Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
06.07.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy BMG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты встретился с Генеральным секретарём ООН

National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Halk Maslahaty met with the UN Secretary-General

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow düýn ýurdumyza sapar bilen gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş bilen duşuşdy.

Gahryman Arkadagymyz we iri halkara guramanyň ýolbaşçysy dostlarça salamlaşyp, “Arkadag” myhmanhanasynyň eýwanyna bardylar. Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň hem-de BMG-niň baýdagynyň öňünde resmi surata düşmek dabarasyndan soňra, Milli Liderimiz bilen BMG-niň Baş sekretarynyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Halk Maslahatynyň Başlygy, ilki bilen, Antoniu Guterrişi “Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna” atly Türkmenistanyň ýubileý medalynyň gowşurylmagy mynasybetli gutlady. Bellenilişi ýaly, beýik şahyryň we akyldaryň diňe bir türkmen edebiýatynyň däl, eýsem, dünýäniň nusgawy edebiýatynyň hem ösüşine ýetiren täsiri köpugurly bolup, onuň döredijiligi ençeme ýyllaryň dowamynda köp ýurtlarda düýpli öwrenilýär.

Gahryman Arkadagymyz hormatly Prezidentimiz bilen BMG-niň Baş sekretarynyň arasynda üstünlikli geçirilen gepleşikler barada aýdyp, olarda üçünji müňýyllygyň ählumumy maksatlaryna ýetmek, tutuş adamzat üçin durnukly ösüşi üpjün etmek ugrunda hyzmatdaşlyk etmäge özara gyzyklanma bildirilendigini belledi hem-de häzirki döwrüň möhüm meseleleri boýunça, hususan-da, ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy üpjün etmek meselesinde garaýyşlaryň doly gabat gelýändigini nygtady.

Milli Liderimiz halkara guramalar we BMG-niň düzüm birlikleri bilen hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetini belläp, Türkmenistanyň dünýäde özara düşünişmegi, ynanyşmagy berkarar etmäge gönükdirilen halkara başlangyçlaryny goldaýandygy üçin jenap Antoniu Guterrişe tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, ählumumy howpsuzlygyň bitewi ulgamyny döretmek boýunça halkara bileleşigiň tagallalaryny goldamakda Türkmenistanyň başlangyçly ornuna ýokary baha berildi. BMG-niň Baş sekretary beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň şygyrlarynyň dünýäde uly gyzyklanma döredýändigini we içgin öwrenilýändigini belledi.

Belent mertebeli myhman ýurdumyzyň Merkezi Aziýa sebitinde alyp barýan parahatçylyk söýüjilikli syýasaty barada aýdyp, onuň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan goldanylýandygyny belledi. Şeýle hem myhman türkmen halkynyň ynsanperwer ýörelgeleriniň taryhyň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýandygyny we Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasatynyň dünýäde barha dabaralanýandygyny nygtady.

Soňra duşuşyk wekiliýetleriň gatnaşmagynda giňeldilen düzümde dowam etdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow belent mertebeli myhmany we onuň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň agzalaryny mübärekläp, Türkmenistana gelmäge çakylygy kabul edendikleri üçin minnetdarlyk bildirdi hem-de BMG-niň Baş sekretary bilen ozalky duşuşyklaryny ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny aýtdy. Olaryň dowamynda möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle gatnaşyklaryň hemişe netijeli, birek-birege hormat goýmak häsiýetine eýe bolandygy bellenildi. Bu dialogyň dowamynda Türkmenistanyň we BMG-niň uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk strategiýasynyň esasy ugurlary kesgitlenildi, ony durmuşa geçirmegiň görnüşleridir gurallary işlenip taýýarlanyldy hem-de kämilleşdirildi.

Gahryman Arkadagymyz BMG-niň ýolbaşçysynyň şahsy goldawyny we düşünişmegini duýýandygyny aýratyn belläp, belent mertebeli myhmany ýurdumyzyň dosty, häzirki zaman ählumumy Gün tertibiniň möhüm meselelerini çözmekde pikirdeşi hasaplaýandygyny aýtdy. Häzirki ýönekeý bolmadyk şertlerde Antoniu Gutterişiň Baş sekretaryň jogapkärli wezipesinde özüni Birleşen Milletler Guramasynyň beýik taglymlaryna we gymmatlyklaryna gulluk etmäge bagyşlan ynsan, öz işiniň ussady hökmünde görkezýändigi nygtaldy.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň belleýşi ýaly, BMG-niň Baş sekretarynyň başlangyjy bilen hem-de ýolbaşçylyk etmeginde BMG-niň işiniň netijeliligini artdyrmaga, häzirki döwrüň derwaýys meselelerini çözmekde onuň ornuny ýokarlandyrmaga ýardam berýän wajyp ädimler ädildi. Gahryman Arkadagymyz BMG-niň işine ýokary baha berýändigini belläp, saýlanyp alnan ugruň häzirki günüň hakyky ýagdaýlaryna we guramanyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň talaplaryna laýyk gelýändigini belledi hem-de BMG-niň hemişe Türkmenistanyň ýardamyna we goldawyna bil baglap biljekdigini aýtdy.

Milli Liderimiz BMG-niň Baş sekretarynyň şu gezekki saparynyň aýratyn ähmiýetini belläp, oňa Türkmenistan bilen BMG-niň gatnaşyklarynyň taryhyndaky uly ähmiýetli waka hökmünde garalýandygyny nygtady we saparyň netijeleriniň hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga, oňa täze itergi bermäge, häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmäge mümkinçilik berjekdigine ynam bildirdi.

Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam edip, Türkmenistan bilen BMG-niň hyzmatdaşlygynyň soňky wagtda aýratyn işjeň we netijeli ösdürilýändigini kanagatlanma bilen nygtady. Häzirki wagtda ol uzak möhletleýin durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, durmuş-ykdysady ösüş, demokratik institutlary kämilleşdirmek, daşky gurşawy goramak ýaly möhüm ugurlary öz içine alýar. BMG-niň Türkmenistanda işleýän we dürli ulgamlarda wajyp taslamalary hem-de maksatnamalary durmuşa geçirýän ýöriteleşdirilen düzümleridir institutlary bilen gatnaşyklar hem üstünlikli ösdürilýär. Türkmenistanyň şeýle hyzmatdaşlygy makullaýandygy we BMG-niň berýän goldawyny minnetdarlyk bilen kabul edýändigi nygtaldy.

Hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýe bolmagy köp babatda Türkmenistanyň hem-de BMG-niň strategik maksatlarynyň gabat gelmegine özara düşünilmegi, parahatçylyga, adalatlylyga, ösüşe, halkara gatnaşyklaryň binýady hökmünde döwletleriň we halklaryň hukuklaryna hormat goýmaga esaslanýan garaýyşlaryň ýakynlygy bilen şertlendirilendir. Şoňa görä-de, Birleşen Milletler Guramasy bilen ýakyndan köpugurly hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň ileri tutýan strategik ugry bolmagynda galýar.

BMG biziň üçin ählumumy goldawa eýe bolan we resmi taýdan ykrar edilen ýeke-täk guramadyr. Biz bu düzüme ählumumy özara gatnaşyklaryň sütüni, dünýäde parahatçylygy, bähbitleriň deňeçerligini, howpsuzlygy gorap saklamagyň kepili hökmünde garaýarys. Biz häzirki günde, dünýäniň dürli sebitlerinde dartgynlylygyň bolup geçýän ýagdaýlarynda BMG-niň Tertipnamasynyň ýörelgeleriniň halkara gatnaşyklaryň hukuk we ahlak daýanjy bolmagynda galmalydygyna berk ynanýarys diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy. Bu şertlerde ählumumy, ygtybarly we uzak möhletleýin howpsuzlygy üpjün etmek meselesi örän möhüm bolup durýar. Durnukly dünýä gurluşynyň binýatlaryny gorap saklamakda Birleşen Milletler Guramasyna esasy orun degişlidir. Milli Liderimiz şular barada aýtmak bilen, Türkmenistanyň umumy hem durnukly howpsuzlygyň üpjün edilmeginde BMG-niň ornunyň pugtalandyrylmagy ugrunda çykyş edýändigini we bu babatda anyk işleri amala aşyrýandygyny belledi.

Halk Maslahatynyň Başlygy bu meselede ýurdumyzyň düýpli garaýyşlary barada aýtmak bilen, bir tarapdan, häzirki döwrüň ýagdaýlaryna laýyk gelýän, beýleki tarapdan bolsa BMG-niň Tertipnamasyndaky we esasy halkara hukuk namalaryndaky ýörelgeleri gorap saklaýan täze halkara hukuk mehanizminiň döredilmeginiň munuň üçin sütün esaslarynyň biri bolup durýandygyny nygtady. Şunda geçen ýylyň sentýabrynda Baş Assambleýanyň 78-nji sessiýasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny işläp taýýarlamak barada öňe süren başlangyjyna üns çekildi. Bu teklip tutuş dünýä üçin möhüm bolan çäreleriň toplumy hökmünde howpsuzlyk meselesinde ylalaşykly çemeleşmeleri işläp taýýarlamak zerurlygyndan gelip çykýar. Bellenilişi ýaly, şeýle mehanizm syýasy, ykdysady, durmuş, energetika, ulag, ekologiýa we ynsanperwer ugurlary, parahatçylyk döredijiligiň, öňüni alyş diplomatiýasynyň gurallaryny, gapma-garşylyklary çözmekde bitaraplyk tejribesiniň ulanylmagyny özünde jemlemelidir. Netijeli, deňhukukly, birek-birege hormat goýmaga esaslanýan dialoga taýýar we ukyply bolmak, häzirki zaman syýasatynda strategik medeniýetiň gaýtadan dikeldilmegi ýokarda agzalan strategiýanyň dünýägaraýyş esasyny düzýär. Hormatly Arkadagymyz şeýle dialogyň ýeke-täk dogry dialogdygyna berk ynam bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny döretmek baradaky ýurdumyzyň başlangyjynyň goldanyljakdygyna, Howpsuzlyk geňeşi we Baş Assambleýa tarapyndan makullanyljakdygyna bil baglaýandygy bellenildi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy çykyşynyň dowamynda BMG-niň Baş sekretarynyň şu gezekki saparynyň durnukly ösüş babatda Gün tertibiniň durmuşa geçirilişiniň barşy barada pikir alyşmaga mümkinçilik döretjekdigine üns çekdi. Şunda Türkmenistanyň bu Gün tertibini doly goldap, Durnukly ösüş maksatlaryny milli derejede durmuşa geçirmek boýunça yzygiderli we anyk çäreleri amala aşyrmaga haýal etmän girişendigi nygtaldy.

Häzirki wagtda DÖM-niň esasy ugurlary, şeýle hem olaryň degişli wezipeleridir görkezijileri Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyna, beýleki konseptual resminamalara sazlaşykly ornaşdyryldy. Maksatnamanyň ykdysady bölegine Durnukly ösüş maksatlarynyň ornaşdyrylmagy ilaty elýeterli, ygtybarly we döwrebap usulda energiýa bilen üpjün etmäge, durnukly ykdysady ösüşe, raýatlary iş orunlary bilen doly üpjün etmäge, köpugurly infrastrukturany döretmäge, milli ykdysadyýeti senagatlaşdyrmaga, innowasiýalary goldamaga gönükdirilendir. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlarynyň amala aşyrylmagynyň durmuş ugurly häsiýete eýedigi nygtaldy. Gürrüň azyk howpsuzlygynyň üpjün edilmegi we ilatyň azyk önümleriniň hiliniň ýokarlandyrylmagy, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkarar edilmegi, ähli zenanlar üçin hukuklaryň we mümkinçilikleriň kepillendirilmegi arkaly gender deňliginiň üpjün edilmegi, hemmeleriň ýokary hilli bilim almagy üçin şertleriň döredilmegi ýaly möhüm ugurlar barada barýar.

