Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
06.07.2024

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň arasynda gepleşikler geçirildi

Переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем

Negotiations between the President of Turkmenistan and the UN Secretary-General

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we düýn günüň ikinji ýarymynda ýurdumyza sapar bilen gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň arasynda gepleşikler geçirildi.

Mälim bolşy ýaly, BMG bilen köpugurly hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmek we pugtalandyrmak açyklyk, parahatçylyk söýüjilik, giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine berk eýerýän Garaşsyz Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyz 1992-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň doly hukukly agzasy bolmak bilen, geçen ýyllaryň dowamynda ähli halklaryň deňligi we birek-birege hormat goýmak ýörelgelerinde halkara gatnaşyklary utgaşdyrýan edara hökmünde bu iri guramanyň abraýyny pugtalandyrmak ugrunda çykyş edýär.

Türkmenistan BMG-ä we onuň ýöriteleşdirilen düzümlerine ählumumy gatnaşyklar ulgamynyň sütüni, bütin dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy üpjün etmegiň kepili hökmünde garaýar. Ýurdumyzyň bu düzümiň halkara konwensiýalarynyň 90-dan gowragyna goşulmagy munuň aýdyň güwäsidir. Bu bolsa bilelikdäki taslamalaryň we maksatnamalaryň çäklerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk üçin ygtybarly esas bolup hyzmat edýär. Türkmenistan häzirki döwrüň wajyp meseleleri boýunça sazlaşykly çözgütleri işläp taýýarlamaga işjeň gatnaşmak bilen, parahatçylyk, özara hormat goýmak diplomatiýasyny ilerletmek, ählumumy howpsuzlygy, durnuklylygy pugtalandyrmak, 2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça umumy tagallalara saldamly goşant goşýar.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň wise-başlyklygyna hem-de birnäçe komissiýalarynyň, komitetleriniň, geňeşleriniň agzalygyna ençeme gezek saýlanylmagy ýurdumyzyň halkara abraýynyň barha artýandygynyň aýdyň mysalydyr.

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan resmi taýdan ykrar edilen ilkinji Bitarap döwlet bolmak bilen, Garaşsyzlyk ýyllarynda parahatçylyk döredijiligiň uly tejribesini toplady hem-de häzirki wagtda BMG-niň Merkezi Aziýa sebitindäki ygtybarly, uzak möhletleýin hyzmatdaşy hökmünde çykyş edýär. Baş Assambleýanyň degişli Kararnamalary bilen iki gezek berkidilen ýurdumyzyň Bitaraplyk halkara hukuk ýagdaýy durmuşa geçirilýän daşary syýasatyň ugurlaryny we mazmunyny kesgitledi, sebit howpsuzlygyny üpjün etmäge, içerki ösüşi höweslendirmäge, milli ykdysadyýetimizi çalt depginler bilen diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça giň möçberli döwlet maksatnamalarynyň amala aşyrylmagyna oňyn täsirini ýetirdi. Bitaraplyk syýasatynyň sebit we ählumumy derejede parahatçylygy, durnuklylygy üpjün etmäge gönüden-göni ýardam edýändigini iş ýüzünde tassyklan türkmen tarapynyň başlangyjy boýunça 12-nji dekabryň Halkara Bitaraplyk güni diýlip yglan edilmegi hem tötänden däldir. Ol BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bilen berkidildi. Biziň ýurdumyz häzirki döwrüň wajyp meseleleri boýunça beýleki köp sanly Kararnamalaryň, şol sanda 2022-nji ýylda kabul edilen “Merkezi Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy”, “2023-nji ýyl — Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly” atly Kararnamalaryň öňbaşçysy boldy.

Mälim bolşy ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren “Dialog — parahatçylygyň kepili” atly ählumumy başlangyjyna häzirki döwürde halkara gatnaşyklaryň täze filosofiýasy hökmünde garalýar. Bu başlangyç BMG-niň Baş sekretarynyň parahat dünýäni gurmak üçin Täze gün tertibini kemala getirmek baradaky başlangyjy bilen sazlaşýar. Ýola goýlan netijeli dialog bilelikdäki işiň köpýyllyk oňyn tejribesine daýanyp, ýylsaýyn çägini barha giňeldýär we täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň geçen ýylyň sentýabrynda geçirilen 78-nji sessiýasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň täze başlangyçlaryny beýan etdi. Şol başlangyçlar dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmäge, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge gönükdirilendir.

Biziň ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy bilen dürli ugurlar boýunça, şol sanda parahatçylygy, howpsuzlygy üpjün etmek, durnukly energetika, ulag, ykdysady, durmuş, ynsanperwer we ekologiýa meselelerini çözmek ýaly möhüm ulgamlarda ysnyşykly hyzmatdaşlyk edýär. BMG bilen uzak möhletli, netijeli häsiýete eýe bolan gatnaşyklar işjeň ösdürilýär. “Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ulgamynda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasynyň” üstünlikli durmuşa geçirilmegi hem munuň aýdyň güwäsidir. Bu resminama ýurdumyzyň milli bähbitlerini we durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen, Türkmenistanyň Hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň ýurdumyzda işleýän edaralary bilen özara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitleýär.

...Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda täze sahypany açan duşuşygy irden paýtagtymyzdaky “Oguzkent” myhmanhanasynda geçirildi. Döwlet Baştutanymyz we iri halkara guramanyň ýolbaşçysy salamlaşyp, Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baýdagynyň öňünde surata düşdüler.

Soňra hormatly Prezidentimiz bilen BMG-niň Baş sekretarynyň arasynda ikiçäk gepleşikler geçirildi.

Döwlet Baştutanymyz belent mertebeli myhmany myhmansöýer türkmen topragynda tüýs ýürekden mübärekläp hem-de ýurdumyza sapar bilen gelmek baradaky çakylygy kabul edendigi üçin minnetdarlyk bildirip, BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterrişe Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy has-da berkitmekdäki şahsy tagallalary üçin hoşallygyny beýan etdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň alyp barýan daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri BMG bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmekden ybarat bolup durýar. Häzirki wagtda ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy we onuň düzüm birlikleri bilen dürli ugurlarda işjeň hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistan syýasy, ykdysady, daşky gurşaw, medeni-ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlygy ilerletmek üçin Milletler Bileleşigi hem-de onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen alnyp barylýan gatnaşyklary has-da berkitmegi maksat edinýär diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz 2025-nji ýylyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýlip yglan edilendigine ünsi çekdi. Şeýle hem 2025-nji ýylda şanly wakalaryň birnäçesini, ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 80 ýyllygyny, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 30 ýyllygyny belläp geçeris. Bu şanly seneleriň biri-biri bilen berk baglanyşyklydygyny bellemek isleýärin diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady we türkmen tarapynyň Birleşen Milletler Guramasynyň belent maksatlaryny durmuşa geçirmekde bilelikde tagalla etmäge taýýardygyny tassyklady.

BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş türkmen topragynda mähirli kabul edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýene-de Türkmenistanda bolýandygyna örän şatdygyny aýtdy. Belent mertebeli myhmanyň belleýşi ýaly, ol BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary komissary bolan döwründe hem ýurdumyz bilen ysnyşykly işleşdi.

Myhman türkmen tarapynyň häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmäge we uzak möhletleýinlik, özara hormat goýmak esasynda köpugurly hyzmatdaşlygy ýola goýmaga işjeň çemeleşýändigine ýokary baha berip, Garaşsyzlyk ýyllarynda parahatçylyk döredijiligiň uly tejribesini toplan Türkmenistanyň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün etmek işinde BMG-niň möhüm we strategik hyzmatdaşy hökmünde çykyş edýändigini nygtady.

Ýurdumyzyň raýatsyzlygyň öňüni almaga hem-de azaltmaga degişli meseleleri çözmekdäki uly tagallalary üçin aýratyn hoşallyk bildirildi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistan Merkezi Aziýa sebitinde bu ählumumy ynsanperwer ugurly meseläni çözmekde möhüm orny eýelemegini dowam etdirip, bu babatda nusgalyk görelde bolup biler. Mälim bolşy ýaly, biziň ýurdumyz BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleri, şol sanda Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary komissarynyň müdirligi bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär. Ýola goýlan netijeli gatnaşyklaryň çäklerinde XXI asyryň ählumumy wehimlerini — migrasiýa we raýatsyzlyk bilen baglanyşykly meseleleri çözmäge gönükdirilen bilelikdäki maksatnamalardyr taslamalaryň ençemesi durmuşa geçirildi.

