Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
20.04.2024

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Президент Туркменистана провёл рабочее совещание по цифровой системе

The President of Turkmenistan Held a Working Meeting via the Digital System

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi. Ol welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda pagtanyň öndürilýän möçberini artdyrmak baradaky tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, häzirki wagtda welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda hatarara bejergi, ýekelemek, otag işleri alnyp barylýar. Gowaça ideg etmekde ulanylýan oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar. Welaýatyň bugdaý meýdanlarynda degişli ideg işleri dowam edýär. Galla kabul ediş kärhanalaryny, elewatorlary, kombaýnlary we beýleki tehnikalary galla oragy möwsümine taýýarlamak işleri tamamlaýjy tapgyrda barýar. Tohumlyk bugdaý hasylyny ýygnap almak, daşamak hem-de talabalaýyk saklamak üçin taýýarlyk işleri geçirilýär. Ýetişdirilen piläni ýygnamak we döwlet harmanyna tabşyrmak boýunça işler dowam edýär. Şeýle hem häkim welaýatda “Soňky jaň” dabaralaryny geçirmäge taýýarlyk görlüşi, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, galla oragy möwsümini ýokary guramaçylykly geçirmek üçin talabalaýyk taýýarlyk görülmeginiň, gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmeginiň möhümdigine ünsi çekip, bu ugurda häkime anyk görkezmeleri berdi. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalara laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hiliniň üpjün edilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi H.Aşyrmyradow welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, sebitiň gowaça meýdanlarynda hatarara bejergi, ýekelemek, otag, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri geçirilýär. Bu işlerde ulanylýan oba hojalyk tehnikalaryndan we gurallardan netijeli peýdalanmak üçin zerur çäreler görülýär.

Welaýatyň bugdaý meýdanlarynda degişli ideg işleri dowam edýär. Galla oragy möwsümini ýokary hilli geçirmek, ýetişdirilen tohumlyk bugdaý hasylyny ýygnap almak, talabalaýyk saklamak üçin üçin taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Welaýatda pileçi kärendeçiler tarapyndan ýüpek gurçugyna ideg etmek işleri dowam edýär. Mundan başga-da, häkim welaýatda “Soňky jaň” dabarasyny guramaçylykly geçirmek üçin taýýarlyk görlüşi , «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna» laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky hem-de binalardaky gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, oba hojalygynda jogapkärli möwsümiň — galla oragynyň ýakynlaşyp gelýändigine ünsi çekdi we oňa talabalaýyk taýýarlyk görülmeginiň, gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belläp, bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi S.Soltanmyradowyň welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy baradaky hasabaty bilen dowam etdi.

Bellenilişi ýaly, şu günler welaýatyň gowaça meýdanlarynda agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda hatarara bejergi, otag we ýekelemek işleri alnyp barylýar. Bu işlerde oba hojalyk tehnikalarynyň doly güýjünde işledilmegine aýratyn üns berilýär. Sebitiň bugdaý ekilen meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak, ideg etmek işleri ýerine ýetirilýär. Şunuň bilen birlikde, ýetişdirilen bugdaý hasylyny ýitgisiz ýygnap almak, bökdençsiz daşamak, kabul etmek maksady bilen, däne ýygýan kombaýnlar, bugdaý daşamakda ulanyljak awtoulaglar, galla kabul ediş kärhanalary möwsüme taýýar edildi. Tohumlyk bugdaý hasylyny talabalaýyk ýygnamak we saklamak boýunça degişli taýýarlyk işleri geçirildi. Şeýle hem welaýatda pile öndürmek möwsümi dowam edýär, pileçi kärendeçiler tarapyndan ýüpek gurçugyna ideg işleri alnyp barylýar. Mundan başga-da, häkim sebitde “Soňky jaň” dabaralaryna taýýarlyk görlüşi, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, galla oragy möwsüminiň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini, gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde ýerine ýetirilmegini esasy wezipeleriň hatarynda kesgitledi we bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl üçin meýilleşdirilen işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, gowaça ekilen meýdanlarda gögeriş suwuny tutmak, gögeriş alnan ýerlerde hatarara bejergi, ýekelemek, otag işleri bilen bir hatarda, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işlerine girişildi. Welaýatyň ähli etraplarynda galla oragyna taýýarlyk görülýär. Bu işleriň çäklerinde möwsümde işlediljek däne ýygýan kombaýnlary, ýygnalan hasyly daşamakda ulanyljak ýük awtoulaglaryny taýýarlamak we gözden geçirmek işleri alnyp barylýar. Tohumlyk bugdaýyň hasylyny ýygnap almak, kada laýyk saklamak üçin ýöriteleşdirilen galla kabul ediş kärhanalary möwsüme doly taýýar edildi.

