Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
15.09.2023

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisindäki ÇYKYŞY

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала

Hormatly döwlet Baştutanlary!

Hormatly wekiliýet agzalary!

Ozaly bilen, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Şaripowiç Rahmona Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Duşenbe şäherine gelmäge çakylyk üçin tüýs ýürekden hoşallygymy beýan edýärin.

Myhmansöýer Täjigistanda geçirilýän şu gezekki duşuşyk biziň gatnaşyklarymyzyň hem-de sebit meselelerini bilelikde, raýdaşlyk ýagdaýynda çözmäge özara gyzyklanmanyň ýokary derejesiniň aýdyň subutnamasydyr. Şu günki waka Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjylar hökmünde biziň ýurtlarymyz üçin aýratyn ähmiýete eýedir. Sebäbi şu ýyl biz bu gaznanyň döredilmeginiň 30 ýyllygyny belleýäris. Hemmeleri bu şanly sene bilen gutlamaga rugsat ediň hem-de geçen ýyllaryň dowamynda hut AHHG-nyň Aral deňziniň guramagy zerarly emele gelen ekologik, durmuş-ykdysady meseleleri çözmek maksady bilen, dialog we hyzmatdaşlyk üçin möhüm sebit meýdançasyna öwrülendigini bellemek isleýärin.

Şu gün Täjigistan Respublikasynyň bu gazna üstünlikli başlyklyk edýändigini aýratyn bellemek gerek. Biziň kärdeşlerimiz tarapyndan Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň işine goldaw bermek hem-de onuň halkara abraýyny ýokarlandyrmak boýunça uly işler bitirildi.

Gazna geljekde başlyklyk etjek Gazagystan Respublikasyna üstünlikleri arzuw edýärin. Şol döwürde gazagystanly kärdeşlerimiziň öňde goýlan wezipeleri çözmek, biziň tagallalarymyzy birleşdirmek, oňyn başlangyçlaryny goldamak we ilerletmek üçin ähli tagallalary etjekdiklerine ynanýaryn.

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan halkara forumlarda Aral meselesiniň biziň sebitimiziň çäklerinden çykandygyny we hakykatdan-da, ählumumy tagallalary talap edýän dünýä derejeli meselä öwrülendigini hemişe nygtaýar. Biziň ýurdumyz öz başlangyçlaryny milli derejede, şeýle hem dünýä giňişliginde geçirýän anyk işleri bilen berkidýär.

Baryp 2012-nji ýylda Türkmenistanda howanyň üýtgemegi barada Milli strategiýa tassyklanyldy, onda Aral deňziniň meseleleri, hususan-da, Aralyň guramagy zerarly daşky gurşawa ýetýän oňaýsyz täsiri peseltmek, çölleşmä we ýeriň ýaramazlaşmagyna garşy göreşmek, Aral sebitinde arassaçylyk-epidemiologik ýagdaýy gowulandyrmak, durmuş we ynsanperwer häsiýetli birnäçe meseleleri çözmek boýunça geçirilýän çäreler öz beýanyny tapdy. 2019-njy ýylda, häzirki döwrüň ýagdaýlaryny hasaba almak bilen, bu strategiýany döwrebaplaşdyrdyk, şondan soňra bolsa Aral boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar döwri üçin Milli maksatnamany kabul etdik. Onda ykdysady, durmuş, ekologiýa, suw ulgamlarynda 86 taslamany durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar.

Şol bir wagtyň özünde, halkara giňişlikde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2018-nji we 2019-njy ýyllarda BMG-niň Baş Assambleýasynyň «Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk» atly Kararnamalary kabul edildi. Olarda, hususan-da, Aral ekologik çökgünliginiň ýetiren zyýanlarynyň azaldylmagyna hem-de aradan aýrylmagyna gönükdirilen köptaraplaýyn tagallalaryň möhümdigi, BMG-niň ulgamynyň we bu gaznanyň arasynda dialogy, hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň hem-de olaryň tagallalarynyň özara utgaşdyrylmagynyň ähmiýeti nygtalýar. Ýokarda agzalan anyk çäreler baradaky gürrüňi dowam etmek bilen, 2023-nji ýylyň 19-njy maýynda BMG-niň Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýasynyň Türkmenistanyň öňe süren başlangyjy esasynda BMG-niň Aral deňziniň sebiti üçin Ýörite maksatnamasyny döretmek bilen baglanyşykly Kararnamany kabul edendigini bellemek isleýärin.