Aşgabat şäheri birnäçe gezek iri forumlaryň, şol sanda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilen “Musulman dünýäsinde bosgunlar” atly halkara maslahatyň geçirilen ýerine öwrüldi. Bu maslahata abraýly halkara we sebit guramalarynyň 40-dan gowragynyň wekilleri gatnaşdylar.

Baş sekretar Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň BMG-niň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekdäki uly üstünliklerini kanagatlanma bilen nygtap, tutuş adamzadyň abadançylygynyň bähbidine öz parahatçylyk döredijilik mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmaga çalyşýan türkmen tarapynyň möhüm halkara başlangyçlarynyň we köpugurly işiniň ähmiýetini aýratyn belledi.

Soňra gepleşikler uly mejlisler zalynda iki tarapyň wekiliýet agzalarynyň gatnaşmagynda giňeldilen düzümde dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişi we wekiliýetiň agzalaryny Türkmenistanda ýene-de bir gezek mähirli mübärekläp, şu sapara Türkmenistanyň BMG bilen ugurlaryň giň toplumy boýunça hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga gönükdirilen gatnaşyklarda täze tapgyr hökmünde garalýandygyny belledi.

Şu günki duşuşyk Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň toplumlaýyn strategik dialogynyň dowam etdirilýändigine şaýatlyk edýär. Onuň esasy kesgitleýji häsiýeti bu guramanyň maksatlarynyň hem-de wezipeleriniň Türkmenistanyň milli bähbitlerine laýyk gelýändiginden ybaratdyr. Bu maksatlar bolsa parahatçylygy, durnuklylygy, howpsuzlygy gazanmaga, Durnukly ösüş maksatlaryny ýerine ýetirmäge çalyşmakda öz beýanyny tapýar. Dünýä syýasatynda ykrar edilen halkara hukugyň we Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynda berkidilen kadalary tassyklamagy öz içine alýar diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň strategik hyzmatdaşlygy uzak möhletli häsiýete eýedir. Ol ýurdumyzyň oýlanyşykly saýlap alan ýoludyr. Munuň özi Bitarap döwlet hökmünde biziň dünýä bileleşiginiň öňündäki borçnamalarymyzdan, gapma-garşylykly ýagdaýlary parahatçylykly ýollar bilen çözmegi öňe sürýändigimizden gelip çykýar. Türkmenistan Milletler Bileleşigi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňden ýola goýdy. Häzirki wagtda ýurdumyzda guramanyň dürli edaralary işleýär. Olar BMG-niň Ösüş maksatnamasy, Çagalar gaznasy, Ilat gaznasy, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy hem-de Neşe we jenaýatçylyk boýunça müdirligidir. Sebitiň ähli döwletleriniň goldamagynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň çözgüdi bilen 2007-nji ýylyň dekabrynda Aşgabatda bu guramanyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi açyldy. Şeýle hem ýurdumyzda BMG-niň ulgamyna girýän düzüm hökmünde Bütindünýä bankynyň we Halkara Migrasiýa Guramasynyň wekilhanalary işleýär. Olaryň ählisi biziň Hökümetimiz bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär hem-de Türkmenistany ösdürmäge uly goşant goşýar diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we pursatdan peýdalanyp, Birleşen Milletler Guramasynyň ýurdumyzda işleýän işgärlerine hyzmatdaşlyk etmäge çalyşýandyklary üçin minnetdarlyk bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistan — BMG strategik dialogynyň ileri tutulýan ugurlary barada aýdyp, ählumumy howpsuzlyga, sebit ýagdaýlaryna, durnukly ösüşe, ynsanperwer meselelere üns berilmelidigini nygtady. Häzirki şertlerde dartgynly ýagdaýlaryň öňüni almaga we dialog üçin mümkinçilikleri üpjün etmäge gönükdirilen anyk çäreleriň görülmegi zerurdyr. Bu ugurda gatnaşyklaryň yzygiderli usullaryny ýola goýmak möhümdir. Şeýle gatnaşygyň esasyny halkara hukugyň hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynyň kadalary düzmelidir.

Türkmenistan jogapkär döwlet hökmünde geçen ýylyň sentýabrynda Baş Assambleýanyň 78-nji sessiýasynda Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny işläp taýýarlamak başlangyjy bilen çykyş etdi. Biziň döwletimiz öňüni alyş diplomatiýasyny ulanmagy, gapma-garşylykly ýagdaýlary duýdurmagy we olara ýol bermezligi bu resminamanyň esasy düzgünleriniň biri hökmünde görýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de Türkmenistanyň ähli gyzyklanma bildirýän döwletler, Birleşen Milletler Guramasynyň degişli bölümleri, edaralary we institutlary bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny tassyklady.

Biz sebit ugry boýunça hyzmatdaşlykda hem uly mümkinçilikleriň bardygyny görýäris. Häzirki döwürde Merkezi Aziýa dünýä geosyýasatynyň we energetikasynyň has ähmiýetli merkezine, ulag çatrygyna öwrülýär diýip, Arkadagly Gahryman Serdarymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistan sebitde pugta parahatçylygy, howpsuzlygy, durnuklylygy, durnukly ösüşi üpjün etmek üçin öz wezipelerini aýdyň görýär. Merkezi Aziýada döwletara hyzmatdaşlygyň dürli gurallary ýola goýuldy. Şolaryň esasylarynyň biri hem Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň birnäçe ýyl mundan ozal döredilen konsultatiw duşuşyklary bolup durýar.

Sebit howpsuzlygy nukdaýnazaryndan, Türkmenistan Owganystandaky ýagdaýa aýratyn üns berýär. Owganystan biziň iň ýakyn goňşymyz, doganlyk ýurdumyzdyr. Döwletimiz Owganystan bilen ykdysady hyzmatdaşlygy dowam etdirer, owgan halkyna geljekde-de ynsanperwerlik kömegini berer diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň öňe süren Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň we beýleki ençeme iri halkara energetika, ulag taslamalarynyň Owganystanda ykdysady, durmuş ýagdaýyny düýpli gowulandyrjakdygyna ynam bildirip, biz bu taslamalaryň üstünde işlemegi geljekde hem dowam ederis. Biz Owganystan meselesinde merkezi utgaşdyryjy orun Birleşen Milletler Guramasyna degişli bolmalydyr diýip hasap edýäris. Bu işde Türkmenistan oňa ähli zerur kömegi bermäge taýýardyr diýip belledi.

Durnukly ösüş Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmekde möhüm we ileri tutulýan meseledir. Biziň ýurdumyz Durnukly ösüş maksatlarynyň ileri tutulýan milli ugurlaryny gazanmak boýunça yzygiderli iş alyp barýar. Bu bolsa “Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ulgamynda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasynda” beýan edildi. Şu ýylyň maýynda «Türkmenistan — BMG» strategik maslahat beriş geňeşiniň täzelenen düzüminiň birinji mejlisi geçirildi. Mejlisde “Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň 2026 — 2030-njy ýyllar üçin Çarçuwaly maksatnamasyny” işläp taýýarlamak boýunça “Ýol kartasy” kabul edildi.

Türkmenistanyň «Gün tertibi — 2030-a» milli derejede hem, halkara tagallalar babatda hem işjeň gatnaşýandygyny aýratyn bellemek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi we çalşykly dolanyşykdaky ykdysadyýete geçmegiň Ählumumy çarçuwaly maksatnamasyny işläp taýýarlamak hakynda Türkmenistanyň teklibine BMG-niň Baş sekretarynyň ünsüni çekdi. Mälim bolşy ýaly, biziň ýurdumyz bu başlangyjy şu ýylyň fewralynda Dubaý şäherinde geçirilen Bütindünýä hökümet sammitinde öňe sürdi diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we bu maksatnamany durmuşa geçirmekde BMG-niň goldaw berjekdigine ynam bildirdi.

