prime Minister to continue work in this direction.

Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T. Atahallyev reported on the state of affairs in the agro-industrial sector, in particular, on the progress of seasonal agricultural campaigns in the regions of the country.

As reported, the grain harvest continues at an intensive pace in the velayats, appropriate work is being carried out for the proper storage of the collected grain, its transportation to receiving points, warehouses and elevators.

In order to lay the foundations for the 2025 wheat harvest, plowing is currently being carried out in the fields freed up after the mowing season, as well as preparing agricultural machinery and seeds for sowing.

Farmland sown with cotton is maintained, in particular, inter-row cultivation, fertilizing with minerals and watering.

Every effort is being made to strengthen food abundance in the country. In Dashoguz and Lebap velayats, rice crops are being taken care of, in Mary velayats, sugar beets are being planted, as well as watering the emerging seedlings of this crop.

Having listened to the report and noting the importance of continuing the comprehensive development of the country’s agricultural sector, the President of Turkmenistan instructed to keep under review the issues of organizing mowing in the velayats and transporting the grown crop to receiving points. In this regard, the head of state emphasized the need to use agricultural machinery at full capacity.

Speaking about planting the next year’s wheat harvest and preparing land for sowing, President Serdar Berdimuhamedov ordered all relevant work to be carried out in a timely manner.

In addition, the head of state focused on the importance of strict compliance with agricultural technology standards when caring for cotton, as well as taking appropriate measures to grow a rich harvest of other seasonal crops and gave the Deputy Prime Minister a number of specific instructions in this regard.

Next, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers B.Annamammedov reported on the steps being taken to strengthen the material and technical base and infrastructure of the domestic chemical industry.

As noted, the Türkmenhimiýa State Concern is carrying out relevant work to supply domestic consumers with chemical products, in particular liquid chlorine, which is used in the production of the chemical and oil and gas industries.

In order to properly store this toxic substance, taking into account the requirements for warehouse premises, it is proposed to reconstruct and modernize the Jebel cargo storage department of the Balkanabat Iodine Plant.

After listening to the report, the head of state emphasized the great importance of organizing coordinated work to supply the country’s domestic consumers with the necessary chemical products.

In this regard, the Deputy Prime Minister was assigned to carry out appropriate work to substantiate the proposal for the reconstruction and modernization of the Jebel cargo warehouse of the Balkanabat iodine plant of the Türkmenhimiýa State Concern.

Next, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers B. Atdaev reported on the ongoing activities to expand mutually beneficial trade and economic relations with neighboring states.

It was reported that in accordance with the Declaration on Deepening the Strategic Partnership between Turkmenistan and the Republic of Uzbekistan, adopted on October 21, 2022, consistent work is being carried out.

In this regard, a corresponding proposal was submitted to the head of state for consideration.

After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov stated that the Republic of Uzbekistan is one of the closest neighboring partner countries, and pointed out the need to continue efforts to further develop cooperation with neighboring states.

Having approved the proposal presented by the Deputy Prime Minister in this direction, the head of state ordered to take appropriate measures to expand mutually beneficial trade and economic interaction.

Then Deputy Chairwoman of the Cabinet of Ministers M.Mammedova reported on the draft Resolution on holding Culture Week in Ahal velayat next year.

As noted, according to the established good tradition, this creative event is organized annually on the occasion of the Day of Culture and Art Workers, as well as the poetry of Magtymguly Fragi. This year, Culture Week was held in Arkadag city. Within its framework, various events were held aimed at widely popularizing the national cultural heritage.

Continuing the report, the Deputy Prime Minister presented for consideration by the head of Turkmenistan a draft document on holding a cultural forum in Ahal velayat in 2025.

After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov noted that the consistent development of the cultural sector is an important task. In this regard, much attention is paid to improving Turkmen culture and art in accordance with the requirements of the time.

