Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
06.07.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş sekretarynyň ýolbaşçylygyndaky Birleşen Milletler Guramasynyň wekiliýeti bilen duşuşygyndaky çykyşy

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на встрече с делегацией Организации Объединённых Наций во главе с Генеральным секретарём ООН

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на встрече с делегацией Организации Объединённых Наций во главе с Генеральным секретарём ООН

(Aşgabat şäheri, 2024-nji ýylyň 6-njy iýuly)

Hormatly Birleşen Milletler 

Guramasynyň Baş sekretary 

jenap Antoniu Guterriş!

Hormatly wekiliýetleriň agzalary!

Ilki bilen, size «Türkmenistanda hoş gördük!» diýip ýüzlenýärin. Siziň saparyňyza Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen ugurlaryň giň toplumy boýunça hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga gönükdirilen gatnaşyklarymyzda täze tapgyr hökmünde garaýarys.

Hormatly jenap Baş sekretar!

Şu günki duşuşyk Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň toplumlaýyn strategik dialogynyň dowam etdirilýändigine şaýatlyk edýär. Onuň esasy kesgitleýji häsiýeti bu guramanyň maksatlarynyň hem-de wezipeleriniň Türkmenistanyň milli bähbitlerine laýyk gelýändiginden ybaratdyr. Bu maksatlar bolsa parahatçylygy, durnuklylygy, howpsuzlygy gazanmaga, Durnukly ösüş maksatlaryny ýerine ýetirmäge çalyşmakda öz beýanyny tapýar. Dünýä syýasatynda ykrar edilen halkara hukugyň we Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynda berkidilen kadalary tassyklamagy öz içine alýar.

Hormatly wekiliýetleriň agzalary!

Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň strategik hyzmatdaşlygy uzak möhletli häsiýete eýedir. Ol ýurdumyzyň oýlanyşykly saýlap alan ýoludyr. Munuň özi Bitarap döwlet hökmünde biziň dünýä bileleşiginiň öňündäki borçnamalarymyzdan, gapma-garşylykly ýagdaýlary parahatçylykly ýollar bilen çözmegi öňe sürýändigimizden gelip çykýar. Türkmenistan Milletler Bileleşigi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňden ýola goýdy. Häzirki wagtda ýurdumyzda guramanyň dürli edaralary işleýär. Olar BMG-niň Ösüş maksatnamasy, Çagalar gaznasy, Ilat gaznasy, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy hem-de Neşe we jenaýatçylyk boýunça müdirligidir. Sebitiň ähli döwletleriniň goldamagynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň çözgüdi bilen 2007-nji ýylyň dekabrynda Aşgabatda bu guramanyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi açyldy. Şeýle hem ýurdumyzda BMG-niň ulgamyna girýän düzüm hökmünde Bütindünýä bankynyň we Halkara Migrasiýa Guramasynyň wekilhanalary işleýär. Olaryň ählisi biziň Hökümetimiz bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär hem-de Türkmenistany ösdürmäge uly goşant goşýar. Pursatdan peýdalanyp, men Birleşen Milletler Guramasynyň ýurdumyzda işleýän işgärlerine hyzmatdaşlyk etmäge çalyşýandyklary üçin minnetdarlyk bildirýärin.

Hormatly jenap Baş sekretar!

Biziň strategik dialogymyzyň ileri tutulýan ugurlary barada aýdanymyzda, ählumumy howpsuzlyga; sebit ýagdaýlaryna; durnukly ösüşe; ynsanperwer meselelere üns bermeli diýip hasap edýärin. Häzirki şertlerde dartgynly ýagdaýlaryň öňüni almaga we dialog üçin mümkinçilikleri üpjün etmäge gönükdirilen anyk çäreleriň görülmegi zerurdyr. Bu ugurda gatnaşyklaryň yzygiderli usullaryny ýola goýmak möhümdir. Şeýle gatnaşygyň esasyny halkara hukugyň hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynyň kadalary düzmelidir.

