Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
17.04.2024

Halkyň abadançylygy – döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry

Halkyň abadançylygy – döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry

People’s Prosperity is a Priority of State Policy

Şu gün Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ugurdaş düzümleriň ýolbaşçylary, il sylagly ýaşulular, saglygy goraýyş işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan saglygy goraýyş merkeziniň açylyp ulanmaga berilmegi ýurdumyzda ynsan saglygynyň jemgyýetiň hem döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolandygyny we şeýle bolmagynda-da galýandygyny nobatdaky gezek tassyklady.

Soňky ýyllarda saglygy goraýyş ulgamynyň ýeten belent sepgitleri Garaşsyz Watanymyzyň esasy üstünlikleriniň biri hökmünde ykrar edildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary bilen kabul edilen we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. Ulgama innowasion tehnologiýalar işjeň ornaşdyrylýar, öňdebaryjy dünýä tejribesi öwrenilýär, degişli infrastrukturalar döwrebaplaşdyrylýar, häzirki zaman saglygy goraýyş edaralary gurulýar. Bularyň ählisi ilata halkara ölçeglere laýyk gelýän ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny hödürlemäge ýardam berýär, giň ýaýran we seýrek duş gelýän keselleri irki döwürlerde anyklamaga, netijeli bejermäge mümkinçilik döredýär.

Ýaş nesliň sazlaşykly ösmegini üpjün etmäge jogapkärli çemeleşmek bilen, döwletimiz eneligi we çagalygy goramaga aýratyn ähmiýet berýär. Saglygy berkitmek, bagtly geljegiň eýeleri hasaplanýan çagalaryň kesellemeginiň öňüni almak üçin ähli şertler döredilýär. Çagalary hemmetaraplaýyn alada we mähir bilen gurşap almak milletimize mahsus asylly ýörelgedir. Munuň özi häzirki zaman türkmen jemgyýetinde has aýdyň ýüze çykyp, halkymyzyň durmuş hem ruhy sagdynlygyny kesgitleýär.

Şu günki Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň açylyş dabarasyna Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna bejergi alan we saglyklaryny dikelden Türkmenistanyň ýaşajyk raýatlarynyň gatnaşmaklary bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeliliginiň aýdyň görkezijisi boldy. Bagtyýar çagalar we olaryň ene-atalary öz çykyşlarynda saglyklaryny dikeltmekleri, şadyýan durmuşda doly derejeli ýaşamaklary babatda döredilen mümkinçilikler, döwletimiziň we halkymyzyň bähbidine durmuşa geçirilýän beýik işler üçin türkmen halkynyň Milli Liderine, hormatly Prezidentimize çäksiz hoşallyklaryny beýan etdiler. Bu çagalara döwlet Baştutanymyzyň hem-de Gahryman Arkadagymyzyň adyndan sowgatlar gowşuryldy.

Milli Liderimiziň başlangyjy esasynda 2021-nji ýylyň martynda döredilen Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy häzirki wagtda howandarlyga mätäç çagalaryň saglygyny üpjün etmek we bagtyýar durmuşy ugrunda giň gerimli işleri alyp barýar.

Şol çagalara paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň lukmançylyk edaralarynda dürli operasiýalary geçirmek, bejergi üçin çykdajylara, çagalar öýlerinde, ýöriteleşdirilen mekdeplerde we mekdep-internatlarda terbiýelenýän we okaýan ýaş raýatlar üçin lukmançylyk maksatly enjamlary satyn almaga tölegleri geçirmek asylly däbe öwrüldi. Geçen döwürde Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň goldawlary netijesinde gazna tarapyndan köp sanly haýyr-sahawat çäreleri geçirildi. Türkmen halkyna mahsus ynsanperwer ýörelgelere laýyklykda, Türkiýäniň, Owganystanyň, Russiýa Federasiýasynyň Primorskiý kraý sebitiniň, Ukrainanyň we Palestinanyň ejir çeken çagalaryna ynsanperwerlik kömekleri ugradyldy. 2021-nji ýylyň tomsunda ýurdumyzyň welaýatlarynyň etrap we şäher hassahanalarynyň çagalar bölümlerine döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen täze “Tiz kömek” awtoulaglary, Mary welaýat çagalar hassahanasyna “Savina” kysymly emeli dem beriş enjamy sowgat hökmünde gowşuryldy.

