Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
29.03.2024

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Заседание Кабинета Министров Туркменистана

Meeting of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesine garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisi açyp, hemişe bolşy ýaly, biz jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň mukaddes Gadyr gijesiniň öň ýanynda günäsini geçýäris. Beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we ynsanperwerlik däplerinden ugur alyp, olary jeza çekmekden boşatmak ýaly sahawatly çäreleri geçirýäris diýip belledi.

Soňra Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky toparyň başlygy B.Gündogdyýew jenaýat edendikleri üçin iş kesilen raýatlaryň mübärek Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek boýunça bu toparyň geçiren işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, asylly däbimize eýerip, jenaýat edendikleri üçin iş kesilen 356 sany raýatyň mübärek Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek hakyndaky Permana gol çekdi. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz toparyň başlygyna hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde günäsi geçilen adamlary tussaglykdan boşadyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly ähli zerur işleri geçirmegi tabşyrdy. Welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine, beýleki ýolbaşçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmek tabşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz günäsi geçilen adamlara yhlasly zähmet çekip, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli işlere öz goşantlaryny goşmaklaryny, eziz Watanymyza ak ýürekden hyzmat edip, halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamaklaryny arzuw etdi.

Soňra Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa çykyş edip, milli hukuk binýadyny kämilleşdirmek, hususan-da, hereket edýän kanunçylyk namalaryny döwrüň talaplaryna laýyk getirmek hem-de täze kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. Şunuň bilen birlikde, Mejlisiň nobatdaky maslahatyna taýýarlyk görlüşi barada aýdyldy.

Maslahatyň barşynda “Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda”, “Gidrometeorologiýa işi hakynda”, “Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda halkara awtomobil gatnawlary hakynda Ylalaşygy tassyklamak hakynda”, “Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksine goşmaçalar girizmek hakynda”, “Türkmenistanyň Maşgala kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda”, “Ýer hakynda” Türkmenistanyň Bitewi kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda”, “Weterinariýa işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunlarynyň taslamalaryna garamak göz öňünde tutulýar.

Şeýle-de daşary ýurtlar we halkara guramalar bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmegiň çäklerinde alnyp barylýan işler barada maglumat berildi. Şunuň bilen baglylykda, Mejlisde Panama Respublikasy we Wenesuela Boliwarian Respublikasynyň ýurdumyzdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçilerinden ynanç hatlarynyň kabul edilendigi habar berildi. Deputatlaryň ýurdumyzda gazanylýan üstünlikleri, amala aşyrylýan özgertmeleri wagyz-nesihat etmek we kabul edilen kanunlaryň many-mazmunyny halk köpçüligine düşündirmek boýunça degişli işleri alyp barýandyklary aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow halkara tejribeden ugur alyp, ýurdumyzyň kanunçylygynyň döwrebap we kämil bolmagy üçin netijeli işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow döwlet emlägini dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek, amatly işewürlik gurşawyny döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan döwletiň paýly gatnaşmagynda döredilen hojalyk subýektlerindäki degişli paýlary döwletiň garamagyndan aýyrmak we hususylaşdyrmak boýunça seljermeler yzygiderli geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň garamagyna “Sanly ykdysadyýet innowasion merkezi” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň esaslyk maýasyndaky paýnamalary bäsleşikli söwda arkaly hususylaşdyrmak baradaky teklip hödürlenildi. Paýdarlar jemgyýetiniň esasy iş ugurlary lomaý söwda, işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek, maýa goýumlary çekmek hem-de telekeçilik işini alyp barmak bilen baglydyr.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, döwlet emlägini hususylaşdyrmak hem-de ony dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak işlerini dowam etdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Munuň özi ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi netijeli ösdürmäge ýardam berer diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, hususan-da, “Türkmennebit” döwlet konsernini zerur bolan enjamlar, şol sanda nebitgaz guýularyny burawlamakda, özleşdirmekde, düýpli abatlamakda ulanylýan turba önümleri bilen üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanda ýangyç-energetika ulgamyny diwersifikasiýalaşdyrmaga, onuň düzümlerini döwrebaplaşdyrmaga, işe innowasion usullary, öňdebaryjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn strategiýa amala aşyrylýar. Bu ugurda “Türkmennebit” döwlet konserniniň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, onuň düzümleri tarapyndan ýerine ýetirilýän, şu ýylyň meýilnamasynda göz öňünde tutulan işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça zerur çäreler görülýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda nebitiň çykarylýan möçberini artdyrmagyň möhüm wezipedigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz «Türkmennebit» döwlet konsernini nebitgaz guýularyny burawlamak, özleşdirmek hem-de düýpli abatlamak işlerinde ulanylýan turba önümleri bilen üpjün etmek boýunça teklibi goldap, wise-premýere degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Gowaça ekişini agrotehniki möhletlerde geçirmek, oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallaryň bökdençsiz işlemegini gazanmak, şeýle hem önüm öndürijileri ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün etmek babatda görülýän çäreler barada aýdyldy.

Şu günler gallaçy kärendeçiler agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, bugdaý ekilen meýdanlarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işlerini alyp barýarlar. Galla kabul ediş kärhanalaryny we elewatorlary galla oragy möwsümine taýýarlamak boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. Bellenilişi ýaly, ilatymyzy ýurdumyzda öndürilen ýeralma, gök-bakja önümleri bilen ýeterlik möçberde üpjün etmek arkaly azyk üpjünçiligini has-da pugtalandyrmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Diýarymyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, suw serişdelerini rejeli peýdalanmak babatda işler dowam etdirilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, gowaça ekişini talabalaýyk geçirmek üçin ähli zerur şertleri döretmegiň wajypdygyny belledi. Şunuň bilen birlikde, ekişde ýokary hilli gowaça tohumlaryny peýdalanmak we döwrebap tehnikalaryň netijeli işledilmegini gazanmak zerurdyr. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk ekinlerini suw bilen ýeterlik möçberde üpjün etmek üçin ýurdumyzyň howdanlarynda suw toplamak işlerine-de aýratyn üns bermegiň möhümdigini nygtap, wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow Aşgabat şäheriniň “Parahat — 7” ýaşaýyş toplumynda alnyp barylýan gurluşyk işleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe paýtagtymyzyň şähergurluşyk-binagärlik keşbini has-da gözelleşdirmek hem-de halkyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, ilaty ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmek boýunça nusgalyk işler amala aşyrylýar. “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş- ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” ýerine ýetirmegiň çäklerinde “Parahat — 7” ýaşaýyş toplumynda 20 sany 9 gatly döwrebap ýaşaýyş jaýyny, 720 orunlyk umumybilim berýän mekdebi, seýilgähi we awtomobil ýollaryny gurmak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, “Parahat — 7” ýaşaýyş toplumynda 864 hojalyga niýetlenen 20 sany 9 gatly nobatdaky döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny, 720 orunlyk umumybilim berýän mekdebi, seýilgähi we awtomobil ýollaryny gurmak boýunça teklibi goldady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew söwda toplumynyň sergisine taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, forumy 3 — 5-nji aprelde ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirmek meýilleşdirilýär. Gözden geçirilişe söwda toplumyna degişli ministrlikleriň, pudaklaýyn düzümleriň köp sanlysynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň dürli ulgamlarda işleýän agzalarynyň 210-dan gowragynyň gatnaşmagyna garaşylýar.