Hasabatyň dowamynda häkim welaýatyň pileçi kärendeçileriniň döwlet harmanyna pile tabşyrmak boýunça meýilnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendiklerini habar berdi. Şeýle-de ol 2023-2024-nji okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli geçirilmegi meýilleşdirilýän “Soňky jaň” dabarasyna taýýarlyk görlüşi, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, galla oragyna ýokary derejede taýýarlyk görülmeginiň, ekerançylyk meýdanlarynda, hususan-da, gowaça meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmeginiň zerur talap bolup durýandygyny belledi we bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hiliniň üpjün edilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Orazow welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, sebitiň gowaça ekilen meýdanlarynda hatarara bejergi, ýekelemek, otag, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri geçirilýär. Bu işlerde oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar. Welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Galla oragy möwsümini guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görülýär. Şeýle-de tohumlyk bugdaý hasylyny ýygnap almak, daşamak we talabalaýyk saklamak boýunça degişli işler geçirilýär. Ýetişdirilen pile hasylyny ýygnap almak, döwlet harmanyna tabşyrmak işleri dowam edýär. Mundan başga-da, häkim “Soňky jaň” dabarasy mynasybetli welaýatda geçiriljek medeni-köpçülikleýin çärelere taýýarlyk görlüşi, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almak üçin agrotehniki çäreleriň talabalaýyk ýerine ýetirilmelidigini belledi we gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylmagyny, galla oragyna guramaçylykly taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalarda göz öňünde tutulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belledi hem-de şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hiliniň üpjün edilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň döredýän mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanýan pagtaçy daýhanlarymyz tarapyndan welaýatlaryň gowaça ekilen meýdanlarynda hatarara bejergi, ýekelemek, otag, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri alnyp barylýar. Bu işlerde oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar. Bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Galla oragy möwsümini guramaçylykly geçirmek, ýetişdirilen bugdaý hasylyny öz wagtynda ýygnap almak boýunça degişli taýýarlyk işleri geçirilýär. Bu işleriň çäklerinde galla kabul ediş kärhanalary, elewatorlar, bugdaý daşamakda ulanyljak awtoulaglar möwsüme doly taýýar edildi. Şeýle hem tohumlyk bugdaý hasylyny ýygnamak, daşamak, galla kabul ediş kärhanalarynda bellenen tertipde kabul etmek we talabalaýyk saklamak boýunça taýýarlyk işleri geçirilýär. Häzirki wagtda welaýatlarda ýüpek gurçugyna ideg etmek, ýetişdirilen pile hasylyny ýygnap almak hem-de döwlet harmanyna tabşyrmak boýunça işler guramaçylykly dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almak, ýurdumyzda azyk bolçulygyny has-da pugtalandyrmak boýunça öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine toplumlaýyn çemeleşmegiň möhümdigini belledi we galla oragy möwsümini guramaçylykly geçirmek, gowaça meýdanlaryndaky ideg işlerini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, talabalaýyk alyp barmak üçin zerur çäreleriň görülmegini wise-premýere tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, ýakynlaşyp gelýän galla oragy möwsüminiň wajyp ähmiýetine ünsi çekdi hem-de oňa gatnaşjak ähli düzümleriň sazlaşykly işini üpjün etmek üçin ýokary derejede taýýarlyk görülmegini tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл рабочее совещание с ^p^pучастием заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева, курирующего агропромышленный комплекс, и хякимов велаятов, на котором был рассмотрен ход сезонных полевых кампаний в стране.

