Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
08.07.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Президент Туркменистана провёл рабочее совещание по цифровой системе

The President of Turkmenistan Held a Working Meeting via the Digital System

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi.

Ol welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýygnalan hasyly galla kabul ediş nokatlaryndan elewatorlara, ammarlara daşamak, orakdan boşan meýdanlarda sürüm işlerini geçirmek we ýerleri indiki ekiş möwsümine taýýarlamak, geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý tohumlaryny taýýar etmek boýunça işler dowam edýär. Döwlete tabşyrylan bugdaý üçin önüm öndürijiler bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak, hatarara bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri ýerine ýetirilýär. Ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ýetişdirilen hasylyny ýygnap almak we ilata ýetirmek, bu ekinleriň güýzki ekişine taýýarlyk görmek işleri utgaşykly alnyp barylýar. Mundan başga-da, häkim ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, galla oragynyň talabalaýyk geçirilmeginiň, gowaça meýdanlaryndaky agrotehniki çäreleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belledi we bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamalara laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi H.Aşyrmyradow welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Häkim hormatly Prezidentimiziň oba zähmetkeşleri üçin döredýän amatly şertlerinden ruhlanan welaýatyň daýhanlarynyň Watan harmanyna bugdaýyň bereketli hasylyny tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri baradaky hoş habary aýtdy hem-de döwlet Baştutanymyza we türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza oba hojalyk pudagynyň ösdürilmegine berýän yzygiderli ünsi üçin sebitiň ýaşaýjylarynyň adyndan hoşallyk bildirdi.

Soňra häkim welaýatyň ekerançylyk meýdanlaryndaky işleriň ýagdaýy baradaky hasabatyny dowam etdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýygnalan hasyly elewatorlara we ammarlara daşamak, ýerleşdirmek, önüm öndürijiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmegini üpjün etmek boýunça degişli işler dowam edýär. Bugdaý oragyndan boşan meýdanlarda sürüm işlerini geçirmek, geljek ýylyň hasyly üçin ýokary hilli tohum taýýarlamak boýunça işler ýerine ýetirilýär. Şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekilen meýdanlarda hatarara bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar. Welaýatda ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň hasylyny ýygnap almak hem-de ilata ýetirmek boýunça işler dowam edýär. Mundan başga-da, häkim ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly binalardaky hem-de desgalardaky gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Balkan welaýatynyň gallaçylarynyň Watan öňündäki şertnamalaýyn borçnamalaryny abraý bilen ýerine ýetirendiklerini, munuň bolsa ýurdumyzda azyk bolçulygyny has-da berkitmekde möhüm ädimleriň biridigini belledi. Döwlet Baştutanymyz gazanan bu zähmet ýeňşi bilen Balkan welaýatynyň edermen gallaçylaryny tüýs ýürekden gutlap, täze üstünlikleri arzuw etdi, şeýle-de welaýatyň ekerançylarynyň beýleki oba hojalyk ekinlerinden hem bol hasyl alyp, gowy netijeleri görkezjekdiklerine berk ynam bildirdi.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi S.Soltanmyradowyň welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy baradaky hasabaty bilen dowam etdi.

Ilki bilen, häkim hormatly Prezidentimiziň oba hojalyk pudagyny toplumlaýyn ösdürmek boýunça edýän taýsyz tagallalaryndan, yzygiderli goldawlaryndan ruhlanyp, tutanýerli zähmet çekýän welaýatyň gallaçy daýhanlarynyň Watan harmanyna 270 müň tonnadan gowrak bugdaý hasylyny tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli berjaý edendikleri baradaky hoş habary aýtdy hem-de bagtyýar ýaşaýjylaryň adyndan Arkadagly Gahryman Serdarymyza, Gahryman Arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdi.

Soňra häkim welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, ýygnalan bugdaý hasylyny galla kabul ediş nokatlaryndan ammarlara we elewatorlara ýitgisiz daşamak, bugdaý oragyndan boşan meýdanlary sürmek, indiki ekiş üçin tohum taýýarlamak işleri bellenen talaplara laýyklykda alnyp barylýar. Bugdaý öndürijiler bilen döwlete tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda hatarara bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Şunuň bilen birlikde, ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ýetişdirilen hasylyny ýygnamak, bu önümler bilen içerki bazarlarymyzy üpjün etmek, bu ekinleriň güýz möwsüminde ekilmeli ýerlerini taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar. Şaly ekilen meýdanlarda ideg etmek we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri dowam edýär.