Türkmenistan jogapkär döwlet hökmünde geçen ýylyň sentýabrynda Baş Assambleýanyň 78-nji sessiýasynda Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny işläp taýýarlamak başlangyjy bilen çykyş etdi. Biziň döwletimiz öňüni alyş diplomatiýasyny ulanmagy, gapma-garşylykly ýagdaýlary duýdurmagy we olara ýol bermezligi bu resminamanyň esasy düzgünleriniň biri hökmünde görýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan ähli gyzyklanýan döwletler, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň degişli bölümleri, edaralary we institutlary bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyr.

Biz sebit ugry boýunça hyzmatdaşlykda hem uly mümkinçilikleriň bardygyny görýäris. Häzirki döwürde Merkezi Aziýa dünýä geosyýasatynyň we energetikasynyň has ähmiýetli merkezine, ulag çatrygyna öwrülýär. Türkmenistan sebitde pugta parahatçylygy, howpsuzlygy, durnuklylygy, durnukly ösüşi üpjün etmek üçin öz wezipelerini aýdyň görýär. Merkezi Aziýada döwletara hyzmatdaşlygyň dürli gurallary ýola goýuldy. Şolaryň esasylarynyň biri hem Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň birnäçe ýyl mundan ozal döredilen konsultatiw duşuşyklary bolup durýar.

Sebit howpsuzlygy nukdaýnazaryndan, Türkmenistan Owganystandaky ýagdaýa aýratyn üns berýär. Owganystan biziň iň ýakyn goňşymyz, doganlyk ýurdumyzdyr. Döwletimiz Owganystan bilen ykdysady hyzmatdaşlygy dowam etdirer, owgan halkyna geljekde-de ynsanperwerlik kömegini berer.

Biziň ýurdumyzyň öňe süren Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň we beýleki ençeme iri halkara energetika, ulag taslamalarynyň Owganystanda ykdysady, durmuş ýagdaýyny düýpli gowulandyrjakdygyna ynanýaryn. Biz geljekde hem bu taslamalaryň üstünde işlemegi dowam etdireris. Biz Owganystan meselesinde merkezi utgaşdyryjy orun Birleşen Milletler Guramasyna degişli bolmalydyr diýip hasap edýäris. Bu işde Türkmenistan gurama ähli zerur kömegi bermäge taýýardyr.

Hormatly jenap Baş sekretar!

Durnukly ösüş Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmekde möhüm we ileri tutulýan meseledir. Biziň ýurdumyz Durnukly ösüş maksatlarynyň ileri tutulýan milli ugurlaryny gazanmak boýunça yzygiderli iş alyp barýar. Bu bolsa “Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ulgamynda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasynda” beýan edildi. Şu ýylyň maýynda «Türkmenistan — BMG» strategik maslahat beriş geňeşiniň täzelenen düzüminiň birinji mejlisi geçirildi. Mejlisde “Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň 2026 — 2030-njy ýyllar üçin Çarçuwaly maksatnamasyny” işläp taýýarlamak boýunça “Ýol kartasy” kabul edildi.

Türkmenistanyň «Gün tertibi — 2030-a» milli derejede hem, halkara tagallalar babatda hem işjeň gatnaşýandygyny aýratyn bellemek zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda, hormatly jenap Baş sekretar, çalşykly dolanyşykdaky ykdysadyýete geçmegiň Ählumumy çarçuwaly maksatnamasyny işläp taýýarlamak hakynda Türkmenistanyň teklibine siziň ünsüňizi çekmek isleýärin. Mälim bolşy ýaly, biziň ýurdumyz bu başlangyjy şu ýylyň fewralynda Dubaý şäherinde geçirilen Bütindünýä hökümet sammitinde öňe sürdi. Bu maksatnamany durmuşa geçirmekde biz Birleşen Milletler Guramasynyň goldawyna bil baglaýarys.

Durnukly ösüş maksatlaryny maliýeleşdirmek hem ileri tutulýan meseledir. Ol anyk çözgütleri talap edýär. Şoňa görä-de, Türkmenistan Durnukly ösüş maksatlaryny maliýeleşdirmek boýunça ministrler derejesindäki maslahaty çagyrmagy teklip edýär. Maslahata halkara maliýe institutlary bolan Bütindünýä banky, Halkara pul gaznasy we beýleki edaralar çekilse, maksadalaýyk bolar diýip hasaplaýarys.