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, Türkmenistan ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda milli meýilnamalary ýerine ýetirmäge girişmek bilen, olaryň Durnukly ösüş maksatlarynyň ekologik ugurlaryna laýyk gelmegine jogapkärçilikli çemeleşýär. Şunda önümçilikde, senagat, durmuş infrastrukturasynyň gurluşygynda daşky gurşawa ýetirilýän ýaramaz täsirleri peseltmäge mümkinçilik berýän döwrebap usullaryň netijeli ornaşdyrylmagy biziň üçin ileri tutulýan wezipe bolup durýar. Türkmenistan halkara bileleşigiň parnik gazlarynyň daşky gurşawa zyňyndylaryny azaltmak boýunça tagallalaryny goldap, şol zyňyndylaryň aglaba bölegini döredýän senagatda, nebitgaz, energetika we ulag pudaklarynda ekologik taýdan arassa hem-de serişde tygşytlaýjy tehnologiýalary ulanmaga geçýär.

Türkmen halkynyň Milli Lideri çykyşynyň dowamynda Durnukly ösüş ulgamynda ählumumy maksatnamalaryň we strategiýalaryň talabalaýyk maliýeleşdirilmeginiň üpjün edilmegini möhüm hasaplaýandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin serişdeleri utgaşdyrmagy we herekete getirmegi maliýeleşdirmek boýunça Hereketleriň Addis-Abeba maksatnamasynyň çözgütleriniň durmuşa geçirilmegini tizleşdirmek maksady bilen, ösüşi maliýeleşdirmek boýunça nobatdaky halkara maslahaty guramagyň maksadalaýykdygyna üns çekildi. Türkmenistanyň 2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň amala aşyrylyşyna syn bermek işinde BMG-niň Baş Assambleýasynyň hem-de Ykdysady we Durmuş geňeşiniň, utgaşdyryjy ornunyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyny, durnukly ösüş boýunça ýokary derejeli syýasy forumlaryň yzygiderli geçirilmegini goldaýandygy nygtaldy.

Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik dialogyň çäklerinde ÝUNESKO bilen netijeli gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berilýär. Türkmenistan bu gurama bilen bilelikde ylym-bilim, ýurdumyzyň taryhy-medeni ýadygärliklerini goramak babatda maksatnamalaryň we taslamalaryň tutuş toplumyny durmuşa geçirýär.

Hormatly Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň taryhy-binagärlik ýadygärlikleriniň — Gadymy Merwiň, Köneürgenjiň we Parfiýanyň Nusaý galalarynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň, türkmen halkynyň «Görogly» dessançylyk sungatynyň, «Küştdepdi» aýdym we tans dessurynyň, türkmen milli halyçylyk sungatynyň, dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň bu guramanyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawlaryna girizilmegi köpýyllyk bilelikdäki işiň möhüm netijeleridir. Umuman, Türkmenistanyň hödürnamasy esasynda maddy däl medeni gymmatlyklaryň 9-sy ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Şolaryň hatarynda türkmen keşdeçilik sungaty, ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleri, molla Ependiniň şorta sözlerini gürrüň berijilik däbi, ahalteke atçylyk sungaty we atlary bezemek däpleri hem bar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň çäginde 1500-den gowrak taryhy-medeni ýadygärlik ýüze çykaryldy we hasaba alyndy.

Şu ýyl bellenilip geçilýän beýik türkmen şahyry, Gündogaryň akyldary we filosofy Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bütindünýä ähmiýetli waka öwrüldi. Şahyryň golýazmalar toplumy ÝUNESKO-nyň «Dünýäniň hakydasy» atly maksatnamasynyň halkara sanawyna girizildi, Magtymgulynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bolsa 2024-2025-nji ýyllarda ÝUNESKO-nyň gatnaşmagynda bellenilýän şanly seneleriň sanawynda orun aldy. Şeýle hem Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) hemişelik geňeşiniň mejlisinde şu ýyl «Türki dünýäsiniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly» diýlip yglan edildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow geljek ýylyň şanly wakalary barada aýtmak bilen, Türkmenistanyň başlangyjy esasynda 2025-nji ýylyň “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýlip yglan edilendigine üns çekdi. Baş Assambleýa tarapyndan biragyzdan goldanylan bu möhüm ähmiýetli çözgüt degişli Kararnama bilen berkidildi. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň bu başlangyjy dünýäniň ähli döwletlerine adamzadyň ykbaly babatda öz jogapkärçiligini duýmaga, artýan gapma-garşylyklary, ylalaşyksyzlygy aradan aýyrmaga, häzirki döwrüň ýagdaýlaryny seljermäge, oňa taryhy we geljegiň nukdaýnazaryndan garamaga gönüden-göni çagyryş bolup durýar.

Biziň çagyryşymyz eşidilmelidir! Çünki parahatçylyk we ynanyşmak filosofiýasy, ilkinji nobatda, ählumumy ähmiýete eýedir. Oňa hemişe isleg bildirilýär, ol oňyn häsiýetdedir. Ol ählumumy ösüşiň we abadançylygyň gysga möhletleýin däl-de, hakyky talaplaryna laýyk gelýär. Şu nukdaýnazardan, Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly onuň düýp mazmunyny emele getirýän giň dünýägaraýşy, ynsanperwer ýörelgeleri şöhlelendirýär hem-de olaryň esasy maksatlaryny durmuşa geçirýär diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyny hyzmatdaşlygy, özara düşünişmegi pugtalandyrmaga, garaýyşlary ýakynlaşdyrmaga, parahatçylyk gün tertibini tassyklamaga, uzak möhletleýin geljege gönükdirilen oňyn meýilleri kemala getirmäge ýardam berýän kuwwatly döredijilik guralyna öwürmegiň ählumumy wezipe hasaplanýandygy nygtaldy.

Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň Baş Assambleýanyň degişli Kararnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleri durmuşa geçirmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyryp, BMG-niň Baş sekretarynyň şu gezekki saparyna Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň çäklerinde meýilleşdirilýän bilelikdäki işiň başlangyjy hökmünde garamagy teklip etdi. Bu saparyň netijeli häsiýete eýe boljakdygyna, bütin dünýäniň halklarynyň, abadançylygyň we ösüşiň bähbidine oňyn netijeleriň gazanyljakdygyna ynam bildirildi. Milli Liderimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň halkara bileleşik tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ykrar edilmeginiň 30 ýyllygy bilen gabat gelmeginde çuňňur syýasy many bar diýip hasaplaýandygyny aýtdy.

Biz Bitarap döwlet bolmak ugrundaky maksadymyzyň hut Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde durmuş hakykatyna öwrülendigine we dünýä jemgyýetçiliginiň ähli agzalary tarapyndan ykrar edilendigine buýsanýarys diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady. Şunda Türkmenistanyň öz Bitaraplygyna giň, netijeli halkara hyzmatdaşlygyň, bar bolan meseleleri, gapma-garşylyklary parahatçylyk, syýasy-diplomatik gurallar bilen gepleşikler geçirmek arkaly kadalaşdyrmagyň hem-de çözmegiň şerti hökmünde garaýandygy aýratyn bellenildi. Şeýle-de ýurdumyzyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň ählumumy ösüşe we abadançylyga, BMG-niň strategik görkezmelerini, maksatnamalaýyn wezipelerini ýerine ýetirmäge gönükdirilendigi kanagatlanma bilen nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan üçin iki sene — Bitaraplygynyň 30 ýyllygy we BMG-niň esaslandyrylmagynyň 80 ýyllygy aýrylmaz baglanyşyklydyr. Bitaraplygyň binýatlaýyn ýörelgeleri bolan parahatçylyga, hoşniýetli goňşuçylyga, hyzmatdaşlyga, özara düşünişmäge ygrarlylyk, halkara hukuga hormat goýmak BMG-niň Tertipnamasynyň ruhunyň we mazmunynyň beýanydyr. Bu ýörelgeler, biziň pikirimizçe, dünýäniň häzirki gurluşynyň möhüm talabyna, onuň yzygiderli, döredijilikli ösüşiniň, asuda geljeginiň üýtgewsiz hem-de esasy şertine öwrülýär.

Türkmen halkynyň Milli Lideri sözüniň ahyrynda BMG-niň Baş sekretaryny uly hormat bilen Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geljek ýylyň dekabrynda Aşgabatda geçiriljek baýramçylyk dabaralaryna gatnaşmaga çagyrdy. Türkmenistanyň bu baýramy tutuş halkara bileleşik, ýurdumyzyň köp sanly dostlary, hyzmatdaşlary we pikirdeşleri bilen bilelikde bellejekdigini aýdyp, Gahryman Arkadagymyz oňa Antoniu Gutterişiň gatnaşmagynyň ýurdumyz we türkmen halky üçin uly hormat boljakdygyny nygtady.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow çykyşyny jemläp, belent mertebeli myhmana şu gezekki sapary hem-de ýurdumyz bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine goşýan şahsy goşandy üçin ýene bir gezek çuňňur minnetdarlyk bildirip, şeýle çemeleşmä ýokary baha berýändigini, umumy maksatlary we wezipeleri durmuşa geçirmek ugrunda bilelikde işleşmäge hemişe taýýardygyny aýtdy.

Soňra belent mertebeli myhmana söz berildi. BMG-niň Baş sekretary çykyşynyň başynda Aşgabatda mähirli kabul edilendigi we bildirilen myhmansöýerlik üçin Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallygyny beýan etdi. Myhman Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň “Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna” atly ýubileý medalynyň gowşurylmagynyň özi üçin uly hormatdygyny nygtap, bu ýokary sylag üçin hoşallyk bildirdi.

Iri halkara guramanyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk syýasatynyň BMG tarapyndan hemmetaraplaýyn goldanylýandygyny hem-de hormatly Prezidentimiz bilen geçirilen duşuşygyň netijeli häsiýete eýe bolandygyny nygtady. Belent mertebeli myhman Türkmenistanyň alyp barýan parahatçylyk söýüjilikli syýasatynyň, hususan-da, 2025-nji ýyly “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýip yglan etmek baradaky başlangyjynyň möhüm ähmiýetini belläp, bu ýylyň uly wakalara beslenjekdigine ynam bildirdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda ulag ulgamy boýunça öňe sürlen, halkara jemgyýetçiligiň giň goldawyna eýe bolan başlangyçlaryň we teklipleriň aýratyn ähmiýeti bellenildi. Bu teklipler deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar üçin örän möhümdir. Ýurduň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin öňe süren başlangyçlary hem wajyp ähmiýete eýedir. Türkmenistan bu ugurda netijeli işleri alyp barýar.

Şeýle hem BMG-niň Baş sekretary Gahryman Arkadagymyzyň öz çykyşynda ählumumy wehimlere, hususan-da, parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça meselä aýratyn üns çekendigini aýtdy. BMG-niň ýolbaşçysy her bir ýurduň özboluşly medeniýete, däp-dessurlara we taryha eýedigini aýdyp, Türkmenistanyň milli medeni mirasyny gorap saklamakda, giňden wagyz etmekde uly işleri durmuşa geçirýändigini hem-de türkmen halkynyň Milli Lideriniň bu ugurda amala aşyrýan işleriniň hormata mynasypdygyny belledi.