Şeýle hem häkim welaýatda «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna» laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Daşoguz welaýatynyň edermen gallaçylarynyň Watan öňündäki şertnamalaýyn borçnamalaryny abraý bilen ýerine ýetirip, döwlet harmanyna 270 müň tonnadan gowrak bugdaý tabşyrandyklaryny belledi. Döwlet Baştutanymyz Daşoguz welaýatynyň edermen gallaçylaryny bu gazanan üstünlikleri bilen tüýs ýürekden gutlap, welaýatyň ähli zähmetkeşlerine täze üstünlikleri arzuw etdi hem-de sebitde beýleki oba hojalyk ekinlerinden hem bol hasyl almakda gowy netijeleriň gazanyljakdygyna berk ynam bildirdi.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýygnalan bugdaý hasylyny galla kabul ediş nokatlaryndan elewatorlara we ammarlara ýitgisiz daşamak, ýerleşdirmek, bugdaý oragyndan boşan meýdanlarda geljek ýylyň hasylynyň düýbüni tutmak üçin sürüm işlerini geçirmek, tohum taýýarlamak boýunça degişli çäreler görülýär. Önüm öndürijiler bilen tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda hatarara bejergi, otag etmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri ýerine ýetirilýär. Sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda ýetişdirilen gök-bakja ekinleriniň hasylyny ýygnap almak, talabalaýyk saklamak hem-de içerki bazarlarymyzy üpjün etmek, şu ýylyň güýz möwsüminde bu ekinleriň ekiljek meýdanlaryny, tohumlaryny taýýarlamak boýunça zerur işler geçirilýär. Welaýatyň şaly ekilen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ösüş suwuny tutmak işleri dowam edýär. Şeýle-de häkim ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bugdaý hasylynyň soňky dänesine çenli ýygnalyp alynmagyny, gowaça we şaly ekilen meýdanlardaky ideg işleriniň talabalaýyk geçirilmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli bolmagyny hem gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Orazow welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatda ýygnalan hasyly galla kabul ediş nokatlaryndan elewatorlara we ammarlara daşamak, galla oragyndan boşan meýdanlarda sürüm işlerini geçirmek, geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý tohumyny taýýarlamak, tabşyrylan hasyl üçin önüm öndürijiler bilen hasaplaşyklary öz wagtynda geçirmek boýunça zerur işler ýerine ýetirilýär. Welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda hatarara bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri dowam edýär.

Ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ýetişdirilen hasylyny ýygnap almak, bu ekinleriň güýzki ekiljek ýerlerini möwsüme taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär. Şeýle hem häkim “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, bugdaý hasylynyň soňky dänesine çenli ýitgisiz ýygnalyp alynmagynyň, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi we bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalara laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň bellenen möhletlerde we ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň hemaýat-goldawlary netijesinde, ýurdumyzyň gallaçy daýhanlary tarapyndan Watan harmanyna 1 million 200 müň tonnadan gowrak bugdaý hasyly tabşyryldy. Ýurdumyzda häzirki wagtda galla oragy dowam edip, ýygnalan hasyly galla kabul ediş nokatlaryndan ammarlara, elewatorlara daşamak hem-de olary talabalaýyk ýerleşdirmek, önüm öndürijiler bilen döwlete tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklary öz wagtynda geçirmek, indiki ekiş möwsüminde ulanyljak bugdaý tohumyny taýýarlamak boýunça degişli çäreler görülýär. Gowaça ekilen meýdanlarda pagtaçy daýhanlar tarapyndan hatarara bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri ýerine ýetirilýär.