Durnukly ösüş maksatlaryny maliýeleşdirmek hem ileri tutulýan meseledir. Ol anyk çözgütleri talap edýär. Şoňa görä-de, Türkmenistan Durnukly ösüş maksatlaryny maliýeleşdirmek boýunça ministrler derejesindäki maslahaty çagyrmagy teklip edýär. Maslahata halkara maliýe institutlary bolan Bütindünýä banky, Halkara pul gaznasy we beýleki edaralar çekilse, maksadalaýyk bolar.

Bellenilişi ýaly, biziň ýurdumyz howanyň üýtgemegi we daşky gurşawy goramak meselelerinde hyzmatdaşlyk etmäge aýratyn üns berýär. 2016-njy ýylda howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygyna goşulan döwletimiz ählumumy howa gün tertibini durmuşa geçirmäge doly derejede gatnaşmaga girişdi. Merkezi Aziýada howa meselesi boýunça netijeli hyzmatdaşlyk etmäge Türkmenistanyň aýratyn üns bermegi kanunalaýykdyr. Biziň ýurdumyz anyk ädim hökmünde Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmekde ýöriteleşdirilen düzümi, ýagny Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmegiň üstünde işleýär. Eýýäm bu ugurda käbir işler ýerine ýetirildi. Biz ýakyn wagtda ylalaşyk gazanmak hem-de Türkmenistanda bu merkezi döretmegiň guramaçylyk meselelerine başlamak üçin BMG-niň degişli düzümleriniň ýardam bermegine bil baglaýarys diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýada suw hem-de Aral deňzini halas etmek meselesini aýratyn tapawutlandyrýarys. Türkmenistan bu meselede, ilkinji nobatda, üç ýagdaýa eýermegiň zerurdygyndan ugur alýar. Anyk aýdylanda, ähli meseleler halkara hukugyň kadalary esasynda, ýagny sebitiň ähli ýurtlarynyň bähbitlerini berjaý etmek bilen, BMG-niň hem-de beýleki halkara guramalaryň gatnaşmagynda seredilmelidir we çözülmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Aral meselesi boýunça Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Aral deňziniň sebiti üçin Ýörite maksatnamasynyň konsepsiýasyny işläp taýýarlady. Bu resminama resmi taýdan Merkezi Aziýa ýurtlaryna iberildi. Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýasy 2023-nji ýylyň maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Aral deňziniň sebiti üçin Ýörite maksatnamasyny döretmegiň şertlerine seretmek bilen bagly Kararnamany kabul etdi. Biz bu maksatnama köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk etmek üçin hem-de içerki suw howdanlary boýunça ýurtlaryň geljekdäki başlangyçlaryna esas bolar diýip hasap edýäris diýip, Arkadagly Gahryman Serdarymyz sözüni dowam etdi.

Nygtalyşy ýaly, ulag we energetika biziň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygymyzyň strategik ugurlarydyr. Türkmenistanyň başlangyjy esasynda ulag meselesi boýunça Baş Assambleýanyň 8 sany Kararnamasy, energetika pudagynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça hem 3 Kararnamasy kabul edildi. BMG-niň howandarlygynda 2016-njy ýylda Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahat geçirildi. Biziň Durnukly ulag arabaglanyşygynyň ählumumy atlasyny we Ählumumy energetika howpsuzlygy we durnukly ösüş boýunça hyzmatdaşlygyň bileleşigini döretmek barada hem täze, möhüm başlangyçlarymyz bar. Döwlet Baştutanymyz şular barada aýdyp, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň wajyp ugurlarynyň ýene biri Adam hukuklarynyň ählumumy Jarnamasyny durmuşa geçirmek, şeýle hem bosgunlaryň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň meselelerini çözmekde, ençeme beýleki ugurlarda BMG-niň jogapkär edaralary we guramalary bilen ynsanperwer hyzmatdaşlyk bilen baglydygyna ünsi çekdi.

Bellenilişi ýaly, soňky ýyllarda ýurdumyzda ynsanperwer ugurly birnäçe iri halkara forumlar geçirildi. Şolaryň netijeleri milli derejede möhüm çözgütleri kabul etmek üçin esas boldy. Mysal üçin, soňky ýyllarda bosgunlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň 30 müňe golaýy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. 2024-nji ýylda Türkmenistanda raýatsyzlygy ýok etmek boýunça sebit maslahatyny geçirmek meýilleşdirildi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz raýatlyk meselelerini çözmekde Antoniu Guterrişiň uly şahsy goşant goşýandygyny belledi we munuň üçin oňa tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we iýmiti gowulandyrmak hem möhüm meseleleriň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan ýokary derejede halkara azyk forumyny çagyrmagy teklip edýär diýip, Arkadagly Gahryman Serdarymyz aýtdy we bu başlangyjyň goldanyljakdygyna ynam bildirdi.

Çykyşynyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik dialogy ösdürmäge we giňeltmäge berk eýerýändigini hem-de taýýardygyny tassyklady. Döwlet Baştutanymyz biziň ýurdumyza berýän goldawy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, BMG-niň Baş sekretarynyň Türkmenistana saparynyň möhüm waka öwrüljekdigine ynam bildirdi.

Soňra belent mertebeli myhmana söz berildi. BMG-niň Baş sekretary Aşgabatda mähirli kabul edilendigi we myhmansöýerlik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýolbaşçylyk edýän iri halkara guramasynyň Türkmenistan bilen ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine uly gyzyklanma bildirýändigini nygtady. Türkmenistan BMG-niň Merkezi Aziýada strategik hyzmatdaşy bolup durýar.

Antoniu Guterriş hormatly Prezidentimize Türkmenistanyň Milletler Bileleşigi bilen ählumumy Gün tertibiniň wajyp meseleleri boýunça özara gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge goldaw berýändigi üçin aýratyn hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň  ulag, energetika, daşky gurşawy goramak we beýleki köp ulgamlarda halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak babatda öňe sürýän başlangyçlarynyň we teklipleriniň möhüm ähmiýetini nygtady.

Ýokary tehnologiýalar asyrynda sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça taslamalar aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň başlangyjy esasynda Köpetdagyň eteginde Arkadag şäheriniň gurulmagy munuň aýdyň güwäsidir. Bu şäher Türkmenistanyň ösüşiň belentliklerine tarap ynamly öňe barýandygynyň aýdyň nyşanyna öwrüldi.

BMG-niň Baş sekretary ähli esasy ugurlarda ýola goýlan netijeli gatnaşyklaryň üstünlige eýe bolýandygy barada aýdyp, ýurduň uly syýasy ýeňşi bolup durýan, onuň sebitdäki liderlik ornuny şertlendirýän Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ähmiýetini aýratyn belledi. Häzirki wagtda hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan esasy ýörelgeler, has takygy, ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmak, ähli gyzyklanma bildirýän ýurtlardyr hyzmatdaşlar bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny giňeltmek, dünýäde durnukly ösüşi üpjün etmek, beýleki halklara, olaryň medeniýetine, däp-dessurlaryna hormat goýmak ýaly ýörelgeler Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli syýasaty hem-de öňüni alyş diplomatiýasy bilen baglylykda iş ýüzünde amala aşyrylýar.

Aşgabatda iri halkara forumlaryň we duşuşyklaryň yzygiderli geçirilmegi Türkmenistanyň parahatçylyk medeniýetini, özara ynanyşmagy pugtalandyrmaga gönükdirilen döredijilikli daşary syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň nyşanydyr. Häzirki zaman şertlerinde Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýy diňe bir Merkezi Aziýada däl, eýsem, bütin dünýäde howpsuzlygyň we durnuklylygyň esaslaryny berkitmegiň täsirli guraly hökmünde aýratyn ähmiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, Antoniu Guterriş Birleşen Milletler Guramasynyň türkmen tarapynyň goňşy Owganystanda ykdysady taýdan durnuklylygy üpjün etmäge, parahatçylygy dikeltmäge ýardam bermek babatdaky  döredijilikli başlangyçlaryny doly goldaýandygyny nygtady.