Biziň ýurdumyz howanyň üýtgemegi we daşky gurşawy goramak meselelerinde hyzmatdaşlyk etmäge aýratyn üns berýär. 2016-njy ýylda howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygyna goşulan döwletimiz ählumumy howa gün tertibini durmuşa geçirmäge doly derejede gatnaşmaga girişdi. Merkezi Aziýada howa meselesi boýunça netijeli hyzmatdaşlyk etmäge Türkmenistanyň aýratyn üns bermegi kanunalaýykdyr. Biziň ýurdumyz anyk ädim hökmünde Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmekde ýöriteleşdirilen düzümi, ýagny Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmegiň üstünde işleýär. Eýýäm bu ugurda käbir işler ýerine ýetirildi. Biz ýakyn wagtda ylalaşyk gazanmak hem-de Türkmenistanda bu merkezi döretmegiň guramaçylyk meselelerine başlamak üçin BMG-niň degişli düzümleriniň ýardam bermegine bil baglaýarys.

Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýada suw hem-de Aral deňzini halas etmek meselesini aýratyn tapawutlandyrýaryn. Türkmenistan bu meselede, ilkinji nobatda, üç ýagdaýa eýermegiň zerurdygyndan ugur alýar. Anyk aýdylanda, ähli meseleler:

— halkara hukugyň kadalary esasynda;

— sebitiň ähli ýurtlarynyň bähbitlerini berjaý etmek bilen;

— Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkara guramalaryň gatnaşmagynda seredilmelidir hem-de çözülmelidir.

Aral meselesi boýunça Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Aral deňziniň sebiti üçin Ýörite maksatnamasynyň konsepsiýasyny işläp taýýarlady. Bu resminama resmi taýdan Merkezi Aziýa ýurtlaryna iberildi. Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýasy 2023-nji ýylyň maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Aral deňziniň sebiti üçin Ýörite maksatnamasyny döretmegiň şertlerine seretmek bilen bagly Kararnamany kabul etdi. Biz bu maksatnama köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk etmek üçin hem-de içerki suw howdanlary boýunça ýurtlaryň geljekdäki başlangyçlaryna esas bolar diýip hasap edýäris.

Ulag we energetika biziň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygymyzyň strategik ugurlarydyr. Türkmenistanyň başlangyjy esasynda ulag meselesi boýunça Baş Assambleýanyň 8 sany Kararnamasy, energetika pudagynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça hem 3 Kararnamasy kabul edildi. BMG-niň howandarlygynda 2016-njy ýylda Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahat geçirildi. Biziň Durnukly ulag arabaglanyşygynyň ählumumy atlasyny we Ählumumy energetika howpsuzlygy we durnukly ösüş boýunça hyzmatdaşlygyň bileleşigini döretmek barada hem täze, möhüm başlangyçlarymyz bar.

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň wajyp ugurlarynyň ýene biri Adam hukuklarynyň ählumumy Jarnamasyny durmuşa geçirmekdir, şeýle hem bosgunlaryň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň meselelerini çözmekde, ençeme beýleki ugurlarda BMG-niň jogapkär edaralary we guramalary bilen ynsanperwer hyzmatdaşlykdyr.

Soňky ýyllarda ýurdumyzda ynsanperwer ugurly birnäçe iri halkara forumlar geçirildi. Şolaryň netijeleri milli derejede möhüm çözgütleri kabul etmek üçin esas boldy. Mysal üçin, soňky ýyllarda bosgunlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň 30 müňe golaýy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. 2024-nji ýylda Türkmenistanda raýatsyzlygy ýok etmek boýunça sebit maslahatyny geçirmek meýilleşdirildi.

Hormatly jenap Baş sekretar!

Pursatdan peýdalanyp, men raýatlyk meselelerini çözmekde siziň uly şahsy goşant goşýandygyňyzy bellemek isleýärin. Munuň üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýäris.

Azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we iýmiti gowulandyrmak hem möhüm meseleleriň biridir. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan ýokary derejede halkara azyk forumyny çagyrmagy teklip edýär. Biziň bu başlangyjymyzy goldajakdygyňyza ynanýarys.

Hormatly jenap Baş sekretar!

Sözümiň ahyrynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik dialogy ösdürmäge we giňeltmäge berk eýerýändigini hem-de taýýardygyny tassyklamak isleýärin. Biziň ýurdumyza berýän goldawyňyz üçin size tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin. Siziň Türkmenistana saparyňyzyň möhüm waka öwrüljekdigine ynanýaryn.