Iri halkara guramanyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň öňe sürýän ähli başlangyçlarynyň BMG tarapyndan hemişe uly goldawa eýe boljakdygyna ynam bildirdi hem-de pursatdan peýdalanyp, Aşgabatda mähirli kabul edilendigi üçin ýene-de bir gezek hoşallygyny beýan etdi.

* * *

Aşgabat, 7-nji iýul (TDH). Şu gün Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň ýurdumyza sapary tamamlandy. Belent mertebeli myhmany paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ugratdy.

Häzirki wagtda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň halkara guramalar hem-de BMG-niň düzüm birlikleri bilen ýola goýlan hyzmatdaşlygy netijeli häsiýete eýedir. Ýurdumyzyň dünýäde özara düşünişmegi, ynanyşmagy pugtalandyrmaga gönükdirilen döredijilikli başlangyçlary halkara jemgyýetçilik tarapyndan giň goldawa eýe bolýar.

BMG-niň Baş sekretary bildirilen myhmansöýerlik hem-de geçirilen duşuşyklaryň we gepleşikleriň netijeliligi üçin hoşallyk bildirdi hem-de ak mermerli paýtagtymyzyň gözel keşbiniň, ýurdumyzyň ähli ugurlarda gazanýan üstünlikleriniň özünde uly täsir galdyrandygyny aýtdy. Belent mertebeli myhman Bitarap Türkmenistanyň halkara gün tertibiniň möhüm meselelerini çözmekde işjeň orun eýeleýändigini belledi.

Gahryman Arkadagymyz döwletimiziň BMG-niň ygtybarly hyzmatdaşlarynyň hatarynda öz ornuny pugtalandyrýandygyny aýdyp, netijeli gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi we BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterrişe ak ýol arzuw etdi.

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем, прибывшим накануне вечером в нашу страну с визитом.

Обменявшись традиционными рукопожатиями, Герой-Аркадаг и руководитель крупнейшей международной организации проследовали в фойе отеля «Arkadag». После церемонии фотографирования на фоне Государственного флага Туркменистана и флага ООН состоялась официальная встреча между Героем-Аркадагом и Генеральным секретарём ООН.

В начале своего выступления Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Антониу Гутерриша с вручением юбилейной медали Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna». Как отмечалось, влияние гениального поэта и мыслителя на развитие не только туркменской, но и мировой классической литературы настолько многогранно, что на протяжении десятилетий является объектом глубокого анализа и изучения за рубежом.

Выразив искреннюю признательность за поздравления, Генсекретарь ООН отметил, что плодотворные отношения между Туркменистаном и Сообществом Наций выходят на новый уровень. Также гость подчеркнул, что эта высокая награда – большая честь для всех сотрудников Организации Объединённых Наций.

Говоря об успешно прошедших переговорах между Президентом Туркменистана и Генеральным секретарём ООН, которые подтвердили наличие огромного потенциала сотрудничества, развивающегося на фоне взаимной заинтересованности в достижении глобальных Целей третьего тысячелетия, обеспечении стабильного прогресса всего человечества, Герой-Аркадаг подчеркнул полное совпадение взглядов по актуальным вопросам современности, особенно в деле обеспечения мира и всеобщей безопасности.

Отметив конструктивность взаимодействия с международными организациями и структурными подразделениями ООН, Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов адресовал Антониу Гутеррешу слова искренней признательности за поддержку международных инициатив Туркменистана, нацеленных на установление и поддержание климата взаимопонимания и доверия на планете.

В данном контексте дана высокая оценка инициативной роли Туркменистана по поддержке усилий мировой общественности в создании единой системы глобальной безопасности.

Руководитель авторитетной международной организации констатировал, что произведения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги вызывают большой интерес в мире и тщательно изучаются.

Говоря о проводимой нашей страной миролюбивой политике в Центральной Азии, высокий гость подчеркнул, что туркменская земля является колыбелью цивилизации. Сегодня каждый день в Туркменистане ознаменован большими достижениями.

Отметив, что принципы туркменского народа по защите и укреплению мира на всей планете уходят в глубь веков, высокий гость констатировал всё большую популярность в мире политики туркменского нейтралитета.

Затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

Ещё раз сердечно поприветствовав высокого гостя и членов сопровождающей его делегации и поблагодарив за принятое приглашение посетить нашу страну, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что с теплотой вспоминает предыдущие встречи с Генеральным секретарём ООН, в ходе которых обсуждались важные вопросы и состоялся обмен мнениями.

Подчёркивалось, что такой диалог всегда носил конструктивный и уважительный характер, в его рамках формулировались ключевые направления стратегии сотрудничества Туркменистана и ООН на долгосрочную перспективу, вырабатывались и совершенствовались формы и инструменты их реализации.

В данном контексте Герой-Аркадаг особо отметил личную поддержку и понимание со стороны главы ООН, подчеркнув, что по праву считает его большим другом нашей страны, единомышленником в решении принципиальных вопросов современной глобальной повестки. Подчёркивалось, что сегодня в непростых условиях на важном и ответственном посту Генерального секретаря Антониу Гутерриш проявляет себя как высокий профессионал, человек, полностью отдающий себя служению высоким идеалам и ценностям Сообщества Наций.

Герой-Аркадаг сделал акцент на том, что по инициативе и под руководством Генерального секретаря ООН осуществлены значимые шаги, способствующие повышению эффективности работы Организации, её роли в решении актуальных вопросов времени. Подчеркнув высокую оценку проводимой ООН деятельности, Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов продолжил, что обозначенные ориентиры отражают реалии сегодняшнего дня и объективные требования для дальнейшего совершенствования работы этой крупнейшей структуры, заверив в содействии и поддержке Туркменистана.

Отметив особую значимость визита Генерального секретаря ООН в истории взаимоотношений Туркменистана и Организации Объединённых Наций, Председатель Халк Маслахаты выразил надежду, что достигнутые результаты позволят ещё более упрочить партнёрское взаимодействие и придадут новый импульс с учётом текущих реалий и требований дня.