Having signed the Resolution “On holding the Week of Culture in Ahal Velayat” in order to organize an annual creative forum as a holiday of Turkmen culture, art and literature, the head of Turkmenistan sent the document to the Deputy Prime Minister via the digital system, addressing a number of specific instructions.

Next, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers N. Amannepesov reported on the draft Resolution “On approval of the Procedure for the development, implementation and financing of State scientific and technical programs”.

In the era of the Revival of a new epoch of a powerful state in Turkmenistan, the scientific system is constantly being improved, with special importance being attached to creating a solid foundation for the current and future development of the national economy.

A reliable legal framework is currently being formed. In order to improve the regulation of relations related to the development and financing of programs, the Academy of Sciences of Turkmenistan has prepared a draft relevant document, designed to help improve the efficiency of state scientific and technical policy in priority areas of scientific, scientific, technical and innovative activities, the introduction of advanced developments into production, methods and technologies, as well as the latest achievements of science and technology.

Summarizing the report, President Serdar Berdimuhamedov focused on the importance of financing and monitoring the implementation of scientific and technical programs implemented in the country.

Having signed the corresponding Resolution, the head of state sent it to the Deputy Prime Minister via Digital system, giving a number of specific instructions regarding further measures to accelerate the introduction of new technologies and innovative developments into production.

Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers, Minister of Foreign Affairs R. Meredov reported on the ongoing work to develop cooperation between Turkmenistan and the countries of Eastern Europe.

As noted, building up a mutually beneficial partnership with the states of the European region is one of the priority areas of the Homeland’s foreign policy. In this regard, steps are being taken to strengthen relations with Eastern European countries that are members of the European Union, including the Republic of Poland, Hungary, the Czech Republic, Romania and the Slovak Republic. In this context, the Ministry of Foreign Affairs has prepared a number of relevant proposals.

Thus, in order to expand Turkmen-Polish relations, inter-Ministry of Foreign Affairs political consultations were held on June 17 of this year in Warsaw. During the meeting, an exchange of views took place on topical issues of interaction in various fields. A Cooperation Program between the Ministries of Foreign Affairs of Turkmenistan and Poland for 2025–2026 was also signed.

During the negotiations, the Polish side, in order to intensify interstate relations, requested a positive solution to the issue of opening a Consular Office or a post of Turkmenistan in Warsaw. To study it in detail, it is proposed to send representatives of the relevant government agencies of our country on a working visit to the capital of Poland in the fourth quarter of this year.

The issue of creating a bilateral Working Group on Economic Cooperation was also discussed. Currently, proper work is being carried out in this direction with the Polish side.

Along with this, an exchange of views took place on the prospects for interaction in the cultural and humanitarian field, including establishing contacts through museums. In this regard, it is proposed to organize an exhibition of museum exhibits from our country, including artifacts related to Polish culture, in Warsaw during 2025. On behalf of Poland, Turkmenistan expressed gratitude for the erection of a monument to the famous Polish poet Adam Mickiewicz in the Magtymguly Pyragy cultural and park complex, opened on May 17 in Ashgabat.

Friendly, mutually beneficial relations also connect Turkmenistan and Hungary. In this aspect, first of all, mutual visits at the highest level should be noted. As you know, in June 2023, Prime Minister Viktor Orban visited our country, and in August of the same year, President Serdar Berdimuhamedov visited Hungary.

To discuss issues of further development of multifaceted cooperation and the practical implementation of the agreements reached, inter-Ministry of Foreign Affairs political consultations were held on June 18 of this year in Budapest. As part of the visit of the delegation of Turkmenistan, a meeting was also organized with the Deputy Chairman of the National Assembly of Hungary.

In order to strengthen the fruitful Turkmen-Hungarian dialogue, it is proposed to hold the 6th meeting of the joint Intergovernmental Commission on Economic Cooperation in the first half of 2025.

It was also noted that, at the invitation of the Hungarian side, on August 7–11 of this year, the delegation of Turkmenistan will take part in the cultural event “Kurultai”. As part of this visit, it is proposed to hold Days of Culture of our country in Hungary and organize a celebration associated with the opening of the bust of Magtymguly Fragi.