6 июля 2024 года, город Ашхабад)

Уважаемый господин Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш!

Уважаемые члены делегации!

Прежде всего рады приветствовать вас в Туркменистане. Нынешний визит мы рассматриваем как качественно новый этап взаимодействия по укреплению масштабного партнёрства Туркменистана и ООН.

Уважаемый господин 

Генеральный секретарь!

Данная встреча убедительно доказывает пролонгированный характер компhttpsлексного стратегического диалога между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций, определяющий признак которого заключается в сообразности целей ООН и национальных интересов нашей страны. Эти реалии выражаются в стремлении достичь устойчивого мира, стабильности и безопасности, Целей устойчивого развития и предусматривают утверждение норм международного права, признанных в глобальной политике и закреплённых в Уставе ООН.

Уважаемые члены делегации!

Как я уже говорил, стратегические отношения между нашей страной и ООН носят долгосрочный характер, которые можно назвать избранным Туркменистаном продуманным курсом, обусловленным его обязательствами перед мировым сообществом как нейтрального государства и продвижением мирного урегулирования конфликтных ситуаций. Туркменистан установил взаимовыгодное сотрудничество с Организацией Объединённых Наций во многих областях. Сегодня в нашей стране функционируют её различные структуры, а именно ПРООН, Детский фонд (ЮНИСЕФ), Фонд ООН в области народонаселения, ВОЗ, Управление ООН по наркотикам и преступности.

В декабре 2007 года при поддержке всех стран региона и по решению Генерального секретаря ООН в Ашхабаде открылся Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Кроме того, у нас работают представительства Всемирного банка и Международной организации по миграции, которые входят в систему ООН. Все они активно сотрудничают с Правительством и вносят существенный вклад в развитие Туркменистана. Пользуясь возможностью, выражаю сотрудникам ООН, которые работают в нашей стране, благодарность за деятельное стремление к сотрудничеству.

Уважаемый господин 

Генеральный секретарь!

Что касается приоритетов стратегического диалога, нам надлежит сфокусироваться на всеобщей безопасности, региональной конъюнктуре, устойчивом развитии и гуманитарных вопросах. В современных реалиях следует принять конкретные меры по деэскалации напряжённости и предоставлению возможностей для диалога. И здесь важно сформировать механизмы регулярных контактов на основе норм международного права и Устава Организации Объединённых Наций. В сентябре прошлого года Туркменистан как ответственное государство выступил на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамбhttpsлеи ООН с предложением разработать Стратегию глобальной безопасности, одним из основных положений которой считаем применение превентивной дипhttpsломатии, предупреждение и предотвращение конфликтных ситуаций. В этом плане мы готовы к тесному сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами и профильными отделениями, учреждениями, институтами ООН.

Большой потенциал видим и в региональном партнёрстве. Сегодня позиция Центральной Азии как ключевого центра глобальной энергетики и геополитики, а также транспортного узла последовательно возрастает. Туркменистан отчётливо представляет свою миссию в деле поддержания мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе, где налажены различные механизмы межгосударственного сотрудничества, главный из которых – формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии, сформированный несколько лет назад.

Что касается региональной безопасности, то Туркменистан наблюдает за ситуаhttpsцией в Афганистане, который является нашим ближайшим соседом и братским государством, и мы продолжим экономическое партнёрство с ним, оказывать гуманитарную помощь афганскому народу. Нами инициированы прокладка газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия и линии электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, другие международные проекты в области энергетики и транспорта, которые, уверены, кардинально улучшат социально-экономическую обстановку в Афганистане. Мы продолжим работать над обозначенными проектами. Полагаем, что ключевая роль в координации афганского вопроса должна отводиться Организации Объединённых Наций, и Туркменистан готов всячески содействовать ей в этом деле.

Уважаемый господин 

Генеральный секретарь!

Устойчивое развитие – приоритетная задача в контексте сотрудничества с Организацией Объединённых Наций, и в этом плане мы системно работаем над достижением на национальном уровне первоочередных Целей устойчивого развития. Они изложены в Рамочной программе сотрудничества между ООН и Туркменистаном в области устойчивого развития на 2021–2025 годы (ЮНДАФ).