Welaýatlaryň ekerançylyk meýdanlarynda ösdürilip ýetişdirilen ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň hasylyny ýygnap almak, bu önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpjün etmek, önümleri sowadyjy ammarlara ýerleşdirmek, şu ýylyň güýz paslynda bu ekinleriň ekiljek ýerlerini ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Daşoguz we Lebap welaýatlarynyň şaly ekilen meýdanlarynda ideg işleri, Mary welaýatynda bolsa güýzlük gant şugundyryny ekmek, ekiş geçirilen ýerlerde gögeriş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ussat gallaçylarymyzyň tutanýerli zähmeti netijesinde ösdürilip ýetişdirilen bugdaý hasylynyň soňky dänesine çenli ýygnalyp alynmagyny, ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlaryndaky agrotehniki çäreleriň talabalaýyk geçirilmegini gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, oba hojalyk işgärleriniň yhlasly zähmeti bilen ýurdumyzda azyk bolçulygynyň döredilýändigini, bu ugurda gallaçy daýhanlarymyzyň alyp barýan işleriniň aýratyn bellenilmäge mynasypdygyny aýtdy. Arkadagly Gahryman Serdarymyz häzirki wagtda jogapkärli möwsüm bolan galla oragynyň tamamlanyp barýandygyna ünsi çekip, edermen gallaçylaryň bugdaýyň her bir dänesini yrýa etmän ýygnap aljakdyklaryna berk ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл рабочее совещание с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева и хякимов велаятов, на котором рассмотрена динамика работ в агропромышленном комплексе и сезонных кампаний в регионах страны.

Первому слово предоставлено хякиму Ахалского велаята Р.Ходжамгулыеву, который доложил о ходе принимаемых в аграрном секторе мер.

Как сообщалось, продолжаются транспортировка собранной пшеницы из пунктов приёма в зернохранилища, в частности, в элеваторы, вспашка освободившихся после косовицы полей, словом, подготовка площадей к следующей посевной. Вместе с тем заготавливается семенной материал для урожая предстоящего года, своевременно проводятся расчёты с производителями за сданное зерно.

На засеянных хлопчатником угодьях осуществляются вегетационный полив, междурядная обработка и подкормка почвы минеральными удобрениями.

В регионе также продолжается уборка урожая картофеля и других овощебахчевых с последующей поставкой в точки сбыта, координируется и подготовка к осенней посадке этих культур.

Руководитель администрации региона также проинформировал о состоянии дел на новостройках, в частности, на объектах социальной и производственной инфраструктуры согласно Программе социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах, открытие которых намечено на текущий год.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился принять меры для надлежащего завершения хлебоуборочной кампании и своевременного выполнения агротехнических мероприятий на хлопковых полях.

Хякиму также поручено контролировать качество строительства объектов различного назначения в соответствии с программами социально-экономического развития страны, предусмотренных к сдаче в эксплуатацию в нынешнем году.

Далее с отчётом о сельскохозяйственных мероприятиях выступил хяким Балканского велаята Х.Ашырмырадов.

Первым делом руководитель регио­нальной администрации сообщил добрую весть об успешном выполнении хлеборобами договорных обязательств по сдаче зерна. Как отмечалось, трудовое достижение земледельцев региона стало возможным благодаря предоставленным земледельцам со стороны государства оптимальным условиям для плодотворной работы. От имени жителей велаята хяким выразил признательность Президенту страны и Национальному Лидеру туркменского народа Герою-Аркадагу за неослабное внимание к развитию сельского хозяйства.

Рабочее совещание продолжилось докладом о состоянии дел на земледельческих угодьях.

Как сообщалось, делается всё необходимое для надлежащей транспортировки и последующего размещения урожая пшеницы в зернохранилищах и элеваторах, а также для своевременного расчёта с производителями за сданное зерно. Кроме того, на полях, где завершён сбор, проводится вспашка, заготавливается качественный семенной материал для посевной следующего года.

Вместе с тем на участках, где созревает урожай хлопчатника нынешнего года, продолжаются междурядная обработка, подкормка минеральными удобрениями и вегетационный полив.

Идёт также сбор картофеля и других овощебахчевых, которые впоследствии поступают на реализацию. С учётом предстоящей посадки озимых сортов данных культур ведётся подготовка отведённых земель и семенного материала.