Guramanyň ýolbaşçysy BMG-niň Aşgabatda ýerleşýän Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň möhüm ornuny belläp, ýurdumyzyň Hökümetine bu düzümiň işine, onuň syýasy diplomatik dialogy ilerletmek, gapma-garşylyklaryň öňüni almak we sebitde ynanyşmak ýagdaýyny berkarar etmek boýunça tagallalaryna hemmetaraplaýyn goldaw berýändigi üçin hoşallyk bildirdi. Belent mertebeli myhman Türkmenistanyň suw meselesine, howanyň üýtgemegine, umuman, ekologiýa ulgamynda özara gatnaşyklary pugtalandyrmaga degişli tekliplerini goldaýandygyny aýtdy.

BMG-niň Baş sekretary türkmen tarapynyň Aşgabatda Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini açmak başlangyjyny goldady. Bu merkez sebitiň ýurtlarynyň degişli düzümleriniň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmaga we howanyň üýtgemeginiň täsirine bilelikde uýgunlaşmaga ýardam eder.

Antoniu Guterriş adamzadyň umumy ösüşiniň barşyna täsirini ýetiren Merkezi Aziýanyň ägirt uly mümkinçilikleri barada aýdyp, sebitiň ähli ýurtlary bilen hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet berilýändigini nygtady hem-de BMG-niň mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn goldaw bermäge taýýardygyny tassyklady.

Biz Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli syýasatyna we onuň halkara bileleşigiň häzirki döwrüň wehimlerine garşy durmak boýunça ählumumy tagallalaryna işjeň gatnaşýandygyna ýokary baha berýäris diýip, belent mertebeli myhman nygtady hem-de BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatynda (СOP28) Türkmenistanyň metan zyňyndylaryny azaltmaga ygrarlydygyny beýan edendigini hem-de bu ulgamda dünýä bileleşigi bilen tagallalaryny birleşdirmäge taýýardygyny subut edendigini ýatlatdy.

Baş sekretar BMG-niň strategiýasyny goldaýandygy, şeýle hem myhmansöýerlik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza we Türkmenistanyň ähli halkyna parahatçylyk, rowaçlyk arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretaryna çuň manyly çykyşy üçin minnetdarlyk bildirip, onuň köp ýyllaryň dowamynda Birleşen Milletler Guramasynda uly işleri alyp barýandygyna, dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün etmek bilen, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmäge mynasyp goşant goşýandygyna ýokary baha berdi. Döwlet Baştutanymyz Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda beýik söz ussadynyň hormatyna Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medalynyň döredilendigini aýdyp, bu medal bilen ilkinji gezek Antoniu Guterrişi sylaglamak barada karara gelendigini hem-de degişli Permana gol çekendigini we şu gün bu medaly uly höwes bilen gowşurjakdygyny aýtdy.

Ýygnananlaryň el çarpyşmalary astynda bu medal BMG-niň Baş sekretaryna dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Antoniu Guterrişe Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýi mynasybetli döredilen sowgatlyk nyşany we “Magtymguly” kitabyny sowgat berdi.

Abraýly halkara guramanyň ýolbaşçysy hormat-sarpa üçin hoşallyk bildirip, türkmen halkynyň beýik ogly, Gündogaryň ajaýyp şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň filosofik pikirleriniň ähmiýetini nygtady. Nusgawy şahyr öz goşgulary arkaly tutuş dünýäde agzybirlige, dostluga, ynsanperwerlige, parahatçylygyň dabaralanmagyna çagyrypdyr. Munuň özi BMG-niň maksatlaryna we wezipelerine doly laýyk gelýär. Ajaýyp söz ussadynyň baý döredijiligi, filosofik mirasy diňe bir türkmen halkynyň milli baýlygy bolmak bilen çäklenmän, eýsem, dünýä edebiýatynyň hem aýrylmaz bölegi bolup durýar. Magtymguly Pyragynyň golýazmalar toplumynyň BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) “Dünýäniň hakydasy” maksatnamasynyň halkara sanawyna girizilmegi hem munuň aýdyň güwäsidir.

Antoniu Guterriş Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak we giňeltmek işinde işjeň orny eýeleýändigi üçin ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň möhüm halkara başlangyçlaryny ilerletmekde mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn goldaw bermäge taýýardygyny tassyklady we pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy şu ýylyň sentýabrynda geçiriljek Geljegiň sammitine gatnaşmaga çagyrdy.

Döwlet Baştutanymyz çakylyk üçin minnetdarlyk bildirip, BMG-niň ýolbaşçylaryna hem-de işgärlerine ýola goýlan netijeli dialog üçin sagbolsun aýtdy we dünýäde parahatçylygyň, abadançylygyň, rowaçlygyň bähbidine däp bolan köpugurly hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de üstünlikli dowam etdiriljekdigine ynam bildirdi.

Şeýlelikde, şu günki duşuşyk Türkmenistan — BMG görnüşindäki strategik hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ýolunda nobatdaky möhüm ädim boldy. Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça gazanylan ylalaşyklaryň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş ulgamyndaky Gün tertibiniň maksatlary we wezipeleri babatda täze bilelikdäki taslamalarydyr maksatnamalary işläp taýýarlamaga hem-de durmuşa geçirmäge kuwwatly itergi berjekdigi şübhesizdir.

* * *

Günüň ikinji ýarymynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezine baryp gördi.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň çözgüdine laýyklykda, goňşy ýurtlaryň we Howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň goldamagynda 2007-nji ýylda Aşgabatda açylan BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi häzirki döwrüň wehimlerine garşy durmak babatda netijeli çözgütleri gözlemekde BMG-niň ulgamynyň sebit ýurtlary bilen ysnyşykly gatnaşyklary üçin netijeli meýdança hökmünde özüni görkezdi. Türkmenistan merkeziň işini we başlangyçlaryny, hususan-da, Merkezi Aziýa döwletleriniň, oňa golaýdaky ýurtlaryň arasyndaky syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ilerletmekdäki tagallalaryny işjeň goldaýar.

Häzirki wagtda bu merkez sebitde ynanyşmak, özara düşünişmek ýagdaýyny pugtalandyrmakda, onuň giňişliginde durnuklylygy, netijeli gatnaşyklary berkitmekde möhüm orun eýeleýär. Onuň işiniň esasy ugurlarynyň hatarynda suw-energetika, ählumumy ýaragsyzlanmak, Owganystandaky ýagdaýy parahatçylykly ýol arkaly kadalaşdyrmak, halkara terrorçylyga, beýleki howplara hem-de wehimlere garşy göreşmek, durmuş-ykdysady, ekologik meseleleri görkezmek bolar. Merkezi Aziýa döwletleri, abraýly halkara guramalar bilen üstünlikli hyzmatdaşlyk edýän BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň binýadynda özara gatnaşyklaryň täze formatlary, şol sanda Öňüni alyş diplomatiýasy akademiýasy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy we beýlekiler döredildi hem-de üstünlikli hereket edýär.

Türkmenistanyň başlangyjy esasynda «Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň orny» atly Kararnamalaryň ikisiniň kabul edilmegi merkeziň mümkinçilikleriniň, onuň giň gerimli işiniň halkara hukuk esaslarynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna ýardam etdi. Munuň özi Türkmenistanyň halkara abraýynyň barha artýandygynyň, durmuşa geçirýän daşary syýasy ugrunyň netijeli häsiýete eýediginiň, öňüni alyş diplomatiýasynyň möhüm ähmiýetiniň we derwaýysdygynyň, BMG-niň ýörite syýasy missiýalarynyň parahatçylygy üpjün etmek ulgamyndaky wajyp ornunyň nobatdaky ykrarnamasydyr.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş merkeze baryp görende, onuň işine ýokary baha berdi, şeýle hem Bitarap Türkmenistanyň öňe sürýän döredijilikli başlangyçlarynyň we teklipleriniň ähmiýetini aýratyn belledi. Şol başlangyçlar sebit hem ählumumy derejede parahatçylygy, howpsuzlygy üpjün etmäge, islendik gapma-garşylykly ýagdaýlary diňe syýasy-diplomatik serişdeler arkaly kadalaşdyrmaga gönükdirilendir.

Dünýäniň iň iri halkara guramasynyň ýolbaşçysy BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezine baryp görmeginiň çäklerinde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň diplomatiýa ugry boýunça bilim alýan talyplary bilen duşuşdy.