Первому слово было предоставлено хякиму Ахалского велаята Р.Ходжагулыеву, доложившему о темпах сельскохозяйственных мероприятий в регионе.

Как отмечалось, в настоящее время в целях выполнения данных главой государства поручений по наращиванию объёмов производства «белого золота» на полях проводятся междурядная обработка, прореживание и прополка. При этом эффективно задействованы сельскохозяйственная техника и агрегаты.

В велаяте также ведётся соответствующий уход за пшеничными полями. На завершающем этапе находится подготовка приёмных пунктов, элеваторов, комбайнов и другой техники к жатве зерновых. Наряду с этим земледельцы готовятся к уборке, транспортировке и хранению семенной пшеницы.

Вместе с тем продолжается сбор и сдача государству коконов.

Кроме того, сообщалось о подготовке в велаяте к церемонии «Последнего звонка», а также о ходе строительства в рамках Национальной сельской программы объектов социального и производственного назначения, ввод в эксплуатацию которых запланирован на текущий год.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на необходимости подготовки на высоком уровне к сезону жатвы зерновых, а также обеспечения ухода за хлопковыми полями в соответствии с агротехническими требованиями, дав хякиму конкретные поручения.

Глава государства также распорядился держать в поле зрения качество и сроки выполнения в велаяте строительных работ на объектах различного назначения, которые планируется сдать в эксплуатацию в текущем году в соответствии с программами социально-экономического развития Отчизны.

Затем о состоянии сезонных сельхозкампаний в западном регионе страны отчитался хяким Балканского велаята Х.Ашырмырадов.

Отмечалось, что в эти дни на площадях, засеянных хлопчатником, проводятся междурядная обработка, прореживание, прополка и подпитка минеральными удобрениями. Принимаются меры для эффективного использования сельхозтехники и агрегатов.

Соответствующая работа продолжается на пшеничных полях. В настоящее время осуществляется организованная подготовка к проведению на высоком уровне зерно^p^pуборочной страды, а также к сбору и надлежащему хранению семенного зерна.

Наряду с этим арендаторы-шелководы ведут уход за гусеницами шелкопряда.

Прозвучала также информация о подготовке к мероприятиям по случаю окончания учебного года и церемонии «Последнего звонка». Кроме того, сообщалось о ходе строительства объектов социального и производственного назначения, возводимых в рамках Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года, ввод в строй которых намечен на текущий год.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что приближается жатва зерновых, подчеркнув важность ответственного подхода к предстоящей кампании, а также обеспечения надлежащего ухода за хлопчатником, адресовав в этой связи хякиму ряд конкретных поручений.

Наряду с этим глава государства дал указание держать под контролем соблюдение сроков и качества работ на строящихся в рамках Национальной сельской программы объектах различного назначения, открытие которых запланировано на текущий год.

Совещание продолжилось отчётом хякима Дашогузского велаята С.Солтанмырадова, доложившего о ходе сезонных сельскохозяйственных работ.

Сообщалось, что в настоящее время на хлопковых полях в соответствии с нормами агротехники осуществляются междурядная обработка, прореживание и прополка. Делается всё необходимое для задействования на полную мощность имеющихся в распоряжении земледельцев сельхозтехники и агрегатов.

Вместе с тем продолжаются уход за пшеницей и вегетационный полив. Для сбора урожая без потерь подготовлены зерноуборочные комбайны, автотранспорт и пунк^p^pты приёма зерна. Приняты также надлежащие меры для хранения семенной пшеницы.

Шелководами-арендаторами региона ведутся работы по уходу за шелкопрядом и заготовке коконов.

В продолжение отчёта прозвучала информация о подготовке в велаяте к торжествам по случаю церемонии «Последнего звонка», а также о ходе строительных работ на объектах социального и производственного назначения, возводимых в рамках Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Национальной сельской программы и запланированных к вводу в эксплуатацию в нынешнем году.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов определил в числе приоритетных задач организованное проведение уборки зерна, а также строгое соблюдение норм агротехники при уходе за хлопковыми полями. В данном контексте хякиму были даны соответствующие поручения.