С удовлетворением отмечалось, что в последнее время сотрудничество с Сообществом Наций развивается особенно активно и плодотворно, охватывает практически все направления в области обеспечения безопасности и стабильности, социально-экономического развития, модернизации демократических институтов, защиты окружающей среды и др.

Успешно продвигается партнёрство с работающими в нашей стране специализированными структурами и учреждениями ООН, которые осуществляют важные проекты и программы в различных сферах. Как отметил Герой-Аркадаг, Туркменистан приветствует такое взаимодействие и с благодарностью принимает поддержку ООН.

Плодотворность и результативность взаимодействия во многом обусловлены обоюдным пониманием и совпадением стратегических целей Туркменистана и ООН, близостью интересов в стремлении к миру, справедливости, развитию, в уважении прав государств и народов как основы международных отношений. В данном контексте тесное, многоплановое сотрудничество с Организацией Объединённых Наций остаётся стратегическим приоритетом политики Туркменистана.

Для нашей страны ООН – это единственная универсальная и легитимная организация, которую Туркменистан рассматривает в качестве несущей опоры современной системы глобального взаимодействия, гаранта сохранения и поддержания мира и баланса интересов на международной арене, устойчивости архитектуры безопасности. В данной связи Герой-Аркадаг выразил убеждённость, что сегодня, на фоне новых мировых реалий, эскалации напряжённости в различных регионах планеты, принципы Устава ООН должны оставаться правовой и нравственной основой международного порядка.

В этих условиях со всей очевидностью и остротой назревает вопрос обеспечения всеобщей, прочной и долгосрочной безопасности. Решающую роль в сохранении основ стабильного мироустройства призвана сыграть Организация Объединённых Наций. Говоря об этом, Герой-Аркадаг подчеркнул, что Туркменистан выступает за усиление роли ООН в обеспечении общей неделимой и устойчивой безопасности, предпринимает конкретные шаги в данном направлении.

Говоря о принципиальной позиции нашей страны в этом вопросе, Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что основой является формирование нового международно-правового механизма, отражающего с одной стороны, современные реалии, а с другой стороны, сохраняющего принципы мироустройства, заложенные в Уставе ООН и общепризнанных нормах международного права. При этом акцент был сделан на инициативе Президента Туркменистана о выработке Стратегии глобальной безопасности, с которой глава государства выступил на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи в сентябре прошлого года.

Это предложение исходит из необходимости выработки согласованных подходов к безопасности как комплексу мер, актуальных для всего мира и требующих соответствующего интегрированного подхода.

Как отмечалось, такая Стратегия предполагает включение в неё политических, экономических, социальных, энергетических, транспортных, экологических и гуманитарных аспектов, инструментов миротворчества и превентивной дипломатии, использование потенциала нейтралитета для мирного урегулирования споров и противоречий. Мировоззренческой основой вышеназванного документа является восстановление культуры доверительного диалога в современной политике как готовности к конструктивному, уважительному, равноправному партнёрству, подчеркнул Герой-Аркадаг, выразив глубокую убеждённость, что альтернативы такому диалогу нет.

В данном контексте подчёркивалось, что Туркменистан рассчитывает на поддержку инициативы нашей страны о выработке Стратегии глобальной безопасности со стороны Сообщества Наций и Совета Безопасности ГА.

В продолжение выступления Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов сделал акцент на том, что нынешний визит Генерального секретаря ООН даёт хорошую возможность для обмена мнениями о ходе выполнения Повестки в области устойчивого развития. При этом отмечалось, что Туркменистан, полностью поддерживая данную Повестку, незамедлительно приступил к осуществлению последовательных и предметных шагов по адаптации Целей устойчивого развития на национальном уровне.

Сегодня важнейшие показатели и задачи ЦУР органично интегрированы в Программу «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и другие концептуальные документы.

В экономической части Программы имплементация ЦУР призвана содействовать обеспечению всеобщего доступа населения к недорогому, надёжному и современному энергоснабжению, стабильному экономическому росту и полной занятости населения, созданию гибкой инфраструктуры, поддержке устойчивой индустриализации и поощрению инноваций.

В этой связи констатировалось, что реализация ЦУР в Туркменистане имеет ярко выраженную социальную направленность. Речь идёт о таких важнейших ресурсах, как обеспечение продовольственной безопасности и полноценного питания населения, повсеместное утверждение здорового образа жизни, обеспечение полного гендерного равенства через гарантии прав и возможностей для женщин и девочек, создание условий для всеохватного, справедливого и качественного образования.

Как отметил Герой-Аркадаг, приступив к выполнению национальных планов в различных отраслях экономики, Туркменистан ответственно и неукоснительно соотносит их с экологической составляющей ЦУР. Здесь в числе приоритетных задач – эффективное внедрение современных методов в производство, строительство промышленной и социальной инфраструктуры, что позволяет минимизировать негативные последствия для окружающей среды.

Поддерживая усилия международного сообщества по сокращению выбросов парниковых газов, Туркменистан переходит к использованию современных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий в промышленности, нефтегазовой, энергетической и транспортной отраслях, где происходит значительная часть выбросов парниковых газов.

В продолжение выступления Национальный Лидер туркменского народа отметил важность продвижения темы обеспечения должного финансирования в реализации глобальных программ и стратегий в области устойчивого развития. В данной связи, сделав акцент на ускоренной реализации решений Аддис-Абебской программы действий по финансированию развития и мобилизации ресурсов для достижения ЦУР, Герой-Аркадаг подчеркнул неизменную целесообразность созыва очередной Международной конференции по финансированию развития.

Подчёркивалось, что Туркменистан поддерживает дальнейшее укрепление координирующей роли Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН, а также проведение регулярных Политических форумов высокого уровня по устойчивому развитию по обзору реализации Повестки–2030.