Hungary also expressed gratitude to Turkmenistan for installing a sculpture of the famous Hungarian poet Sándor Petőfi in the Magtymguly Pyragy Cultural and Park Complex.

In the context of interaction in the educational sphere, opportunities for further cooperation within the framework of the Stipendium Hungarikum Program were considered.

Issues of developing a multi-vector partnership between Turkmenistan and the Czech Republic were put on the agenda of bilateral inter-Ministry of Foreign Affairs political consultations held on June 20 of this year in Prague. As part of the visit, the Turkmen delegation also had a meeting with the Deputy Chairman of the Chamber of Deputies of the Czech Parliament.

As a result of the negotiations, a number of proposals were prepared, including the development of a Memorandum or Program of Cooperation between the Ministries of Foreign Affairs of the two countries, the creation of a Working Group on Economic Cooperation, and the organization of visits to our country by Czech delegations this year and in 2025.

One of the key partners of Turkmenistan in the European Union is Romania. Since 2008, five visits and summits have taken place between the two countries. Contacts are carried out through the Ministry of Foreign Affairs on a systematic basis.

The Intergovernmental Turkmen-Romanian Commission on Economic, Scientific and Technical Cooperation operates, and meetings of special Working Groups on interaction in the energy and transport sectors are held regularly. Humanitarian ties are developing dynamically, including in the field of education.

In order to further strengthen interstate relations, it is proposed to hold political consultations between the Foreign Ministries of the two countries in Bucharest on July 17-18 of this year, as well as to carry out the necessary work in the second half of this year to organize the next, 8th meeting of the Joint Intergovernmental Commission in Bucharest.

In addition, a proposal was voiced to organize a high-level visit to Romania in 2025.

Consistent steps are being taken to develop cooperation between our country and the Slovak Republic. In order to take the interstate dialogue to a new level, in order to intensify political and diplomatic relations, it is proposed to hold bilateral inter-Ministry of Foreign Affairs consultations in Bratislava on July 16-17 this year.

Taking into account the fact that the visit of the delegation of Turkmenistan includes a meeting with the head of the Chamber of Commerce and Industry of Slovakia, taking into account the interest of Slovak companies in establishing effective business cooperation with Turkmen partners, it was proposed to organize a visit of representatives to our country in the fourth quarter of this year business circles of a friendly state.

Along with this, it is proposed to complete work on the preparation of the draft Intergovernmental Agreement on Economic Cooperation within 2024 and, in accordance with this, to hold a meeting of the Intergovernmental Turkmen-Slovak Commission in Bratislava in the first half of 2025.

Summarizing the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized that Turkmenistan, based on a policy of neutrality, maintains friendly and fraternal relations with countries of the world, including European ones, and strives to develop mutually beneficial partnerships in priority areas. In this regard, the Deputy Prime Minister and the head of the Ministry of Foreign Affairs were assigned to continue relevant work to strengthen cooperation with European countries.

Next, the Director General of the Agency for Transport and Communications under the Cabinet of Ministers, M. Chakyev, reported on the measures being taken to modernize the shipbuilding and ship repair industry.

It was noted that as part of the socio-economic reforms carried out in the year “The Fount of the Wisdom of Magtymguly Fragi”, state programs for diversifying the economy, developing industry and producing analogues of imported goods are being successfully implemented.

In this regard, it was reported that the possibilities of using local raw materials in production, including ship repairs, and their export are being studied.

After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized that in the country, along with the shipbuilding sector, ship repair production is being improved. Having approved the proposal presented by the head of the Agency to use local raw materials, the head of state ordered work in this direction.

A number of other issues of public life were also discussed at the meeting, on which appropriate decisions were made.

Concluding the regular meeting of the Cabinet of Ministers via the digital system, President Serdar Berdimuhamedov wished its participants good health, family well-being and great success in their work for the prosperity of the sovereign Homeland.