Наряду с этим глава государства распорядился обеспечить высокое качество и своевременность выполнения работ, запланированных в велаяте в рамках Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Нацио^p^pнальной сельской программы.

Затем о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний отчитался хяким Лебапского велаята Ш.Амангелдиев.

Как отмечалось, на хлопковых полях региона ведутся вегетационный полив, междурядная обработка, прореживание и прополка. В данной связи принимаются необходимые меры для эффективного использования техники и агрегатов.

В велаяте также осуществляется подготовка к жатве пшеницы. Для уборки и сдачи на харман Родины урожая зерна готовятся комбайны и автотранспорт.

К предстоящему сезону в регионе также полностью подготовлены специализированные приёмные пункты для хранения семенной пшеницы согласно установленным требованиям.

В ходе отчёта хяким проинформировал об успешном выполнении арендаторами-шелководами плановых обязательств по сдаче коконов государству.

Кроме того, было доложено о подготовке в регионе к торжествам по случаю завершения 2023–2024 учебного года и церемонии «Последнего звонка». Сообщалось также о ходе работ на объектах социального и производственного назначения, строящихся в рамках Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и запланированных к открытию в этом году.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк^p^pнул важность надлежащего проведения текущих сельхозкампаний, поручив хякиму обеспечить строгое соблюдение норм агротехники при уходе за хлопчатником и высокий уровень подготовки к жатве зерновых.

Глава государства также распорядился держать в центре внимания качество и сроки выполнения в велаяте работ на объектах различного назначения, возводимых в рамках реализации Национальной сельской программы и предусмот^p^pренных к сдаче в эксплуатацию в нынешнем году.

Далее о ходе сельскохозяйственных кампаний доложил хяким Марыйского велаята Б.Оразов.

Сообщалось, что на хлопковых полях продолжаются междурядная обработка, прореживание, прополка и подкормка минеральными удоб^p^pрениями с максимальным задействованием необходимой техники и агрегатов.

Вместе с тем на завершающем этапе находится уход за пшеницей. Идёт подготовка к предстоящей зерноуборочной кампании, а также к сбору, транспортировке и надлежащему хранению семенного зерна.

Согласно намеченному плану продолжается работа по заготовке и сдаче государству коконов шелкопряда.

Руководитель администрации региона также доложил о подготовке к культурно-массовым торжествам по случаю церемонии «Последнего звонка» и темпах строительства объектов социальной и производственной инфраструктуры, открытие которых запланировано на текущий год в соответствии с Национальной сельской программой.

Заслушав отчёт и отметив необходимость надлежащего выполнения агротехнических мероприятий как важного условия получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился обеспечить неукоснительное соблюдение установленных требований при уходе за посевами хлопчатника и организованную подготовку к хлебоуборочной страде.

Говоря о значимости успешного решения задач, предусмотренных программами социально-экономического развития страны, глава Туркменистана поручил хякиму держать под контролем завершение строительства объектов, которые намечено сдать в эксплуатацию в нынешнем году.

Затем о динамике сельскохозяйственных работ доложил заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев.

Сообщалось, что хлопкоробы страны, пользуясь предоставленными государством возможностями, осуществляют комплекс агротехнических мер на площадях, засеянных хлопчатником, в том числе междурядную обработку, прореживание, прополку и подкормку минеральными удобрениями с эффективным задействованием необходимой техники.

В завершающую стадию вступает уход за пшеничными полями. Наряду с этим предпринимаются соответствующие шаги по организации и своевременному проведению предстоящей зерноуборочной кампании, в рамках которой подготовлены приёмные пункты, элеваторы и автотранспорт. Также проводится соответствующая работа по сбору, транспортировке, приёму в установленном порядке и надлежащему хранению в приёмных пунктах семенного зерна.

Вместе с тем организованно продолжаются уход за шелкопрядом, заготовка и сдача коконов государству.

Резюмируя отчёт и подчеркнув необходимость комплексного подхода к решению задач по получению высоких урожаев сельхозкультур в целях укрепления продовольственного изобилия в стране, Президент Сердар Бердымухамедов поручил принять должные меры для организованного проведения хлебоуборочной страды, а также надлежащего ухода за хлопчатником согласно требованиям агротехники.