В мае текущего года состоялось первое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан–ООН» в обновлённом составе, в ходе которого была принята Дорожная карта по разработке Рамочной программы сотрудничества между ООН и Туркменистаном в области устойчивого развития на 2026–2030 годы. Следует отметить, что Туркменистан как на национальном уровне, так и в рамках международных усилий активно участвует в Повестке дня–2030. Здесь, уважаемый господин Генеральный секретарь, хочу обратить внимание на наше предложение о разработке Глобальной рамочной программы перехода к экономике замкнутого цикла, которое было озвучено в феврале нынешнего года – во время Всемирного правительственного саммита в Дубае. Мы рассчитываем на поддержку ООН в её реализации.

В числе приоритетных задач также финансирование Целей устойчивого развития, что требует конкретных решений. Так, Туркменистан предлагает созвать совещание на уровне министров по финансированию Целей устойчивого развития, и было бы целесообразно привлечь к нему международные финансовые институты, в частности, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Отдельное внимание мы уделяем и взаимодействию по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды. В 2016 году наша страна присоединилась к Парижскому соглашению по климату, тем самым в полной мере приступила к выполнению глобальной климатической повестки. Вполне закономерно, что Туркменистан сконцентрирован на конструктивном сотрудничестве по вопросам климата в Центральноазиатском регионе. И конкретным шагом в этом направлении стали меры по созданию Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата. Определённая работа здесь уже проделана, и мы рассчитываем на содействие профильных структур ООН для того, чтобы в скором времени достичь соглашения и приступить к организационным процедурам по созданию Центра в Туркменистане.

В рамках сотрудничества с Организацией Объединённых Наций мы выделяем водную проблематику в Центральной Азии и спасение Аральского моря. Здесь Туркменистан 

прежде всего руководствуется необходимостью учитывать три фактора, а именно, вопросы в этой области должны рассматриваться и решаться на основе:

– норм международного права;

– соблюдения интересов всех стран региона;

– участия Организации Объединённых Наций и других международных структур.

Что касается спасения Арала, Туркменистаном разработана Концепция httpsСпециальной программы ООН для бассейна Аральского моря, которая официально разослана центральноhttpsазиатским государствам. В мае 2023 года Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана приняла инициированную нами Резолюцию «Рассмотрение условий создания Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря», которая, полагаем, послужит платформой для многостороннего сотрудничества и основой для последующих инициатив стран по внутренним водоёмам.

Стратегическим направлением взаимодействия с ООН также выступает транспорт и энергетика. По инициативе Туркменистана принято 8 резолюций по вопросам в области транспорта, ещё 3 резолюции – по энергетическому партнёрству. В 2016 году под эгидой ООН в Ашхабаде прошла первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту. Вместе с тем у нас есть важные новые предложения – создание Глобального атласа в области устойчивого развития и Альянса по сотрудничеству в области глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития.

В числе ключевых направлений сотрудничества Туркменистана и ООН – реализация Конвенции по правам человека. В данную категорию входит и гуманитарное взаимодействие с ответственными учреждениями и подразделениями ООН в решении вопросов беженцев, апатридов и другие задачи. За последние годы у нас прошло несколько крупных международных форумов по гуманитарной линии, результаты которых послужили базой для принятия кардинальных решений на национальном уровне. Например, в течение последних лет гражданство Туркменистана получили около 30 тысяч беженцев и апатридов. Кроме того, на 2024 год у нас запланировано проведение региональной конференции по ликвидации безгражданства.

Уважаемый господин 

Генеральный секретарь!

Пользуясь возможностью, хочу отметить Ваш большой личный вклад в решение пробhttpsлем гражданства. Мы искренне благодарны Вам за это.

Поддержание продовольственной безопасности и улучшение питания также в числе главных задач. В этом плане Туркменистан предлагает созвать Международный продовольственный форум высокого уровня. Надеемся, что наше предложение получит поддержку.

Уважаемый господин 

Генеральный секретарь!

В завершение хочу подтвердить непреклонную приверженность и готовность Туркменистана к укреплению и наращиванию стратегического диалога с Организацией Объединённых Наций. Мы искренне признательны Вам за поддержку нашей страны. Уверен, что Ваш визит в Туркменистан станет знаменательным событием.