Sergi ýurdumyzyň söwda we hyzmatlar ulgamynda, dokma, halyçylyk pudaklarynda, beýleki ugurlarda gazanýan üstünliklerini görkezer. Onuň çäklerinde Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna degişli modeller öýleriniň milli lybaslarynyň dabaraly görkezilişini, söwda toplumyna degişli kärhanalaryň täze önümleriniň mahabat-tanyşdyryş çärelerini guramak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisini ýokary derejede geçirmegiň zerurdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz sergide ýurdumyzyň söwda we hyzmatlar ulgamynyň ösüşiniň, dokma senagatynyň gazananlarynyň, milli el halyçylyk sungatynyň önümleriniň, hususy pudagyň ösüş ugurlarynyň öz beýanyny tapmalydygyny belläp, wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa şu ýylyň aprel aýynda geçiriljek esasy çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalary açyp ulanmaga bermegiň Tertibi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, geljek aýda dürli maslahatlary, döredijilik duşuşyklaryny, mediaforumlary, wagyz-nesihat çärelerini, sergileri we aýdym-sazly dabaralary geçirmek, ozal yglan edilen döredijilik bäsleşikleriniň jemini jemlemek göz öňünde tutulýar. Şeýle hem hormatly Prezidentimiziň “Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralaryny, medeniýet, sungat, döredijilik işgärleriniň, alymlaryň Milli “Ak bugdaý” muzeýine, Seýit Jemaleddin ýadygärligine hem-de “Nowruz ýaýlasyndaky” “Türkmeniň ak öýi” binasyna gezelenjini, mekdep okuwçylarynyň, talyp ýaşlaryň Änew şäheriniň çäginde ýerleşýän taryhy-medeni ýadygärliklere gezelençlerini guramak göz öňünde tutulýar.

Esasy çäreleriň hatarynda Bütindünýä saglyk güni, Oraza baýramy we Türkmen bedewiniň milli baýramy, Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň hem-de Mary şäherindäki durky täzelenen Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň açylyş dabaralaryny görkezmek bolar. Şeýle-de Türkmenistanyň Täjigistandaky Medeniýet günlerini, ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda söwda toplumynyň sergisini, Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli maslahaty we sergini geçirmek göz öňünde tutulýar. Mundan başga-da, Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynda, Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ABŞ-nyň we Türkmenistanyň akapella toparlarynyň bilelikdäki çykyşlaryny guramak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda bellenilýän baýramlar we şanly seneler bilen baglanyşykly şu ýylyň aprel aýynda geçiriljek esasy çäreleri giňden ýaýbaňlandyrmak üçin ähli zerur işleri alyp barmagyň möhümdigini belledi. Döwlet Baştutanymyz wise-premýere ulanmaga berilýän medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyş dabaralaryna, Bütindünýä saglyk güni, Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçiriljek çärelere gowy taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli ýurdumyzda bedenterbiýe-sport, sagdyn durmuş we medeni maksatly çäreleri geçirmek barada hasabat berdi. Bu çäreler jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, raýatlarymyzyň beden saglygyny berkitmek, adamyň ömrüniň dowamlylygyny uzaltmak maksady bilen geçiriler.

Bellenilişi ýaly, Aşgabatda köpçülikleýin welosipedli ýörişi geçirmek meýilleşdirilýär. Oňa Çandybil şaýoly bilen Bekrewe köçesiniň çatrygyndaky “Welosiped binasynyň” ýanyndan badalga berler. Ýörişiň geçjek ýollarynyň ugrunda medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-saz, tans toparlarynyň çykyşlary guralar. Şeýle hem şol gün Olimpiýa şäherçesiniň “Başa-baş söweş sungaty” sport toplumynda halkara ýaryşlarda altyn medallara mynasyp bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerini sylaglamak dabarasy geçiriler. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda ikinji we üçünji orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy dowam etdiriler.

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli ýurdumyzyň welaýatlarynda, şeýle hem Aşgabat, Arkadag şäherlerinde 1 — 7-nji aprel aralygynda ylmy-amaly maslahatlar, wagyz-nesihat, bedenterbiýe-sport, sagdyn durmuş we medeni çäreler guralar. Olara umumybilim berýän orta mekdepleriň okuwçylary, hünär-tehniki, orta we ýokary okuw mekdepleriniň talyplary, kärhanalaryň, edaralaryň işgärleri, türgenler işjeň gatnaşarlar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda Bütindünýä saglyk gününiň giňden bellenilip geçilýändigini aýtdy. Agzybirligi we jebisligi pugtalandyrýan bu halkara sene jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmakda, bedenterbiýäni we sporty wagyz etmekde möhüm ähmiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere Bütindünýä saglyk güni mynasybetli ýurdumyzda bedenterbiýe-sport, sagdyn durmuş we medeni çäreleri, köpçülikleýin welosipedli ýörişleri ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlygyny berkitmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, abraýly halkara düzümler, şol sanda BMG bilen netijeli gatnaşyklar Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyz Milletler Bileleşigi bilen hyzmatdaşlykda uzak möhletli geljek üçin binýatlaýyn ugurlary kemala getirýär. Şolaryň hatarynda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Durnukly ösüş maksatlaryny (DÖM) amala aşyrmak esasy orny eýeleýär. Halkara bileleşigiň işjeň agzasy bolan Türkmenistan Durnukly ösüş maksatlaryny işläp taýýarlamaga saldamly goşant goşdy we milli maksatnamalara, durmuş-ykdysady strategiýalara girizmek bilen, ony milli derejede ýerine ýetirip başlan ilkinji döwletleriň biri boldy. Hususan-da, Türkmenistan Hökümet derejesinde Durnukly ösüş maksatlaryndan ilkinji tapgyrda jemi 17 maksady, 148 wezipäni we 187 sany görkezijini kabul etdi.