Şu gün açylyp ulanmaga berlen Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezine bolsa Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan Germaniýa Federatiw Respublikasynyň “B.Braun” kompaniýasynyň “Dialog+” kysymly iki sany emeli böwrek enjamy sowgat berildi. Bu enjam dowamly böwrek ýetmezçiligi keselinden ejir çekýän näsaglaryň ganyny arassalamak arkaly olaryň saglygyny gowulandyrmaga, ömür dowamlylygyny uzaltmaga ýardam edýär.

Öňdebaryjy innowasion enjamlar bilen enjamlaşdyrylan täze lukmançylyk merkeziniň açylmagy durmuş maksatly döwlet syýasatynyň we saglygy goraýyş maksatnamalarynyň, hususan-da, 2021 — 2025-nji ýyllar üçin niýetlenen “Sagdyn ene — sagdyn çaga — sagdyn geljek” atly Milli strategiýanyň kabul edilmegi netijesinde mümkin boldy.

Merkez iki sany aýratyn binadan ybarat bolup, olar eneler we çagalar üçin niýetlenendir. Zenanlara lukmançylyk kömegini bermäge niýetlenen bina 200 orunlyk bolup, çaga dogrulýan, göwrelileriň patologiýasy, ginekologiýa bölümlerini öz içine alýar. Çagalar binasy 260 orna niýetlenip, onda bäbekleriň patologiýasy, kiçi ýaşly çagalar, nefrologiýa, newrologiýa, mekdep ýaşly çagalar, rewmokardiologiýa bölümleri göz öňünde tutulandyr. Her binanyň öz kabul ediş, anyklaýyş-maslahat beriş, kliniki laboratoriýa, anesteziologiýa, reanimasiýa bölümleri bar. Bu bölümlerde ornaşdyrylan enjamlar ýokary derejeli bejergi we barlag işlerini geçirmäge ýardam edýär.

Anyklaýyş-maslahat beriş bölümi ultrases, kolposkopiýa barlagyny, rentgen-flýuorografiýa, elektrokardiografiýa, ehokardiografiýa, elektroensefalografiýa, fibrogastroskopiýa, kompýuter tomografiýasy barlaglaryny geçirmäge, enäniň we çaganyň bedenindäki kadany we üýtgeşmeleri tiz anyklamaga, kesel kesgitlemesini takyk goýmaga, bejergi bellemäge, ýatymlaýyn bejergä ugradylmaga, gatnawly şertlerde näsaglaryň bejergisiniň netijesine gözegçiligi amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Ulular üçin barokamera otagy hem bar. Mundan başga-da, bölümde fizioterapiýa we bejeriş-bedenterbiýe otaglary bolup, bellenilýän goşmaça bejergiler öz oňyn täsirini berýär. Barlaghana bölümi lukmançylyk laboratoriýa ulgamynyň ösen tehnologiýalaryny özünde jemleýän iň kämil enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu bölümde laboratoriýa barlaglarynyň ähli görnüşleri geçirilýär. Olar adam bedeniniň örän möhüm agzalarynyň we ulgamlarynyň gurluş-funksional işjeňligini anyklaýar.

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň esasy bölümleriniň biri hem çaga dogrulýan bölümdir. 100 orunlyk bu bölüm ýöriteleşdirilen akuşerçilik kömegini bermek üçin ähli zerur enjamlar bilen enjamlaşdyrylan 15 sany dogrum otagyndan ybaratdyr. Merkeziň bölümleriniň bir we iki orunlyk otaglary döwrebap tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylandyr. Olaryň her birinde ähli zerur şertler, şol sanda işgärleri çagyrmak üçin ulgam göz öňünde tutulandyr. Şeýle hem olara merkezleşdirilen kislorod üpjünçiligi çekilendir.

Hassahananyň düzüminde dolandyryş bölümi, ýygnaklary, onlaýn hem-de beýleki maslahatlary geçirmek üçin 120 we 100 orunlyk mejlisler zaly, näsaglar, işgärler üçin naharhana, döwrebap awtoduralga, egin-eşik ýuwujy we zyýansyzlandyryjy bölümler bar. Merkezde welaýatyň maşgala lukmanlarynyň, şepagat uýalarynyň, beýleki işgärleriň hünär derejelerini kämilleşdirmek üçin okuw merkezi hereket eder.

Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň ulanmaga berilmegi mynasybetli dabara ýygnananlar ýaş nesil hakynda edýän aladalary hem-de ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny yzygiderli döwrebaplaşdyrmak ugrunda durmuşa geçirýän işleri üçin Gahryman Arkadagymyza we hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri özleri barada edilýän aladalara jogap edip, geljekde-de Garaşsyz Watanymyzyň iň ýokary gymmatlygy bolan ynsan saglygyny goramak we berkitmek ugrunda güýçlerini, bilimdir tejribelerini gaýgyrman zähmet çekerler.

Täze açylan merkeze ýörite awtoulaglar sowgat berildi. Ol welaýatyň ilatyna ýokary hilli hyzmat etmek bilen, raýatlaryň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge mynasyp goşandyny goşar.

Şu gün Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ugurdaş düzümleriň ýolbaşçylary, il sylagly ýaşulular, saglygy goraýyş işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan saglygy goraýyş merkeziniň açylyp ulanmaga berilmegi ýurdumyzda ynsan saglygynyň jemgyýetiň hem döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolandygyny we şeýle bolmagynda-da galýandygyny nobatdaky gezek tassyklady.

Soňky ýyllarda saglygy goraýyş ulgamynyň ýeten belent sepgitleri Garaşsyz Watanymyzyň esasy üstünlikleriniň biri hökmünde ykrar edildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary bilen kabul edilen we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. Ulgama innowasion tehnologiýalar işjeň ornaşdyrylýar, öňdebaryjy dünýä tejribesi öwrenilýär, degişli infrastrukturalar döwrebaplaşdyrylýar, häzirki zaman saglygy goraýyş edaralary gurulýar. Bularyň ählisi ilata halkara ölçeglere laýyk gelýän ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny hödürlemäge ýardam berýär, giň ýaýran we seýrek duş gelýän keselleri irki döwürlerde anyklamaga, netijeli bejermäge mümkinçilik döredýär.

Ýaş nesliň sazlaşykly ösmegini üpjün etmäge jogapkärli çemeleşmek bilen, döwletimiz eneligi we çagalygy goramaga aýratyn ähmiýet berýär. Saglygy berkitmek, bagtly geljegiň eýeleri hasaplanýan çagalaryň kesellemeginiň öňüni almak üçin ähli şertler döredilýär. Çagalary hemmetaraplaýyn alada we mähir bilen gurşap almak milletimize mahsus asylly ýörelgedir. Munuň özi häzirki zaman türkmen jemgyýetinde has aýdyň ýüze çykyp, halkymyzyň durmuş hem ruhy sagdynlygyny kesgitleýär.

Şu günki Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň açylyş dabarasyna Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna bejergi alan we saglyklaryny dikelden Türkmenistanyň ýaşajyk raýatlarynyň gatnaşmaklary bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeliliginiň aýdyň görkezijisi boldy. Bagtyýar çagalar we olaryň ene-atalary öz çykyşlarynda saglyklaryny dikeltmekleri, şadyýan durmuşda doly derejeli ýaşamaklary babatda döredilen mümkinçilikler, döwletimiziň we halkymyzyň bähbidine durmuşa geçirilýän beýik işler üçin türkmen halkynyň Milli Liderine, hormatly Prezidentimize çäksiz hoşallyklaryny beýan etdiler. Bu çagalara döwlet Baştutanymyzyň hem-de Gahryman Arkadagymyzyň adyndan sowgatlar gowşuryldy.

Milli Liderimiziň başlangyjy esasynda 2021-nji ýylyň martynda döredilen Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy häzirki wagtda howandarlyga mätäç çagalaryň saglygyny üpjün etmek we bagtyýar durmuşy ugrunda giň gerimli işleri alyp barýar.