Belent mertebeli myhman saparynyň maksatnamasynyň çäklerinde Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasyna baryp gördi we şol ýerde guramanyň ýurdumyzda işleýän wekilhanalarynyň işgärleri bilen duşuşdy, şeýle hem BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanasynyň edarasynyň täze binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Şanly waka mynasybetli bu ýere Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, BMG-niň ýurdumyzda işleýän agentlikleriniň ýolbaşçylarydyr işgärleri ýygnandylar.

Harby orkestriň ýerine ýetirmeginde dabaraly sazyň astynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagy we Birleşen Milletler Guramasynyň baýdagy belende galdyrylýar.

BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş ýygnananlara gutlag sözi bilen ýüzlenip, Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň hyzmatdaşlygynyň nusgalyk häsiýete eýedigini belledi. Çykyşda nygtalyşy ýaly, Bitaraplygy öz syýasatynyň binýatlaýyn strategiýasy hökmünde kabul eden Türkmenistan BMG-niň alyp barýan işinde möhüm orun eýeleýär. Türkmen tarapynyň başlangyjy boýunça 2025-nji ýyl “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýlip yglan edildi. Türkmenistanyň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge gönükdirilen birnäçe möhüm başlangyçlary hem ony BMG-niň işinde has ähmiýetli ýurtlaryň birine öwürýär.

Birleşen Milletler Guramasy bu ýerde işleýändigine hem-de Türkmenistanyň durmuşa geçirýän ösüş syýasatyny goldaýandygyna buýsanýar diýip, iri halkara guramanyň ýolbaşçysy nygtady. Antoniu Guterriş berilýän hemmetaraplaýyn kömek we goldaw, netijeli işlemek babatda  döredilýän şertler, hususan-da, ýene-de bir edara binasynyň berilmegi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, onuň BMG-niň ýurdumyzdaky wekilhanasyna türkmen Hökümeti bilen parahatçylygyň, durnukly ösüşiň, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň bähbidine ähli ileri tutulýan ugurlarda el-ele berip işlemäge mümkinçilik berjekdigini belledi.

Biz bu ýerde türkmen halkyna hyzmat etmek üçin iş alyp barýarys diýip, Baş sekretar nygtady we Birleşen Milletler Guramasynyň röwşen geljegiň ýolunda Türkmenistany, onuň Hökümetini hem-de halkyny goldamak üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Dabara gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda belent mertebeli myhman toý bagyny kesýär we BMG-niň täze edara binasynyň içine girýär. Abraýly halkara guramanyň ýolbaşçysy türkmen paýtagtynyň günorta böleginiň binagärlik keşbi bilen aýratyn sazlaşyk döredýän binany synlap, Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýazgy galdyrdy.

Soňra Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş bu ýerden ugrady.

Сегодня в столице состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем, прибывшим в нашу страну с визитом накануне вечером.

Как известно, всестороннее развитие и упрочение многопланового партнёрства с ООН выступает одним из ключевых векторов внешней политики суверенного Туркменистана, неизменно приверженного принципам открытости, миролюбия и активного международного сотрудничества во всеобщих интересах.

Став полноправным членом Организации Объединённых Наций в 1992 году, наша страна все эти годы выступает за укрепление авторитета этой крупнейшей и авторитетной организации как основного регулирующего органа международных отношений на принципах равенства и взаимоуважения всех наций.

Туркменистан рассматривает ООН и входящие в неё специализированные структуры в качестве несущей опоры всей системы глобального взаимодействия, гаранта сохранения мира и поддержания устойчивости существующей архитектуры безопасности на планете. Свидетельство тому – присоединение нашей страны к более чем 

90 международным конвенциям, ставшим надёжной основой для долгосрочного партнёрства в рамках совместных проектов и программ.

Принимая активное участие в выработке сбалансированных решений по актуальным проблемам современности, наша Отчизна вносит весомый вклад в общие усилия по продвижению дипломатии мира и взаимоуважения, укреплению всеобщей безопасности и стабильности, достижению Целей устойчивого развития до 2030 года.

Ярким свидетельством большого международного авторитета независимого Туркменистана стало неоднократное избрание его вице-председателем Генеральной Ассамблеи ООН и членом ряда комиссий, комитетов и советов Сообщества Наций.

Являясь первым нейтральным государством, официально признанным Организацией Объединённых Наций, Туркменистан накопил за годы своего суверенного развития солидный миротворческий опыт и сегодня выступает в качестве надёжного и долгосрочного партнёра ООН в Центральноазиатском регионе.

Уникальный международно-правовой статус нейтралитета нашей страны, дважды закреплённый специальными резолюциями Генассамблеи ООН, предопределил направление и содержание проводимого внешнеполитического курса, оказал мощное позитивное воздействие на обеспечение региональной безопасности, стимулирование внутреннего развития и выполнение масштабных государственных программ по ускоренной диверсификации национальной экономики.

Не случайно по инициативе туркменской стороны, на деле подтвердившей, что политика нейтралитета напрямую способствует поддержанию мира и стабильности в региональном и глобальном масштабе, 12 декабря был единогласно провозглашён Международным днём нейтралитета, что и было закреплено специальной Резолюцией ГА ООН.

Наша страна стала также автором многих других резолюций по актуальным вопросам современности, включая принятые в 2022 году Резолюции о провозглашении Центральной Азии зоной мира, доверия и сотрудничества и об объявлении 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира.

Выдвинутая Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым глобальная инициатива «Диалог – гарантия мира» рассматривается в качестве новой философии международных отношений и напрямую перекликается с инициативой Генерального секретаря ООН о формировании Новой повестки дня для построения мира, включающей сокращение глобальных стратегических рисков, инвестирование в предотвращение конфликтов и в миротворчество, а также в поддержку региональных превентивных мер.

С каждым годом, опираясь на накопленный многолетний позитивный опыт совместной работы, установившийся конструктивный диалог всё более расширяет свои границы, наполняясь новым содержанием.

На состоявшейся в сентябре прошлого года 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Президент Сердар Бердымухамедов озвучил новые инициативы Туркменистана, направленные на обеспечение мира и безопасности на планете, достижение провозглашённых ООН Целей устойчивого развития.

Наша страна и Сообщество Наций тесно сотрудничают по самому широкому спектру направлений, в том числе в области обеспечения мира и безопасности, устойчивой энергетики и транспорта, решения экономических, социальных, гуманитарных и экологических вопросов.

Партнёрство с ООН, носящее долгосрочный, конструктивный характер, активно расширяется, о чём свидетельствует успешная реализация «Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021–2025 годы» (ЮНДАФ), определяющей приоритеты взаимодействия Правительства Туркменистана с аккредитованными в стране агентствами Организации Объединённых Наций с учётом национальных интересов и ключевых векторов социально-экономического развития нашей страны.

Встреча Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Президента Сердара Бердымухамедова, открывшая новую страницу в истории двусторонних отношений, состоялась утром в столичном фешенебельном отеле «Оguzkent».

Обменявшись рукопожатием, глава государства и руководитель крупнейшей международной организации сфотографировались на фоне Государственного флага Туркменистана и флага Организации Объединённых Наций.

Затем состоялись переговоры между Президентом Туркменистана и Генеральным секретарём ООН в узком формате.

Сердечно поприветствовав высокого гостя на гостеприимной земле Туркменистана и выразив глубокую признательность за принятое приглашение посетить с визитом нашу страну, глава государства поблагодарил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за его большой личный вклад в развитие и укрепление сотрудничества между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций.

Как было подчёркнуто, развитие многостороннего партнёрства с ООН выступает одним из основных направлений внешней политики Туркменистана.

В настоящее время наша страна активно сотрудничает с Организацией Объединённых Наций и её структурами в различных сферах.

– Туркменистан нацелен на дальнейшее укрепление отношений с ООН и её специализированными учреждениями в целях развития взаимодействия в политической, экономической, экологической и культурно-гуманитарной сферах, – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Глава государства напомнил, что по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН провозгласила предстоящий, 2025 год Международным годом мира и доверия.

– В 2025 году также будет отмечен ряд знаменательных событий, а именно славный 80-летний юбилей ООН и 30-летие постоянного нейтралитета Туркменистана. Эти важные даты тесно связаны друг с другом, – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, выразив готовность туркменской стороны сообща работать над достижением высоких целей Организации Объединённых Наций.