6 июля 2024 года, город Ашхабад)

Уважаемый господин Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш!

Уважаемые члены делегации!

Прежде всего рады приветствовать вас в Туркменистане. Нынешний визит мы рассматриваем как качественно новый этап взаимодействия по укреплению масштабного партнёрства Туркменистана и ООН.

Уважаемый господин 

Генеральный секретарь!

Данная встреча убедительно доказывает пролонгированный характер компhttpsлексного стратегического диалога между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций, определяющий признак которого заключается в сообразности целей ООН и национальных интересов нашей страны. Эти реалии выражаются в стремлении достичь устойчивого мира, стабильности и безопасности, Целей устойчивого развития и предусматривают утверждение норм международного права, признанных в глобальной политике и закреплённых в Уставе ООН.

Уважаемые члены делегации!

Как я уже говорил, стратегические отношения между нашей страной и ООН носят долгосрочный характер, которые можно назвать избранным Туркменистаном продуманным курсом, обусловленным его обязательствами перед мировым сообществом как нейтрального государства и продвижением мирного урегулирования конфликтных ситуаций. Туркменистан установил взаимовыгодное сотрудничество с Организацией Объединённых Наций во многих областях. Сегодня в нашей стране функционируют её различные структуры, а именно ПРООН, Детский фонд (ЮНИСЕФ), Фонд ООН в области народонаселения, ВОЗ, Управление ООН по наркотикам и преступности.

В декабре 2007 года при поддержке всех стран региона и по решению Генерального секретаря ООН в Ашхабаде открылся Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Кроме того, у нас работают представительства Всемирного банка и Международной организации по миграции, которые входят в систему ООН. Все они активно сотрудничают с Правительством и вносят существенный вклад в развитие Туркменистана. Пользуясь возможностью, выражаю сотрудникам ООН, которые работают в нашей стране, благодарность за деятельное стремление к сотрудничеству.

Уважаемый господин 

Генеральный секретарь!

Что касается приоритетов стратегического диалога, нам надлежит сфокусироваться на всеобщей безопасности, региональной конъюнктуре, устойчивом развитии и гуманитарных вопросах. В современных реалиях следует принять конкретные меры по деэскалации напряжённости и предоставлению возможностей для диалога. И здесь важно сформировать механизмы регулярных контактов на основе норм международного права и Устава Организации Объединённых Наций. В сентябре прошлого года Туркменистан как ответственное государство выступил на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамбhttpsлеи ООН с предложением разработать Стратегию глобальной безопасности, одним из основных положений которой считаем применение превентивной дипhttpsломатии, предупреждение и предотвращение конфликтных ситуаций. В этом плане мы готовы к тесному сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами и профильными отделениями, учреждениями, институтами ООН.

Большой потенциал видим и в региональном партнёрстве. Сегодня позиция Центральной Азии как ключевого центра глобальной энергетики и геополитики, а также транспортного узла последовательно возрастает. Туркменистан отчётливо представляет свою миссию в деле поддержания мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе, где налажены различные механизмы межгосударственного сотрудничества, главный из которых – формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии, сформированный несколько лет назад.

Что касается региональной безопасности, то Туркменистан наблюдает за ситуаhttpsцией в Афганистане, который является нашим ближайшим соседом и братским государством, и мы продолжим экономическое партнёрство с ним, оказывать гуманитарную помощь афганскому народу. Нами инициированы прокладка газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия и линии электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, другие международные проекты в области энергетики и транспорта, которые, уверены, кардинально улучшат социально-экономическую обстановку в Афганистане. Мы продолжим работать над обозначенными проектами. Полагаем, что ключевая роль в координации афганского вопроса должна отводиться Организации Объединённых Наций, и Туркменистан готов всячески содействовать ей в этом деле.

Уважаемый господин 

Генеральный секретарь!

Устойчивое развитие – приоритетная задача в контексте сотрудничества с Организацией Объединённых Наций, и в этом плане мы системно работаем над достижением на национальном уровне первоочередных Целей устойчивого развития. Они изложены в Рамочной программе сотрудничества между ООН и Туркменистаном в области устойчивого развития на 2021–2025 годы (ЮНДАФ).