DÖM-niň ýurdumyzda amala aşyrylyşy boýunça Türkmenistanyň Meýletin milli synlary 2019-njy we 2023-nji ýyllarda BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň ýokary derejeli Syýasy forumynyň çäklerinde bu guramanyň agza ýurtlarynyň dykgatyna ýetirildi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň halkara başlangyçlaryndan hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda ileri tutulýan garaýyşlardan ugur alyp, bu gurama bilen durnukly ösüş ugrunda döwletimiziň hyzmatdaşlygyny berkitmek maksady bilen, birnäçe teklipler taýýarlanyldy.

Bellenilişi ýaly, şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda ilkinji gezek BMG-niň Nýu-Ýorkdaky ştab-kwartirasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Durnukly ösüş hepdeligi geçiriler. Halkara derejede durnukly ulag ulgamy meselesini ilerletmekde ýurdumyz öňdebaryjy orny eýeleýär. Hepdeligiň çäklerinde şu mesele boýunça ýokary derejeli mejlis geçiriler. Oňa Türkmenistanyň wekiliýetini ibermek teklip edilýär.

Döwletimiziň ulag aragatnaşygynyň ösdürilmegi ugrundaky tagallalaryny, ýeten sepgitlerini we başlangyçlaryny beýan etmek, şol bir wagtda 2026 — 2035-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulag onýyllygy boýunça Maksatnamasyny işläp taýýarlamaga goşant goşmak maksady bilen, şu ýylyň 16-njy aprelinde guramanyň binasynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen döredilen Durnukly ulagyň dostlary toparynyň ministrler derejesindäki duşuşygyny geçirmek teklip edilýär. Şunuň bilen birlikde, geljek aýda BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň Ösüşi maliýeleşdirmek üçin indiki ädimler boýunça forumynyň işine gatnaşmak üçin ýurdumyzyň wekiliýetini Nýu-Ýork şäherine iş saparyna ugratmak teklip edilýär. Forumyň dowamynda şu ýylyň 23-nji aprelinde «Durnukly ösüş maksatlarynyň maliýeleşdirilmegi boýunça ministrleriň dialogy» atly ugurdaş çäräni guramak we onuň mowzugyny ulag ulgamyna hem-de energiýa arabaglanyşygy meselelerine bagyşlamak teklip edilýär.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň energetika pudagyny ösdürmek bilen bagly başlangyçlarynyň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan giň goldawa eýe bolýandygy nygtaldy. 2023-nji ýylyň dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan biragyzdan kabul edilen «Durnukly ösüşi üpjün etmekde ygtybarly we durnukly energiýa birikmesiniň esasy orny» atly Kararnama munuň aýdyň güwäsidir. Şu başlangyçlary durmuşa geçirmek üçin şu ýylyň maý-iýun aýlarynda sanly ulgam arkaly BMG-niň ştab-kwartirasynda bu ulgamdaky bilermenleriň halkara duşuşygyny geçirmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanyň iň ýakyn hyzmatdaşlyk alyp barýan halkara guramalarynyň biridir diýip belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýer, daşary işler ministrine BMG bilen hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek üçin degişli işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ýükleri awtoulagda daşamak ulgamynda halkara derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýükleri awtoulagda daşamagyň geografiýasyny giňeltmäge, şol sanda Ýewropa ýurtlaryna gatnawlary amala aşyrmaga uly ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglylykda, “Türkmenawtoulaglary” agentligi tarapyndan Halkara awtomobil ulaglary birleşiginiň (IRU) agzasy bolup durýan “Türkmenistanyň awtoulagly halkara daşaýjylarynyň assosiasiýasy” jemgyýetçilik birleşigi bilen bilelikde yzygiderli seljerme işleri geçirilýär. Onuň netijeleri boýunça halkara daşamalary amala aşyrýan awtoulag serişdeleriniň sürüjilerini we operatorlaryny hünär taýdan taýýarlamagyň zerurdygy kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, Awtomobil mekdepleriniň birleşigi hem-de “Türkmenistanyň awtoulagly halkara daşaýjylarynyň assosiasiýasy” jemgyýetçilik birleşigi bilen bilelikde Halkara awtomobil ulaglary birleşigi tarapyndan akkreditirlenen okuw merkezini açmagyň maksadalaýyk boljakdygy barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ulag-logistika ugrunda halkara derejeli hünärmenleri taýýarlamagyň möhüm wezipe bolup durýandygyny belledi. Munuň özi geljekde ýurdumyzdan ýükleri awtoulagda daşamagyň ugurlaryny has-da giňeltmäge, şol sanda Ýewropa ýurtlaryna gatnawlary amala aşyrmaga ýardam berer. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Halkara awtomobil ulaglary birleşigi tarapyndan akkreditirlenen okuw merkezini açmak boýunça teklibi goldap, bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň 63-nji plenar mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň başlangyjy esasynda taryhy Kararnamanyň biragyzdan kabul edilendigini, onuň esasynda 2025-nji ýylyň «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilendigini belledi. Munuň özi biziň öňümizde birnäçe guramaçylyk meselelerini goýýar diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi we şu mynasybetli döwlet derejesinde geçiriljek halkara çäräniň guramaçylygynyň üpjün edilmegi üçin şu wagtdan Hökümet agzalaryndan ybarat bolan döwlet toparyny döretmegiň möhümdigine ünsi çekdi. «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» mynasybetli 2025-nji ýylyň dowamynda guraljak halkara derejeli çäreler Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň dünýädäki abraýyny has-da belende göterer diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, ynsanperwerlik, mätäji goldamak ýaly milli ýörelgelerimize eýermek bilen, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan ata-enesiniň ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlaryň howandarlygyndan galan çagalaryň we ýetginjekleriň aýratyn alada bilen gurşalyp alynmagy, olaryň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösmegi ugrunda alnyp barylýan işleriň ýaş nesliň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge, kämil şahsyýetler hökmünde kemala gelmegine gönükdirilendigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylary Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilen güni mynasybetli gutlady.

Wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow hormatly Prezidentimizi we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzy Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilen güni bilen tüýs ýürekden gutlap, Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyza berk jan saglyk, uzak ömür, il-ýurt bähbitli işleriniň, gaznanyň alyp barýan ynsanperwerlik işiniň mundan beýläk-de rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой сис­теме провёл очередное заседание Кабинета Министров, на повестку дня которого был вынесен ряд вопросов государственной политики.

Открывая заседание, глава Туркменистана отметил, что по сложившейся традиции в нашей стране в канун священной ночи Гадыр ­гиджеси осуществляется помилование граждан, осуждённых за совершённые преступления, но сожалеющих о содеянном и искренне в этом раскаивающихся. Следуя принципам гуманизма и милосердия, завещанным нашими великими предками, проводятся благородные акции по освобождению их от дальнейшего несения наказания.