Türkmenistan geljekde-de Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy ýurtlaryň sebit hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmegine hem-de daşky gurşawy goramaga, Merkezi Aziýa sebitinde durnukly ösüş ulgamynda hyzmatdaşlygyň ulgamlaýyn gurallarynyň döredilmegine gönükdirilen anyk başlangyçlaryny amala aşyrmak ugrunda çykyş eder. Şunuň bilen baglylykda, biz gaznanyň şertnama-hukuk binýadyny kämilleşdirmek hem-de geljekki işleriň maksatlarynydyr wezipelerini kesgitlemek boýunça çäreleri işjeňleşdirmegi teklip edýäris. Bu işleri Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň ählisiniň bähbitlerini hasaba almak bilen, halkara hukugyň binýat goýujy ýörelgeleri we kadalary esasynda alyp barmagy zerur hasaplaýarys.

Aral meselesine gönüden-göni dahylly meseleleriň toplumynyň umumysebit ekologik gün tertibiniň möhüm bölegi hökmünde çözülmeginiň halkara hyzmatdaşlygyň çuňlaşdyrylmagyny, oňyn başlangyçlaryň mundan beýläk-de ilerledilmegini, BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleriniň bu işlere işjeň çekilmegini talap edýändigine ynanýarys. Şunda bu gaznanyň halkara maliýe edaralary hem-de hemaýatkärler bilen Aral deňziniň sebitinde häzirki emele gelen meseleleriň giň toplumyny çözmek bilen baglanyşykly taslamalary we maksatnamalary durmuşa geçirmek boýunça hyzmatdaşlygyny has okgunly ösdürmek üçin mümkinçilikleri döretmegimiz zerurdyr.

Aral meselesiniň, tutuş Merkezi Aziýanyň ekologiýa babatda ileri tutýan ugurlarynyň halkara derejede degişli orun eýelemelidigine ynanýaryn. Şunda biziň tagallalarymyz maksada okgunly hem-de millionlarça raýatymyzyň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň üpjün edilmegine, geljek onýyllyklarda öňde durýan ykdysady-durmuş wezipeleriniň çözülmegine gönükdirilmelidir. Türkmenistan sebitiň ekologik meselelerine strategik çemeleşmäni kemala getirmekde möhüm ädim hökmünde ýöriteleşdirilen düzümi — Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmegi teklip edýär. Ol BMG bilen hyzmatdaşlykda sebitde ekologik gün tertibiniň ähli ugurlary boýunça anyk we yzygiderli işleri geçirip bilerdi. Mundan başga-da, biziň ýurtlarymyza Merkezi Aziýada suw serişdeleriniň goralmagyna hem-de rejeli peýdalanylmagyna gönükdirilen halkara resminamalary işläp taýýarlamak we kabul etmek çärelerini çaltlandyrmak meselesi möhüm bolup durýar. Bu ugurda bilelikdäki diplomatik tagallalarymyzy işjeňleşdirmegi teklip edýäris.

Hormatly döwlet Baştutanlary!

Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisi bilen bilelikde sebitde suw diplomatiýasynyň ilerledilmegine aýratyn uly üns berýär. Şu maksat bilen, biziň ýurdumyz Araly halas etmegiň halkara gaznasyna başlyklyk etmeginiň dowamynda Merkezi Aziýa Suw strategiýasyny işläp taýýarlamak başlangyjyny öňe sürdi. Şunda biz bu resminamada suw meseleleri boýunça döwletlerimiziň özara hormat goýmak, deňhukukly hyzmatdaşlyk hem-de sebitiň ähli ýurtlarynyň bähbitleriniň hasaba alynmagyna esaslanýan syýasy-diplomatik hyzmatdaşlygyň esasy ýörelgelerini we düzgünlerini berkitmegi maksadalaýyk hasaplaýarys. Merkezi Aziýa Suw strategiýasy geljekde BMG-niň Ählumumy suw strategiýasyny işläp taýýarlamak üçin esas bolup bilerdi.

Şeýle hem biz Araly halas etmegiň halkara gaznasyny durnukly ösdürmek boýunça döwletara toparyň çäklerinde kabul edilen Merkezi Aziýanyň daşky gurşawyny goramak boýunça Hereketleriň sebit meýilnamasyny we onuň esasy kadalaryny ekologik meseläniň düzüm bölegi hökmünde Aral deňzi sebitiniň ýurtlaryna kömek bermek boýunça Hereketleriň täze maksatnamasyna girizmek maksady bilen, ony döwrebaplaşdyrmak baradaky meselä garamagy teklip edýäris.