Руководитель администрации региона проинформировал о ходе строительства объектов социальной и производственной инфраструктуры согласно Программе социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Национальной сельской программе, которые намечено сдать в эксплуатацию в текущем году.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что успех самоотверженных земледельцев приморского региона, которые достойно справились с договорными обязательствами по сдаче государству зерна, – значительный шаг в деле поддержания продовольственного изобилия в стране.

Сердечно поздравив доблестных хлеборобов Балканского велаята с трудовым достижением, глава государства пожелал им новых успехов, выразив уверенность, что аграрии западного региона добьются такого же результата в выращивании других культур.

Рабочее совещание продолжилось выступлением хякима Дашогузского велаята С.Солтанмырадова, который доложил о ходе сезонных сельскохозяйственных работ.

Прежде всего руководитель администрации северного региона сообщил добрую весть об успешном выполнении самоотверженными хлеборобами договорных обязательств, которые сдали на харман Родины свыше 270 тысяч тонн зерна. Дос­тижение тружеников – результат деятельных усилий по комплексному развитию сельского хозяйства и постоянной поддержки со стороны государства, подчеркнул хяким и от имени счастливых жителей ­Дашогузского велаята выразил признательность Герою-Аркадагу и Аркадаглы Герою Сердару.

Далее руководитель региональной администрации отчитался о сезонных сельскохозяйственных кампаниях.

Как сообщалось согласно установленным требованиям продолжается транспортировка собранного урожая пшеницы из пунктов приёма в зернохранилища, в том числе на элеваторы, вспашка освободившихся после косовицы земель и заготовка семян для следующей посевной. Налажен своевременный расчёт с производителями за сданное государству зерно.

На засеянных хлопчатником полях проводятся междурядная обработка, подкормка почвы минеральными удобрениями и вегетационный полив. Вся работа выполняется согласно нормам агротехники.

Продолжается также сбор овощебахчевых, в частности, картофеля, с последующей поставкой на внут­ренние рынки, а также обработка площадей, отведённых под предстоящую посадку озимых сортов данных культур.

Проводится уход за рисовыми полями, в том числе подкормка минеральными удобрениями.

Руководитель администрации северного региона также проинформировал о ходе строительства объектов социальной и производственной инфраструктуры согласно Нацио­нальной программе Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года, предстоящих к открытию в нынешнем году.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением отметил, что самоотверженные хлеборобы Дашогузского велаята достойно справились с договорными обязательствами, сдав на харман Родины более 270 тысяч тонн зерна.

От всей души поздравив доблестных земледельцев региона с достижением, глава государства пожелал им новых трудовых побед, выразив уверенность, что они добьются замечательных успехов и в выращивании богатых урожаев других сельскохозяйственных культур.

Затем о темпах сезонных работ в аграрном секторе доложил хяким Лебапского велаята Ш.Амангелдиев.

Как сообщалось, продолжается перевозка собранного зерна из пунк­тов приёма в зернохранилища, в частности, на элеваторы, с последующим размещением. На освободившихся полях проводится вспашка для подготовки к предстоящей посевной. С этой целью заготавливается необходимый семенной материал. Своевременно осуществляются расчёты с производителями за сданный урожай.

На площадях с хлопчатником ведутся междурядная обработка, прополка, подкормка минеральными удобрениями и вегетационный полив. Данные мероприятия проводятся с учётом агротехнических норм.

Продолжается также сбор с последующим хранением овощебахчевых, в частности, картофеля, согласно заданным требованиям для поставки на внутренние рынки сбыта, подготовка земель и семенного материала, которые необходимы для предстоящего сева озимых сортов этих культур.

В соответствии с правилами агротехники проводится и вегетационный полив рисовых площадей.

Руководитель администрации региона проинформировал также о темпах строительства объектов социального и производственного назначения согласно Программе социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Нацио­нальной сельской программе, которые предстоит сдать в эксплуатацию в текущем году.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился обес­печить сбор пшеницы в полном объёме и надлежащий уход за посевами хлопчатника и риса.

Хякиму также поручено держать под контролем своевременное завершение строительства объектов различного назначения согласно Национальной сельской программе, запланированных к открытию в нынешнем году, в полном соответствии к предъявляемым требованиям качества.

Далее о ходе сезонных сельскохозяйственных мероприятий доложил хяким Марыйского велаята Б.Оразов.