Затем слово было предоставлено секретарю Госсовета безопасности, председателю Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при Президенте Туркменистана Б.Гундогдыеву, который доложил о результатах осуществлённой Комиссией работы по помилованию осуждённых лиц в честь Гадыр гиджеси.

Резюмируя доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подписал Указ о помиловании по случаю приближающейся священной Ночи всемогущества 356 граждан Туркменистана.

Председателю Комиссии было поручено провести совместно с руководителями правоохранительных органов необходимую работу для освобождения осуждённых из мест заключения и возвращения их в ближайшее время к своим семьям.

Хякимам велаятов, этрапов и городов, а также другим руководителям дано указание принять соответствующие меры для трудоустройства помилованных лиц.

Президент Туркменистана пожелал помилованным гражданам добросовестно и вдохновенно работать, включившись в развёрнутые в стране масштабные преобразования, искренне служить Отчизне и жить, радуясь плодам своего труда.

Далее выступила Председатель Меджлиса Д.Гулманова, проинформировавшая о деятельности по совершенствованию национальной правовой базы, в частности, приведении в соответствие реалиям времени действующих законодательных актов и подготовке новых законопроектов.

Наряду с этим сообщалось о подготовке к очередному заседанию Меджлиса, в ходе которого предус­матривается рассмотреть проекты Законов Туркменистана «Об энерго­сбережении и энергоэффективности», «О гидрометеорологической деятельности», «О ратификации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении», «О внесении дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана», «О внесении изменений и дополнения в Семейный кодекс Туркменистана», «О внесении изменений в Кодекс Туркменистана «О земле», «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О ветеринарном деле».

Также прозвучала информация о принимаемых мерах в рамках расширения двусторонних отношений с зарубежными государствами и международными организациями. В этой связи сообщалось, что проведены встречи с аккредитованными в нашей стране Чрезвычайными и Полномочными Послами Республики Панама и Боливарианской Республики Венесуэла.

Вместе с тем сообщалось об уча­-
с­тии народных избранников в мероприятиях по разъяснению широкой общественности ключевых аспектов реализуемой политики, осуществ­ляемых в стране преобразований, а также целей принимаемых правовых актов.

Резюмируя информацию, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность, исходя из международной практики, продолжить эффективную деятельность, чтобы законодательство страны было совершенным и отвечало реалиям времени.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов отчитался о принимаемых мерах по повышению результативности управления госимуществом, развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятной бизнес-среды.

Как сообщалось, Министерством финансов и экономики на регулярной основе осуществляется анализ процесса разгосударствления и приватизации соответствующей госдоли в хозяйственных субъектах, созданных при долевом участии государства. В данном контексте на рассмотрение Президента Туркменистана были представлены предложения о приватизации государственной доли в уставном капитале Акционерного общества закрытого типа «Sanly ykdysadyýet innowasion merkezi», основными функциями которого являются оптовая торговля, выполнение определённых видов работ и оказание услуг, привлечение инвестиций и предпринимательская деятельность.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана сделал акцент на необходимости продолжения работ по приватизации госимущества и повышению эффективности управления им. Это будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства в нашей стране, отметил глава государства Сердар Бердымухамедов, адресовав вице-премьеру ряд конкретных поручений.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов, отчитываясь о положении дел в курируемых структурах, доложил о мерах по обеспечению Государственного концерна «Türkmennebit» необходимой продукцией, в том числе трубной, используемой при бурении, освоении и капитальном ремонте нефтегазовых скважин.

Как отмечалось, под руководством главы государства в Туркменистане претворяется в жизнь комплексная стратегия, нацеленная на диверсификацию топливно-энергетического сектора, модернизацию его инфраструктуры, широкое внедрение в практику инновационных методов и передовых технологий.

В данном направлении предпринимаются практические шаги по укреплению материально-технической базы ГК «Türkmennebit», повышению эффективности выполняемых его подразделениями работ, предусмотренных планом на текущий год.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что одной из важных задач выступает увеличение объёмов добычи нефти в стране. Одобрив предложение об обеспечении Государственного концерна «Türkmennebit» трубными изделиями, которые применяются при бурении, освоении и капитальном ремонте нефтяных скважин, глава Туркменистана поручил вице-­премьеру провести соответствующую работу.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев доложил о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний в регионах страны.

Прозвучала информация о принимаемых мерах для проведения сева хлопчатника в намеченные сроки, обеспечения бесперебойного функционирования спецтехники и агрегатов, снабжения производителей качественными семенами.

Как сообщалось, в эти дни в соответствии с агротехническими нормами арендаторы продолжают подкормку пшеницы минеральными удобрениями и вегетационный полив. Вместе с тем к жатве готовятся профильные предприятия, пункты приёма зерна и элеваторы.

Отдельной темой отчёта стали реализуемые практические шаги по укреплению продовольственного изобилия и увеличению объёмов производства картофеля и других овощебахчевых культур, обеспечению должного уровня сева весенних сельхозкультур и ухода за ними.

Наряду с этим в целях расширения площадей лесных зон и превращения страны в цветущий сад продолжается посадка деревьев, а также работа по рациональному и эффективному использованию вод­ных ресурсов.

Резюмируя отчёт, глава государства отметил важность создания необходимых условий для проведения на высоком уровне сева хлопчатника. Вместе с тем было дано указание в ходе посевной использовать высококачественные семена и эффективно задействовать современную технику.

Следует уделять особое внимание сбору воды в водохранилищах страны для обеспечения ею в достаточных объёмах сельхозкультур, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, адресовав вице-премьеру ряд поручений.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Анна­маммедов доложил о реализуемых мерах по преображению градостроительного облика турк­менской столицы и улучшении условий жизни населения страны. В рамках реализации «Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития ­страны в 2022–2028 годах» в жилом массиве «Parahat-7» планируется построить современные жилые дома, а также ряд объектов социального и инфраструктурного назначения.

Заслушав отчёт, глава государства Сердар Бердымухамедов одобрил представленные предложения о возведении в жилом массиве «Parahat-7» города Ашхабад двадцати 9-этажных современных жилых домов, рассчитанных на 864 семьи, общеобразовательной школы на 720 мест, парка и автомобильных дорог, поручив вице-премьеру провести соответствующую работу.

Выступивший затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил о подготовке к Выставке торгового комплекса, которую планируется провести 3–5 апреля в здании Торгово-промышленной палаты.