В мае текущего года состоялось первое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан–ООН» в обновлённом составе, в ходе которого была принята Дорожная карта по разработке Рамочной программы сотрудничества между ООН и Туркменистаном в области устойчивого развития на 2026–2030 годы. Следует отметить, что Туркменистан как на национальном уровне, так и в рамках международных усилий активно участвует в Повестке дня–2030. Здесь, уважаемый господин Генеральный секретарь, хочу обратить внимание на наше предложение о разработке Глобальной рамочной программы перехода к экономике замкнутого цикла, которое было озвучено в феврале нынешнего года – во время Всемирного правительственного саммита в Дубае. Мы рассчитываем на поддержку ООН в её реализации.

В числе приоритетных задач также финансирование Целей устойчивого развития, что требует конкретных решений. Так, Туркменистан предлагает созвать совещание на уровне министров по финансированию Целей устойчивого развития, и было бы целесообразно привлечь к нему международные финансовые институты, в частности, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Отдельное внимание мы уделяем и взаимодействию по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды. В 2016 году наша страна присоединилась к Парижскому соглашению по климату, тем самым в полной мере приступила к выполнению глобальной климатической повестки. Вполне закономерно, что Туркменистан сконцентрирован на конструктивном сотрудничестве по вопросам климата в Центральноазиатском регионе. И конкретным шагом в этом направлении стали меры по созданию Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата. Определённая работа здесь уже проделана, и мы рассчитываем на содействие профильных структур ООН для того, чтобы в скором времени достичь соглашения и приступить к организационным процедурам по созданию Центра в Туркменистане.

В рамках сотрудничества с Организацией Объединённых Наций мы выделяем водную проблематику в Центральной Азии и спасение Аральского моря. Здесь Туркменистан 

прежде всего руководствуется необходимостью учитывать три фактора, а именно, вопросы в этой области должны рассматриваться и решаться на основе:

– норм международного права;

– соблюдения интересов всех стран региона;

– участия Организации Объединённых Наций и других международных структур.

Что касается спасения Арала, Туркменистаном разработана Концепция httpsСпециальной программы ООН для бассейна Аральского моря, которая официально разослана центральноhttpsазиатским государствам. В мае 2023 года Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана приняла инициированную нами Резолюцию «Рассмотрение условий создания Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря», которая, полагаем, послужит платформой для многостороннего сотрудничества и основой для последующих инициатив стран по внутренним водоёмам.

Стратегическим направлением взаимодействия с ООН также выступает транспорт и энергетика. По инициативе Туркменистана принято 8 резолюций по вопросам в области транспорта, ещё 3 резолюции – по энергетическому партнёрству. В 2016 году под эгидой ООН в Ашхабаде прошла первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту. Вместе с тем у нас есть важные новые предложения – создание Глобального атласа в области устойчивого развития и Альянса по сотрудничеству в области глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития.

В числе ключевых направлений сотрудничества Туркменистана и ООН – реализация Конвенции по правам человека. В данную категорию входит и гуманитарное взаимодействие с ответственными учреждениями и подразделениями ООН в решении вопросов беженцев, апатридов и другие задачи. За последние годы у нас прошло несколько крупных международных форумов по гуманитарной линии, результаты которых послужили базой для принятия кардинальных решений на национальном уровне. Например, в течение последних лет гражданство Туркменистана получили около 30 тысяч беженцев и апатридов. Кроме того, на 2024 год у нас запланировано проведение региональной конференции по ликвидации безгражданства.

Уважаемый господин 

Генеральный секретарь!

Пользуясь возможностью, хочу отметить Ваш большой личный вклад в решение пробhttpsлем гражданства. Мы искренне благодарны Вам за это.

Поддержание продовольственной безопасности и улучшение питания также в числе главных задач. В этом плане Туркменистан предлагает созвать Международный продовольственный форум высокого уровня. Надеемся, что наше предложение получит поддержку.

Уважаемый господин 

Генеральный секретарь!

В завершение хочу подтвердить непреклонную приверженность и готовность Туркменистана к укреплению и наращиванию стратегического диалога с Организацией Объединённых Наций. Мы искренне признательны Вам за поддержку нашей страны. Уверен, что Ваш визит в Туркменистан станет знаменательным событием.