Как сообщалось, прилагаются все усилия для перевозки собранного зерна из пунктов приёма в зернохранилища, в частности, на элеваторы. После косовицы на полях проводится вспашка, заготавливаются семена для получения богатого урожая в предстоящем году. Своевременно организованы расчёты с производителями за сданный урожай.

Вместе с тем на засеянных хлопчатником площадях осуществляются междурядная обработка, подкормка минеральными удобрениями и вегетационный полив.

Продолжается также сбор овощебахчевых, в том числе картофеля, подготовка участков для последующего сева озимыми сортами этих культур.

Руководитель региональной администрации проинформировал о темпах строительства объектов социальной и производственной инфраструктуры согласно Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах, открытие которых намечено на текущий год.

Резюмируя доклад, глава государства подчеркнул, что сбор урожая зерна в полном объёме и соблюдение норм агротехники во время сезонных сельскохозяйственных работ выступают главным требованиям. В этой связи хякиму были даны соответствующие поручения.

Президент Сердар Бердымухамедов также распорядился держать под контролем завершение строительства объектов различного назначения согласно программам социально-экономического развития страны, которые будут сданы в эксплуатацию в текущем году, в установленные сроки и с соблюдением предъявляе­мых требований качества.

Затем с отчётом о ходе сезонных работ в аграрном секторе выступил заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев.

Как сообщалось, благодаря деятельной поддержке со стороны государства хлеборобы сдали на харман Родины свыше 1 миллиона 200 тысяч тонн зерна. Вместе с тем сбор пшеницы по стране продолжается. Полученный урожай перевозится из пунктов приёма в хранилища, в том числе на зерновые элеваторы. Своевременно проводится расчёт с производителями за сданное зерно. На площадях после косовицы ведётся вспашка, заготавливаются семена для предстоящей посевной кампании.

На засеянных угодьях хлопкоробы продолжают междурядную обработку, подкормку минеральными удоб­рениями и вегетационный полив.

Наряду со сбором овощебахчевых, в том числе картофеля, принимаются меры по их последующему хранению в холодильных складах и поставке на внутренние рынки. Кроме того, делается всё необходимое для подготовки земель, отведённых под предстоящую посадку озимых сортов этих культур.

На рисовых площадях Дашогузского и Лебапского велаятов проводится уход, а в Марыйском велаяте – посадка сахарной свёклы с последующим вегетационным поливом.

Заслушав отчёт, глава государства распорядился держать под контролем завершение уборки зерна, выращенного упорным трудом доблестных хлеборобов, в полном объёме, а также соблюдение требований агротехники при работе на земледельческих угодьях страны.

Обращаясь к участникам рабочего совещания, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что продовольственное изобилие в Отчизне обеспечивается самоотверженным трудом аграриев. В этом деле особо примечательны достижения хлеборобов.

Акцентируя внимание на ответственном сезоне – зерноуборочной кампании, которая подходит к концу, глава государства выразил уверенность, что доблестные труженики полей соберут оставшийся урожай в самом скором времени и без потерь.

Завершая рабочее совещание по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам успехов в работе.

Today, President Serdar Berdimuhamedov held a working meeting via the digital system with the participation of Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T. Atahallyev and velayat khyakims to consider the dynamics of work in the agro-industrial complex and seasonal campaigns in the regions of the country.

The first floor was given to the khyakim of Ahal velayat R.Hojamgulyev, who reported on the progress of measures taken in the agricultural sector.

As reported, the transportation of harvested wheat from collection points to granaries, in particular to elevators, continues to plow the fields freed up after mowing, in short, preparing the areas for the next sowing season. At the same time, seed material is being prepared for the coming year’s harvest, and payments are made in a timely manner to producers for the delivered grain.

On lands sown with cotton, vegetation irrigation, inter-row cultivation and fertilizing of the soil with minerals are carried out.

The region also continues to harvest potatoes and other melons and vegetables with subsequent delivery to sales points, and preparations for the autumn planting of these crops are being coordinated.

The head of the regional administration also informed about the state of affairs at new buildings, in particular, at social and industrial infrastructure facilities according to the Program for the country’s socio-economic development in 2022–2028, the opening of which is scheduled for the current year.

