Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
02.02.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna hem-de döwlet durmuşyna degişli ileri tutulýan meselelere garaldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipeleri kanunçylyk taýdan üpjün etmek babatda alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda hünär derejesini ýokarlandyrmak ugry boýunça okaýan diňleýjiler bilen önümçilik-tejribe okuwlary geçirildi.

Şeýle hem parlamentara gatnaşyklary pugtalandyrmak we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berildi. HHR-iň Halk wekilleriniň Ählihytaý ýygnagynyň hemişelik komitetiniň Başlygynyň orunbasarynyň ýolbaşçylygynda ýurdumyza sapar bilen gelen parlament wekiliýeti bilen bolan duşuşygyň barşynda kanun çykaryjylyk ulgamynda tejribe alyşmak we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mundan başga-da, Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň (GIZ) wekilleriniň ýurdumyza iş saparynyň çäklerinde “Merkezi Aziýada hukuk döwlet gurluşyna ýardam bermek” atly sebitleýin maksatnamanyň ýolbaşçysynyň we bilermenleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça iş toparynyň maslahaty geçirildi. Mejlisiň deputatlary ABŞ-nyň Halkara ösüş boýunça agentliginiň “Gender deňligi: mümkinçilikler hem-de hukuklar boýunça halkara we milli tejribe” atly, şeýle-de BMG-niň Ilat gaznasynyň Aýallaryň hukuklary baradaky Konwensiýasy boýunça Milli hasabaty işläp taýýarlamak bilen bagly ýurdumyzyň degişli edaralary bilen bilelikde geçiren okuw maslahatlaryna gatnaşdylar.

Bellenilişi ýaly, deputatlar döwlet syýasatyny, ýurdumyzda gazanylýan üstünlikleri, amala aşyrylýan özgertmeleri wagyz-nesihat etmek ugrunda geçirilýän çärelere gatnaşýarlar hem-de kanunlaryň many-mazmunyny halk köpçüligine düşündirmekde köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly degişli işleri alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ugurlarynda düýpli özgertmeleriň geçirilip, kanunçylyk namalarynyň yzygiderli kämilleşdirilýändigini belledi. Kämil kanunlar bolsa döwletimizi mundan beýläk-de ösdürmekde kuwwatly hukuk binýady bolup çykyş edýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz bu ugurda netijeli işleri alyp barmagy dowam etdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.