Как ожидается, в смотре примут участие более 210 структур, а также члены Союза промышленников и предпринимателей страны, работающие в различных областях. Выставка призвана продемонстрировать достигнутые успехи в сфере торговли и услуг, текстильной и ковровой отраслях, а также новые виды продукции, производимой представителями частного сектора. В рамках смотра предусмат­ривается организовать рекламно-ознакомительные мероприятия, а также презентации национальной одежды Домов мод Министерства текстильной промышленности и СППТ.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился провести на высоком уровне Выставку торгового комплекса Туркменистана. В экспозиции должны быть отражены динамика развития сферы торговли и услуг, достижения текстильной промышленности, продукция национального ручного коврового искусства, предпринимательского сектора, отметил глава государства, адресовав вице-премьеру ряд указаний.

Заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова отчиталась о Порядке основных мероприятий и открытия объектов социального назначения в апреле текущего года.

Как сообщалось, на предстоящий месяц запланировано организовать различные конференции, творческие встречи, медиафорумы, агитационно-разъяснительные акции, выставки, песенно-музыкальные торжества, а также подвести итоги ранее объявленных конкурсов. Наряду с этим предусматриваются презентации книги Президента Туркменистана «Анау – культура из глубин тысячелетий», экскурсии работников культуры, мастеров искусств и учёных в Национальный музей «Ak bugdaý», к памятнику Сейиту Джемалетдину, зданию «Türkmeniň ak öýi» в долине «Nowruz ýaýlasy», а также к историко-культурным памятникам, расположенным в городе Анау.

В числе основных мероприятий – торжества в честь Всемирного дня здоровья, Ораза байрамы и Национального праздника туркменского скакуна, церемонии открытия участка Теджен–Мары высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат и реконструированного медицинского центра «Ene mähri» в городе Мары. Также намечено проведение Дней культуры Туркменистана в Таджикис­тане, Выставки торгового комплекса страны, конференции и экспозиции, приуроченных к 100-летию со дня рождения народного художника Туркменистана Айхана Хаджиева.

Кроме того, запланированы сов­местные концерты а, капелла групп США и Туркменистана в честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги в Государственном музыкально-драматическом театре имени Нурмухаммета Андалиба в городе Дашогуз и Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость принятия мер для широкого освещения основных мероприятий, намеченных к проведению в апреле текущего года по случаю праздников и знаменательных дат. Глава Туркменистана поручил вице-премьеру на высоком уровне организовать церемонии открытия объектов социального назначения. Особый акцент был сделан на важности надлежащей подготовки к Всемирному дню здоровья и Нацио­нальному празднику туркменского скакуна.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов доложил о предстоящих физкультурно-спортивных, оздоровительных и культурных мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню здоровья.

Данные акции проводятся в целях утверждения в обществе принципов активного образа жизни, широкого привлечения подрастающего молодого поколения к занятиям спортом, укрепления здоровья населения и увеличения продолжительности жизни человека.

Как сообщалось, в Ашхабаде планируется организовать массовый велопробег, который традиционно стартует от монумента «Велосипед», расположенного на пересечении проспекта Чандыбил и улицы Бекреве. Также в этот день в спортивном комплексе боевых искусств столичного Олимпийского городка состоится награждение спортсменов сборных Туркменистана, занявших первые места на международных соревнованиях и завоевавших золотые медали. Церемония чествования спортсменов страны, успешно выступивших и занявших вторые и третьи места в престижных международных турнирах, пройдёт в Туркменском государственном институте физической культуры и спорта.

По случаю Дня здоровья в велая­тах, а также в городах Ашхабад и Аркадаг с 1 по 7 апреля будут проводиться «круглые столы», научно-практические конференции, пропагандистские, физкультурно-спортивные, оздоровительные и культурные мероприятия. Активное участие в них примут учащиеся общеобразовательных школ страны, студенты профессионально-технических, средних и высших учебных заведений, работники предприятий и учреждений, спортсмены.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в Туркменистане широко отмечается Всемирный день здоровья. Этот международный праздник, укрепляющий согласие и единство, имеет огромное значение в утверждении в обществе принципов здорового образа жизни, популяризации физкультуры и спорта. В данной связи глава государства поручил вице-премьеру на высоком уровне провести физкультурно-спортивные, оздоровительные и культурные мероприятия, массовые велосипедные пробеги.

Далее заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иност­ранных дел Р.Мередов отчитался о проводимой работе по укреплению сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединённых Наций в области устойчивого развития.

Как отмечалось, конструктивное взаимодействие с авторитетными международными структурами, в том числе с ООН, выступает одним из приоритетных векторов внешнеполитического курса нейтральной Отчизны. Наша страна формирует базовые направления партнёрства с Сообществом Наций на долгосрочную перспективу. В их числе особое место занимает реализация глобальных Целей устойчивого развития на период до 2030 года.

Будучи активным членом международного сообщества, Туркменистан внёс достойный вклад в разработку ЦУР и является одним из первых государств, приступивших к их выполнению посредством включения в национальные программы и стратегии социально-экономического развития. В частности, на правительственном уровне на первом этапе были приняты 17 целей, 148 задач и 187 индикаторов.

В рамках Политического форума высокого уровня Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) наша страна представила два Добровольных Национальных Обзора по достижению ЦУР в 2019 и 2023 годах. В этой связи, руководствуясь международными инициативами главы государства и приоритетными позициями Туркменистана на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, в целях укреп­ления плодотворного сотрудничества с ООН в области устойчивого развития подготовлен ряд предложений.

Как сообщалось, 15–19 апреля текущего года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке впервые пройдёт Неделя устойчивого развития Генеральной Ассамблеи ООН. Как известно, наша страна занимает передовые позиции в продвижении устойчивой транспортной системы на международной арене. В рамках Недели состоится заседание высокого уровня по данной тематике, для участия в котором предлагается направить делегацию Туркменистана.

В целях освещения усилий нашей страны по развитию транспортных сообщений, достижений и инициатив в этой сфере и вместе с тем внесения вклада в составление Программы ООН по Десятилетию устойчивого транспорта на 2026–2035 годы предлагается 16 апреля нынешнего года провести в здании ООН министерскую встречу Группы друзей устойчивого транспорта, созданной по инициативе Туркменистана.

Наряду с этим было озвучено предложение о направлении в следующем месяце делегации нашей страны с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в работе Форума ЭКОСОС по последующим шагам в области финансирования развития. В его рамках предлагается 23 апреля текущего года организовать параллельное мероприятие «Диалог министров по финансированию Целей устойчивого развития», посвящённое вопросам транспорта и энергетической связуемости.