Summarizing the report, President Serdar Berdimuhamedov ordered to take measures for the proper completion of the grain harvest campaign and the timely implementation of agro-technical measures in the cotton fields.

The khyakim was also entrusted with monitoring the quality of construction of facilities for various purposes in accordance with the programs for the socio-economic development of the country, envisaged for commissioning this year.

Further, the khyakim of Balkan velayat, H. Ashyrmyradov, made a report on agricultural activities.

First of all, the head of the regional administration reported the good news about the successful fulfillment by grain growers of their contractual obligations to deliver grain. As noted, the labor achievements of farmers in the region became possible thanks to the optimal conditions for fruitful work provided to farmers by the state. On behalf of the residents of the velayat, the khyakim expressed gratitude to the President of the country and the National Leader of the Turkmen people, Hero-Arkadag, for his unflagging attention to the development of agriculture.

The working meeting continued with a report on the state of affairs on agricultural land.

As reported, everything necessary is being done for the proper transportation and subsequent placement of the wheat harvest in granaries and elevators, as well as for timely payment to producers for the delivered grain. In addition, the fields where the harvest has been completed are plowed and high-quality seed material is prepared for next year sowing campaign.

At the same time, in areas where this year’s cotton crop is ripening, inter-row cultivation, fertilizing with mineral fertilizers and vegetative irrigation continue.

Potatoes and other vegetables and melons are also being collected, which are subsequently sold. Taking into account the upcoming planting of winter varieties of these crops, the allotted land and seed material are being prepared.

The head of the regional administration informed about the progress of construction of social and industrial infrastructure facilities in accordance with the Program for the socio-economic development of the country in 2022–2028 and the National Rural Program, which are scheduled to be put into operation this year.

After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov noted that the success of the dedicated farmers of the coastal region, who adequately fulfilled the contractual obligations to deliver grain to the state, is a significant step in maintaining food abundance in the country.

Having heartily congratulated the valiant grain growers of Balkan velayat on their labor achievement, the head of state wished them new success, expressing confidence that the farmers of the western region will achieve the same result in growing other crops.

The working meeting continued with a speech by the khyakim of Dashoguz velayat S. Soltanmyradov, who reported on the progress of seasonal agricultural work.

First of all, the head of the administration of the northern region reported the good news about the successful fulfillment of contractual obligations by selfless grain growers, who delivered over 270 thousand tons of grain to the warehouse of the Homeland. The achievement of workers is the result of active efforts for the comprehensive development of agriculture and constant support from the state, the khyakim emphasized and on behalf of the happy residents of Dashoguz velayat expressed gratitude to Hero-Arkadag and Arkadagly Hero Serdar.

Further, the head of the regional administration reported on seasonal agricultural campaigns.

As reported, in accordance with established requirements, transportation of the harvested wheat crop from reception points to granaries, including elevators, plowing of lands freed up after mowing and procurement of seeds for the next sowing season continues. Timely settlements with producers for grain delivered to the state have been established.

In fields sown with cotton, inter-row cultivation, fertilizing the soil with minerals and vegetation irrigation are carried out. All work is carried out in accordance with agricultural technology standards.

The collection of vegetables and melons, in particular potatoes, with subsequent delivery to domestic markets, as well as the cultivation of areas allocated for the upcoming planting of winter varieties of these crops, continues.

Rice fields are maintained, including fertilizing with minerals.

The northern region’s administration head also informed about the progress of construction of social and industrial infrastructure facilities in accordance with the National Program of the President of Turkmenistan to transform the social and living conditions of the population of villages, towns, etrap cities and etrap centers for the period until 2028, which are scheduled to open this year.

Summarizing the report, President Serdar Berdimuhamedov noted with satisfaction that the dedicated grain growers of Dashoguz velayat adequately fulfilled their contractual obligations, delivering more than 270 thousand tons of grain to the Homeland’s warehouse.

Having sincerely congratulated the valiant farmers of the region on their achievement, the head of state wished them new labor victories, expressing confidence that they will achieve remarkable success in growing rich harvests of other agricultural crops.