Şol çagalara paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň lukmançylyk edaralarynda dürli operasiýalary geçirmek, bejergi üçin çykdajylara, çagalar öýlerinde, ýöriteleşdirilen mekdeplerde we mekdep-internatlarda terbiýelenýän we okaýan ýaş raýatlar üçin lukmançylyk maksatly enjamlary satyn almaga tölegleri geçirmek asylly däbe öwrüldi. Geçen döwürde Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň goldawlary netijesinde gazna tarapyndan köp sanly haýyr-sahawat çäreleri geçirildi. Türkmen halkyna mahsus ynsanperwer ýörelgelere laýyklykda, Türkiýäniň, Owganystanyň, Russiýa Federasiýasynyň Primorskiý kraý sebitiniň, Ukrainanyň we Palestinanyň ejir çeken çagalaryna ynsanperwerlik kömekleri ugradyldy. 2021-nji ýylyň tomsunda ýurdumyzyň welaýatlarynyň etrap we şäher hassahanalarynyň çagalar bölümlerine döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen täze “Tiz kömek” awtoulaglary, Mary welaýat çagalar hassahanasyna “Savina” kysymly emeli dem beriş enjamy sowgat hökmünde gowşuryldy.

Şu gün açylyp ulanmaga berlen Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezine bolsa Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan Germaniýa Federatiw Respublikasynyň “B.Braun” kompaniýasynyň “Dialog+” kysymly iki sany emeli böwrek enjamy sowgat berildi. Bu enjam dowamly böwrek ýetmezçiligi keselinden ejir çekýän näsaglaryň ganyny arassalamak arkaly olaryň saglygyny gowulandyrmaga, ömür dowamlylygyny uzaltmaga ýardam edýär.

Öňdebaryjy innowasion enjamlar bilen enjamlaşdyrylan täze lukmançylyk merkeziniň açylmagy durmuş maksatly döwlet syýasatynyň we saglygy goraýyş maksatnamalarynyň, hususan-da, 2021 — 2025-nji ýyllar üçin niýetlenen “Sagdyn ene — sagdyn çaga — sagdyn geljek” atly Milli strategiýanyň kabul edilmegi netijesinde mümkin boldy.

Merkez iki sany aýratyn binadan ybarat bolup, olar eneler we çagalar üçin niýetlenendir. Zenanlara lukmançylyk kömegini bermäge niýetlenen bina 200 orunlyk bolup, çaga dogrulýan, göwrelileriň patologiýasy, ginekologiýa bölümlerini öz içine alýar. Çagalar binasy 260 orna niýetlenip, onda bäbekleriň patologiýasy, kiçi ýaşly çagalar, nefrologiýa, newrologiýa, mekdep ýaşly çagalar, rewmokardiologiýa bölümleri göz öňünde tutulandyr. Her binanyň öz kabul ediş, anyklaýyş-maslahat beriş, kliniki laboratoriýa, anesteziologiýa, reanimasiýa bölümleri bar. Bu bölümlerde ornaşdyrylan enjamlar ýokary derejeli bejergi we barlag işlerini geçirmäge ýardam edýär.

Anyklaýyş-maslahat beriş bölümi ultrases, kolposkopiýa barlagyny, rentgen-flýuorografiýa, elektrokardiografiýa, ehokardiografiýa, elektroensefalografiýa, fibrogastroskopiýa, kompýuter tomografiýasy barlaglaryny geçirmäge, enäniň we çaganyň bedenindäki kadany we üýtgeşmeleri tiz anyklamaga, kesel kesgitlemesini takyk goýmaga, bejergi bellemäge, ýatymlaýyn bejergä ugradylmaga, gatnawly şertlerde näsaglaryň bejergisiniň netijesine gözegçiligi amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Ulular üçin barokamera otagy hem bar. Mundan başga-da, bölümde fizioterapiýa we bejeriş-bedenterbiýe otaglary bolup, bellenilýän goşmaça bejergiler öz oňyn täsirini berýär. Barlaghana bölümi lukmançylyk laboratoriýa ulgamynyň ösen tehnologiýalaryny özünde jemleýän iň kämil enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu bölümde laboratoriýa barlaglarynyň ähli görnüşleri geçirilýär. Olar adam bedeniniň örän möhüm agzalarynyň we ulgamlarynyň gurluş-funksional işjeňligini anyklaýar.

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň esasy bölümleriniň biri hem çaga dogrulýan bölümdir. 100 orunlyk bu bölüm ýöriteleşdirilen akuşerçilik kömegini bermek üçin ähli zerur enjamlar bilen enjamlaşdyrylan 15 sany dogrum otagyndan ybaratdyr. Merkeziň bölümleriniň bir we iki orunlyk otaglary döwrebap tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylandyr. Olaryň her birinde ähli zerur şertler, şol sanda işgärleri çagyrmak üçin ulgam göz öňünde tutulandyr. Şeýle hem olara merkezleşdirilen kislorod üpjünçiligi çekilendir.

