Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
07.03.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine garaldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa çykyş edip, milli hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda Mejlisde döredilen iş toparlary tarapyndan ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleri bilen bilelikde “Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda”, “Gidrometeorologiýa işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunlarynyň hem-de Maşgala we Raýat iş ýörediş kodekslerine, “Ýer hakynda” Türkmenistanyň Bitewi kanunyna, “Weterinariýa işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanun taslamalaryny taýýarlamak, şeýle hem hormatly Prezidentimiziň halkara başlangyçlaryny kanunçylyk taýdan goldamak boýunça işler dowam etdirilýär.

Abraýly halkara düzümler we daşary ýurtlaryň parlamentleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda durmuşa geçirilýän anyk çäreler barada hem aýdyldy. Şunuň bilen baglylykda, ÝHHG-niň Baş sekretary bilen geçirilen duşuşyk hakynda habar berildi. Duşuşygyň barşynda parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek hem-de kanun çykaryjylyk ulgamynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen birlikde, Mejlisiň deputatlary ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň we BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasynyň Aziýa ýurtlary üçin sebit merkeziniň ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary bilen bilelikde guran maslahatlaryna, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament Birleşiginiň Konferensiýasynyň 18-nji maslahatyna gatnaşdylar.

Şeýle hem deputatlaryň döwletimiziň içeri we daşary syýasatyny, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini, Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyny öwrenmek, giňden wagyz etmek hem-de milli kanunçylygyň many-mazmunyny halk köpçüligine düşündirmek boýunça geçirilýän çärelere gatnaşýandygy aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow häzirki döwrüň talaplaryna doly laýyk gelýän täze kanunlaryň taslamalaryny işläp taýýarlamaga aýratyn üns bermegiň, bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etdirmegiň möhümdigini belledi.