Then the khyakim of Lebap velayat Sh. Amangeldiev reported on the pace of seasonal work in the agricultural sector.

As reported, transportation of collected grain from reception points to granaries, in particular to elevators, continues, with subsequent placement. The vacated fields are being plowed in preparation for the upcoming sowing season. For this purpose, the necessary seed material is prepared. Payments to producers for the delivered harvest are made in a timely manner.

In areas with cotton, inter-row cultivation, weeding, fertilizing with minerals and vegetation irrigation are carried out. These activities are carried out taking into account agro-technical standards.

The harvest and subsequent storage of vegetables and melons, in particular potatoes, also continues, in accordance with the specified requirements for delivery to domestic markets, as well as the preparation of land and seed material that are necessary for the upcoming sowing of winter varieties of these crops.

In accordance with the rules of agricultural technology, vegetation irrigation of rice fields is also carried out.

The head of the regional administration also informed about the pace of construction of social and industrial facilities in accordance with the Program for the socio-economic development of the country in 2022–2028 and the National Rural Program, which are to be commissioned this year.

After hearing the report, President Serdar Berdimuhamedov ordered to ensure the full harvest of wheat and proper care of cotton and rice crops.

The khyakim was also instructed to keep under control the timely completion of the construction of facilities for various purposes in accordance with the National Rural Program, planned for opening this year, in full compliance with the quality requirements.

Further, khyakim of Mary velayat B. Orazov reported on the progress of seasonal agricultural activities.

As reported, every effort is being made to transport collected grain from reception points to granaries, in particular to elevators. After mowing, the fields are plowed and seeds are prepared to obtain a rich harvest in the coming year. Payments to producers for the delivered harvest were organized in a timely manner.

At the same time, in areas sown with cotton, inter-row cultivation, fertilizing with minerals and vegetation irrigation are carried out.

The harvest of vegetable and melon crops, including potatoes, and the preparation of areas for subsequent sowing of winter varieties of these crops also continue.

The head of the regional administration informed about the pace of construction of social and industrial infrastructure facilities in accordance with the Program of the President of Turkmenistan for the socio-economic development of the country in 2022–2028, the opening of which is scheduled for this year.

Summarizing the report, the head of state emphasized that harvesting grain in full and compliance with agricultural technology standards during seasonal agricultural work are the main requirements. In this regard, the khyakim was given relevant assignments.

President Serdar Berdimuhamedov also ordered to keep under control the completion of the construction of facilities for various purposes in accordance with the country’s socio-economic development programs, which will be commissioned this year, on time and in compliance with the quality requirements.

Then Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T. Atahallyev made a report on the progress of seasonal work in the agricultural sector.

As reported, thanks to active support from the state, grain growers delivered over 1 million 200 thousand tons of grain to the harvest of the Homeland. At the same time, wheat harvesting throughout the country continues. The resulting harvest is transported from receiving points to storage facilities, including grain elevators. Payments are made to producers in a timely manner for the delivered grain. The areas after the mowing are plowed and seeds are prepared for the upcoming sowing campaign.

On sown land, cotton growers continue inter-row cultivation, fertilizing with minerals and vegetation irrigation.

Along with the gathering of vegetables and melons, including potatoes, measures are being taken for their subsequent storage in refrigerated warehouses and delivery to domestic markets. In addition, everything necessary is being done to prepare the lands allocated for the upcoming planting of winter varieties of these crops.

Rice fields in Dashoguz and Lebap velayats are being maintained, and in Mary velayat, sugar beets are being planted followed by vegetation irrigation.

After hearing the report, the head of state ordered to keep under control the completion of the harvesting of grain grown by the hard work of valiant grain growers in full, as well as compliance with the requirements of agricultural technology when working on the country’s agricultural lands.

Addressing the participants of the working meeting, President Serdar Berdimuhamedov noted that food abundance in the Homeland is ensured by the selfless labor of farmers. The achievements of grain growers are especially noteworthy in this matter.

Focusing on the important season – the grain harvesting campaign, which is coming to an end, the head of state expressed confidence that the valiant workers of the fields will reap the remaining harvest as soon as possible and without losses.

Concluding the working meeting via the digital system, President Serdar Berdimuhamedov wished the participants success in their work.