Hassahananyň düzüminde dolandyryş bölümi, ýygnaklary, onlaýn hem-de beýleki maslahatlary geçirmek üçin 120 we 100 orunlyk mejlisler zaly, näsaglar, işgärler üçin naharhana, döwrebap awtoduralga, egin-eşik ýuwujy we zyýansyzlandyryjy bölümler bar. Merkezde welaýatyň maşgala lukmanlarynyň, şepagat uýalarynyň, beýleki işgärleriň hünär derejelerini kämilleşdirmek üçin okuw merkezi hereket eder.

Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň ulanmaga berilmegi mynasybetli dabara ýygnananlar ýaş nesil hakynda edýän aladalary hem-de ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny yzygiderli döwrebaplaşdyrmak ugrunda durmuşa geçirýän işleri üçin Gahryman Arkadagymyza we hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri özleri barada edilýän aladalara jogap edip, geljekde-de Garaşsyz Watanymyzyň iň ýokary gymmatlygy bolan ynsan saglygyny goramak we berkitmek ugrunda güýçlerini, bilimdir tejribelerini gaýgyrman zähmet çekerler.

Täze açylan merkeze ýörite awtoulaglar sowgat berildi. Ol welaýatyň ilatyna ýokary hilli hyzmat etmek bilen, raýatlaryň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge mynasyp goşandyny goşar.

The solemn opening of the Maternal and Child Health Center of Mary velayat after a radical reconstruction took place today in the administrative center of this south-eastern region of the country.

The ceremony was held with the participation of Deputy Chairmen of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan, heads of relevant structures and numerous guests – honorary elders and gray-haired mothers, healthcare workers, representatives of public organizations and the media.

The commissioning of an updated medical center, equipped with advanced equipment from the world’s leading manufacturers, was another indicator that the health of people in our country has been and remains the highest value of society and the state, and ensuring the happiness and well-being of citizens is an absolute priority of socially oriented policy, the main principle of which is “The State is for the People!”

The high level of health care achieved in recent years is rightfully recognized as one of the most significant achievements of the sovereign Homeland.

In the era of the Revival of the new epoch of the powerful state, within the framework of the Saglyk State Program, adopted on the initiative of the National Leader of the Turkmen people Hero-Arkadag and successfully implemented under the leadership of President Serdar Berdimuhamedov, radical reforms are being successfully carried out in the domestic healthcare system.

Innovative technologies are being actively introduced, the best world experience and achievements are being adopted, the industry infrastructure is being modernized, modern healthcare institutions are being reconstructed and built, many of which have no analogues in the Central Asian region. All this directly contributes to providing the population with quality medical services in accordance with high international standards, allowing for early diagnosis and effective treatment of both common and rare diseases.

Taking the most responsible approach to ensuring the harmonious development of the younger generation, our state attaches special importance to the protection of motherhood and childhood, creating all the conditions for restoring and strengthening health, reducing the incidence of children, with whom the brightest hopes for the future have been associated since time immemorial.

A characteristic national feature of the Turkmen people – to give their children all the best, surround them with all possible love and fatherly care is clearly manifested in modern Turkmen society, determining its social and spiritual health.

A clear indication of the effectiveness of the work carried out in this direction was the participation in today’s grand opening of the Maternal and Child Health Center of Mary velayat of recovered young Turkmen citizens who underwent treatment at the expense of the Gurbanguly Berdimuhamedov Charitable Foundation for Assistance to Children in Need of Care.

Happy children and their parents in their speeches expressed immeasurable gratitude to the National Leader of the Turkmen people and President Serdar Berdimuhamedov for the restored health and the acquired full, full of joy, life, as well as the grandiose work carried out in the interests of the state and native people.

These children were presented with gifts on behalf of the head of state.

Created in March 2021 on the initiative of Hero-Arkadag, today the Charitable Foundation carries out a lot of fruitful work, which allows children in need of care to really feel the comprehensive care shown to them by the state.