Выразив признательность за оказанный на туркменской земле тёплый приём, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что очень рад вновь побывать в Туркменистане, с которым он очень плотно работал ещё будучи Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Высоко оценив инициативный подход туркменской стороны к решению актуальных проблем современности и выстраиванию многоформатного сотрудничества на долгосрочной, взаимоуважительной основе, Генсек ООН подчеркнул, что Туркменистан, накопивший за годы суверенного развития солидный миротворческий опыт, выступает в качестве важного стратегического партнёра Организации в деле обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

Особая признательность выражена за прилагаемые нашей страной усилия в решении вопросов, касающихся предотвращения и сокращения безгражданства. Как отмечалось, здесь показателен пример Туркменистана, который играет ведущую роль в искоренении этой глобальной гуманитарной проблемы в Центральноазиатском регионе.

Как известно, все эти годы наша страна активно сотрудничает со специализированными структурами, в том числе с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В рамках установившегося продуктивного диалога было реализовано немало совместных программ и проектов, направленных на практическое решение глобальных вызовов ХХI века – миграции и безгражданства.

Ашхабад неоднократно становился местом проведения крупных форумов, в том числе инициированной Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым Международной конференции «Беженцы в мусульманском мире», в которой приняли участие представители более 40 крупных авторитетных и региональных организаций.

С удовлетворением констатировав впечатляющие успехи независимого нейтрального Туркменистана в достижении Целей устойчивого развития, руководитель ООН особо отметил значение важных международных инициатив и активную многогранную деятельность туркменской стороны, стремящейся реализовать свой миротворческий и созидательный потенциал на благо всего человечества.

Затем переговоры продолжились в большом зале заседаний в расширенном составе, с участием членов делегаций обеих сторон.

Ещё раз радушно поприветствовав Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша и членов сопровождающей его делегации, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что нынешний визит расценивается как качественно новый этап взаимодействия по укреплению масштабного партнёрства Туркменистана и ООН.

– Данная встреча убедительно доказывает пролонгированный характер комплексного стратегического диалога между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций, определяющий признак которого заключается в сообразности целей ООН и национальных интересов нашей страны. Эти реалии выражаются в стремлении достичь устойчивого мира, стабильности и безопасности, Целей устойчивого развития и предусматривают утверждение норм международного права, признанных в глобальной политике и закреплённых в Уставе ООН, – подчеркнул глава государства.

Как было отмечено в рамках встречи, стратегические двусторонние отношения носят долгосрочный характер. Их можно назвать избранным Туркменистаном продуманным курсом, обусловленным его обязательствами перед мировым сообществом как нейтрального государства и продвижением способов мирного урегулирования конфликтных ситуаций.

Туркменистан установил взаимовыгодное сотрудничество с Организацией Объединённых Наций во многих областях. Сегодня в нашей стране функционируют её различные структуры, а именно: ПРООН, Детский фонд (ЮНИСЕФ), Фонд ООН в области народонаселения, ВОЗ, Управление ООН по наркотикам и преступности.

В декабре 2007 года при поддержке всех стран региона и по решению Генерального секретаря ООН в Ашхабаде открылся Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Кроме того, в Туркменистане работают представительства Всемирного банка и Международной организации по миграции, которые входят в систему ООН. Все они активно сотрудничают с Правительством и вносят существенный вклад в развитие Туркменистана, сказал Президент Сердар Бердымухамедов и, пользуясь возможностью, выразил работающим в нашей стране сотрудникам Организации Объединённых Наций искреннюю благодарность за деятельное стремление к сотрудничеству.

Обозначая приоритеты стратегического диалога «Туркменистан–ООН», глава государства сделал особый акцент на вопросах обеспечения всеобщей безопасности, региональной конъюнктуре, устойчивом развитии и гуманитарных аспектах.

– В современных реалиях необходимо принять конкретные меры по деэскалации напряжённости и предоставлению возможностей для диалога. И здесь важно сформировать механизмы регулярных контактов на основе норм международного права и Устава Организации Объединённых Наций, – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

– В сентябре прошлого года Туркменистан как ответственное государство выступил на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с предложением разработать Стратегию глобальной безопасности, одним из основных положений которой считаем применение превентивной дипломатии, предупреждение и предотвращение конфликтных ситуаций, – продолжил глава государства, выразив готовность к тесному сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами, а также профильными отделениями, учреждениями и институтами ООН.

В рамках беседы отмечалось, что большой потенциал видится и в региональном партнёрстве. Сегодня позиция Центральной Азии как ключевого центра глобальной энергетики и геополитики, а также транспортного узла последовательно возрастает.

Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, Туркменистан отчётливо представляет свою миссию в деле поддержания мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе, где налажены различные механизмы межгосударственного сотрудничества, главный из которых – формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии, сформированный несколько лет назад.

Что касается региональной безопасности, то, по словам главы государства, Туркменистан пристально следит за ситуацией в Афганистане, который является ближайшим соседом и братской страной. Как было заявлено, наше государство продолжит экономическое партнёрство с Афганистаном и будет и впредь оказывать гуманитарную помощь афганскому народу.

Как известно, Туркменистан выступил инициатором прокладки газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, линии электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан и других международных проектов в области энергетики и транспорта, которые кардинально улучшат социально-экономическую ситуацию в Афганистане.

– Мы продолжим работать над обозначенными проектами. Полагаем, что ключевая роль в координации афганского вопроса должна отводиться Организации Объединённых Наций, и Туркменистан готов оказать всестороннее содействие в этом деле, – подчеркнул Президент страны.

В качестве приоритетной задачи в контексте сотрудничества с ООН было названо устойчивое развитие. В данной связи отмечалось, что наша страна системно работает над достижением на национальном уровне первоочередных Целей устойчивого развития, которые изложены в Рамочной программе сотрудничества между ООН и Туркменистаном в области устойчивого развития на 2021–2025 годы (ЮНДАФ).

В мае текущего года состоялось первое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан–ООН» в обновлённом составе, в ходе которого была принята Дорожная карта по разработке Рамочной программы сотрудничества между ООН и Туркменистаном в области устойчивого развития на 2026–2030 годы.

Следует отметить, что Туркменистан как на национальном уровне, так и в рамках международных усилий активно участвует в Повестке дня–2030, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, обратив внимание Генерального секретаря ООН на предложение туркменской стороны о разработке Глобальной рамочной программы перехода к экономике замкнутого цикла, которое было озвучено в феврале нынешнего года на Всемирном правительственном саммите в Дубае, и выразив уверенность в поддержке ООН в реализации данной инициативы.

В числе приоритетных задач было названо также финансирование Целей устойчивого развития, требующее конкретных решений. Глава государства отметил, что Туркменистан предлагает созвать совещание на уровне министров по финансированию ЦУР, и было бы целесообразно привлечь к нему международные финансовые институты, в частности, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Как отмечалось, отдельное внимание уделяется взаимодействию по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды. В 2016 году наша страна присоединилась к Парижскому соглашению по климату, тем самым в полной мере приступила к выполнению глобальной климатической повестки.

Вполне закономерно, что Туркменистан сконцентрирован на конструктивном сотрудничестве по вопросам климата в Центральноазиатском регионе. И конкретным шагом в этом направлении стали меры по созданию Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата. Определённая работа здесь уже проделана, и мы рассчитываем на содействие профильных структур ООН для того, чтобы в скором времени достичь соглашения и приступить к организационным процедурам по созданию Центра в Туркменистане, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

В рамках сотрудничества с Организацией Объединённых Наций мы выделяем водную проблематику в Центральной Азии и спасение Аральского моря, где Туркменистан руководствуется прежде всего необходимостью учитывать три фактора, а именно, вопросы в этой области должны рассматриваться и решаться на основе норм международного права, соблюдения интересов всех стран региона, участия ООН и других международных структур.

Что касается спасения Арала, Туркменистаном разработана Концепция Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря, которая официально разослана центральноазиатским государствам. В мае 2023 года Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана приняла инициированную нами Резолюцию «Рассмотрение условий создания Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря». Полагаем, что эта программа послужит платформой для многостороннего сотрудничества и основой последующих инициатив стран по внутренним водоёмам, продолжил глава государства.