Подчёркивалось также, что инициа­тивы главы государства, касающиеся сферы энергетики, находят широкую поддержку со стороны Организации Объединённых Наций. Пример тому – Резолюция «Ключевая роль надёжной и стабильной энергетической связуемости в обес­печении устойчивого развития», единогласно принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2023 года. Для практической реализации инициатив предлагается в мае–июне текущего года посредством видео­связи провести в штаб-квартире ООН международную встречу экспертов в этой области.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Организация Объединённых Наций является одной из международных структур, с которой Туркменистан осуществляет тесное взаимодействие. В данном контексте глава государства поручил вице-премьеру, руководителю МИД продолжить работу по дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества с ООН.

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев доложил о принимаемых мерах по подготовке специалистов международного уровня в сфере автомобильных перевозок.

Сообщалось, что в настоящее время большое значение придаётся расширению географии грузоперевозок, в том числе в страны Европы. В этой связи агентством «Türkmenawtoulaglary» совместно с Общественным объединением «Ассоциация международных автоперевозчиков Туркменистана», являющимся членом Международного союза автомобильного транспорта (IRU), осуществляется анализ грузоперевозок. По его результатам определена необходимость профессиональной подготовки водителей и операторов автотранспортных средств, совершающих международные перевозки.

В данном контексте прозвучала информация о целесообразности открытия Объединением автомобильных школ и Общественным объединением «Ассоциация международных автоперевозчиков Туркменистана» учебного центра, который будет аккредитован Международным союзом автомобильного транспорта (IRU).

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что одной из важнейших задач в транспортно-логис­тической сфере выступает подготовка специалистов международного уровня. Это позволит в перспективе значительно расширить маршруты грузовых автоперевозок из нашей страны, в том числе сообщения в государства Европы. Одобрив предложение об открытии учебного центра с аккредитацией Между­народным союзом автомобильного транспорта (IRU), глава Туркменистана распорядился начать соответствующую работу в этом направлении.

Затем, обращаясь к членам Кабинета Министров, глава государства отметил, что на состоявшемся недавно 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций была единогласно принята инициированная Туркменистаном историческая Резолюция, в соответствии с которой 2025 год объявлен Международным годом мира и доверия.

Это ставит перед нами ряд организационных вопросов, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, сделав акцент на необходимости создания Государственной комиссии из членов Правительства для обеспечения надлежащей организации предстоящих торжеств государственного значения по случаю этого международного мероприятия. Различные форумы, которые пройдут в 2025 году в честь Международного года мира и доверия, будут содействовать повышению авторитета независимой нейтральной Отчизны на мировой арене, подчеркнул глава Туркменистана.

В продолжение заседания Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что, следуя национальным принципам гуманизма, Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, проявляя заботу о детях и подростках, оставшихся без родителей и опеки заменяющих их лиц, проводит работу, направленную на обеспечение их всестороннего и гармоничного развития, счастливой и благополучной жизни подрастающего поколения и воспитание идеальных личностей. В этой связи глава Туркменистана поздравил участников заседания с днём создания Благотворительного фонда.

Затем вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов сердечно поздравил Президента Сердара Бердымухамедова, Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с очередной годовщиной учреждения Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, адресовав пожелания Аркадаглы Герою Сердару и Герою-Аркадагу крепкого здоровья, долголетия и больших успехов в работе во имя благополучия народа и страны, а также дальнейших успехов гуманитарной деятельности Фонда.

На заседании также был рассмотрен ряд других вопросов государственной жизни, по которым приняты соответствующие решения.

Завершая заседание Кабинета Министров по цифровой системе, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в работе во имя дальнейшего процветания суверенного Отечества.

Today, President Serdar Berdimuhamedov has held a regular meeting of the Cabinet of Ministers via a digital system, which agenda included a number of state policy issues.

Opening the meeting, the head of state highlighted that according to the well-established tradition in our country, on the eve of the Holy Night of Gadyr-Gidjesi, citizens who were convicted of crimes committed, but regret what they did and sincerely repent of it are pardoned. Following the principles of humanism and mercy bequeathed by our great ancestors, noble actions are carried out to release them from further punishment.

Then the floor was given to State Security Council Secretary, Chairman of the Commission for the Preparation of Proposals on Citizenship and Pardoning under the President of Turkmenistan B. Gundogdyev, who reported on the results of work performed by the Commission on the pardoning of convicted persons on the occasion of Gadyr Gidjesi.

Summing up the report, President Serdar Berdimuhamedov signed the Decree on pardoning 356 citizens of Turkmenistan on the occasion of the upcoming Holy Night of Omnipotence.

The Commission Chairman was instructed to carry out, jointly with the heads of law enforcement agencies, the necessary work to release convicts from places of detention and return thereof to their families in the near future.

Khyakims of velayats, etraps and cities, as well as other leaders, were instructed to take appropriate measures to employ pardoned persons.

The President of Turkmenistan wished the pardoned citizens to work diligently and with enthusiasm, joining the large-scale transformations ongoing in the country, honestly serve the Homeland and live enjoying the fruits of their labor.

Further, Chairwoman of the Mejlis D. Gulmanova informed about the activities to improve the national legal framework, in particular, bringing current regulatory instruments into line with the realities of the time and preparing new draft laws.

Along with this, the report was delivered on preparations for the regular session of the Mejlis, during which it is planned to review the draft Laws of Turkmenistan “On Energy Saving and Energy Efficiency”, “On Hydrometeorological Activities”, “On Ratification of the Agreement between the Government of Turkmenistan and the Government of the People’s Republic of China on International Road Transport Link”, “On amendments to the Civil Procedural Code of Turkmenistan”, “On amendments to some legislative regulations of Turkmenistan”, “On amendments and addenda to the Family Code of Turkmenistan”, “On amendments to the Code of Turkmenistan “On Land”, “On introducing amendments and addenda to the Law of Turkmenistan “On Veterinary”.

The report included information on measures taken to expand bilateral relations with foreign countries and international organizations. In this regard, meetings were held with the Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Panama and the Bolivarian Republic of Venezuela accredited to our country.

At the same time, people’s representatives are participating in activities to explain to the general public the key aspects of the policy being pursued, the transformations ongoing in the country, as well as the goals of the adopted legal regulations.

Summing up the information, President Serdar Berdimuhamedov emphasized the importance to continue, based on international practice, effective work to improve laws in the country to higher standard, and bring them onto line with realities of the time.

Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers H. Geldimyradov reported on the measures taken to improve the efficiency of state property management, develop small and medium-sized businesses and create a favorable business environment.