Обращаясь к участникам рабочего совещания и акцентировав внимание на приближающейся зерноуборочной кампании, глава государства распорядился на высоком уровне подготовиться к жатве, чтобы обеспечить скоординированную работу всех задействованных в ней структур.

Завершая рабочее совещание по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам успехов в решении поставленных ответственных задач.

Today, President Serdar Berdimuhamedov held a working meeting via the digital system with the participation of Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T.Atahalliyev, who oversees the agro-industrial complex, and the khyakims of the velayats, to consider the progress of seasonal field campaigns in the country.

The first floor was given to Ahal velayat khyakim, R.Hojagulyev, who reported on the pace of agricultural activities in the region.

As noted, at present, in order to fulfill the instructions given by the head of state to increase the volume of “white gold” production, inter-row cultivation, thinning and weeding are being carried out in the fields. At the same time, agricultural machinery and units are effectively used.

The velayat also provides appropriate care for wheat fields. The final stage is the preparation of receiving points, elevators, combines and other equipment for the grain harvest. Along with this, farmers are preparing to harvest, transport and store seed wheat.

At the same time, the collection and delivery of cocoons to the state continues.

In addition, it was reported on preparations in the velayat for the “Last Bell” ceremony, as well as on the progress of construction within the framework of the National Rural Program of social and industrial facilities, the commissioning of which is planned for this year.

After listening to the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized the need to prepare at a high level for the grain harvest season, as well as ensure care of cotton fields in accordance with agro-technical requirements, giving specific instructions to the khyakim.

The head of state also ordered to keep under review the quality and timing of construction work in the velayat at facilities for various purposes, which are planned to be put into operation this year in accordance with the socio-economic development programs of the Fatherland.

Then the khyakim of Balkan velayat, H.Ashyrmyradov, reported on the state of seasonal agricultural campaigns in the western region of the country.

It was noted that these days, in areas sown with cotton, inter-row cultivation, thinning, weeding and feeding with mineral fertilizers are carried out. Measures are being taken to ensure the efficient use of agricultural machinery and equipment.

Appropriate work continues in the wheat fields. Currently, organized preparations are being carried out for a high-level grain harvesting campaign, as well as for the collection and proper storage of seed grain.

Along with this, silkworm tenants take care of silkworm caterpillars.

Information was also given about preparations for events marking the end of the school year and the “Last Bell” ceremony. In addition, it was reported on the progress of the construction of social and industrial facilities being built within the framework of the National Program of the President of Turkmenistan to transform the social and living conditions of the population of villages, towns, etrap cities and etrap centers for the period until 2028, the commissioning of which is scheduled for this year.

Summarizing the report, President Serdar Berdimuhamedov noted that the grain harvest is approaching, emphasizing the importance of a responsible approach to the upcoming campaign, as well as ensuring proper care of the cotton plant, addressing the khyakim with a number of specific instructions in this regard.

At the same time, the head of state assigned to keep under control compliance with the deadlines and quality of work on objects of various purposes being built within the framework of the National Rural Program, the opening of which is scheduled for this year.

The meeting continued with a report from the khyakim of Dashoguz velayat S.Soltanmyradov, who reported on the progress of seasonal agricultural work.

It was reported that inter-row cultivation, thinning and weeding are currently carried out in cotton fields in accordance with agricultural technology standards. Everything necessary is being done to use the agricultural machinery and equipment available to farmers to their full potential.

At the same time, wheat care and vegetation watering continue. To harvest the crop without loss, combine harvesters, vehicles and grain reception points have been prepared. Adequate arrangements have also been made for the storage of seed wheat.

Silkworm tenants in the region are working to care for silkworms and prepare cocoons.

Continuing the report, it was informed on preparations in the velayat for the celebrations on the occasion of the “Last Bell” ceremony, as well as on the progress of construction work on social and industrial facilities being built within the framework of the Country’s Socio-Economic Development Program in 2022–2028 and the National Rural Program and scheduled for commissioning this year.

After hearing the report, President Serdar Berdimuhamedov identified among the priorities the organized grain harvesting, as well as strict adherence to agricultural technology standards when caring for cotton fields. In this context, the khyakim was given relevant instructions.