Regular practice includes the allocation of funds for various operations for children in need of care in medical institutions of the capital and velayats of the country, necessary treatment and diagnostic procedures for various diseases, as well as payment of expenses for the purchase of equipment and medical supplies for young Turkmen citizens who are being educated and trained in orphanages and boarding schools.

Thanks to the support and efforts of Hero-Arkadag and Arkadagly Serdar, the Foundation’s board has carried out many charitable events during this time.

In accordance with the noble principles of humanism inherent in the Turkmen people, humanitarian assistance was also provided to children who suffered during the earthquake in Türkiye and Afghanistan, from floods in the Primorsky Territory of the Russian Federation, as well as Ukraine and Palestine.

In the summer of 2021, pediatric departments of hospitals in etraps and velayat cities of the country were allocated new, modern ambulances equipped with the necessary apparatus, which are now put into service to the people.

The children’s hospital of Mary velayat was donated a device for artificial lung ventilation of the Savina brand.

A gift to the renovated Maternal and Child Health Center of Mary velayat, which opened today, from the Gurbanguly Berdimuhamedov Charitable Foundation for Assistance to Children in Need of Care was two Dialog+ hemodialysis machines (artificial kidney) from the well-known manufacturing company B.Braun (Germany), allowing to improve the quality of life and extend the life expectancy of patients suffering from chronic renal failure by purifying the blood.

The emergence of a new modern medical center, equipped with advanced, innovative equipment, became possible thanks to socially oriented state policy and adopted health care programs, in particular, the national strategy “Healthy mother – Healthy Child – Healthy Future” for 2021–2025.

The completely renovated center consists of two separate buildings – for mothers and children.

The building for providing medical care to women has a capacity of 200 beds and includes a maternity ward, a department of pathology for pregnant women, and a gynecological department.

The children’s building has a capacity of 260 beds. The spacious building compactly houses the following departments: pathology of newborns, for young children, nephrology, neurology, school-age children, and rheumatic cardiology.

Each building has its own reception, consultation and diagnostic, anesthesiology and intensive care departments, and a clinical laboratory. The equipment of these departments allows for the necessary examination and treatment of patients at a high level.

Thus, the consultative and diagnostic department has installed modern high-tech medical equipment for ultrasound, colposcopic examination, X-ray fluorography, electrocardiography, echocardiography, electroencephalography, fibrogastroscopy, computed tomography, with the help of which it is possible to quickly determine normal indicators and changes in the body of the mother and child, diagnose accurate diagnosis, prescribe modern treatment and, if necessary, refer for inpatient or outpatient treatment, as well as monitor patient treatment results.

In addition, the department has physiotherapy and exercise therapy rooms, where additional treatment methods have their beneficial effects.

The laboratory is also equipped with the latest equipment, which includes world-renowned advanced medical laboratory system technologies.

This department conducts all types of laboratory studies that reflect the structural and functional state of the vital organs and systems of the human body.

The examination is carried out in accordance with international standards.

One of the main departments of the Maternal and Child Health Center is the maternity ward. Designed for 100 beds, it consists of 15 maternity rooms equipped with all the necessary equipment to provide specialized obstetric care.

Single and double inpatient wards of the center’s departments are equipped with modern technologies. Each ward has separate sanitary facilities, a staff call system, and a centralized oxygen supply.

The hospital has an administrative department, a conference room for meetings, consultations and online conferences for 120 and 100 beds, canteen for patients and staff, modern parking, laundry and disinfection unit.

A training center has been created at the center to improve the level of education of family doctors, nurses, and specialized specialists.

As part of the solemn ceremony on the occasion of the commissioning of the Maternal and Child Health Center of Mary velayat, healthcare workers and medical staff of the center expressed sincere gratitude to the National Leader of the Turkmen people, Hero-Arkadag, and President Serdar Berdimuhamedov for their utmost care for the younger generation and the systematic modernization of material and technical facilities. Base of domestic medicine, addressing them wishes of good health and success in multifaceted activities for the benefit of the country and people.

As noted, in response to the care shown, medical workers will continue to work tirelessly, applying all their strength, knowledge and experience in the name of preserving and strengthening the greatest wealth of our sovereign Homeland – people’s health.

Specialized vehicles were donated as a gift to the newly opened Center, designed to render high-quality services to the population of the velayat and thereby make a worthy contribution to ensuring a happy future for the country.