Важнейшим направлением стратегического диалога с ООН выступает продуктивное взаимодействие с ЮНЕСКО, с которой Туркменистан реализует целый комплекс программ и проектов в области науки, образования, охраны исторических и культурных памятников нашей страны.

Как отметил Герой-Аркадаг, одним из значительных итогов многолетней совместной работы является включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО историко-архитектурных памятников нашей страны. В их числе – Древний Мерв, Куняургенч и Парфянские крепости Нисы, а также дестанное искусство «Гёроглы», туркменское национальное искусство пения и танца «куштдепди», «Туркменское национальное искусство ковроткачества», «Ремесло изготовления дутара, исполнительское музыкальное искусство на нём и искусство бахши».

В Список нематериального культурного наследия человечества включены девять номинаций, представленных Туркменистаном, среди которых «Туркменское искусство вышивки», «Шелководство и традиционное производство шёлка для ткачества», «Традиции пересказа притчей о Молла Эпенди», «Ахалтекинское коневодческое искусство и традиции украшения коней».

На сегодняшний день на территории Туркменистана выявлены и зарегистрированы более полутора тысяч памятников истории и культуры.

Событием всемирного значения в нынешнем году стало празднование 300-летия со дня рождения выдающегося туркменского поэта, мыслителя и философа Востока Махтумкули Фраги, подчеркнул Герой-Аркадаг, продолжив, что коллекция его рукописей включена в Международный список «Память мира», а в Список памятных дат ЮНЕСКО – День празднования 300-летия со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги, совместно отмечаемый в 2024–2025 годах. Также на заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ – Международной организации тюркской культуры, текущий год объявлен «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги».

Говоря о предстоящих знаменательных событиях нынешнего года, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов сделал акцент на инициативе Туркменистана об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия. Это важное, знаковое решение было единогласно принято Генеральной Ассамблеей ООН и закреплено соответствующей Резолюцией.

Как отмечалось, по сути, данная инициатива нашей страны стала прямым обращением ко всем государствам мира осознать свою ответственность за судьбу планеты, остановить растущее нагнетание эскалации и нетерпимости, объективно проанализировать современную ситуацию, переосмыслить её с исторической точки зрения и перспективы.

«Наш призыв должен быть услышан!», – подчеркнул Герой-Аркадаг. Прежде всего потому, что философия мира и доверия имеет универсальное значение. Она всегда востребованна и конструктивна, отвечает подлинным, а не сиюминутным потребностям всеобщего развития и прогресса. И в этом смысле Международный год мира и доверия во многом отражает и выполняет заложенные в его идею глубокие мировоззренческие, гуманистические посылы и практические планы.

В данном контексте отмечалось, что общая задача видится в превращении Международного года мира и доверия в мощный созидательный процесс, нацеленный дать стимул сотрудничеству и взаимопониманию, сближению позиций, утверждению мирной повестки, формированию позитивной тенденции на долгосрочную перспективу.

Заверив, что Туркменистан приложит все усилия, свой миротворческий потенциал и опыт для выполнения положений соответствующей Резолюции, Герой-Аркадаг озвучил мнение считать нынешний визит Генерального секретаря ООН как начало предстоящей совместной деятельности в рамках Международного года мира и доверия. Была выражена убеждённость в плодотворности работы, которая предоставит наглядные результаты в интересах народов всего мира, прогресса и развития.

В продолжение темы Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что, возможно, есть своя глубинная политическая логика и здоровый символизм в том, что Международный год мира и доверия совпадает с 30-летием международного признания постоянного нейтралитета Туркменистана.

«Мы по праву гордимся, что именно в стенах Организации Объединённых Наций наше стремление быть нейтральным государством стало реальностью, получив признание всех членов мирового сообщества», – отметил Герой-Аркадаг.

При этом особо подчёркивалось, что нейтралитет Туркменистана рассматривается как фактор широкого, конструктивного международного сотрудничества, позитивного воздействия на урегулирование и решение имеющихся вопросов и противоречий мирными, политико-дипломатическими средствами, за столом переговоров.

Герой-Аркадаг с удовлетворением констатировал, что наш нейтралитет нацелен на всеобщее развитие и прогресс, выполнение стратегических планов и программных задач ООН. В данном контексте отмечалось, что для Туркменистана такие две даты, как 30-летие нейтралитета и 80-летие основания ООН, неразрывны. Базовые принципы нейтралитета – приверженность миру, добрососедству, сотрудничеству и взаимопониманию, уважение международного права – это, по сути, отражение принципов Устава ООН, которые сегодня становятся подлинным императивом современного мироустройства, непременным и главным условием поступательного и созидательного развития, мирного будущего нашей планеты.

В заключение Национальный Лидер туркменского народа пригласил Генерального секретаря ООН принять участие в праздничных торжествах, посвящённых 30-летию нейтралитета Туркменистана, которые пройдут в нашей стране в декабре будущего года.

Туркменистан будет отмечать этот праздник со всем мировым сообществом, многочисленными друзьями и партнёрами, констатировал Герой-Аркадаг, подчеркнув, что присутствие Антониу Гуттериша – большая честь для нашей страны и всего туркменского народа.

Завершая своё выступление, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов ещё раз выразил сердечную признательность высокому гостю за нынешний визит, внимание и личный вклад в развитие сотрудничества с Туркменистаном, дав высокую оценку такому подходу, а также готовность к совместным действиям по претворению в жизнь общих планов и устремлений.

Слово предоставляется Генеральному секретарю ООН, который выразил Герою-Аркадагу Гурбангулы Бердымухамедову искреннюю признательность за оказанный в Ашхабаде радушный приём и гостеприимство. Подчеркнув, что для него большая честь получить в соответствии с Указом Президента Туркменистана юбилейную медаль «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna», гость высказал слова глубокой признательности за эту высокую награду.