Beýan edilen teklipler bir bitewi maksada — biziň sebitimiziň ýurtlarynyň bähbitleriniň, bu ýurtlarda ýaşaýan halklaryň abadançylygynyň, olaryň saglygynyň, ösüşiniň, rowaçlygynyň üpjün edilmegine esaslanýan sazlaşykly, durnukly we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk ulgamyny döretmäge gönükdirilendir. Türkmenistanyň öňe süren tekliplerine düşüniljekdigine hem-de goldanyljakdygyna umyt edýäris.

Sözümiň ahyrynda hormatly Emomali Şaripowiçe Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisini ýokary derejede guramaga we üstünlikli geçirmäge goşan uly şahsy goşandy üçin ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirmek isleýärin.

Şu günki duşuşygyň biziň umumy bähbitlerimiziň ilerledilmegine oňyn depgin berjekdigine ynanýaryn. Türkmenistan munuň üçin ähli zerur işleri durmuşa geçirmäge taýýardyr.

Уважаемые главы государств!

Уважаемые члены делегаций!

Прежде всего хочу выразить глубокую признательность Президенту Республики Таджикистан Эмомали Шарифовичу Рахмону за приглашение посетить Душанбе для участия в заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Нынешняя встреча на гостеприимной земле Таджикистана – это свидетельство высокого уровня наших отношений и взаимного стремления сообща и солидарно решать проблемы региона.

Сегодняшнее событие для наших стран как учредителей МФСА особенно символично, поскольку в нынешнем году мы отмечаем 30-летие создания Фонда.

Позвольте поздравить всех с этой знаменательной датой и отметить, что за прошедшие годы именно Международный фонд спасения Арала стал важной региональной площадкой для диалога и сотрудничества в целях решения экологических и социально-экономических проблем, вызванных высыханием Аральского моря.

Сегодня необходимо особо отметить эффективное председательство в Фонде Республики Таджикистан. Нашими таджикскими коллегами была проведена большая работа по поддержке деятельности МФСА и повышению международного авторитета Фонда.

Желаю успехов следующему председательству Республики Казахстан. Уверен, что в предстоящий период казахстанские коллеги приложат все усилия для решения поставленных задач, координации наших шагов, поддержки и продвижения конструктивных инициатив.

Уважаемые участники!

Как известно, Туркменистан на международных форумах всегда подчёркивает, что аральская проблематика вышла далеко за пределы нашего региона и стала поистине глобальной проблемой, требующей такого же глобального ответа.

Свои инициативы наша страна подкрепляет конкретными делами как на национальном уровне, так и на мировой арене.

Ещё в 2012 году в Туркменистане была утверждена Национальная стратегия по изменению климата, в которой нашли своё отражение и воп­росы Аральского моря, в частности, снижение негативного воздействия высыхания Арала на окружающую среду, сдерживание процессов опус­тынивания и деградации земель, улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в Приаралье, а также решение ряда социальных и гуманитарных вопросов.

В 2019 году мы обновили данную стратегию с учётом реалий сегодняшнего дня, а вслед за этим приняли Национальную программу по Аралу на период 2021–2025 годов, в которой предусмотрена реализация 86 проектов в экономической, социальной, экологической, водной сферах.

Одновременно, на международной арене по инициативе Туркменистана в 2018 и 2019 годах были приняты Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала». В них, в частности, отмечается важность многосторонних усилий, нацеленных на минимизацию и устранение последствий аральского экологического кризиса, подчёркивается значимость укрепления диалога, сотрудничества и координации между системой ООН и Фондом.

В развитие вышеуказанных практических действий 19 мая 2023 года Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) приняла Резолюцию, инициированную Туркменистаном, «Рассмотрение условий создания специальной программы ООН для бассейна Аральского моря».

Туркменистан и далее будет выступать за реализацию конкретных инициатив стран-учредителей МФСА, направленных на активизацию регионального взаимодействия и формирование системных механизмов сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития в регионе Центральной Азии.

В этой связи мы предлагаем активизировать работу по совершенствованию договорно-правовой базы Фонда и определить цели и задачи дальнейшей работы.

Считаем необходимым вести этот процесс с учётом интересов всех государств-учредителей МФСА и на основе основополагающих принципов и норм международного права.