As was reported, the Ministry of Finance and Economy regularly analyzes the processes of denationalization and privatization of the relevant state share in economic entities established with the government equity participation. In this context, proposals were submitted to the President of Turkmenistan for consideration on the privatization of the state share in the authorized capital of the Closed Joint Stock Company “Sanly ykdysadyýet innovasion merkezi”, the core activities of which are wholesale trade, performance of certain types of work and provision of services, attraction of investments, and entrepreneurial activity.

Having heard the report, the President of Turkmenistan focused on the need to carry on the privatization of government property, and enhance its management efficiency. This will contribute to the development of small and medium-sized businesses in our country, Head of State Serdar Berdimuhamedov said, giving the deputy prime minister a number of specific instructions.

Reporting on the state of affairs in the institutions under his supervision, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers B. Amanov informed on measures to provide the State Concern “Türkmennebit” with the necessary products, including pipes, used in drilling, development and major overhaul of oil and gas wells.

As цфы кузщкеув, a comprehensive strategy is implemented in Turkmenistan under the leadership of the head of state, aimed at diversifying the fuel and energy sector, upgrading its infrastructure, and widely introducing innovative methods and advanced technologies into practice.

Practical steps are taken in this direction to strengthen the material and technical resources of the “Türkmennebit” State Concern, and to enhance the performance efficiency of its units, as provided for in the plan for the current year.

Summing up the report, President Serdar Berdimuhamedov specified an increase in oil production in the country as one of the important goals. Having approved the proposal to provide the State Concern “Türkmennebit” with pipes to be used in drilling, development and overhaul of oil wells, the head of state instructed the deputy prime minister to carry out the appropriate work.

Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T. Atahallyev reported on the progress of seasonal agricultural campaigns in the regions of the country.

The report included information on measures being taken to complete the cotton sowing within the target time frame, maintain the smooth operation of special machinery and equipment, and supply producers with high-quality seeds.

As was reported, these days, tenants are occupied with the application of mineral fertilizers and vegetative irrigation in wheat fields in accordance with agro-technical standards. At the same time, specialized enterprises, grain collection points and elevators are prepared for the harvest.

The practical steps being taken to strengthen food abundance and increase production of potatoes and other vegetable, watermelon and melon crops, ensuring the proper level of planting spring crops and caring for them was a separate topic of the report.

At the same time, in order to expand the area of forest zones and transform the country into a blooming garden, tree planting continues along with the work to achieve the rational and efficient use of water resources.

Summing up the report, the head of state emphasized the importance of creating the necessary conditions for sowing cotton at a high level. At the same time, instructions were given to use high-quality seeds and effectively use modern technology during the planting campaign.

Particular attention must be paid to collecting water in the country’s reservoirs for sufficient supplies to water agricultural crops, President Serdar Berdimuhamedov said, giving a number of instructions to the deputy prime minister.

Further, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers B. Annamammedov reported on the measures being taken to transform the urban look of the Turkmen capital and improve the living conditions of the country’s population. Modern dwelling houses, as well as a number of social and infrastructure facilities are to be built in the Parahat-7 residential area as part of the “Program of the President of Turkmenistan for the Socio-Economic Development of the Country in 2022-2028”.

Having heard the report, Head of State Serdar Berdimuhamedov approved the proposals on the construction of twenty 9-storey modern dwelling houses in the Parahat-7 residential area of Ashgabat city, intended for 864 families, a 720-seat secondary school, a park and highways, instructing the deputy prime minister to carry out the appropriate work.

Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers B. Atdayev reported on preparations for the Exhibition of Trade Complex scheduked for holding in the building of the Chamber of Commerce and Industry on April 3-5.

It is expected that the show will be attended by more than 210 establishments, including members of the Union of Industrialists and Entrepreneurs of the country doing business in various fields. The exhibition is designed to demonstrate the successes in the field of trade and services, textile and carpet industries, as well as new types of products manufactured by private sector representatives. Advertising and fact-finding events, as well as presentations of national clothing from fashion houses of the Ministry of Textile Industry and UIET are scheduled as part of the show.

Summing up the report, President Serdar Berdimuhamedov ordered to hold the Exhibition of Trade Complex of Turkmenistan at a high level. The show must reflect the development dynamics of trade and services, the achievements in the textile industry, the products of national hand-made carpet weaving art, and the business sector, the head of state said, giving the deputy prime minister a number of instructions.

Deputy Chairwoman of the Cabinet of Ministers M. Mammedova reported on the Schedule for major events and opening of social facilities in April this year.

As was reported, various conferences, creative meetings, media forums, awareness-raising actions, exhibitions, song and music festivities, as well as summing up the results of previously announced competitions would be organized in the coming month. Along with this, presentations of the book by the President of Turkmenistan “Anau - culture from the depths of millennia”, excursions of cultural workers, artists and scientists to the National Museum “Ak bugdaý”, the monument to Seyit Jemaletdin, the building “Türkmeniň ak öýi” in the valley “Nowruz ýaýlasy”, as well as historical and cultural monuments located in the city of Anau, are scheduled.

The major events include festivities to celebrate World Health Day, Oraza Bairam and the National Holiday of Turkmen Horse, the opening ceremony of the Tejen-Mary section of the Ashgabat-Turkmenabat high-speed highway and the reconstructed “Ene mähri” medical center in the city of Mary. There are also plans for holding Days of Culture of Turkmenistan in Tajikistan, an Exhibition of the country’s shopping complex, a conference and exposition on the 100th anniversary of the birth of People’s Artist of Turkmenistan Aykhan Hadjiev.

In addition, joint concerts of a cappella groups from the USA and Turkmenistan are scheduled for the 300th anniversary of the birth of Magtymguly Pyragy at the Nurmuhammet Andalib State Music and Drama Theater in the city of Dashoguz, and the National Music and Drama Theater named after Magtymguly.

Summing up the report, President Serdar Berdimuhamedov pointed out the need to take measures to widely cover the major events scheduled for April of this year on the occasion of holidays and significant dates. The head of state instructed the deputy prime minister to organize opening ceremonies of social facilities at a high level. Particular emphasis was placed on the importance of proper preparation for World Health Day and the National Holiday of Turkmen Horse.

Then Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers N. Amannepesov reported on the upcoming physical training, health-improving, recreational and cultural events on World Health Day.

These actions are carried out in order to strengthen the principles of an active lifestyle in society, widely attract the younger generation to sports, improve health of the population and extend human life expectancy.

As was reported, it is planned to organize a mass bicycle ride in Ashgabat, which traditionally starts from the “Bicycle” Monument, located at the intersection of Chandybil Avenue and Bekreve Street. On the same day, the martial arts sports complex of the capital’s Olympic Park will host the ceremony of awarding athletes of the national teams of Turkmenistan who took first places and won gold medals in international competitions. A ceremony to honor the country’s athletes who successfully performed and took second and third places in prestigious international tournaments will be held at the Turkmen State Institute of Physical Culture and Sports.