С удовлетворением констатировав, что встреча с Президентом Сердаром Бердымухамедовым прошла плодотворно, руководитель крупнейшей международной организации подчеркнул, что политика постоянного нейтралитета Туркменистана полностью поддерживается ООН.

Отметив большое значение миролюбивого внешнеполитического курса Туркменистана, в частности, инициативы нашей страны о провозглашении предстоящего, 2025 года Международным годом мира и доверия, Антониу Гуттериш выразил уверенность, что этот год будет ознаменован великими событиями.

В рамках беседы отмечалось особое значение инициатив и предложений в области транспорта, получивших широкую поддержку международного сообщества, которые очень важны для стран, не имеющих выхода к морю.

Актуальными для формата сотрудничества являются предложения Туркменистана по достижению Целей устойчивого развития. В этом направлении Туркменистаном осуществляется успешная деятельность.

Генсекретарь ООН также подчеркнул важность темы глобальных проблем, затронутой в содержательном выступлении Героя-Аркадага. В частности, речь идёт о сокращении выбросов парниковых газов.

Как далее отметил высокий гость, каждая страна имеет свою культуру, традиции и историю. В данном контексте Туркменское государство проводит огромную работу по сохранению и широкой популяризации национального культурного наследия, которая достойна уважения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заверил, что все инициативы, выдвигаемые Туркменистаном, всегда будут получать большую поддержку со стороны ООН.

Пользуясь случаем, высокий гость ещё раз выразил признательность Герою-Аркадагу за гостеприимство, оказанное на туркменской земле.

* * *

Ашхабад, 7 июля (TDH). Сегодня завершился визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в нашу страну. В Международном аэропорту столицы высокого гостя провожал Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Следует отметить, что в настоящее время налаженные отношения независимого нейтрального Туркменистана с международными организациями и структурными органами ООН носят плодотворный характер. Широкую поддержку со стороны международного сообщества получают творческие инициативы нашей страны, направленные на укрепление взаимопонимания и доверия в мире.

Генеральный секретарь ООН выразил признательность за оказанное гостеприимство и результативность состоявшихся встреч и переговоров и отметил красоту беломраморного Ашхабада и достижения нашей страны по всем направлениям, которые произвели на него большое впечатление.

Высокий гость ещё раз выразил признательность за тёплый и радушный приём на туркменской земле, констатировав, что независимый нейтральный Туркменистан играет большую роль в решении важных вопросов международной повестки дня.

Герой-Аркадаг отметил, что наша суверенная страна укрепляет свои позиции в числе надёжных партнёров ООН, выразив уверенность в дальнейшем развитии плодотворных отношений, и пожелал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу счастливого пути.

On July 6, 2024, the National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Halk Maslahaty Gurbanguly Berdimuhamedov met with the Secretary-General of the United Nations, Antonio Guterres.

After exchanging traditional handshakes, Hero-Arkadag and the head of the largest international organization proceeded to the lobby of the «Arkadag» hotel. After the photographing ceremony against the backdrop of the State Flag of Turkmenistan and the UN flag, an official meeting took place between Hero-Arkadag and the UN Secretary-General.

At the beginning of his speech, National Leader of the Turkmen people Gurbanguly Berdimuhamedov congratulated Antonio Guterres on the presentation of the anniversary medal of Turkmenistan «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna».

Expressing sincere gratitude for the congratulations, the UN Secretary-General noted that the fruitful relations between Turkmenistan and the Community of Nations are reaching a new level. The guest also emphasized that this high award is a great honor for all employees of the United Nations.

Noting the constructiveness of interaction with international organizations and structural divisions of the UN, Arkadag Gurbanguly Berdimuhamedov addressed Antonio Guterres with words of sincere gratitude for supporting Turkmenistan’s international initiatives aimed at establishing and maintaining a climate of mutual understanding and trust on the planet.

Then the meeting continued in an expanded format with the participation of delegations from both sides.

Once again cordially welcoming the distinguished guest and members of the accompanying delegation and thanking him for accepting the invitation to visit our country, the National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Halk Maslahaty Gurbanguly Berdimuhamedov noted that he warmly recalled previous meetings with the UN Secretary-General, during which important issues and an exchange of views took place.

Noting the special significance of the visit of the UN Secretary-General in the history of relations between Turkmenistan and the United Nations, Chairman of the Halk Maslahaty expressed hope that the results achieved will further strengthen partnership interaction and give new impetus, taking into account the current realities and requirements of the day.

In conclusion, the National Leader of the Turkmen people invited the UN Secretary-General to take part in the celebrations dedicated to the 30th anniversary of the neutrality of Turkmenistan, which will be held in our country in December next year.

Concluding his speech, the National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Halk Maslahaty Gurbanguly Berdimuhamedov once again expressed his heartfelt gratitude to the distinguished guest for the current visit, attention and personal contribution to the development of cooperation with Turkmenistan, highly appreciating this approach, as well as readiness for joint actions to implement life of common plans and aspirations.

The UN Secretary-General expressed sincere gratitude to Hero-Arkadag Gurbanguly Berdimuhamedov for the warm welcome and hospitality provided in Ashgabat. Emphasizing that it was a great honor for him to receive the anniversary medal «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» in accordance with the Decree of the President of Turkmenistan, the guest expressed words of deep gratitude for this high award.

UN Secretary-General Antonio Guterres assured that all initiatives put forward by Turkmenistan will always receive great support from the UN.

On July 7, 2024, the visit of UN Secretary-General Antonio Guterres to our country ended. At the International Airport of the capital, the distinguished guest was seen off by the National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Halk Maslahaty of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov.

The UN Secretary General expressed gratitude for the hospitality and the effectiveness of the meetings and negotiations and noted the beauty of white marble Ashgabat and the achievements of our country in all areas, which made a great impression on him.

Hero-Arkadag noted that our sovereign country is strengthening its position among the UN’s reliable partners, expressing confidence in the further development of fruitful relations, and wished UN Secretary-General Antonio Guterres a happy journey.