Along with this, the head of state ordered to ensure high quality and timely implementation of the work planned in the velayat within the framework of the Country’s Socio-Economic Development Program in 2022–2028 and the National Rural Program.

Then the khyakim of Lebap velayat Sh.Amangeldiev reported on the progress of seasonal agricultural campaigns.

As noted, vegetative irrigation, inter-row cultivation, thinning and weeding are carried out on the cotton fields of the region. In this regard, the necessary measures are being taken to ensure the effective use of equipment and units.

The velayat is also preparing for the wheat harvest. Combine harvesters and vehicles are being prepared to harvest and deliver the grain harvest to the Homeland.

For the upcoming season, specialized receiving points for storing seed wheat in the region are also fully prepared in accordance with established requirements.

During the report, the khyakim informed about the successful fulfillment of the silkworm tenants’ planned obligations to deliver cocoons to the state.

In addition, it was reported on preparations in the region for celebrations marking the end of the 2023–2024 academic year and the “Last Bell” ceremony. It was also reported on the progress of work on social and industrial facilities being built as part of the Country’s Socio-Economic Development Program in 2022–2028 and scheduled for opening this year.

Summarizing the report, President Serdar Berdimuhamedov emphasized the importance of proper conduct of current agricultural campaigns, assigning the khyakim to ensure strict compliance with agricultural technology standards when caring for cotton and provide a high level of preparation for the grain harvest.

The head of state also ordered to keep the focus on the quality and timing of work in the velayat on facilities for various purposes, built as part of the National Rural Program and scheduled for commissioning this year.

Further, khyakim of Mary velayat B.Orazov reported on the progress of agricultural campaigns.

It was reported that inter-row cultivation, thinning, weeding and fertilizing with mineral fertilizers continue in the cotton fields with the maximum use of the necessary equipment and units.

At the same time, wheat care is at the final stage. Preparations are underway for the upcoming grain harvest campaign, as well as for the collection, transportation and proper storage of seed grain.

Scheduled under the program, work continues on the procurement and delivery of silkworm cocoons to the state.

The head of the regional administration also informed about preparations for cultural celebrations on the occasion of the “Last Bell” ceremony and the pace of construction of social and industrial infrastructure facilities, the opening of which is planned for the current year in accordance with the National Rural Program.

Having heard the report and noting the need for proper implementation of agro-technical measures as an important condition for obtaining high yields of agricultural crops, President Serdar Berdimuhamedov ordered to ensure strict compliance with established requirements when caring for cotton crops and organized preparation for the grain harvest.

Speaking about the significance of successfully solving the tasks provided for by the country’s socio-economic development programs, the head of Turkmenistan commissioned the khyakim to keep under control the completion of the construction of facilities that are scheduled to be put into operation this year.

Hereafter Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers T.Atahalliyev reported on the dynamics of agricultural work.

It was reported that the country’s cotton growers, taking advantage of the opportunities provided by the state, are implementing a set of agro-technical measures in areas sown with cotton, including inter-row cultivation, thinning, weeding and fertilizing with mineral fertilizers with the effective use of the necessary equipment.

The care of the wheat fields enters the final stage. Along with this, appropriate steps are being taken to organize and timely conduct the upcoming grain harvesting campaign, within the framework of which receiving points, elevators and vehicles have been prepared. Relevant work is also carried out to collect, transport, receive in the prescribed manner and properly store seed grain at reception points.

At the same time, silkworm care, preparation and delivery of cocoons to the state continue in an organized manner.

Summarizing the report and having emphasized the need for an integrated approach to solving problems of obtaining high crop yields in order to strengthen food abundance in the country, President Serdar Berdimuhamedov instructed to take appropriate measures for the organized conduct of the grain harvest, as well as proper care of cotton in accordance with the requirements of agricultural technology.

Addressing the participants of the working meeting and focusing on the upcoming grain harvest campaign, the head of state ordered to prepare for the harvest at a high level in order to ensure the coordinated work of all structures involved in it.

Concluding the working meeting via the digital system, President Serdar Berdimuhamedov wished its participants success in solving their important tasks.