On the occasion of Health Day, round tables, scientific and practical conferences, awareness-raising, physical training, sports, health-improving and cultural events will be held in the velayats, as well as in the cities of Ashgabat and Arkadag from April 1 to 7. General education schoolchildren, students of vocational, secondary and higher education institutions, employees of enterprises and institutions, and athletes of the country will actively participate in these events.

Summing up the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized that World Health Day is widely celebrated in Turkmenistan. This international holiday, strengthening harmony and unity, is of great importance in strengthening the principles of a healthy lifestyle in society, popularizing physical training and sports. In this regard, the head of state instructed the deputy prime minister to hold physical training, sports, recreational and cultural events, and mass cycling races at the high level.

Further, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers, Minister of Foreign Affairs R. Meredov reported on the work ongoing to strengthen cooperation between Turkmenistan and the United Nations in the field of sustainable development.

As was reported, constructive cooperation with reputable international organizations, including the UN, is one of the priority directions of the foreign policy of our neutral Homeland. Our country is working out the basic targets of partnership with the Community of Nations for the long term. Among these, a special importance is attached to the achievement of the global Sustainable Development Goals for the period up to 2030.

As an active member of the international community, Turkmenistan significantly contributed to the development of SDGs, and it is one of the first states to begin implementing them through inclusion in national programs and strategies for socio-economic development. In particular, at the first stage, 17 goals, 148 objectives and 187 indicators were adopted at the government level.

During the High-Level Political Forum of the UN Economic and Social Council (ECOSOC), our country presented two Voluntary National Reviews on achieving the SDGs in 2019 and 2023. In this regard, guided by the international initiatives of the head of state and the priority positions of Turkmenistan, a number of proposals had been prepared at the 78th session of the United Nations General Assembly in order to strengthen fruitful cooperation with the UN in the field of sustainable development.

As was reported, on April 15-19 this year, the UN headquarters in New York will host the first UN General Assembly Sustainable Development Week. As is known, our country occupies a leading position in promoting a sustainable transport system in the international arena. As part of the Week, a high-level meeting on this topic will be held, and it is proposed to send a delegation from Turkmenistan to participate in it.

In order to highlight our country’s efforts to develop transport links, as well as achievements and initiatives in this area, and at the same time contribute to the development of the UN Programme for the Decade of Sustainable Transport for 2026-2035, it is proposed to hold a ministerial meeting of the Group of Friends of Sustainable Transport, which was established on the initiative of Turkmenistan, at the UN building on April 16 this year.

Along with this, a proposal was made to send a delegation of our country on a working visit to New York next month to participate in the ECOSOC Forum on Financing for Development Follow-up. There is also a proposal to organize, as part of it, a parallel event “Ministerial Dialogue on Financing the Sustainable Development Goals” on April 23 this year related to issues of transport and energy connectivity.

It was also emphasized that the initiatives of the head of state regarding the energy sector are widely supported by the United Nations. An example in this regard is the Resolution “The key role of reliable and stable energy connectivity in ensuring sustainable development”, unanimously adopted by the UN General Assembly in December 2023. For the practical implementation of the initiatives, it is proposed to hold an international meeting of experts in this field at the UN headquarters in May-June of the current year via a video link.

Having heard the report, President Serdar Berdimuhamedov specified that the United Nations is one of the international organizations with which Turkmenistan maintains close cooperation. In this context, the President of Turkmenistan instructed the deputy prime minister, the head of the Ministry of Foreign Affairs to continue working on the further development of fruitful cooperation with the UN.

Director General of the Transport and Communications Agency under the Cabinet of Ministers M. Chakyev reported on the measures taken to train international-class specialists in the field of road transport.

The reported highlighted that currently great importance is attached to expanding the geography of cargo transportation, including to European countries. In this regard, the “Türkmenawtoulaglary” Agency, jointly with the Public Association “Association of International Road Carriers of Turkmenistan”, which is a member of the International Road Transport Union (IRU), is conducting analysis of cargo transportation. Based on its results, the need for professional training of drivers and operators of vehicles engaged in international transportation was determined.

In this context, information was given about the appropriateness of opening a training center by the Association of Motor Transport Schools and the Public Association “Association of International Road Carriers of Turkmenistan”, which will be accredited by the International Road Transport Union (IRU).

Summing up the report, President Serdar Berdimuhamedov pointed out that one of the most important goals in the transport and logistics sector is the training of international-class specialists. This will make it possible in the future to significantly expand road freight transportation routes from our country, including connections to European countries. Having approved the proposal to open a training center to be accredited by the International Road Transport Union (IRU), the head of state ordered to start relevant work in this area.

Then, addressing members of the Cabinet of Ministers, the head of state informed that at the recently held 63rd plenary meeting of the 78th session of the United Nations General Assembly, the historic Resolution initiated by Turkmenistan was unanimously adopted, according to which 2025 was declared the International Year of Peace and Trust.

This poses a number of organizational issues for us, President Serdar Berdimuhamedov continued, emphasizing the need to set up a State Commission from members of the Government to ensure the proper organization of the upcoming celebrations of national importance on the occasion of this international event. Various forums that will be held in 2025 on the occasion of International Year of Peace and Trust will contribute to enhancing the reputation of the Independent Neutral Homeland on the world stage, the President of Turkmenistan emphasized.

In the course of the meeting, President Serdar Berdimuhamedov highlighted that, following the national principles of humanism, the Charitable Foundation for Assistance to Children in Need of Guardianship named after Gurbanguly Berdimuhamedov, taking care of children and adolescents left without parents and guardianship, is carrying out work aimed at promoting their comprehensive and harmonious development, happy and prosperous life of the younger generation and the education of ideal individuals. In this regard, the head of state congratulated the meeting participants on the day of establishing the Charitable Foundation.

Then, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs R. Meredov cordially congratulated President Serdar Berdimuhamedov, and the National Leader of the Turkmen people, Chairman of the Halk Maslakhaty of Turkmenistan on the anniversary of establishing the for Assistance to Children in Need of Guardianship named after Gurbanguly Berdimuhamedov, expressing wishes to the Arkadag Hero Serdar and the Hero Arkadag for sound health, long years of life and great success in work for the people’s wellbeing and prosperity of the country, as well as further success in the humanitarian activities of the Foundation.

A number of other issues of public life were also reviewed at the meeting, on which appropriate decisions were made.

Concluding the meeting of the Cabinet of Ministers via a digital system, President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov wished everyone sound health, family wellbeing and success in work for the further prosperity of the sovereign Homeland.