Убеждены, что решение комплекса вопросов, непосредственно относящихся к аральской проблематике, как части общерегиональной экологической повестки, требует углубления международного партнёрства, дальнейшего продвижения конструктивных инициатив, активного привлечения специализированных структур ООН. При этом нам необходимо создать возможности для более динамичного взаимодействия Фонда с международными финансовыми инс­титутами и донорами по реализации проектов и программ, связанных с решением широкого круга вопросов, существующих ныне в бассейне Аральского моря.

Убеждён, что проблема Арала, как и вся экология Центральной Азии, должна занять своё надлежащее мес­то в международном рангировании экологических приоритетов. Наши усилия здесь должны быть целенаправлены и ориентированы на обес­печение прав и законных интересов миллионов наших граждан, решение экономических и социальных задач на десятилетия вперёд.

В качестве важного шага по формированию стратегического подхода к экологическим темам региона Туркменистан предлагает учредить специализированную структуру – Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, который предметно и системно в сотрудничестве с ООН работал бы по всему спектру экологической повестки в регионе.

Кроме того, актуальным является вопрос ускорения процесса разработки и принятия нашими странами международных документов, нацеленных на сохранение и рациональное использование водных ресурсов в Центральной Азии. Предлагаем активизировать наши дипломатические усилия в этом направлении совместно.

Уважаемые главы государств!

Туркменистан совместно со странами Центральной Азии большое внимание отводит продвижению «вод­ной дипломатии» в регионе. В этих целях наша страна в ходе своего председательства в МФСА инициировала разработку Центральноазиатской Вод­ной стратегии. При этом мы считаем целесообразным закрепить в указанном документе основные принципы и правила политико-дипломатического взаимодействия наших государств по водной проблематике, основанные на обоюдном уважении, равноправном партнёрстве и учёте интересов всех стран региона.

Центральноазиатская Водная стратегия в перспективе могла бы стать основой для разработки Глобальной Водной стратегии ООН.

Также мы предлагаем рассмотреть вопрос о модернизации Регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии, принятого в рамках Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию МФСА, с целью включения основных положений этого Плана в качестве экологического компонента в новую Программу действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря.

Указанные предложения объединены одной целью – создать гармоничную, устойчивую и долгосрочную систему сотрудничества, основанную на обеспечении интересов стран нашего региона, благополучия живущих здесь народов, их здоровья, развития и прогресса. Надеемся, что высказанные Туркменистаном предложения найдут понимание и поддержку.

В заключение хочу ещё раз поблагодарить уважаемого Эмомали Шарифовича за его большой личный вклад в организацию и успешное проведение заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала и пожелать всем успехов в работе.

Уверен, что сегодняшняя встреча придаст позитивные импульсы продвижению наших общих интересов. Туркменистан готов сделать для этого всё самое необходимое.

Уважаемые главы государств!

Уважаемые члены делегаций!

Прежде всего хочу выразить глубокую признательность Президенту Республики Таджикистан Эмомали Шарифовичу Рахмону за приглашение посетить Душанбе для участия в заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Нынешняя встреча на гостеприимной земле Таджикистана – это свидетельство высокого уровня наших отношений и взаимного стремления сообща и солидарно решать проблемы региона.

Сегодняшнее событие для наших стран как учредителей МФСА особенно символично, поскольку в нынешнем году мы отмечаем 30-летие создания Фонда.

Позвольте поздравить всех с этой знаменательной датой и отметить, что за прошедшие годы именно Международный фонд спасения Арала стал важной региональной площадкой для диалога и сотрудничества в целях решения экологических и социально-экономических проблем, вызванных высыханием Аральского моря.

Сегодня необходимо особо отметить эффективное председательство в Фонде Республики Таджикистан. Нашими таджикскими коллегами была проведена большая работа по поддержке деятельности МФСА и повышению международного авторитета Фонда.

Желаю успехов следующему председательству Республики Казахстан. Уверен, что в предстоящий период казахстанские коллеги приложат все усилия для решения поставленных задач, координации наших шагов, поддержки и продвижения конструктивных инициатив.

Уважаемые участники!

Как известно, Туркменистан на международных форумах всегда подчёркивает, что аральская проблематика вышла далеко за пределы нашего региона и стала поистине глобальной проблемой, требующей такого же глобального ответа.

Свои инициативы наша страна подкрепляет конкретными делами как на национальном уровне, так и на мировой арене.