Как отмечалось в ходе встречи, стратегическим направлением взаимодействия с ООН выступает транспорт и энергетика. По инициативе Туркменистана принято 8 резолюций в области транспорта, ещё 3 резолюции – по энергетическому партнёрству. В 2016 году под эгидой ООН в Ашхабаде прошла первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту. Вместе с тем у нас есть важные новые предложения – создание Глобального атласа в области устойчивого развития и Альянса по сотрудничеству в области глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития.

В числе ключевых направлений сотрудничества Туркменистана и ООН Президент Сердар Бердымухамедов выделил также реализацию Конвенции по правам человека. В данную категорию входит и гуманитарное взаимодействие с ответственными учреждениями и подразделениями ООН в решении вопросов беженцев, апатридов и другие задачи.

Как отмечалось, за последние годы у нас прошло несколько крупных международных форумов по гуманитарной линии, результаты которых послужили базой для принятия кардинальных решений на национальном уровне. Например, в течение последних лет гражданство Туркменистана получили около 

30 тысяч беженцев и апатридов. Кроме того, в 2024 году планируется провести региональную конференцию по ликвидации безгражданства.

Пользуясь случаем, глава государства отметил большой личный вклад Антониу Гутерриша в решение проблем гражданства и в этой связи выразил искреннюю признательность.

В числе главных задач было обозначено также поддержание продовольственной безопасности и улучшение питания.

– В этом плане Туркменистан предлагает созвать Международный продовольственный форум высокого уровня, – сказал Президент страны, выразив надежду, что данное предложение получит поддержку.

В завершение своего выступления Президент Сердар Бердымухамедов ещё раз подтвердил непреклонную приверженность и готовность Туркменистана к укреплению и наращиванию стратегического диалога с Организацией Объединённых Наций.

От всей души поблагодарив за оказываемую поддержку, глава государства выразил уверенность, что нынешний визит Генерального секретаря ООН в Туркменистан станет важным событием.

Затем слово было предоставлено высокому гостю. Выразив глубочайшую признательность за оказанные в Ашхабаде радушный приём и гостеприимство, Генеральный секретарь ООН подчеркнул заинтересованность возглавляемой им крупнейшей международной организации к дальнейшему наращиванию установившегося за эти годы плодотворного сотрудничества с Туркменистаном, выступающим стратегическим партнёром ООН в Центральной Азии.

Будучи признательным Президенту Сердару Бердымухамедову за личное содействие активизации взаимодействия Туркменистана с Сообществом Наций по актуальным вопросам глобальной повестки дня, Антониу Гутерриш подчеркнул важное значение выдвигаемых Туркменистаном своевременных международных инициатив и предложений по укреплению международного сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, охраны окружающей среды и многих других сферах.

В век высоких технологий особое звучание обретают проекты по внедрению цифровизации, показательным примером чему служит воздвигнутый по инициативе Национального Лидера туркменского народа в живописном предгорье Копетдага «умный» город Аркадаг, ставший рукотворным символом устремлённости Туркменистана к вершинам прогресса.

Говоря об успехе установившегося конструктивного диалога на всех ключевых направлениях, Генеральный секретарь ООН особо отметил значимость нейтралитета Туркменистана, являющегося большим достижением страны, обусловившим её лидирующую роль в регионе.

Сегодня основные принципы, вытекающие из правового статуса постоянного нейтралитета, а именно – укрепление всеобщего мира и безопасности, расширение дружественных и братских отношений со всеми заинтересованными странами и партнёрами, обеспечение устойчивого развития на планете, уважительное отношение к другим народам, их культуре и традициям – обрели действенное наполнение в практической плоскости миролюбивого курса и превентивной дипломатии Туркменистана.

Регулярное проведение в Ашхабаде крупных международных форумов и встреч является свидетельством успешной реализации Туркменистаном созидательной внешней политики, нацеленной на укрепление культуры мира и взаимодоверия.

В условиях современного мира нейтральный статус Туркменистана особо востребован как действенный механизм укрепления основ безопасности и стабильности не только в Центральной Азии, но и на всей планете.

В данной связи Антониу Гутерриш подчеркнул, что Организация Объединённых Наций полностью поддерживает созидательные инициативы туркменской стороны по оказанию помощи в обеспечении экономической стабильности и восстановлении мира в соседнем Афганистане.

Отметив важную роль расположенного в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, руководитель Организации выразил благодарность Правительству нашей страны за оказываемую всестороннюю поддержку деятельности данной структуры, её усилия по продвижению политико-дипломатического диалога, предотвращению конфликтов и установлению климата доверия в регионе.

Высокий гость высказался в поддержку активной позиции и предложений Туркменистана, касающихся водной проблематики, изменения климата и в целом укрепления взаимодействия в сфере экологии, где одной из актуальнейших задач видится спасение Арала и оздоровление экологической ситуации в его бассейне.

Генеральный секретарь ООН также поддержал инициативу Туркменистана по открытию в Ашхабаде Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата, который послужит укреплению связей между соответствующими структурами стран региона и совместной адаптации к воздействию климатических изменений.

Говоря о внушительном потенциале Центральной Азии, признанной колыбелью цивилизации, оказавшей огромное влияние на ход общего развития человечества, Антониу Гутерриш подчеркнул исключительное значение, придаваемое сотрудничеству со всеми странами региона, подтвердив готовность ООН оказывать и впредь им всемерную деятельную поддержку.

– Мы высоко ценим миролюбивую политику Туркменистана и его активное участие в глобальных усилиях международного сообщества по противодействию угрозам современности, – подчеркнул высокий гость, напомнив, что на 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) Туркменистан заявил о своей приверженности сокращению выбросов метана и доказал тем самым свою готовность объединить усилия с мировым сообществом в этой области.

Выразив искреннюю признательность за поддержку стратегии ООН, а также за оказанное гостеприимство, Антониу Гутерриш пожелал главе государства и всему народу Туркменистана мира и процветания.

Поблагодарив Генерального секретаря Организации Объединённых Наций за содержательное выступление, Президент Сердар Бердымухамедов высоко оценил проводимую на протяжении многих лет большую работу Антониу Гутерриша в Организации Объединённых Наций и его весомый вклад в развитие культурно-гуманитарных связей, обеспечение мира, безопасности, глобального устойчивого развития.

Отметив, что в нашей независимой нейтральной стране в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» учреждена юбилейная медаль Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» в честь великого мастера слова, глава государства сообщил о решении наградить Антониу Гутерриша первым номером этой медали, а также о подписании соответствующего Указа.

Под аплодисменты присутствующих эта высокая награда, присуждаемая за вклад в укрепление дружбы и братства между народами, была вручена Генсекретарю ООН.

Президент Сердар Бердымухамедов также подарил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу памятные монеты к 300-летию Махтумкули Фраги и книгу «Махтумкули».

Выразив признательность за оказанную высокую честь, руководитель авторитетной международной организации подчеркнул актуальность философских взглядов великого сына туркменского народа – выдающегося поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги, призывавшего через свои стихотворения к единству, дружбе и торжеству мира на всей Земле, что полностью созвучно основным целям и задачам ООН.

Богатейшее творческое и философское наследие этого гения художественного слова и гуманиста является не только бесценным национальным достоянием туркменского народа, но и стало неотъемлемой частью мировой литературы, о чём свидетельствует включение коллекции рукописей Махтумкули Фраги в Международный реестр программы Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) «Память мира».

Ещё раз выразив признательность за активную позицию Туркменистана в деле укрепления и всестороннего расширения сотрудничества с Организацией Объединённых Наций, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил готовность и впредь оказывать всемерную поддержку в продвижении важных международных инициатив Туркменистана и, пользуясь случаем, пригласил Президента Сердара Бердымухамедова на предстоящий в сентябре этого года Саммит будущего.

Поблагодарив за приглашение, глава Туркменского государства искренне поблагодарил руководство и сотрудников ООН за налаженный конструктивный диалог, выразив уверенность в дальнейшем успешном продолжении традиционного многовекторного сотрудничества во благо мира, благополучия и процветания на планете.