Ещё в 2012 году в Туркменистане была утверждена Национальная стратегия по изменению климата, в которой нашли своё отражение и воп­росы Аральского моря, в частности, снижение негативного воздействия высыхания Арала на окружающую среду, сдерживание процессов опус­тынивания и деградации земель, улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в Приаралье, а также решение ряда социальных и гуманитарных вопросов.

В 2019 году мы обновили данную стратегию с учётом реалий сегодняшнего дня, а вслед за этим приняли Национальную программу по Аралу на период 2021–2025 годов, в которой предусмотрена реализация 86 проектов в экономической, социальной, экологической, водной сферах.

Одновременно, на международной арене по инициативе Туркменистана в 2018 и 2019 годах были приняты Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала». В них, в частности, отмечается важность многосторонних усилий, нацеленных на минимизацию и устранение последствий аральского экологического кризиса, подчёркивается значимость укрепления диалога, сотрудничества и координации между системой ООН и Фондом.

В развитие вышеуказанных практических действий 19 мая 2023 года Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) приняла Резолюцию, инициированную Туркменистаном, «Рассмотрение условий создания специальной программы ООН для бассейна Аральского моря».

Туркменистан и далее будет выступать за реализацию конкретных инициатив стран-учредителей МФСА, направленных на активизацию регионального взаимодействия и формирование системных механизмов сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития в регионе Центральной Азии.

В этой связи мы предлагаем активизировать работу по совершенствованию договорно-правовой базы Фонда и определить цели и задачи дальнейшей работы.

Считаем необходимым вести этот процесс с учётом интересов всех государств-учредителей МФСА и на основе основополагающих принципов и норм международного права.

Убеждены, что решение комплекса вопросов, непосредственно относящихся к аральской проблематике, как части общерегиональной экологической повестки, требует углубления международного партнёрства, дальнейшего продвижения конструктивных инициатив, активного привлечения специализированных структур ООН. При этом нам необходимо создать возможности для более динамичного взаимодействия Фонда с международными финансовыми инс­титутами и донорами по реализации проектов и программ, связанных с решением широкого круга вопросов, существующих ныне в бассейне Аральского моря.

Убеждён, что проблема Арала, как и вся экология Центральной Азии, должна занять своё надлежащее мес­то в международном рангировании экологических приоритетов. Наши усилия здесь должны быть целенаправлены и ориентированы на обес­печение прав и законных интересов миллионов наших граждан, решение экономических и социальных задач на десятилетия вперёд.

В качестве важного шага по формированию стратегического подхода к экологическим темам региона Туркменистан предлагает учредить специализированную структуру – Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, который предметно и системно в сотрудничестве с ООН работал бы по всему спектру экологической повестки в регионе.

Кроме того, актуальным является вопрос ускорения процесса разработки и принятия нашими странами международных документов, нацеленных на сохранение и рациональное использование водных ресурсов в Центральной Азии. Предлагаем активизировать наши дипломатические усилия в этом направлении совместно.

Уважаемые главы государств!

Туркменистан совместно со странами Центральной Азии большое внимание отводит продвижению «вод­ной дипломатии» в регионе. В этих целях наша страна в ходе своего председательства в МФСА инициировала разработку Центральноазиатской Вод­ной стратегии. При этом мы считаем целесообразным закрепить в указанном документе основные принципы и правила политико-дипломатического взаимодействия наших государств по водной проблематике, основанные на обоюдном уважении, равноправном партнёрстве и учёте интересов всех стран региона.

Центральноазиатская Водная стратегия в перспективе могла бы стать основой для разработки Глобальной Водной стратегии ООН.

Также мы предлагаем рассмотреть вопрос о модернизации Регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии, принятого в рамках Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию МФСА, с целью включения основных положений этого Плана в качестве экологического компонента в новую Программу действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря.

Указанные предложения объединены одной целью – создать гармоничную, устойчивую и долгосрочную систему сотрудничества, основанную на обеспечении интересов стран нашего региона, благополучия живущих здесь народов, их здоровья, развития и прогресса. Надеемся, что высказанные Туркменистаном предложения найдут понимание и поддержку.

В заключение хочу ещё раз поблагодарить уважаемого Эмомали Шарифовича за его большой личный вклад в организацию и успешное проведение заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала и пожелать всем успехов в работе.

Уверен, что сегодняшняя встреча придаст позитивные импульсы продвижению наших общих интересов. Туркменистан готов сделать для этого всё самое необходимое.