Таким образом, нынешняя встреча стала очередным значимым шагом на пути углубления стратегического партнёрства в формате Туркменистан–ООН. Нет сомнения, что договорённости, достигнутые по итогам проведённых в Ашхабаде переговоров, послужат мощным стимулом для разработки и реализации новых совместных проектов и программ в контексте целей и задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

* * *

Во второй половине дня Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш посетил Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

Открытый в 2007 году в Ашхабаде, в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН, при поддержке стран-соседей и членов Совета Безопасности, РЦПДЦА зарекомендовал себя как эффективная площадка для тесного взаимодействия системы ООН со странами Центральной Азии в поиске адекватных решений в ответ на вызовы современности.

Наша страна активно поддерживает работу и начинания Регионального центра, в частности, в продвижении политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного диалога между государствами Центральной Азии и близлежащими странами.

Сегодня Центр играет огромную роль в укреплении климата доверия и взаимопонимания в регионе, упрочении стабильности и эффективных взаимосвязей на его пространстве. Среди основных направлений его деятельности – водно-энергетическая проблематика, всеобщее разоружение, мирное урегулирование ситуации в Афганистане, противодействие международному терроризму и другим опасным угрозам и вызовам современности, социально-экономический и экологический аспекты.

Сегодня на базе РЦПДЦА, успешно сотрудничающего как с государствами Центральной Азии, так и с авторитетными международными организациями, созданы и эффективно функционируют новые форматы взаимодействия, в том числе Академия превентивной дипломатии, Диалог женщин стран Центральной Азии и другие.

Дальнейшему укреплению потенциала Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, международно-правовой основы его масштабной деятельности стало принятие по инициативе Туркменистана двух одноимённых Резолюций Генассамблеи ООН «Роль Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии».

Это новое яркое свидетельство высокого международного авторитета Туркменистана, эффективности проводимого внешнеполитического курса, подтверждение значимости и актуальности превентивной дипломатии, а также признание важной роли специальных политических миссий ООН в области поддержания мира и мироустройства.

В ходе посещения Центра Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш дал высокую оценку его работе, особо отметив значение выдвигаемых нейтральным Туркменистаном созидательных инициатив и предложений, нацеленных на обеспечение мира и безопасности в региональном и глобальном масштабе, урегулирование любых конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами.

Также в ходе посещения Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии руководитель крупнейшей в мире международной организации встретился со студентами, изучающими дипломатию в высших учебных заведениях страны.

В рамках программы своего визита высокий гость также посетил Представительство Организации Объединённых Наций в Туркменистане, где встретился с сотрудниками аккредитованных в нашей стране миссий ООН, а также принял участие в церемонии открытия нового здания Ашхабадского Представительства ООН.

По этому знаменательному случаю здесь собрались руководители государственных учреждений Туркменистана, ректоры высших учебных заведений, представители средств массовой информации, главы и сотрудники работающих в нашей стране организаций и агентств ООН.

В торжественной обстановке, под парадный марш в исполнении военного оркестра, на флагштоках поднимаются Государственный флаг Туркменистана и флаг Организации Объединённых Наций.

Обращаясь к собравшимся с приветственной речью, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул образцовый характер сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединённых Наций.

Как было отмечено в выступлении, Туркменистан как страна, принявшая нейтралитет в качестве фундаментальной стратегии своей внешней политики, играет важную роль в работе ООН.

Так, по инициативе туркменской стороны предстоящий, 2025 год объявлен Международным годом мира и доверия. Ряд важных инициатив Туркменистана, направленных на достижение Целей устойчивого развития, также делают его одной из наиболее влиятельных стран в действиях ООН.

– Организация Объединённых Наций очень гордится тем, что работает здесь и поддерживает проводимую Туркменистаном политику в разных сферах, – подчеркнул руководитель крупнейшей международной организации.

Выразив глубокую признательность за оказываемую все эти годы всемерную помощь и поддержку, а также создаваемые условия для продуктивной деятельности, в частности, предоставление ещё одного офиса, Антониу Гутерриш отметил, что это позволит страновой команде ООН рука об руку работать с Правительством Туркменистана на всех приоритетных направлениях в интересах мира, устойчивого развития и взаимовыгодного сотрудничества.

– Мы здесь для того, чтобы служить туркменскому народу, – подчеркнул Генеральный секретарь ООН, заверив, что Организация Объединённых Наций сделает всё возможное, чтобы поддержать Туркменистан, его Правительство и народ на пути к лучшему будущему.

Под бурные аплодисменты многочисленных участников церемонии высокий гость перерезает символическую ленту и проходит внутрь нового офисного здания ООН.

Осмотрев здание, органично вписавшееся в неповторимый архитектурный облик южной части туркменской столицы, руководитель авторитетной международной организации оставил памятную запись в Книге почётных гостей.

Затем, тепло попрощавшись с собравшимися, Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш отбыл с места события.

On July 6, 2024, negotiations took place in Ashgabat between the President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov and the Secretary-General of the United Nations Antonio Guterres.

The meeting of UN Secretary-General Antonio Guterres and President Serdar Berdimuhamedov, which opened a new page in the history of bilateral relations, took place in the morning at the capital's fashionable hotel «Oguzkent». After shaking hands, the head of state and the head of the largest international organization took a photo against the background of the State Flag of Turkmenistan and the flag of the United Nations.

Then negotiations took place between the President of Turkmenistan and the UN Secretary-General in a narrow format.

Having cordially welcomed the distinguished guest to the hospitable land of Turkmenistan and expressing deep gratitude for the accepted invitation to visit our country, the head of state thanked UN Secretary-General Antonio Guterres for his great personal contribution to the development and strengthening of cooperation between Turkmenistan and the United Nations.

Expressing gratitude for the warm welcome on Turkmen soil, UN Secretary-General Antonio Guterres noted that he was very pleased to visit Turkmenistan again, with which he worked very closely while still being the UN High Commissioner for Refugees.

Then the negotiations continued in a large conference hall in an expanded format, with the participation of members of the delegations of both sides.

Having once again warmly welcomed the Secretary-General of the United Nations Antonio Guterres and the members of the delegation accompanying him, President Serdar Berdimuhamedov noted that the current visit is regarded as a qualitatively new stage of interaction to strengthen the large-scale partnership between Turkmenistan and the UN.

At the end of his speech, President Serdar Berdimuhamedov once again confirmed Turkmenistan’s unwavering commitment and readiness to strengthen and expand the strategic dialogue with the United Nations. Having sincerely thanked for the support provided the head of state expressed confidence that the current visit of the UN Secretary-General to Turkmenistan will be an important event.

Then the floor was given to the distinguished guest. Expressing his deepest gratitude for the warm welcome and hospitality provided in Ashgabat, the UN Secretary-General emphasized the interest of the largest international organization he heads in further enhancing the fruitful cooperation established over the years with Turkmenistan, which is a strategic partner of the UN in Central Asia.

Expressing sincere gratitude for the support of the UN strategy, as well as for the hospitality provided, Antonio Guterres wished the head of state and all the people of Turkmenistan peace and prosperity.

Thanking the Secretary-General of the United Nations for his meaningful speech, President Serdar Berdimuhamedov highly appreciated the great work of Antonio Guterres at the United Nations over many years and his significant contribution to the development of cultural and humanitarian ties, ensuring peace, security, and global sustainable development.

Noting that in our independent neutral country in the year «The Fount of the Wisdom of Magtymguly Fragi» the anniversary medal of Turkmenistan «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» was established in honor of the great master of words, the head of state announced the decision to award Antonio Guterres the first number of this medal, as well as the signing of the corresponding Decree. To the applause of those present, this high award, awarded for contribution to strengthening friendship and brotherhood between peoples, was presented to the UN Secretary-General.

President Serdar Berdimuhamedov also presented UN Secretary-General Antonio Guterres with commemorative coins for the 300th anniversary of Magtymguly Fragi and the book «Magtymguly».

Expressing gratitude for the high honor, the head of the authoritative international organization emphasized the relevance of the philosophical views of the great son of the Turkmen people - the outstanding poet and thinker of the East Magtymguly Fragi.

Once again expressing gratitude for the active position of Turkmenistan in strengthening and comprehensively expanding cooperation with the United Nations, UN Secretary-General Antonio Guterres confirmed his readiness to continue to provide full support in promoting important international initiatives of Turkmenistan and, taking this opportunity, invited President Serdar Berdimuhamedov to the upcoming September this year Future Summit.

In the afternoon, United Nations Secretary-General Antonio Guterres visited the UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia (UNRCCA).